2018 rok

Menu rwd

Podsumowanie II etapu konsultacji dotyczące projektu planu w Dębem

Zakończył się okres wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem, a tym samym zakończyliśmy drugi etap konsultacji w tej sprawie. Wczorajszego dnia zostało opublikowane zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag do projektu planu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
W tym miejscu pragniemy podsumować wszystkie spotkania, które odbyły się w ramach II etapu konsultacji.
W dniach 08.11.2018 i 12.11.2018 r. w OSP w Woli Kiełpińskiej odbyły się dwa spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym projekcie planu miejscowego. Na spotkaniach omówiony został kształt projektu planu, a w szczególności zapisy dotyczące tego co projekt planu po wejściu w życie będzie wykluczał. Na obu spotkaniach rozmowy były merytoryczne i rzeczowe, a każdy z zadających pytanie otrzymał odpowiedź.  Dodatkowo, uczestnicy spotkań (mieszkańcy i przedsiębiorcy) zadeklarowali chęć podjęcia rozmów dotyczących wypracowania kompromisu nad zapisami  planu.
W dniu 21.11.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie tzw. grupy roboczej, która składała się z przedstawicieli Stowarzyszenia Czysta Gmina Serock oraz sołtysów miejscowości najbardziej zainteresowanych ustaleniami nowego planu – reprezentujących interesy mieszkańców oraz przedstawicieli części przedsiębiorców funkcjonujących  na terenie objętym planem. Przedmiotem prac zespołu było wypracowanie kompromisu pomiędzy zainteresowanymi  uczestnikami procesu tworzenia nowego planu. W rozmowach uczestniczył ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami – dr inż. Piotr Manczarski – pracownik Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierownik Zespołu Gospodarowania Odpadami działającego przy wydziale a także projektanci tworzący projekt planu.
Ze względu na bardzo skomplikowany charakter poruszonych zagadnień, w dniu 11.12.2018 r., odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, na którym kontynuowano rozmowy. Ponieważ spotkanie odbyło się już po terminie składania uwag do projektu planu, przedstawiono propozycje rozpatrzenia uwag dla poszczególnych terenów funkcjonalnych. Większość z propozycji nie spotkała się ze sprzeciwem zgromadzonych.
Ze względu na konieczność wprowadzenia daleko idących zmian w zapisach projektu miejscowego planu, konieczne będzie jego ponowne uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami oraz ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.  O postępach w pracach będziemy Państwa na bieżąco informować.
    Pragniemy podziękować wszystkim Państwu, za bardzo aktywny udział we wszystkich zorganizowanych spotkaniach, chęć współpracy oraz za dostrzeżenie konieczności wspólnego dialogu. II etap konsultacji kończymy z przeświadczeniem o osiągnięciu ich celu, jakim było przekucie zainteresowania strony społecznej w konstruktywny dialog między mieszkańcami, przedsiębiorcami i władzami lokalnymi, a także z nadzieją, że ostatecznie przyjęte rozwiązania będą stanowiły najlepszy możliwy do osiągnięcia kompromis dla przedmiotowego terenu.

 

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony