2018 rok

Menu rwd

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Serocku

Rada Miejska w Serocku podjęła w dniu 13 listopada 2018 r. ostatnie w tej kadencji uchwały. Przewodniczący Rady Artur Borkowski, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. 

Podczas kończącego kadencję posiedzenia przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock. Potrzeba sporządzenia planu podyktowana była przede wszystkim koniecznością skorygowania przebiegu drogi gminnej – ul. Pogodnej, w związku z trudnościami z zagospodarowaniem działek przyległych do południowej strony ul. Pogodnej.
Następnie rozpatrzono uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja G1, obejmującego działkę 154/30 w obrębie Wierzbica, gmina Serock, zmiana planu podyktowana jest m.in. potrzebą zwiększenia możliwości inwestycyjnych terenu objętego planem. 
W dalszej kolejności Radni wyrazili zgodę na obniżenie średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock na 2019 rok. Cenę obniża się z kwoty 54,36 zł za 1 dt, do kwoty 40 zł za 1 dt. 
Rada Miejska wprowadziła zmiany w projekcie regulaminu dostarczania wody, które były uzupełnieniem projektu regulaminu przyjętego uchwałą 507/XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. 
W dalszej części przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2018-2023. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych uwzględnia m. in. diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określa cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposoby realizacji strategii oraz wskaźniki realizacji działań.  
Radni przyjęli również protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w zakresie gospodarki finansowej szkół i przedszkoli za 2017 rok na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. 


Na zakończenie swoją mowę wygłosił przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz-elekt Artur Borkowski, który podziękował Radnym, Burmistrzowi Sylwestrowi Sokolnickiemu, Burmistrzowi Józefowi Zającowi, Sekretarzowi Tadeuszowi Kanownikowi, Skarbnik Monice Ordak, wszystkim urzędnikom, kierownikom komórek, dyrektorom jednostek organizacyjnych za wymagającą owocną i dobrą współpracę. Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski podziękował Przewodniczącemu Arturowi Borkowskiemu za wieloletnie kierowanie pracami Rady Miejskiej oraz Radnym, których nie zobaczymy w VIII kadencji: Pani Jolancie Kaczmarskiej, Panu Kazimierzowi Sosnowskiemu oraz Panu Stanisławowi Krzyczkowskiemu.

Przewodniczący Rady Artur Borkowski zamknął posiedzenie ostatniej LIII sesji Rady Miejskiej. Następne posiedzenie Rada Miejska odbędzie 23 listopada 2018 r. już w nowym składzie. 
 

  • LIII sesja Rady Miejskiej w Serocku
  • LIII sesja Rady Miejskiej w Serocku
  • LIII sesja Rady Miejskiej w Serocku

wstecz

Powrót do topu strony