Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Relacja z XXXV sesji Rady Miejskiej

W dniu 31 sierpnia 2017r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Serocku.
Do zaproponowanego porządku obrad dodatkowo na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock  zostały wprowadzone trzy projekt uchwał:
 - w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. Nefrytowa,
- w sprawie  nadania drodze położonej we wsi Dosin gm. Serock nazwy ul. Rozalii,
- w sprawie nadania drodze położonej we wsi Wola Smolana gm. Serock nazwy.
Po zmianie porządku obrad sesji, radni przystąpili do jego realizacji.

Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Z inicjatywy Burmistrza, przy 14 głosach za, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja B1. Przyjęta zmiana planu ma za zadanie wypracowanie nowej formuły zagospodarowania terenów przemysłowych w miejscowości Dębe, a także określenie ich dalszego kierunku rozwoju. Przyjęcie uchwały poprzedziło wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Czysta Gmina Serock i przedstawienie stanowiska Stowarzyszenia w kwestii zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dębe.

Rada Miejska wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie prawa własności działek nr 23/16 i 23/17 położnych w obrębie Jadwisin gm. Serock, stanowiących drogi- ul. Jabłoniową i ul. Nad Wąwozem w miejscowości Jadwisin.

Radni podjęli szereg uchwał dotyczących nazewnictwa dróg na terenie gminy Miasto i Gmina Serock: we wsi Dębinki (ul. Paproci), we wsi Marynino (ul. Waniliowa i ul. Leśny Zakątek), we wsi Skubianka (ul. Przylesie), we wsi Dosin (ul. Rozalii), we wsi Wola Smolana (ul. Zagajnik) oraz w Serocku (ul. Nefrytowa).

W dalszej części sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w kwocie 170.000zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803W na terenie gminy Serock.

Ponadto radni dokonali zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025, jak również podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na dostosowaniu dochodów
 i wydatków do wprowadzonych zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock. Ponadto wprowadzono zmiany w załączniku nr 2 polegające na dostosowaniu łącznych nakładów finansowych do wprowadzonych zmian w budżecie.

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Serock są spowodowane wprowadzeniem środków, jakie gmina otrzymała z instytucji zewnętrznych, m.in. dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 24.000zł na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Wola Smolana gmina Serock”, dofinansowaniem projektu „Wyposażenie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku” w wysokości 346.030,18zł oraz otrzymaną dotacją z Województwa Mazowieckiego
z przeznaczeniem na zwrot kosztów za udział w targach turystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w wysokości 15.982,50zł. Ponadto gmina otrzymała rozliczenie VAT za lata ubiegłe w wysokości 508.691zł. Ogółem dochody zostały zwiększone o kwotę  558.709,79zł.

Rada Miejska wyraziła zgodę na zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000zł na bieżące utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Serock. Przeznaczono również kwotę 10.000zł na pokrycie kosztów funkcjonowania służb ponadnormatywnych na terenie gminy Serock. Zabezpieczono również środki na wymianę systemów grzewczych na systemy proekologiczne oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto dostosowano środki przeznaczone na zadania inwestycyjne do kwot uzyskanych po rozstrzygniętych przetargach. W wyniku dokonanych zmian w budżecie, wydatki zostały zmniejszone o kwotę 1.059.110,81zł. Deficyt budżetowy został zmniejszony o kwotę 1.617.820,60zł.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Obligacje zostaną wyemitowane w kwocie 6.000.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 3.500.000zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.000zł. Wykup obligacji będzie następował do roku 2027.

W związku ze zmianą nazw bądź adresów ośrodków pobierających opłatę miejscową na terenie gminy Serock, Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała została przyjęta jednogłośnie- przy 14 głosach za.

W punkcie dotyczącym spraw różnych sołtysi oraz mieszkańcy gminy zgłosili bieżące problemy, na które uzyskali odpowiedź ze strony Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku.

  • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Wstecz

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.