2018 rok

Menu rwd

Oddanie do użytkowania ulic w Serocku

Do użytkowania została oddana inwestycja związana z budową ul. Traugutta i ul. Zielonej w Serocku. Inwestycja była prowadzona na  podstawie zawartej  w dniu 29 czerwca 2018r. umowy z firmą: DROGI i MOSTY  Jan Kaczmarczyk  z siedzibą w  Kacicach. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i za kwotę 2.626.262,62 zł brutto zrealizował inwestycję. W jej zakresie  była budowa ul. Traugutta w Serocku na odcinku 438 m od skrzyżowania z ul. Polną w kierunku północnym oraz budowa ul. Zielonej na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do km 0+330 i  remont ul. Zielonej od km 0+330 do skrzyżowania z ul. Pułtuską. Wykonano między innymi: budowę bitumicznej nawierzchni jezdni, budowę chodników, zjazdów i dojść do furtek z betonowej kostki brukowej, budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słodką, budowę odcinka sieci wodociągowej (odejście w ul. Serdeczną), budowę przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, przebudowę napowietrznej linii średniego napięcia (zmiana lokalizacji słupa SN kolidującego z projektowanymi elementami ulicy), budowę elementów odwodnienia oraz  wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony