Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018

Relacja z IV sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Serocku.  Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji.  Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
W pierwszej kolejności wybrano przedstawicieli gminy Miasto i Gmina Serock do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, zgodnie z podjętą uchwałą do składu wyznacza się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Pana Mariusza Rosińskiego oraz Radnego Krzysztofa Bońkowskiego.
Następnie Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie 30 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Serock zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Rada Miejska wyraziła także zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy części nieruchomości, będącej własnością gminy Miasto i Gmina Serock, o powierzchni 200 m2 na okres 3 lat. Wydzierżawiony grunt służy dzierżawcy jako plac manewrowy do nauki jazdy samochodem, co jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Następnie rozpatrzono projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego”, gdzie w załączniku Nr 1 do uchwały, ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. „Serocki Bon Żłobkowy”, zwany dalej „Bonem” jest świadczeniem pieniężnym w wysokości  300 zł miesięcznie przyznawanym w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia” oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczenia  się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok w którym składany jest wniosek o przyznanie bonu, jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock.”
Rada Miejska rozpatrzyła pozytywnie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku na lata 2019-2023 oraz w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym w zakresie przyznawania posiłku „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem programu jest zapewnienie posiłku  dzieciom, uczniom  i młodzieży do czasu ukończenia nauki  w szkole ponadgimnazjalnej. Ustanowiony wieloletni rządowy program ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  przewiduje udzielanie wsparcia  w  postaci  posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób spełniających  kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1  ustawy o pomocy społecznej.
Następnie wypełniając wymóg ustawowy Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock - sołectw, na lata 2019-2023, wyznaczając termin wyborów do dnia 31 maja 2019 r.

W dalszej kolejności Rada Miejska pozytywnie rozpatrzyła uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego 2018. Wydatki niewygasające z końcem roku 2018 zostały ustalone dla zadania pn. „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie” na kwotę 1.429.121,27 zł.
W kolejnym punkcie porządku obrad Radni Rady Miejskiej w Serocku uchwalili budżet Miasta i Gminy Serock na 2019 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2028. Przedstawiony przez burmistrza projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez RIO oraz przez stałe Komisje Rady Miejskiej. Według projektu uchwały budżetowej zaplanowane dochody sięgają ponad 74 mln zł, z kolei wydatki – 79 mln zł. „Za” uchwaleniem budżetu na 2019 rok zagłosowało jednogłośnie 14 radnych, 1 radny był nieobecny.


Relację z sesji można obejrzeć TUTAJ
Prezentacja budżetu załączona poniżej. 

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Zapraszamy na "Żołnierskie jasełka"

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku mają zaszczyt zaprosić Państwa na  niezwykłe przedstawienie pt. "Żołnierskie jasełka", które odbędzie się 4 stycznia 2019 r., o godzinie 19.00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. WSTĘP WOLNY
 

Dokonywanie wpłat w dniu 31 grudnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku uprzejmie informuje, iż wpłat gotówkowych w Banku Spółdzielczym w Legionowie filia w Serocku ul. Rynek 4, można dokonywać w dniu 31 grudnia 2018 roku do godziny 13.30.

Natomiast wpłaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku za pośrednictwem kart płatniczych będą przyjmowane w dniu 31 grudnia do godziny 16.00

Odszedł ks. kanonik Mieczysław Zdanowski

Z wielkim smutkiem przekazujemy informację o śmierci - 25 grudnia 2018 roku - niezwykłego człowieka i duszpasterza księdza Mieczysława Zdanowskiego.
Msza święta żałobna, po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpińskiej, zostanie odprawiona 28 grudnia 2018 roku o godz.11:00 w kościele p.w.św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej.

Pamięć i szacunek dla księdza Zdanowskiego pozostaną w nas na zawsze.

Zmiana w LKA 24 grudnia

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że 24.12.2018 r. Lokalna Komunikacja Autobusowa będzie kursowała do godz. 19:00 według rozkładów w dni robocze.


Zawieszone zostają następujące kursy:
- Trasa I:  19:15
- Trasa V (Stanisławowo – Dębe – Legionowo): 

 • Stanisławowo – Dębe – Legionowo: 18:25 i 20:30 
 • Legionowo – Dębe – Stanisławowo – Serock: 19:40, 21:30

- Trasa VI (Serock – Legionowo SKM):

 • Serock – Legionowo SKM: 18:10, 20:30 oraz 21:50
 • Legionowo SKM- Serock: 19:10, 21:10, 23:10

Pozostałe kursy bez zmian.
 

drukuj (Zmiana w LKA 24 grudnia)

Harmonogramy odbioru odpadów w styczniu i lutym 2019 roku - Serock

Przedstawiamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów na styczeń i luty 2019.
Na razie tylko na dwa miesiące, ponieważ na kolejne miesiące harmonogramy odbioru odpadów zostaną uzgodnione po wyłonieniu w przetargu firmy, która będzie realizować zadanie od marca do końca 2019 roku.
Proszę zwrócić uwagę, że wracamy do systemu odbioru odpadów z całych miejscowości, bez podziału na trasy. Funkcjonujący od kwietnia tego roku podział na odbiór odpadów z poszczególnych ulic w obrębie miejscowości nie sprawdził się.
W harmonogramie, który będzie obowiązywał od nowego roku wprowadzono kilka zmian dotyczących dni odbioru odpadów dla miejscowości Serock, Jadwisin i Stasi Las.
Odpady z miejscowości Jadwisin i Stasi Las odbierane będą zgodnie z nowym harmonogramem we wtorki, a nie jak było do tej pory w czwartki. Zmiana dotyczy również Serocka - odpady z ulic, które do tej pory odbierane były w piątki, będą odbierane w środy. Druga część Serocka, która „realizowana” była w czwartki pozostaje bez zmian.


Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych.
 

17 grudnia - zmiana godzin dyżuru Przewodniczącego RM

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński w dniu dzisiejszym 17.12.2018 r, będzie pełnił dyżur w godzinach 17.00-19.00. Za utrudnienia przepraszamy. 

Przebudowa ul. Warszawskiej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje o rozpoczęciu prac polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Warszawskiej, polegającej na wykonaniu przebudowy zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny wraz z realizacją  dodatkowego pasa do skrętu w lewo, tzw. „lewoskrętu” na wysokości zjazdu do posesji oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki  35/1 oraz 34/10 obr. 14 w Serocku. Wyżej wymienione prace są wykonywane przez inwestora prywatnego na jego koszt, tj. przez spółkę „DINO POLSKA” S.A. Przebudowa jest wynikiem decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock  na podstawie, której inwestor  ma zadanie zapewnić obsługę punktu handlowego za pomocą zjazdu obsługiwanego z ul. Warszawskiej. Przebudowa ma na celu taką obsługę nieruchomości, aby pojazdy skręcające w lewo nie generowały utrudnień dla pojazdów jadących w kierunku centrum miasta. Roboty potrwają  do 21 grudnia i oprócz poszerzenia drogi obejmować będą również wymianę nawierzchni na całej szerokości jezdni. Zostanie wykonane również nowe oznakowanie pionowe i poziome drogi.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pieniądze na gminne inwestycje

W dniu 11 grudnia br. Miasto i Gmina Serock złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. “Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel – odcinek od km 0+18 do km 0+600 (etap I).” Wnioskowana kwota dotacji stanowi 202 500,00 zł. i zostanie przeznaczona na modernizację wskazanej drogi gminnej, poprzez m.in. wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, budowę zjazdów indywidualnych, profilowanie i wzmocnienie pobocza, montaż progów zwalniających oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na przyszły rok.

W dniu 12 grudnia br. Miasto i Gmina Serock podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację zadania pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku.” Przyznana kwota pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach wynosi 116 200,00 zł., przy czym na warunkach określonych przez WFOŚiGW  kwota ta będzie mogła zostać częściowo umorzona. W wyniku realizacji tego zadania wyeksploatowane i nieekonomiczne kotły zostały zastąpione przez nowoczesne jednofunkcyjne kotły gazowe kondensacyjne wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem. Znacząco wpłynie to na oszczędności w zużyciu gazu i zmniejszy ponoszone koszty ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Serocku.

9b+HLlw+ejgS9XPnw+Gvhy5cPno4EvVz58Phr4cuXD56OBL1c+fD4a+HLlw+ejgS9XPnw+Gv4PDX0neZI1qkAAAAAASUVORK5CYII=

 

 

W dniu 12 grudnia br. Miasto i Gmina Serock podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock” – I etap (ul. Książęca) .” Przyznana kwota pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach wynosi 593 500,00 zł., przy czym na warunkach określonych przez WFOŚiGW  kwota ta będzie mogła zostać częściowo umorzona. W wyniku realizacji tego zadania w ul. Książęcej w Jadwisinie powstała sieć kanalizacji sanitarnej, a mieszkańcy uzyskali możliwość wykonania przyłączy  i odprowadzania ścieków do zbudowanej sieci.

9b+HLlw+ejgS9XPnw+Gvhy5cPno4EvVz58Phr4cuXD56OBL1c+fD4a+HLlw+ejgS9XPnw+Gv4PDX0neZI1qkAAAAAASUVORK5CYII=

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Burmistrz MiG Serock ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock.
Nabór prowadzony jest w terminie od 10 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Formularz zgłoszenia oraz szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia 

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”.

Informacje:
https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia 

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Apel o zwołanie mazowieckiego okrągłego stołu odpadowego

W związku z narastającymi problemami z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w województwie mazowieckim, Burmistrz Miasta i Gminy Serock,  kontynuując podjętą dyskusję w tym temacie podpisał apel, którego treść przekazujemy Państwu w załączeniu.

10 grudnia - zmiana godzin dyżuru Przewodniczącego RM

W poniedziałek 10 grudnia, Przewodniczący Rady Miejskiej będzie pełni dyżur w godzinach 17.30-19.30. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Dewastacja placu zabaw!

Plac zabaw w Borowej Górze uległ dewastacji. Zniszczono instalację elektryczną altany, spalono kilka ławek. Policja podjęła działania w celu ujęcia sprawców.

Przykro nam, że niszczone jest mienie, które służy wszystkim mieszkańcom, szczególnie tym najmłodszym. W ostatnim czasie doszło również do zniszczenia szklanej gabloty znajdującej się przy Centrum Kultury i Czytelnictwa. Sprawcy tego zdarzenia zostali błyskawicznie zidentyfikowani  i już ponieśli odpowiedzialność za swoje czyny.

 

Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

Szanowni Państwo!

W październiku 2018 roku odbyły się wybory samorządowe, które wyłoniły nowy skład Rady Miejskiej w Serocku. Do końca listopada w jej ramach uformowane zostały komisje stałe oraz obsadzone zostały przewidziane w ustawie i statucie Miasta i Gminy Serock funkcje. Stanowiło to warunek konieczny legalnego i efektywnego funkcjonowania organu stanowiącego.

Od dnia 23 listopada 2018 r., w wyniku wyboru dokonanego przez Radnych, mam zaszczyt pełnić rolę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku. Podjąłem też pracę w Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Dziękując za poparcie udzielone w wyborach chciałbym zapewnić, że będę godnie reprezentował państwa interesy na forum władz gminy przyczyniając się do dalszego rozwoju naszego pięknego miasta i poprawy jakości życia.

Zachęcam również do zgłaszania swoich potrzeb, pomysłów i oczekiwań. W każdy poniedziałek pełnię dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (pokój nr 32) od godz. 18:30 do 20:30. Liczę na dobrą współpracę w kadencji 2018 - 2023.

                                                                                                                          Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                               Mariusz Rosiński

 

Poniżej przedstawiam skład poszczególnych komisji ze wskazaniem funkcji, które objęli Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Serocku.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Józef Wojciech Lutomirski- przewodniczący komisji
Krzysztof Edward Bońkowski- wiceprzewodniczący komisji
Marek Jan Biliński- członek komisji
Mariusz Rosiński- członek komisji
Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz- członek komisji

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu

Sławomir Paweł Czerwiński- przewodniczący komisji
Bożena Danuta Kalinowska - wiceprzewodnicząca komisji
Agnieszka Martyna Oktaba- członek komisji
Aneta Rogucka- członek komisji
Mariusz Rosiński- członek komisji

Komisja Rewizyjna

Sławomir Ireneusz Osiwała - przewodniczący komisji
Krzysztof Zakolski- wiceprzewodniczący komisji
Teresa Urszula Krzyczkowska- członek komisji
Gabriela Ewa Książyk- członek komisji
Aneta Rogucka- członek komisji
Wiesław Bogdan Winnicki- członek komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz- przewodniczący komisji
Jarosław Krzysztof Pielach- wiceprzewodniczący komisji
Marek Jan Biliński- członek komisji
Teresa Urszula Krzyczkowska- członek komisji
Józef Wojciech Lutomirski- członek komisji
Wiesław Bogdan Winnicki- członek komisji

Komisja Spraw Obywatelskich

Bożena Danuta Kalinowska-przewodnicząca komisji
Gabriela Ewa Książyk- wiceprzewodnicząca komisji
Krzysztof Edward Bońkowski- członek komisji
Sławomir Paweł Czerwiński- członek komisji
Agnieszka Martyna Oktaba- członek komisji
Jarosław Krzysztof Pielach- członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Krzysztof Zakolski- przewodniczący komisji
Sławomir Ireneusz Osiwała- wiceprzewodniczący komisji
Krzysztof Edward Bońkowski- członek komisji
Bożena Danuta Kalinowska- członek komisji
Teresa Urszula Krzyczkowska- członek komisji
Aneta Rogucka- członek komisji
Wiesław Bogdan Winnicki- członek komisji

Komisja właściwa w zakresie oceny treści i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock

Krzysztof Edward Bońkowski- przewodniczący komisji
Józef Wojciech Lutomirski- wiceprzewodniczący komisji
Marek Jan Biliński- członek komisji
Sławomir Ireneusz Osiwała- członek komisji
Mariusz Rosiński - członek komisji
Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz- członek komisji

 

 

 

 

Godziny pracy Urzędu - 24 i 31 grudnia

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, w dniach 24 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) Urząd Miasta i Gminy w Serocku pracuje w godzinach 8.00-16.00.  

Skan zarządzenia załączony poniżej. 

Odbiór odpadów z Serocka zostanie zakończony w sobotę!

Szanowni Państwo,
z powodu bardzo dużej ilości odpadów komunalnych  wystawionych zgodnie z harmonogramem w dniach 29 i 30 listopada przez mieszkańców Serocka, odbiór odpadów z Państwa posesji będzie zakończony w sobotę - 1 grudnia.

W związku z tym prosimy o pozostawienie pojemników na odpady przed posesjami.

Przepraszamy za utrudnienia.

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur w każdy poniedziałek w godzinach 18.30-20.30, w pokoju nr 32. Pierwszy dyżur 3.12.2018 r.
 

Od 22 listopada 2018 zostaje wznowiony odbiór odpadów z terenu MiG Serock

Informujemy, iż od dnia 22 listopada 2018 zostaje wznowiony odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Serock.

Odbiory będą realizowane wg. dotychczasowych harmonogramów.

Zaległe odbiory z miejscowości, które nie zostały dokończone pod koniec ubiegłego tygodnia (Serock, Jadwisin) oraz odbiory z miejscowości, które miały być zrealizowane  w bieżącym tygodniu firma wykonująca usługę będzie odbierać do soboty (24.11.2018) włącznie. W terminie tym zrealizowane zostaną również zaległe odbiory odpadów segregowanych z 12, 13 i 14 listopada.

Prosimy o wystawienie pojemników z odpadami zmieszanymi i worków z odpadami segregowanymi.

Odbiory odpadów biodegradowalnych będą realizowane od przyszłego tygodnia.

Z uwagi, na dużą ilość odpadów mogą wystąpić opóźnienia.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia, które były niezależne od gminy i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość.

Powody przestoju w odbiorze odpadów komunalnych z MiG Serock

Szanowni Państwo,

z powodów niezależnych od gminy, wstrzymany został do odwołania odbiór odpadów z nieruchomości, z terenu miasta i gminy Serock. Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy jest zerwanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów (odpadów komunalnych tj. zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zebranych frakcji odpadów, w tym także biodegradowalnych) przez firmę dotychczas odbierającą odpady. Należy jednak podkreślić, że trudności w gospodarce odpadami, to problem szerszy, dotykający obecnie nie tylko gminę Serock, lecz wiele innych gmin w województwie mazowieckim, związany bezpośrednio z utrudnieniami w przekazywaniu zebranych z terenu gminy odpadów do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Problem związany z przestojem w odbiorze odpadów polega na tym, że zgodnie z ustawą o odpadach, zmieszane odpady komunalne oraz odpady biodegradowalne muszą zostać zagospodarowane – unieszkodliwione wyłącznie w regionie, do którego zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Opadami (WPGO) została przypisana dana gmina. Gmina Serock zgodnie z WPGO dla Mazowsza, znajduje się w regionie warszawskim. W każdym z regionów znajdują się wyznaczone planem Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. RIPOK-i, w których muszą zostać zagospodarowane odpady. RIPOK-i mają odgórnie narzucone limity, wynikające z ich mocy przerobowych, które warunkują jaką ilość odpadów może przyjąć dany RIPOK. Niestety w obecnej chwili żaden z RIPOK-ów, w regionie warszawskim, z uwagi na wspomniane powyżej limity nie może przyjąć odpadów z terenu miasta i gminy Serock.

