Rotator zdjęć

Główna treść strony Konsultacje społeczne

Podsumowanie II etapu konsultacji dotyczące projektu planu w Dębem

Zakończył się okres wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem, a tym samym zakończyliśmy drugi etap konsultacji w tej sprawie. Wczorajszego dnia zostało opublikowane zarządzenie ws. rozpatrzenia uwag do projektu planu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
W tym miejscu pragniemy podsumować wszystkie spotkania, które odbyły się w ramach II etapu konsultacji.
W dniach 08.11.2018 i 12.11.2018 r. w OSP w Woli Kiełpińskiej odbyły się dwa spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w wyłożonym projekcie planu miejscowego. Na spotkaniach omówiony został kształt projektu planu, a w szczególności zapisy dotyczące tego co projekt planu po wejściu w życie będzie wykluczał. Na obu spotkaniach rozmowy były merytoryczne i rzeczowe, a każdy z zadających pytanie otrzymał odpowiedź.  Dodatkowo, uczestnicy spotkań (mieszkańcy i przedsiębiorcy) zadeklarowali chęć podjęcia rozmów dotyczących wypracowania kompromisu nad zapisami  planu.
W dniu 21.11.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie tzw. grupy roboczej, która składała się z przedstawicieli Stowarzyszenia Czysta Gmina Serock oraz sołtysów miejscowości najbardziej zainteresowanych ustaleniami nowego planu – reprezentujących interesy mieszkańców oraz przedstawicieli części przedsiębiorców funkcjonujących  na terenie objętym planem. Przedmiotem prac zespołu było wypracowanie kompromisu pomiędzy zainteresowanymi  uczestnikami procesu tworzenia nowego planu. W rozmowach uczestniczył ekspert w dziedzinie gospodarki odpadami – dr inż. Piotr Manczarski – pracownik Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierownik Zespołu Gospodarowania Odpadami działającego przy wydziale a także projektanci tworzący projekt planu.
Ze względu na bardzo skomplikowany charakter poruszonych zagadnień, w dniu 11.12.2018 r., odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej, na którym kontynuowano rozmowy. Ponieważ spotkanie odbyło się już po terminie składania uwag do projektu planu, przedstawiono propozycje rozpatrzenia uwag dla poszczególnych terenów funkcjonalnych. Większość z propozycji nie spotkała się ze sprzeciwem zgromadzonych.
Ze względu na konieczność wprowadzenia daleko idących zmian w zapisach projektu miejscowego planu, konieczne będzie jego ponowne uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami oraz ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.  O postępach w pracach będziemy Państwa na bieżąco informować.
    Pragniemy podziękować wszystkim Państwu, za bardzo aktywny udział we wszystkich zorganizowanych spotkaniach, chęć współpracy oraz za dostrzeżenie konieczności wspólnego dialogu. II etap konsultacji kończymy z przeświadczeniem o osiągnięciu ich celu, jakim było przekucie zainteresowania strony społecznej w konstruktywny dialog między mieszkańcami, przedsiębiorcami i władzami lokalnymi, a także z nadzieją, że ostatecznie przyjęte rozwiązania będą stanowiły najlepszy możliwy do osiągnięcia kompromis dla przedmiotowego terenu.

 

Spotkania II etapu konsultacji, dotyczące projektu planu w Dębem za nami

W dniach 8.11.2018 i 12.11.2018 r. w OSP w Woli Kiełpińskiej odbyły się dwa spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną, dotyczące omówienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.
Oba spotkania zostały przeprowadzone analogicznie – w pierwszej kolejności uczestnikom dyskusji została przedstawiona prezentacja (do wglądu załączona poniżej), w której przypomniano wyniki pierwszego etapu konsultacji oraz proces tworzenia nowego projektu planu. Następnie przypomniano kształt obecnie obowiązującego na tym terenie planu, a na końcu w szczegółach zaprezentowano i omówiono wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu, zwracając szczególną uwagę na to, co po wejściu w życie będzie wykluczał.  
W następnej kolejności przeprowadzone zostały dyskusje publiczne, podczas których obecni na spotkaniach mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni zainteresowani kształtem planu zadawali pytania przedstawicielom urzędu, urbanistom, a także dzielili się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji. 
Rozmowy na obu spotkaniach były merytoryczne i rzeczowe, a każdy z zadających pytanie otrzymał odpowiedź. Podkreślić warto fakt, że spotkania przyniosły dodatkową korzyść, jaką niewątpliwie jest założony w pierwszym etapie konsultacji cel, tj. przekucie zainteresowania strony społecznej w konstruktywny dialog między mieszkańcami, przedsiębiorcami i władzami lokalnymi oraz deklaracja podjęcia rozmów dotyczących wypracowania kompromisu nad zapisami  planu.
Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 28.11.2018 r. można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku. Uwagi należy składać na piśmie (podpisać i opatrzyć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy - dane osobowe nie będą upubliczniane), a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego.
Poniżej fotorelacja z obu spotkań.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pierwsza dyskusja publiczna w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe już w tym tygodniu.

Informujemy, że już w najbliższy czwartek (08.11.2018 r.) oraz poniedziałek (12.11.2018 r.) w OSP Wola Kiełpińska (Szadki 6) zaplanowane są spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną, na które zapraszamy w szczególności mieszkańców Dębego, Stanisławowa (pierwsze spotkanie) oraz Ludwinowa Dębskiego, Bolesławowa i Gutów (drugie spotkanie). Podczas spotkań przedstawimy i przybliżymy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny strefy przemysłowej zlokalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem oraz założenia w nim zawarte, a także, wspólnie z urbanistami którzy będą obecni na obu spotkaniach, postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczącego jego zapisów.
Projekt planu  jest obecnie dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu (pok. 51) oraz w wersji elektronicznej pod adresem: www.serock.pl (w aktualnościach oraz w zakładce konsultacje społeczne), www.serock.e-mapa.net (drzewko warstw, zagospodarowanie przestrzenne) lub na platformy mobilne pod adresem: www.serock.e-mapa.mobi.

 

Dębe - II etap konsultacji społecznych

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy przemysłowej w Dębem – II etap konsultacji społecznych

ZACZYNAMY!

Informujemy, że w dniu 23.10.2018 r. rozpoczynamy oficjalny proces wyłożenia do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe (sekcja B1), obejmującego tereny strefy przemysłowej w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów. Proces ten będzie objęty etapem konsultacji społecznych. Wyłożenie do publicznego wglądu będzie trwało do 13.11.2018 r.

PROJEKT PLANU - PROCES TWORZENIA

Niezwłocznie po opublikowaniu raportu z I etapu konsultacji społecznych (28 stycznia 2018 roku), przystąpiono do opracowywania projektu nowego planu miejscowego terenów przemysłowych w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów w Dębem.
Ze względu na konieczność pogodzenia wielu, często skrajnie różnych interesów, proces opracowywania planu trwał dłużej niż przy innych podobnych opracowaniach i ostatecznie zakończył się z końcem kwietnia 2018 roku. Projekt planu był przedstawiany sołtysom i radnym Rady Miejskiej w Serocku już w maju 2018 roku, tuż przed jego skierowaniem do uzgodnień i opiniowania. 
Projekt planu został uzgodniony i zaakceptowany przez wszystkie instytucje właściwe do jego opiniowania/uzgodnienia, w tym przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który w pierwszej próbie, w czerwcu br. odmówił jego uzgodnienia. Po licznych rozmowach z przedstawicielami Zarządu udało się wypracować rozwiązanie zyskujące akceptację zarządcy drogi. Dlatego też, po wyłączeniu
z zakresu obszaru opracowania planu obszaru pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 632, dokument został ostatecznie zaakceptowany. Uzgodnienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich nastąpiło w formie tzw. „milczącej zgody”.

PROJEKT PLANU - ZAŁOŻENIA

Projekt planu został, w przeważającej mierze, oparty na wnioskach wynikających z konsultacji społecznych, przeprowadzonych na przełomie 2017 i 2018 roku. Założenia te przede wszystkim zakładały jak najszersze ograniczenie możliwości funkcjonowania, na terenie objętym zmianą, działalności związanych z gospodarowaniem odpadami. Jak staraliśmy się na każdym kroku przypominać, nie było możliwe całkowite wykluczenie tej formy działalności z obszaru Dębego.
Mamy jednak przekonanie, że zaproponowane rozwiązania spełniają nadrzędny cel jaki sobie postawiliśmy przystępując do sporządzania tego planu. Celem tym było zapewnienie mieszkańcom Dębego i przyległych miejscowości, poczucia, że w ich niedalekim sąsiedztwie nie powstanie przedsiębiorstwo, mogące negatywnie wpłynąć na stan lokalnego środowiska, a przez to pogorszyć ich komfort życia.
Poniżej prezentujemy, przedstawione w syntetycznej formie, założenia, jakie postawiliśmy sobie przystępując do tworzenia projektu tego planu.

