2018 rok

Menu rwd

Dębe – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe (sekcja B1)

Dnia 23 października 2018 r. rozpoczęliśmy oficjalny proces wyłożenia do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe (sekcja B1), obejmującego tereny strefy przemysłowej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów. Proces ten objęty jest etapem konsultacji społecznych. Wyłożenie do publicznego wglądu będzie trwało do 13.11.2018 r.

PROJEKT PLANU - ZAŁOŻENIA

Projekt planu został, w znacznym stopniu, oparty na wnioskach wynikających z konsultacji społecznych, przeprowadzonych na przełomie 2017 i 2018 roku. Oznacza to, że podczas jego tworzenia najważniejsze były założenia przewidujące jak najszersze ograniczenie możliwości rozwoju, na terenie objętym zmianą, działalności związanych z gospodarowaniem odpadami. Plan nie mógł natomiast całkowicie wykluczyć tej formy działalności z obszaru Dębego.

Mamy jednak przekonanie, że zaproponowane rozwiązania spełniają nadrzędny cel jaki sobie postawiliśmy przystępując do sporządzania tego planu, a więc że zapewniają one mieszkańcom Dębego i przyległych miejscowości, poczucie, że w ich niedalekim sąsiedztwie nie powstanie zakład, mogący negatywnie wpłynąć na stan lokalnego środowiska, a przez to pogorszyć ich komfort życia.

OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI

Wyłożony projekt planu zakłada całkowite wykluczenie możliwości realizacji przedsięwzięć uznanych w trakcie konsultacji za szczególnie uciążliwe oraz możliwie najszersze ograniczenie działalności gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami – w projekcie wykluczono taką możliwość na przeważającej części terenu objętego planem. Plan wydziela tereny na których są obecni już przedsiębiorcy i na nich dopuszcza jako uzupełnienie urządzenia i obiekty gospodarowania odpadami. Plan ogranicza prowadzenie tej formy działalności wyłączenie do obiektów związanych ze zbieraniem odpadów z tworzyw sztucznych papieru, makulatury, metali, szkła, drewna i inne niezawierające substancji niebezpiecznych. Ustalenia te nie dotyczą zezwoleń uzyskanych przed wejściem w życie planu. Tak sformułowane zapisy mają za zadanie stopniowe wygaszenie przedsiębiorstw prowadzących działalność w tej branży wraz z wygasaniem posiadanych przez nie zezwoleń.

Na całym obszarze zakazano realizacji instalacji zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych, realizacji nowych składowisk odpadów, spalarni  i kompostowni odpadów.

OBOWIĄZEK REALIZACJI STREF ZIELENI IZOLACYJNEJ

W projekcie planu ustalono nakaz realizacji ciągów zieleni izolacyjnej od północnej, południowej i zachodniej granicy jego obszaru. Zadbano aby tworzone strefy izolacyjne były skuteczne – posiadały odpowiednie parametry – określono m.in. ich minimalną szerokość, nakaz stosowania w tej strefie trzech rzędów drzew i ich uzupełnienia krzewami. Zieleń izolacyjna ma za zadanie maskowanie strefy przemysłowej i  poprawienie jej estetyki. Była  jednym z postulatów mieszkańców wypracowanych podczas pierwszego etapu konsultacji społecznych.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA

Ulica Słoneczny Stok została poszerzona od 6,5 do 8,5 metrów w celu zapewnienia lepszej komunikacji. Był to również jeden z postulatów zgłoszonych przez mieszkańców podczas pierwszego etapu konsultacji społecznych.

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  - W  JAKI SPOSÓB  POZNASZ TREŚĆ PROJEKTU PLANU

Projekt planu  w wersji papierowej dostępny jest od 23 października, w siedzibie Urzędu (pok. 51) oraz w wersji elektronicznej pod adresem: www.serock.pl (w aktualnościach oraz w zakładce „konsultacje społeczne”), www.serock.e-mapa.net lub na platformy mobilne pod adresem: www.serock.e-mapa.mobi. Aby skorzystać z wirtualnej prezentacji projektu planu należy otworzyć „drzewko warstw” i zaznaczyć warstwę „zagospodarowanie przestrzenne”, a następnie „projekty planów”, przesuwając jednocześnie widok na interesujący nas teren na mapie.

W ramach II etapu konsultacji społecznych poświęconych zaprezentowaniu przygotowanego projektu planu, odbędą się dwa spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną, zaplanowane w dniach 8.11.2018 r. i 12.11.2018 r. w siedzibie OSP Wola Kiełpińska (Szadki 6). Spotkania rozpoczniemy o godzinie 18.00.

W trakcie trwania konsultacji oraz po ich zakończeniu (do 28.11.2018 r.) będzie można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku.

UWAGI DO PLANU – TWOJE PRAWO

Wyłożenie do publicznego wglądu, jest tym etapem sporządzania planu miejscowego, w trakcie którego każdy zainteresowany może zapoznać się z jego proponowanym kształtem, a także złożyć uwagę, jeśli uzna, że zaproponowane rozwiązania wymagają zmiany. Każda złożona uwaga, która spełni wymagania formalne, będzie rozpatrywana przez organ sporządzający plan – Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Każda uwaga, której nie uwzględni organ sporządzający plan, będzie poddana pod obrady Rady Miejskiej, która ostatecznie zadecyduje czy należy ją uwzględnić.

Składane do organu uwagi, mają odpowiadać dwóm zasadom:

Należy je składać w wyznaczonym przez organ sporządzający plan terminie (od 23.10.2018 roku, do 28.11.2018 roku) oraz podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy (dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego

PRZYJDŹ, ZAPOZNAJ SIĘ, PYTAJ

Jeszcze raz, wszystkich Państwa zainteresowanych kształtem nowo tworzonego dokumentu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią za pośrednictwem dedykowanej zakładki na stronie www.serock.pl, „dla mieszkańca”, „konsultacje społeczne” oraz w „aktualnościach”, a także na portalu mapowym gminy www.serock.e-mapa.net

Na co dzień, szczegółowo na Państwa pytania będą odpowiadać pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, a w trakcie planowanych spotkań także urbaniści opracowujący projekt planu.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w godzinach pracy urzędu – poniedziałki godz. 8.00 – 18.00,  wt – pt 8.00 – 16.00, jak również telefonicznego, pod numerem telefonu 22 782 88 27, jak i mailowego, pod adresem: konsultacje@serock.pl.

wstecz

Powrót do topu strony