Sytuacja jest o tyle trudna, że zgodnie z - narzuconym odgórnie przez Marszałka Województwa - Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz z zapisami ustawy o odpadach, gmina nie może wywozić odpadów do instalacji RIPOK położonych w innym regionie. Grożą za to dotkliwe kary finansowe dla przedsiębiorców odbierających odpady z terenu gminy, jak i dla zarządzających instalacjami RIPOK, które zgodziłyby się przyjąć odpady spoza regionu.

Oczywiście gmina czyni starania żeby tę trudną sytuację rozwiązać i najszybciej jak to będzie możliwe zostaną wznowione odbiory odpadów.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia, które są niezależne od gminy i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość.

O terminach odbiorów odpadów z poszczególnych miejscowości zawiadomimy Państwa odrębnym komunikatem.

MGZGK

23.11.2018 - I sesja nowo wybranej rady

Informujemy, że I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Serocku na kadencję 2018 - 2023 odbędzie się 23 listopada 2018 roku o godzinie 14.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Sesje Rady Miejskiej w Serocku są, zgodnie z obowiązującymi przepisami, transmitowane na żywo (począwszy od I sesji Rady Miejskiej w Serocku VIII kadencji, zwołanej na 23 listopada 2018).

Zarówno transmisje na żywo, jak i archiwalne nagrania, będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Sesję online obejrzą Państwo TUTAJ. Materiały z sesji dostępne będą również TUTAJ.

W załączeniu porządek obrad.

 

 

 

Komunikat w sprawie odbioru odpadów z miejscowości, które miały być realizowane planowo 9, 12, 13 i 14 listopada

W związku ze wznowieniem z dniem dzisiejszym odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Serock, informujemy mieszkańców miejscowości, w których planowy odbiór odpadów miał być zrealizowany w dniach 9, 12, 13 i 14 listopada, o terminach odbiorów odpadów z tych miejscowości:

Odpady komunalne zmieszane, zostaną odebrane przy kolejnym odbiorze zgodnym z harmonogramem.
Miejscowości: Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo – odbiór 23 listopada
Miejscowości: Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś – odbiór 26 listopada
Miejscowości: Izbica, Jachranka, Skubianka – odbiór 28 listopada

Podczas odbioru zostanie odebrana każda nagromadzona do tego czasu przez Państwa ilość zmieszanych odpadów komunalnych.

Odpady segregowane i biodegradowalne:
Miejscowości: Kania Nowa, Kania Polska – Trasa III – odbiór 19 listopada
Miejscowości: Dębinki, Karolino, Marynino – odbiór 20 listopada
Miejscowości: Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Szadki, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe – odbiór 21 listopada

Uwaga: Z powodu bardzo dużej ilości odpadów biodegradowalnych, a także z powodu niezależnych od gminy problemów z przekazywaniem odpadów biodegradowalnych do kompostowni możliwe są opóźnienia w ich odbiorze.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia, które były niezależne od gminy i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Komunikat w sprawie odbioru odpadów

Informujemy, iż od dnia 16 listopada 2018 zostaje wznowiony odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Serock.
Odbiory będą realizowane wg dotychczasowych harmonogramów.
Dodatkowo w dniu jutrzejszym Wykonawca postara się zrealizować zaległe odbiory z trasy Serock, Jadwisin z dnia dzisiejszego tj. z 15 listopada. W sytuacji gdy ilość zgromadzonych odpadów będzie zbyt duża, trasa będzie kończona w sobotę 17 listopada.
W dniu jutrzejszym odebrane zostaną również odpady z zabudowy wielorodzinnej.  

Mieszkańców miejscowości, w których odbiory odpadów miały być zrealizowane w dniach 9, 12, 13 i 14 listopada poinformujemy o terminach odbioru odrębnym komunikatem.

Przepraszamy Państwa za utrudnienia, które były niezależne od gminy i jednocześnie dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Kontynuujemy rozmowy w sprawie projektu planu w Dębem

Pragniemy poinformować, że w ślad za deklaracją podjęcia dodatkowych rozmów pomiędzy mieszkańcami a przedsiębiorcami z terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny wokół zamkniętego składowiska odpadów w Dębem (sekcja B1), wynikłą podczas spotkania w dniu 12 listopada, zaplanowano dodatkowe rozmowy w tej sprawie, które odbędą się w dniu 21.11.2018 r. 
Ich celem będzie wypracowanie kompromisu pomiędzy zainteresowanymi uczestnikami procesu tworzenia nowego planu. 
W spotkaniu swój udział zadeklarowała grupa robocza składająca się z przedstawicieli Stowarzyszenia Czysta Gmina Serock i sołtysów zainteresowanych wsi – reprezentująca interesy mieszkańców oraz przedstawicieli części przedsiębiorców funkcjonujących na tym terenie. W spotkaniu zaplanowana jest obecność eksperta w dziedzinie gospodarki odpadami – dr inż. Piotra Manczarskiego – pracownika Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierownika Zespołu Gospodarowania Odpadami działającego przy wydziale.
O wynikach prac ustanowionej grupy będziemy Państwa informować w najbliższym czasie. O szczegółach w sprawie informują pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, nr tel. 22 782 88 27 lub 22 782 88 26.
 

Borowa Góra - przerwa w dostawie wody

UWAGA
W DNIU 13.11.2018 R. W GODZINACH 9:00 - 14:00 
NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW 
WSI BOROWA GÓRA UL. NASIELSKA OD NR 27 DO NR 47A
UL. KAMERALNA - CAŁA
UL. SKOŚNA - CAŁA
 

INFORMACJA! – WAŻNE dotyczy odbioru odpadów

W związku z zaprzestaniem przez Firmę Błysk – Bis Sp. z o.o., (od dnia 9 listopada 2018 roku) realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta i gminy Serock, informujemy, że wszystkie odpady komunalne nie będą odbierane do odwołania.
Jednocześnie informujemy, że PSZOK działa według dotychczasowych zasad.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia, które są niezależne od Gminy. W najbliższym czasie poinformujemy kiedy i w jaki sposób zostaną od Państwa odebrane odpady. 
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
Wszelkie informacje na powyższy temat będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.serock.pl

12 listopada - zmiana w harmonogramie odbioru odpadów

W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 roku, dniem wolnym od pracy, informujemy, iż trasy odbioru odpadów, przypadające na ten dzień będą realizowane w następujących terminach:

13.11.2018 r. (wtorek) – Odbiór odpadów zmieszanych, trasa: Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś oraz zabudowa wielolokalowa.

10.11.2018 r. ( sobota)  – Odbiór odpadów segregowanych i biodegradowalnych z trasy nr III, miejscowości: Kania Nowa (posesje bez nazw ulicy, ul. Cicha,  Leśna, Miła, Słoneczna, Spokojna), Kania Polska (posesje bez ulicy, ul. Akacjowa, Bagienna, Chabrowa, Ciepła, Dębowa, Dzielna, Konwaliowa, Kwiatowa, Lawendowa, Leśna, Łabędzia, Miodowa, Poziomkowa, Sosnowa, Szeroka, Świerkowa, Tulipanowa, Urocza, Wrzosowa, Wspólna, Wydmowa, Żonkilowa).

Niepodległościowe życzenia z Ignaliny

100. rocznica odzyskania niepodległości łączy w tym roku Litwę i Polskę. Z tej okazji w Ignalinie i w Serocku świętujemy tę wielką rocznicę wspominając wydarzenia i decyzje, dzięki którym nasze narody odzyskały utraconą niepodległość. Czcimy bohaterów tamtych czasów, którzy mimo represji byli w stanie uchronić narodową tożsamość i przekazać ją następnym pokoleniom.

Litewskie marzenia o wolności spełniły się 16 lutego 1918 roku, polskie 11 listopada 1918 roku.


W dniu Święta Odzyskania Niepodległości, życzyliśmy mieszkańcom Ignaliny, by upamiętniając historyczne wydarzenia sprzed stu lat myśleli nie tylko o przeszłości, ale żeby wybiegali myślą ku przyszłości i jej wyzwaniom. Życzyliśmy im powodzenia i sukcesów.

Poniżej publikujemy życzenia nadesłane z naszego partnerskiego miasta, litewskiej Ignaliny.

LI sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 29 października 2018 r. odbyła się LI sesja Rady Miejskiej w Serocku.  Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Tradycyjnie Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami. W punkcie Interpelacje i zapytania radnych Radna Jolanta Kaczmarska zgłosiła zapytania, na które uzyskała odpowiedź od Pana Burmistrza.

W pierwszej kolejności Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2019 rocznego programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego. Roczny program współpracy będzie realizowany od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Celem głównym programu jest polepszenie, jakości życia mieszkańców gminy poprzez efektywną współpracę gminy z organizacjami.

Następnie radni przyjęli uchwałę niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kluby kluczowych Kompetencji” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.10.01.01.-IP.01-14-061/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01”Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM. Wartość projektu to 1.256.217,60 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1.004.974,08 zł. W ramach projektu będą realizowane m.in..:

 • Zajęcia matematyczno–przyrodnicze, informatyczne, językowe, zajęcia wyrównawcze.
 • Szkolenia dla nauczycieli podnosząc ich kompetencje cyfrowe w zakresie nauczania metodą eksperymentu, efektywnego nauczania języków obcych.
 • Zakup wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne: komputery przenośne, tablety, roboty, tablice interaktywne.

W dalszej kolejności Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza polegające na wymianie użytkowanych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock. Zgodnie z regulaminem wysokość dotacji dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w przypadku wymiany pieca kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem, energią elektryczną, paliwem stałym, pompą ciepła wynosi 4.000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur. Dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wysokość dotacji celowej wynosi 3.000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym lokale mieszkalne ogrzewane są ze wspólnego źródła ogrzewania wysokość dotacji celowej wynosi 10.000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock. Wysokość dotacji celowej na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie 3.500,00 zł jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

Radni postanowili również o nadaniu nazw drogom położonym na terenie miasta i gminy, w miejscowościach: Izbica - ul. Sarenki, Dosin - ul. Migdałowa, oraz w Serocku - ul. Ponadczasowa. Radni postanowili także o przejęciu działki nr 14/3 obręb Ludwinowo Dębskie wydzielonej w celu urządzenia placu do zawracania. 

Następnie rozpatrzono pozytywnie uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 504/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin. Zmiana spowoduje rozszerzenie zakresu prac planistycznych o zagadnienia związane ze wskazaniem granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, a także ustalanych przez plan warunków ich zagospodarowania.

W kolejnym punkcie porządku obrad przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A3. Sporządzenie planu na przedmiotowym terenie ma na celu skorygowanie przebiegu drogi gminnej ul. Sadowej w Serocku oznaczonej na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, przyjętego uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie.

Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w roku 2018. W wyniku uzgodnień pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Województwem Mazowieckim, udało się wypracować sposób wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 632, na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej w Ludwinowie Dębskim do skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Stanisławowo.

W dalszej kolejności zostały podjęte uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie w 2018 roku. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się dochody budżetu o kwotę 614.264,81 zł.  oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 920.307,6 zł. Wprowadza się 23.400 zł dotacji otrzymanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie pn.: „Budowa Ławki Niepodległości, 2.000 zł nagrody za udział w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo – Sukcesy widać po sąsiedzku” organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Zmniejsza się plan o kwotę 245.000 zł z uwagi na mniejsze niż zakładano zainteresowanie zakupem gruntów. Wprowadza się środki po stronie dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem dotacji celowej na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Zmniejsza się 38.312 zł na zadaniu pn. „Zakup samochodu ratowniczo–gaśniczego” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz wprowadza się zadanie pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego - urządzenie hydrauliczne HOLMATRO” w wysokości 54.000 zł.

Rada Miejska rozpatrzyła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Miasto i Gmina Serock planuje wyemitować obligacje komunalne w kwocie  4.400.000 zł. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2018 r. w związku z wydatkami majątkowymi w kwocie 2.600.000 zł oraz spłatę  w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.800.000 zł. Emisja obligacji nastąpi do 28 grudnia 2018 r.
Radni przyjęli również protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji konserwacji i utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W punkcie sprawy różne radni, przedstawiciele sołectw oraz osoby obecne na sali zgłosili bieżące problemy. 
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z LI sesji Rady Miejskiej w Serocku. 

                            

 

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Naukobus w Popowie Kościelnym

Eksperymenty, nauka i dużo radości
(lead) 20 mobilnych stacji badawczych i 3 edukatorów z mnóstwem zagadek naukowych w zanadrzu -   - w tym składzie Centrum Nauki Kopernik jedzie do małych miejscowości w całej Polsce. Udowadnia, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga
Do udziału w takiej przygodzie zaprasza w tym roku warszawskie Centrum Nauki Kopernik. Weźmie w niej udział ponad 160 tys. dzieci, rodziców i nauczycieli ze 160 małych miejscowości w całej Polsce. 
29 i 30 października Naukobus pojawi się w Szkole Podstawowej Milenium w Popowie Kościelnym.

Nauka inaczej
Jak by to było, gdyby dzieci samodzielnie eksperymentując, mogły dostrzec inną, emocjonującą twarz nauki?  Gdyby to nie były zwykłe lekcje biologii, chemii, fizyki czy informatyki, ale pełne niespodzianek samodzielne odkrywanie praw i zasad, które rządzą światem? Taką właśnie możliwość daje „Naukobus”, projekt Centrum Nauki Kopernik - 20 stacji badawczych, które przyjeżdżają do szkoły wraz z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik, daje szansę na poszerzenie wiedzy i dobrą zabawę. Edukatorzy pomagają zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżają prezentowane zjawiska naukowe. 
Każda wizyta trwa dwa dni, w czasie których stacje badawcze są rozstawione w szkole, a uczniowie, którym towarzyszą edukatorzy, mogą z nich korzystać przez 6 godzin dziennie. 


Moc dobrych doświadczeń
Samodzielne eksperymentowanie pozwala obudzić ciekawość i uczyć się bez wysiłku znanego z lekcji – siadając na wirującym krześle, można doświadczyć, jak w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu. Można też m.in. przetestować uwięzioną piłkę, wirujące krzesełko, kulę plazmową, półkule magdeburskie i trójwymiarowy model anatomiczny ludzkiego ciała. Dla uczniów przygotowany został także „Poradnik młodego naukowca” – propozycje doświadczeń, które mogą tam znaleźć i samodzielnie przeprowadzić w domu, pozwalają dłużej cieszyć się kontaktem z nauką w mniej poważnej formie. 
Jednak wystawa jest ciekawa nie tylko dzieci, ale i dla dorosłych. To dlatego w wybranych godzinach mogą ją bezpłatnie zwiedzać wszyscy chętni. 


Przez całą Polskę
Wyjazdy Naukobusa są możliwe dzięki programowi „Nauka dla Ciebie”, realizowanemu wspólnie przez Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To dzięki niemu dzieci z małych miejscowości mogą samodzielnie odkrywać prawa nauki pod okiem doświadczonych edukatorów. Zdobywanie wiedzy oparte na eksperymentowaniu budzi w dzieciach zaciekawienie nauką, daje radość i ośmiela do dalszych poszukiwań. To dlatego Centrum Nauki Kopernik pomoże także nauczycielom rozbudzać w uczniach zainteresowanie nauką. 


Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest w ramach działania „Naukobus”, które finansowane jest w ramach wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.

Uwaga! Silne wiatry

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Dzisiaj na terenie naszego powiatu, w godzinach 10.00-22.00, przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h.

Wyborco! Sprawdź, gdzie głosujesz

Poniżej informacje o obwodach wyborczych, sprawdź gdzie głosujesz.

Szkolenie ,,Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych"

W dniach 2-3 października 2018 r. zorganizowane zostało przez Miasto i Gminę Serock dwudniowe szkolenie w ramach operacji pn. ,,Produkty tradycyjne oraz promocja lokalnych gospodarstw agroturystycznych”. Podczas szkolenia grupa 50 uczestników z gminy Serock została zapoznana z takimi zagadnieniami jak: czym są produkty regionalne i lokalne, zasady opracowywania wniosków o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych oraz produkty tradycyjne wschodniego Mazowsza. Poruszane były również tematy dystrybucji produktów wytwarzanych w gospodarstwie rolnym, marketingu bezpośredniego oraz możliwości pomocy na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych PROW 2014-2020.

Grupę docelową szkolenia stanowili rolnicy z terenu gminy Serock, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy, a także właściciele gospodarstw agroturystycznych.

Celem operacji było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie marketingu, opracowywania strategii, współczesnych kanałów handlowych itp. służących rozwijaniu własnej przedsiębiorczości, czyli sprzedaży własnych produktów i usług.  

Operacja została dofinansowana na podstawie zawartej Umowy nr 49/UMWM/05/2018/RW-D-III z dnia 24 maja 2018 r. przez Województwo Mazowieckie ze środków  KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o  bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl  gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, obchodzonego 14 października, Komisja Kultury, Oświaty i Sportu przekazuje dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół i przedszkoli gminy Serock życzenia. Treść życzeń w załączniku.

 

Seniorzyjuniorzy.pl - warsztaty dla seniorów

W imieniu prowadzących projekt "seniorzyjuniorzy.pl" - Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Stowarzyszenia Akademia Wilanowska oraz Fundacji Nowa Wieś zapraszamy seniorów na:
1.    Warsztaty Senior w internecie  - jak poruszać się w cyberprzestrzeni, zagrożenia w sieci, praktyczny poradnik korzystania z internetu.
2.    Życie to teatr. Teatr to życie – warsztaty teatralne. Prowadzenie: znany aktor Grzegorz Heromiński i psycholog Ewa Werstak Mościcka.
3.   Motywacja, ciekawość i radość życia – optymistyczne warsztaty psychologiczne. Prowadzenie: psychoterapeuta Anna Szymczak.
 
