Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018 rok

Wypalanie łąk jest niebezpieczne i zakazane!

Wiosenna pogoda coraz bardziej sprzyja pracom polowym, w tym m.in. wypalaniu chwastów na łąkach. Wypalanie łąk i nieużytków, to niestety bardzo popularny zabieg, ale także problem, który powtarza się co roku, zanim jeszcze wegetacja roślin rozpocznie się na dobre. Stosowany zabieg wypalania nie tylko jest zabroniony, ale również stwarza ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Zakaz wypalania wprowadza ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z  2018  poz. 142 z późn. zm.) art. 124 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Wypalania traw zabrania także  wspomniana ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 poz. 788 z pózn. zm.), art. 30 ust. 3 mówi, że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
- korzystania z otwartego płomienia;
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.”

Ponadto, złamanie zakazu jest karalne - artykuł 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody mówi: „Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny.”
Zakaz wypalania traw wynika także z tzw. dobrej kultury rolnej, której przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który nie przestrzega tych zasad, grozi zmniejszenie dopłat bezpośrednich.

Wypalanie traw powoduje degradację siedlisk wielu pożytecznych człowiekowi mikroorganizmów i zwierząt. Podczas wypalania łąk niszczone są gniazda, siedliska oraz wszystko co znajduje się na drodze ognia. W płomieniach giną przede wszystkim żywe organizmy: jeże, zające, ptaki, kuny, nornice…. oraz wiele, wiele innych. Uśmiercane są mikroorganizmy, które poprawiają strukturę gleby. Niszczone są całe ekosystemy.

Niestety, często również ogień wymyka się spod naszej kontroli i rozprzestrzenia się na inne pola i użytki, stwarzając tym samym ogromne zagrożenie dla zabudowy i pozostałej infrastruktury znajdującej się w pobliżu, dlatego też APELUJEMY O ROZSĄDEK!

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz