2018

Menu rwd

LI sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 29 października 2018 r. odbyła się LI sesja Rady Miejskiej w Serocku.  Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Tradycyjnie Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. W punkcie Interpelacje i zapytania radnych Radna Jolanta Kaczmarska zgłosiła zapytania, na które uzyskała odpowiedź od Pana Burmistrza.

W pierwszej kolejności Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2019 rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. Roczny program współpracy będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Celem głównym programu jest polepszenie, jakości życia mieszkańców gminy poprzez efektywną współpracę gminy z organizacjami.

Następnie radni przyjęli uchwałę niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kluby kluczowych Kompetencji” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.10.01.01.-IP.01-14-061/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01”Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM. Wartość projektu to 1.256.217,60 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1.004.974,08 zł. W ramach projektu będą realizowane m.in..:

  • Zajęcia matematyczno–przyrodnicze, informatyczne, językowe, zajęcia wyrównawcze.
  • Szkolenia dla nauczycieli podnosząc ich kompetencje cyfrowe w zakresie nauczania metodą eksperymentu, efektywnego nauczania języków obcych.
  • Zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne: komputery przenośne, tablety, roboty, tablice interaktywne.

W dalszej kolejności Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock. Zgodnie z regulaminem wysokość dotacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w przypadku wymiany pieca kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem, energią elektryczną, paliwem stałym, pompą ciepła wynosi 4.000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur. Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wysokość dotacji celowej wynosi 3.000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania wysokość dotacji celowej wynosi 10.000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock. Wysokość dotacji celowej na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie 3.500,00 zł jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

Radni postanowili również o nadaniu nazw drogom położonym na terenie miasta i gminy, w miejscowościach: Izbica - ul. Sarenki, Dosin - ul. Migdałowa, oraz w Serocku - ul. Ponadczasowa. Radni postanowili także o przejęciu działki nr 14/3 obręb Ludwinowo Dębskie wydzielonej w celu urządzenia placu do zawracania. 

Następnie rozpatrzono pozytywnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 504/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin. Zmiana spowoduje rozszerzenie zakresu prac planistycznych o zagadnienia związane ze wskazaniem granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, a także ustalanych przez plan warunków ich zagospodarowania.

W kolejnym punkcie porządku obrad przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A3. Sporządzenie planu na przedmiotowym terenie ma na celu skorygowanie przebiegu drogi gminnej ul. Sadowej w Serocku oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, przyjętego uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie.

Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w roku 2018. W wyniku uzgodnień pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim, udało się wypracować sposób wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 632, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w Ludwinowie Dębskim do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Stanisławowo.

W dalszej kolejności zostały podjęte uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2018 roku. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się dochody budżetu o kwotę 614.264,81 zł.  oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 920.307,6 zł. Wprowadza się 23.400 zł dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie pn.: „Budowa Ławki Niepodległości, 2.000 zł nagrody za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo – Sukcesy widać po sąsiedzku” organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Zmniejsza się plan o kwotę 245.000 zł z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie zakupem gruntów. Wprowadza się środki po stronie dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Zmniejsza się 38.312 zł na zadaniu pn. „Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz wprowadza się zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego - urządzenie hydrauliczne HOLMATRO” w wysokości 54.000 zł.

Rada Miejska rozpatrzyła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Miasto i Gmina Serock planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie  4.400.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2018 r. w związku z wydatkami majątkowymi w kwocie 2.600.000 zł oraz spłatę  w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000 zł. Emisja obligacji nastąpi do 28 grudnia 2018 r.
Radni przyjęli również protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji konserwacji i utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W punkcie sprawy różne radni, przedstawiciele sołectw oraz osoby obecne na sali zgłosili bieżące problemy. 
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z LI sesji Rady Miejskiej w Serocku. 

                            

 

  • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

wstecz

Powrót do topu strony