Zajęcia odbędą się w dniu 27 października (sobota) w godzinach od 10.00 do 17.00.
Miejsce: Klub Aktywności Społecznej, ul. Kościuszki 8A, Serock  
Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmujemy na adresy mailowe:

Ogólnopolska Karta Seniora

Gmina Serock przystąpiła do programu Ogólnopolska Karta Seniora.

Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach.

Ogólnopolska Karta Seniora dla seniorów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Serock jest wydawana w Klubie Aktywności Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8A:

    Wtorek w godz. 11.00 – 13.00

    Czwartek w godz. 11.00 – 13.00

 

Lista firm z terenu całej Polski, które przystąpiły do programu Ogólnopolska Karta Seniora

https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/LISTA-FIRM-OKS-02.10.2018.pdf

Lista firm z terenu miasta i gminy Serock
 

1. Pizzeria Nowa Diabolica Serock ul. Pułtuska 50    10% na pizzę

2. Złoty Lin Sp. z o.o. – Serock, Wierzbica   10% w restauracji i hotelu

3. Kuchnia Polska – Serock ul. Pułtuska 25   10%

4. Biomax – Salon Kosmetyczny – Serock ul. Pułtuska 27 (Ewa Antoniak)   20% na masaż leczniczy kręgosłupa

5. Dom Handlowy – U Włada – Serock ul. Nasielska 9B  10% przy kasach z wyjątkiem produktów objętych specjalną promocją

6. PHU Imp-Exp-Wroniak – Serock ul. Pułtuska 37
10% przy zakupie powyżej 100 zł na artykuły drobne
5% na urządzenia i sprzęt AGD

7. Sklep Spożywczo-Przemysłowy – Jachranka  5% artykuły spożywcze, przemysłowe bez alkoholu i papierosów i kart prepaid

8. Gabinet Kosmetyczny Odnowa – Serock ul. Rynek 17 (Małgorzata Pruszyńska)   10 zł od zabiegu na stopy

9. Fryzjer damsko-męski – Serock ul. Nasielska 9B  20% na fryzury męskie

10. Kwiaciarnia Marzenie – Serock ul. Pułtuska 26   10%

11. CAT FIT Katarzyna Tulin – Serock ul. Miła 1   15%

12. Centrum Kultury i Czytelnictwa – Serock ul. Pułtuska 35  10% z wyjątkiem imprez zewnętrznych

 • autor: Ośrodek Pomocy Społecznej

Przyjęcia interesantów w dniu 08.10.2018 r.

Informujemy, że dnia 08 października 2018 roku nie będzie przyjęć interesantów przez Burmistrza i jego zastępcę. Przepraszamy za utrudnienia.

Dyżur Przewodniczącego

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Artura Borkowskiego w dniu dzisiejszym tj. 1.10.2018 r. będzie od godziny 20.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Dzierżawa gruntu przy cmentarzu w Woli Kiełpińskiej

OGŁOSZENIE o możliwości dzierżawy gruntu przy cmentarzu w Skubiance pod sprzedaż kwiatów i zniczy


Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 409 z obrębu Skubianka gm. Serock stanowiąca własność Miasta i Gminy Serock (teren sąsiadujący bezpośrednio z cmentarzem w Skubiance). Istnieje możliwość dzierżawy placów pod cmentarzem parafialnym w Skubiance w okresie od 24.10.2018 r. do 23.11.2018 r.
Wszystkie zainteresowane dzierżawą w ww. terminie osoby prosimy o składanie wniosków w kancelarii ogólnej tut. Urzędu, pok. 1 na parterze, w terminie do dnia 12.10.2018 r. Informujemy, że jedna osoba może wnioskować o nie więcej niż dwa miejsca.
W dniu 17.10.2018 r. o godzinie 14:00  w siedzibie tut. Urzędu – sala nr 33, nastąpi przedstawienie szczegółowych zasad dzierżawy gruntu oraz ewentualne podpisanie umów dzierżawy.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Konferencje i porady prawne dla konsumentów na rynku finansowym

“Projekt wsparcia dla beneficjentów w formie konferencji i cyklu porad prawnych dotyczących ochrony praw konsumentów na polskim rynku finansowym” realizowany jest na mocy umowy podpisanej pomiędzy Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów a Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu.

Najważniejsze cele projektu:
– wzbudzenie świadomości konsumentów na temat przysługujących im praw;
– poszerzenie wiedzy dotyczącej kredytów “walutowych”, polisolokat oraz obligacji korporacyjnych;
– wzrost poziomu świadomości konsumentów dotyczących możliwości dochodzenia roszczeń;
– wsparcie indywidualne pokrzywdzonych konsumentów poprzez bezpłatne porady prawne;
– udział konsumentów w szkoleniach oraz bezpłatnych indywidualnych poradach prawnych;
– uświadomienie społeczeństwu, że posiadają swoje prawa jako konsumenci oraz mają możliwości egzekwować ich przestrzegania i oczekiwać ochrony instytucjonalnej przed nieuczciwym przedsiębiorcą;
– współpraca z różnymi grupami wiekowymi – niesienie pomocy do osób poszkodowanych bez względu na ich wiek i status społeczny.


W związku z projektem odbędą się konferencje i darmowe porady prawne.
Szczegóły na stronie internetowej, pod adresem:  https://projekt.bankowebezprawie.pl/

"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ"

Zapraszamy mieszkańców na debatę społeczną "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ". Spotkanie odbędzie się 26 września o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, przy ul. Pułtuskiej 35. Tematem przewodnim debaty będą aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Nowy cennik na przejazdy STALKO

17.09.2018 r. (poniedziałek) firma Stalko sp. j. opublikowała nowy cennik na przejazdy autobusowe linii Ostrołęka - Warszawa.

Dotychczas przejazd autobusem dalekobieżnym z Serocka do Warszawy autobusem tej linii kosztował 8 zł. Obecnie cena wynosi 6 zł, a uczniowie i studenci do 26 roku życia (po okazaniu ważnej legitymacji) oraz seniorzy po 60 roku życia mogą skorzystać z dwudziestoprocentowej zniżki i cena dla nich wyniesie 4,80 zł.
Ponadto firma wprowadziła bilety miesięczne:
w przypadku mieszkańców Serocka ceny prezentują się następująco:
- bilet miesięczny normalny - 200 zł
- bilet miesięczny ulgowy - 98 zł (51% zniżki).
Cennik wraz ze szczegółowym wykazem ulg dostępny jest na stronie www.stalko.net.pl.

 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Dyżur Przewodniczącego odwołany!

 
Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Artura Borkowskiego w dniu 24 września 2018 r. został odwołany. Za utrudnienia przepraszamy.
 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Podatki i opłaty lokalne w 2018r.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy terminowo dokonali wpłaty trzeciej raty podatku za 2018 rok.

Terminowe płacenie podatków zapewnia stabilną i pewną  realizację zadań zaplanowanych w budżecie miasta i gminy Serock. Prawidłowo i terminowo realizowane dochody pozwalają na prawidłową realizację wcześniej planowanych wydatków.
Ściąganie i dochodzenie podatków powoduje dla każdej ze stron (podatnik i organ) konieczność ponoszenia dodatkowych  kosztów, naraża na zapłatę odsetek. Ważne jest więc wykonywanie swoich obowiązków podatkowych wobec miasta i gminy w należyty sposób.  
Przypominamy o kolejnych termiach:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Terminy płatności: osoby fizyczne –do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne –do 15 dnia każdego miesiąca.

PODATEK ROLNY

Terminy płatności: osoby fizyczne –do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 listopada.

PODATEK LEŚNY

Terminy płatności: osoby fizyczne –do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca.

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Czyste powietrze

„Czyste powietrze” – zaproszenie na spotkanie
Zapraszamy Państwa na spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska, w trakcie którego będą udzielane informacje na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze oraz wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.
Spotkanie odbędzie się w dniu 4 października br. o godzinie 18:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku, ul. Pułtuska 68. Będzie to okazja do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych do wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. Spotkanie poprowadzi ekspert, który przedstawi również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.
Podstawowym celem Programu priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Projekt do konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2019 r. z organizacjami pozarządowymi
Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 1 października 2018r. na adres poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl,  złożone w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Serock lub nadesłane na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Serock
ul. Rynek 21,
05 – 140 Serock
Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 151/B/2018 z 13 września 2018r. znajduje się pod adresem:
https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

 

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Warto wiedzieć

W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców!

 • autor: Referat Spraw Obywatelskich

Kwalifikacja dla kandydatów do służby w jednostce wojskowej

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej nr 4539 (Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi) w dniach 11 września 2018 r. oraz 25 września 2018 r. od godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby wojskowej na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych oraz na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Wymagania:

 • wykształcenie – dla szeregowych – co najmniej gimnazjalne;
 • prawo jazdy kategorii C;
 • ukończenie służby przygotowawczej o kierunkowej specjalności lub zajmowanie stanowisk służbowych w powyższej specjalności lub przygotowanie zawodowe do zajmowania stanowisk;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność;
 • dobry stan zdrowia.

Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać:

 • dowód osobisty;
 • książeczkę wojskową;
 • zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej;
 • strój sportowy;
 • oryginały oraz kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, odbyte kursy oraz posiadane uprawnienia;
 • oryginał i kserokopię prawa jazdy;
 • oryginał i kserokopię zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej;
 • opinię służbową;
 • wypełnioną ankietę personalną oraz oświadczenie RODO - dokumenty do pobrania ze strony internetowej JW 4539;
 • przybory do pisania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 261-887-517 lub 261-887-678.

Sprawdzian sprawności fizycznej dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

 1. W przypadku żołnierza rezerwy – kobiety i mężczyzny
 • marszobieg na 3000 m;
 • podciąganie się na drążku wysokim
 • uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce;
 • bieg wahadłowy 10 x 10 m
 • bieg zygzakiem, tzw. „koperta”;
 • skłony tułowia w przód w czasie 2 minut.

Zmiany w ustawie o odpadach

W dniu 5 września 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592) wprowadza rozwiązania, które w sposób znaczący zwiększają wymagania wobec przedsiębiorców działających w branży gospodarki odpadami.

Najważniejszymi z nich są niewątpliwie:
1.  skrócenie okresu magazynowania odpadów – do 1 roku (dotychczas były to nawet 3 lata),
2. zobowiązanie podmiotów profesjonalnie działających w branży gospodarki odpadami do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – przepis ten wchodzi w życie 6 msc od daty ogłoszenia,
3.  obowiązek zasięgania przez starostę i marszałka opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, każdorazowo przed wydaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
4.  konieczność przeprowadzenia przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów w zakresie odpowiednio spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, przy czym negatywne opinie obu ww instytucji są podstawą do odmowy wydania stosownego zezwolenia,
5.  możliwość gospodarowania odpadami tylko na nieruchomościach, których posiadacz odpadów jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą,
6.  konieczność określenia maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, jak również największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z ich wymiarów– w dotychczas wydawanych zezwoleniach nie określano masy odpadów,
7.    obowiązek wskazania we wniosku o wydanie zezwolenia proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów ewentualnego usunięcia odpadów i ich zagospodarowania.

Prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku prace zmierzające do zmiany obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kilkutygodniowa kontrola jednego z przedsiębiorców działającego w branży gospodarki odpadami komunalnymi, której efektem jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru działalności regulowanej – na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kilkumiesięczna korespondencja ze Starostą Legionowskim dotycząca współpracy w zakresie zwiększenia kontroli podmiotów, którym udzielono stosownych zezwoleń w branży gospodarki odpadami w strefie przemysłowej w miejscowości Dębe, a teraz także – znaczące zmiany w prawodawstwie na poziomie krajowym, składają się na ogół działań i okoliczności, które zarówno Urząd Miasta i Gminy jak i inne zainteresowane organy administracji publicznej prowadzą w celu:
1)    doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi przepisami działalności w zakresie gospodarowania odpadami prowadzonej na terenie gminy Serock
2)    zapobiegania występowaniu sytuacji niekorzystnych z punktu widzenia mieszkańców gminy w przyszłości.

Wyżej powołane elementy łącznie pokazują, że właściwe prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami jest problemem wielu gmin w Polsce. Aktywność Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w sprawie rozwiązania sytuacji wokół tego rodzaju działalności prowadzonej na terenie gminy Serock, dobitnie pokazuje, że podejmowane są wszystkich możliwe czynności administracyjne celem zabezpieczenia mieszkańców gminy Serock i okolic przed wpływem gospodarowania odpadami, w tym, w szczególności odpadami komunalnymi.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

TRZECIA RATA PŁATNOŚCI PODATKÓW LOKALNYCH

Przypominamy , że do dnia 17 września 2018 roku  należy dokonać płatności III raty  podatków lokalnych.
W tym terminie płacimy:
Podatek od nieruchomości:
Termin płatności: osoby fizyczne  do 17 września 2018 roku.
Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2018.  
Podatek rolny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 17 września 2018 roku.
Termin płatności:  osoby prawne do 17 września roku 2018.  
Podatek leśny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 17 września 2018 roku.
Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2018.
Podatek od środków transportowych :
Termin płatności: osoby fizyczne i prawne  do 17 września 2018 roku.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Termin płatności osoby fizyczne do 17 września 2018 roku.

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Projekt „Włącz swoją szansę”

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.

 

Wyposażenie OSP

30 sierpnia 2018 r. w została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Miastem i Gminą Serock dotycząca realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, polegających na nabyciu w 2018 r. na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym pomocy bezpośrednio na popełnienia przestępstwa.
Na mocy podpisanej umowy Miastu i Gminie Serock zostanie udzielona dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego w wysokości 37 581,39 zł.
Przyznane środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup: defibrylatora, pił spalinowych, zestawu podpór i klinów do zabezpieczenia pojazdu oraz przenośnego zestawu oświetleniowego.

 

Zmiany w rozkładach LKA

Informujemy, że z dniem 03.09.2018 nastąpiły zmiany w rozkładach Lokalnej Komunikacji Autobusowej.
Zmiany na trasie Serock – Legionowo SKM - Serock:
- godziny kursowania, które uległy zmianie: Legionowo SKM (6:05) – Serock              
             nowa godzina kursowania: Legionowo SKM (5:55) - Serock
- nowe kursy : Serock – Legionowo SKM (5:35, 7:25, 14:45, 16:35)
- nowe kursy: Legionowo SKM – Serock (6:20, 8:30, 13:45, 15:45, 17:40)
Zmiany na linii relacji Serock – Stanisławowo – Dębe – Legionowo SKM:
- kurs wyruszający z Dębego o godz. 7:40 i dojeżdżający do miejscowości Legionowo o 8:28, będzie teraz odjeżdżał Serocka o 7:25, będzie dojeżdżał do szkoły w Komornicy o 7:51, a do przystanku Legionowo SKM dojedzie o 8:38.
- nowy kurs o godz. 16:00 (Serock) przez Dębe do Legionowa
Zmiany na linii relacji Legionowo – Dębe – Stanisławowo - Serock
- kurs wyruszający z Legionowa o godz. 6:50 i dojeżdżający do miejscowości Dębe o 7:35, będzie teraz odjeżdżał o godz. 6:25 i dojedzie do Dębego o 7:11
- nowy kurs o godz. 14:40 (Legionowo SKM), który będzie wjeżdżał do Komornicy (15:28) i dojedzie o 15:55 do przystanku końcowego Serock Centrum.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Relacja z XLVIII sesji Rady Miejskiej

W dniu 27 sierpnia 2018r. odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Serocku.  Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.

W związku z potrzebą zapewnienia możliwości korzystania z nauki religii jednemu uczniowi Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku w punkcie katechetycznym Zboru Stołecznego Kościoła Zielonoświątkowego w Warszawie przy ul. Siennej 68/70, prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa, Rada Miejska podjęta uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa.

Następnie radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Osoby prywatne, będące właścicielami nieruchomości na terenie Dębinek oraz Marynina, wezwały Radę Miejską w Serocku do usunięcia naruszenia prawa, poprzez zmianę uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 106/XI/2015, z dnia 31 sierpnia 2015 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja E obejmującego obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski. Rada Miejska nie uwzględniła wniesionego wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Radni zdecydowali również o nadaniu nazwy w Serocku ul. Potok. Nadanie nazwy przedmiotowej drodze podyktowane jest zapewnieniem ładu przyszłej numeracji budynków.

Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z uchwałą, punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 25 metrów od:  
-obiektów kultu religijnego (np. kościoły, cmentarze),
-placówek oświatowych,
-placówek ochrony zdrowia,
-placów zabaw.

Natomiast punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, może być usytuowany w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od wyżej wymienionych obiektów.

W dalszej części radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustala się między godziną 24:00 a 6:00.

W punkcie sprawy różne radni, przedstawiciele sołectw oraz osoby obecne na sali zgłosili bieżące problemy.

Ponadto Burmistrz zaprosił wszystkie osoby na uroczystość złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych w walkach za Ojczyznę, która odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 16.00 na serockim rynku.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Serocku.

 

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Przyjęcia interesantów w dn. 3.09.2018 r.

Informujemy, że 3 września 2018 r. interesantów przyjmował będzie wyłącznie Zastępca Burmistrza, Pan Józef Zając. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Nagrodzono Skubiankę!

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, że sołectwo Skubianka zostało laureatem konkursu – „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”, zajmując w nim III miejsce. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 sierpnia br. w Hotelu „500” w Zegrzu podczas XII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cieszymy się, że działalność sołectwa Skubianka m.in. na rzecz odnowy miejsc spotkań, terenów zielonych i dbałość o obiekty o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej zdobyła uznanie pozwalające na uhonorowanie przez tak zacne gremium. Serdecznie gratulujemy!

