Rotator zdjęć

Główna treść strony 2012

XXXI sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 19 grudnia 2012r. odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Serocku. Porządek sesji, który przewidywał 18 punktów został rozszerzony przez radnych o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock. Po przyjęciu porządku obrad radni przystąpili do jego realizacji.
W pierwszej kolejności został rozpatrzony projekt uchwały dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock-obszar C. Punkt ten wywołał wzmożoną dyskusję. Po zakończeniu dyskusji radni przystąpili do głosowania i tym samym podjęli uchwałę przy 9 głosach za, 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących.
Na sesji zostały podjęte uchwały dotyczące nadania nazw ulic w Serocku (ul. Aleksandra Fredry), w Jachrance (ul. Ustronna) oraz w Skubiance (ul. Przyszłości).
Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W trakcie dyskusji zgłoszono formalny wniosek o dokonanie zmiany przedłożonego projektu. Zmiana ta, polegałaby na dodaniu do treści uchwały oraz załącznika do uchwały obwodu głosowania odrębnie dla miejscowości Wierzbica. Propozycja takiej zmiany nie zyskała wymaganej akceptacji wśród radnych
i wobec powyższego głosowano nad treścią projektu uchwały zaproponowaną przez Burmistrza. Zgodnie z przyjętą uchwałą dokonano podziału Miasta i Gminy Serock na
7 stałych obwodów głosowania oraz określono siedziby obwodowych komisji wyborczych.Niezwykle ważnym punktem porządku obrad sesji było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz budżetu Miasta i Gminy Serock na rok 2013. Projekt budżetu ustalił dochody w wysokości 44.954.300zł, których źródłem byłyby m.in.: subwencja oświatowa, podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Wydatki natomiast, zostały określone na poziomie 45.114.358,37zł.W ramach tych środków m.in. zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 8 816 673zł. Następnie przedstawione zostały opinie stałych komisji Rady oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące przedłożonego projektu budżetu na 2013r. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2021 oraz uchwały budżetowej
na 2013r. W kształcie zaproponowanym przez Burmistrza ww. projekty uchwał radni przyjęli przy 11 głosach za, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
W dalszej kolejności została rozpatrzona uchwała w sprawie uchylenia w części uchwały nr 83/XI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20 sierpnia 2003r. dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Na podstawie tej uchwały z katalogu dróg gminnych została wykreślona jedna z dróg położonych w miejscowości Nowa Wieś.
Projekt uchwały przedstawiony przez doraźną Komisję Rady Miejskiej w Serocku
do spraw oceny treści oraz wprowadzenia zmian w Statucie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock, z treści której wynikałby obowiązek rejestrowania przebiegu obrad sesji Rady Miejskiej na trwałym nośniku zapisu elektronicznego w postaci uporządkowanego zbioru danych – pliku dźwiękowego zapisanego w powszechnie dostępnym formacie obrad sesji Rady Miejskiej w Serocku oraz zamieszczanie tego pliku
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock, nie uzyskał wymaganej akceptacji radnych.
Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012r. oraz zatwierdzili jej plan pracy na rok przyszły.


RMP
   

XXX sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 28 listopada 2012r. odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Serocku. Porządek sesji obejmujący 25 punktów został zmieniony m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego opinii Rady Miejskiej o wydanym przez Starostę Powiatu Legionowskiego zezwoleniu na wykorzystanie wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego „Dębinki II” i „Dębinki IV” w Maryninie. Po przyjęciu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

W związku z obecnością na sesji Starosty Legionowskiego w pierwszej kolejności odbyła się ożywiona dyskusja w przedmiocie wydanego zezwolenia na rekultywację terenów po byłym wyrobisku kruszywa. Starosta przedstawił sytuację związaną z wydaniem decyzji w tej sprawie. Powołał się na przepisy prawa administracyjnego, które jak podkreślał wielokrotnie wręcz obligują urzędników do wydania konkretnego rozstrzygnięcia w sytuacji spełnienia przez wnioskodawcę warunków wynikających z przepisów szczegółowych. Radni wskazywali na szereg niebezpieczeństw dla mieszkańców i środowiska, jakie niesie ze sobą wydanie decyzji zezwalającej przedsiębiorcy na odzysk odpadów polegający na wykorzystaniu odpadów do wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego. W tej sprawie Starosta zobowiązał się do podjęcia rozmów z przedsiębiorcą w kierunku zmiany kierunku rekultywacji. W następnej kolejności Starosta odpowiadał na pytania radnych, m.in. w sprawie remontu ul. Nasielskiej w Serocku oraz budowy marketu „Biedronka” w Serocku.

W następnej kolejności został rozpatrzony projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wydanym przez Starostę Legionowskiego zezwoleniu na wykorzystanie wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego „Dębinki II” i „Dębinki IV” w Maryninie. Radni przyjęli ww. uchwałę, którą wyrazili głębokie zaniepokojenie w związku z wydaniem przez Starostę przedmiotowej decyzji i wystąpili z apelem o podjęcie działań zmierzających do jej wyeliminowania z obrotu prawnego przy 13 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu dyskusji znajdą się w protokole z XXX sesji.

Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza informacji z działalności w okresie międzysesyjnym, radni podjęli pakiet uchwał określających wysokość stawek podatków na rok 2013. Zaproponowane przez  burmistrza stawki podatków zostały zwiększone o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012r., który w I półroczu 2012r. wzrósł średnio o 4,0%. Burmistrz wystąpił m.in. z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie: 1. obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Radni przyjęli propozycję 13 głosami za oraz 1 głosie wstrzymującym; 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i inkasa. Radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 13 popierających oraz 1 głosem wstrzymującym; 3 opłaty miejscowej – jednomyślnie 14 głosów popierających. Ponadto, z inicjatywy burmistrza radni przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021 oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012r., w wyniku których deficyt budżetu został zmniejszony o około 51.000zł. Przyjęta została także uchwała dotycząca emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Podjęto również uchwałę w sprawie określenia zasad wpłat do budżetu gminy Miasto i Gmina Serock planowanej nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy. W związku z powstaniem na terenie gminy nowych rodzajów placówek wychowania przedszkolnego, radni przyjęli zaproponowaną przez burmistrza uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.         

Jak co roku, Rada Miejska podjęła uchwałę dotyczącą uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na 2013r. oraz uchwałę w sprawie uchwalenia na 2013 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.          

W dalszej kolejności zostały przyjęte protokoły Komisji Rewizyjnej z  przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego, w I półroczu 2012r. oraz gospodarki finansowej szkół i przedszkoli za I półrocze 2012r.        

Po złożeniu interpelacji i zapytań przez radnych, przystąpiono do realizacji punktu - sprawy różne, w którym zarówno radni, jak i sołtysi zwracali się do burmistrza z prośbą o podjęcie działań w sprawie zgłaszanych przez nich problemów.

Referat RMP

 

Z referatu przygotowania i realizacji inwestycji

Budowa chodnika w Dębinkach to obok przebudowy drogi gminnej w Jachrance, zadanie z branży drogowej, na które gmina uzyskała dofinansowanie ze środków PROW „Odnowa i rozwój wsi”.  Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęta została pod koniec maja br. W ramach realizacji zadania wybudowany zostanie chodnik, na odcinku istniejącej zabudowy, o całkowitej długości 1026 m oraz zjazdy do posesji. Ponadto w rejonie posesji nr 5 ustawiona zostanie wiata przystankowa, zapewniająca dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkoły w Woli Kiełpińskiej, oczekiwanie na autobus szkolny w dogodnych warunkach szczególnie podczas opadów deszczu.  
Prace związane z realizacją tego zadania zgodnie z umową potrwają do połowy lipca.

 • -
 • -

Solarna Gmina


Fundacja EMANIO ARCUS w ramach akcji ,, SOLARNA GMINA” zaprasza do składania wniosków na KOLEKTORY SŁONECZNE.

Fundacja gwarantuje pomoc w dopełnieniu formalności związanymi z :
-  uzyskaniem 45% dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
-  pozyskaniem niskooprocentowanego kredytu bankowego nawet do 10 lat
-  wyborem wykonawcy i dostawcy (norma ISO 9001, 10 lat gwarancji).

70% OSZCZĘDNOSCI ENERGII W  ROKU, ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2.

Wnioski przyjmowane będą  9 i 23 lipca 2012 roku w Legionowie
Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Piłsudskiego 3  (wejście od ul. Kopernika)
w godz. 10.00-19.00.
Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania przez cały czas trwania akcji 507 006 656
eko@emanioarcus.pl

 • -

Przebudowa Dróg w miejscowości Dębe

Od połowy czerwca br. w Dębem trwają roboty budowlane związane z przebudową dróg gminnych prowadzących do Ośrodka Szkolenia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz osiedla mieszkaniowego. Drogi te do niedawna stanowiły własność Skarbu Państwa, zaś trwały zarząd przysługiwał RZGW w Warszawie. Dzięki podjętym przez władze gminy staraniom, po uprzednim wygaszeniu trwałego zarządu RZGW, a następnie przekazaniu przez Starostę Legionowskiego, stały się one pod koniec 2009 roku, własnością gminy. W roku 2011 sporządzona została dokumentacja projektowa ich przebudowy i dokonane zostało zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Legionowie.
W ramach realizacji w/w zadania, stara, nierówna i wysłużona nawierzchnia z trylinki zostanie zastąpiona nową nawierzchnią z kostki betonowej. Ponadto wymieniona zostanie również nawierzchnia asfaltowa na odcinku dojazdowym oraz wyremontowane nawierzchnie chodników i dojść do budynków. Utrzymany zostanie dotychczasowy charakter przedmiotowych dróg (ciągi pieszo-jezdne). Nowa jezdnia będzie miała szerokość 5,0 m. W ramach przebudowy rozwiązany zostanie również problem zagospodarowania wód opadowych z drogi i terenów przyległych. Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo w pasy zieleni przydrożnej, w których umieszczone zostaną skrzynki rozsączające typu Azura.
Przebudowa dróg poprawi komfort poruszania się pieszych i pojazdów. Mamy również nadzieję, że wpłynie znacząco na estetykę terenu osiedla mieszkaniowego.


Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 • -
 • -

XXIX sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 22 czerwca 2012r. odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej w Serocku, sesja niezwykle ważna, na której Burmistrz Sylwester Sokolnicki otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.

Na początku Pan Burmistrz przedstawił wszystkim zgromadzonym na sali sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r. Podkreślał, że budżet na 2011r. był tworzony w dosyć trudnych okolicznościach związanych przede wszystkim z trudną sytuacją finansową państwa. Jednak mimo negatywnych czynników udało się przyjąć budżet, a tym samym udało się zrealizować wiele inwestycji, z których jedną z najbardziej istotnych było dokończenie budowy stacji uzdatniania wody w Wierzbicy, co jak podkreślał Pan Burmistrz zapewni bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę. Niewątpliwie duże znaczenie dla budżetu gminy miało pozyskanie środków unijnych w kwocie 2.740.000zł. Pomimo, że rok 2011 był rokiem wielkich niewiadomych, jeśli chodzi o finanse, dla gminy Serock był rokiem udanym. Większość zaplanowanych dochodów została zrealizowana na poziomie od 92% do 100%, a budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 424.073,12zł. W tym miejscu pan Burmistrz podkreślił, że jest to zasługa wielu osób, ich zaangażowania i pracy. Podziękował radnym Rady Miejskiej z Przewodniczącym Rady na czele, sołtysom, radom sołeckim, dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom, urzędnikom oraz wszystkim osobom, które pracowały na dobry wynik finansowy za rok 2011. Szczególne podziękowania skierował do wszystkich podatników, bez których udziału nie udałoby się zrealizować tego budżetu.

Po przedstawieniu stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej, które pozytywnie (jednomyślnie) zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska odczytała wniosek Komisji dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium za 2011r., który również Komisja przegłosowała jednogłośnie. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady  Pan Artur Borkowski, który na wstępie podziękował wszystkim osobom, które brały udział w tworzeniu i realizacji tego budżetu i w ten sposób przyczyniły się do tego wspólnego dzieła. Podkreślił, że ubiegły rok to dokończenie ważnego z punktu widzenia gminy przedsięwzięcia, jakim była budowa obwodnicy Serocka. Wrócił do obaw jakie towarzyszyły przy okazji tworzenia budżetu i wskazał, że ostrożność jaką zaproponował Pan Burmistrz opłaciła się. Podkreślił, że niewątpliwie największym osiągnięciem 2011 roku było zmniejszenie zadłużenia budżetu Miasta i Gminy Serock. Stwierdził, że ostrożne prowadzenie gospodarki finansowej daje poczucie bezpieczeństwa w nadchodzących trudnych czasach.
W następnej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, od głosu wstrzymała się radna Grażyna Woźnicka.

Po zakończeniu głosowania Pan Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium podkreślając, że okoliczności tworzenia a następnie realizacja budżetu nie były zbyt sprzyjające. Wskazał jednocześnie na potrzebę współpracy oraz koncentrowanie się na oczekiwaniach mieszkańców. Na koniec podziękował za życzliwość, którą otrzymywał w ciągu roku.

Na końcu wystąpił były radny Rady Miejskiej w Serocku, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku w latach 2002-2006, obecnie radny Rady Powiatu Legionowskiego Pan Sławomir Osiwała, który stwierdził że jest to najważniejszy dzień dla Rady, ponieważ radni podsumowują to, co przyjęli w uchwale budżetowej. Podzielił stanowisko Przewodniczącego Rady, że pomimo trudności przy tworzeniu i realizacji budżetu, rok 2011 okazał się rokiem udanym. Wskazał, że budżet został dobrze skonstruowany i prawidłowo zrealizowany, czego Rada Miejska dała wyraz głosując niemalże jednogłośnie za udzieleniem absolutorium. Pogratulował Burmistrzowi oraz radnym Rady Miejskiej za to, że w ubiegłym roku podejmowali takie decyzje i uchwały, ponieważ one doprowadziły do tego, że w dzisiejszym dniu można było zauważyć jednomyślność pracy Rady. Szczególne podziękowania skierował do pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych, urzędników, którzy mają codzienny wkład w planowanie i realizację budżetu.


Szczegółowe informacje na temat budżetu znajdziecie Państwo pod adresami:

http://archiwum.bip.serock.pl/public/index1aac.html?id=99097

http://www.bip.serock.pl/170,rok-2012.html
 

Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Serocku informuje, że swoje posiedzenie odbędzie w dniu 10 lipca 2012r. o godz. 14.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.


Tematyka posiedzenia:

1.Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
2.Sprawy różne.


 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Burmistrz Miasta i Gminy Serock podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Szzegółowe informacje znajdują się w bip.serock

http://www.bip.serock.pl/plik,679,ogloszenie-o-zamiarze-przeprowadzenia-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-w-trybie-ustawy-o-publicznym-transporcie-zbiorowym.pdf

Budowa oświetlenia drogowego w gminie Serock

Pod koniec ubiegłego miesiąca zakończono kilka inwestycji polegających na budowie punktów świetlnych na terenie gminy Serock:
1.ul. Polnego Wiatru w Jachrance- zakres robót obejmował budowę linii kablowej oświetlenia drogowego o długości ok. 300 mb oraz montaż 14 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami.
2.ul. Jasna w Jachrance- wykonano 726 mb kablowej linii oświetlenia drogowego oraz zamontowano 21 słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami.
3.ul. Prosta w Stasim Lesie- zakres robót obejmował budowę kablowej oraz napowietrznej linii oświetlenia drogowego o łącznej długości ok. 870 mb wraz z montażem 19 słupów oświetleniowych.
4.ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim- zakres robót obejmował budowę kablowej linii oświetlenia drogowego o długości 209 mb i montaż 6 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami.
5. ul. Zaciszna- Leśna w Gąsiorowie- wykonano 933 mb kablowej linii oświetlenia drogowego, zamontowano 26 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami.  
 

Informacja o naborach w Lokalnej Grupie Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

 • -

Ogłoszenie o naborach 2012

Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Informacja o terminie posiedzenia Komisji Rady Miejskiej

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej  odbędzie się w dniu 18.07.2012r.. o godz. 14.00  w sali  nr 26 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Porządek posiedzenia

1.Przyjęcie protokołu z 6 posiedzenia komisji.
2.Zapoznanie się z informacjami na temat działalności Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
3.Zapoznanie się z pracą Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (utylizacja i odbiór azbestu w 2012r., przydomowe oczyszczalnie ścieków).
4.Sprawy różne.

 

Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego

W dniu 11 lipca br. podpisaliśmy umowę na w/w zadanie z Konsorcjum firm INTRAKT Andrzej Drzazgowski z siedzibą w Pomiechowie oraz Zakładem Budowlanym IWA Kaczyńska Iwona z siedzibą w Milewie. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Za wykonanie robót budowlanych objętych umową ustalono wynagrodzenie w wysokości 295.490,93 zł brutto. Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni na nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości ok. 115 mb, budowę chodnika z kostki betonowej o grubości 6 cm, oraz budowę 47 zatok parkingowych przy ul. Drewnowskiego w Zegrzu. Wprowadzenie na budowę nastąpi 23 lipca 2012 roku, natomiast zakończenie inwestycji jest planowane na 24 września br.

 • -
  ul. Jasna w Jachrance
 • -
  ul. Prosta w Stasim Lesie
 • -
  ul.Polnego Wiatru w Jachrance
 • -
  ul. Leśna w Gąsiorowie
 • -
  ul. Radziwiłłów w Ludwinowie Zegrzyńskim
 • -
  ul. Zaciszna w Gąsiorowie

Trwają prace projektowe dotyczące budynku wielorodzinnego w Jadwisinie.

Informujemy, iż trwają prace projektowe dotyczące wykonania projektu budowlano – wykonawczego budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie.
Dokumentacja obejmuje wykonanie kompleksowego projektu budynku wielorodzinnego o 20 lokalach socjalnych wraz z zagospodarowaniem między ulicami Dworkową i Kwiatową w Jadwisinie. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na dzień 31.08.2012r.
Obecnie jesteśmy w posiadaniu koncepcji, której rysunki przedstawiamy poniżej.


Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

 • -
 • -
 • -

Powołanie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

17 lipca 2012 r. burmistrz Miasta i Gminy Serock wręczył Pani Krystynie Affek dokument, potwierdzający powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku na 5 letnią kadencję.
Pani Krystyna Affek została ponownie wybrana na stanowisko dyrektora w drodze konkursu, który odbył się 28 maja 2012r.
Wręczając nominację, burmistrz życzył pani dyrektor wielu sukcesów i osiągnięć w kierowaniu placówką oraz inicjatyw podnoszących efektywność nauczania.
 

 • -

Można składać wnioski o szacowanie szkód po gradobiciu

I N F O R M A C J A
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 czerwca 2011 r. zmienionego Zarządzeniem
Nr 164 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 217a Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ulewne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, burmistrz na podstawie wniosków rolników dokonuje rozpoznania zakresu i charakteru niekorzystnego zjawiska atmosferycznego powodującego szkody na terenie gminy i powiadamia poszkodowanych producentów rolnych o ostatecznym terminie składania wniosku o szacowanie szkód.
W związku z otrzymanymi informacjami o gradobiciu jakie miało miejsce na terenie gminy Serock w dniu 6 lipca 2012 roku, proszę o zgłaszanie się producentów rolnych, w gospodarstwach których wystąpiły szkody, spowodowane tym zjawiskiem.
Wnioski o szacowanie szkód dostępne są na stronie internetowej urzędu www:serock.pl lub w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, parter, pok. nr 11.

Wnioski należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, I piętro, pok. nr 24, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca 2012 roku. 

Jednocześnie informuję, że Komisje powołuje się  w przypadku gdy:
1) niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym dotknięty jest obszar odpowiadający wielkości co najmniej sołectwa,
na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dla dalszego funkcjonowania.
2) określony w procentach poziom szkód jest wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średnich z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, łącznie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.


 Burmistrz Miasta i Gminy Serock
 

 • -

Ranking samorządów opublikowany

Rzeczpospolita z  17 lipca 2012 r. opublikowała wyniki  VIII edycji rankingu samorządów. Uhonorowano w nim gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. W setce najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce na 89 miejscu (12 na Mazowszu) znalazł się Serock.
Ranking przeprowadzono w dwu etapach. Oceny dokonywali niezależni eksperci (m.in. prof. Jerzy Buzek, prof. Michał Kulesza). W pierwszym etapie wyboru dokonano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, dotyczące m.in. dynamiki wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca, zadłużenie w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną oraz dynamikę wzrostu. W drugim etapie ostatecznej oceny dokonano na podstawie ankiet zawierających informacje samorządów  dotyczące m.in. wydatków na NGO, wdrożonych systemów ISO,  Wyniki rankingu z pewnością posłużą wszystkim samorządom do oceny pracy własnych jednostek i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.
Na podstawie podziału terytorialnego kraju, wprowadzonego w 1999 r., ilość gmin w Polsce wynosi 2489, w tym 318 gmin miejskich, 1604 wiejskich oraz 567 miejsko-wiejskich.

 

Rozpoczęto prace związane z modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków

W dniu 13.07.2012 r. Starosta Legionowski zawiadomił o wszczęciu postępowania   w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Serock.
Prace związane z modernizacja ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków i lokali prowadzone będą dla obrębów: Bolesławowo, Borowa Góra, Dębe, Dębinki, Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Skubianka, Stanisławowo, Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe gm. Serock.

Wynikiem przeprowadzonych czynności geodezyjnych będzie:
- określenie współrzędnych punktów załamania granic,
- określenie powierzchni poszczególnych działek z dokładnością do 1 m 2,
- aktualizacja użytków gruntowych,
- aktualizacja klasyfikacji użytków rolnych i leśnych,
- założenie ewidencji budynków.

Wykonawcą prac związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego będzie firma InterTIM, Al. Stanów Zjednoczonych 72/180, 04-036 Warszawa.

Wyłożenie operatu do publicznego wglądu przewidziane zostało na II połowę 2013 r.

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu oraz na terenie gminy Serock.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego
Inspektor ds. geodezji
Agnieszka Skurzewska

Z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Treść dokumentu tutaj.

Z Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Lato to taka pora roku, kiedy na placach budowy praca wre. Na tym w Nowej Wsi jeszcze intensywniej, gdyż termin ukończenia budowy boiska wielofunkcyjnego zbliża się wielkimi krokami. Nie brak również planów na kolejne inwestycje na terenie gminy.

XXV Sesja Rady Miejskiej w Serocku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Miejskiej w Serocku w dniu 31 lipca 2012r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21.

Początek obrad o godz. 14.00

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku o działalności między sesjami.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 138/XVIII/03 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock pow. legionowski woj. mazowieckie.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 396/LXIV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.04.1998r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom oraz określenia zasad ich sprzedaży.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 196 położonej we wsi Dębe.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 111/291 położonej w Zegrzu stanowiącej drogę.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta i gminy Serock.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta i Gminy Bisztynek w 2012 roku.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Miasto i Gmina Serock do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie sesji.
 

Informacja o terminach posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

1. Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów z Komisją Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej odbędzie się w dniu 26.07.2011r. 2012r. o godz. 14.00  w sali  nr 33 Urzędu Miasta  i Gminy w Serocku.

Porządek posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z 6 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.
2. Przyjęcie protokołów z 5 i 6 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu  i Finansów.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 138/XVIII/03 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock pow. legionowski woj. mazowieckie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 396/LXIV/98 Rady Miejskiej  w Serocku z dnia 04.04.1998r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom oraz określenia zasad ich sprzedaży.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 196 położonej we wsi Dębe.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 111/291 położonej w Zegrzu stanowiącej drogę.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XVI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Miasta i Gminy Bisztynek w 2012 roku.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2012-2021.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012 roku.
12. Sprawy różne.


2. Wspólne  posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich z Komisją Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 30.07.2012r. o godz. 14.00 w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z 7 posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich.
2. Przyjęcie protokołów z 5 i 7 posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty i Sportu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gminę Serock.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców miasta i gminy Serock.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2015.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Miasto i Gmina Serock  do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
9. Sprawy różne.


3. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Serocku informuje, że swoje posiedzenie odbędzie w dniu 31 lipca 2012r. o godz. 13.00 w sali nr 26 Urzędu Miasta i Gminy  w Serocku.

Tematyka posiedzenia:

1. Odczytanie protokołu z kontroli działalności Straży Miejskiej w Serocku w 2011r.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
3. Sprawy różne.
 

Kontrakt Menedżerski z Kierownikiem SPZOZ podpisany

W dniu 25.07.2012r. pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Serock Sylwestrem Sokolnickim a Panią Swietłaną Jagodzińską zawarty został Kontrakt Menedżerski powierzający wykonywanie obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku. Wykonywanie tych obowiązków zostało powierzone pani Swietłanie Jagodzińskiej  w wyniku rozstrzygnięcia  konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z siedzibą przy ul. Kędzierskich 2. Konkurs przeprowadziła komisja  powołana Zarządzeniem nr 42/B/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 8 maja 2012r. Postępowanie kwalifikacyjne odbyło się na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania, konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. nr 182) 


Pani Swietłanie Jagodzińskiej życzymy satysfakcji zawodowej, sukcesów i zadowolenia.

Rafał Karpiński

Kierownik Referatu
Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych
 

 • -

Inwestycje sanitarne w Jadwisinie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dojazdowej i ulicy Okrężnej w Jadwisinie

Rada Miejska uchwaliła dwa programy osłonowe

Uchwalone przez Radę Miejską programy obejmą swym działaniem rodziny wielodzietne oraz osoby niepełnosprawne i przewlekle chore.

25 sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 31 lipca 2012r. odbyła się 25 sesja Rady Miejskiej w Serocku, która swoim programem obejmowała 25 punktów. Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku oraz Pan Burmistrz złożyli gratulacje Paniom Marzenie Nowakowskiej oraz Iwonie Garbulińskiej w geście uznania za zdobycie pierwszego miejsca w V edycji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego” promującym zdrową żywność.
Zgodnie z przyjętym porządkiem podjęto uchwałę dotyczącą wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku. W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Serocku została wybrana radna Agnieszka Oktaba.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Serock podjęto także uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w budynku położonym w Szadkach (w sąsiedztwie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej).
Punkt obrad dotyczący nabycia na rzecz Miasta i Gminy Serock działki położonej w Dębem z przeznaczeniem na infrastrukturę sportowo – rekreacyjną dla mieszkańców m. Dębe wywołał wzmożoną dyskusję wśród Radnych. Radna Grażyna Woźnicka wystąpiła z formalnym wnioskiem o dopisanie w treści projektu uchwały adnotacji, że zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod uprawy rolne. Wniosek ten został jednak odrzucony przez radnych. Ostatecznie uchwała została przyjęta przy 12 głosach za i 3 głosach wstrzymujących.
Bardzo ważnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Zegrzu stanowiącej drogę, do Zespołu Szkół w Zegrzu.
W związku z oddaniem do użytkowania obwodnicy miasta tzw. „stare” odcinki dróg krajowych nr 61 i 62 zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Konieczne było podjęcie działań mających na celu porządkowanie pasów drogowych, zajmowanych m.in. w celu umieszczenia w nich powierzchni reklamowych. W związku z powyższym obniżono stawki pobierane za umieszczanie reklam w pasie drogowym w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni.
Radni podjęli również bardzo ważną uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych działających na terenie gminy. Przyjęto stawkę 2,40zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń przekraczających 5-godzinną podstawę programową. Wysokość opłaty jest porównywalna do kosztów świadczenia usług w przedszkolu zorganizowanym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.
W dalszej części obrad również z inicjatywy Pana Burmistrza podjęte zostały 3 uchwały mające na celu urzeczywistnienia  polityki władz samorządowych skierowanej na ochronę osób potrzebujących wsparcia. Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać tutaj.
Podjęto także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bisztynek na odbudowę obiektów użyteczności publicznej, które uległy zniszczeniu w wyniku gradobicia, jakie miało miejsce w tej gminie. Również ten projekt uchwały wywołał wśród niektórych radnych dyskusję. Ostatecznie jednak uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szczegółowe informacje można uzyskać tutaj. Wprowadzono także zmiany w budżecie gminy, które związane są przede wszystkim z otrzymaniem środków zewnętrznych na realizację projektów „Z nadzieją w przyszłość” oraz „Aktywnie nad Zalewem.”
W dalszej kolejności radni uznali skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Serock za bezzasadną.
Podczas sesji wybrano również przedstawiciela gminy Miasto i Gmina Serock do składu Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Funkcję tę Rada Miejska w Serocku powierzyła radnej Betinie Dubiel.
W punkcie dotyczącym spraw różnych przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w Skubiance przedstawili swoje argumenty i zwrócili się do Burmistrza i Rady Miejskiej  o pomoc w zakresie budowy kanalizacji.
 

 • -

Inwestycje w gminie

Na przełomie lipca i sierpnia została ukończona budowa chodnika w Dębinkach. Jest to kolejna inwestycja  drogowa w tym roku – po budowie drogi w Jachrance. W ramach przedsięwzięcia wybudowano łącznie ponad 1 km chodnika o szerokości średnio 1,5m, zjazdy na posesję oraz odwodnienie w postaci przepustów podchodnikowych oraz rowów w miejscach, gdzie była taka konieczość. Chodnik ze względu na istniejącą nawierzchnię drogi gminnej został odsunięty od krawędzi jezdni, co ma zapewnić dobre odwodnienie drogi. Inwestycja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu:  Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 


Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 

 • -
 • -
 • -
 • -

Konsultacje społecznego programu współpracy z NGO

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przypomina, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na sierpień 2012 r. można składać do 31 sierpnia 2012 r. Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2012 r. do 31.07.2012 r. Do wniosku należy dołączyć także zestawienie faktur.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Formularz zestawienia załączników do wniosku

O segregacji śmieci w TV

Rusza kampania telewizyjna ministerstwa środowiska promująca segregację odpadów oraz nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Szef resortu Michał Korolec przypomina, że od 1 lipca 2013 roku ci, którzy segregują śmieci, będą płacić za ich wywóz mniej niż ci, którzy nie segregują.

Legionowskie Targi Przedsiębiorczości

Rusza projekt promocji gospodarczej oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013.

„Konkursowy ziemniak” w Michałowie-Reginowie

Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze w Michałowie-Reginowie oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przeprowadziły "Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka" podczas festynu rodzinnego „Pożegnanie lata”. Festyn odbył się w Michałowie-Reginowie w sobotę 25 sierpnia.  Do konkursu zgłoszono ponad 30 różnych potraw, które degustowało jury w składzie – dr Magdalena Grudzińska (IHAR), Janusz Kubicki (członek Zarządu Powiatu Legionowskiego), Roman Smogorzewski (prezydent Legionowa), Paweł Kownacki (wójt gminy Wieliszew), Elżbieta Radwan (sekretarz gminy Jabłonna) i Anna Socha (kierownik Referatu Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku). Serock w konkursie reprezentowały gospodynie z Marynina i Dosina. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Anna Janiszewska z Jabłonny, która przygotowała popisowe pierogi ruskie.  Wyróżnienie, za chlebek ziemniaczany na zakwasie, zdobyła Marzena Nowakowska  z Dosina.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Innowacja to klucz do sukcesu

Specjaliści z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli i kadry kierowniczej placówek oświatowych z terenu gminy Serock.

Konkursy podczas Święta Darów Ziemi 2012

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach, które zostaną przeprowadzaone podczas tegorocznego Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej 16.09.2012.

 • -

Rozpoczynamy usuwanie azbestu

Została wybrana firma, która zajmie się usuwaniem i utylizacją azbestu w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Serock miejscem spotkania członków Stowarzyszenia Ład na Mazowszu

Ład na Mazowszu jest pierwszą organizacją współpracy i realizacji wspólnych celów przez społeczników miast-ogrodów i historycznych miejscowości warszawskiego obszaru metropolitalnego. Należą do niego liderzy i członkowie lokalnych organizacji społecznych (wyspecjalizowanych tematycznie np. w sprawach kultury, urbanistyki i architektury, turystyki, ochrony przyrody czy dziedzictwa narodowego) na Centralnym Mazowszu, które od lat chronią i promują historię i tradycje oraz wspierają zrównoważony rozwój miast i miejscowości, a także samorządowcy z wybranych sołectw i osiedli, radni gmin i powiatów z 32 miejscowości podwarszawskich (np. Błonie, Celestynów, Góra Kalwaria, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Magdalenka, Piaseczno, Serock, Zalesie Górne, Żyrardów, Warszawa). Prezesem Stowarzyszenia jest dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, reprezentujący okręg warszawski.
Wyjazdowe spotkanie Stowarzyszenia nie służyło wyłącznie wypoczynkowi, choć w dużej części odbywało się podczas rejsu po Jeziorze Zegrzyńskim. Drugie już, spotkanie robocze w Serocku miało na celu poszukiwanie doświadczeń, skutecznych praktyk, punktów odniesienia i inspiracji do dalszej pracy w realizacji celów tak Stowarzyszenia, jak wspierających je organizacji lokalnych.  Goście zadawali burmistrzowi, Sylwestrowi Sokolnickiemu i sekretarzowi Miasta i Gminy Serock, Tadeuszowi Kanownikowi, wiele pytań dotyczących np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zajęcia pasa drogowego, ochrony środowiska, utrzymania porządku oraz spraw dotyczących turystyki, kultury, promocji i ochrony zabytków. Podziwiając walory krajobrazowe okolic Jeziora Zegrzyńskiego, goście zwracali uwagę na zagospodarowanie nabrzeża, szlaki pieszo-rowerowe, małą architekturę i zieleń miejską. Sugerowali  - do ewentualnego wykorzystania - rozwiązania zastosowane w miejscowościach i miastach Mazowsza, z których przybyli.
W związku z tym, że spotkanie miało miejsce 1 września, goście uczcili rocznicę wybuchu II wojny światowej i rocznicę Porozumień Sierpniowych, złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową na serockim ratuszu.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XXVI sesja Rady Miejskiej w Serocku

31 sierpnia 2012 r. odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Serocku.Tradycyjnie, na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej i burmistrz złożyli informacje o działalności między sesjami.
Następnie Rada Miejska w Serocku podjęła  uchwały w sprawie nadania nazw drogom. Projekty tych uchwał zostały przygotowane na wniosek właścicieli dróg.  Nadano drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/8 we wsi Wierzbica nazwę ul. Zalesie, a drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 528/7, nr 530 i nr 535/6  nazwę ul. Leśnych Ptaków. Wprowadzenie nazw ulic umożliwi nadanie numeracji porządkowej dla nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowych dróg, co ułatwi lokalizację działek na tym terenie.
Z inicjatywy Pana Burmistrza radni wprowadzili zmiany w budżecie Miasta i Gminy Serock. Zwiększono dochody budżetowe m.in. o środki  na zadania dotyczące programu dożywiania oraz wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, a także dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów. Wprowadzono również zmiany w planie dochodów w wysokości 769.784 zł w związku z podpisanym aneksem, z Samorządem Województwa Mazowieckiego, o dofinansowaniu zadania „Modernizacja systemu wodno kanalizacyjnego w mieście i gminie Serock 1. rejon Serock- Wierzbica.” Poza tym zmniejszono dochody subwencji oświatowej o kwotę 92.570 zł. Zwiększono wydatki, przeznaczając środki finansowe m.in. na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie innych gmin (105.000zł), wyposażenie nowo wybudowanych sal lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Przeznaczono również środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, remont punktów świetlnych oraz wyposażenie nowo budowanej siedziby Ośrodka Kultury.
Przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie poparło 12 radnych, od głosu wstrzymali się dwaj radni: Stanisław Krzyczkowski oraz Rafał Tyka.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie przekazania mienia komunalnego. Składniki mienia gminy, m.in. wybudowane i zmodernizowane odcinki sieci wodociągowej, zmodernizowaną część stadionu miejskiego w Serocku oraz nowy plac zabaw w Serocku przekazano do Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Uchwałę w sprawie przekazania mienia komunalnego radni przyjęli jednogłośnie.
Z inicjatywy Pana Burmistrza podjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków. Główną przyczyną zmiany był zapis wskazujący inkasentów opłaty targowej oraz wprowadzenie danych ośrodka szkoleniowego pobierającego opłatę miejscową. Przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały radni przyjęli jednogłośnie.
Rada Miejska przyjęła, w kolejnym punkcie obrad, protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Straży Miejskiej w Serocku w 2011r.
Na zakończenie sesji burmistrz udzielił odpowiedzi na złożone przez radnych interpelacje i zapytania, a w punkcie dotyczącym spraw różnych, zaprosił wszystkich na otwarcie boiska sportowego w Nowej Wsi oraz na Święto Darów Ziemi, które odbędzie się 16 września w Woli Kiełpińskiej. Zastępca burmistrza poinformował natomiast o możliwości składania wniosków dotyczących pilotażowego programu komunikacji lokalnej.
 

Lanskrounska Kopa 2012

Tegorocznej Kopie, która tradycyjnie odbyła się w drugą sobotę września w czeskim mieście Lanskroun, towarzyszyło wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Impreza rozpoczęła się 07.09. Olimpiadą Miast Partnerskich  na nowo wybudowanym stadionie lekkoatletycznym. W rozgrywkach brały udział zespoły z Czech, Węgier, Cypru, Włoch, Słowacji oraz z Polski. Sportowcy startowali w różnorodnych konkurencjach takich jak: sprint na 60m, bieg na 400m, pchnięcie kulą, skok w dal i w sztafecie. Olimpiadę zakończył turniej mini piłki nożnej szóstek piłkarskich z miast partnerskich. Zespół sportowy z Serocka zajął 3 miejsce w turnieju piłki nożnej oraz 5 miejsce w zawodach lekkoatletycznych.
08.09 odbył się 44 rajd Lanskrounska Kopa. Serock, jako miasto partnerskie Lanskroun reprezentowała oficjalna delegacja  - zastępca burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, Skarbnik Monika Ordak oraz radna Agnieszka Oktaba.  Uczestnicy mieli do wyboru kilkanaście tras pieszych, rowerowych oraz biegowych o różnych dystansach – od 5 do 100 km. W rajdzie brało udział wiele osób w różnym wieku. Na trasach panowała przyjazna atmosfera.
Imprezie towarzyszyły koncerty i recitale na rynku miejskim w Lanskroun.


Referat Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego

Niebawem zostanie zakończona realizacja inwestycji polegającej na przebudowie drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego. Wykonano już chodnik i zatoki parkingowe z kostki betonowej oraz oświetlenie terenu. Obecnie wykonywane są prace związane z budową nowej nawierzchni asfaltowej i ogólne porządkowanie zagospodarowanego obszaru inwestycji.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 • -
 • -

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie

W Jadwisinie na ul. Okrężnej i ul. Dojazdowej trwają prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W ulicy Okrężnej został wybudowany kanał zbiorczy. Kolejnym etapem będzie budowa przepompowni ścieków. Planowany termin zakończenia prac ustalono na dzień  30.06.2013 roku.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 

 • -
 • -

Będą kolejne inwestycje z zakresu oświetlenia dróg gminnych

Gmina Serock przystąpiła do realizacji kolejnych zadań z zakresu oświetlenia dróg gminnych. Od początku sierpnia trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznych budowy oświetlenia drogowego ul. Daliowej w Serocku oraz ul. Akacjowej w miejscowości Skubianka. Zakres pierwszej inwestycji zawiera budowę oświetlenia całej ul. Daliowej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Tchorka, oświetlenie skrzyżowania ul. Tchorka z ul. Ogrodową oraz odcinek ul. Tchorka pomiędzy ul. Ogrodową, a ul. Nasielską. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie około 400 mb linii kablowej oświetlenia w technologii LED, na słupach stalowych ocynkowanych typu lekkiego. Oświetlenie w Skubiance przy ul. Akacjowej obejmuje swym zakresem cały odcinek przedmiotowej ulicy w technologii tradycyjnej, tj. lampy sodowe na słupach stalowych, ocynkowanych - typu lekkiego. Dokumentacja będzie ukończona w bieżącym roku kalendarzowym. Gmina zamierza przystąpić  do realizacji przedmiotowych inwestycji po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień

Informujemy, że zgodnie z §4 ust.1 uchwały Nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz uchwały Nr 94/X/2011 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wnioski należy składać do końca września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy.

XXVII sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 26 września 2012r. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Serocku. Porządek sesji obejmował 19 punktów. Na początku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej wspólnie z Burmistrzem złożyli na ręce sołtysa wsi Borowa Góra Stanisławy Wroniak gratulacje dla całej miejscowości za zajęcie III miejsca na Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. W imieniu Rady Miejskiej Przewodniczący podziękował również Pani Danucie Zakrzewskiej, wieloletniemu pracownikowi Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych za dotychczasową pracę. W dalszej kolejności, Przewodniczący Rady Miejskiej,  i Burmistrz przedstawili informacje ze swojej działalności w okresie między sesjami.
Z inicjatywy Burmistrza podjęte zostały dwie uchwały dotyczące nadania nazw drogom położonym w Serocku (ul. Modlińska) oraz Wierzbicy (ul. Źródlana).
Projekty uchwał mających na celu rozpoczęcie procedury związanej z wdrożeniem nowej organizacji gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Serock wywołały wzmożoną dyskusję wśród radnych. Wobec złożenia przez część radnych propozycji zmiany w uchwale oraz konieczności przeprowadzenia dodatkowej analizy skutków takiej zmiany Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad przedstawionych przez Burmistrza uchwał związanych z gospodarką odpadami. Wniosek ten zyskał odpowiednią liczbę głosów akceptujących i w związku z tym przedmiotowe uchwały zostały zdjęte z porządku obrad sesji i przekazane do ponownego rozpatrzenia przez wszystkie komisje Rady Miejskiej.
W dalszej części sesji Burmistrz zaproponował radnym podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2012r. Główne zmiany dotyczyły dostosowania po stronie dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych oraz innych przedsięwzięć, które zostały zakończone i rozliczone (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r., dotacje Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej). Zabezpieczono także w budżecie kwotę 82.000zł na zakup nowego samochodu na potrzeby Straży Miejskiej oraz 20.000zł na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń do modernizacji pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Dyskusję nad tym projektem uchwały podjął m.in. radny Rafał Tyka, kwestionując konieczność zabezpieczenia w budżecie środków związanych z zakupem samochodu dla Straży Miejskiej w Serocku. Projekt uchwały poparło 13 radnych, natomiast 2 radnych wstrzymało się od głosu.
W następnej kolejności radni przyjęli nowy skład doraźnej Komisji właściwej w zakresie oceny treści i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock.
Na wniosek Klubu Sportowego „Sokół” Serock Rada Miejska wyraziła w formie uchwały zgodę na wykorzystanie symboli gminy Miasto i Gmina Serock w celu umieszczenia ich na szalikach reprezentacji klubu.
Następnie radni złożyli interpelacje i zapytania, na które  Burmistrz udzielił odpowiedzi. W punkcie dotyczącym spraw różnych wiele uwagi poświęcono kwestii rozszerzenia komunikacji na terenach nie objętych jej zasięgiem (Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś, Cupel, Łacha, Gasiorowo) oraz podjęcia rozmów w sprawie wprowadzenia komunikacji powiązanej z linią Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) do stacji Legionowo.
W obliczu przedłużającej się sesji spowodowanej zadawaniem przez jednego z radnych powtarzających się ciągle pytań, część radnych opuściła salę obrad.  


 

Zakończona inwestycja w Zegrzu

Zakończono przebudowę drogi wraz z budową parkingu przy ul. Drewnowskiego

Zaproszenie na II edycję Legionowskich Targów Przedsiębiorczości

Zapraszamy na Ii edycję Legionowskich Targów Przedsiębiorczości, które odbęda się 16 i 16 grudnia 2012. Udział w tym przedsięwzięciu można zgłaszać do 31 października 2012r.Zaproszenie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej i okołoturystycznej.

Poszukujesz pieniędzy na rozwój? Nie wiesz gdzie szukać? Pomożemy!

W ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Serocku a Fundacją eBiznes Club podjęliśmy działania mające na celu rozbudzenie lokalnej przedsiębiorczości poprzez organizowanie różnego rodzaju szkoleń dla osób podejmujących działalność gospodarczą, przedsiębiorców i inwestorów.

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 31 października 2012r. na adres poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl, złożone w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub nadesłane na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock.
Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu, stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza i Gminy Serock Nr 129/B/2012 z 11 października 2012r. oraz projekt programu znajduje się pod adresem: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Ref. RMP

I Ty możesz pozyskać środki na rozwój swojej firmy - szkolenie

W okresie od 5 listopada 2012 roku do 5 grudnia 2012 roku do godz. 16:00 za pośrednictwem „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński“ będzie istniała możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Mając na uwadze powyższe, mamy przyjemność poinformować, iż Urząd Miasta i Gminy w Serocku wraz z  Fundacją eBiznes Club w ramach podpisanej umowy o współpracy w dniu 15 października 2012 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku organizuje szkolenie skierowane do przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej i chcieliby pozyskać środki by móc rozwijać prowadzoną firmę.

Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie na numer telefonu 22 782-88-35, bądź mailowo edg@serock.pl .

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału.

Pierwsze LED-y w Serocku

W sobotę 13 października w Serocku na ul. Stokrotki zostało uruchomione pierwsze oświetlenie drogowe wybudowane w technologii LED na terenie Gminy Serock.  W ramach przedsięwzięcia zostało wybudowanych 12 lamp ulicznych. Jako źródła światła zostały wykorzystane oprawy LED o mocy 35W barwy białej. Są one odpowiednikiem wcześniej proponowanych w tym miejscu opraw  sodowych o mocy 70W. Wykonanie oświetlenia w tej nowoczesnej technologii ma się przyczynić do obniżenia kosztów utrzymania jak i konserwacji. Lampy LED mają dużo większą żywotność od zwykłych opraw oraz co najmniej o połowę mniejszy pobór mocy. Gmina Serock obecnie czyni starania, aby wszystkie nowe ulice, o charakterze podobnym do ul. Stokrotki – czyli bardziej lokalne - posiadały oświetlenie w podobnej technologii. Kolejną inwestycję w tej samej technologii będzie posiadała ul. Wąska w Serocku a w niedalekiej przyszłości również ul. Daliowa.

 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji


 

 • -

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 16 października 2012r. odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Serocku, która swoim programem obejmowała 15 punktów. Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Tradycyjnie, Przewodniczący Rady oraz  Burmistrz złożyli sprawozdania ze swojej działalności w okresie między sesjami.
W pierwszej kolejności podjęto uchwały w sprawie nadania nazw drogom położonym we wsi Ludwinowo Zegrzyńskie (ul. Marynarska) oraz we wsi Wierzbica (ul. Przydatek).
Następnie, Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W trakcie dyskusji nad ww. projektem propozycję zmiany jej treści wniosła pod obrady radna Grażyna Woźnicka. Propozycja zmiany nie uzyskała jednak w głosowaniu wymaganej liczby głosów popierających i w związku z powyższym nie została uwzględniona. W głosowaniu radni przyjęli jej treść przy 10 głosach za, 4 głosach wstrzymujących oraz  1 głosie przeciw (radny R. Tyka).
Na wniosek Burmistrza radni podjęli także uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Serock na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych. Przepisy uchwały będą miały zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej w Serocku i kadencji Burmistrza Miasta i Gminy Serock, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny głosował przeciw - radny S. Krzyczkowski.
W dalszej części porządku sesji zostały podjęte uchwały dotyczące przyznania nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Podjęta została również uchwała o przyznaniu medalu „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock” dla Pana Stanisława Witolda Bieniasa. Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Święta Niepodległości.
Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez radnych dyskusji w trakcie przyjmowania uchwał oraz motywów podjętych decyzji znajdą się w protokole z XXVIII sesji.
Następnie radni złożyli interpelacje i zapytania.
Korzystając z obecności na sesji radnej powiatowej Pani Olgi Wierzbickiej radni oraz sołtysi skierowali w jej kierunku wiele pytań, m.in. w sprawie przeprowadzonej przez powiat legionowski inwestycji na ul. Nasielskiej w Serocku, budowy marketu „Biedronka” w Serocku. W dalszej kolejności Burmistrz skierował do radnej powiatowej prośbę
o wsparcie w podjętych czynnościach związanych ze zmianą niekorzystnych dla Miasta i Gminy w Serocku decyzji, wydanych przez Starostę powiatu legionowskiego. Pierwsza z nich dotyczy  wydania zezwolenia na zbieranie odpadów na nieruchomości zlokalizowanej na terenie m. Serocka w pobliżu zabudowy jednorodzinnej (skup złomu). Druga decyzja dotyczy z kolei udzielenia przez Starostę zezwolenia na rekultywację wyrobiska po żwirowni w Dębinkach poprzez możliwość jego wypełniania różnego rodzaju odpadami.
Na koniec Burmistrz zaprosił na obchody Święta Niepodległości, które rozpoczną się w tym roku 10 listopada uroczystą sesją Rady Miejskiej, a zakończą się 11 listopada mszą świętą oraz apelem i złożeniem kwiatów przed tablicą pamiątkową.

 

Informacje o przygotowaniach i realizacji inwestycji gminnych

W październiku 2012 roku ogłoszono przetarg na przebudowę nawierzchni ul. Wąskiej w Serocku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę jezdni, zjazdów i budowę zatok parkingowych oraz budowę oświetlenia drogowego. Otwarcie ofert nastąpi 26.10.2012 roku.

W trakcie realizacji są dwie inwestycje z zakresu infrastruktury kanalizacyjnej: budowa kanalizacji w ul. Słonecznej w Serocku, która zostanie zakończona pod koniec roku bieżącego oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w ul. Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie, której planowany termin zakończenia został ustalony na 30 czerwca 2013 roku. W Jadwisinie wykonano już kanał sanitarny w drodze,a do wykonania pozostały przyłącza kanalizacyjne oraz przepompownia ścieków, której budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. W ul. Słonecznej wykonano główny kanał ściekowy w drodze, natomiast do końca 2012 roku zostaną wykonane przyłącza kanalizacyjne, których budowa stworzy możliwość podłączenia się mieszkańców tej ulicy do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Wokół rozbudowanego Ośrodka Kultury w Serocku trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu w pobliżu budynku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont nawierzchni na terenie będącym przedłużeniem placu przed wejściem od strony ul. Pułtuskiej, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice przenośne, zegar uliczny, słup ogłoszeniowy, wymiana wiaty przystankowej), oraz zagospodarowanie zieleni.    

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 • -
 • -
 • Logotypy unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na...

Kolejny projekt zostanie dofinansowany ze środków unijnych

Projekt pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa Góra - Stasi Las, gm. Serock” został uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego zakwalifikowany do dofinansowania w zakresie dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa zostanie podpisana po zwiększeniu środków finansowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację ww. działania.
Zakres projektu obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w Borowej Górze w ulicach Nasielskiej i Poprzecznej wraz z budowę przepompowni ścieków zlokalizowanej w obrębie skrzyżowania ul. Nasielskiej i Długiej oraz budowę sieci wodociągowej w Borowej Górze w ulicach Lipowej, Warszawskiej, Długiej i Poprzecznej oraz w Stasim Lesie w ul. Długiej.

Referat PRI
 

Nowy podział Miasta i Gminy Serock na okręgi wyborcze

Na ostatniej sesji z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Serock Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Serock na 15 stałych okręgów wyborczych. Obowiązek dokonania zmian wynika z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks Wyborczy, z dnia 5 stycznia 2011r., która nakłada obowiązek podziału na jednomandatowe okręgi wyborcze. Miasto i Gminę Serock podzielono na 15 okręgów jednomandatowych ( Miasto Serock na 5 okręgów, a pozostałą część gminy na 10 okręgów).
W każdym okręgu będzie wybierany 1 radny.
W porównaniu do wcześniejszego podziału ( na podstawie Uchwały Nr 523/LXI/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze) zmianie uległy granice niektórych okręgów. Z dotychczas istniejącego okręgu obejmującego miejscowości: Borowa Góra, Dosin i Skubianka wyłączono miejscowości Dosin i Skubianka, które utworzyły wspólnie odrębny okręg wyborczy Nr 12. W zamian za to, do miejscowości Borowa Góra dołączono Ludwinowi Zegrzyńskie, które utworzyły okręg wyborczy Nr 13. Z okręgu wyborczego obejmującego Dębinki, Marynino, Karolino oraz Stasi Las wyłączono Dębinki i Marynino, które utworzyły wspólnie z miejscowościami: Guty, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie i Zalesie Borowe okręg wyborczy Nr 8. Miejscowości Karolino oraz Stasi Las utworzyły nowy okręg wyborczy Nr 10. Pozostałe granice okręgów wyborczych nie uległy zmianie.
Liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym została obliczona na podstawie jednolitej normy przedstawicielstwa ustalonej przez podzielenie liczby mieszkańców ( wg.  stanu na dzień 30 września 2012r.) przez liczbę wybieranych radnych.
Kolejnym krokiem będzie dokonanie w terminie 3 miesięcy od podjęcia ww. uchwały podziału Miasta i gminy Serock na stałe obwody głosowania. Podział na obwody głosowania musi być zgodny z zasadami określonymi w Kodeksie Wyborczym oraz uwzględniać zakres wykonywanych przez komisje obwodowe czynności wyborczych.
Z treścią Uchwały Nr 261/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału gminu Miasto i gmina Serock na okręgi wyborcze do Rady Miejskiej można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Serock.

 

Październikowy Konwent Samorządowy Powiatu Legionowskiego

W dniu 30 października odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Legionowskiego, którego gospodarzem był wójt gminy Wieliszew, Paweł Kownacki.
Głównymi tematami wtorkowego spotkania były sprawy związane z przebiegiem realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz propozycjami stawek podatków i opłat na 2013 rok.

Ważne informacjie na temat projektu „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”

W związku z inwestycją pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn” prowadzoną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. na terenie gminy Serock, Urząd Miasta i Gminy w Serocku przedstawia poniżej kilka ważniejszych informacji na temat tego projektu.

Gazociąg relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn o średnicy 700 mm ma łącznie 176 km długości. Odcinek budowany na terenie gminy Serock będzie miał długość ok. 2,3 km.

Trasa gazociągu zlokalizowana jest w na terenie województwa mazowieckiego i kujawsko – pomorskiego. W gminie Serock przebiegać będzie przez następujące miejscowości: Ludwinowo Dębskie, Dębe.

Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi jest inwestycją towarzyszącą w zakresie terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu. Ze względu na priorytetowe znacznie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i wagę projektu, inwestycja realizowana jest na podstawie specustawy (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.09.84.700 ze zm.).

Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2014 r. Na terenie gminy Serock zostało ukończone spisywanie protokołów z opisu zagospodarowania nieruchomości, odhumusowanie gruntów, rozwózka rur na plac budowy. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie spawania rur oraz prace ziemne i ułożenie gazociągu.

Szacunkowa wartość gazociągu to 668 mln złotych, z czego 121,6 mln złotych stanowi dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawcą robót budowlanych jest wybrana w postępowaniu przetargowym firma PGNIG Technologie S.A. Wykonawca działa w imieniu spółki GAZ – SYSTEM S.A.

Odszkodowania. Właścicielom gruntów, na terenie których prowadzone są prace związane z budową gazociągów przysługują odszkodowania. Organem właściwym do wypłaty odszkodowania jest Wojewoda Mazowiecki. Na terenie gminy znajduje się 32 działki z ograniczeniem dotychczasowego korzystania z nieruchomości. W takim przypadku, postępowanie odszkodowawcze zostanie wszczęte z Urzędu w momencie zakończenia budowy gazociągu (maj 2014 roku). Wojewoda Mazowiecki wydaje decyzje administracyjne w zakresie odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na okres budowy oraz za szkody rolnicze i inne powstałe w trakcie budowy gazociągu na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych po zakończeniu budowy. Wypłata odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu odszkodowania stanie się ostateczna. Warto podkreślić, że Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek przykrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, tzn. uporządkowania terenu. Inwestor czyli GAZ – SYSTEM S.A. jest w stałym i bezpośrednim kontakcie z właścicielami działek, przez które przebiega gazociąg. Spotkania informacyjne w sprawie warunków realizacji inwestycji odbyły się z mieszkańcami w dniu 7 lutego 2012 r. W dniu  18 września 2012 r. odbyło się natomiast spotkanie w tut. Urzędzie z sołtysami wsi Ludwinowo Dębskie i Dębe. Jeśli zaistnieje taka konieczność kolejnego spotkania informacyjnego dla mieszkańców, sołtysów oraz pozostałych zainteresowanych inwestor gotowy jest zorganizować je w ustalonym wspólnie terminie.

Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn pozwoli na przesył zwiększonych ilości gazu do północno – wschodniej i centralnej Polski, co poprawi bezpieczeństwo dostaw i stworzy dodatkowe warunki operatorom sieci dystrybucyjnych do gazyfikacji w tym regionie. Niewątpliwą korzyścią dla gminy Serock będzie corocznie odprowadzany przez GAZ – SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przedstawia poniżej szczegółowe informacje dotyczące procedury przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn.

Informacja o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu Rembelszczyzna - Gustorzyn.

 

 

 

Kolejny etap prac nad M.P.Z.P. miasta Serock, obszar C – dyskusja publiczna

W dniu 06 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar C obejmującego obręby ewidencyjne nr 13, 14 i 15.

Pomimo dużego zainteresowania projektem planu, w dyskusji uczestniczyło tylko trzech właścicieli nieruchomości objętych projektem planu.

Ze strony urzędu w dyskusji brali udział: Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Sekretarz Gminy Tadeusz  Kanownik, Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Joanna Gwadera, podinspektor ds. planowania przestrzennego Jolanta Ozdarska.

Sekretarz Miasta i Gminy omówił rozwiązania przestrzenne i założenia zawarte w projekcie planu oraz wskazał nowe tereny pod inwestycje, a następnie zaprosił zebranych do dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w planie.

Projekt planu zakłada umożliwienie zagospodarowania obszarów graniczących z obwodnicą, zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych pod rozwój usług komercyjnych poprzez przekształcenie terenów o innym przeznaczeniu. Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zwiększenia stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej,    przyciągnięciu inwestorów zewnętrznych oraz poprawy stanu ładu przestrzennego.

Uczestnicy dyskusji zaczęli zadawać pytania, na które udzielono im szczegółowych odpowiedzi. Pytania dotyczyły głównie spraw indywidualnych, dlatego dyskusję zakończono informując ponownie zgromadzonych o możliwości złożenia pisemnych uwag do projektu planu.

Protokół z przebiegu dyskusji dostępny jest w urzędzie, pokój nr 44.

PRZYPOMINAMY: Projekt planu dla obszaru C wyłożony będzie do publicznego wglądu do dnia 16 listopada 2012r., natomiast uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 7 grudnia 2012r. Zgłoszone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Po rozpatrzeniu uwag Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Rada Miejska rozpatruje uwagi a następnie uchwala  plan.

Po uchwaleniu planu, dokumentację planistyczną przekazuje się do Wojewody, który w ramach prowadzonego nadzoru prawnego ją weryfikuje.  W przypadku pozytywnej opinii, uchwała kierowana jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i po 30 dniach od ogłoszenia, plan zaczyna obowiązywać.

Referat Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

 

 

 • -

Spotkanie członków Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego dotyczące uczestnictwa w projekcie realizowanym przy udziale funduszy norweskich.

Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, z siedzibą w Legionowie, został przyjęty do projektu predefiniowanego pt. „Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, finansowanego ze środków MF EOG 2009 – 2014 ”.

Projekt predefiniowany wspiera współpracę jednostek samorządu terytorialnego na miejskich obszarach funkcjonalnych (miasto wraz z terenami otaczającymi, na które miasto oddziałuje  i które oddziałują na miasto).

Celem projektu predefiniowanego, czyli doradczego, jest  m in. pomoc w utworzeniu lokalnych partnerstw (w przypadku Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, lokalne partnerstwo faktyczne funkcjonuje od kilku lat i Związek posiada niezbędne dokumenty organizacyjne wymagane w projekcie), a następnie pomoc partnerstwom ubiegającym się o granty w komponencie konkursowym Programu Regionalnego MRR, w przygotowaniu dobrych wniosków aplikacyjnych.

Termin złożenia wniosków do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego określony został na koniec lutego 2013 r.

 W przypadku uzyskania grantu z MRR ( maksymalna wysokość dotacji 550.000 Euro) jednostki samorządu wchodzące w skład Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, opracują w zależności od potrzeb strategię rozwoju swojego obszaru, a także programy operacyjne, studia wykonalności dla tych strategii oraz dokumentację projektowo – kosztorysową do przewidzianych zadań inwestycyjnych.

           

Spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku zostało zorganizowane w celu wskazania głównych kierunków rozwoju terenu i  wspólnych zadań, których realizacja przyczyni się do rozwoju lokalnego rynku pracy i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Uczestnicy spotkania przedstawili propozycję zadań, których realizacja powinna zostać objęta wnioskiem :

1.System komunikacji wewnątrzobszarowej, w tym budowa ścieżek rowerowych,

2.Dowiązanie do komunikacji z Warszawą oraz powiązanie komunikacyjne z lotniskiem w Modlinie,

3.Przystosowanie obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 • -
 • -

Obwieszczenie dotyczące projektu „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”

Treść odbwieszczenia tutaj

Seminarium "Rozwój loklany oparty o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze" w serockim ratuszu

4 grudnia Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego we współpracy z burmistrzem Miasta i Gminy Serock zorganizowały w serockim ratuszu seminarium nt. „Rozwój lokalny oparty o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”.
Seminarium stanowiło część kampanii społecznej, przygotowanej przez młodzież, biorącą udział w międzynarodowym projekcie współpracy ROOTS – Rozwój lokalny oparty o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, realizowanym przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalną Grupę Działania „Aktywni Razem”z siedzibą w Łącku oraz Lokalną Grupę Działania Pohjoisimman Lapin Leader z Laponii (Finlandia).

Uczestników seminarium powitali Prezes LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego Edward Trojanowski oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając. Słuchacze wysłuchali prezentacji, dotyczących Lokalnych Grup Działania zarówno w Polsce jak i w Finlandii.Na temat zadań międzynarodowego projektu współpracy oraz dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i historycznego obszaru Jeziora Zegrzyńskiego mówił Ireneusz Kamiński – ekspert ds. rozwoju lokalnego , koordynator projektu ROOTS. W roli prelegentów wystąpiła również młodzież – uczestnicy seminarium oraz ich opiekun  Ewa Smuk- Stratenwerth, którzy opowiedzieli o ochronie i wykorzystaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Laponii.

Celem projektu współpracy jest zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów lokalnych grup działania odnośnie znaczenia dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju tych obszarów.


Referat Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -