2017

Menu rwd

Menu podstrona

Zameldowanie przez internet

W związku z wejściem w życie, z dniem 01 stycznia 2018 r., ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

- utrzymanie obowiązku meldunkowego,

- nadanie numeru PESEL wszystkim cudzoziemcom, których pobyt w Polsce przekracza 30 dni,

- zameldowanie drogą elektroniczną.

Procedura zameldowania przez Internet jest podobna do procedury zameldowania osobiście w urzędzie. Osoba, która melduje się elektronicznie, musi dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz oświadczenie właściciela lub podmiotu nim dysponującym, potwierdzające pobyt w lokalu. W razie uzasadnionych wątpliwości organ gminy może żądać okazania oryginałów dokumentów. Powstanie specjalna e-usługa, za pomocą której każda osoba posiadająca profil zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mogła się zameldować.

Jednocześnie przy użyciu jednego formularza meldunkowego możliwe będzie:

  • zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego,
  • zameldowanie na pobyt stały i jednocześnie wymeldowanie z pobytu czasowego.
  • autor: Referat Spraw Obywatelskich

wstecz