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

WYBORY SAMORZĄDOWE

Informacje i dokumenty dotyczące wyborów samorządowych 2018 - KLIKNIJ TUTAJ.

38 lat temu podpisano Porozumienia Sierpniowe

1 sierpnia 1980 roku władze Polski Ludowej wprowadziły podwyżkę cen mięsa. Owo działanie spowodowało falę strajków w kraju. Największy odbył się w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; kierował nim Lech Wałęsa. W całym kraju powstały Międzyzakładowe Komitety Strajkowe. MKS w Gdańsku wysunął 21 postulatów, wśród  których było prawo do strajku, do tworzenia niezależnych, samorządnych związków zawodowych, a także postulat dotyczący uwolnienia więźniów politycznych. PZPR zatwierdziła postulaty stoczniowców w obawie przed strajkiem generalnym - podpisano je 30 sierpnia w Szczecinie, i 31 sierpnia w Gdańsku oraz 3 października w Jastrzębie Zdroju.

Strajkujący odnieśli duży sukces wymuszając na władzy pewne ustępstwa. MKS-y w późniejszym czasie przekształciły się w NSZZ „Solidarność”. Organizacja ta miała charakter niepodległościowy i masowy. Działalność związku została zdelegalizowana  po ogłoszeniu stanu wojennego w roku 1981.

Czytaj więcej TUTAJ.

IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw 8.09.2018

Serdecznie zapraszamy na IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który odbędzie się w sobotę 8 września 2018 r. na terenie zespołu pałacowo-parkowego PAN w Jabłonnie.

W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział siedem sołectw: Sołectwo Dąbrówka (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Trzciany (Gmina Jabłonna), Sołectwo Józefów (Gmina Nieporęt), Sołectwo Izbica (Gmina Serock), Sołectwo Kręgi (Gmina Somianka), Sołectwo Kałuszyn (Gmina Wieliszew), Sołectwo Rżyska (Gmina Radzymin), które będą rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach: prezentacja stoiska; smaki, kuchnia regionalna; występ sceniczny. Będzie zacięta rywalizacja, pyszne jedzenie oraz przednia zabawa.

Zapraszamy!


IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

LGD Zalew Zegrzyński

 

Życzenia dla rolników od dyrektora KRUS

Utrudnienia w ruchu na ul. Długiej w Stasim Lesie

Na piątek 31.08.2018 r planowane jest prowadzenie prac z zakresu rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Długiej (tzw. „frezowanie”), w związku z czym droga będzie zamknięta dla ruchu tranzytowego, a dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy może być utrudniony.

Przepraszamy za niedogodności związane z planowanymi robotami budowlanymi i prosimy o wyrozumiałość.

 

Uczcijmy rocznicę wybuchu II wojny światowej

Przerwa w dostawie wody

UWAGA

W DNIU 23.08.2018 R. (czwartek)

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA ODBIORCÓW

W SEROCKU UL. WARSZAWSKA OD NR 50 DO RONDA

ORAZ ULICE ZASILANE OD WARSZAWSKIEJ

(ZACHODZĄCEGO SŁOŃCA; ORLA)

ORAZ

UL. 3 -GO MAJA, ZAKROCZYMSKA, KRÓTKA,

ZAOKOPOWA DO NR 10

 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - konsultacje społeczne

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) oraz w związku z przyjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1254/359/18 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag Ministra Środowiska i przyjęcia poprawionej treści projektu Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami (PGO WM 2024) w ramach przekazania do ponownego opiniowania przez organy wykonawcze gmin lub związków międzygminnych oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa, informujemy o możliwości wnoszenia uwag i wniosków w sprawie projektu PGO WM 2024.
Dokument został zamieszczony:
1. w serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl) w zakładce Ekologia i Środowisko -> Odpady -> Plany Gospodarki odpadami- aktualizacje;
2. w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.mazovia.pI/)
3. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego (www.dialog.mazovia.pl).
Uwagi i wnioski należy przesłać w terminie od 8 sierpnia 2018r. do 29 sierpnia 2018r.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zmiany mpzp sekcja F1 obręb Jadwisin

W dniu 25 czerwca 2018 r. Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr 504/XLVI/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin.

Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, pok. 1,
ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
w terminie do dnia 10 września 2018 r.

Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia poniższy załącznik graficzny.

Treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia
Treść Uchwały Nr 504/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. dostępna jest pod adresem: https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Ziele roku 2018

15 sierpnia podczas odpustu Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpińskiej odbył się po raz dwunasty konkurs ZIELE ROKU 2018. W tym  roku przebiegał on w dwóch kategoriach: dla dzieci i dla dorosłych. W sumie w rywalizacji  wzięło udział 45 uczestników z terenu gminy Serock, w tym dwanaścioro dzieci. Konkurs organizowany był  przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna oraz Proboszcza Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej księdza Andrzeja  Marchlewskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji wśród rolników i mieszkańców wsi, pobudzenie aktywności społeczności wiejskiej oraz wyłonienie najbardziej twórczych pomysłów kultywujących nasze polskie święto i obrzędy z nimi związane. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy konkursu wykonali kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół.

Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Artur Borkowski  
Członkowie: Anna Gajewska, Alicja Zakrzewska i Marian Malinowski
w kategorii dla dzieci dokonała następującej oceny :
I – miejsce  Ola Osowska
II– miejsce  Wiktoria Szmulik 
III – miejsce Karol Portasiewicz  

Wyróżnienie otrzymały:
Julia Puźniewska i Natalia Wawrzyńska.

W kategorii dla dorosłych oceny wyglądały  następująco :
I – miejsce  Elżbieta Rasińska
II– miejsce  Maria Pietrzak
III – miejsce  Halina Nałęcz

Wyróżnienie otrzymali:
Ola Suwińska i Krzysztof Kita.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział w konkursie a laureatom gratuluję wygranych.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatu Legionowskiego a wszyscy uczestnicy konkursu  upominki ufundowane przez  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie.

 

 • autor: Teresa Krzyczkowska

Budowa sieci światłowodowej

Na terenie Miasta i Gminy Serock Orange Polska buduje sieć światłowodową do wskazanych poniżej placówek oświatowych.

 

Miejscowość

Ulica

Numer porządkowy

WOLA KIEŁPIŃSKA

 

1

JADWISIN

SZKOLNA

46

ZEGRZE

OFICERSKA

3

SEROCK

WOLSKIEGO

8

SEROCK

PUŁTUSKA

68

 

 

W całym Mieście i Gminie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przez operatora Orange będzie również wdrażana infrastruktura światłowodowa do 2466  gospodarstw domowych.

 

Lista adresowa znajduje pod adresem : https://www.orange.pl/view/popc

 

 

Miejscowość

Ilość

BOROWA GÓRA

142

DĘBE

2

IZBICA

50

JACHRANKA

60

JADWISIN

229

KAROLINO

6

LUDWINOWO  ZEGRZYŃSKIE

85

MARYNINO

5

SEROCK

1400

SKUBIANKA

9

STASI LAS

22

SZADKI

8

WIERZBICA

46

WOLA KIEŁPIŃSKA

3

ZEGRZE

399

Suma końcowa

2466

 

 

W ramach środków własnych Orange Polska wybuduje sieć do 219 gospodarstw domowych w mieście Serock.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, czyli budowa sieci światłowodowej w Mieście i Gminie Serock zaplanowany jest na sierpień 2018 - listopad 2019.

 

Budowa infrastruktury światłowodowej przez operatora ze środków własnych to lata 2019-2020.

Więcej o serockim światłowodzie oraz deklarację o chęci przyłączenia się do sieci światłowodowej znajdziesz TUTAJ.

 

Budowa ulic w Serocku

Rozpoczęły się już roboty związane z budową ulic Traugutta i Zielonej w Serocku. Wykonawcą jest, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z miejscowości Kacie.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana jezdnia wraz z chodnikiem i zjazdami w ciągu ul. Traugutta, na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do ostatnich zabudowań w kierunku Wierzbicy.

Z kolei ul. Zieloną podzielono na dwie części. Na odcinku gdzie pas drogowy ma dostateczną szerokość zakłada się budowę jezdni i chodnika wraz ze zjazdami w jego ciągu. Natomiast na odcinku gdzie pas drogowy ma szerokość około 4m - zostanie przeprowadzony wyłącznie remont istniejącej nawierzchni.

Obecnie prace prowadzone są w ul. Traugutta, w ul. Zielonej rozpoczną się w następnej kolejności.
Realizacja zadania będzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców. Mamy jednak nadzieję, że uda się je jak najbardziej zminimalizować. Niemniej prosimy Państwa o wyrozumiałość.
Planuje się, że prace budowlane zostaną zakończone jesienią tego roku.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

15.08.2018r. zapraszamy do Izby

W dniu 15.08.2018 r.zachęcamy do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich, będzie otwarta w godzinach 10:00 -15:00. Zapraszamy!

Można się kąpać!

W związku z uzyskaniem pozytywnych wyników badań wodny w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na Plaży Miejskiej w Serocku (potwierdzonych orzeczeniem PSSE w Legionowie) informujemy, że w końcu możemy się bezpiecznie kąpać!

Zakończono budowę placu zabaw w Stasim Lesie

W dniu 13.08.2018 r. dokonano odbioru technicznego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy sołectwa Stasi Las i na podstawie projektu technicznego opracowanego w poprzednich latach przy udziale mieszkańców,  ze środków tzw. funduszu sołeckiego.
Wykonawcą prac była firma ZUK – OGRODY Dominik Goźliński  z miejscowości Stasi Las.
Z uwagi na trwający okres wakacji, staraliśmy się, aby inwestycja była przeprowadzona możliwie szybko, tak aby choć w końcówce wakacji dać mieszkańcom możliwość korzystania z tego terenu. Te założenia udało się zrealizować – inwestycję zakończono przed upływem terminu umownego.
Równocześnie z pracami projektowymi nad przedmiotowym placem zabaw prowadziliśmy rozmowy z Polską Grupą Energetyczną Dystrybucja S.A. w sprawie likwidacji kolizji energetycznych na terenie nieruchomości, na której powstał plac zabaw. W wyniku tych rozmów uzgodniono, że PGE dokona demontażu linii średniego i niskiego napięcia przebiegających nad terenem placu zabaw. Niestety w związku z przedłużającymi się kwestiami formalnymi dopiero na początku sierpnia br. PGE udało się wybrać Wykonawcę, który na zlecenie przedsiębiorstwa wykona przebudowę linii napowietrznych. Zarówno na spotkaniu z przedstawicielami właściciela sieci energetycznych jak również na spotkaniu z Wykonawcą, który będzie realizował zadanie na zlecenie przedsiębiorstwa zostaliśmy zapewnieni, że prace te zostaną przeprowadzone we wrześniu tego roku. Do czasu demontażu linii energetycznych, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą być zamontowane  dwa słupy oświetleniowe boiska oraz dwie oprawy oświetleniowe parkingu (z uwagi na bliskość linii energetycznych). Po zakończeniu prac demontażowych przez PGE, oświetlenie zostanie uzupełnione.  
Nie mniej jednak, począwszy od dnia dzisiejszego serdecznie wszystkich zapraszamy do korzystania z tego miejsca. Mamy nadzieję, że zrealizowana inwestycja dostarczy bywalcom wielu pozytywnych wrażeń. 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Życzenia z okazji Święta Wojska

Obchodzone w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku Święto Wojska Polskiego jest najlepszą okazją do złożenia podziękowań Żołnierzom i pracownikom cywilnym Wojska za trud wkładany w działania na rzecz bezpieczeństwa naszej Ojczyzny.

Niech ten szczególny dzień obfituje Państwu w dziękczynienia i dobre słowa. Niech nie zabraknie wytrwałości i gotowości do służby Ojczyźnie, a codzienna praca będzie źródłem zawodowej satysfakcji. Niech towarzyszy Państwu zdrowie i wszelka pomyślność w życiu osobistym.

Dziękujemy również Wszystkim, którzy swoim doświadczeniem, działaniem i życzliwością wspierają Żołnierzy w wypełnianiu przez nich powinności wobec Ojczyzny. Wszystkiego dobrego!

 

Bezpłatne seminarium szkoleniowe

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON , które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Nowy samochód dla OSP w Woli Kiełpińskiej

W piątek (10.08.2018r.) nastąpiło podpisanie umowy na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Staraniami władz gminy oraz OSP w Woli Kiełpińskiej zgromadzono środki finansowe w kwocie prawie 800 tys. zł. Złożyły się na nią środki finansowe UMiG w Serocku, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej. Zamówiono nowoczesny samochód marki MAN wyposażony w napęd 4x4, zbiornik wody o pojemności 2500 litrów, dwuzakresową autopompę o wydajności 2840 litrów na minutę, działko pianowe oraz linię szybkiego natarcia. Pojazd posiadał będzie również wzmocnione podwozie wyposażone w stabilizator przechyłów. Finalizacja zakupu będzie miała miejsce jesienią bieżącego roku a następnie samochód włączony zostanie do podziału bojowego i zacznie służbę ze strażakami „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

 • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

UWAGA! Prognozowane silne burze

UWAGA! W dniu dzisiejszym, po południu, prognozowane są gwałtowne zjawiska burzowe, podczas których mogą wystąpić ulewne opady deszczu, gradobicia i silne porywy wiatru przekraczające 80 km/h. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabezpieczenie różnego rodzaju przedmiotów znajdujących się wokół posesji, które mogą zostać porwane przez wiatr.

Przedsięwzięcia weekendowe

W najbliższy weekend amatorów fotografii zapraszamy na sobotnie warsztaty fotograficzne zorganizowane przez Powiat Legionowski. UWAGA! Obowiązują zapisy.

W niedzielę od godziny 9.00 na serockim rynku odbędzie się kolejny Kiermasz Rzeczy Używanych, a wieczorem kolejne spotkanie z cyklu Fontanny Muzyki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach.

 

Wymiana kotłów w serockiej szkole

W dniu 6 sierpnia br. Miasto i Gmina Serock złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację zadania pn. “Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku.” Wnioskowana kwota pożyczki udzielanej na preferencyjnych warunkach wynosi 116 200,00 zł., przy czym na warunkach określonych przez WFOŚiGW  kwota ta będzie mogła zostać częściowo umorzona. W wyniku realizacji tego zadania wyeksploatowane i nieekonomiczne kotły zostaną zastąpione przez nowoczesne jednofunkcyjne kotły gazowe kondensacyjne wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem. Znacząco wpłynie to na oszczędności w zużyciu gazu i zmniejszy ponoszone koszty ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Serocku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kwalifikacje do służby wojskowej

KWALIFIKACJE DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ NR 4539


Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 4539 (Osiedle Wojskowe 93, 05-127 Białobrzegi) w dniu 13.08.2018 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby wojskowej na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych oraz na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Kwalifikacje na stanowiska przeznaczone dla żołnierzy w ramach NSR:
• kierowca kat. C.
Wymagania:
- wykształcenie:
- dla szeregowych co najmniej gimnazjalne;
- prawo jazd C;
- ukończenie służby przygotowawczej o kierunkowej specjalności lub zajmowanie stanowisk służbowych w powyższej specjalności lub przygotowanie zawodowe do zajmowania stanowiska;
- obywatelstwo polskie;
- niekaralność;
- dobry stan zdrowia.
Kandydaci w dniu kwalifikacji powinni posiadać:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- oryginały oraz kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, odbyte kursy oraz posiadane uprawnienia;
- oryginał i kserokopię prawa jazdy;
- oryginał i kserokopię zaświadczenia o odbyciu służby przygotowawczej;
- opinię służbową;
- wypełnioną ankietę personalną do pobrania ze strony internetowej;
- oświadczenie RODO do pobrania ze strony internetowej;
- przybory do pisania.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
- (261-887-517);
- (261-887-678).

SPRAWDZIAN SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DLA KANDYDATÓW DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
1. W PRZYPADKU ŻOŁNIERZA REZERWY –KOBIETY i  MĘŻCZYZNY
- marszobieg na 3000 m;
- podciąganie się na drążku wysokim albo uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce;
- bieg wahadłowy 10 x 10 m albo bieg zygzakiem „koperta”;
- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

 

Nadal obowiązuje zakaz kąpieli

Wyniki przeprowadzonych badań wykazały na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na  Plaży Miejskiej w Serocku cyjanobakterie – SINICE. Ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje czerwona flaga i zakaz kąpieli. W dniu 8.08. (środa) przeprowadzone będą kolejne badania mikrobiologiczne wody, a ich wyniki zdecydują o ewentualnym zdjęciu zakazu.

Modernizacja oświetlenia w Zegrzu

W mijającym tygodniu zakończone zostały prace budowlane przy modernizacji oświetlenia na ul. Groszkowskiego w Zegrzu. Stare, wysłużone i awaryjne oświetlenie sodowe, wyposażone w oprawy o mocy 100 – 150W zostało zastąpione nowoczesnym oświetleniem LED-owym. W ramach zadania ułożono nowe przewody oświetleniowe o długości blisko 1900mb, ustawiono 37 szt. słupów stalowych o wysokości 8 m oraz zainstalowano 42 oprawy ledowe o mocy 53W i strumieniu świetlnym 5190lm. Wymieniona na nową została również stara szafa sterowania oświetleniem ulicznym. Ponadto wykonane zostało podświetlenie muralu ukazującego historię Zegrza namalowanego w ubiegłym roku na ścianie budynku garażu oraz przygotowana została instalacja umożliwiająca zawieszenie oświetlenia świątecznego. Łączny koszt wszystkich prac wyniósł  174.660,00 tyś. złotych, a wykonawcą robót była firma INOHURT Sp. z o.o. z Inowrocławia.

