Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Nawigacja:

Treść strony

KRUS ogłasza konkursy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu  "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Głównymi organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci  „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” na terenie Oddziału Regionalnego KRUS Warszawa.

 

Zadania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w roku 2017

Zadania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa to realizacja wielu obowiązków ustawowych. Ochrona środowiska jest bowiem dziedziną interdyscyplinarną i wymaga wiedzy łączącej wiele dziedzin. Z tego również wynika wielość spraw prowadzonych przez Referat.

Do najważniejszych z nich, zrealizowanych w 2017 roku, należy zaliczyć:

 1. bieżąca obsługa administracyjna interesantów m.in. z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie zwierząt wraz z aktami wykonawczymi do tych aktów prawnych,
 2. pozyskiwanie środków zewnętrznych (w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na następujące zadania: usuwanie azbestu, budowa ścieżek dydaktyczne krajoznawczo – turystyczne w gminie Serock oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock,
 3. edukacja ekologiczna mieszkańców: organizacja stoiska promocyjnego Piknik Ekologiczny 2017 dla mieszkańców - w stoisku przeprowadzane były konkursy ekologiczne, mieszkańcy zapoznawani byli z zasadami prawidłowego postępowania
  z odpadami, odbierali sadzonki za oddany zużyty sprzęt AGD, RTV, kontynuowanie akcji porządkowej „Zbierz (się) do kupy” – plakaty, tabliczki, rozpowszechnianie pakietów do sprzątania, przygotowanie i wydruk ulotek dotyczących: ścieżki edukacyjnej, prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, ulotki zbierz się do kupy, zakup i montaż urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza (Serock, Jachranka, Borowa Góra),
 4. przeprowadzenie konkursów dla mieszkańców – „Moja posesja – moja pasja” i „Mój balkon – moja pasja” oraz współorganizacja Święta Darów Ziemi, zorganizowanie korowodu, pokazu konnego, zorganizowanie stoisk wystawowych i sprzętu rolniczego podczas imprezy,
 5. rozwijanie dalszej współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz z sołtysami – zorganizowanie wyjazdu na targi w Toruniu, zorganizowanie warsztatów kulinarnych pn. ,,Smaruj zdrowo- czyli nie samym masłem żyje człowiek”, zaangażowanie kół
  w Piknik Ekologiczny oraz Święto Darów Ziemi, zorganizowanie wyjazdu studyjnego dla rolników, wyjazdu na Targi Turystyczne w Toruniu,
 6. dofinansowanie z budżetu gminy wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
 7. uchwalenie i realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym także kontynuacja akcji „Pies czeka na człowieka”,
 8. zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „Drzewo 600-lecia”, w ramach której rozdano właścicielom nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Serock 600 sadzonek drzew,
 9. szacowanie szkód spowodowanych przymrozkami.

 

Codzienna praca Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa to dziesiątki telefonów, uwag, wniosków i pism. Do każdej z nich pracownicy Referatu podchodzą z należytą rzetelnością, rozpatrując je indywidualnie – w miarę posiadanych możliwości formalno – prawnych.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego – Podsumowanie 2017 roku

Początek roku, to zwykle okres podsumowania roku ubiegłego. Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i Prawo o aktach stanu cywilnego, realizowanych przez Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Referat Spraw Obywatelskich

Ogólna liczba mieszkańców miasta i gminy Serock na dzień 31.12.2017 r. zameldowanych na pobyt stały wyniosła 13832 osoby. W mieście było to 4170 osób, natomiast w pozostałych miejscowościach na terenie gminy to 9662 osoby. Dla porównania liczba mieszkańców na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 13671osób (w mieście – 4083, w gminie- 9588)

W porównaniu z danymi na koniec 2016 roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 161 osób.

Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r. zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła 292 osoby, z czego:

- w mieście 92 osoby

- w gminie 200 osób

Na podstawie danych z rejestru wydanych dowodów osobistych w 2017 roku aż 1905 osób wnioskowało o wydanie nowego dowodu osobistego. Głównym powodem wymiany dokumentu tożsamości jest upływ terminu ważności dowodu osobistego, ale również zagubienie lub zniszczenie.


W 2017 roku wszczęto 54 postępowania administracyjne dotyczące wymeldowania

            W powyższej sprawie wydano 52 decyzje administracyjne, w tym:

 • 28 - dotyczących wymeldowania z pobytu stałego danej osoby
 • 24 - dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego
 • od 4 decyzji odwołano się (3 zostały utrzymane w mocy, a 1 została przekazana do ponownego rozpatrzenia

Rejestr wyborców stałych

Do zakresu zadań referatu należy również prowadzenie rejestru wyborców stałych   w wersji komputerowej i kartoteki ręcznej, który musi być i jest na bieżąco aktualizowany. Z powyższego również sporządzane są kwartalne sprawozdania, które przekazywane są do Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

Liczba wyborców ogółem według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 11404.

Na terenie gminy zamieszkują również osoby bez zameldowania na pobyt stały i na swój wniosek zostały wpisane decyzją do stałego rejestru wyborców. Na koniec 2017 roku było to 579 osób.

 

WRĘCZENIE PIERWSZYCH DOWODÓW OSOBISTYCH

 

Młodym mieszkańcom naszej gminy, kończącym osiemnasty rok życia w okresie obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości, uroczyście wręczane są pierwsze dowody osobiste. Młodzież wkraczająca w dorosłe życie, odebrała pierwsze dokumenty tożsamości z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku w dniu 10 listopada 2017 roku.

 

9k=

 

PIT W SEROCKU SIĘ OPŁACA

 

Od 2016 roku prowadzona jest akcja zachęcająca do płacenia podatków w gminie Serock. Podanie w zeznaniu podatkowym Serock jako miejsce zamieszkania, powoduje, że ponad 30 % podatku wróci do budżetu gminy. Akcja ma na celu informowanie mieszkańców gminy, że nie trzeba być zameldowanym by móc płacić podatki na rzecz gminy w której faktycznie się mieszka. Dzięki temu pozyskuje się środki na realizację różnego rodzaju inwestycji.

 

9k=

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

W 2017 roku sporządzono 321 aktów stanu cywilnego, w tym:

- 11 aktów urodzenia,

- 104 akty zgonu,

- 206 aktów małżeństwa.

 

Przypominamy, że akty stanu cywilnego można pobrać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

ŚLUBY W PLENERZE

Dzięki zmianom w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego możemy wybrać, inne niż urząd, miejsce ceremonii. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwarantujące zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Decyzja o tym, czy zaproponowane miejsce spełnia te wymogi, należy do kierownika USC. W myśl nowych przepisów za zorganizowanie takiej uroczystości przyszli małżonkowie muszą zapłacić 1000 zł. Na terenie naszej gminy tego typu ceremonie są bardzo popularne. Dla porównania  w 2015 roku udzielono 71 ślubów cywilnych z czego 29 poza lokalem. Natomiast już  w 2016 roku udzielono 102 śluby, z czego w plenerze odbyło się 40. Ta liczba stale rośnie, bowiem w 2017 roku mieliśmy już 70 ceremonii zaślubin poza lokalem.

 

 

Zdjęcie użytkownika Storytellers Wedding.

 

9k=

 

 

NAJSTARSZE OSOBY W GMINIE

W listopadzie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzili najstarszych mieszkańców naszej gminy, wręczając pamiątki gminne i gratulacje. W tym roku odwiedziliśmy z życzeniami 46 jubilatów, którzy ukończyli 90 lat i więcej.