Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Straż Miejska

KONTAKT:
NR ALARMOWY: 986

tel. 22 782 72 92, 22 782 88 33,
tel. kom. 603 873 290
straz.miejska@serock.pl

PRACOWNICY:

Komendant Straży Miejskiej
Adam Krzemiński

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej
Cezary Tudek
 

Strażnicy:
Starszy Strażnik - Bogdan Dytyniak
Starszy Strażnik - Paweł Wiewióra
Starszy Strażnik - Andrzej Mieciek
Starszy Strażnik - Krzysztof Malinowski
Strażnik - Mariusz Kochański
Strażnik - Paweł Krawczyk

Centrum dyżurne:
Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Artur Cesarz
Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Krzysztof Pawlak
Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Zbigniew Pawlik
Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Krzysztof Kita

Informujemy, że Komendant Straży Miejskiej w Serocku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13.00-15.00 oraz środę 13.00- 15.00. w siedzibie Straży Miejskiej, pok.nr 10.
Sprawy nagłe, wymagające interwencji komendanta Straży Miejskiej poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 72 92, 603 873 290.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZADANIA

1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3. kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),
4. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób po-stronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
6. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich za-mieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

W związku z powyższymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
2. przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.


PRAWA

1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich toż-samości,
3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
4. dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
b) w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1 pkt 3,
c) w związku z wykonywaniem czynności określonych w art. 11 pkt 7, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.
5. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
6. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wy-kroczenia,
7. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
8. wydawania poleceń,
9. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.


OBOWIĄZKI

1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie pole-ceń przełożonych,
2. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
3. zachowanie tajemnicy prawnie chronionej,
4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
7. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DZIAŁANIA:

KLIKNIJ TUTAJ, aby zobaczyć

akcje społeczne:

KLIKNIJ TUTAJ, aby zobaczyć

 

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.