Mamy nadzieję, że realizacja tej inwestycji wyeliminuje przede wszystkim występowanie licznych awarii wynikających ze złego stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej – przeważnie linii kablowej. Poza głównym celem jakim była poprawa warunków oświetlenia ulicy i dostosowanie parametrów oświetlenia do klasy oświetleniowej M6, poprawie uległa efektywność energetyczna oświetlenia obrazująca się redukcją ilości zużywanej energii a tym samym zmniejszeniem się emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Afrykański Pomór Świń

ASF – co to jest?

Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki.

ASF nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz innych zwierząt gospodarskich.

Kraj lub region, w którym wystąpi ASF traci prawo do obrotu i eksportu trzody chlewnej i mięsa wieprzowego przez co narażony jest na duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli.

Pomimo przeprowadzanych badań i prób nie udało się opracować skutecznej szczepionki eliminującej wirusa. Zwalczanie choroby odbywa się tylko metodami administracyjnymi poprzez wybijanie zwierząt chorych oraz tych znajdujących się w strefie zapowietrzonej.

Najczęstsze przyczyny zakażenia:

 • bezpośredni kontakt pomiędzy zwierzętami chorymi i zdrowymi,
 • skarmianie zakażonymi zlewkami i odpadkami,
 • przemieszczanie zakażonych zwierząt oraz wprowadzanie do chlewni zwierząt niewiadomego pochodzenia.

Objawy:

Objawy kliniczne ujawniają się od 6 do 10 dni po zakażeniu ASFV i głównie są to:

 • wysoka gorączka,
 • liczne, drobne wybroczyny oraz sinica skóry m. in. brzucha, boków ciała i uszu,
 • duszność oraz wypływ z nosa (może być pienisty lub krwisty),
 • biegunka z domieszką krwi,
 • liczne padnięcia zwierząt.

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF hodowca jest obowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii. Jeżeli nie jest to możliwe, należy uczynić to za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem bądź właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego.

W przypadku stwierdzenia w stadzie afrykańskiego pomoru świń oraz likwidacji stada właściciel otrzymuje odszkodowanie z budżetu państwa.

Za ochronę stada przed ASFV odpowiada właściciel gospodarstwa.

Stosowanie zasad bioasekuracji to najtańszy i najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia stada przed wirusem ASF.

Przydatne linki

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Państwowy Instytut Weterynaryjny–Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Główny Inspektorat Weterynarii

Obwieszczenie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

Poniżej Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Relacja z XLVII sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 27 lipca 2018r. odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Serocku.  Po zatwierdzeniu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji.  Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.
W pierwszej kolejności zaproszony na sesję przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Legionowie, zaprezentował projekt dotyczący rewitalizacji linii kolejowej nr 28 Wieliszew-Zegrze Południowe. Obecni na sali obrad mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi założeniami projektu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem projekt powinien zostać zakończony, a linia kolejowa oddana do eksploatacji na przełomie 2021 i 2022 roku.
Następnie Rada Miejska podjęta uchwałę zniesienia formy ochrony przyrody 1 drzewa uznanego za pomnik przyrody. Lipa drobnolistna znajduje się na terenie Pałacu Zegrzyńskiego. Drzewo zostało objęte ochroną pomnikową w 1996 r. Potrzeba zdjęcia ochrony z pomnika przyrody powstała z uwagi na utratę wartości przyrodniczych przedmiotowego drzewa. W sierpniu 2017 roku dokonano zgłoszenia połamanego pomnika przyrody. W trakcie oględzin stwierdzono, że po drzewie pozostał pień o wysokości około 6 m. Przedmiotowe drzewo obumiera i nie rokuje szans na przeżycie.
Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na dostosowaniu dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dochody zostały zwiększone o kwotę 361.624,75 zł., natomiast wydatki również zostały zwiększone o kwotę 317.100,25 zł.
W dalszej części radni wyrazili zgodę na nadanie nazwy ulicy w Serocku –ul. Strumykowa. Nadanie nazwy przedmiotowej drodze podyktowane jest zapewnieniem ładu przyszłej numeracji budynków.
Następnie radni przystąpiła do rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 60/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2017. W ramach zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji przewiduje się m.in. modyfikację wymienionego w nim zadania jakim jest „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock poprzez zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego”. Zaktualizowany dokument definiuje także nowy obszar wymagający działań rewitalizacyjnych, położony we wsi Jachranka, obejmujący teren zajęty przez  funkcjonujący w latach 1972 – 2005 ośrodek szkoleniowo-konferencyjny Polskich Kolei Państwowych S.A. „Kolejarz”.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Sezon kąpielowy dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa się od 15 sierpnia do 13 września.
W punkcie sprawy różne radni, przedstawiciele sołectw oraz osoby obecne na sali zgłosili bieżące problemy.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLVII sesji Rady Miejskiej w Serocku.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Syreny alarmowe

Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa informuje, że w dniach 30 lipca oraz 1 sierpnia 2018 r., na terenie Miasta i Gminy Serock uruchamiane będą w trybie ćwiczebnym syreny alarmowe.

Nieruchomość w Woli Kiełpińskiej przy dr. kr. 62 do wynajęcia

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że posiada do wydzierżawienia nieruchomość zabudowaną budynkiem parterowym, zlokalizowaną przy drodze krajowej nr 62 Serock - Nowy Dwór Mazowiecki, w sąsiedztwie OSP w Woli Kiełpińskiej.

Akcja Krwiodawstwa w Serocku

Akcja Krwiodawstwa na Rynku w Serocku w dniu 22 lipca 2018 r. od godziny 9:00 do godziny 13:00. Zapraszamy wszystkich chętnych, dla których bezinteresowna pomoc  to dobro najwyższe.

Szacujemy straty w gospodarstwach rolnych

Uprzejmie informujemy, że nadal trwają prace Komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane suszą. Od 2 do 19 lipca do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wpłynęło łącznie 65 wniosków złożonych przez poszkodowanych producentów rolnych posiadających na terenie  Miasta i Gminy Serock uprawy dotknięte szkodą. Komisja dokonywała lustracji upraw na podstawie wcześniej opracowanego i zatwierdzonego harmonogramu prac. W dniu 20 lipca zakończono lustracje w terenie, po których możemy stwierdzić, że najbardziej uszkodzone zostały uprawy zbóż jarych i ozimych, uprawy roślin strączkowych i pastewnych na nasiona, uszkodzony został także drugi pokos łąk.
Szacowanie strat odbywało się na terenach następujących miejscowości: Zabłocie, Zalesie Borowe, Marynino, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Wierzbica, Gąsiorowo, Łacha, Wola Kiełpińska, Szadki, Borowa Góra, Stanisławowo, Ludwinowo Dębskie i Wola Smolana.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • susza

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu II etap.

W dniu 16 lipca 2018 roku podpisana została umowa na  realizację zadania pod nazwą: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej  w Zegrzu. Jest to  drugi i jednocześnie końcowy  etap prac związanych z kompleksowym remontem budynku szkoły. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma: PHU BUDOMUR Sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku przy ul. Ogrodowej 5. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i wykona prace za łączną kwotę: 1.789.339,68 zł brutto. W zakresie przedsięwzięcia jest między innymi:
 - wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku szkoły,
 - wymiana instalacji odgromowej na budynku szkoły,
 - remont częściowy pomieszczeń w piwnicy,
 - remont pomieszczeń wewnętrznych klas lekcyjnych i korytarzy po robotach elektrycznych,
 - wymiana uszkodzonej stolarki okiennej zewnętrznej,
 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej poziomu gruntu,
 - remont pokrycia dachu wraz z wymianą rynien spustowych oraz wymianą obróbek blacharskich,
 - remont sali gimnastycznej – malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej – luksferów,
 - remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem,
 - remont pomieszczeń specjalistycznych wraz z wyposażeniem.
Zadanie w całości ma być zrealizowane do końca lipca 2019 roku. Wykonawca z chwilą podpisania umowy przystąpił do realizacji prac związanych z remontem elewacji budynku oraz  kompleksowym remontem pomieszczeń specjalistycznych – które to mają zostać zakończone  w okresie wakacyjnym. W ciągu roku szkolnego będą trwały pracy związane z remontem elewacji oraz dachu, więc nie powinno to generować znacznych utrudnień dla uczniów.  Będziemy dokładać starań, aby wszystkie  pozostałe roboty wewnętrzne były prowadzone w dłuższych przerwach między zajęciami, jak np. ferie, czy okresy między świąteczne, jednakże należy się liczyć z faktem, że część obiektu będziemy musieli wyłączać z użytkowania w porozumieniu  z Dyrekcją szkoły.  
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adres: inwestycje@serock.pl.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Projekt „Włącz swoją szansę”

Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:
-Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
-Osoby bezrobotne i bierne zawodowo,
-Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
-Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
-Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
-Osoby z niepełnosprawnościami,
-Osoby korzystające z PO PŻ,
-Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Wszelkie informację na plakacie oraz formatce informacyjnej w załączeniu.

Przyjęcia interesantów w dniu 16.07.2018

Informujemy, że w dniu 16 lipca 2018 r. interesantów przyjmował będzie wyłącznie Zastępca Burmistrza, Pan Józef Zając. Za utrudnienia przepraszamy.

Raport "kulturowy"

Aby przeczytać raport z diagnozy potencjału kulturowego gmin Powiatu Legionowskiego - kliknij TUTAJ.

Usprawnienie komunikacji lokalnej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku corocznie podejmuje działania mające na celu usprawnienie komunikacji lokalnej. W czerwcu bieżącego roku zostały zwiększone środki finansowe na rozszerzenie obecnie funkcjonujących tras lokalnej komunikacji autobusowej oraz na zwiększenie ilości kursów na trasie Serock – Legionowo i Legionowo – Serock.

Wprowadzenie dodatkowych kursów porannych i popołudniowych pozwoli  na uszczelnienie obecnego rozkładu jazdy w godzinach, w których występuje największy ruch pasażerski. Zmiany w obecnie funkcjonującym systemie komunikacji zostaną wprowadzone niezwłocznie, po uzyskaniu stosownych zezwoleń w Starostwie Powiatowym w Legionowie.

 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Wnioski suszowe

W związku z pismem z dnia 22 czerwca 2018 roku, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez suszę na terenie całego województwa mazowieckiego, informuję, że w dniu 26 czerwca 2018 Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku wystąpił z wnioskiem w sprawie powołania składu Komisji w celu szacowania strat na terenie gminy Serock.

Przypominamy, że wnioski należy składać w  nieprzekraczalnym terminie do 06 lipca 2018r. wraz z wymaganymi załącznikami tj. wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt  (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Zgodnie z Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, harmonogram prac Komisji zostanie przygotowany niezwłocznie po upływie terminu przyjmowania wniosków. Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie strat zostaną poinformowani telefonicznie o dacie przeprowadzenia lustracji uszkodzonych upraw.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła

W dniu 03.07.2018r. na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zamieszczona informacja dotycząca dofinansowania do wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne, o treści:

„ Zgodnie z  Porozumieniem z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.
Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane, od których liczona będzie dotacja – 53 tys. złotych. W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek). W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami - celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na II połowę lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu.

Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.”

Na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.serock.pl będziemy publikować informacje dotyczące ww. Programu pojawiające się na stronie internetowej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Informacji o Jaskółowie ciąg dalszy

W związku z planowaną budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie, w gminie Nasielsk, przedstawiamy Państwu krótką charakterystykę przedsięwzięcia. Powstała ona w oparciu o informacje i kopie dokumentów zawarte w odpowiedzi na zapytania Burmistrz Miasta i Gminy Serock, formalnie skierowane do właściwych organów tj. Burmistrza Nasielska oraz Starosty Nowodworskiego, w następujących kwestiach: czy na terenie gminy Nasielsk w miejscowości Jaskółowo w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów ma powstać zakład gospodarowania odpadami? jaka jest dokładna lokalizacja, skala i rodzaj planowanego do realizacji przedsięwzięcia? czy Inwestor uzyskał wszelkie wymagane prawem dokumenty (m.in. decyzje, zezwolenia, pozwolenia) uprawniające go do podjęcia działalności? jeśli tak, proszę o udostępnienie kserokopii lub skanów tych dokumentów oraz podanie planowanej daty rozpoczęcia działalności.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie ma zajmować powierzchnię około 45,9 ha
i zajmować się przetwarzaniem oraz odzyskiem odpadów komunalnych oraz odpadów, których skład
i charakter jest podobny do odpadów komunalnych, ponadto odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych.

Dwa ważne dokumenty z punktu widzenia zgody na realizację przedsięwzięcia zostały wydane przez Burmistrza Nasielska. Są nimi decyzja nr 26/2012 znak ŚROW.6220.13.31.2011.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 września 2012 r. oraz decyzja Nr 12.2013 znak ZPN.6733.8.13.2013
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stanowiły one załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, które jesienią 2017 roku zostało przez Inwestora złożone do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Starosta Nowodworski, powołując się m.in. na braki formalne i rozbieżności w złożonym wniosku, decyzją nr 38/2018 znak AB.F.6740.224.2017 z dnia
29 marca 2018 r. odmówił udzielenia pozwolenia na budowę i nie zatwierdził projektu budowlanego. Od decyzji tej Inwestor wniósł odwołanie do Wojewody Mazowieckiego.

Organ prowadzący postępowanie w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 20 czerwca 2018 r. wznowił to postępowanie z uwagi na art. 145 ust 1 pkt 6) ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tzn. z uwagi na fakt, że decyzja ta została wydana bez wymaganego prawem stanowiska innego organu – tu konkretnie bez dołączenia do wniosku dokumentacji geologicznej – inżynierskiej i hydrologicznej.

W ślad za tym postanowieniem, Burmistrz Nasielska wydał dwa kolejne postanowienia (oba z dnia 21 czerwca 2018 r.), pierwsze z nich o wstrzymaniu wykonania decyzji Nr 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 listopada 2013 r. – na podstawie art. 152 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, drugie – zawieszające na okres 12 miesięcy, wznowione z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jest to okres, w którym ma zostać uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo. W odpowiedzi na zawiadomienie Burmistrza Nasielska o przystąpieniu do jego sporządzania Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek, w którym podkreślono sprzeciw społeczności gminy Serock dla planów realizacji ww. przedsięwzięcia. We wniosku przedstawione zostały również okoliczności uniemożliwiające dopuszczenie w opracowywanym planie lokalizacji nowej inwestycji związanej z gospodarowaniem odpadami. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po jego opracowaniu, a przed uchwaleniem, zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock
w celu jego zaopiniowania.

Należy zaznaczyć, że 23 kwietnia 2018 r. radni Rady Miejskiej w Serocku podjęli uchwałę intencyjną Nr 478/XLIII/2018 wyrażającą sprzeciw wobec budowy składowiska odpadów komunalnych
w Jaskółowie.

Z uwagi na niepokój, jaki inwestycja ta budzi wśród naszych mieszkańców, przedstawiciele Miasta
i Gminy Serock uczestniczą w spotkaniach z udziałem organów i ekspertów zaangażowanych w proces administracyjny związany z realizacją tego przedsięwzięcia, tak aby mieć możliwie pełną wiedzę w tym zakresie. Jest to istotne z punktu widzenia możliwości podejmowania skutecznych działań mających zapobiec powstaniu ZZO w Jaskółowie.

Informujemy ponadto, że w dniu 06 lipca br. o godz. 18:00 w Nasielsku (parking przy Skwerze Jana Pawła II) odbędzie się marsz mieszkańców przeciwko planowanej w Jaskółowie inwestycji – plakaty z trasą marszu zostały rozwieszone na słupach informacyjnych na terenie miasta i gminy Serock.

Relacja z XLVI sesji Rady Miejskiej

W dniu 25 czerwca 2018r. odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Serocku.
W pierwszej kolejności mieszkańcom i osobom zaangażowanym w prace na rzecz społeczności lokalnej Miasta i Gminy Serock wręczone zostały nagrody i wyróżnienia. Nagrodę za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu otrzymali Pan Michał Durzyński oraz Pan Tomasz Luks, a nagrodę za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury Pani Aleksandra Marek. Wyróżnienia w formie statuetki za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu otrzymali: Pani Katarzyna Tulin, Pan Adrian Koza i Pan Krzysztof Sidor, a za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury: Pani Elżbieta Borkowska, Pani Małgorzata Gańska-Niemczyk i Pani Magdalena Zalewska. Statuetkę za upowszechnianie dziedzictwa historycznego regionu otrzymał Pan Mirosław Pakuła, a za działalność na rzecz seniorów: Pani Mirosława Sujkowska i Pani Alina Twardowska. Wszystkim osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawili krótkie sprawozdanie z działalności pomiędzy między sesjami. Kontynuując wsparcie dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin z inicjatywy Burmistrza Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
Następnie została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia woli budowy boiska sportowego na terenie gminy Serock oraz rozpatrzono skargę na Dyrektora Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

W dalszej kolejności Rada Miejska wyraziła zgodę na zaciągniecie trzech pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta
i Gminy Serock w związku z wydatkiem inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku” w kwocie 117.000 zł., pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach Jadwisin, Serock, Izbica” w kwocie 280.000 zł. oraz pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)” w kwocie 692.000 zł.
Rada Miejska podjęła także uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  i Gminy Serock na lata 2018 – 2027 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Zmiany dotyczą zwiększenie dochodów o kwotę 431.613,16 zł. oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1.992.039,82 zł.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 372/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1. W wyniku dokonanych zmian ograniczone zostaną granice opracowania dla przedmiotowej sekcji planistycznej. Spowodowane jest to koniecznością zachowania korytarza drogi wojewódzkiej nr 632, w kształcie ustalonym uchwałą nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2014 r.

Podjęto także cztery uchwały dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock, które dotyczą obszarów B, C, C1, E. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, prezentowanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej w procesie oceny zgodności projektów budowlanych sieci uzbrojenia terenu z ustaleniami planu, usprawniając tym samym proces realizacji inwestycji celu publicznego.

W dalszej kolejności Rada Miejska wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na uwzględnienie wniesionego przez mieszkańca Zegrza wezwania do usunięcia naruszenia prawa, umożliwi realizację gminnych zamierzeń inwestycyjnych, a także pozwoli zaktualizować obowiązującą uchwałę pod kątem zmiany ustaleń, które na dzień dzisiejszy w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych i faktycznych nie rokują spełnieniem ustalonego dla nich w planie sposobu zagospodarowania.

Następnie została podjęta uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Przygotowanie nowego regulaminu wynagradzania wynika ze zmian jakie zaszły w systemie oświaty oraz pragmatyce zawodowej nauczycieli i odnoszą się do:
- warunków przyznawania dodatku motywacyjnego i za wysługę lat,
- wysokości stawek dodatku funkcyjnego oraz warunków jego przyznawania,
- szczegółowych  warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określenia wysokości i warunków przyznawania dodatków za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach.  

W dalszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych na lata 2018-2023 oraz w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody, w którym określono:
- minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo w zakresie zaopatrzenia w wodę,
- warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
- sposoby rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,
- warunki przyłączania do sieci nowych odbiorców,
- warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowych,
- standardy obsługi odbiorców, reklamacje i wymianę informacji z odbiorcami,
- zasady dostawy wody p.poż.

Rada Miejska wyraziła również zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku w okresie od 23 lipca do 21 sierpnia.
Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej
z kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2017 r.
Spośród wielu punktów obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Serocku, najważniejszym był ten dotyczący udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Radni byli w tej kwestii jednogłośni. To ważna informacja, szczególnie dla mieszkańców, świadczy bowiem o odpowiedzialnym zarządzaniu publicznymi środkami.

W punkcie sprawy różne Radni, przedstawiciele sołectw oraz osoby obecne na sali zgłosili bieżące problemy.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLVI sesji Rady Miejskiej w Serocku.


                            
 

 

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Nowa taryfa za dostawę wody

Zgodnie z decyzją organu regulacyjnego jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE została zatwierdzona taryfa za dostawę wody na terenie gminy Serock w następującej wysokości:

od 4 lipca 2018 roku do 3 lipca 2019 roku

3,06 zł netto / 3,30 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody oraz

39,00 zł netto / 42,12 zł brutto za odbiorcę na rok

od 4 lipca 2019 roku do 3 lipca 2020 roku

3,13 zł netto / 3,38 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody oraz

39,00 zł netto / 42,12 zł brutto za odbiorcę na rok

od 4 lipca 2020 roku do 3 lipca 2021 roku

3,20 zł netto / 3,46 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody oraz

39,00 zł netto / 42,12 zł brutto za odbiorcę na rok

 • autor: Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

Współpraca z NGO na 2019 r.

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Autobusy firmy STALKO zamiast MOBILIS !

W związku z wycofaniem się grupy Mobilis sp. z o.o. ze świadczenia usług komunikacyjnych na trasach przebiegających przez Serock, Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że część kursów będzie obsługiwana przez firmę STALKO.

Od 27.06.2018 r. będzie realizowana większa część kursów na trasie Ostrołęka – Warszawa.

Kursy Serock – Warszawa: 5:18, 7:08, 8:23, 9:18, 10:38, 11:46, 13:08

Kursy Warszawa – Serock: 10:30, 11:30, 12:30, 16:00, 17:30, 18:30

Pozostałe połączenia zostaną uruchomione w późniejszym terminie, po uzyskaniu przez przewoźników stosownych zezwoleń. O ich uruchomieniu będziemy informować na stronie internetowej urzędu.

 

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Zmiana godzin dyżuru prawnika

Informujemy, iż dyżur prawnika w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 27 czerwca 2018r. (środa) odbędzie się w godzinach 10-14.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dn. 26.06.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dn. 26.06.2018 r. w spr. wyznaczenia ostatecznego terminu składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych suszą.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych z powiatu legionowskiego


Poznajmy się!
Federacja Mazowia wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Legionowie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe z powiatu legionowskiego na spotkanie „Poznajmy się!”, które odbędzie się 2 lipca 2018 o godz. 16.30 w Legionowie, w Poczytalni – Centrum Komunikacyjnym, ul. Tadeusza Kościuszki 8A .
Celem spotkania jest wzajemna integracja, wymiana doświadczeń i wiedzy o możliwych źródłach finansowania działań, burza pomysłów nad wspólnymi projektami, ale także przestrzeń do rozmowy o trudnościach, z którymi mierzą się organizacje w powiecie legionowskim.

Wiosną i latem Federacja Mazowia odwiedzi większość powiatów województwa mazowieckiego. Chcemy poznać lokalne organizacje i zaprosić je do dołączenia do Federacji, ale także zachęcić do lokalnego sieciowania pokazując zalety takiej formy współpracy.

Chcemy zaprosić wszystkie zainteresowane organizacje do udziału i współtworzenia programu XIV Mazowieckiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – ogólnowojewódzkiego spotkania III sektora, które odbędzie się jesienią w Warszawie.

Federacja Mazowia to działająca nieprzerwanie od 2002 roku ogólnowojewódzka federacja organizacji pozarządowych. W ostatnich latach Federacja Mazowia realizowała szereg projektów, których głównym celem było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Mazowszu poprzez wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych i/lub zwiększanie zaangażowania mieszkańców w działalność obywatelską i społeczną.
Zachęcamy do śledzenia wydarzenia na facebooku:

https://www.facebook.com/events/205184593441750/
W przypadku pytań prosimy o kontakt: a.lau@mazowia.org.pl

Współpraca z ZTM - kalkulacja kosztów

Poniżej przedstawiamy Państwu kalkulację kosztów oferty  ZTM.

Poniższa tabela przedstawia koszt jaki miasto i gmina musiałaby ponieść w roku 2019. Należy wspomnieć, że oferta złożona została tylko i wyłącznie na dwie trasy komunikacyjne.

Oferta nie obejmuje tras komunikacyjnych (najdłuższych); obecnie Linie I, II (Serock –  Serock przez Dębinki, Marynino, Zabłocie, Dębę, Jachranka, Zegrze, Jadwisin); Trasa III i IV (Serock, Wierzbica, Cupel, Gąsiorowo); wobec powyższego organizacja jak i koszty na ww. trasach byłyby dodatkowo po stronie Miasta i Gminy Serock.

Do kalkulacji kosztów na trasach proponowanych przez ZTM przyjęto stawkę 4 zł brutto za wozokilometr z zastrzeżeniem przewoźnika, że jest to wartość szacunkowa i dodatkowo należy uwzględnić koszty wzrostu paliwa, eksploatacji oraz ubezpieczeń pojazdów; które na przełomie 2017/2018 znacząco wzrosły. Oznacza to, że kalkulacja jest mocno zaniżona, a koszt jednego wozokilometra w planowanym przetargu może być znacznie wyższy.

Symulacja kosztów Trasa Serock – Legionowo

Przebieg trasy: Serock Cmentarz - Serock ul. Norwida - Serock ul. Radziwiłła Rondo II - Stasi Las - Jadwisin - Borowa Góra - Zegrze JW. - Zegrze Osiedle - Zegrze Południowe - Michałów-Reginów Cegielnia - Michałów-Reginów ul. Skośna - Michałów-Reginów - Michałów-Reginów ul. Wolska - L-wo ul. Ze-ska Os. Piaski 01/02 - Legionowo Zegrzyńska 01/02 - Legionowo Sielankowa 01/02 - Legionowo ul. Sowińskiego 04 - Legionowo UM 01/02 - Legionowo Rynek 01 - Legionowo SKM

 

1

30 par kursów dni robocze

20 par kursów sobota/niedziela/święto

Koszt brutto

ok. 1 420 000,00 zł

2

20 par kursów dni robocze

15 par kursów sobota/niedziela/święto

Koszt brutto

ok. 1 000 000,00 zł

3

17 par kursów dni robocze

10 par kursów sobota/niedziela/święto

Koszt brutto ok.  780 000,00 zł

4

15 par kursów dni robocze

8 par kursów sobota/niedziela/święto

Koszt brutto

ok.  674 000,00 zł

 

Symulacja kosztów Trasa Dębe – Legionowo

Stanisławowo Wieś II - Stanisławowo Wieś III - Stanisławowo skrz. Z DW 621 - Ludwinowo Dębskie DW - Dębe Fort - Izbica, ul. Wiejska - Izbica ul. Serocka - Jachranka ul. Wspólna - Jachranka Ośrodek Warszawianka - Jachranka Ośrodek GUS - Skubianka MPW i K - Skubianka ul. Nasturcji - Dosin ul. Lipowa/Piękna - Dosin ul. Lipowa/Sosnowa - Borowa Góra ul. Lipowa - Dosin ul. Brzozowa - Zegrze JW. - Zegrze Osiedle - Zegrze Południowe - Michałów Reginów Cegielnia - Michałów Reginów ul. Skośna - Michałów Reginów - Michałów Reginów ul. Wolska - Legionowo, ul. Ze-ska Os. Piaski 01/02 - Legionowo Zegrzyńska 01/02 - Legionowo Sielankowa 01/02 - Legionowo Sowińskiego 04 - Legionowo UM 01/02 - Legionowo Rynek 01/02 - Legionowo PKP 02/03

 

1

15 par kursów dni robocze

9 par kursów sobota/niedziela/święto

Koszt brutto

ok.  780 000,00 zł

 

Obecnie Koszty Lokalnej Komunikacji Autobusowej na lata 2017/2018 wynoszą brutto 1 360 080,83 zł.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Przyjęcia interesantów w dniu 25.06.2018 r.

Informujemy, że dnia 25 czerwca 2018 roku nie będzie przyjęć interesantów przez Burmistrza i jego zastępcę. Przepraszamy za utrudnienia.

Alarm pogodowy - gwałtowne burze!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wydał ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami z gradem dla powiatu legionowskiego. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm. Wiatr w porywach do 100 km/h. Ostrzeżenie dotyczy godzin popołudniowych i nocnych w dniu 21 czerwca 2018 r.

 

 • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

 

Podziękowania na zakończenie roku szkolnego

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Miasta i Gminy Serock
 

Szanowni Państwo

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018 pragniemy podziękować za ciężką pracę i trud włożony w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Dziękujemy za uczestnictwo państwa wraz z dziećmi i młodzieżą w imprezach organizowanych przez Gminę Serock, zarówno w tych o charakterze patriotycznym jak i rozrywkowym. Państwa rola jest szczególnie ważna w kształtowaniu naszej tożsamości lokalnej i rozwijaniu naszej małej ojczyzny.

Wrażenie robi również szeroki udział szkół w konkursach wiedzy, przeglądach i zawodach sportowych - jesteście bardzo aktywni na tym polu służąc promocji naszego pięknego miasta i gminy.

Pracownikom administracji i obsługi dziękujemy za sumienne wykonywanie swoich obowiązków, żeby dzieci i młodzież mogła uczyć się i spędzać czas w bezpiecznych i dobrych warunkach.

W czasie nadchodzących wakacji życzymy państwu i całej społeczności szkolnej udanych wakacji, miłego wypoczynku, regeneracji sił fizycznych i psychicznych, aby wrócili państwo pełni sił i zapału do nowych wyzwań w następnym roku szkolnym.
 

Z pozdrowieniami,

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu
Mariusz Rosiński

CIS- Daje wsparcie w powrocie na rynek pracy

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej (CIS) działa na terenie powiatu legionowskiego na rzecz osób, którym z różnych powodów nie udaje się podjąć pracy. Od czterech lat CIS za pomocą realizowanych projektów i warsztatów zawodowych próbuje pomóc im powrócić na rynek pracy. Za swoją działalność, po raz drugi, został wyróżniony "Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej". Konkurs jest ogłaszany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, a kapituła  przyznaje wyróżnienia na podstawie widoczności podmiotu na rynku lokalnym, zaangażowania, efektywności i zakresu działań jakie dany podmiot realizuje. 

W tym roku wyróżnienie dla partnera aktywnie wspierającego podmiot ekonomii społecznej otrzymał  starosta legionowski Robert Wróbel. 

 

Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany działalnością tej instytucji zapraszamy na profil Fb PCISwL lub na stronę www.cis.legionowski.pl

 

 • Cis legionowo

"Mazowsze bliskie sercu" - konkurs fotograficzny

XIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz trzynasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Temat konkursu „Mazowsze – a czas płynie” nawiązuje do szczególnych wydarzeń w 2018 roku, takich jak jubileusze 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 20-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. To doskonała okazja do budowania poczucia tożsamości lokalnej, promocji Marki Mazowsze, kreującej i utrwalającej wizerunek Mazowsza jako regionu – lokalizacyjnie, historycznie, kulturowo i biznesowo – stanowiącego serce Polski, a tym samym ostoję polskości.  Pragniemy zaprosić uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?
Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Mazowsze – a czas płynie”. Oczekujemy oryginalnych ujęć. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni jury.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Wszyscy fotografowie amatorzy. Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Jak wziąć udział w konkursie?
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 30 czerwca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?
Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu - liczymy na Wasze pomysły i kreatywność!

Z ilu etapów składa się konkurs?
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie jury wybierze 10 wyróżniających się prac, których autorzy wezmą udział w weekendowych wyjazdowych warsztatach fotograficznych organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z ASP w Warszawie.
W drugim etapie spośród zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów jury wybierze 3 zwycięskie prace.

Jakie nagrody można wygrać?
Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:
I nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 600 zł,
II nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 500 zł,
III nagroda – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego w wysokości 400 zł,
Nagroda publiczności-internautów – karta podarunkowa do sklepu fotograficznego o wartości 400zł.

Co to jest nagroda publiczności?
Zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?
Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.
Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 228 lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca!

pociąg "Słoneczny"

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie słoneczny. mazowieckie.com.pl.
Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. Z Warszawy do Trójmiasta „Słoneczny” dojeżdża w niespełna 3 godziny, do Ustki w zaledwie 5 h 21 min. Wagony piętrowe są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. Na pokładzie dostępny jest również catering. Nad spokojnym przebiegiem podróży każdego turysty czuwa uprzejma obsługa pociągu.
Bilety na przejazdy pociągiem „Słoneczny” są do nabycia w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny może zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.mazowieckie.com.pl, w aplikacji skycash, w biletomatach KM, a także bezpośrednio u kierownika pociągu. Wakacyjnemu połączeniu stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem „Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek w interesujących miejscach nad morzem.

 

Starosta legionowski zwołał 12.06.2018 r. spotkanie w sprawie Jaskółowa

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Legionowie z inicjatywy Starosty Legionowskiego odbyło się spotkanie dotyczące planowanej budowy Zakładu Zagospodarowania odpadów w miejscowości Jaskółowo, w gminie Nasielsk. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatów legionowskiego i nowodworskiego, przedstawiciele środowisk eksperckich oraz zainteresowani mieszkańcy gmin sąsiadujących z planowaną inwestycją. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel Inwestora – firmy Capital Investment Auto Sp. z o.o.
Przedmiotem merytorycznej dyskusji był stan i możliwości formalno–prawne realizacji omawianego przedsięwzięcia. Uczestnicy spotkania zgodnie zadeklarowali swoje wsparcie w podejmowaniu wszelkich możliwych czynności zmierzających do zablokowania powstania przedmiotowej inwestycji.
Osoby zainteresowane informujemy ponadto, że 14 czerwca 2018 r. o godz. 19 w „Szkole pod fiołkami” w Nasielsku ul. Ogrodowa 9 odbędzie się spotkanie w przedmiotowej sprawie.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Rozporządzenia w sprawie ASF

Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń:

Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

"W Polsce szczególną rolę w kształtowaniu właściwych postaw dzieci na wsi odgrywają rodzinne gospodarstwa rolne, w których wiedzę  oraz szacunek dla pracy i ziemi przekazuje się z pokolenia na pokolenie".

Utrudnienia na DK 62 w Pomiechówku

 W związku z zaplanowanym remontem przejazdu kolejowego realizowanym przez PKP PKL S.A., od 12.06.2018 r. zamknięta została droga krajowa nr 62 w Pomiechówku,

Wyznaczone zostały następujące objazdy:

Dla pojazdów powyżej 10 t:

- w kierunku Płocka: DK 61 w kierunku Legionowa, DW 630 (w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego) i DK 85

- w kierunku Wyszkowa: DK 85, DW 630 (w kierunku Legionowa) i DK 61 (w kierunku Serocka).

Dla pojazdów poniżej 10 t:

- w mieście Pomiechówek ulicami: Kolejową – Nowosielską i Przytorową.

 

GDDKiA Rejon w Bożej Woli

 • objazd
 • objazd duży

Awaria systemów

Informujemy, że dziś tj. 12.06.2018 r. od godzin porannych niedostępne są SYSTEMY REJESTRÓW PAŃSTWOWYCH –aplikacja ŹRÓDŁO. W związku z powyższym nie ma możliwości wydawania dowodów osobistych, uzyskania aktu stanu cywilnego, oraz zameldowania i wymeldowania. Trwają intensywne prace nad usunięciem awarii. Informację potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji.
Przepraszamy za utrudnienia.

