Rotator zdjęć

Główna treść strony Link - Unia Europejska

 • Tablica projektu- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu

Cele bezpośrednie realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu”

Cele bezpośrednie realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu”

Celem bezpośrednim realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Mieście i Gminie Serock w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – obiektu Szkoły Podstawowej (wcześniej Zespołu Szkół) w Zegrzu.

Zakres robót inwestycyjnych kwalifikujących się do wsparcia w ramach przedmiotowego Projektu obejmuje:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropodachu niewentylowanego,
 • ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną,
 • wymiana stolarki okiennej na okna o mniejszym współczynniku „U”
 • ocieplenie podłogi na gruncie – sala gimnastyczna,
 • wymiana naświetli sali gimnastycznej na okna o mniejszym współczynniku „U”
 • modernizacja systemu grzewczego,
 • instalacja OZE (paneli fotowoltaicznych).

W ramach inwestycji zostaną wykonane również roboty remontowe, modernizacja oświetlenia, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej (w ramach kosztów niekwalifikowanych).

Realizacja Projektu przyczyni się do całokształtu działań podejmowanych przez Miasto i Gminę Serock w kierunku ochrony środowiska:  nastąpi zmniejszenie zanieczyszczeń do atmosfery i zanieczyszczenia powietrza oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawie ulegnie świadomość ekologiczna lokalnej społeczności oraz komfort i warunki pracy użytkowników budynku, nastąpi wzrost atrakcyjności Gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzenia, inwestowania, zamieszkania, poprawie ulegnie stan zdrowia mieszkańców i stan obszarów chronionych.

Planowane łączne koszty kwalifikowane realizacji inwestycji zostały oszacowane na kwotę 1 797 843,79 zł., jednak już wiemy, że w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich postępowań przetargowych, koszty te są wyższe. Kwota 1 396 744,84 zł. ma zostać przekazana Miastu  i Gminie Serock jako dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 • POIiŚ

Cele bezpośrednie realizacji Projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego”

Cele bezpośrednie realizacji Projektu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego” w odniesieniu do poszczególnych elementów inwestycji są następujące:

 • kompleksowa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmująca sieć kanalizacyjną  z odejściami do budynku lub studzienki włączeniowej, zlokalizowanej w rejonie ulic: Groszkowskiego, Drewnowskiego, Pułku Radio i Oficerskiej w Zegrzu;
 • budowa dwóch przepompowni w Zegrzu:
         o    P1 - w działce o numerze ewid. 173, obr. Jadwisin;
         o    P2 - w działce o numerze ewid. 111/49, obr. Jadwisin.
 • budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obszarze ulic: B. Chrobrego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B. Śmiałego oraz Polnej w miejscowości Serock.

W efekcie realizacji inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3,14 km., z której planuje się, że będzie korzystało ponad 1000 dodatkowych użytkowników oraz sieć wodociągowa o długości 0,64 km z której korzystało będzie ponad 100 osób. 

Planowane łączne koszty realizacji inwestycji to 4 421 448,78 zł. z czego kwota 2 451 749,78 zł. ma zostać przekazana Miastu i Gminie Serock jako dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020.
 

Jednocześnie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w związku z realizacją przedmiotowego Projektu, w szczególności poprzez: 
a)    specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
b)    elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).

 • zdalna szkoła plakat
 • plakat gmina grant
Powrót do topu strony