Dokumenty strategiczne

Menu rwd

Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025

"Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025" to jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych, którego celem jest określenie głównych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań strategicznych oraz sposobów ich realizacji w najbliższych latach. Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 280/XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016 r.

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2015-2020

Aktualnie obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Serock określa Uchwała Nr 159/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015 -2020

Plan Rozwoju Lokalnego

Informacja na temat obszaru rewitalizacji w Gminie Serock

Od 18 listopada 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, umożliwiające gminom wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, czyli rewitalizację tych obszarów. Przepisy określają zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia, i oceny rewitalizacji, które na mocy ww. ustawy są zadaniami własnymi gminy, jednak mają charakter nieobowiązkowy.

Plany Odnowy Miejscowości

Plany Odnowy Miejscowości:

 

Plan Gospodarki Odpadami

Kwestię gospodarki odpadami aktualnie reguluje uchwała nr 132/XIV/2011 podjęta przez Radę Miejską w Serocku w dn. 27 października 2011.

Program Ochrony Środowiska

Został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w serocku, nr 133/XIV/2011 z dn. 27 października 2011

Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Przyjęty przez Radę Miejską w Serocku, gminny program opieki nad zabytkami jest elementem polityki samorządowej. Ma służyć podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, jak również upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Plan Rewitalizacji - strategiczny dokument, zawierający planowe inwestycje na terenach zdegradowanych, niezbędny w staraniach o unijne dotacje. W przypadku gminy Serock rewitalizacja dotyczyć będzie miasta Serock. Celem rewitalizacji jest stymulowanie życia społecznego, zmiana złego wizerunku oraz uruchomienie trwałych procesów, które w efekcie mają doprowadzić do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2017

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Powrót do topu strony