Komunikaty

Menu rwd

Menu podstrona

Komunikaty

Stronicowanie

 • Przypominamy o nowym obowiązku sprawozdawczym!

  2019.01.28

  Zgodnie z art. 9nb ust 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn.zm.) podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
  Sprawozdanie to należy przekazać właściwemu organowi w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy w formie papierowej.

   

 • „Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego” – konferencja w Poświętnem

  2019.01.24

  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku serdecznie zaprasza w środę 13 lutego 2019 r. na konferencję pt. „Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego”.

 • Wybrano schronisko dla bezdomnych zwierząt z terenu MiG Serock

  2019.01.18

  W związku z trwającymi pracami nad „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 roku” informujemy Państwa o wynikach postępowania w sprawie wyłonienia podmiotu (schroniska) świadczącego usługę zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Serock.

 • Wybrano sołtysa wsi Wola Smolana 

  2019.01.17

  Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie zwołane na podstawie uchwały nr 25/IV/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock - sołectw na lata 2019-2023.

 • Ogólnopolski konkurs ekologiczny ,,Mistrz recyklingu Maks porządkuje odpady”

  Ogólnopolski konkurs ekologiczny ,,Mistrz recyklingu Maks porządkuje odpady”

  2019.01.17

   

  Uprzejmie informujemy, że Fundacja Chlorofil, pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego zorganizowała V edycję konkursu ekologicznego pn.  ,,Mistrz recyklingu Maks porządkuje odpady”.

Stronicowanie