 • Wykluczenie możliwości realizacji przedsięwzięć uznanych w trakcie konsultacji za szczególnie uciążliwe (m.in. kompostownie)
 • Możliwie najszersze ograniczenie działalności gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami
 • Docelowe wyeliminowanie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Wprowadzenie w planie obowiązku realizacji stref zieleni izolacyjnej
 • Zabezpieczenie interesów mieszkańców sąsiadujących z przedmiotowym terenem poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów w MPZP

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
W  JAKI SPOSÓB  POZNASZ TREŚĆ PROJEKTU PLANU


Projekt planu  w wersji papierowej będzie dostępny od 23.10.2018 r. w siedzibie Urzędu (pok. 51) oraz w wersji elektronicznej pod adresem: www.serock.pl (w aktualnościach oraz w zakładce „konsultacje społeczne”), www.serock.e-mapa.net lub na platformy mobilne pod adresem: www.serock.e-mapa.mobi. Aby skorzystać z wirtualnej prezentacji projektu planu należy otworzyć „drzewko warstw” i zaznaczyć warstwę „zagospodarowanie przestrzenne”, przesuwając jednocześnie widok na interesujący nas teren na mapie.
W ramach II etapu konsultacji społecznych poświęconych zaprezentowaniu przygotowanego projektu planu, odbędą się dwa spotkania warsztatowe połączone z dyskusją publiczną, zaplanowane w dniach 8.11.2018 r. i 12.11.2018 r. w siedzibie OSP Wola Kiełpińska (Szadki 6). Spotkania rozpoczniemy o godzinie 18.00.
W trakcie trwania konsultacji oraz po ich zakończeniu (do 28.11.2018 r.) będzie można składać uwagi do projektu planu, które będą przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miejską w Serocku.
     

UWAGI DO PLANU – TWOJE PRAWO

Wyłożenie do publicznego wglądu, jest tym etapem sporządzania planu miejscowego, w trakcie którego każdy zainteresowany może zapoznać się z jego proponowanym kształtem, a także złożyć uwagę, jeśli uzna, że zaproponowane rozwiązania wymagają zmiany. Każda złożona uwaga, która spełni wymagania formalne, będzie rozpatrywana przez organ sporządzający plan – Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Każda uwaga, której nie uwzględni organ sporządzający plan, będzie poddana pod obrady Rady Miejskiej, która ostatecznie zadecyduje czy należy ją uwzględnić. 
Składane do organu uwagi, mają odpowiadać dwóm zasadom: 

 1. Należy je składać w wyznaczonym przez organ sporządzający plan terminie (od 23.10.2018 roku, do 28.11.2018 roku);
 2. Należy je podpisać i opatrzeć danymi umożliwiającymi identyfikację nadawcy (dane osobowe nie będą upubliczniane),
  a w przypadku pism składanych drogą elektroniczną, należy korzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpisu kwalifikowanego

 

SZCZEGÓŁY W TWOJEJ OKOLICY

Jak poprzednio, szczegóły dotyczące samego procesu konsultacji, jego harmonogramu, a także o możliwościach i sposobie składania uwag do planu, przekazujemy Państwu w przystępnej formie, za pośrednictwem ulotek i plakatów, które pojawią się w miejscach użyteczności publicznej, w miejscowościach najbardziej zainteresowanych kształtem nowego planu. 
Ulotki będzie można pobrać w okolicznych sklepach, u sołtysów miejscowości Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo, Bolesławowo, Guty i Izbica. Plakaty informacyjne poza tablicami ogłoszeń (sołeckimi i Urzędu Miasta i Gminy Serock), pojawią się także w okolicznych sklepach.


PRZYJDŹ, ZAPOZNAJ SIĘ, PYTAJ


Jeszcze raz, wszystkich Państwa zainteresowanych kształtem nowo tworzonego dokumentu, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią za pośrednictwem dedykowanej zakładki na stronie www.serock.pl, „dla mieszkańca”, „konsultacje społeczne” oraz w „aktualnościach”, a także na portalu mapowym gminy www.serock.e-mapa.net.  
Na co dzień, szczegółowo na Państwa pytania będą odpowiadać pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, a w trakcie planowanych spotkań także urbaniści opracowujący projekt planu.

Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w godzinach pracy urzędu – poniedziałki godz. 8.00 – 18.00,  wt – pt 8.00 – 16.00, jak również telefonicznego, pod numerem telefonu 22 782 88 27, jak i mailowego, pod adresem: konsultacje@serock.pl. 

 • Harmonogram - II etap konsultacji
 • Ulotka - II etap konsultacji

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne

5 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyło się spotkanie podsumowujące proces konsultacyjny dotyczący zbieranych założeń do nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w sąsiedztwie składowiska odpadów w Dębem. Na spotkaniu zostały przedstawione wyniki konsultacji – wnioski, opublikowane w raporcie dnia 22 stycznia 2018 r. na stronie UMiG, oraz harmonogram dalszych prac nad uchwaleniem nowego miejscowego planu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Kolejne spotkanie w formie dyskusji publicznej przewidziane jest na etapie wyłożenia projektu planu, na przełomie kwietnia/maja 2018 r. O szczegółach będziemy informować. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej i tablic informacyjnych w miejscowościach.

Korekta raportu

Szanowni Państwo,
w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Czysta Gmina Serock oraz opublikowanym na prowadzonym przez Stowarzyszenie profilu „Stop kompostowni w Dębe” na portalu społecznościowym facebook w dniu 23.01.2018 r. fragmentem transkrypcji ze spotkania warsztatowego, zapis w Raporcie z konsultacji społecznych towarzyszących procedurze uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem (opublikowany w dniu 22.01.2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pod adresem https://www.serock.pl/2411,2018?tresc=15581 oraz wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie tut. Urzędu) na str. 30, w brzmieniu:

„Rekompensata dla miejscowości położonych w sąsiedztwie składowiska"
Podczas konsultacji pojawił się również postulat, zgodnie z którym mieszkańcy byliby w stanie zaakceptować fakt funkcjonowania na tym terenie działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, gdyby ich miejscowości otrzymywały z tego tytułu dodatkowe korzyści, poprawiające komfort życia mieszkańców.”
otrzymuje brzmienie:

 „Rekompensata dla miejscowości położonych w sąsiedztwie składowiska"
Podczas konsultacji pojawił się również postulat, zgodnie z którym mieszkańcy chcieliby otrzymać rekompensatę za obecność uciążliwości związanych z funkcjonowaniem na tym terenie strefy przemysłowej, aby ich miejscowości otrzymywały z tego tytułu dodatkowe korzyści, poprawiające komfort życia mieszkańców.”.

Zmieniona w powyższym zakresie treść Raportu znajduje się na stronie internetowej Urzędu, pod adresem: https://www.serock.pl/2378,konsultacje-spoleczne.

Jednocześnie, w odniesieniu do wyników konsultacji społecznych, informuję, że powyższa zmiana, nie ma wpływu na ich wynik, a pozostała treść Raportu nie ulega zmianie.

 

Raport z konsultacji społecznych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem opracowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku dotyczącym przebiegu konsultacji społecznych towarzyszących procedurze uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem. W treści raportu zawarto sprawozdanie z poszczególnych spotkań oraz wypracowane przez uczestników opinie i postulaty dotyczące przyszłego przeznaczenia tego terenu.

Informujemy, że wersja papierowej raportu dostępna jest w siedzibie Urzędu w pok. nr 51.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom poszczególnych etapów konsultacji. Dzięki Państwa aktywności mogliśmy pozyskać obszerny materiał, który będzie pomocny podczas prac nad projektem miejscowego planu.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje, które odbędzie się w dniu 05.02.2018 r. o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Relacje z poszczególnych etapów konsultacji

Spacer badawczy na terenie przedsiębiorstw działających w Dębem

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia przygotowanej ankiety. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut.
 

Badanie ankietowe stanowi element prowadzonego procesu konsultacyjnego, dotyczącego przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem.
Celem badania jest zebranie Państwa opinii na tematy poruszane w części II ankiety. Pytania zadane w części ogólnej są zbierane wyłącznie dla potrzeb statystycznych. Ankieta jest badaniem anonimowym i jego wyniki będą wykorzystane w procesie tworzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Ankieta dostępna jest TUTAJ
 
 
 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem. Konsultacje są otwarte – do udziału w nich zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców miejscowości zlokalizowanych najbliżej terenu objętego zmianą planu, tzn. Dębego, Ludwinowa Dębskiego, Bolesławowa, Stanisławowa i Gutów.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 30 listopada 2017 r. do 21 grudnia 2017 roku. W tym okresie przeprowadzimy badania ankietowe oraz zorganizujemy spotkania konsultacyjne. Zależy nam na tym, żeby wszyscy zainteresowani tematem mogli się wypowiedzieć. Dlatego też większość wydarzeń będziemy organizować w terminach i miejscach, ułatwiających Państwu udział.

Po zakończeniu konsultacji zostanie opracowany raport, w którym szczegółowo omówimy wszystkie poruszane zagadnienia. Raport udostępnimy na stronie internetowej (www.serock.pl). Szczegółowe informacje na temat prowadzonego procesu konsultacji znajdziecie Państwo w tej zakładce - będą one na bieżąco aktualizowane.


Konsultacje przygotowaliśmy i organizujemy przy wsparciu merytorycznym i grantowym w ramach projektu „Przestrzeń dla Partycypacji” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki uczestnictwu w projekcie gmina Serock podjęła współpracę z ekspertami Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Fundacji Napraw Sobie Miasto.

 

Czym są konsultacje i dlaczego je organizujemy

Konsultacje społeczne organizują różne podmioty administracji rządowej i samorządowej, aby wypracować wraz z mieszkańcami takie rozwiązania, które będą uwzględniały potrzeby społeczności lokalnej przy istniejących ograniczeniach. Ostateczne projekty mogą zawierać większość zgłoszonych potrzeb, a czasem tylko niewielką ich część. Wszystko zależy od uwarunkowań i możliwości prawnych. Konsultacje społeczne to głos doradczy, z uwzględnieniem którego podmiot administracji rządowej i samorządowej podejmuje ostateczną decyzję.

Co jest ważne w procesie tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz co go ogranicza:

• Prawne uwarunkowania terenu (np. objęcie ochroną przyrodniczą lub konserwatorską);
• Ustalenia wynikające z dokumentów wyższego stopnia (np. ustalenia wynikające dla danego terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy);

Jak będziemy prowadzić konsultacje:

Punkt informacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, parter sala ślubów, czynny w poniedziałki, w godzinie 16.00 – 17.00, środy, w godzinie 15.00 -16.00, w okresie od 30 listopada 2017 roku do 21 grudnia 2017 roku (oraz w zależności od potrzeb, w godzinach pracy Urzędu);

O czym rozmawiamy, czyli Diagnoza terenu, na którym pracujemy

Składowisko odpadów i jego sąsiedztwo

Głównym punktem terenu, w obrębie którego się poruszamy, jest nieczynne, dawne składowisko odpadów. Choć obiekt ten jest monitorowany i przeciwdziała się jego negatywnemu wpływowi na sąsiednie tereny, nie ma możliwości wyeliminowania go całkowicie. To właśnie ta okoliczność powoduje, że tereny w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów nie mogą być przeznaczone pod lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i niezbędne jest odnalezienie innej formuły ich zagospodarowania.

