2017

Menu rwd

Menu podstrona

Modernizacja kotłowni indywidulanych – projekt na 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od poniedziałku 6 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku przyjmowane będą deklaracje udziału w programie ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock. Program polega na pozyskaniu dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie polegające na likwidacji starych systemów grzewczych i zastąpienie ich nowymi, ekologicznymi. Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko - groszek). Z uwagi na fakt, że do tej pory nie podano szczegółowych warunków programu jakie będą obowiązywały w 2018 r., zbierając informacje od Państwa bazujemy na doświadczeniu z roku bieżącego. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie i złożenie deklaracji, którą zamieszczamy poniżej.

Wymagane dokumenty do deklaracji:

- zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na zmianę ogrzewania (lub podpisanie druku deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli),

- tytuł prawny do nieruchomości,

- oferta cenowa i dokumentacja techniczna wybranego kotła

- w przypadku wymiany źródła ogrzewania na piec gazowy - wymagana jest kopia prawomocnego pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku - potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z kopią ostatniego rachunku za gaz lub umowa na dostarczanie gazu wraz z kopią ostatniego rachunku za gaz.

Program ten zostanie uruchomiony jedynie w sytuacji uruchomienia programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Złożenie deklaracji udziału w programie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania do wymiany pieca.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do składania deklaracji. Deklaracje przyjmowane są do 20 grudnia 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 22 782 88 40.

wstecz