Rotator zdjęć

Główna treść strony Dokumenty strategiczne

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Przyjęty przez Radę Miejską w Serocku, gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej. Ma służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, jak również upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Ma pomóc przede wszystkim w  aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane w programie działania ukierunkowane są na poprawe stanu zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie ich dostępności dla mieszkańców i turystów.
Gminny program opieki nad zabytkami opracowywany jest na cztery lata. Co dwa lata Burmistrz jerst zobowiązany do przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z jego realizacji.

Gminny program opieki nad zabytkami

wstecz

Powrót do topu strony