Dzikie składowisko odpadów w tym miejscu funkcjonowało od lat 60` XX w. Składowisko powstało w miejscu gdzie zlokalizowane były obszerne wyrobiska pożwirowe, powstałe w wyniku nielegalnego wydobywania materiału ziemnego. Do lat 90` bez żadnej kontroli zdeponowanych w tym miejscu zostało około 10 000 m3 odpadów. Wkrótce po transformacji ustrojowej kraju, władze gminy podjęły starania zmierzające do przywrócenia równowagi ekologicznej tego miejsca. Szybka decyzja co do konieczności rekultywacji składowiska wynikała ze świadomości władz dotyczącej konsekwencji dla środowiska jakie niosło położenie w  niezabezpieczonych zagłębieniach terenu znacznych ilości odpadów. Korzystne warunki terenowe i konieczność zagospodarowania już zdeponowanych odpadów były jednymi z czynników determinujących lokalizację przyszłego gminnego składowiska odpadów w tej lokalizacji.  Decyzja o pozwoleniu na budowę dla gminnego składowiska wydana została w październiku 1995 roku. Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie we wrześniu 1996 roku. Składowisko zostało przebudowane z podpoziomowego na nadpoziomowe w latach 2005 – 2006. W ramach przedsięwzięcia, gmina wykonała m.in.:
• wybranie dotychczas zgromadzonych w tym miejscu odpadów;
• uszczelnienie folią izolacyjną niecki terenowej składowiska;
• wykonanie systemów odwodnienia i odgazowywania odpadów zdeponowanych na składowisku;
• umieszczenie dotychczas zgromadzonych odpadów w odpowiednio przygotowanej niecce terenowej;
• wykonanie szczelnego zbiornika na wody odciekowe o pojemności wynoszącej 600 m3;
• wykonanie zaplecza socjalno-technicznego, obejmującego pomieszczenia pracownicze, wagę elektroniczną wraz z systemem dezynfekcji pojazdów opuszczających składowisko;
• budowę wału ziemnego okalającego nieckę składowiska;
• budowę rowów zbierających wody opadowe z terenu wokół składowiska, połączonych ze zbiornikiem na wody odciekowe;
• budowę systemu monitoringu wpływu składowiska na wody podziemne opartego o system piezometrów;
• wykonanie pasów zieleni izolacyjnej.
 
Pierwszy etap budowy składowiska, połączony z rekultywacją dzikiego składowiska, obejmującą wydobycie dotychczas zdeponowanych odpadów i uszczelnienie niecki terenowej pochłonął kwotę ponad 695 tys. zł (wynosząc nieco ponad 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gminę w roku 1995). Projekt początkowo przewidywał również budowę drugiej kwatery składowiska, a funkcjonowanie całej instalacji przewidywano na co najmniej 53 lata. Jednakże, m.in. ze względu na zmianę krajowego systemu gospodarowania odpadami, polegającą na odejściu od niewielkich lokalnych składowisk i skupieniu uwagi na instalacjach regionalnych (wojewódzkich), odstąpiono od tych planów i ostateczne zamknięcie składowiska nastąpiło w 2013 roku. Przyjęty plan rekultywacji przewiduje wprowadzenie roślinności leśnej na koronie dawnej niecki składowiska. Jej wprowadzenie powinno zakończyć się do 30 października 2019 roku (po odpowiednim uformowaniu warstw gleby, które będzie podzielone na kilka etapów. Pierwszy - wykonany został jesienią 2017 roku). Następnie, przez co najmniej 30 lat gmina zobowiązana będzie do pielęgnacji wprowadzonej roślinności.
Poniesiony przez gminę nakład prac i środków na przywrócenie bezpieczeństwa ekologicznego składowiska odpadów w Dębem najdobitniej pokazuje, że gmina jest podmiotem najmniej zainteresowanym powstaniem na tym terenie nowych inwestycji, mogących odcisnąć trwałe piętno na stanie lokalnego środowiska.
Niezmiernie ważne jest uświadomienie sobie, że składowisko choć nieczynne, nadal oddziałuje na swoje sąsiedztwo. Wraz z decyzją o pozwoleniu na jego budowę, wprowadzona została strefa oddziaływania, obejmująca pas terenu o szerokości 200 m od jego granic, w którym nie mogą powstać nowe budynki mieszkalne.
Nieczynne składowisko odpadów, jest jedynym istniejącym obiektem, który na tym terenie wywarł trwały wpływ na stan środowiska. Wszelka pozostała działalność prowadzona w sąsiedztwie bądź dopuszczona obowiązującym miejscowym planem, choć nie zawsze będąca wzorem estetyki, nie stwarza zagrożenia pogorszenia jakości środowiska.

Ustalenia obowiązujących dokumentów planistycznych – stan obecny

W uchwalonym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego zmianą planu przewidziano funkcję przemysłową. Ustalenie to wprowadził w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2014 roku.

 • -

Ten stan rzeczy spowodował, że w przeciągu 3 lat na tym terenie powstało lub jest w trakcie budowy 9 zakładów przemysłowych i usługowych, w których pracę znalazło już 65 osób .Docelowo na terenie tym znajdzie pracę nawet 130 osób.

