Komunikaty

Menu rwd

Komunikaty

Stronicowanie

 • Budowa oświetlenia w Dosinie zakończona 

  2019.02.04

  W ostatnim tygodniu stycznia br. zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją zeszłorocznej inwestycji związanej z budową oświetlenia drogowego w Dosinie w ciągu drogi gminnej nr 180420W.

 • Wyłożenie do publicznego wglądu dokumentów planistycznych 

  2019.02.04

  Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych 

  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja H (obręby: Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa, Kania Polska), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Możliwość zaopiniowania Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

  2019.01.30

  Informacja o możliwości zaopiniowania Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 r.

 • Informacja o naborze wniosków

  2019.01.29

   

  Informacja o naborze wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019. Plik w załączeniu. 

   

 • Przypominamy o nowym obowiązku sprawozdawczym!

  2019.01.28

  Zgodnie z art. 9nb ust 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn.zm.) podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.
  Sprawozdanie to należy przekazać właściwemu organowi w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy w formie papierowej.

   

Stronicowanie

Powrót do topu strony