Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018 rok

Czy podniesienie terenu własnej działki jest dozwolone?

Praktyka pokazuje, że w ostatnim czasie bardzo często właściciele nieruchomości decydują się na dość swobodne przekształcanie terenu swoich działek. Zmieniają ich naturalne ukształtowanie podnosząc teren powyżej sąsiadujących i wykorzystując do tego różnego rodzaju, często trudne do rozpoznania materiały. Wielu mieszkańców w ten sposób próbuje walczyć z lokalnymi podtopieniami.

Tymczasem każde takie działanie prowadzi do degradacji gruntów w co najmniej dwóch aspektach – środowiska glebowego i warunków wodnych !!!

Pamiętajmy, że każdy, bliżej niezidentyfikowany materiał pochodzący spoza terenu inwestycji, kwalifikowany jest jako odpad. Często jest to nie tylko gleba i ziemia, ale również gruz albo materiały z wyburzeń. Trzeba mieć świadomość, że właściwy organ może skorzystać z delegacji ustawowej i nakazać właścicielowi nieruchomości usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. Wszystkie opisane wyżej czynności stwarzają problem z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych w granicach własnej nieruchomości, co jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości.

Podnoszenie terenu działek, brak odpowiedniego drenażu – odwodnienia działki, zwłaszcza w przypadku, gdy duża część terenu zostanie utwardzona, np. kostką brukową, czy też zasypanie zagłębienia, w którym dotychczas gromadziła się spływająca woda z pewnością spowoduje spływ wód na grunty sąsiednie. Konsekwencje wymienione przez opisane powyżej działania nazywamy zmianą stosunków wodnych na gruncie, bądź zamiennie, naruszeniem stosunków wodnych. Ochronę gruntów sąsiednich przed konsekwencjami zmiany stosunków wodnych wprowadza art. 434 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zmianami), zakazujący zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej oraz kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zakazujący odprowadzania wody oraz ścieków na grunty sąsiednie.
W przypadku stwierdzenia naruszenia stosunków wodnych na gruncie – poprzez zmianę stanu wody bądź kierunku odpływu znajdującej się na danej nieruchomości wody oraz kierunku jej odpływu ze szkodą dla gruntów sąsiednich wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji nakazuje właścicielowi tego gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Podobnie problem regulują przepisy techniczno-budowlane. W tym przypadku zastosowanie znajduje się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn.zm.), zgodnie z którym - dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione (§ 29 powołanego wyżej rozporządzenia). Przepis ten nie pozwala więc na podwyższanie powierzchni działek budowlanych na potrzeby budowy budynków, jeżeli podwyższenie to powodowałby pogorszenie warunków wodno-gruntowych dla działek sąsiednich.

Co ważne, jeżeli – w przypadku działek budowlanych – w zatwierdzonym przy pozwoleniu na budowę Projekcie Zagospodarowania Działki nie uwzględniono niwelacji (nadsypywania albo korytowania) to ich wykonanie w trakcie budowy będzie stanowiło istotną zmianę zatwierdzonego projektu budowlanego i może uniemożliwić przekazanie budynku do użytkowania, bądź rozpocząć postępowanie takie samo jak przepisy Prawa budowlanego przewidują wobec samowoli budowlanej.

Właściciel nieruchomości, na której doszło do szkód spowodowanych zmianą stosunków wodnych na gruncie może dochodzić odszkodowania za szkody spowodowane przez wody opadowe spływające z sąsiedniej działki również na drodze cywilnoprawnej, do czego uprawnia art. 415 ustawy z dnia23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz.93 z póź.zm.) bądź na mocy art. 222 kodeksu cywilnego w związku z art. 144 kodeksu.

Zatem zanim podejmiecie Państwo decyzję o nadsypaniu swojej działki prosimy o poważne przeanalizowanie możliwych rozwiązań, które nie tylko rozwiążą problem, ale uchronią także przed przykrymi konsekwencjami i konfliktami sąsiedzkimi w przyszłości.

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz