2018

Menu rwd

Menu podstrona

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F2, dla działki 111/12 w obrębie Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:TUTAJ

 

wstecz