Rotator zdjęć

Główna treść strony Konsultacje społeczne

Co jest ważne w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz co go ogranicza:

Co jest ważne podczas tworzenia planu?    

•    Prawne uwarunkowania terenu (np. objęcie ochroną przyrodniczą lub konserwatorską);
•    Ustalenia wynikające z dokumentów wyższego stopnia (np. ustalenia wynikające dla danego terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy);
•    Stan własnościowy gruntów (plan tylko w wyjątkowych sytuacjach może ograniczać prywatnych właścicieli gruntów);
•    Istniejące zagospodarowanie terenu (przyjmowane rozwiązania powinny odpowiadać wymaganiom stawianym przez dany teren – np. odsunięcie zabudowy od drogi);
•    Interes publiczny (rozumiany jako dążenie do spełnienia potrzeb ogółu społeczności)
•    Interes prywatny (sygnalizowany najczęściej w formie wniosków zgłaszanych do planu przez zainteresowanych).

USTALENIA PLANU

 

wstecz

Powrót do topu strony