 • autor: Referat Spraw Obywatelskich

Świadczenie "Dobry Start"

Dobry Start

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, tj. w przypadku gminy Serock – Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul. T. Kościuszki 15.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 • autor: Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich to polskie święto, obchodzone 4 czerwca, ustanowione uchwałą Sejmu RP w dniu 24 maja 2013 roku dla uczczenia wyborów czerwcowych z 1989 roku.
Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku – tzw. wybory czerwcowe - przeprowadzone w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu.
Były to pierwsze w historii Polski po II wojnie światowej częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do Senatu, w czasie których przedstawiciele niedemokratycznych władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zagwarantowali rządzącej „koalicji”, obejmującej Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i jej satelitów, obsadę co najmniej 299 (65%) miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie w liczbie 161 (35%) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyjnych. Walka o te miejsca oraz walka o wszystkie mandaty senatorskie (100) miała charakter otwarty i demokratyczny. Do ubiegania się o nie dopuszczeni zostali również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej, jednocześnie o te mandaty konkurowali także kandydaci jawnie wspierani lub nieformalnie popierani przez obóz władzy, reprezentanci różnych organizacji społecznych i zawodowych, osoby niezależne. Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Kandydaci wspierani przez KO zdobyli wszystkie mandaty przeznaczone dla bezpartyjnych, a także objęli 99% miejsc w Senacie. Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę, przy czym za najbardziej prestiżową klęskę uznano przegraną niemal wszystkich kandydatów z tzw. listy krajowej, obejmującej większość przywódców reżimu.
W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem tzw. bloku wschodniego, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory te są uznawane za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce. Wybory czerwcowe zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej.
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Polsce_w_1989_roku
 

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku  przedstawiamy informacje  z zakresu realizacji polityki prywatności
 

Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock do miejscowego planu części wsi Jaskółowo

Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock do miejscowego planu części wsi Jaskółowo

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa, że Burmistrz Miasta i Gminy Nasielsk przystąpił do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaskółowo, na terenie której planowana jest budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
W wyznaczonym przez organ terminie, Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek, w którym podkreślono sprzeciw społeczności gminy Serock dla planów realizacji ww. przedsięwzięcia. We wniosku przedstawione zostały również okoliczności uniemożliwiające dopuszczenie w opracowywanym planie lokalizacji nowej inwestycji związanej z gospodarowaniem odpadami. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po jego opracowaniu, a przed uchwaleniem, zostanie przekazany Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock w celu jego zaopiniowania.
Jest to kolejne przedsięwzięcie wpisujące się w aktywność władz gminy Serock w przedmiocie doprowadzenia do zatrzymania planów budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie. Po serii pism kierowanych do Burmistrza Nasielska i Starosty Nowodworskiego, dzięki którym udało się uzyskać większość dokumentów wydanych przez te organy dotyczących realizacji ww. przedsięwzięcia, oraz uchwale Rady Miejskiej w Serocku Nr 478/XLIII/2018, z dnia 30.04.2018 r. w sprawie składowiska odpadów komunalnych w Jaskółowie, jest to kolejne działanie wpisujące się w trwającą dyskusję o możliwościach zablokowania planowanej inwestycji.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Konkurs na nabór wniosków w LGDZZ

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 18 czerwca od godz. 9.00 do 2 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze". Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (25 tys. zł bez potrzeby zatrudniania pracowników) oraz osoby zamierzające otworzyć działalność gospodarczą (w formie premii w wysokości 50 tys. zł). Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413 oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.lgdzz.pl.

 • autor: Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

Przyjęcia interesantów w dniu 28.05.2018

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (28.05.2018) interesantów przyjmował będzie wyłącznie Zastępca burmistrza, Józef Zając. Za utrudnienia przepraszamy.

26 maja Dzień Matki

Z okazji Dnia Matki WSZYSTKIM MAMOM za poświęcenie, troskę i okazywane uczucia składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, sił, pogody ducha i spełnienia marzeń.

Dzień Matki to święto pełne miłości, święto w którym uświadamiamy sobie, że osobą której zawdzięczamy najwięcej jest Matka.

Życzymy również cudownych chwil pełnych uśmiechu, nieustającego zadowolenia oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku.

W dniu 22 maja 2018 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na rozbudowę i modernizację samorządowego przedszkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku.   Planowana rozbudowa będzie polegała na dobudowie parterowego, niepodpiwniczonego budynku o powierzchni zabudowy - 255,7 m2, powierzchni użytkowej - 209,95 m2. W budynku przewidziana została sala do zajęć  ruchowych dla dzieci przedszkolnych oraz klas I-IV  o powierzchni  122,91 m2, sala do integracji sensorycznej (SI) -  34,65 m2, szatnia, łazienka, toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz część komunikacyjna.  W zakresie zamówienia jest również pełne wykończenie budynku wraz z wyposażeniem, docieplenie starej części przedszkola oświetlenie terenu oraz budowa placu zabaw  na dziedzińcu budynku. Planujemy otworzyć oferty w dniu 8 czerwca br. a termin realizacji zamówienia został określony na koniec czerwca 2019 roku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Informacja dotycząca kanalizacji w miejscowości Dębe

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. otrzymaliśmy odpowiedź od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dotyczącą uciążliwości odorowych pochodzących z sieci kanalizacji. Zgodnie z przekazanymi informacjami, zarządca sieci kanalizacji wielokrotnie podejmował działania interwencyjne w terenie. Jednocześnie poinformowano, że służby eksploatacyjne raz w tygodniu o różnych porach dnia przeprowadzają systematyczne kontrole w terenie pod kątem występowania uciążliwości zapachowych w miejscowości Dębe.
Wszelkiego rodzaju zaobserwowane nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sieci eksploatowanej przez Zakład ,,Dębe”, należy zgłaszać niezwłocznie na Dyspozytornię Zakładu ,,Dębe”, czynną 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerem telefonu 22 445 84 68 lub 784 021 361. Poniżej skan pisma.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wniosek taryfowy zatwierdzony przez Regulatora

Państwowe Gospodarstwo Wodne „WODY POLSKIE” zatwierdziło w dniu 8.05 2018 r. taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock na okres 36 miesięcy. Więcej informacji TUTAJ.

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku


Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy terminowo dokonali wpłaty drugiej raty podatku za 2018 rok.
Terminowe płacenie podatków zapewnia stabilną i pewną  realizację zadań zaplanowanych w budżecie miasta i gminy Serock. Prawidłowo i terminowo realizowane dochody pozwalają na prawidłową realizację wcześniej planowanych wydatków.
Ściąganie i dochodzenie podatków powoduje dla każdej ze stron (podatnik i organ) konieczność ponoszenia dodatkowych  kosztów, naraża na zapłatę odsetek. Ważne jest więc wykonywanie swoich obowiązków podatkowych wobec miasta i gminy w należyty sposób.  

Przypominamy o kolejnych termiach:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Terminy płatności: osoby fizyczne – do 17 września, do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne –do 15 dnia każdego miesiąca.

PODATEK ROLNY

Terminy płatności: osoby fizyczne –do 17 września, do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne –do 17 września, do 15 listopada.

PODATEK LEŚNY

Terminy płatności: osoby fizyczne –do 17 września, do 15 listopada.
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca.
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Termin  płatności :  15 września

 

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG - do 19 maja 2018!

 

19 maja mija termin, w którym przedsiębiorcy powinni uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL.
Jeśli tego nie zrobią, ich wpis w CEIDG zostanie wykreślony z urzędu. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy założyli firmę przed 1 stycznia 2012 r. i ich wpis został przeniesiony do CEIDG z gminnej ewidencji. Spokojni mogą być też ci przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2012 r. składali jakiekolwiek wnioski do CEIDG.
Numer PESEL jest daną niejawną. Aby sprawdzić czy wpis do CEiDG jest kompletny można skontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 22 782-88-35 do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, bądź osobiście – pokój nr 1 na parterze.

 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Zawiadomienie Burmistrza Nasielska o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Jaskółowo


Burmistrz Nasielska zawiadomił o podjęciu przez Radę Miejską w Nasielsku uchwały nr XLVII/379/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk.
Wnioski do planu miejscowego mogą być wnoszone do dnia 30 maja 2018 r.
Zawiadomienie wraz z uchwałą dostępne w załączeniu.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Poparcie dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

Przedstawiamy odpowiedź na apel w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin skierowany przez  Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim do Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Informacja o światłowodzie

Szanowni Państwo,

na terenie gminy Serock rozpoczynamy realizację inwestycji światłowodowych z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zasięg inwestycji obejmie ponad 2400 punktów adresowych w gminie wskazanych w podzbiorze adresów wybranych z listy białych plam oraz 5 lokalizacji placówek oświatowych. Zgodnie z zasadami konkursu zakres prac obejmuje wykonanie projektu technicznego oraz prace inwestycyjne i budowlane do ściśle określonych punktów adresowych do granicy działki.
Wyłoniony w wyniku przetargu wykonawca – firma Alcatel z podwykonawcą TP Teltech – przystąpił już do opracowań planistycznych.

Priorytetowym zadaniem na rok 2018 jest doprowadzenie sieci do 80% jednostek oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem opracowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu. Budowane przez Orange łącza dostępowe do szkół zostaną wykorzystane przez Operatora OSE do świadczenia szkołom usług dostępu do Internetu wraz z centralnie zarządzanymi usługami bezpieczeństwa sieciowego.
Od października 2017 roku prowadzimy aktywne działania w celu uzgodnienia i pozyskania dokumentów umożliwiających zainicjowanie prac projektowych na terenie szkół. Nasi wykonawcy rozpoczęli już wizje lokalne w tych placówkach. Ich celem jest ustalenie szczegółów technicznych realizacji przyłącza i instalacji wewnątrzbudynkowych.
Drugim istotnym działaniem jest doprowadzenie sieci do mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek, na których znajdują się budynki mieszkalne (zabudowa jednorodzinna).
Nadmieniamy, że równolegle prowadzone będą działania uzupełniające mające na celu zapewnienie dostępu do Internetu zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami.

 

 • autor: Orange Polska

Zadbaj o swoje zdrowie !

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych oraz spotkaniach informacyjnych z udziałem lekarzy i dietetyków na temat dbania o zdrowie, cukrzycy, czynników ryzyka zachorowania, powikłań oraz leczenia. Spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym tj.: 09.05.2018 r. w sali widowiskowej CKiCz w Serocku ul. Pułtuska 35.

Dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego

W dniu 24 kwietnia br. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.” Tym samym Miasto i Gmina Serock otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację dwóch wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Oczekujemy obecnie na zawarcie stosownych umów z Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Pierwszy z wniosków dotyczy dofinansowania realizacji zadnia pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo". Remont obejmie roboty w zakresie malowania ścian, naprawy posadzek i układania glazury, natomiast w ramach wyposażenia zakupione zostaną krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej. Teren ten stanowi miejsce organizacji gminnych imprez i spotkań społeczności lokalnej. Wysokość przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.

Drugi wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. “Wyposażanie placu zabaw w sołectwie Dębinki".  W ramach wyposażenia zostaną zakupione i zainstalowane zestawy zabawowe, huśtawki oraz ławka z oparciem, co przyczyni się do kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego oraz wpłynie na rozwój tego obszaru wiejskiego i efektywne jego wykorzystanie. Wysokość przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi również 10 000,00 zł.

Oznacza to, iż dwa wnioski złożone przez Gminę uzyskały wnioskowane dofinansowanie. Z chwilą powzięcia tej informacji możemy przystąpić do realizacji poszczególnych zamówień.  W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia zamówienia publicznego. Liczymy, że na przełomie maja i czerwca uda się podpisać umowy na realizację przedsięwzięć w z początkiem czerwca rozpocząć ich realizację.

 

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Informacja o pracy urzędu w "majówkę"

Informujemy, że 30 kwietnia, 2 maja i 4 maja Urząd Miasta i Gminy w Serocku pracuje bez zmian godzinowych.
 

Obwieszczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na przeprowadzenie nieinwazyjnych archeologicznych badań powierzchniowych na terenie miejscowości Serock, Szadki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Stasi Las, Jachranka, Skubianka, Dosin, Borowa Góra, Zegrze, Jadwisin, Zegrzynek, gm. Serock. Z informacji podanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wynika, że na terenie wyżej wymienionych miejscowości planowane jest przeprowadzenie archeologicznych prac powierzchniowych. Wykonawca ww. prac będzie miał prawo wstępu na teren nieruchomości, na których znajdują się zabytki, w celu przeprowadzenia badań.
Urząd Miasta i Gminy w Serocku wystąpił do WUOZ o szczegółowe informacje w tej sprawie. Obwieszczenie dostępne jest TUTAJ.

 

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Uchwała w sprawie Jaskółowa

 Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie składowiska odpadów komunalnych w Jaskółowie.  Uchwała w załączeniu.

Płać PIT w gminie Serock

To bardzo ważne, by płacić podatki tam, gdzie się faktycznie mieszka. To od Państwa zależy czy w Waszej okolicy powstanie droga, chodnik lub plac zabaw.
Jeżeli nie macie Państwo meldunku, wystarczy wypełnić PIT za 2017 rok, wskazać adres zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock i wysłać go do US w Legionowie. Wskazując w formularzu PIT adres zamieszkania w gminie Serock sprawicie Państwo, że Wasz podatek zasili konto naszej gminy. Środki te zostaną wykorzystane do realizacji potrzeb mieszkańców.  
Płać PIT w gminie Serock.

 • autor: Referat Spraw Obywatelskich

Odbierz flagę w urzędzie

W związku ze zbliżającymi się rocznicami majowymi, zachęcamy mieszkańców do odbioru flagi państwowej. Flagi można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Serock przy Kancelarii Ogólnej (parter).

Wnioski o dofinansowanie rozbudowy dróg

W dniu 13 kwietnia br. Miasto i Gmina Serock złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 180420W – ulicy Długiej, na odcinku od ulicy Nasielskiej do granicy działki nr 71/66 w miejscowości Stasi Las i Borowa Góra gm. Serock. Złożony wniosek jest odpowiedzią na ogłoszony przez Wojewodę Mazowieckiego nabór wniosków w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. "Planowana do realizacji inwestycja polega na rozbudowie drogi gminnej nr 180420W - ulicy Długiej o łącznej długości 811,92 m. Zakres prac obejmuje wykonanie jezdni dwukierunkowej, chodnika, oświetlenia i odwodnienia na wskazanym odcinku, co wpłynie na realizację celów szczegółowych Programu, jakimi są: rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych, powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 1 176 048,00 zł.

MODERNIZACJA  UL. ARCIECHOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CUPEL


Również w dniu 13 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Miastu i Gminie Serock dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. “Modernizacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel.” Przyznana kwota dotacji stanowi 100 000,00 zł. i zostanie przeznaczona na modernizację wskazanej drogi gminnej, poprzez m.in. wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, budowę zjazdów indywidualnych, profilowanie i wzmocnienie pobocza, montaż 3 progów zwalniających oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Planujemy  ogłosić postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót w I połowie maja, rozpoczęcie praca drogowych na  przełom czerwca i lipca. Zakończenie realizacji zadania  i rozliczenie całości przedsięwzięcia przewidziane jest na bieżący rok. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy kierować je na adres: inwestycje@serock.pl.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Komunikat RM w sprawie wysypiska w Jaskółowie

Komunikat Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w sprawie budowy wysypiska w Jaskółowie

Odnosząc się do niepokojących opinię publiczną doniesień, o toczącym się postępowaniu w zakresie wydania pozwolenia na wybudowanie wysypiska śmieci w Jaskółowie, Rada Miejska w Serocku podziela głębokie zaniepokojenie tym faktem. Szczególne obawy budzi kwestia jego lokalizacji u granic Gminy Serock i skali przedsięwzięcia oraz brak informacji i pominięcie zastosowania mechanizmu konsultacyjnego w tej niezwykle istotnej dla społeczności Gminy sprawie.

Jednocześnie wobec wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Serock do władz powiatu nowodworskiego i gminy Nasielsk o udostępnienie informacji i kopii dokumentów źródłowych pozwalających ocenić pełen zakres przedsięwzięcia, ostateczne stanowisko w przedmiotowej sprawie uzależnione będzie od uzyskania dostępu do ww. materiałów i zostanie wypracowane niezwłocznie po zapoznaniu się z ich treścią.

                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
                                                                                                                                                                                            Artur Borkowski

Wymień elektroodpad na sadzonkę!

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od 19 kwietnia 2018 r. do 12 maja 2018 r. istnieje możliwość wymiany zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych na sadzonkę. Zużyte sprzęty należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Nasielska 21, 05-140 Serock. Punkt PSZOK czynny jest przez cały tydzień od godz. 7.00 do godz. 17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Na miejscu, oddając niepotrzebny sprzęt, otrzymamy specjalny kupon uprawniający do odbioru sadzonki podczas Pikniku Ekologicznego (13 maja 2018 r.) w stoisku promocyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.
Szczegóły akcji dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerami telefonów 22 782 88 39 i  22 782 88 40, w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 11.
Zachęcamy Państwa do udziału!
 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

22 kwietnia - Msza święta inaugurująca Wojciechowe świętowanie

Zapraszamy na uroczystą Mszę świętą, inaugurującą tegoroczne Wojciechowe świętowanie - 22 kwietnia o godzinie 11.00 w kościele parafialnym w Serocku.

15 kwietnia - msza w intencji zamordowanych w Katyniu

W niedzielę 15 kwietnia o godz. 11.00, w kościele Zwiastowania NMP w Serocku odbędzie się uroczysta msza święta w intencji zamordowanych w Katyniu.

