Rotator zdjęć

Główna treść strony 2018

Zimowy las kryje wiele ciekawostek

„Dokarmianie zwierząt zimą” - pod takim hasłem odbyła się wycieczka do lasu  i spotkanie z łowczym Henrykiem Herbichem oraz przedstawicielem Koła Łowieckiego PONOWA Krzysztofem Zakolskim. Było to kolejne działanie związane z realizacją projektu „Świetlica przestrzenią edukacji rozwoju i zabawy”. W wyprawie uczestniczyły  dzieci  uczęszczające do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie.  Sprzyjająca aura  spowodowała, że zagajnik o tej porze wyglądał przepięknie, wzbudzając u odwiedzających zachwyt.

Na początku pan łowczy opowiedział dzieciom o warunkach zimowego życia leśnych zwierząt  i zasadach ich dokarmiania.
Podczas spaceru po lesie szukaliśmy tropów zwierząt. Udało nam się odnaleźć ślady jelenia i dzika. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy też zabezpieczoną plantację nowo posadzonych drzew. W miejscach wskazanych przez  łowczego, rozsypaliśmy przywiezioną przez dzieci karmę dla zwierząt. Jednak największe wrażenie zrobiło na nas gniazdo bielików.

Spotkanie  upłynęło  w miłej atmosferze, a  wysłuchane ciekawostki  i  wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą naszych uczniów. Uczenie dzieci kontaktu z przyrodą, środowiskiem przyrodniczym, wrażliwości i empatii w stosunku do ludzi i zwierząt to nadrzędny cel pracy dydaktyczno-wychowawczej.                                  
                                             
Serdecznie dziękujemy  panu Henrykowi Herbich i radnemu Rady Miejskiej w Serocku, panu Krzysztofowi Zakolskiemu za pouczającą lekcję.


                                                                                                        Monika Krajewska
                                                                                                         Anna Tuszyńska

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Oświata - podsumowanie roku 2017

Oświata  w 2017roku, to przede wszystkim przygotowanie serockiej oświaty do zmian wynikających z reformy systemu edukacji i wdrażania nowego ustroju szkolnego.

Niezwykle krótki czas na wprowadzenie zmian stanowił istotne wyzwanie dla pracowników oświatowych i samorządu gminnego.

W marcu 2017r. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Od 1 września 2017r.na terenie gminy  funkcjonują cztery ośmioletnie szkoły podstawowe, do których zostały włączone gimnazja.

Zakres reformy dotyczył zmian organizacyjnych i programowych, wymagał  także utworzenia nowych pracowni przedmiotowych, przeorganizowania łączonych szkół w Serocku, jak najlepszego zagospodarowania doświadczonej kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi. Okres przejściowy, wynikający z reformy potrwa do 31.08.2019r. do czasu zakończenia nauki przez ostatni rocznik gimnazjalistów.                                                         

Kolejnym wyzwaniem było zapewnienie miejsc wychowania przedszkolnego wszystkim chętnym 3,4 i 5-latkom. Nowe miejsca przedszkolne powstały w dobudowanej części przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej oraz w dodatkowym oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Zegrzu. W sumie, gmina uruchomiła 3 dodatkowe oddziały przedszkolne i 75 nowych miejsc dla najmłodszych dzieci.

Wszystkie chętne dzieci w wieku przedszkolnym znalazły miejsce w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Serock.   

         Szkoły realizowały szereg programów wzbogacających ofertę edukacyjną kierowaną do uczniów oraz nauczycieli, w tym:

- naukę pływania dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Programem objęto  222 uczniów,  każdy  mógł uczestniczyć w 20 godzinach  zajęć, bezpłatnych  na krytym basenie, program był dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- program SKS dofinansowany  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wymiarze 1 grupy SKS w szkole na 2 godziny zajęć w tygodniu. Program całoroczny, uczestniczyły w nim wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja ( 7 grup,  i 2 godz .zajęć  tyg.) koordynowany i rozliczany przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza,

- program „ Bezpieczna+” dofinansowany z rządowego programu, realizowany przez Szkołę Podstawową w Serocku, skierowany na podniesienie kompetencji społecznych uczniów, nauczycieli i rodziców,

- „Erazmus+” Mobilność kadry edukacji szkolnej;  zrealizowano wyjazdy  8 nauczycieli Gimnazjum w Serocku do Portugali i Hiszpanii na kursy mające podnieść kompetencje nauczycielskie w kierunku: innowacyjnych metod nauczania, opartych na technologiach TIK, wspierających zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. Program sfinansowany ze środków programu „ Erazmus+”

- program Akademii Chóralnej na rozwój działalności chóru w Szkole Podstawowej  w Zegrzu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Woli Kiełpińskiej.

- z programu rządowego zakupiono wyposażenie do gabinetów profilaktyki lekarskiej.

W 2017r. oddano do użytkowania dobudowaną część budynku Szkoły Podstawowej w Jadwisinie wraz z modernizacja dotychczasowego budynku szkoły oraz świetlicy szkolnej, oraz przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych, w tym:

- remont  instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania, toalet szkolnych oraz  podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zegrzu,

-w Szkole Podstawowej w Serocku wykonano remont zaplecza sportowego sali gimnastycznej oraz adaptację pomieszczeń administracyjnych gimnazjum na salę lekcyjną,

-w przedszkolu w Zegrzu wymieniono stolarkę drzwiową i podłogę w sali,

- w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej wyremontowano łazienki i przystosowano salę szkolną na potrzeby oddziału przedszkolnego.

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Zwrot podatku, użytkowanie wieczyste i inne podatki i opłaty obowiązujące w 2018 r.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące:

 • zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r.
 • opłaty za psa w 2018 r.
 • użytkowania wieczystego w 2018 r.
 • podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie:

od dnia 01 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z oryginałami faktur VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 roku ( Dz. U. z 2017 poz. 2215) w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 roku nie zmienia się stawka zwrotu podatku akcyzowego i wynosi 1 zł za 1 litr. Limit zwrotu ustala się stosując nadal ten sam przelicznik tj. 86 zł za 1 ha użytków rolnych.

W przypadku niewykorzystania limitu w pierwszym terminie o zwrot podatku można ubiegać się w drugim terminie.

Pieniądze wypłacane będą w pierwszym terminie: 3 - 30 kwietnia 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Drugi termin naboru wniosków - od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT, wystawionymi za zakup oleju napędowego od 1 lutego do 31 lipca 2018 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

W drugim terminie pieniądze wypłacane będą w dniach 1 – 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informacje: zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pokój 35 i pod numerami tel. 22 782 88 07, 22 782 88 09.

 

Opłata za psa w 2018 roku

Opłata dotyczy właścicieli psów, osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

 

Do dnia 31 marca 2018 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007 r. i Uchwały Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r., należy dokonać opłaty na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock. Wysokość opłaty rocznej od jednego posiadanego psa wynosi 40,00 zł.

 

Opłatę należy wnieść bez wezwania.

 

W przypadku podatników podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania dwóch psów. Również osoby w wieku powyżej 65 lat, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe są zwolnione z opłaty z tytułu posiadania jednego psa. Osobom zaliczanym do znacznego stopnia niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa oraz osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa asystującego.

Opłaty można dokonać:

 

- na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock o numerze: 

 

 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

 

- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Legionowie, odział w Serocku lub za pośrednictwem telefonu z wykorzystaniem kodów blik (PKO Bank Polski, ING, PeoPay). 

 

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej lub telefonu z wykorzystaniem kodów blik nie są naliczane dodatkowe opłaty.

 

Użytkowanie wieczyste w 2018 r.

W dniu 31 marca 2018 roku mija termin opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Opłatę wnosimy bez wezwania przelewem na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock o numerze: 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

Istnieje również możliwość płacenia kartą płatniczą lub za pośrednictwem telefonu z wykorzystaniem kodów blik (PKO Bank Polski, ING, PeoPay) bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Informacje: zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz tel. 22 782 88 07 (8, 9) pok. 34, 36 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 

Podatki i opłaty lokalne w 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Podatki i Opłaty Lokalne w 2018 roku, w gminie Serock pozostają na tym samym poziomie co w roku 2017.

Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada,

Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca.

W 2018 roku podatki i opłaty wpłacamy na:

- indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach podatkowych lub w informacjach o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- na rachunek ogólny Miasta i Gminy Serock o numerze:

 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002


- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Legionowie, filia w Serocku, ul. Rynek 21,
- za pośrednictwem telefonu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku z wykorzystaniem kodów blik (Bank Polski, ING, PeoPay)

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej nie ponosimy dodatkowych opłat.

 

 

Spotkanie w sprawie projektu budowy ronda w Szadkach

W dniu 13.02.2018 r. z inicjatywy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, odbyło się spotkanie zarządców drogi wojewódzkiej nr 622, drogi powiatowej nr 1084W oraz przedstawicieli Gminy. Jego tematem było ustalenie zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania DP 622 i DP 1804W z DK 62 w miejscowości Szadki. Podczas rozmów Gmina zaproponowała, aby przedsięwzięcie było współfinansowane w równej części przez każdego z uczestników. Przedstawiciele Powiatu Legionowskiego zapewnili o chęci poniesienia kosztów w zaproponowanej proporcji, natomiast Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie nie był w stanie na spotkaniu zadeklarować swojego wkładu finansowego w przedsięwzięcie.

W związku z powyższym Gmina zobowiązała się do podjęcia indywidualnych rozmów z Dyrekcją MZDW w sprawie wygospodarowania środków na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji technicznej. W zależności od wyniku tych rozmów zostaną podjęte ostateczne decyzje na temat sposobu finansowania i zasad dalszej współpracy w zakresie prac nad dokumentacją techniczną budowy ronda.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, uchwalonego uchwałą Nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 sierpnia 2015 roku wraz z uzasadnieniem do odstąpienia od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.

Co się zmienia:

 1. rozróżnieniu podlega sprawa budowy odcinków tłocznych sieci kanalizacyjnych i ich parametry,
 2. zmianie podlegają dopuszczalne parametry sieci wodociągowych, dopuszcza się budowę ujęć własnych na terenach niezwodociągowanych,
 3. rozszerzamy możliwość w zagospodarowaniu wód opadowych.

Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem TUTAJ:

 

MGZW - krótkie sprawozdanie z roku 2017

Minął rok 2017 i pora przedstawić Państwu krótkie podsumowanie tego, co działo się w Miejsko-Gminnym Zakładzie Wodociągowym.

Finanse: przychody Zakładu zamknęły się kwotą 2.293.286 zł., co stanowiło 96,72% planu. Wydatki wynosiły 2.297.025 zł. i stanowiły 96,84% planu. Różnicę na minus pokryto ze środków obrotowych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2017 roku w zakładzie nie występowały a należności wymagalne na ten sam dzień wynosiły 82.925,99 zł.

W 2017 roku na zakupy inwestycyjne i inwestycje wydatkowano prawie 500 tys. złotych. Z głównych zadań zrealizowanych należy wymienić: budowę wodociągu we wsi Ludwinowo Dębskie, przebudowę wodociągu we wsi Dębe ul. Bukietowa, budowę wodociągu w Serocku ul. Tchorka, ul. Traugutta, ul. Dłużewskich, budowę wodociągu we wsi Łacha ul. Wierzbowa, wykonanie dokumentacji projektowo wykonawczej magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe i wieś Bolesławowo, wykonanie monitoringu wizyjnego SUW Stanisławowo, prowadzenie monitoringu kontrolnego, przeglądowego jakości wody i wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie, wykonanie generalnego remontu budowlanego i przebudowy instalacji elektrycznej w SUW Stasi Las.

Energia elektryczna wykorzystywana na potrzeby produkcji, uzdatnienia i dostarczenia wody to prawie 300 tys. złotych a opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosła ponad 100 tys. złotych.

 • -

Eksploatacja: Zakład zatrudniał na umowę o pracę 10 osób, od których były odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zakład eksploatował 14 stacji uzdatniania wody z czego 5 stacji eksploatowanych było sezonowo tylko w okresie od maja do października. Wyprodukowano ogółem 1.014 dam3 wody a dostarczono odbiorcom 841 dam3 wody. W 2017 roku zostały wygaszone decyzje SANEPID warunkowo dopuszczające wodę do eksploatacji. Woda na wszystkich stacjach wodociągowych spełnia normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W ubiegłym roku po raz pierwszy zostały wykonane badania czterech pierwiastków promieniotwórczych w ramach wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych. Nigdzie nie stwierdzono przekroczeń.

Rok 2017 to też rok działalności nowego programu do rozliczeń odbiorców. Zadania tego musieliśmy uczyć się zarówno my, jak i odbiorcy usług. W przyszłości, pod program zostanie podpięty moduł rozsyłania faktury PDF (z powyższej usługi można korzystać już teraz podając stan wodomierza poprzez stronę internetową, zaznaczając opcję faktura PDF) oraz moduł powiadomień SMS. W 2017 roku tworzono elektroniczne archiwum umów, protokołów odbioru i inwentaryzacji przyłączy. W najbliższej przyszłości dane te zostaną podpięte również pod program rozliczeniowy.

Rok 2017 to również rok jubileuszowy gminy Serock. Zakład czynnie włączył się w obchody 600-lecia nadania praw miejskich miastu tworząc okolicznościowe włazy kanalizacyjne oraz znakując korespondencję wychodzącą i pojazdy.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi danymi odnośnie działalności zakładu zapraszamy osobiście do siedziby zakładu ul. Nasielska 21 w Serocku.

 • -

Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego oraz miasta stołecznego Warszawy.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku

W dniu 29 stycznia 2018r. zostało podpisane Zarządzenie nr 10/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018r. zostało zaplanowane 85 104 zł.

Priorytetowe kierunki doskonalenia zostały wskazane przez Dyrektorów i obejmują:

 • specjalności związane z uzyskaniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej;
 • doradztwo zawodowe;
 • zarządzanie oświatą.

W ramach tych środków odbędą się szkolenia rad pedagogicznych, których celem będzie podniesienie wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych oraz programowania, co bezpośrednio wpłynie na wzrost kompetencji kluczowych określonych w podstawach programowych. Ponadto część warsztatów i szkoleń obejmowała będzie sferę wychowawczą, a mianowicie zagrożenia w cyberprzestrzeni, profilaktykę uzależnień i zachowań agresywnych, wolontariat jako forma kształcenia. Ponadto nauczyciele mogą uzyskać dofinansowanie do zdobycia kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu: geografii, informatyki, katechezy.

Wszystkie wskazane obszary doskonalenia pracy szkół wpisują się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Dotacje do wymiany starych kotłów!

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniu 8 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji do wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne. Zespół pozytywnie zaopiniował 22 wnioski dotyczące wymiany kotłów węglowych na piece ekologiczne. Wśród dofinansowanych pieców było 16 kotłów na gaz oraz 6 kotłów na paliwa stałe. W najbliższym czasie,
z osobami, którym udzielona została dotacja, zostaną podpisane umowy i na ich podstawie wypłacone zostaną środki finansowe.
Przypominamy, ze osoby, które chciałyby skorzystać z dofinasowania do wymiany systemów grzewczych
z budżetu gminy, w pierwszej kolejności muszą złożyć pisemny zamiar wymiany pieca. Informacje dotyczące udzielania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca- ochrona środowiska – ekologiczne systemy grzewcze oraz w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem telefonu: 22 782 88 40/39.

 

 • -

Działania serockiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017 r.

Do głównych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy przyznawanie świadczeń pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz z programu 500+.

Oprócz tego Ośrodek ma w swoim zakresie jeszcze wiele zadań, m.in. skierowanych do dzieci i młodzieży, seniorów, osób borykających się z uzależnieniami i doświadczających przemocy.

Niewątpliwie do najważniejszych przedsięwzięć roku 2017 można zaliczyć uzyskanie ponad milionowej dotacji ze środków UE na projekt „Serockie Centrum Usług Społecznych”.

Program przewiduje zakupienie sprzętu rehabilitacyjnego, który będzie przeznaczony do nieodpłatnego użyczania, zwiększenie świadczenia usług opiekuńczych w domu, utworzenie Klubu Seniora, w którym będą różnorakie zajęcia m.in.:

- gimnastyka usprawniająca,

- spotkania ze specjalistami,

- porady psychologiczne i prawne,

- gimnastyka usprawniająca,

- konsultacje z rehabilitantem.

W okresie wakacji realizowane były przedsięwzięcia dla dzieci w formie półkolonii oraz warsztatów plastycznych w Klubie Aktywności Społecznej. Półkolonie zorganizowano wspólnie z Centrum Opieki, Wychowania i Terapii KKWR w Serocku. Zarówno warsztaty plastyczne jak i półkolonie cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wielu podopiecznych Ośrodka było objętych Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc ta polegała na dostarczaniu produktów żywnościowych z magazynu Caritas w Legionowie.

 

Anna Orłowska

Kierownik OPS

 

 

Podsumowanie poniedziałkowych spotkań burmistrza z interesantami

Mieszkańcy Miasta i Gminy Serock, goście i turyści mają możliwość bezpośredniej rozmowy z burmistrzem Sylwestrem Sokolnickim w czasie poniedziałkowych spotkań z interesantami.
W 2017 roku skorzystało z nich 517 osób.

Tak, jak w roku poprzednim dominującym tematem rozmów były sprawy rozbudowy, modernizacji i budowy infrastruktury technicznej. Wiele spotkań dotyczyło stanu technicznego dróg - zwłaszcza tych nieutwardzonych. Kolejna, duża grupa spraw dotyczyła planowania przestrzennego i podziałów geodezyjnych. Wielu interesantów zgłaszało swe prośby w kwestii poprawy warunków lokalowych. Wśród ważnych problemów, z którymi zwracali się mieszkańcy bezpośrednio do burmistrza były również  problemy osobiste w relacjach rodzinnych lub sąsiedzkich.

Przypominamy, że Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów, przyjmuje interesantów w poniedziałki , w godz. 12:00 – 15:30.
Zastępca Burmistrza MiG Serock, Józef Zając w sprawach związanych z tematyka oświatową, kulturalną, ochrony środowiska i pomocy społecznej przyjmuje interesantów w poniedziałki, w godz. 12:00 – 15:00.

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez dokonywania wcześniejszych zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających interwencji burmistrza można ustalić spotkanie w innym terminie niż ww. W tym celu prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pod nr 22 782 88 05

 

OSiR szuka kierownika ds. administracyjno-gospodarczych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika ds. administracyjno- gospodarczych.

 • autor: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

Przedsięwzięcia OSiR w lutym

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku w lutym zaprasza na poniższe przedsięwzięcia

 • -

Umiem pływać w gminie Serock 2018

Miasto i Gmina Serock otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II i III szkół podstawowych.

Na 2018 rok zaplanowano udział w programie 197 dzieci. Zajęcia odbywają się na basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt.

Program „Umiem pływać w gminie Serock 2018” będzie realizowany w dwóch turach: Pierwsza tura trwa od lutego do czerwca 2018r., natomiast druga od września do grudnia 2018r., (rok szkolny 2018/2019).

Uczniowie podczas 20 jednostek zajęć oswajają się z wodą, uczą się podstawowych technik pływackich, doskonalą pływanie. Nauka pływania wpływa na lepszą aktywność fizyczną dziecka, przeciwdziała otyłości, koryguje wady postawy. Program jest bezpłatny dla ucznia, dlatego warto motywować dzieci do systematycznego uczestnictwa w zajęciach i skorzystać z szansy nauki pływania.

Planowany koszt realizacji zadania 81.538,00 zł; dofinansowanie MSiT 30.000,00 zł.

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – dotyczy informacji zawartych w Informatorze Gminy Serock

W najnowszym wydaniu Informatora Gminy Serock znajduje się artykuł dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim. Niestety – harmonogram udzielania pomocy uległ zmianie, w momencie kiedy Informator był już wydrukowany. 

Oczywiście w kolejnym wydaniu Informatora przedstawimy obowiązujące godziny przyjmowania prawników, tymczasem nowy harmonogram publikujemy poniżej.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim
prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

1.  Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, p. 3.11

Urząd Miasta Legionowo

pon.- pt. 16:00-20:00

 

2.  Legionowo, ul. Sikorskiego 11, p. 207

Starostwo Powiatowe w Legionowie

pon. - pt. 16:00-20:00

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim prowadzone
przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja": 
(porad prawnych w wymienionych punktach udzielają radcy prawni oraz osoby posiadające tytuł magistra prawa)

 

1. Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 - budynek C (wejście od ul. Kopernika), p. nr 8

pon. 13:00-18:00

wt. 12:00-18:00

śr. – pt. 10:00-16:00

 

2. Serock, Rynek 21, p. nr 31 na I piętrze

Urząd Miasta i Gminy Serock

pon. 10:00-14:00

śr. 8:00-12:00

pt. 12:00-16:00

 

3. Jabłonna, ul. Modlińska 152, p. nr. 6 na parterze

Urząd Gminy Jabłonna:

wt. 10:00-14:00

czw. 12:00-16:00

 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Modlińska 23A

obok Urzędu Gminy

pon. 9:00-13:00

wt. 8:00-12:00

śr. 12:00-16:00

 

5. Nieporęt, ul. Dworcowa 9a, p. na I piętrze

Gminny Ośrodek Kultury

czw. 8:00-12:00

pt. 8:00-12:00

Konwent samorządowców Powiatu Legionowskiego

Konwent Samorządowy Powiatu Legionowskiego, który odbył się 31.01.2018 r. w Nieporęcie zgromadził przedstawicieli lokalnych samorządów w osobach: Starosty Powiatu Legionowskiego – Roberta Wróbla, Prezydenta Miasta Legionowo - Romana Smogorzewskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Sylwestra Sokolnickiego, Wójta Gminy Wieliszew - Pawła Kownackiego, Wójta Gminy Jabłonna - Jarosława Chodorskiego oraz gospodarza konwentu, Wójta Gminy Nieporęt - Macieja Mazura.

W związku z wagą i znaczeniem zagadnień poruszanych w programie spotkania, obecni byli również: przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz podinspektor Anna Jędrzejewska-Szpak pełniąca obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie.

Istotnym dla mieszkańców Serocka omawianym zagadnieniem był plan rozbudowy drogi krajowej nr 61 oraz stopnień zaawansowania prac, o którym poinformował przedstawiciel GDDKiA.

 • zakończenie I etapu budowy, na odcinku od wiaduktu w Legionowie do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, planowane jest do końca 2019 roku.
   
 • zakończenie II etapu tej inwestycji, na odcinku CSP w Legionowie – rondo w Nieporęcie, planowane jest do roku 2023.

Burmistrz Serocka poruszył również po raz kolejny kwestię przebudowy skrzyżowania w Borowej Górze ( zjazd z dr.kr nr 61 w kierunku Skubianki, Jachranki) oraz problem bezpieczeństwa na łuku drogi krajowej nr 61 w Zegrzu, który ostatnio był miejscem kolejnych wypadków drogowych. Prośby skierowane do GDDKiA poparła pani komendant Anna Jędrzejewska-Szpak, która złożyła na spotkaniu sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu legionowskiego.

W trakcie konwentu omówiono szereg innych spraw istotnych dla współpracy gmin Powiatu Legionowskiego.

Weekend za pół ceny - akcja skierowana do branży turystycznej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku zwraca uwagę firmom działającym w branży turystycznej na terenie gminy Serock, na ogólnopolską akcję „POLSKA ZOBACZ WIECEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”, której organizatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Głównym celem akcji jest umożliwienie jak największej liczbie Polaków skorzystanie z atrakcji turystycznych w wyjątkowo korzystnej cenie, jak również zachęcenie ich do częstszego podróżowania po Polsce, i to nie tylko w sezonie wakacyjnym.   
Akcja promocyjna skierowana jest do branży turystycznej (agroturystyka, gastronomia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, transport, usługi przewodnickie, uzdrowiska/spa, zakwaterowanie, zwiedzanie i inne), a jej celem jest umożliwienie skorzystania osobom prywatnym z 50% zniżki na wybrane usługi  turystyczne w całym kraju w określony przez organizatora weekend tj. 9-11 marca 2018 r.
„POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” to także doskonała szansa dla całej branży turystycznej, aby zwłaszcza w okresie niskiego sezonu wypromować swoją ofertę kulturalną, hotelową  czy  gastronomiczną poprzez przygotowanie jak największej liczby pakietów promocyjnych i tym samym na dotarcie do jeszcze większej grupy odbiorców.
Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2018 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora:
https://polskazobaczwiecej.pl/
Będzie miło, jeśli zechcą w tej akcji wziąć udział również nasze lokalne firmy.
Osoby zainteresowane powyższą akcją prosimy o kontakt z Referatem Administracyjno-Gospodarczym telefonicznie 22 782-88-35 bądź mailowo edg@serock.pl , ponieważ chcemy wspomóc Państwa w nagłośnieniu Waszych ofert zgłoszonych do akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” poprzez stronę internetową oraz Facebooka.

 

 

 • autor: Referat Administracyjno-Gospodarczy

Bezpieczeństwo w ciągu DK 61 w Zegrzu

W związku z wypadkami drogowymi, które w ostatnim czasie miały miejsce w Zegrzu (w ciągu DK 61) informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o przeanalizowanie ich przyczyn i podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania, lub co najmniej zminimalizowania, zdefiniowanych zagrożeń. Pismo zawierało również wniosek o uruchomienie w pełnym zakresie oświetlenia w ciągu DK 61, które z pewnością wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa na omawianym odcinku.

Z przeprowadzonych rozmów wynika, że GDDKiA podjęła już działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu poprzez zlecenie przeprowadzenia badań i analiz, które pozwolą określić, jakie są główne przyczyny wypadków w Zegrzu.

Niezależnie od tego, Gmina Serock wystąpiła do KPP w Legionowie z prośbą o wzmożenie liczby patroli policyjnych w ciągu DK 61 w Zegrzu, które miałyby prowadzić kontrolę prędkości na najbardziej niebezpiecznych odcinkach.

O wszelkich dalszych działaniach będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Rondo w Szadkach

W związku z ustaleniami, jakie podjęto podczas komisji drogowej, w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania DK 62 z DW 622 i DP1804W w Szadkach, Urząd Miasta i Gminy Serock informuje, że wystąpił do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (jako jednostki kompetentnej w tym zakresie) z wnioskiem o montaż urządzeń rejestrujących wykroczenia drogowe na zasadach odcinkowego pomiaru prędkości w ciągu DK 62. System ten, wraz z nową organizacją ruchu, którą zobowiązała się wprowadzić GDDKiA, ma spowodować ograniczenie prędkości pojazdów na odcinku od Woli Kiełpińskiej do przedmiotowego skrzyżowania.

Ponadto na dzień 13.02.2017 r. zaplanowano trójstronne spotkanie z przedstawicielami MZDW i Zarządu Powiatu Legionowskiego, którego celem ma być ustalenie zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania DK 62 z DW 622 i DP1804W na rondo.

Mamy nadzieję, że podczas spotkania uda się wypracować zasady i harmonogram działań oraz model finansowy przedsięwzięcia.        O podjętych ustaleniach poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Informacja Dotycząca Konkursu „Talentiada”

Powołując się na punkt 16 Ogólnych Zasad Regulaminu Udziału w Konkursie Talentów „Talentiada”, Organizator zdecydował się nie przeprowadzać kolejnych etapów Konkursu.

Wszystkie osoby, które zgłosiły się do konkursu zapraszamy do wzięcia udziału w Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock, który odbędzie się 28.04.2018 roku.

 • autor: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Dotacja na żłobki dla Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terspii KKWR w Serocku

Uprzejmie informujemy, że Integracyjnemu Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizacyjnego w Serocku ul. Wyzwolenia 31 przyznano dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w konkursie MALUCH+ w wysokości 400 000 zł na utworzenie żłobka na 40 miejsc.

 • autor: Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmiana godzin przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim

W załączeniu plik z listą punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim, nowe godziny przyjęć oraz zasady jej udzielania.

Budowa terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie

Na rok 2018 planowana jest budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Stasi Las. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na roboty budowlane. Zakładamy, że roboty rozbiórkowe i budowlane ruszą wiosną.

Przypominamy przy tym, że sposób zagospodarowania tego terenu został wypracowany w poprzednich latach podczas kilkukrotnych spotkań z mieszkańcami. Koszty opracowania projektu technicznego pokryły środki wydzielone na tzw. „fundusz sołecki” dla miejscowości Stasi Las. Natomiast jego realizacja będzie współfinansowana ze środków Gminy, funduszu sołeckiego oraz środków pozyskanych w ramach działania: “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 300 000,00 zł

W związku z tym przedsięwzięciem planowane jest także przeprowadzenie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym placem zabaw. W związku z powyższym w ubiegłym roku Gmina Serock podjęła współpracę z PGE Dystrybucja S.A., której efektem ma być demontaż napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia zlokalizowanych w rejonie projektowanego placu zabaw, aż do stacji transformatorowej przy ul. Długiej i budowa nowych linii doziemnych. Planuje się, że przebudowa sieci powinna zakończyć się do jesieni.

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

       I.       Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują: 

 kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)  tzw. kryteria ustawowe,

       oraz

    ­    kryteria określone w uchwale nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 lutego 2017 r. 

 

·  W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria  ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria określone na  drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego. 

·    Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. 

 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe)

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).

   

L.p.

 

Kryteria

 

Liczba punktów

 

Kryteria ustawowe

 

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

 

1.

 

Wielodzietność rodziny kandydata

 

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

 

 

 

 

 

2.

 

Niepełnosprawność kandydata

 

3.

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

4.

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

5.

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 

6.

 

Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie

 

7.

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kryteria  - określone w uchwale

 

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 

1.

 

Dziecko  objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka

 

60

 

2.

 

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

 

20

 

3.

 

Dziecko 5-letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, które ma siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, właściwej dla miejsca zamieszkania dziecka

 

25

 

4.

 

Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny rozliczając podatek dochodowy, wskazuje adres zamieszkania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock

 

6

 

5.

 

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat

 

2

 

6.

 

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

a)        w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 90% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518, z późn.zm.) - 1 pkt;

 

b)        w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 90% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

Wzór:

 

 

                           90% kwoty, o której mowa w art w art.
                     5 pkt.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych*

liczba punktów = ------------------------------------------------

                              dochód na osobę w rodzinie dziecka

 

 

 

 

 

 

*wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.) określono w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428)   - 674 zł.

 

    II.     Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku: 

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

  (art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 

1)     Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 

2)    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) 

3)  Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

      4)      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
             i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

 

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.  

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów na drugim etapie postępowania (uchwała nr 315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Serocku. z dnia 21 lutego 2017 r.):

 

1) Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
2) Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym.
3) Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja
    z Krajowego Rejestru Sądowego. 
4) Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
5) Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w gminie Miasto i Gmina Serock. 
6) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka, o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym. 
7) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 określone w Zarządzeniu Nr 11/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29 stycznia 2018 roku.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

 

Informacje dotyczące terminów i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji (Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/B/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Serock  z dnia 29 stycznia 2018 r.)

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują kryteria określone w  uchwale nr 324/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 marca 2017 r.

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Co zrobić z przeterminowanymi lekami ?

Co zrobić z przeterminowanymi lekami ?

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypomina o możliwości bezpłatnego oddawania przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych. Na terenie miasta i gminy Serock ustawionych jest 7 specjalnych pojemników na przeterminowane leki, poniżej zamieszczamy wykaz punktów, gdzie są one dostępne:

 1. Apteka w Serocku, ul. Pułtuska 27 , 05-140 Serock
 2. Apteka „AFI” w Serocku, ul. Rynek 1, 05-140 Serock
 3. Apteka w Serocku, ul. T. Kościuszki 3, 05-140 Serock
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A. i A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
 5. Ośrodek Zdrowia w Dębem, Dębe nr 38, 05-140 Serock
 6. Goldenmed Centrum Medyczne, ul. Pułtuska 53 D, 05-140 Serock
 7. Apteka MAXFARM, ul. Pułtuska 53 D, 05-140 Serock

Jednocześnie, zwracamy się z prośbą, aby wrzucając leki do pojemników, wyjmować je z opakowań papierowych, co pozwoli na optymalizację miejsca w pojemnikach i ich maksymalne wykorzystanie.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • -

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

o działalności między sesjami (18 grudnia 2017r.-29 stycznia 2018r. )

oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock

 

REFERAT PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI

 • w dniu 11.01.2017 r. w związku z kolejnym już wnioskiem Gminy została zwołana przez GDDKiA, komisja drogowa w sprawie poprawy bezpieczeństwa skrzyżowania DK 62 z DW 622 i DP1804W w Szadkach. Wśród zaproszonych przez GDDKiA byli przedstawiciele: Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego w Legionowie, Rejonu Drogowego GDDKiA W Bożej Woli. Podczas spotkania podjęto ustalenia zmierzające do przebudowy przedmiotowego skrzyżowania na rondo. Do czasu zrealizowania inwestycji GDDKiA wprowadzi tymczasowe rozwiązania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa w obszarze skrzyżowania tj. zmianę granic obszaru zabudowanego na dojeździe do skrzyżowania z kierunku miejscowości Chrcynno (ma to wymusić na kierowcach obowiązek ograniczenia prędkości już na kilkaset metrów przed skrzyżowaniem), ograniczenie prędkości do 50 km/h na DK 62 od strony miejscowości Wola Kiełpińska, ustawienie znaków ostrzegawczych „uwaga wypadki”. Ustalono także, że zostanie złożony wspólny wniosek do Inspekcji Transportu Drogowego o zlokalizowanie odcinkowego pomiaru prędkości na fragmencie DK 62 Wola Kiełpińska – Szadki.
 • na przełomie 2017-2018 roku odbyło się kilka spotkań roboczych przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. St. Warszawie Spółka Akcyjna. Spotkania dotyczyły uproszczenia  i przyspieszenia procedury legalizacji przyłączy kanalizacyjnych umożliwiającej podpisywanie umowy na odbiór ścieków z MPWiK. Ponadto został zgłoszony wniosek o zmianę sposobu rozliczenia za odbiór ścieków. Obecnie mieszkańcy Gminy Serock płacą stałą opłatę zryczałtowaną, niezależnie od ilości odprowadzanych ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej eksploatowanej przez MPWiK, naliczaną na podstawie średnich norm zużycia wody w Polsce. Ze względu na liczne głosy mieszkańców, że taka forma jest dla nich niekorzystna, Gmina Serock, wspólnie z Gminą Nieporęt zwróciły się z prośbą do Pani Prezes MPWiK o zmianę sposobu rozliczenia na licznikową, rozliczaną na podstawie faktycznego zużycia wody w gospodarstwie.
 • w dniu 29 grudnia 2017 roku gmina złożyła wniosek o przyznanie środków na budowę ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w 2018 r. Inwestycja przewiduje budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdów i poboczy na całym odcinku tj. na długości prawie 1,2 km.
 • w dniu 10 stycznia 2018r. został złożony wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.” na zadanie „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo.” Remont obejmie roboty w zakresie malowania ścian, naprawy posadzek i układania glazury, natomiast w ramach wyposażenia zakupione zostaną krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej. Teren ten stanowi miejsce organizacji gminnych imprez i spotkań społeczności lokalnej. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.
 • w dniu 10 stycznia 2018r. został złożony wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.” na zadanie pn. “Wyposażanie placu zabaw w sołectwie Dębinki.” W ramach wyposażenia zostaną zakupione i zainstalowane zestawy zabawowe, huśtawki oraz ławka z oparciem, co przyczyni się do kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego oraz wpłynie na rozwój tego obszaru wiejskiego i efektywne jego wykorzystanie. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi również     10 000,00 zł.
 • w dniu 12 stycznia 2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa ul. Traugutta i Zielonej w Serocku. Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2018r. o godzinie 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00. Zakres inwestycji obejmuje budowę jezdni bitumicznej ul. Traugutta w Serocku na odcinku 438 m od skrzyżowania z ul. Polną w kierunku północnym, budowie ul. Zielonej na odcinku od skrzyżowania z ul. Traugutta do km 0+330 oraz remont ul. Zielonej od km 0+330 do skrzyżowania z ul. Pułtuską.
 • w dniu 15 stycznia 2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie. Termin składania ofert upływa w dniu 9 lutego 2018r. o godzinie 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi gminnej nr 180420W -ulicy Długiej położonej na granicy miejscowości Borowa Góra i Stasi Las na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1804W (ul. Nasielska) do wschodniej granicy działki nr ewid. 71/66 obr. Stasi Las (rejon wlotu łącznicy DK 61).
 • w dniu 23 stycznia 2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Matejki - Niemena - oświetlenie drogi gminnej. Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2018r. o godzinie 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego -kabel YAKXS 4x25mm2 Lc~589m,słupy stalowe szt.14 o wysokości 6m, ocynkowane, okrągłe, stożkowe o grubości ścianki min. 3 mm, oprawy LED o mocy max. 27W w ilości 14szt., minimalny strumień świetlny oprawy–3150lm, barwa światła 3500-4000K(+/-100K), oprawa wyposażona w sterownik pozwalający na redukcję mocy o 50% w godz. 23.30 –4.30, miejsce zasilenia/przyłączenia: istniejący na ul. Wyzwolenia - obwód oświetleniowy.
 • w dniu 23 stycznia 2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa punktów świetlnych Karolino – ul. Babie Lato - oświetlenie drogi gminnej. Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2018r. o godzinie 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:10. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego - kabel YAKXS 4x25mm2, Lc~603m,słupy stalowe szt. 15 o wysokości 6m, ocynkowane, okrągłe, stożkowe o grubości ścianki min. 3 mm, wysięgniki rurowe 1,0m, oprawy LED o mocy max. 27W w ilości 15szt., minimalny strumień świetlny oprawy–2965lm, barwa światła 4000K(+/-100K), oprawa wyposażona w sterownik pozwalający na redukcję mocy w zakresie co najmniej od 100-30% strumienia nominalnego w godz. 23.30 –4.30, miejsce zasilenia/przyłączenia: projektowa na szafa oświetlenia ulicznego (SOK); szafa SOK wyposażona w cyfrowy programator astronomiczny typu microblue; demontaż istniejącej infrastruktury oświetleniowej (elementy wyposażenia szafy SON w rozdzielnicy słupowej stacji transformatorowej nr 04-0852).
 • w dniu 23 stycznia 2018r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa punktów świetlnych Jadwisin, ul. Szkolna i ul. Ogrodowa - oświetlenie drogi gminnej. Termin składania ofert upływa w dniu 16 lutego 2018r. o godzinie 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:20. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego -kabel YAKXS 4x25mm2 Lc~722m, słupy stalowe o wysokości 8m, ocynkowane, okrągłe, stożkowe o grubości ścianki min. 3 mm z wysięgnikami 1,0m –15 kpl.,dostawa i montaż 15 szt. opraw oświetlenia drogowego – oprawy LED o mocy max.36W, minimalnym strumieniu świetlnym oprawy – 4556 lm, barwie światła 4000K (+/- 100K), wyposażone w sterownik i pozwalające na płynną nastawę min.3 progów natężenia oświetlenia, miejsce zasilenia/przyłączenia: projektowana szafa oświetlenia ulicznego (SOK) . Szafa SOK wyposażona w cyfrowy programator astronomiczny typu microblue.

REFERAT GOSPODARKI GRUNTAMI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU

 • w dniu 29.12.2017 r. podpisano akt notarialny w sprawie przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej dz. nr 23/16 (poszerzenie ul. Jabłoniowej) i dz. 23/17 (ul. Nad Wąwozem) w Jadwisinie, będących dotychczas własnością Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto i Gmina Serock. Wykonanie Uchwały nr 373/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2017 r. w sprawie nabycia prawa własności działek nr 23/16 i 23/17 położonych w obrębie Jadwisin gm. Serock.
 • w okresie od 10 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r. odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu dokumentów planistycznych:
 • projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F2, dla działki 111/12 w obrębie Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium i planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31.01.2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Terminy składania uwag upływają w dniach:  19 lutego 2018 r. w odniesieniu do projektu planu miejscowego, 26 lutego 2018 r. w odniesieniu do projektu zmiany studium.
 • dnia 22.01.2018 r. został opublikowany Raport z konsultacji społecznych towarzyszących procedurze uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem – wykonanie Uchwały Nr 394/XXXVI/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1. Obecnie opracowywany jest projekt miejscowego planu.
 • w dniu 11.01.2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał odpis prawomocnego wyroku Sygn. Akt IV SA/Wa 1122/17 z dnia 28.09.2017 r. sprawy ze skargi Teresy Szczerby na uchwałę Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.01.2016 r. nr 165/XVII/2016 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar B.

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 • przyjęto 54 deklaracje udziału w Programie ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni, łącznie w programie mamy aż 74 deklaracje od mieszkańców.
 • przyjęto 1 zamiar udziału w programie gminnym dotyczącym dofinansowania wymiany starych źródeł ciepła na proekologiczne. Przyjęto 6 wniosków o dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne w ramach programu gminnego.
 • w dniu 28 grudnia 2017 r. podpisano umowę z Lecznicą dla Zwierząt ,,Fringilla” Cezary Witeszczak na zadanie: asysta weterynaryjna, każdorazowo podczas odławiania zwierząt.
 • w dniu 29 grudnia 2017 r. zawarta została umowa ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna na transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock w 2018. Do dnia 22 stycznia br. do schroniska zgłoszone zostały 3 psy.
 • w dniu 24 stycznia 2018 r. zorganizowano spotkanie informacyjne na temat Afrykańskiego Pomoru Świń dla sołtysów oraz hodowców trzody chlewnej. W spotkaniu uczestniczyli Powiatowy Lekarz Weterynarii, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legionowie, przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 • stale trwają prace związane z aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

MIEJSKO- GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 • podpisano umowę na usługę pracy podnośnikiem koszowym na rok 2018 z firmą BOGRAS Bogdan Rasiński. Wartość umowy 11070,00 zł brutto.
 • wyłoniono firmę na monitoring GPS pojazdów MGZGK – FM Solutions S.A. – wartość zamówienia – 3505,50 zł brutto. Zamówienie polega na użyczeniu urządzeń do monitorowania 5 pojazdów oraz obsłudze systemu na okres 11 miesięcy – luty – grudzień 2018.
 • podpisano umowę na monitoring składowiska odpadów w Dębem z firmą Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Wartość umowy 6346,80 zł brutto. Zadanie polega na prowadzeniu monitoringu na nieczynnym składowisku odpadów oraz sporządzaniu kwartalnych sprawozdań z prowadzonych badań.
 • zakupiono piaskarko posypywarkę na potrzeby MGZGK w firmie ROLMECH. Wartość umowy – 36000,00 zł brutto.
 • podpisano umowę na dostawę paliwa (benzyny Pb 95, ON oraz UT) z firmą Stacja Paliw AKARA Sp. z o.o. Sp. K. – wartość umowy 68644,00 zł brutto.

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH/ URZĄD STANU CYWILNEGO

E-meldunek – kolejna e-usługa już działa

Przypominamy, że działa już e-meldunek. Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamiętać
o obowiązku meldunkowym. Od 1 stycznia br. nie musimy iść do urzędu, aby to zrobić. Bez konieczności wychodzenia z domu można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu cywilnego, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego. Dzięki tej e-usłudze można zameldować się zarówno na pobyt stały, jak
i czasowy. E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, a także zameldowanie/przemeldowanie niepełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomocnik – innej osoby.

 

Liczba mieszkańców w mieście i gminie Serock w 2017 roku

W mieście i gminie Serock na dzień 31 grudnia 2017 roku było zameldowanych na pobyt stały 13 832 osoby, w tym:

a) 4 170 osób w mieście,

b) 9 662 osoby w gminie

REFERAT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

 

W grudniu 2017r. dla Urzędu Miasta i Gminy w Serocku zostały zakupione 2 defibrylatory, które w znaczący sposób podniosą poziom bezpieczeństwa odwiedzających Urząd petentów oraz mieszkańców

REFERAT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 • z uwagi na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Miasto i Gmina Serock w nurt ogólnonarodowych obchodów weszła z hasłem – „Serockie drogi do niepodległości”. Z tej okazji przygotowane zostało logo, które wykorzystywane będzie w celach promocyjnych przez cały rok 2018 – np. jako nowy layout Informatora Gminy Serock.
 • przy ulicach wjazdowych do miasta zawieszone zostały tablice przypominają o tegorocznej rocznicy, a także informują o udziale miasta i gminy w obchodach 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości .
 • przygotowane zostały zaproszenia na konferencję historyczną z okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - „Serockie drogi do niepodległości”, która odbędzie się 22 lutego 2018 r.
 • w ratuszu prezentowana jest wystawa podsumowująca obchody 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Wspomnienia z wydarzeń związanych z ubiegłorocznym jubileuszem publikowane są na stronie internetowej www.serock.pl pod adresem: https://www.serock.pl/2411,2018?tresc=15460 oraz na stronie www.historia.serock.pl pod adresem: http://www.historia.serock.pl/2148,aktualnosci?tresc=15470
 • pod koniec roku 2017 opublikowany został utwór muzyczny – „Serock 600”, który powstał z okazji jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich,
 • 14 stycznia na terenie gminy – w Serocku i Jadwisinie odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztaby zebrały: Serock - ponad 27.000 zł i Jadwisin – ponad 32.600 zł., a z uwagi na trwające licytacje kwoty mogą ulec zmianie.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 • przeprowadzono postępowania przetargowe i w oparciu o zasadę konkurencyjności na realizację usług w projekcie "Serockie Centrum Usług Społecznych"
 • rozpoczęto realizację usług opiekuńczych w projekcie "Serockie Centrum Usług Społecznych"
 • zorganizowano program dla dzieci w czasie ferii zimowych

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 • Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek pn. Kluby Kluczowych Kompetencji - w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Projekt przygotował Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku we współpracy z firmą Vulcan, w oparciu o diagnozy przeprowadzone w szkołach. Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, języków obcych, oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych uczniów, a także nauczycieli czterech szkół podstawowych i wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na lipiec 2018r.
 • do 20 stycznia, zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r. poz. 1189 z późn.zm.) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku dokonał analizy poniesionych wydatków w 2017r. na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich ustawowych wynagrodzeń. W 2017r. osiągnięto na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock średnie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 3 – ustawy Karta Nauczyciela.

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA

 

03.01.2018r. – Ogłoszenie Konkursu Talentów „TALENTIADA” Miasta i Gminy Serock 2018

Cel Konkursu:

 • Odszukanie najciekawszych osobowości wśród osób posiadających różnorodne talenty i umiejętności,
 • Prezentacja i ocena dorobku artystycznego mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz okolic,
 • Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie rozwijania uzdolnień artystycznych,
 • Rozwijanie twórczego współzawodnictwa. Wyłonienie solistów i zespołów do publicznej prezentacji,
 • Prowadzenie konsultacji merytorycznych dla Uczestników i ich opiekunów.
 • Termin składania zgłoszeń 3.01 – 28.01.2018r.
 • Wielki Finał 10.02.2018r. Sala CKiCZ
 • Przewodnicząca Jury Violetta Arlak
 • Najlepsze występy zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi

14.01.2018r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Hala Sportowa Występ podopiecznych CKiCZ:

 • InCanto: Natalia Woźniak, Joanna Gorczyńska, Julia Szpiglewska
 • Grup Tańca z elementami akrobatyki wszystkie sekcje
 • Na Pianinie: Amelia Świć, Zuzanna i Julia Roman.

Podczas wydarzenia CKiCZ zapewniło nagłośnienie, zaplecze i obsługę techniczną.

15 – 28.01.2018 - ZIMA W MIEŚCIE 2018 CKICZ

15.01.2018r. – Warsztaty Plastyczne dla Szkół oraz osób indywidualnych. Sala CKiCZ.

 • „Muzeum Narodowe na Wynos”
 • zajęcia bezpłatne dla gr. wiekowych 610 lat

17.01.2018r. – Wyjazd do Muzeum Domków dla Lalek w Warszawie

 • zapisy od 2.01.2018r.
 • dla dzieci od 7r.ż.
 • koszt wyjazdu 25zł/os

19.01.2018r. – Poranek w Teatrze „Brzydkie Kaczątko” – Sala CKiCZ.

 • interaktywny spektakl dla dzieci od 5r.ż. z muzyką z „Jeziora Łabędziego”
  P. Czajkowskiego
 • bilety w cenie 5zł

20.01.2018r. – Spotkanie z Hanną Niewiadomską autorką książek dla dzieci. Biblioteka.

 • zajęcia bezpłatne

20.01.2018r. – Warsztaty fotograficzne – Luksografia. Sala CKiCZ.

 • zajęcia bezpłatne od 9r.ż.

22.01.2018r. – Warsztaty Plastyczne dla Szkół oraz osób indywidualnych. Sala CKiCZ.

 • zajęcia bezpłatne dla gr. wiekowych 610 lat

24.01.2018r. –Wyjazd do Wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych w Warszawie
Wystawa „Plan Filmowy”

 • zapisy od 2.01.2018r.
 • wyjazd dla dzieci od 9r.ż.
 • koszt wyjazdu 25zł/os  

25.01.2018r. - Spotkanie z Autorem „SZTURMAN” odważni żyją, ostrożni trwają. Sala CKiCZ. Ppłk. Krzysztof Przepiórka, Dominik Rutkowski, jeden z twórców GROM o kulisach działania spec jednostek.

26.01.2018r. – Poranek w Teatrze „Fabryka Śniegu” – Sala CKiCZ.

 • Scenariusz i reżyseria: Anna Bączek – Lieber
 • przedstawienie dla dzieci od 5r.ż.
 • bilety w cenie 5zł

27.01.2018r. – Zabawy w Bibliotece.

„Niezwykłe zastosowanie zwykłych rzeczy"

 • postarzanie papieru herbatą
 • zajęcia bezpłatne

28.01.2018r. – Poranek w Teatrze „Dziadek do Orzechów” – Sala CKiCZ

 • Spektakl marionetkowy wg. E.T.A. Hoffmanna z muzyką Piotra Czajkowskiego
 • reżyseria i scenografia: Alina Więckiewicz
 • przedstawienie dla dzieci od 3r.ż. do 6r.ż.
 • wstęp wolny

28.01.2018r. - Wieczór w Teatrze spektakl pt. „Tajemniczy Mr. Love”. Sala CKiCZ.

 • Spektakl Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
 • Wystąpili: Karolina i Michał Węgrzyńscy.
 • Reżyser: Zbigniew Rybka

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Młodzież wróciła z Dzierżoniowa

Po tygodniowym pobycie w Dzierżoniowie (15 - 21.01. 2018 r.) wszyscy wrócili cali i zdrowi. Uczestnicy zrealizowali plan pobytu w 100%. Oprócz nauki i doskonalenia jazdy na nartach, było zwiedzanie Dzierżoniowa oraz Wrocławia, największą atrakcją była Panorama Racławicka i Afrykarium . Dużą frajdą była kręgielnia i dla zregenerowania sił kino w Świdnicy. Dodatkowo w drodze powrotnej do Serocka Pani kierownik zaproponowało wejście do Włodarza - kompleksu Rise-Wolfsberg w Jugowicach największej budowli militarnej w okresu II Wojny Światowej. Dodatkowo w SP 9 tam gdzie był nocleg do dyspozycji była sala gimnastyczna i cała paleta atrakcji wymyślana przez kadrę (piłka siatkowa, tenis stołowy, piłkarzyki, karaoke, dyskoteki, talent show).

Cieszymy się że w tym roku z zimowiska skorzystała pod każdym względem wzorowa młodzież.

Coroczne zimowiska to jeden z elementów współpracy partnerskiej naszych miast. W jej ramach latem młodzi dzierżoniowianie pojadą nad Zalew Zegrzyński już pod koniec czerwca.

http://www.osir.serock.pl/grafika,45177,-.jpg

 

Relacja z XL Sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 29 stycznia 2018r. odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Serocku. Po przyjęciu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. W punkcie interpelacje i zapytania radnych, radny Mariusz Rosiński złożył pisemną interpelację dotyczącą zgłaszanych przez mieszkańców Osiedla Nowy Świat przy ul. Pułtuskiej postulatów związanych z poprawą jakości życia w tym rejonie.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock, dostosowując ją do aktualnych przepisów prawa. Zapisy uchwały dotyczące zapewnienia bezpłatnego czasu wychowania, nauczania i opieki pozostały bez zmian, tj. 5 godzin dziennie. Ponadto opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę bezpłatnego nauczania.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Podstawą zmiany uchwały była konieczność jej dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wykonując obowiązek wynikający z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt, z inicjatywy Burmistrza, Rada Miejska, podjęła uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Program obejmuje swoim zakresem m.in.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt czy plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie Serock. Nowością w porównaniu do programu obowiązującego w roku poprzednim, jest realizowanie zadania związanego z odławianiem bezdomnych zwierząt przez Straż Miejską w asyście lekarza weterynarii.

W dalszej kolejności radni podjęli uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie gminy – w Serocku (ul. Chmielna) oraz w Wierzbicy (ul. Marsa).

Następnie Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości we wsi Kania Nowa, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Ponadto Rada wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 17/7 położonej w obrębie 12 w Serocku. Nabycie działki ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność właścicieli działki sąsiedniej.

 1. inicjatywy Burmistrza, radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku. Sporządzenie planu dla przedmiotowego terenu jest konieczne do realizacji zamierzeń właścicieli działki, tj. budowy budynków wielorodzinnych. Rada podjęła również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock. Sporządzenie planu ma na celu skorygowanie przebiegu drogi gminnej - ul. Pogodnej w rejonie Wierzbica. Przeprowadzenie procedury planistycznej spowoduje zmianę jej przeznaczenia na funkcję zabudowy wielorodzinnej, co przyczyni się do zwiększenia potencjału inwestycyjnego.

Rada Miejska wyraziła zgodę na przejęcie od Powiatu Legionowskiego do realizacji w drodze porozumienia prowadzenia zadań publicznych dotyczących bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej położonych na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2018 roku. Kwota udzielonej dotacji wyniesie 155.000 zł.

Z inicjatywy Burmistrza, radni podjęli uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1.000.000zł ma na celu sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Traugutta i ul. Zielonej w Serocku”.

Następnie zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2018-2027 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na dostosowaniu dochodów i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dochody zostały zwiększone o kwotę 174.650 zł, natomiast wydatki zostały zwiększone również o kwotę 174.650 zł. Po stronie dochodów wprowadzono dotację celową z Powiatu Legionowskiego w wysokości 155.000 zł na realizację zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za okres kwiecień 2016r.- listopad 2017r. od dwóch świadczeniobiorców. Kwoty te zostały odzwierciedlone po stronie wydatków budżetowych.

Następnie Rada Miejska zajęła stanowisko w sprawie złożonej skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock, uznając skargę za bezzasadną. Ponadto radni przyjęli, przygotowany przez Komisję Rewizyjną, plan pracy Komisji na 2018r.

Ponadto radni dokonali zmiany w uchwale w sprawie składu osobowego Rady Społecznej SPZOZ w Serocku.

W związku ze złożoną przez sołtysa wsi Zabłocie rezygnacją z pełnionej funkcji, Rada Miejska jest zobowiązana do zarządzenia wyborów uzupełniających. Zgodnie z podjętą w tej kwestii uchwałą, wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone w terminie do 27 lutego 2018r.

W punkcie sprawy różne radni, przedstawiciele sołectw oraz osoby obecne na sali zgłosili bieżące problemy.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XL sesji Rady Miejskiej w Serocku.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

LGD zaprasza na spotkanie

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe pt. "Zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" oraz PROW na lata 2014-2020". Termin spotkania 15.02.2018 r. Szczegóły w ogłoszeniu.   

Wnioski o dopłaty bezpośrednie wyłącznie przez internet

Zgodnie z planami ARiMR, rolnicy w roku 2018 wnioski o dopłaty bezpośrednie będą składali wyłącznie przez internet. Zmiana z formy papierowej na elektroniczną ma usprawnić proces weryfikacji wniosku oraz wyeliminować błędy formalne na etapie wypełniania dokumentu. Kampania przyjmowania wniosków podobnie jak w latach ubiegłych rozpocznie się od 15 marca. Pracownicy biur powiatowych ARiMR planują przeprowadzić dla rolników akcję informacyjną w postaci szkoleń oraz udostępnić sprzęt komputerowy niezbędny do złożenia wniosku.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • -

Pierwsze zamówienia publiczne

Rozpoczynając przygotowania do sezonu inwestycyjnego zaczynamy uruchamiać pierwsze zamówienia publiczne. Plan i harmonogram poszczególnych przetargów mogą Państwo znaleźć w zakładce: https://www.bip.serock.pl/2423,plan-zamowien-publicznych, jednak staramy się działać z pewnym wyprzedzeniem.

Przy wysokiej wartości zamówień okres od ogłoszenia przetargu do podpisania umowy waha się od 30 do 60 dni. Staramy się rozpocząć działania wcześniej, by w chwili - gdy tylko warunki atmosferyczne na to pozwolą - wprowadzić wykonawców na budowę. Uruchomiliśmy już 5 przetargów, w tym dwa drogowe, szczególnie priorytetowe, tj. na budowę ul. Traugutta i Zielonej w Serocku oraz budowę ul. Długiej w Stasim Lesie. Ponadto ogłoszone zostały 3 przetargi na budowę oświetlenia drogowego. Termin ich otwarcia został wyznaczony na 16 lutego 2018 r. Są to niżej wymienione zadania:

- budowa punktów świetlnych w Serocku, ul. Matejki - Niemena. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego - kabel YAKXS 4x25mm2 Lc~589 m., słupy stalowe szt.14 o wysokości 6 m., ocynkowane, okrągłe, stożkowe o grubości ścianki min. 3 mm, oprawy LED o mocy max. 27W w ilości 14 szt., minimalny strumień świetlny oprawy–3150lm, barwa światła 3500-4000K(+/-100K), oprawa wyposażona w sterownik pozwalający na redukcję mocy o 50% w godz. 23.30 – 4.30, miejsce zasilenia/przyłączenia: istniejący na ul. Wyzwolenia obwód oświetleniowy;

- budowa punktów świetlnych Karolino – ul. Babie Lato. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego - kabel YAKXS 4x25mm2, Lc~603 m., słupy stalowe szt. 15 o wysokości 6 m., ocynkowane, okrągłe, stożkowe o grubości ścianki min. 3 mm, wysięgniki rurowe 1,0 m., oprawy LED o mocy max. 27W w ilości 15 szt., minimalny strumień świetlny oprawy – 2965lm, barwa światła 4000K(+/-100K), oprawa wyposażona w sterownik pozwalający na redukcję mocy w zakresie co najmniej od 100 - 30% strumienia nominalnego w godz. 23.30 –4.30, miejsce zasilenia/przyłączenia: projektowana szafa oświetlenia ulicznego (SOK); szafa SOK wyposażona w cyfrowy programator astronomiczny typu microblue; demontaż istniejącej infrastruktury oświetleniowej (elementy wyposażenia szafy SON w rozdzielnicy słupowej stacji transformatorowej nr 04-0852);

- budowa punktów świetlnych Jadwisin, ul. Szkolna i ul. Ogrodowa. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę linii kablowej oświetlenia drogowego - kabel YAKXS 4x25mm2 Lc~722m, słupy stalowe o wysokości 8 m., ocynkowane, okrągłe, stożkowe o grubości ścianki min. 3 mm z wysięgnikami 1,0m –15 kpl., dostawa i montaż 15 szt. opraw oświetlenia drogowego – oprawy LED o mocy max.36W, minimalnym strumieniu świetlnym oprawy – 4556 lm, barwie światła 4000K (+/- 100K), wyposażone w sterownik i pozwalające na płynną nastawę min. 3 progów natężenia oświetlenia, miejsce zasilenia/przyłączenia: projektowana szafa oświetlenia ulicznego (SOK) . Szafa SOK wyposażona w cyfrowy programator astronomiczny typu microblue.

Trwają prace nad kolejnymi zamówieniami. Będą to przetargi na zadania projektowe - w szczególności na poprawę efektywności energetycznej na terenach miejscowości Serock, Izbica oraz Jadwisin. Będą one polegały na wymianie istniejących, nieefektywnych źródeł światła, na oprawy typu LED. Będzie to już 3 etap przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2016, współfinansowanego z umarzalnych pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadanie musi zostać zrealizowane i rozliczone w bieżącym roku budżetowym. Następnie uruchomione zostaną kolejne zadania energetyczne ujęte w budżecie Gminy.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą: inwestycje@serock.pl.

 

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli na 2018 rok wynosi

Ogłoszenie burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na 2018 rok oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach prowadzonych przez gminę MiG Serock Tutaj

 

 • -

Ważne informacje dla przedsiębiorców – JPK_VAT i Profil Zaufany (eGo)

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypomina przedsiębiorcom o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Do 26 lutego 2018 r., po raz pierwszy, należy wysłać do Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest Profil Zaufany. Bez niego przedsiębiorcy mogą mieć problem z wywiązaniem się z tego obowiązku.

Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego, w tym instrukcja jak go założyć:

www.pz.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

 

Informujemy również, że w naszym urzędzie istnieje możliwość potwierdzenia Profilu Zaufanego w pokoju 1 na parterze.

Punkty niedpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim

W załączonym pliku lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim oraz zasady jej udzielania.

Miasto i Gmina Serock wykonuje zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt

Dotyczy to przede wszystkim realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a także ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także innych ustaw.

Na podstawie art. 11 ust 1 ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zgodnie z art.11 ust 3 zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba, że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt. Oznacza to, że gminy są zobligowane do zawierania stosownych umów zapewniających zwierzętom bezdomnym ze swojego terenu miejsca w schronisku.

Realizując ustawowy obowiązek, Miasto i Gmina Serock w dniu 7 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Serock zamieściła zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu miasta i gminy Serock w 2018 r.” W zaproszeniu określono termin składania ofert, precyzyjnie określono przedmiot zamówienia oraz wskazano kryterium oceny ofert.

 

Procedura wyboru schroniska przeprowadzona została zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień poniżej 30 000 EURO w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku przyjętym Zarządzeniem Nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień poniżej 30 000 euro w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta złożona przez Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowski Zygmunt i Grażyna Jadwiga Dworakowska – spółka cywilna. Złożona oferta spełniła wymagania Zamawiającego określone w formularzu ofertowym oraz mieściła się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Niemniej jednak przed podjęciem rozstrzygnięcia zapoznano się szczegółowo z wystąpieniem pokontrolnym NIK Delegatura w Olsztynie znak LOL.410.001.03.2016-P-16-058 dostępnym na stronie www.nik.gov.pl (http://www.nik.gov.pl) dotyczącym warunków panujących w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach s.c.

 

W dniu 29 grudnia 2017 r., z wymienionym powyżej podmiotem zawarta została umowa na transport i objęcie opieką w schronisku bezdomnych zwierząt, pochodzących z terenu Miasta i Gminy Serock w 2018 r. W zawartej umowie znalazły się szczegółowe zapisy dotyczące obowiązku m.in. zapewnienia właściwego transport, zapewnienia właściwych warunków bytowania, kompleksowej obsługi weterynaryjnej, przeprowadzanie obligatoryjnej sterylizacji/kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii, prowadzenie ewidencji psów przyjętych do schroniska czy też przekazywanie zwierząt do adopcji.

 

Jednocześnie przypominamy, że osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję (art. 9a ustawy).

Ponadto, zwracamy uwagę na art. 10a ust 3 ustawy o ochronie zwierząt, który stanowi, że zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację opiekuna lub właściciela oraz art. 77 Kodeksu wykroczeń - Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 

W tym miejscu należy podkreślić, że mieszkańcy mają możliwość oznakowania swoich zwierząt domowych trwałym oznakowaniem elektronicznym na koszt gminy. Straż Miejska posiada czytnik chipów, więc w przypadku każdej podejmowanej interwencji możliwe jest sprawdzenie czy pies posiada właściciela. W głównej mierze od woli posiadaczy zwierząt w zakresie ich oznakowania zależeć będzie szybkie odnalezienie właściciela zwierzęcia, z powodu którego została podjęta interwencja.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

W dniu 10 stycznia br. Miasto i Gmina Serock złożyła wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.”
 
Pierwszy z wniosków dotyczy dofinansowania realizacji zadnia pn. “ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo.” Remont obejmie roboty w zakresie malowania ścian, naprawy posadzek i układania glazury, natomiast w ramach wyposażenia zakupione zostaną krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej. Teren ten stanowi miejsce organizacji gminnych imprez i spotkań społeczności lokalnej. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.
 
Drugi wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. “Wyposażanie placu zabaw w sołectwie Dębinki.” W ramach wyposażenia zostaną zakupione i zainstalowane zestawy zabawowe, huśtawki oraz ławka z oparciem, co przyczyni się do kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego oraz wpłynie na rozwój tego obszaru wiejskiego i efektywne jego wykorzystanie. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi również 10 000,00 zł.
 
Zadania te zostaną zrealizowane w 2018 r., a ich realizacja przyczyni się do promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej oraz integracji wśród mieszkańców.

Podsumowanie realizacji programów polityki zdrowotnej w 2017 r.

W trosce o zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy Serock w 2017 r. gmina realizowała następujące programy polityki zdrowotnej przyjęte uchwałami Rady Miejskiej w Serocku:

 

Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat

 

Adresatami programu są rodzice bądź opiekunowie dzieci od ukończonego drugiego roku życia (24 m. ż.) do pięciu lat (59 m. ż., będący mieszkańcami Miasta i Gminy Serock, posiadający aktualne zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw pneumokokom.

 

Program jest realizowany przez SPIDERMED Sp. z o.o. Centrum Medyczne Goldenmed w Serocku przy ul. Pułtuskiej 53D.

Od marca 2017 r. zaszczepiono przeciw pneumokokom 38 dzieci. Na realizację programu wydatkowano kwotę 8.550,00 zł.

Okres realizacji programu: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka

 

Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku przy ul. Kędzierskich 2 (szczepienia są wykonywane również w Ośrodku Zdrowia w Dębem).

Program szczepień ochronnych przeciw grypie jest skierowany do osób powyżej
 55 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock, posiadających pozytywną kwalifikację lekarską stwierdzającą brak przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw grypie.

W 2017 r. w okresie od września do grudnia z programu szczepień skorzystało łącznie 266 osób. Z budżetu gminy wydatkowano środki na realizację programu w łącznej wysokości 6.205,78zł.

Okres realizacji programu: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta  i Gminy Serock na lata 2017-2019

 

Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku przy ul. Kędzierskich 2. W 2017 r. w ramach programu rehabilitacji leczniczej wykonano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 16805. Z programu skorzystało łącznie 58 osób.  W ubiegłym roku na realizację programu wydatkowano
z budżetu gminy środki w wysokości 50.000 zł.

 

Z programu może skorzystać każda osoba zamieszkała na terenie Miasta i Gminy Serock, która uzyska skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza POZ  i zakwalifikuje się na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych.

Okres realizacji programu: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Zachęcamy wszystkie osoby do korzystania z bezpłatnych programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Serockie Centrum Usług Społecznych

Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. Serockie Centrum Usług Społecznych.

Informacja o odwołaniu dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2018 roku dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku  - Artura Borkowskiego, zostaje odwołany. Jednocześnie informujemy, że w dniach 15.01.- 19.01.2018 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku przebywa na urlopie wypoczynkowym.

Za utrudnienia przepraszamy.

Znalazłeś rannego ptaka? Koniecznie przeczytaj PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY

Pierwsza pomoc to wszelkie czynności przed dostarczeniem ptaka do odpowiedniej placówki, gdzie oceniony zostanie jego stan i podjęte zostaną dalsze działania. Każdy może udzielić pierwszej pomocy, także ptakom będącym pod ścisłą ochroną gatunkową. Jeśli jest to możliwe, przed udzieleniem pierwszej pomocy poradź się specjalisty.

Można ja podzielić na dwie części:

 • pomoc medyczną np. opatrzenie ran
 • pomoc doraźną tj. karmienie i przetrzymywanie

Zasada numer jeden przy każdej interwencji: BEZPIECZEŃSTWO LUDZI JEST NAJWAŻNIEJSZE!

Pamiętajmy, że jeśli mamy do czynienia z gatunkiem, który może być potencjalnie niebezpieczny np. orłem bielikiem, lepiej odstąpić od dokładnego badania i w możliwie najbezpieczniejszy dla ptaka i człowieka sposób włożyć zwierzę do skrzynki transportowej, jeśli zaś zwierzę wymagające pomocy znajduje się w miejscu niebezpiecznym np. na lodzie, w wodzie, na jezdni, wysoko na drzewie czy na drutach wysokiego napięcia należy poczekać na przybycie odpowiednich służb i nie ryzykować bez potrzeby.

Ponieważ każda interwencja powinna być zaplanowana, zanim podejmiemy działania należy rozważyć następujące kwestie:

 • co to za gatunek i czy potrzebuje pomocy ?
 • jak schwytamy zwierzę ? czy potrzebne będą specjalne służby ? czy ten ptak może być niebezpieczny ?
 • gdzie przetransportujemy zwierzę ?
 • jak przetransportujemy zwierzę ? (rodzaj przewózki odpowiedni do czasu podróży i kondycji ptaka )

Sytuacje, w jakich nasza pomoc jest potrzebna i niezbędna:

 • ptak nie reaguje na otoczenie, siedzi nastroszony, często ma brudne pióra
 • widoczne są rany, krew, wysięk
 • nie widać ran ale ptak nie jest w stanie prawidłowo się poruszać, bardzo mocno kuleje, podczas prób lotu widać asymetrię skrzydeł
 • zniszczone zostało gniazdo, ptaki dorosłe zginęły lub opuściły pisklęta
 • nagie pisklęta leżące poza gniazdem
 • ciała obce np. ptaki zaplątane w żyłkę, ptaki ze sznurkami oplątanymi wokół palców
 • ptaki podejrzane o postrzał
 • ptaki dziwnie zachowujące się i znalezione w pobliżu drogi podejrzane o kolizję z samochodem
 • ptaki dziwnie zachowujące się znalezione pod przewodami elektrycznymi
 • ptaki uwięzione w budynkach lub sieci wentylacyjnej
 • w trakcie ostrych zim ptaki, które nie są w stanie zdobyć pokarmu, wycieńczone, apatyczne, znajdowane pobliżu osad ludzkich.

Wiele ptaków, jeszcze zanim nauczą się latać, okres dorastania spędza poza gniazdem. Są to tzw. podloty, które dokarmiane przez rodziców, uczą się życia. Nie wolno ich zabierać z naturalnego środowiska! Jeśli wydaje Ci się, że młody ptak potrzebuje pomocy poobserwuj go i upewnij się, czy za jakiś czas nie przylecą do niego rodzice z pokarmem. Jeśli podlot jest narażony na atak psów lub kotów – posadź go w bezpiecznym miejscu, na gałęzi. Nie obawiaj się go dotknąć. Dorosłe ptaki go nie odrzucą, ponieważ ptaki nie mają węchu.

WAŻNE PRZY TRANSPORCIE ZNALEZIONEGO PTAKA!

zawsze musimy wiedzieć jak długo będziemy Transportować zwierzę. Dobrze jest zadzwonić do placówki, do której wieziemy ptaka, uprzedzić o swoim przybyciu i poradzić się jak go transportować.

SPECYFICZNE PROBLEMY

Co zrobić gdy mamy do czynienia z ptakiem: krwawiącym, wyziębionym albo nieprzytomnym?

Ptak krwawiący

 • znajdź ranę
 • obandażuj używając dużej ilości materiałów chłonnych
 • zostaw ptaka w spokoju
 • skonsultuj się z lekarzem weterynarii
 • jeśli krew pochodzi z jamy ustnej (czyli układu pokarmowego lub oddechowego) zapewnij ptakowi spokój i jak najszybciej udaj się do fachową poradę

Ptak wyziębiony

 • powoli podnoś temperaturę, zbyt szybkie ogrzanie może doprowadzić do zapaści krążeniowej.
 • najpierw pojenie (podawaj tylko płyny izotoniczne te komercyjnie dostępne dla sportowców nie nadają się dla ptaków !)
 • potem małe ilości lekkostrawnej, łatwo przyswajalnej karmy

Ptak nieprzytomny

 • przenieś do bezpiecznego miejsca
 • zapewnij komfort termiczny
 • obserwuj
 • nie podawaj pokarmów ani wody na siłę

Ptak wycieńczony (kondycję Ptaka sprawdzamy na podstawie mięśni piersiowych)

 • zapewnij komfort termiczny
 • spróbuj delikatnie napoić ptaka
 • małe porcję lekkostrawnego pokarmu.

Ptak młody/pisklę nieznanego gatunku

 • zapewnij komfort termiczny
 • spróbuj delikatnie napoić ptaka
 • podaj pokarm białkowy – wszystkie pisklęta w okresie intensywnego rozwoju pobierają pokarm białkowy
 • ustal gatunek i prawidłową dietę !

Ptak drapieżny

 • uwaga na dziób i szpony !
 • ptaki drapieżne nie piją, nie próbuj go poić
 • Ptaki drapieżne pobierają wodę z pokarmu w przypadku odwodnienia można moczyć mięso w wodzie
 • nie podawaj podrobów ani wędlin
 • ustal wiek i gatunek !
 • uważaj aby nie uszkodzić piór!
 • zapewnij spokój.

Ptak owadożerny

 • pokarm zastępczy na krótką metę to gotowane jajko na twardo

Ptak ziarnojad

 • pokarm zastępczy na krótką metę to drobne kasze ale nie chleb!

Profesjonalnej pomocy medycznej oraz porad telefonicznych w sprawie dzikich ptaków udziela Ptasi Azyl
w warszawskim ZOO tel. 22 670 22 07

 

 • autor: autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w oparciu o materiały dostępne na stronie ptasiazyl.zoo.waw.pl oraz stop.eko.org.pl

Rozpoczynamy budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie

W dniu 30.11.2017 roku podpisaliśmy umowę z firmą Zakład Usług Budowlanych INWOKAN z siedzibą w Wyszkowie na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie. Zakres robót obejmuje wybudowanie kanału grawitacyjnego o łącznej długości 410,55 m. Sieć kanalizacji sanitarnej ze względu na ukształtowanie terenu została podzielona na dwie części. Pierwszy odcinek będzie odprowadzał ścieki do ulicy Szaniawskiego, a drugi do istniejącej przepompowni ścieków położonej na działce nr ew. 42/5. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na wrzesień 2018 roku. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace rozpoczną się na przełomie stycznia i lutego 2018 roku.

 • -

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów planistycznych

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F2, dla działki 111/12 w obrębie Jadwisin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Treść ogłoszenia i projekty dokumentów dostępne są pod adresem:TUTAJ

 

Budowa ul. Arciechowskiej w m. Cupel

Z końcem ubiegłego roku Gmina złożyła wniosek o przyznanie środków na budowę ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W przypadku uzyskania dofinansowania planuje się, że inwestycja ta zostanie zrealizowana w 2018 r. W ramach zadania przewiduje się budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdów i poboczy na całym odcinku tj. na długości prawie1,2 km.

 • -
 • -

Sprawdź datę ważności swojego dowodu osobistego

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa np. w kontaktach z urzędem. W kwestiach wymagających weryfikacji naszej tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu ratalnego. Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego.

Koncert kolęd i piosenek świątecznych w Szkole Podstawowej w Serocku

Dnia 20 grudnia 2017 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się III Koncert Kolęd. Wieczór ten rozpoczęła, tradycyjnie już, piękna pieśń bożonarodzeniowa - „Cicha Noc”. Chórzyści, instrumentaliści oraz śpiewający z nimi nauczyciele wprowadzili nas w świąteczny nastrój, prezentując wiele kolęd oraz piosenek w nowych, zaskakujących aranżacjach. Słuchacze nagrodzili wykonawców gromkimi brawami i owacjami na stojąco. Były chwile wzruszeń, bisy, gratulacje, podziękowania, a także słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników koncertu.

Zapraszamy za rok.

 • autor: SP w Serocku
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Poświąteczna zbiórka choinek

Święta już niestety za nami i powoli zaczynamy likwidować choinki, które cieszyły nas swoim widokiem w okresie świątecznym.

W dniach od 8 stycznia do 2 lutego 2018 Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku organizuje poświąteczną zbiórkę choinek.

Choinki można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku, ul. Nasielska 21, codziennie w godz. 700-1700.

W zabudowie wielorodzinnej choinki można pozostawiać przy altanach śmietnikowych, skąd będą zabierane w każdy piątek w podanym powyżej okresie.

W ramach poświątecznej zbiórki choinek w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów można pozostawić również sztuczne choinki, które wraz z odpadami wielkogabarytowymi zostaną przekazane do recyklingu.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod nr tel. (22) 782 75 73.

 

 • autor: www.mgzgk.serock.pl

Mieszkańcy Serocka przeszli w Orszaku Trzech Króli

6 stycznia 2018 roku ulicami 644 miejscowości w Polsce przeszedł 10 Orszak Trzech Króli.
Pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich" Trzej Królowie wędrowali do Stajenki, żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus.
W tym roku również mieszkańcy Serocka wzięli udział w I Orszaku Trzech Króli. W jego zorganizowanie włączyła się Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Serocku, Księża z parafii pw. Św. Anny w Serocku oraz seroccy parafianie. Po Mszy świętej, podczas której wystawione zostały jasełka orędownicy, odziani w symboliczne korony, przeszli na boisko szkolne, gdzie złożyli pokłon Nowo Narodzonemu.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zwrot podatku, użytkowanie wieczyste i inne opłaty w 2018 r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2018 ROKU

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie:

od dnia 01 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.

złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z oryginałami faktur VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 roku ( Dz. U. z 2017 poz.2215) w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 roku nie zmienia się stawka zwrotu podatku akcyzowego i wynosi 1 zł za 1 litr. Limit zwrotu ustala się stosując nadal ten sam przelicznik tj. 86 zł za 1 ha użytków rolnych.

W przypadku nie wykorzystania limitu w pierwszym terminie o zwrot podatku można ubiegać się w drugim terminie .

Pieniądze wypłacane będą w pierwszym terminie: 3 - 30 kwietnia 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Drugi termin naboru wniosków - od 1 do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT, wystawionymi za zakup oleju napędowego od 1 lutego do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

W drugim terminie pieniądze wypłacane będą w dniach 1 – 31 października 2018 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Informacje : zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ .

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy Serock, pokój 35 i pod numerem telefonu (22) 782 88 07, (22) 782 88 09.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W 2018 ROKU

W dniu 31 marca 2018 roku mija termin opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Opłatę wnosimy bez wezwania przelewem na rachunek bankowy

Miasta i Gminy Serock o numerze:

28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

Istnieje również możliwość płacenia kartą płatniczą lub za pośrednictwem telefonu z wykorzystaniem kodów blik (PKO Bank Polski, ING, PeoPay) bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Informacje : zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz tel.022 782 88 07(8,9) pok. 34,36 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock.

OPŁATA ZA PSA W 2018 ROKU

Opłata dotyczy właścicieli psów, osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Do dnia 31 marca 2018 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007 i Uchwały Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku należy dokonać opłaty na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock. Wysokość opłaty rocznej od jednego posiadanego psa wynosi 40,00 zł .

Opłatę należy wnieść bez wezwania.

W przypadku podatników podatku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo rolne przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania dwóch psów. Również osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe są zwolnione z opłaty z tytułu posiadania jednego psa. Osobom zaliczanym do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa oraz osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa asystującego.

Opłaty będzie można dokonać :

- na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock o numerze:

28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Legionowie, odział w Serocku lub za pośrednictwem telefonu z wykorzystaniem kodów blik (PKO Bank Polski, ING, PeoPay) .

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy użyciu karty płatniczej lub telefonu z wykorzystanie kodów blik nie są naliczane dodatkowe opłaty.

Zmiany w obowiązujących przepisach

Nowe przepisy zakładają, że od 1 stycznia 2018 r. rolę regulatora gospodarki wodnej przejmie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wody Polskie to nowa instytucja powołana na mocy Prawa wodnego. Więcej informacji: TUTAJ