 • -

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest TUTAJ

Wszyscy jesteśmy zgodni co do potrzeby wprowadzenia zmian w dopuszczalnych formach zagospodarowania terenów wokół dawnego składowiska odpadów. Realny zamiar budowy w tym miejscu kompostowni pokazał w jakim kierunku powinny zostać przeprowadzone te zmiany tj. ograniczenia możliwości powstania działalności, która mogłaby być szkodliwa dla terenów sąsiednich.
W tworzeniu planu trzeba brać pod uwagę także istniejący stan zagospodarowania terenu, nad którym pracujemy. W Dębem obecność przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gospodarką odpadami uniemożliwia uchwalenie zakazu tego typu działalności.
Zapisy planu mogą jednak w taki sposób nakierować przyszłe zagospodarowanie, by po pierwsze nie dopuścić do powstania grup przedsięwzięć uznawanych za szkodzące swojemu sąsiedztwu, po drugie zobligować podmioty inwestujące na tym terenie do jeszcze większej  troski o wpływ ich przedsięwzięć na otoczenie, a po trzecie, w możliwie największym stopniu zniwelować uciążliwości związane z funkcjonowaniem terenów przemysłowo-usługowych.

Co możemy zmienić

Przede wszystkim możemy zmienić plan i to zaczęliśmy przygotowywać. Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 sierpnia 2017 roku przystąpiliśmy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu. Państwa zaangażowanie już w pierwszym etapie tego procesu przekonało nas również, że niezbędnym elementem prac nad planem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych.
Podstawową rzeczą jaką chcemy osiągnąć zmieniając obowiązujący plan miejscowy, jest uniemożliwienie powstania na terenie naszej gminy obiektów takich jak: kompostownie, spalarnie odpadów i  innych negatywnie wpływających na stan środowiska.
W nowym dokumencie widzimy również możliwość wprowadzenia w życie rozwiązań chroniących przyległe tereny mieszkaniowe, przed ewentualnymi negatywnymi skutkami rozwoju terenów przemysłowo-usługowych.
O tym jak ostatecznie wyglądać będzie nowo opracowywany dokument, mamy nadzieję porozmawiać z Państwem w najbliższym czasie.

Przewodnik po planowaniu przestrzennym

Jesteśmy jednym z niewielu samorządów w skali kraju, który dla całego obszaru gminy opracował i wdrożył miejscowe plany zagospodarowania terenu. O roli jaką plan zagospodarowania odgrywa w życiu codziennym najlepiej przekonują się osoby, które stają przed przedsięwzięciem budowy własnego domu. To właśnie fakt posiadania przez gminę planów zagospodarowania zwalnia bowiem przyszłych inwestorów, z obowiązku uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, skracając dzięki temu proces formalnego przygotowania inwestycji z roku do nawet 1- 2 miesięcy.

Plany miejscowe, a tym bardziej proces ich tworzenia i zmiany są jednak złożonymi zagadnieniami, wśród których nie kiedy trudno się odnaleźć. Plany są jednak aktami prawnymi i jak każde inne źródło prawa w mniejszym lub większym stopniu wpływają na nasze codzienne życie, kształtując przestrzeń w której żyjemy.

Z tego też powodu pragniemy podzielić się z Państwem opracowaniem, które w przystępny sposób przybliży zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym.

„Przewodnik, przygotowany przez Fundację Napraw Sobie Miasto, skierowany jest do każdego, kto chciałby się dowiedzieć, czym jest planowanie przestrzenne i jak można się zaangażować w tworzenie dokumentów planistycznych. Autorzy prostym językiem tłumaczą, czym są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium, jak powstają i jakie mają znaczenie dla otoczenia. Na czytelnych schematach pokazana jest procedura planistyczna i momenty przeznaczone na włączenie się w prace wszystkich mieszkańców i użytkowników danej przestrzeni.

Publikacja powstała w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”, realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacją Napraw Sobie Miasto, Pracownią Zrównoważonego Rozwoju i Związkiem Miast Polskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych dokumentów planistycznych przy aktywnym udziale mieszkańców” (źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/biblioteka/publikacje/przewodnik-po-planowaniu-przestrzennym/).

Konsultacje społeczne

Pod koniec listopada bieżącego roku, otworzymy konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sekcja B1, obejmującego tereny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem.

Kontakt

Wszystkie pytania i uwagi na temat organizowanego procesu konsultacji prosimy kierować do Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock. Czekamy na nie również pod nr telefonu 22 782 88 27, lub pod adresem skrzynki elektronicznej konsultacje@serock.pl.

Powrót do topu strony