Dzień otwarty w Biurze Powiatowym ARiMR

Dzień otwarty w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biuro Powiatowe w Legionowie zaprasza w czwartek, 12 kwietnia, od godziny 7.30 do 18.00. Legionowo ul. Sikorskiego 11. 

Działki gminne na sprzedaż – najbliższe przetargi

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto i Gmina Serock, przeznaczonych do sprzedaży. Wśród wystawionych nieruchomości odnajdziecie Państwo działki położone w samym Serocku, jak również w okolicznych miejscowościach. Wszystkie nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, co znacznie ułatwi przyszłemu nabywcy procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
W ofercie posiadamy działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, zabudowę usług turystyki i/lub zabudowę rekreacji indywidualnej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach do sprzedaży znajdziecie Państwo w poniższym pliku PDF.

Bezpłatne warsztaty edukacji prawnej

Stowarzyszenie „Akademia Życia Rodzinnego” zaprasza na kolejne bezpłatne warsztaty edukacji prawnej. Cykl warsztatów objęty jest patronatem Starosty Legionowskiego Roberta Wróbla.

Eksperci ds. finansowych i bankowych - Ewa Bieżuńska i Agnieszka Milewska, poruszą temat finansów w rodzinie. Warsztaty odbędą się w czwartek, 12 kwietnia 2018 r. o godz.18.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41. 

 • Ogłoszenie - bezpłatne warsztaty

Konsultacje w sprawie przebudowy dróg w Wierzbicy

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W WIERZBICY
KONSULTACJE SPOŁECZNE W DNIU 05.04.2018 r.

W dniu 05.04.2018 r . w Wierzbicy odbyło się spotkanie dotyczące przyjętych przez Gminę wstępnych rozwiązań projektowych przebudowy dróg gminnych.
W rozmowach wzięli udział zainteresowani mieszkańcy wsi Wierzbica,  przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz projektant. Po omówieniu głównych założeń projektu oraz przesłanek przemawiających nad  zasadnością  poszerzenia pasa drogowego jednego z odcinków, dyskusja sprowadziła się do analizowania poszczególnych przypadków każdego z mieszkańców, pod kątem powierzchni wywłaszczenia i koniecznej przebudowy infrastruktury. Staraliśmy się wspólnie z wykonawcą dokumentacji projektowej odpowiedzieć na wszystkie pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco, tak aby umożliwić mieszkańcom przeprowadzenie obiektywnej oceny proponowanych rozwiązań, a co za tym idzie wesprzeć ich od strony merytorycznej w wyborze wariantu rozwiązań. 
Dla nas dużą korzyścią płynącą z odbytych konsultacji była możliwość wysłuchania oraz  poszerzenia wiedzy na temat oczekiwań,  realiów korzystania  z dróg objętych opracowaniem oraz funkcjonowania na nieruchomościach do nich przyległych. Niejednokrotnie pozyskaliśmy cenne wskazówki, które postaramy się uwzględnić podczas projektowania.  
Na czwartek 12 kwietnia 2018 r. godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej zaplanowano ponowne spotkanie, podczas którego mieszkańcy podejmą decyzję, czy najbardziej problematyczny odcinek  drogi gminnej w Wierzbicy ma być poddany tylko remontowi (tj. wymiana nawierzchni), czy ma być przeprowadzona kompleksowa przebudowa (budowa jezdni, chodnika, oświetlenia i co najważniejsze w tym przypadku – odwodnienia) kosztem zajęcia fragmentów przyległych nieruchomości na potrzeby pasa drogowego.
Mamy nadzieję, że odbyte już spotkanie pomoże mieszkańcom w podjęciu słusznej decyzji.


 

Ogłoszenie o wyłożeniu dokumentów planistycznych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar B (obręby: 06, 07, 08, 09), obszar C (obręby: 13, 14, 15), gminy Serock – sekcja C1 (obręb ewidencyjny Borowa Góra), E (obręby ewidencyjne Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las) wraz z uzasadnieniem do odstąpienia od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Co się zmienia:
a)    rozróżnieniu podlega sprawa budowy odcinków tłocznych sieci kanalizacyjnych  i ich parametry,
b)    zmianie podlegają dopuszczalne parametry sieci wodociągowych, dopuszcza się budowę ujęć własnych na terenach niezwodociągowanych,
c)    rozszerzamy możliwość w zagospodarowaniu wód opadowych.
Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:
https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Konkurs plastyczny „Moja pierwsza mapa Serocka” rozstrzygnięty

We wtorek 27 marca komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego „Moja pierwsza mapa Serocka”.  Do konkursu nadesłano 41 prac, ze szkół znajdujących się w mieście i gminie Serock. Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach, poniżej lista laureatów. 
uczniowie klas V-VIII oraz oddziałów gimnazjalnych
I.    Martyna Przybysz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
II.   Anna Krajewska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
III.  Mira Wolska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie   
  
wyróżnienia:
Maja Janiszewska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie  
Ania Koziarek - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie     
Maja Sochacka - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie     
                 
uczniowie klas I-IV
I.    Zuzanna Zając - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
II.   Aleksandra Żurawska - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
III.  Kamil Dudek - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

wyróżnienie:
Filip Kalinowski - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie


Prace, które zostały nagrodzone zostaną wykorzystane do stworzenia mapy Serocka dla dzieci.
Wszystkie prace, które wzięły udział w konkursie zostaną zaprezentowane na wystawie w serockim ratuszu.   

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Wręczenie nagród odbędzie się po świętach Wielkanocnych, o czym poinformujemy w osobnym komunikacie. 

Konsultacje w Wierzbicy

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W WIERZBICY
KONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z trwającymi pracami projektowymi dotyczącymi przebudowy dróg gminnych w miejscowości Wierzbica, Urząd Miasta i Gminy w Serocku zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie mające na celu zaprezentowanie przygotowanych rozwiązań projektowych.
Podczas spotkania rozważona zostanie także kwestia wykupów gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie północnego odcinka  drogi biegnącej przez miejscowość Wierzbica. (odcinek C)
Spotkanie odbędzie się 05.04.2018 r. o godzinie 16.00  w świetlicy wiejskiej w  Wierzbicy.
Załączony schemat obrazuje zakres inwestycji w podziale na odcinki.
 

Przyjęcia interesantów w dniu 26 marca 2018 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj.: 26 marca 2018 r. (poniedziałek)  interesantów będzie przyjmował wyłącznie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Józef Zając w godzinach 12:00 -14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Bezpłatne szkolenie z j.angielskiego

Podatki i opłaty lokalne w 2018 r.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy terminowo dokonali wpłaty pierwszej raty podatku za 2018 rok.

Terminowe płacenie podatków zapewnia stabilną i pewną  realizację zadań zaplanowanych w budżecie miasta i gminy Serock. Prawidłowo i terminowo realizowane dochody pozwalają na prawidłową realizację wcześniej planowanych wydatków.

Ściąganie i dochodzenie podatków powoduje dla każdej ze stron (podatnik i organ) konieczność ponoszenia dodatkowych  kosztów, naraża na zapłatę odsetek. Ważne jest więc wykonywanie swoich obowiązków podatkowych wobec miasta i gminy w należyty sposób.  

Przypominamy o kolejnych termiach:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne –do 15 dnia każdego miesiąca.

PODATEK ROLNY

Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

PODATEK LEŚNY

Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca.
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Termin  płatności :  15 września 
 

 • autor: Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji

Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego

W dniu 10 stycznia br. Miasto i Gmina Serock złożyła wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018,” które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Oczekujemy obecnie na zawarcie stosownych umów z Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania pomocy finansowej.
 
Pierwszy z wniosków dotyczy dofinansowania realizacji zadnia pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w  sołectwie Stanisławowo”. Remont obejmie roboty w zakresie malowania ścian, naprawy posadzek i układania glazury, natomiast w ramach wyposażenia zakupione zostaną krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej. Teren ten stanowi miejsce organizacji gminnych imprez i spotkań społeczności lokalnej. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.
 
Drugi wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. „Wyposażanie placu zabaw w sołectwie Dębinki.” W ramach wyposażenia zostaną zakupione i zainstalowane zestawy zabawowe, huśtawki oraz ławka z oparciem, co przyczyni się do kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego oraz wpłynie na rozwój tego obszaru wiejskiego i efektywne jego wykorzystanie. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi również 10 000,00 zł.
 
Zadania te zostaną zrealizowane w bieżącym roku, a ich realizacja przyczyni się do promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej oraz integracji wśród mieszkańców.
 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zmiany harmonogramów odbioru odpadów

Jak już Państwa informowaliśmy, od kwietnia br. zmienią się terminy odbioru odpadów segregowanych oraz odpadów biodegradowalnych. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) odbierane będą bez jakichkolwiek zmian, czyli co dwa tygodnie  w terminach podawanych we wcześniejszych harmonogramach. Poniżej zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów dla poszczególnych miejscowości.

Nowy Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku wybrana została Pani Renata Mulik zam. Łacha.

18 marca o Serocku w Radiu dla Ciebie

W niedzielę, 18 marca, o godzinie 10.00 w Radiu dla Ciebie Burmistrz Sylwester Sokolnicki będzie gościem Piotra Szymona Łosia. Okazją do rozmowy będzie organizowany w Serocku 24 marca 2018 r. X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego. Głównym tematem będzie miasto i gmina Serock z jej historią, walorami turystycznymi i krajobrazowymi. Zapraszamy do słuchania.

Przypominamy, że bezpłatne zaproszenia na prelekcje, które zostaną wygłoszone w ramach Sejmiku można odebrać w pokoju 12 Urzędu Miasta i Gminy Serock. 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej

Szkolenie dla rolników

Na prośbę Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informujemy o szkoleniu dla rolników, które odbędzie się 22 marca 2018 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przy ulicy Pułtuskiej 35, w godzinach 10.00 -13.00. Szkolenie dotyczyło będzie składania wniosków o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji eWniosekPlus.

Serdecznie zapraszamy!

Działki gminne na sprzedaż – najbliższe przetargi

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto i Gmina Serock, przeznaczonych do sprzedaży. Wśród wystawionych nieruchomości odnajdziecie Państwo działki położone w samym Serocku, jak również w okolicznych miejscowościach. Wszystkie nieruchomości gminne przeznaczone do sprzedaży objęte są obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, co znacznie ułatwi przyszłemu nabywcy procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W ofercie posiadamy działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, zabudowę usług turystyki i/lub zabudowę rekreacji indywidualnej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach do sprzedaży znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce „Dla biznesu”. W odnalezieniu działek na mapie z pomocą przyjdzie interaktywna mapa gminy pod adresem www.serock.e-mapa.net

 

Najbliższe przetargi odbędą się w dniu 23.03.2018 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku od godziny 14:00.

Do sprzedaży wystawione są następujące nieruchomości w Skubiance:

L.p.

Nr dz.

Powierzchnia

Cena wywoławcza

wadium

Godzina przetargu

1.

30/3

0,1604 ha

149.000 zł  brutto

20.000 zł

14:00

2.

30/4

0,1600 ha

149.000 zł  brutto

20.000 zł

14:10

3.

30/5

0,1600 ha

149.000 zł brutto

20.000 zł

14:20

4.

30/6

0,2164 ha

156.000 zł brutto

20.000 zł

14:30

 

 

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU O PRZETARGU https://www.bip.serock.pl/plik,8990,ogloszenie-o-przetargu-w-dniu-23-marca-2018-r-na-sprzedaz-dzialek-polozonych-we-wsi-skubianka-gm-serock.pdf

 

Skubianka, działka nr 30/3, lokalizacja na mapie http://serock.e-mapa.net?userview=77

 • powierzchnia 0,1604 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

 

Opis nieruchomości: położona od 200 m do 300 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Działka jest porośnięta drzewostanem sosnowym. Posiad dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę gminną gruntową. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

 

Skubianka, działka nr 30/4, lokalizacja na mapie http://serock.e-mapa.net?userview=77

 • powierzchnia 0,1600 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

 

Opis nieruchomości: położona od 200 m do 300 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Działka jest porośnięta drzewostanem sosnowym. Posiad dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę gminną gruntową. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

 

Skubianka, działka nr 30/5, lokalizacja na mapie http://serock.e-mapa.net?userview=77

 • powierzchnia 0,1600 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

 

Opis nieruchomości: położona od 200 m do 300 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Działka jest porośnięta drzewostanem sosnowym. Posiad dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę gminną gruntową. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

 

Skubianka, działka nr 30/6, lokalizacja na mapie http://serock.e-mapa.net?userview=77

 • powierzchnia 0,2164 ha
 • nieruchomość niezabudowana
 • uregulowana w KW WA1L/00002255/9

 

Opis nieruchomości: położona od 200 m do 300 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie o zróżnicowanej rzeźbie terenowej. Działka jest porośnięta drzewostanem sosnowym. Posiad dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę gminną gruntową. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej, gazu i wodociągu.

 

Zapraszamy do udziału w przetargach. Bieżące ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce „Dla biznesu” i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.serock.pl w zakładce „Dzierżawa i sprzedaż nieruchomości”, wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (ul. Rynek 21), a wyciągi z ogłoszeń również publikowane w prasie lokalnej. Dodatkowych informacji o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży oraz procedurze ich nabywania od gminy udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (pok. 50 i 52), tel. /22/ 782 88 28 lub /22/ 782 88 31.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

MPZP Serocka - zaproszenie do dyskusji publicznej

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza na wyznaczoną w dniu 7 marca 2018 roku na godz. 14.00 dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar A uchwalonego uchwałą Nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Dyskusja zostanie przeprowadzona w Sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21

Przypominamy, że projekt zmiany planu wyłożony jest do publicznego wglądu w dniach od 14 lutego 2018 r. do 9 marca 2018 r., a uwagi w sprawie ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu można wnosić do dnia 26 marca 2018 r.

Co się zmienia:

 • rozróżnieniu podlega sprawa budowy odcinków tłocznych sieci kanalizacyjnych  i ich parametry,
 • zmianie podlegają dopuszczalne parametry sieci wodociągowych, dopuszcza się budowę ujęć własnych na terenach niezwodociągowanych,
 • rozszerzamy możliwość w zagospodarowaniu wód opadowych.

Przyjęcia interesantów 05.03.2018 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, 5 marca 2018 r. interesantów będzie przyjmował wyłącznie Zastępca Burmistrza, Pan Józef Zając. Za utrudnienia przepraszamy.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych

Zgodnie z informacją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych, w terminie do 15 marca 2018r.  należy składać zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych.
Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Delegatury w Warszawie w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego- Plac Bankowy 3/5, parter (wejście B), pokój 42  w godzinach 815- 1615.
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock.
 

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Światłowód w Serocku

Szanowni Państwo,
Internet stał się już częścią naszego codziennego życia. Korzystamy z niego praktycznie wszyscy i coraz częściej, co sprawia, że potrzebujemy dostępu do coraz szybszych usług.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności oraz działania zainicjowane na przełomie 2016 roku zwiększające dostępność infrastruktury szerokopasmowej, Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Orange Polska rozpoczęli współpracę w celu budowy sieci światłowodowej. Nawiązana współpraca będzie miała znaczący wpływ na proces inwestycyjny oraz terminy realizacji sieci światłowodowej, których rozpoczęcie planowane jest na 2018 rok. Orange Światłowód zapewni mieszkańcom Internet o imponującej prędkości 300 Mb/s, bogatą ofertę telewizji i telefonię najwyższej jakości.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy etap inwestycji obejmie 350 punktów adresowych skupionych w centrum Serocka. W drugim etapie, obejmującym blisko 1900 gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz 5 szkół, Orange skorzysta z dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Lista punktów adresowych planowanych do objęcia zasięgiem sieci dostępna jest TUTAJ.
Planowany zakres inwestycji został przedstawiony w postaci mapy, którą udostępniamy poniżej.

Na ostateczną decyzję o realizacji przyłączy światłowodowych wpływ będą miały deklaracje mieszkańców potwierdzające zainteresowanie szerokopasmowymi usługami. Zapraszamy do wypełnienia załączonej deklaracji a następnie wrzucenie papierowej wersji do jednej z urn znajdujących się w następujących lokalizacjach:


1. Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21
2. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35
3. Biblioteka w Serocku, ul. Tadeusza Kościuszki 15
4. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, ul. Tadeusza Kościuszki 15
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, ul. Pułtuska 47
6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - ul. A. A. Kędzierskich 2
7. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21
8. Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, ul. Nasielska 21
9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, ul. Tadeusza Kościuszki 15
lub przesłanie skanu deklaracji na adres:cyfrowyserock@orange.com.

W każdej chwili, można także zadzwonić na dedykowaną infolinię 800 606 606 i przekazać swoje zgłoszenie telefonicznie.

Poznaj Internet z najlepszej strony
Orange planuje przeprowadzić darmowe szkolenia dotyczące Internetu. Chętni dowiedzą się, jak robić zakupy w sklepach internetowych i jak sprzedawać w nich własne produkty. Specjaliści opowiedzą również, jak podnosić własne kwalifikacje i szukać pracy przez Internet oraz jak korzystać z bankowości elektronicznej i z usług administracji publicznej.

Deklaracja do pobrania TUTAJ

Uciążliwy zapach w Dębem

W związku z otrzymywanymi od mieszkańców sygnałami dotyczącymi uciążliwości zapachowych pochodzących z sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie miejscowości Dębe, z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku zwrócono się do MPWiK w M. St. w Warszawie, Zakład Dębe z prośbą o podjęcie stosownych działań celem sprawdzenia źródła zgłaszanych problemów oraz ich ewentualnego wyeliminowania.
Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu 20 lutego 2018 r. w tej sprawie odpowiedź oraz opis podjętych działań.