2018 rok

Menu rwd

Przygotowania do wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowej w Dębem

Pragniemy Państwa poinformować, że etap uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe, obejmującego tereny w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów (sekcja B1) został zakończony.

Wszystkie właściwe instytucje uzgodniły/zaopiniowały pozytywnie przedłożony projekt planu.  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który w czerwcu br. odmówił uzgodnienia projektu planu, ostatecznie zaakceptował zmodyfikowany projekt, w którym wyłączono z zakresu obszaru opracowania planistycznego drogę wojewódzką nr 632. Uzgodnienie planu nastąpiło na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w formie tzw. „milczącej zgody”.

Obecnie projekt planu jest przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu, które planowane jest na drugą połowę października br.

W ramach konsultacji społecznych, które poświęcone będą zaprezentowaniu przygotowanego projektu planu oraz dyskusji nad zaproponowanymi w nim rozwiązaniami, planowane jest przeprowadzenie dwóch spotkań warsztatowych i dyskusji publicznej. W trakcie trwania konsultacji oraz po ich zakończeniu będzie można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku.

Szczegółowe informacje na temat wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz terminów konsultacji przekażemy Państwu w najbliższym czasie.

 

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony