Rotator zdjęć

Główna treść strony 2016

Obwieszczenie dotyczące gazociągu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczące budowy międzysystemowego gazociągu Rzeczpospolita Polska i Republika Litewska.

Zgromadzenie Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego

W dniu 28 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Serock  odbyła się VI sesja Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, członkowie spotkania przystąpili do jego realizacji.

W pierwszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z V sesji,  który w  wyniku głosowania został przyjęty. Następnie Przewodniczący Zarządu Związku udzielił informacji na temat działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
Pozytywnie rozpatrzono projekt uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej. Zgodnie z założeniami uchwalono budżet Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na 2017 rok. Ustalono dochody w łącznej kwocie 70 010,00 zł. Wydatki ustalono w łącznej kwocie 83 684,69 zł. Ustalono deficyt w wysokości 13 674,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13 674,69 zł.

Zostały również omówione m.in. tematy:
- Wieloletniej Prognozy Budżetowej Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na lata 2017-2020 r.
- Koncepcji w zakresie kierunków  docelowego zagospodarowania gminnego Kompleksu Rekreacyjno– Wypoczynkowego Nieporęt – Pilawa.

 

Od 01.01.2017 roku będzie obowiązywał nowy formularz CEIDG – 1

Urząd Miasta i Gminy w Serocku uprzejmie informuje wszystkich obecnych i przyszłych przedsiębiorców, że od dnia 01.01.2017r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku CEIDG-1. Jednocześnie zaznaczamy, że zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu oświadczenia (pole 15), które dodatkowo zawiera oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG.  Treść podajemy poniżej:

„Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, osoba, która składa fałszywe oświadczenie i została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, oświadczam, iż wobec osoby, której dotyczy niniejszy wniosek, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16-18 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie działalności gospodarczej objętej wpisem w CEIDG, oraz że osoba, której dotyczy wniosek, posiada tytuły prawne do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG.”

Ponadto informujemy, że na terenie całego kraju, mnożą się przypadki kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”.

Druk do złudzenia przypomina urzędowe pismo, nie można jednak dać się nabrać.
 
Ministerstwo Rozwoju przypomina, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Osoba, która otrzyma takie pismo, może zgłosić usiłowanie oszustwa na policję.

Bądźmy czujni, jakie dokumenty do nas docierają i skąd pochodzą.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn. 02.01. - 04.01.2017 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Kania Polska, Kania Nowa, Cupel, Nowa Wieś, Serock, Jadwisin.

Fajerwerki - bądź ostrożny!

Pamiętaj, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi, dlatego muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Warto przestrzegać najważniejszych zasad korzystania z fajerwerków:

KUPUJESZ – sprawdź, czy:

 1. Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych (pęknięcia, przerwania, wgniecenia, wybrzuszenia) oraz czy nie wysypuje się mieszanina pirotechniczna.
 2. Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone, nie przesuwają się i nie wypadają.
 3. Lont jest zabezpieczony pomarańczową osłoną lub opakowaniem.
 4. Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi.
 5. Instrukcja obsługi napisana jest w języku polskim i zawiera co najmniej informację o sposobie odpalenia oraz niezbędne ostrzeżenia.

UŻYWASZ – pamiętaj:

 1. Upewnij się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone. W wielu miejscowościach obowiązują lokalne rozporządzenia, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych np. tylko w noc sylwestrową.
 2. Czytaj instrukcję. Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń producenta. Zwróć uwagę na ostrzeżenia.
 3. Zachowaj bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylaj się nad ładunkiem.
 4. Wybierz miejsce, w którym korzystając z fajerwerków nie zrobisz nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczysz. Sprawdź, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.
 1. Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych nieletnim, użytkowanie fajerwerków w sposób niebezpieczny czy zakłócanie porządku zgłoś Policji.
 2. Gdy doszło do wypadku, wezwij służby ratownicze: Straż Pożarną, Pogotowie.

 

Wymagania dla organizatorów imprez z udziałem ponad 50 osób, w tym bali sylwestrowych

Organizator powinien uwzględnić m.in. takie elementy jak:

 • warunki ewakuacji ludzi (co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń) – drogi powinny być drożne
 • wykończenie wnętrz – nie powinno używać się materiałów i wyrobów łatwo zapalnych (bezwzględny zakaz stosowania na drogach ewakuacyjnych materiałów luźno zwisających i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych)
 • sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych (systemów sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, gaśnic),
 • zapewnienie dostępu do gaśnic i wyjść ewakuacyjnych,
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • znajomość przez pracowników obsługi i służb ochrony obiektu zasad postępowania na wypadek powstania pożaru (w szczególności zasad organizacji i prowadzenia ewakuacji i sposobów alarmowania PSP oraz służbom ratowniczych),
 • drożne drogi dojazdowe dla samochodów ratowniczych.

 

źródło: https://www.straz.pl/aktualnosci/fajerwerki

Nowi pracownicy samorządowi

Dwóch nowych pracowników z pozytywnym wynikiem ukończyło służbę przygotowawczą uprawniającą do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

29 grudnia nowi urzędnicy przyjęli gratulacje od Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Sylwestra Sokolnickiego i w jego obecności złożyli uroczyste ślubowanie. Tekst wypowiedzianej roty brzmiał: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania. Tak mi dopomóż Bóg.”

Przedstawiamy Państwu nowych pracowników samorządu serockiego:

Pani Renata Dąbrowska – podinspektor ds. administracyjnych

Pani Wioleta Pędzich – podinspektor ds. planowania rozwoju lokalnego

Serdecznie gratulujemy zakończenia służby przygotowawczej. Życzymy samych sukcesów w pracy na stanowisku urzędniczym.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podsumowanie roku 2016 oraz najważniejsze inwestycje w 2017r.

Dobiega końca rok kalendarzowy 2016, a wraz z jego końcem nadchodzi czas podsumowań inwestycji przeprowadzonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Ze względu na źródła finansowania naszych działań podzieliliśmy je na trzy części: 

Pierwsza część - inwestycje, na które zostały złożone wnioski i które uzyskały dofinansowanie. Tu warto wymienić przede wszystkim:

a) kompleksową przebudowę systemu kanalizacji w Zegrzu. Koszt inwestycji to 3.851.610 zł. Zakończenie budowy planowane jest na 2018 r. Zadanie jest dofinansowane w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wniosek został złożony  na początku roku 2016 i uzyskał dofinansowanie. Umowa z Wykonawcą została podpisana w listopadzie br. Prace budowalne rozpoczną się w styczniu 2017 roku. Będzie to dla nas, w nadchodzącym roku, jedna z priorytetowych inwestycji. Planowane zakończenie całości zadania to połowa 2018 roku;

b) przebudowę ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica. Przebudowa obejmuje odcinek od ronda w Wierzbicy do ronda 25-lecia Samorządu w Serocku. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 3.000.000,00 zł. Tu kosztorysowa wartość inwestycji wynosi ponad 7 mln zł. Na początku roku 2017 planujemy ogłosić przetarg na  roboty budowlane. Ze względu  na zakres prac planujemy ich realizację w I połowie roku. Projektem objęty jest odcinek drogi o długości prawie 6,5 km, gdzie na całym odcinku projektowana jest ścieżka rowerowa, remont nawierzchni jezdni na długości ponad 4 km. Dodatkowo projektujemy doświetlenia przejść dla pieszych, oznakowanie aktywne wszystkich azyli na przejściach oraz dobudowę oświetlenia drogowego w miejscach, gdzie obecnie ono nie występuje;

c) modernizację boiska sportowego w Gąsiorowie. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej  - kwota dofinansowania – 274.800,00 zł.  Planowany termin zakończenia prac 15 maj 2017 r. Obecnie jest ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert upływa w dniu 3 stycznia. Naszym celem jest dokonanie otwarcia inwestycji na dzień dziecka. Zakres prac obejmuje budowę:
- boiska wielofunkcyjnego o wym. 28m x 54m do piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz piłki siatkowej o nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy wypełnionej piaskiem kwarcowym na podbudowie przepuszczalnej
- placu zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną -  piasek
- strefy tenisa stołowego ze stołem do ping-ponga i nawierzchnią z kostki betonowej
- siłowni terenowej z urządzeniami sprawnościowymi i nawierzchnią bezpieczną – darń z rolki  oraz ścieżką z kostki betonowej
- zagospodarowania terenu (ławki z oparciem, ławki młodzieżowe, stoły do gier planszowych, kosze na śmieci, piłkochwyty), komunikację, zieleń (trawniki, krzewy) oraz uzbrojenie terenu: oświetlenie terenu i boiska

d) budowę sieci wodociągowej w Serocku ul. Chrobrego – inwestycja, która uporządkuje system wodociągowy. Zadanie dofinansowane jest w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planujemy inwestycję zrealizować w całości w roku 2017.

Druga część - inwestycje, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie i które albo rozstrzygnęły się dla nas negatywnie, albo jeszcze czekają na rozstrzygniecie. Tu warto wymienić te główne, zaczynając od wniosków jeszcze nierozstrzygniętych, jak np:

a) rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Wyposażenie obiektu w zabudowę meblową, elementy multimedialne oraz aplikacje ekspozycyjne. Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Do dnia dzisiejszego konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. Jednak ze względu na konieczność zakończenia inwestycji w I kwartale przyszłego roku w listopadzie w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2017 roku;

b) w grudniu złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji wodociągowo–kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Serocku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2020 w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa". W ramach  wniosku ujęte zostały następujące przedsięwzięcia:
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy, rejon ulicy Wiosennej,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra Stasi Las – II etap,
- budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin,
- budowa sieci wodociągowej Serock ul. Tchorka, Zakroczymska, Rzemieślnicza Koszykowa, Warszawska, Norwida, Witkiewicza, Orzeszkowej, Słowackiego oraz drogi wewnętrzne.

Inwestycje przewidziane są do realizacji w latach 2017-2019. Oczywiście ostateczny termin jest uzależniony od wyniku poszczególnych konkursów. Mamy jednak nadzieję, że do połowy przyszłego roku będziemy wiedzieli, czy udało nam się zakwalifikować do dofinansowania.

Inwestycje, na które niestety nie udało się nam uzyskać dofinansowania:

 • termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu. Wniosek był składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2016-2020. Przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, niestety ze względu na ilość złożonych wniosków o dofinansowanie, ostateczną ilość punktów jakie udało nam się zdobyć i kwotę alokacji nie wystarczyło dla nas środków;
 • budowa ul. Długiej, Głównej w Stasim Lesie oraz budowę ul. Jasnej w Jachrance. Na te inwestycje również składane były wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2020. Sytuacja była analogiczna do tej z termomodernizacją szkoły. Wnioski przeszły ocenę formalną i merytoryczną, jednak ze względu na alokację oraz ilość zdobytych punktów nie uzyskaliśmy dofinansowania z powodu braku środków.

Ulica Główna w Stasim Lesie została wybudowana z własnych środków w III i IV kwartale 2016 roku. W przyszłym roku planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie budowy ul. Długiej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, natomiast ulicę Jasną w Jachrance wybudujemy z własnych środków w niedalekiej przyszłości.

Na 2017 rok postawiliśmy sobie za cel znaleźć nowe formy finansowania termomodernizacji Zespołu Szkół w Zegrzu.

Po trzecie rok 2016 był również rokiem, gdzie szereg inwestycji zostało zrealizowanych albo w  samych obiektach szkolnych, albo w ich bezpośrednim otoczeniu. Wymieńmy tu chociażby te najważniejsze, jak np.:
- poprawa efektywności w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej – inwestycja zrealizowana przy wykorzystaniu pożyczki umarzalnej z WFOŚiGW
- modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku – I etap
- poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku
- budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu.

Na 2017 rok z inwestycji oświatowych planujemy przede wszystkim zrealizować:
-  dokończenie budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie – inwestycja realizowana w latach 2015-2017. W 2017 roku przewidziana została kwota w wysokości 900.000,00 zł. Ostatni etap rozbudowy. Planowany termin zakończenia inwestycji - 30  lipca 2017 rok
- II etap modernizacji zaplecza socjalnego w budynku Gimnazjum w Serocku
- dokumentację projektową na  poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły w Serocku – poprzez wymianę kotłowni gazowej
- dokumentację projektową na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie,
- dokumentację projektową na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej
- rozbudowę i modernizację przedszkola w Serocku – wykonanie dokumentacji do I połowy roku 2017.

Trzecia część - zadania, które były zaplanowane do realizacji w roku bieżącym, jak choćby:
- kilkanaście oświetleń drogowych w miejscowościach: Dębinki, Zabłocie, Wierzbica, Kania Nowa, Nowa Wieś, Jadwisin, Borowa Góra oraz Serock ul. Krasińskiego, Traugutta-Zielona, Pod Lasem, Żytnia i Podleśna oraz ul. Warszawska
- przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Serock, tj. ul. Farna i ul. Św. Wojciecha oraz ul. Retmańska
- modernizacja budynku Ratusza
- rewitalizacja Rynku w Serocku. Ta inwestycja jest zaplanowana do realizacji do końca marca 2017 roku
- budowa placu zabaw w Woli Smolanej
-  dokumentacja na modernizację nawierzchni stadionu miejskiego w Serocku.

Ogółem budżet na zadania inwestycyjne w roku 2016 wynosił około 11 mln. złotych. Był to rok ciężkiej i intensywnej pracy całego zespołu ludzi odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację inwestycji. Był to również kolejny rok doświadczeń wszystkich, którzy mieli wpływ na kształt budżetu inwestycyjnego oraz na jego realizację. Oczywiście były też pewne potknięcia, których nie udało się uniknąć, pewne opóźnienia zarówno z winy Wykonawców, czy też osób prowadzących. Są to jednak przykłady jednostkowe, które zostaną przez nas dokładnie przeanalizowane i posłużą za bazę do nauki i poprawy na rok przyszły. Biorąc pod uwagę fakt, że budżet na rok 2017 w zakresie wydatków inwestycyjnych wynosi prawie 20 mln złotych możemy być pewni, że będzie on jeszcze bardziej intensywny, pracochłonny i wymagający. Już teraz pracujemy nad przygotowaniem w pierwszej kolejności planu zamówień publicznych, kończone są pierwsze projekty, które mają być przedmiotem dofinansowania czy to ze środków unijnych czy też krajowych. Rozliczane są dokumentacje projektowe, które będą stanowiły podstawę do realizacji robót budowlanych w przyszłym roku i latach następnych.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Zakończono roboty budowlane na ul. Głównej w Stasim Lesie

Do dyspozycji mieszkańców oddano zmodernizowany odcinek ulicy Głównej w Stasim Lesie. W ramach inwestycji wybudowano  ponad 400 m jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z systemem odwodnienia, jednostronny chodnik i oświetlenie uliczne a także odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Roboty wykończeniowe i wszelkie prace  porządkowe, które są wymagane do całkowitego zakończenia realizacji zadania zostaną przeprowadzone w przyszłym roku, przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych. Mamy nadzieję, że tak wybudowana droga, mimo dużych utrudnień na etapie jej budowy wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa i komfortu jej użytkowników, w tym przede wszystkim mieszkańców i właścicieli posesji zlokalizowanych bezpośrednio przy tej drodze.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Nowe wydanie Informatora Gminy Serock

Zaproaszamy do lektury najnowszego numeru Informatora

Informator Grudzień 2016/Styczeń 2017

Ptasia grypa

Na terytorium Polski odnotowywane zostały przypadki zjadliwej grypy ptaków. Ogniska choroby wystąpiły dotychczas w województwach lubuskim, małopolskim oraz na podkarpaciu.

W związku z powyższym, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadził zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców. Niedozwolonym jest także pojenie drobiu wodą ze zbiorników, do których dostęp mają  dzikie ptaki oraz wnoszenie zwłok dzikiego ptactwa lub tusz ptaków łownych na teren gospodarstwa z hodowlą drobiu.

Rozporządzenie Ministra nakazuje m.in. odosobnienie drobiu w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, oraz ograniczenie kontaktu drobiu z dzikimi ptakami, przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dziki ptakami, powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługa drobiu.

W przypadku podejrzenia zaistnienia choroby należy niezwłocznie poinformować Powiatową Inspekcję Weterynaryjną, Policję, Straż Miejską w Serocku lub pracowników Referatu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że obecnie nie ma zagrożenia przenoszenia się wirusa ptasiej grypy na ludzi. Jednak osobom mającym bezpośredni kontakt z chorym ptactwem zaleca się szczepienie na grypę sezonową.

Szczegółowe informacje na temat wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi, mogą Państwo uzyskać TUTAJ

Ulotka informacyjna

Spotkanie opłatkowe w zegrzyńskim Centrum

21 grudnia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe.

W spotkaniu uczestniczyli licznie zaproszeni goście: przedstawiciel Dowódcy Generalnego RSZ płk Mirosław Kostka, Zastępca Dowódcy 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia płk Piotr Adamski, Komendant 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Rafał Smuszkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny, wicestarosta Powiatu Legionowskiego Jerzy Zaborowski, przedstawiciele innych lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, jednostek wojskowych współpracujących z Centrum i innych instytucji, żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej Centrum.

Zabierając głos Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura życzył zebranym spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz spełnienia planów w zbliżającym się Nowym Roku. Natomiast Proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu ksiądz ppor. Antoni Humeniuk odczytał życzenia świąteczne Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka oraz dokonał poświęcenia pokarmu i opłatków.

Podczas uroczystego spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć śpiewania kolęd, potraw wigilijnych, dzielenie się opłatkiem oraz składania sobie życzeń.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń medycznych

Nowym programem zdrowotnym realizowalnym od 1 marca 2017 r. będzie program dotyczący rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Program będzie dotyczył osób zarówno z przewlekłymi jak i pourazowymi schorzeniami narządów ruchu, układu kostnego i mięśniowego, centralnego układu nerwowego, obwodowego układu nerwowego. Jego celem będzie także ograniczenie skutków urazów powstałych w wyniku wypadków, w tym komunikacyjnych i zaistniałych w rolnictwie (poprzez skuteczną rehabilitację osób poszkodowanych).

Dostępność do świadczeń rehabilitacji leczniczej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest bardzo ograniczona ze względu na limity, niskie kontrakty. Skutkiem tego są ograniczone możliwości leczenia osób chorych. Ważnym czynnikiem skuteczności rehabilitacji jest czas jej podjęcia, kompleksowość, intensywność oraz systematyczność zajęć. Wobec powyższego władze samorządowe gminy Serock podjęły działania zmierzające do zwiększenia dostępności do zabiegów z zakresu rehabilitacji leczniczej poprzez finansowanie ich z budżetu Miasta i Gminy w Serocku.

Będziemy Państwu podawać na bieżąco informacje szczegółowe dotyczące możliwości skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych.

Miasto i Gmina Serock realizuje od 2014 r. programy polityki zdrowotnej dotyczące szczepień ochronnych przeciw grypie (dla osób powyżej 55 roku życia) oraz przeciw pneumokokom (dla dzieci od drugiego do piątego roku życia). Łącznie, w oparciu o ww. programy polityki zdrowotnej z bezpłatnych szczepień przeciw:

 • grypie skorzystało 691 osób (211 osób w 2014r. oraz w latach 2015-2016 wg stanu na dzień 30 listopada 2016r. – 480 osób)
 • pneumokokom skorzystało 146 dzieci (64 dzieci w 2014r. oraz w latach 2015-2016 wg stanu na dzień 30 listopada 2016r. – 82 dzieci).

Finansowane z budżetu gminy szczepienia ochronne przyczyniają się do wzrostu tzw. odporności środowiskowej, która polega na zmniejszaniu ryzyka zachorowania osoby nieuodpornionej w sytuacji zwiększenia w danej populacji odsetka osób uodpornionych. Inaczej mówiąc, dzięki szczepieniom zmniejsza się częstotliwość zachorowań w wyniku ochrony wynikającej ze szczepienia oraz pośredniej ochrony osób nie zaszczepionych.

W zawiązku z powyższym władze samorządowe podjęły decyzję o kontynuowaniu szczepień ochronnych przez kolejne dwa lata, tj. do 31 grudnia 2018 r. - należy jednakże zauważyć, że Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie wprowadzające szczepienia przeciwko pneumokokom do kalendarza obowiązkowych szczepień ochronnych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z jego zapisem, obowiązkowym szczepieniem zostaną objęte wszystkie dzieci na koszt resortu zdrowia urodzone po ww. dacie.

Niektóre samorządy w ramach programów profilaktyki zdrowotnej zdecydowały się dalej zapewniać swoim mieszkańcom dostęp do szczepionki przeciwko pneumokokom dla dzieci, które ukończyły 2 rok życia. Miasto i Gmina Serock również decyduje się na kontynuację programu, aby utrzymać wysoką odporność środowiskową. Tym samym program szczepień ochronnych przyjętych w gminie wpisuje się w założenia Krajowego Systemu Szczepień Obowiązkowych zapewniając bezpłatne szczepienia dzieciom starszym (od 2 r.ż. do 5 r.ż.). W 2017 roku dzięki gminnemu programowi będą szczepione roczniki 2012-2015, a w kolejnym roczniki 2013-2016. Natomiast dzieci urodzone po 1 stycznia 2017 będą już miały zagwarantowane szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych finansowanych z budżetu Państwa.

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Informacja nt. Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że zakończył się czas na zapoznawanie się właścicieli lasów prywatnych z projektami Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. Dokumenty te opracowane zostały na zlecenie Starostwa Powiatowego na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Uproszczone Plany Urządzenia Lasów dostępne były do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w okresie 60 dni - od dnia 17 października 2016r. do dnia 17 grudnia 2016r, z czego czas na składanie uwag i zastrzeżeń był do dnia 17 listopada 2016r. Wszystkie uwagi wniesione w tym terminie zostały przekazane, zgodnie z kompetencją do Starostwa Powiatowego w Legionowie, celem rozpatrzenia.

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez firmę "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 56A z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Legionowie. Przygotowanie dokumentów poprzedziła taksacja terenowa, przez pracowników firmy TAXUS UL Sp. z o.o., która odbyła się w dniach 15 maja 2016r. do 15 września 2016r.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Uczennica z Serocka w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej!

61 uczniów ze wszystkich regionów Polski – tylu uczestników zakwalifikowało się do finału IX Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W tym gronie znalazła się Beata Zalewska z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. W walce o finał pokonała blisko 8 tys. osób.

W IX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej wystartowało w tym roku aż 7806 uczestników. Po I turze zostało już tylko 712 osób. Z tej grupy w etapie okręgowym wyłoniono 61 najlepszych młodych logistyków z całego kraju. Znalazła się wśród nich Beata Zalewska z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. Uczennica III klasy technikum wykazała się dużą wiedzą oraz opanowaniem. 3 marca zmierzy się w wielkim finale logistycznych rozgrywek i powalczy m.in. o bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki.

W tym roku w II etapie próg kwalifikacyjny gwarantujący awans do finału wynosił 24 punkty na 48 możliwych do zdobycia. Poziom trudności podnosiła forma sprawdzenia wiedzy, czyli test wielokrotnego wyboru. Młodym logistykom najwięcej trudności sprawiło pytanie nr 8, dotyczące skrótów w systemach informatycznych. Najłatwiejsze pytanie sprawdzało natomiast wiedzę z zakresu kodów kreskowych – poprawnie odpowiedziało na nie aż 69% olimpijczyków.

Teraz IX Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna wkracza w decydującą fazę – uczniowie rozpoczęli przygotowania do wielkiego finału, który odbędzie się 3 marca w Poznaniu. 61 uczestników będzie walczyć o miano najlepszego młodego logistyka w kraju. Nazwisko zwycięzcy poznamy 31 marca, podczas uroczystej gali wręczenia nagród. W obecności przedstawicieli najważniejszych przedsiębiorstw z branży TSL, nauczycieli, wykładowców WSL, rodziców oraz dziennikarzy dowiemy się kto najlepiej rozwiązał zadania problemowe, sprawdzające nie tylko wiedzę, ale również umiejętność jej wykorzystania w codziennych, zawodowych wyzwaniach. Pula nagród to m.in. bezpłatne studia w Wyższej Szkole Logistyki, wartościowe nagrody rzeczowe, zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz staże w branżowych przedsiębiorstwach.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna po raz pierwszy odbyła się w 2008 roku. Od tego czasu systematycznie wzrasta liczba uczestników i startujących szkół. W edycji 2016/2017 swoich sił próbowało 7806 osób, repezentujących 316 placówek edukacyjnych. Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

 • -

Otwarcie drogi powiatowej nr 1803W w Woli Kiełpińskiej

20 grudnia, została oficjalnie oddana do użytkowania po przebudowie droga powiatowa nr 1803W w Woli Kiełpińskiej. Jest to ważny trakt komunikujący 18 miejscowości z funkcjonującą w tej miejscowości placówką oświatową, kościołem i cmentarzem parafialnym. W uroczystym otwarciu drogi wzięli udział: Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel, jego zastępca Jerzy Zaborowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski, Radna Powiatu Legionowskiego Anna Gajewska, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej ksiądz Andrzej Marchlewski oraz inni zaproszeni goście i mieszkańcy. Po krótkich wypowiedziach dotyczących realizacji inwestycji i jej znaczenia dla społeczności lokalnej ksiądz proboszcz pobłogosławił zmodernizowaną drogę.  Oficjalne jej otwarcie nastąpiło po symbolicznym przecięciu wstęgi przez najmłodszego uczestnika uroczystości. Spotkanie zakończyły rozmowy przy wigilijnych potrawach przygotowanych na prośbę organizatora, Starostwa Powiatowego w Legionowie, przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej działające również w Legionowie.

Inwestycję realizował Powiat Legionowski przy dofinansowaniu z gminy Serock.
Koszt inwestycji to 1.074.738,88 zł

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

30-lecie Honorowego Krwiodawstwa w Zegrzu

16 grudnia br. w Klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Zegrzu.

W obchodach uczestniczył Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, wicestarosta Powiatu Legionowskiego Jerzy Zaborowski, sekretarz Miasta i Gminy w Serocku Tadeusz Kanownik, prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie Tadeusz Kowalewski, przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zastępca Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego ppłk Dariusz Nowakowski, prezes Klubu HDK PCK „Legion” plut. Robert Kowalewski oraz honorowi krwiodawcy - żołnierze Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki i okoliczni mieszkańcy.

„Honorowe Krwiodawstwo to bardzo ważny aspekt działalności nie tylko Centrum, ale każdej organizacji, instytucji, jednostki wojskowej….30 lat mija gdy w 1986 roku zawiązany został Klub HDK przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności…. Chciałbym Panom pogratulować osiągnięć - jeżeli jest mowa w szerszym środowisku to zawsze się dobrze mówi o Klubie HDK przy Centrum, który działa bardzo prężnie i energicznie, a przede wszystkim życiodajnie.” – powiedział w swoim przemówieniu płk dr Fura do zebranych.

Podczas uroczystości zaprezentowana została historia krwiodawstwa w Zegrzu oraz wręczone były liczne wyróżnienia.

Plut. Robert Kowalewski w ramach obchodów przedstawił także działalność Klubu HDK PCK Legion, który powstał w 2014 roku w Legionowie, ma trzynaście oddziałów w tym jeden internetowy oraz stworzył własne odznaczenie, którego najwyższym stopniem jest „Serce Legionu”. Będzie ono przyznawane za ofiarność członkom i sympatykom tej organizacji. Uroczysta gala, podczas której odbędzie się inauguracja tego wyróżnienia, odbędzie się 20 stycznia 2017 roku w Warszawie. Z dniem 1-grudnia 2016 roku Klub HDK przy CSŁiI został przyłączony do Klubu HDK PCK LEGION jako jeden z oddziałów.

Odczytano również pismo z podziękowaniami Dyrektora Wojskowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ płk. mgr farm. Piotra Klamrowskiego. W ramach obchodów została zorganizowana także wystawa podkreślająca dorobek zegrzyńskiego honorowego krwiodawstwa.

***

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Zegrzu powstał 10 czerwca 1986 r. przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności. Jego założycielem i pierwszym prezesem do 2012 r. był st. chor. sztab. rez. Tadeusz Kowalewski. Po reorganizacji Szkolnictwa Wojskowego w Zegrzu w 1997 r. powstało Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Kontynuacją powstałego Klubu przy WSOWŁ był Klub HDK PCK przy CSŁiI w Zegrzu. Skład pierwszego Zarządu Klubu HDK PCK był następujący: prezes – Tadeusz Kowalewski, wiceprezes – Zbigniew Burkacki, sekretarz – Jacek Ignatiuk, skarbnik – Andrzej Żak, członek – Marek Pawłowski. Od 20 września 2012 roku do 30 listopada 2016 roku Zarząd Klubu HDK PCK przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki stanowiły następujące osoby: prezes – Grzegorz Foryszewski, wiceprezes – Mirosław Posłuszny, sekretarz – Tadeusz Kowalewski,  członkowie – Marek Olszewski oraz Wiesław Wesołowski. Okres działalności HDK PCK w Zegrzu został podzielony na dwa etapy - od 1986r. do 1997r. gdy Klub działał przy WSOWŁ. Odbyły się wówczas 72 akcje HDK, w których oddano 2759 litrów krwi. W tym czasie do klubu należało 2613 osób. Drugi okres działalności honorowego krwiodawstwa w Zegrzu to lata od 1998r. do 2016r. gdy Klub działał przy CSŁiI. Zorganizowano wówczas 428 akcji, w których oddano 10 299 litrów życiodajnego płynu. W tym czasie do Klubu należało 16 793 osoby.

Podczas 30 - letniej działalności zorganizowanych było w sumie 501 otwartych akcji poboru krwi, w których krwiodawcy oddali ponad 13 tysięcy litrów krwi, a do Klubu w tym czasie należało ponad 19 tysięcy osób.

Wśród krwiodawców są żołnierze zawodowi, służby zasadniczej i byli żołnierze oraz pracownicy resortu obrony narodowej. Klub HDK PCK jest klubem otwartym dla wszystkich chętnych oddających krew. Honorowym członkiem klubu jest m.in. ks. płk Zenon Surma - Krajowy Duszpasterz Honorowych Dawców Krwi. W dowód uznania za działalność czerwonokrzyską zegrzyńskim krwiodawcom przyznano m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (10 odznak), Krzyż Zasługi (14), Kryształowe Serca (6), Odznaki Honorowe PCK, wszystkich stopni i wiele innych wyróżnień, medali, odznak i podziękowań. Wyróżnienia zbiorowe otrzymała Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności (Odznaka Honorowa PCK I i II st.), Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (Odznaka Honorowa PCK III st., Medal Pamiątkowy gen. J. Hallera, Medal Pamiątkowy 50-lecie HDK) oraz Klub HDK PCK (Zbiorowa Odznaka ZHDK I st., II st. oraz III st.).

Istotnym elementem działania jest współpraca z innymi instytucjami, dająca większe możliwości szerzenia jak również prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i społecznej. Klub współpracuje z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Fundacją Urszuli Jaworskiej, Stowarzyszeniem Transplantacji Serca, Centrum Zdrowia Dziecka, Klubem HDK PCK przy MPK Poznań i innymi instytucjami. Nawiązał również współpracę z wybitnym polskim kardiochirurgiem, ministrem zdrowia prof. Zbigniewem Religą.

Prowadzone są również systematyczne spotkania z nowo wcielonymi żołnierzami, kadrą zawodową i pracownikami resortu obrony narodowej Centrum. Połączenie idei czerwonokrzyskiej – honorowego krwiodawstwa – honorowego dawstwa szpiku, daje młodym ludziom zasób informacji na w/w tematy oraz świadomość dobrowolnego, honorowego uczestnictwa w oddaniu krwi i szpiku.

Osiągnięcia zegrzyńskiego Klubu można zobaczyć w Sali Tradycji Centrum. Zegrzyńscy krwiodawcy brali udział w wielu imprezach odbywających się w różnych Polski: akcjach poboru krwi, pielgrzymkach, rajdach pieszych i samochodowych, uroczystościach oraz spotkania. Najwięcej krwi oddali następujący honorowi krwiodawcy: Tadeusz Kowalewski – 130 litrów, Zbigniew Maciejak (68) oraz Adam Bednarz (58).

Z dniem 1 grudnia 2016 roku Klub HDK przy CSŁiI został przyłączony jako oddział do Klubu HDK PCK LEGION. Prezesem oddziału został wybrany plut. Robert Kowalewski, a koordynatorem oddziału jest st. chor. sztab. Mirosław Posłuszny.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami (25 listopada 2016r. – 19 grudnia 2016r.) Urzędu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Uwaga na wyłudzenia!

UWAGA! Podmiot podszywający się pod Ministerstwo Rozwoju wysłał na adresy przedsiębiorców komunikat wzywający do zapłaty, pod rygorem usunięcia danych dotyczących wpisów z bazy CEIDG. Bardzo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na tego typu wyłudzenia i ciągłe informowanie przedsiębiorców, iż wszelkie czynności z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE. W tej sprawie Ministerstwo Rozwoju prowadzi już wyjaśnienia.

Spotkanie wigilijne na serockim rynku

Jest coś niezwykłego w czasie oczekiwania na Boże Narodzenie. Najmłodsi nie mogą się doczekać świętego Mikołaja, dorośli spotkań z najbliższymi przy wigilijnym stole. Gdzieś pomiędzy przygotowaniami do świętowania przemykają myśli podsumowujące miniony rok. Jesteśmy dla siebie bardziej życzliwi, dokładamy wszelkich starań wybierając prezenty dla bliskich. Zanim jednak usiądziemy do wigilijnej wieczerzy, już kilka dni wcześniej spotykamy się ze znajomymi, by przekazać sobie dobre słowa i przełamać się opłatkiem. 

Na serockim rynku, na tydzień przed Bożym Narodzeniem, spotkaliśmy się już po raz dwudziesty pierwszy, co podkreślił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając - gospodarz niedzielnego spotkania wigilijnego. Dziękując mieszkańcom za życzliwość, wsparcie, zaangażowanie w sprawy loklane i szereg podejmowanych inicjatyw, wraz z księdzem proboszczem Dariuszem Rojkiem, złożyli mieszkańcom życzenia świąteczne. Spotkanie na serockim rynku rozpoczeło się Jarmarkiem Świątecznym. Wśród kolorowych stoisk i straganów dominowały te z ozobami i dekoracjami świątecznymi, pełne prezentów, zabawek, wyrobów rękodzielniczych i smakołyków związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Wieczorem zgromadzeni przed bożonarodzeniową szopką wysłuchaliśmy krótkiego koncertu kolęd w wykonaniu chóru Miasta i Gminy Serock - Cantores Adalberti. Tradycyjnie już Tomasz Gęsikowski Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, prowadzący wigilijne spotkanie, wręczył nagrody laureatom konkursu na motyw bożonarodzeniowy.  Nagrody za udział w rodzinnym konkursie ceramicznym, zorganizowanym przez Pracownię Ceramiki i Witrażu Mecholówka wręczyła Pani Prezes Bogusława Żaczkiewicz. 

Jak co roku - dzięki inicjatywie Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku - nie zabrakło również smakowitych wigilijnych potraw - kapusty i czerwonego barszczu oraz pierniczków przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skubiance. Przede wszystkim jednak spotkanie było piękną okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność, wspólne kolędowanie i życzliwe słowa. Życzymy spokojnego oczekiwania na Cud Narodzin oraz radosnego jego świętowania w gronie najbliższych.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Motyw Bożonarodzeniowy 2016

Zapraszamy do oglądania wystawy pokonkursowej, której tematem przewodnim są nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Prezentujemy na niej  prace młodych artystów z gminy Serock. Stworzyli oni oryginalne dzieła w ramach kilku wyznaczonych tematów: obrazek świąteczny "Anioły Bożonarodzeniowe", gwiazda kolędników, lampion świąteczny oraz trzy wybrane postaci kolędników.

Organizatorem konkursu i wystawy jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Wystawę będzie można oglądać w czasie trwania kiermaszu i XXI Spotkania Wigilijnego na rynku w dniu 18 grudnia 2016.

 

 • autor: Ref. Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu - II etap

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że zgodnie z zawartą umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1185/16/OZ/D z dnia 23.11.2016 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku – II etap” pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 15.379,28 zł, tj. 84,99% całkowitego kosztu zadania. Pozostała kwota w wysokości 2.716,12 zł (15,01% kosztu kwalifikowanego zadania) pochodziła z budżetu gminy.    

Prace odbioru i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest wykonała firma GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski, ul. Wylot 4/3, 02-494 Warszawa za kwotę 18.095,40 zł. W ramach robót udało się zutylizować 77,605 Mg (ton) płyt falistych azbestowo-cementowych stosowanych w budownictwie, z 21 nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Serock.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • -

Ruszyły kontrole w domach – Wypalanie śmieci w piecach

Musimy pamiętać, że piec w domu to nie spalarnia śmieci - nie powinno trafiać do niego nic poza paliwem określonym przez producenta w warunkach jego użytkowania. Osoba, która ma problem z tym, że sąsiad spala śmieci, powinna zgłosić problem do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku lub Straży Miejskiej. Wysokość kary wynosi od 20 zł do nawet 5 tys. zł na podstawie Kodeksu ds. wykroczeń.

Od dnia 8 grudnia 2016 roku mieszkańcy gminy Serock mogą spodziewać się odwiedzin funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub pracowników wspomnianego Referatu, którzy w ramach kontroli mogą sprawdzić piec, sposób palenia oraz paliwo, którego mieszkańcy używają oraz zapytać o źródło pochodzenia opału.

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach nieprzestrzeganie prawa w przypadku termicznego przekształcania odpadów podlega karze aresztu lub grzywny (w kwocie od 20 zł do 5000 zł).

Funkcje kontrolne są regulowane w art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Stanowi on, że marszałek województwa, wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska (w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta). Mogą oni upoważnić do przeprowadzenia kontroli pracowników podległych im urzędów lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

 1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
 2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 

Przypominamy numery kontaktowe

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy

tel. 22 782 – 88 – 40

Straż Miejska w Serocku

tel. 22 782 – 72 – 92, 603 – 873 – 290, alarmowy 986

Komisariat Policji w Serocku

tel. 22 782 – 75 – 07, alarmowy 112

Odwołanie przyjęć interesantów w dniu 12 grudnia

Informujemy, że w dniu 12 grudnia (poniedziałek) przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Zastępcę Burmistrza zostają odwołane.

W sprawach wyjątkowych Burmistrz Miasta i Gminy Serock będzie przyjmował interesantów 13 grudnia w godzinach 8.00 – 10.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Afrykański pomór świń ASF

30 listopada 2016 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyło się szkolenie w  związku z wystąpieniem kolejnych przypadków choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Legionowie Panią Agnieszkę Bąk - kierownik biura, Pana Artura Myszka – specjalistę oraz przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim Panią Magdalenę Stępień - inspektora weterynarii ds. wymogów wzajemnej zgodności i zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych.
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. W szkoleniu udział wzięło  21 hodowców trzody chlewnej z gminy Serock. Głównym tematem spotkania było przekazanie rolnikom zasad bioasekuracji, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed ASF. W trakcie szkolenia hodowcy dowiedzieli się, że muszą zabezpieczyć swoje zwierzęta przed kontaktem z dzikami, które są głównymi nosicielami tej choroby. Do karmienia zwierząt powinni używać wyłącznie pasz zabezpieczonych przed dostępem do zwierząt wolno żyjących oraz nie karmić świń odpadami kuchennymi. Rolnicy nie powinni również kupować zwierząt niewiadomego pochodzenia. Obejścia powinni utrzymywać w czystości oraz wyposażyć w maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym. Jednym z ważniejszych elementów bioasekuracji jest przestrzeganie przez hodowców trzody chlewnej terminów rejestracji  zwierząt w bazie ARiMR, w celu zachowania pełnej kontroli i nadzoru nad populacją i lokalizacją trzody chlewnej w gminach.
Afrykański pomór świń ASF jest wyjątkowo groźną, nieuleczalną, wysoce zakaźną i zaraźliwą chorobą dla świń i dzików. Wirus bardzo szybko się rozwija i jest odporny na niskie temperatury (np. w mięsie mrożonym może przeżyć 1000 dni). Chorobę charakteryzują silne objawy kliniczne i zmiany sekcyjne podobne do ostrej postaci pomoru klasycznego świń, a zwłaszcza wysoka gorączka, znaczne powiększenie śledziony, dużego stopnia wybroczynowość oraz sięgająca 100% śmiertelność. Okres inkubacji choroby wynosi przeciętnie od 4 do 8 dni, ale może być krótszy lub dłuższy w zależności od stopnia zjadliwości zarazka. Najdłuższy czas wylęgania choroby trwa 21 dni. Choroba ta nie jest niebezpieczna dla ludzi.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki, ale niestety również i człowiek. Ludzie nieświadomie transportując zwierzęta lub zakupując świnie z niewiadomego pochodzenia, czy też podając zainfekowaną karmę, z łatwością mogą przenieść wirusa w inne miejsce. Dlatego też wszyscy powinni mieć świadomość, że choroba ASF jest bardzo niebezpieczna dla całej naszej gospodarki. Pojawienie się wirusa w naszym gospodarstwie skutkuje nie tylko wybiciem całego jej stada lecz wszystkich stad świń w obrębie 3 km. Dalsze rozprzestrzenianie się choroby może doprowadzić do załamania produkcji świń i miliardowych strat w polskiej gospodarce.  

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • -
 • -

Relacja z XXVII sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 28 listopada 2016r. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Serocku, obejmująca 18 punktów porządku obrad. Po otwarciu sesji i przywitaniu zaproszonych gości, radni przystąpili do realizacji przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

W pierwszej kolejności zostały przedstawione aspekty związane z realizacją zadań dotyczących bezpieczeństwa narodowego, w tym bezpieczeństwa na poziomie samorządu gminnego. Przedstawione zostały główne informacje dotyczące stanów gotowości obronnej państwa, rodzaje stopni alarmowych, jak również informacje związane z zagrożeniem militarnym. Ponadto przedstawione zostały główne założenia dotyczące obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w szczególności na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Przedstawione zostały główne zagrożenia dla bezpieczeństwa gminy i ich źródła, do których należy zaliczyć m.in.: powodzie, wichury, intensywne opady atmosferyczne, pożary.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, opłaty targowej, opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała daje możliwości poboru podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości (łącznego zobowiązania pieniężnego) w formie inkasa również na terenie Osiedla Zegrze. Inkasentem został Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Zegrze. Ponadto główne zmiany uchwały dotyczą zmiany nazw, jak również adresów ośrodków pobierających opłatę miejscową.

W dalszej kolejności radni przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2017 rok.

Rada Miejska wyraziła również zgodę na zawarcie umów dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto i Gmina Serock dotychczasowym dzierżawcom w Serocku oraz w Szadkach.

Radni przyjęli także protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej administrowania i gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W punkcie sprawy różne radni oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy Miasto i Gmina Serock zgłaszali pytania dotyczące m.in. prac związanych z inwentaryzacją zbiorników bezodpływowych oraz nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej na ternie gminy, jak również wykorzystania funduszu sołeckiego, na które uzyskali odpowiedź ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXVII sesji Rady Miejskiej w Serocku.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej Nr 62

Pod koniec stycznia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli urzędu, przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie mające na celu analizę możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 62 na odcinku przebiegającym przez gm. Serock. W wyniku przeprowadzonej wizji w terenie oraz po dokładnej analizie możliwości realizacji kolejnych postulatów zainteresowanych stron, zostało wypracowane stanowisko, gdzie GDDKiA jako zarządca drogi krajowej podjął się realizacji zmiany organizacji ruchu na niżej wymienionych skrzyżowaniach:

1. Karolino – skrzyżowanie DK62 z DP 1807W w km 215+943

 • na wlocie drogi powiatowej nr 1807W od centrum m. Karolino ustawienie znaku aktywnego B-20,
 • korekta w oznakowaniu poziomym (w zakresie linii P-3a; P-4; P-12),
 • wprowadzenie ograniczenia prędkości – znak B-33 (70 km/h),
 • pielęgnacja zieleni mająca na celu poprawę widoczności (tereny prywatne) w rejonie skrzyżowania,
 • ujęcie przebudowy tego skrzyżowania w planach inwestycyjnych;

 

2. Szadki – skrzyżowanie DK62 z DW 622 i DP1804W w km 214+795

 • na wlotach dróg podporządkowanych ustawienie znaków B-20 (DW 622 –znak pasywny, DP1804W – aktywny),
 • korekta w oznakowaniu poziomym (w zakresie linii P-3a; P-12),
 • montaż na przejściu dla pieszych przez DK62 znaku D-6 na wysięgniku z pulsatorem,
 • uporządkowanie oznakowania w zakresie znaków D-42/D-43,
 • ujęcie przebudowy tego skrzyżowania w planach inwestycyjnych;

W trakcie spotkania przedstawiciele UMiG Serock zadeklarowali możliwość przyłączenia do istniejącej sieci oświetleniowej znaków aktywnych.

Ponadto dokonano lustracji dwóch dodatkowych skrzyżowań tj. w km 212+693 (Izbica) i w km 211+425 (Jachranka) w wyniku czego ustalono że:

 • na wlotach dróg podporządkowanych zostaną wprowadzone znaki B-20,
 • na wysokości wlotu podporządkowanego zostaną zamontowane tablice prowadzące U-3c/d,
 • korekta w oznakowaniu poziomym (w zakresie linii P-3a; P-4; P-12),
 • uzupełnione zostanie oznakowanie pionowe na wlotach dróg podporządkowanych – informacja o końcu drogi z pierwszeństwem przejazdu, tablica drogowskazowa.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem oznakowania. Dodatkowo oznakowane zostanie,  znakami aktywnymi, skrzyżowanie DK 62 z drogą powiatową Nr 1809 ul. Serocką w miejscowości Łacha. Z zapewnień GDDKiA wynika, że do końca roku planowane jest zrealizowanie wszystkich powyższych ustaleń. Mamy nadzieję, że takie działania wpłyną na znaczną poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym, a w szczególności pieszym.

Dodatkowo, w efekcie długoletnich starań gminy, w miejscowości Łacha zaczęły się prace związane z budową chodnika od zjazdu z mostu do skrzyżowania z ul. Mazowiecką wraz z budową zatoki autobusowej i zjazdów po południowej stronie drogi. Jest to pierwszy etap tej inwestycji w ramach, której docelowo wykonane zostanie przejście dla pieszych, chodnik na dojeździe do mostu od strony Łachy oraz zjazd w ul. Piaskową wraz ze zmianą oznakowania ruchu w tym rejonie. Na tą chwilę mamy zapewnienie GDDKiA, że prace nad obecnym etapem zostaną zrealizowane (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) jeszcze w tym roku. Będziemy również dążyć do tego, aby do II etapu przystąpić niezwłocznie z początkiem sezony budowlanego w roku przyszłym.   

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • -
 • -
 • -

Rodzinne warsztaty ceramiczne z Mecholówką

Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie ceramicznym z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
W konkursowej rywalizacji wezmą udział prace, które zostaną wykonane w czasie objętych patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego, warsztatów, których tematem będzie wykonanie szopki.  

Zapraszamy wszystkich serdecznie  10 grudnia w godz. od 9:00 do 14:00, do Klubu Aktywności Społecznej przy ul. Kościuszki 8 a.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie pod nr. 502 519 950,  e-mailowo bzot@wp.pl

Regulamin konkursu poniżej lub w UMiG w Serocku w pokoju nr 12.

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody w dniu 18 grudnia w czasie spotkania wigilijnego na serockim rynku.

Prace pokonkursowe zostaną pokazane na wystawie w ratuszu, w okresie przedświątecznym .           

Informujemy również, ze prace wykonane w Szkole Podstawowej, które nie zostały odebrane przez dzieci przed wakacjami, będą do odbioru w czasie trwania zajęć konkursowych w Klubie. Zachęcamy do odbioru.

Pracownia Ceramiki i Witrażu Mecholówka

Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Serock

 • -

W dniu 30.11.2016 roku Miasto i Gmina Serock zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Serock w miejscowościach Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 319 000,00 zł., a kwota udzielonej pożyczki to 278 200,00 zł. Zakres zadania obejmuje wymianę oświetlenia ulicznego polegającą na demontażu opraw oświetleniowych sodowych, a następnie montażu opraw oświetlenia LED.

Pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku tegorocznej suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania.

Dni HDK Powiatu Legionowskiego

22 listopada br. w Urzędzie Miasta Legionowo odbyły się obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa (22-26 listopada) Powiatu Legionowskiego.

W uroczystości uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny, Wicestarosta Powiatu Legionowskiego Jerzy Zaborowski, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, Przewodniczący Krajowej Rady HK PCK Sławomir Kaczyński, Prezes Klubu HDK PCK „LEGION” plut. Robert Kowalewski, przedstawiciele władz samorządowych, Polskiego Czerwonego Krzyża, Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa i Służby Krwi,  szkół, instytucji, żołnierze, uczniowie - honorowi dawcy krwi, ich rodziny i okoliczni mieszkańcy. Uroczystość prowadził Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Legionowie Tadeusz Kowalewski.

W czasie obchodów wyróżniono najbardziej aktywnych honorowych dawców krwi i opiekunów szkolnych kół PCK. Odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia otrzymał Pan Roman Otłowski.

Odznaki Honorowe PCK w wszystkich stopni otrzymało 8 osób, a ich wręczenia dokonał wiceprezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie Pan Michał Mikołajczyk.

Wyróżniono także Klub HDK PCK przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu z okazji XXX-lecia działalności w PCK. Klub jak i zarząd otrzymali puchar, statuetki, dyplomy i nagrody indywidualne od Krajowej Rady HDK PCK, Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Starostwa Powiatowego w Legionowie.

W trakcie uroczystości wręczono 20 osobom V stopień odznaczenia „Serce Legionu”, któremu odpowiada metalowa PINSA stanowiąca jednocześnie symbol klubowy mający za zadanie wyróżnienie członków Klubu HDK PCK Legion.

Rozstrzygnięto konkurs na najaktywniejszego honorowego dawcę krwi w Powiecie Legionowskim, którym został mł. chor. Marek Olszewski. Wyróżniono została także  młodzież, która brała udział w konkursach literackich i plastycznych zorganizowanych przez Oddział Rejonowy PCK w Legionowie.

Uroczystość uświetnił występ Karoliny Kram laureatki Konkursu Pieśni Patriotycznych w Legionowie.

Krew jest ciągle potrzeba, to stwierdzenie jest ciągle aktualne. Osoby oddając krew oddają też cząstkę siebie. Tym przyczyniają się do ratowania życia innych osób, które straciły własną w wyniku wypadku lub zabiegu operacyjnego. Ludzie z zaburzeniami krzepnięcia krwi, czy też po groźnych oparzeniach i urazach, a także pacjenci z chorobami rozrostowymi i nowotworowymi, w trakcie i po chemioterapii potrzebują jej codziennie. Dla właśnie tych osób organizowane są akcje honorowego oddawania krwiodawstwa.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Żołnierze rezerwy otrzymali patenty oficerskie w zegrzyńskim Centrum

26 listopada w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich 176 żołnierzom rezerwy.

W uroczystości uczestniczył Dyrektor Departamentu Kadr MON Radosław Peterman, Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych DG RSZ gen. bryg. Adam Joks, Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej, duchowieństwa, kierownicza kadra Centrum oraz 176 żołnierzy rezerwy odbywających krótkotrwałe ćwiczenia wojskowego. Uroczystość prowadził ppłk Cezary Semeniuk.

Patenty oficerskie wraz z podziękowaniami od Ministra Obrony Narodowej wręczył Dyrektor Departamentu Kadr MON Radosław Peterman.

Otrzymanie pierwszego stopnia oficerskiego jest potwierdzeniem waszego trudu żołnierskiego, zaświadczeniem, że przeszliście ten szlak i przeszliście wszystkie wymagania…. Gratuluję otrzymania patentów oficerskich, wytrwałości, zdrowia, dalszych sukcesów w służbie wojskowej.” - powiedział Dyrektor Departamentu Kadr MON Radosław Peterman do zebranych.

Następnego dnia, 27 listopada br. żołnierze rezerwy zostali mianowani na pierwszy stopień oficerski – podporucznika podczas uroczystości na placu marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie w obecności Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Plan Działań Priorytetowych

Komisariat Policji w Serocku informuje o realizacji Planu Priorytetowego, którego celem jest zminimalizowanie zagrożeń mających miejsce w:
- Jadwisinie, ul. Szaniawskiego na wysokości nr 29 (teren przyległy do sklepu),
- Serocku, ul. Pułtuska na wysokości nr 68 (park).

Według przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa oraz informacji uzyskanych w trakcie rozmów z mieszkańcami, zdiagnozowano zagrożenie polegające na spożywaniu alkoholu w wymienionych miejscach.

 • autor: Komisariat Policji w Serocku

Straż Miejska i Policja w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

24 listopada 2016 roku, w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji z uczniami.

Spotkanie miało charakter informacyjny na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i wskazaniu zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z przejść dla pieszych. Funkcjonariusze poinformowali także o prawidłowym  korzystaniu z dróg podczas jazdy rowerem. Ponadto przybliżyli uczniom charakter swojej pracy oraz poinformowali jakie zadania realizują w czasie codziennej służby. Na zakończenie spotkania uczniowie zadawali ciekawe pytania dotyczące codziennej pracy funkcjonariuszy.

Uczestnicy otrzymali drobny upominek w postaci elementów odblaskowych, a opiekunowie kamizelki odblaskowe z napisami „Bezpieczna gmina”.

UWAGA!
Przypominamy numery telefonów, pod które należy dzwonić w razie zagrożeń: W przypadku dzwonienia numer alarmowy 986 i stacjonarny 22 782 72 92, gdy połączenie nie zostanie odebrane nastąpi przekierowanie na numer komórkowy 603 873 290 automatycznie.

Policja
nr tel. alarmowego 112, 997
nr tel. 22 782 – 75 – 07

Straż Miejska
nr tel. kom. 603 – 873 – 290
nr tel. 22 782 – 72 – 92

nr tel. alarmowego 986

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Serock na lata 2016 – 2025

Pragnę poinformować mieszkańców naszej Gminy, że w dniu 7 listopada 2016 r. podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Serocku została przyjęta "Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025", jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, który realizuje ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategiczne planowanie. Celem Strategii jest określenie najważniejszych kierunków rozwojowych, ale także wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań strategicznych oraz sposobów ich realizacji przez Miasto i Gminę Serock w najbliższych latach.

Strategia jest pewnego rodzaju scenariuszem długofalowego i zrównoważonego rozwoju gminy, przygotowywanym w oparciu o określone procedury z udziałem społeczności lokalnej. Dokument został opracowany z uwzględnieniem istniejących zasobów, badań oraz przy wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących Miasta i Gminy Serock. "Strategia Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025" została przygotowana z inicjatywy władz lokalnych i jest jednym z dokumentów potrzebnych do ubiegania się o środki pozabudżetowe.

Serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom za zainteresowanie i zaangażowanie w przygotowanie Strategii, przede wszystkim za udział w konsultacjach społecznych oraz za wszystkie przekazane uwagi i opinie. Zachęcam wszystkich mieszkańców do zapoznania się ze "Strategią Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025" dostępną w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 oraz na stronach internetowych www.serock.pl i www.bip.serock.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Gminny Konkurs Plastyczny "Motyw Bożonarodzeniowy"

Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni plastycznej związanej ze Świętem Bożego Narodzenia poprzez prezentację możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, wymianę doświadczeń oraz poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Regulamin w załączeniu.

 • -

Zmiana organizacji ruchu na ul. Retmańskiej w Serocku

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że od najbliższego poniedziałku, tj. od dnia 21 listopada br. zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na odcinku u. Retmańskiej w Serocku pomiędzy ulicami Brukową a Zdrojową. Zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową ostatnim etapem realizacji tego zadania będzie wprowadzenie nowego oznakowania poziomego oraz pionowego. W najbliższy poniedziałek zostanie zatem wprowadzone nowe oznakowanie poziome, wydzielające miejsca do parkowania pojazdów po  prawej stronie ulicy –  jadąc w kierunku ul. Zdrojowej oraz znaki pionowe informujące o ruchu jednokierunkowym na tejże drodze. Ruch według nowych zasad będzie się odbywał z ul. Brukowej w kierunku ul. Zdrojowej. Wjazd od strony ul. Zdrojowej będzie niemożliwy. Taka organizacja ruchu ma na celu przede wszystkim poprawę płynności ruchu oraz uporządkowanie parkowania pojazdów w sezonie letnim, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu kołowego i pieszego zawsze tworzył się korek i chaos komunikacyjny.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Końcówka roku w inwestycjach

Zakończenie roku kalendarzowego wiąże się z kończeniem oraz rozliczeniem inwestycji rozpoczętych w drugiej połowie roku. Ale oprócz tych zadań, które powoli zbliżają się ku końcowi na początku listopada zostały zawarte jeszcze ostatnie umowy na zadania, które planujemy zrealizować do końca roku kalendarzowego. Podpisaliśmy umowy na:  

1) budowę punktów świetlnych w Zabłociu. Wykonawcą  robót jest firma ZESTI FOS Sp. z o.o  Jacek Mielczarek z siedzibą Dębe 5G. Termin realizacji do 27.12.2016r. Zadanie obejmuje swym zakresem budowę oświetlenia drogowego na części dróg gminnych, gdzie obecnie ono nie występuje. Przy założeniu że na podstawie oddzielnej umowy inny Wykonawca w tym samym okresie dokona wymiany opraw oświetleniowych na odcinku, gdzie miejscowość Zabłocie posiada już oświetlenie  - ale dosyć  już stare i energochłonne -  wieś zostanie oświetlona nowoczesnymi lampami w technologii LED;

2) budowę punktów świetlnych Serock ul. Pod Lasem. Wykonawcą robót jest firma Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko z siedzibą w Serocku przy ul. Polnej 24. Termin realizacji do 27.12.2016r. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia  ul. Pod Lasem, ul. Żytniej na odcinku od ul. Pod Lasem do okolic ul. Charbowej oraz ul. Podleśnej;
 
3) budowę punktów świetlnych Serock ul. Krasińskiego. Wykonawcą  robót jest firma ZESTI FOS Sp. z o.o  Jacek Mielczarek z siedzibą Dębe 5G. Termin realizacji do 27.12.2016r;

4) budowę punktów świetlnych Kania Nowa ul. Wspólna, ul. Serocka. Wykonawcą  robót jest firma ZESTI FOS Sp. z o.o  Jacek Mielczarek z siedzibą w Dębem 5G. Termin realizacji do 27.12.2016r. Zadanie obejmuje swym zakresem budowę oświetlenia  - oczywiście w technologii LED - na całym odcinku ul. Wspólnej oraz w ciągu drogi powiatowej ul. Serockiej na odcinku od wjazdu do miejscowości Nowa Wieś do skrzyżowania z ul. Polną. Na odcinku od początku miejscowości do ul. Popowskiej zostaną wymienione oprawy, na odcinku od ul. Popowskiej do ul. Polnej zostanie wybudowana nowa linia kablowa wraz ze słupami  
i oprawami oświetleniowymi;
 
5) budowę punktów świetlnych w Wierzbicy. Wykonawcą robót jest firma Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko z siedzibą w Serocku przy ul. Polnej 24. Termin realizacji do 22.12.2016r. W tym przypadku oświetlony zostanie odcinek drogi gminnej przy świetlicy terapeutycznej wraz z oświetleniem terenu rekreacyjnego, altany oraz budową złącza kablowego w istniejącej altanie.  

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Modernizacja oświetlenia w Serocku – ul. Warszawska

W dniu 18.11.2016 r. została podpisana umowa z firmą Jaronex, Stanisław Jaroń z siedzibą w Legionowie przy ul. Targowej 10, na zadanie pod nazwą: Modernizacja sieci nN polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i słupa linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 59/4, 26/5, 26/9 w obr. nr 14, dz. nr ew. 25 obr. 15 oraz dz. nr ew. 26/1, 60 w obr. nr 16 w miejscowości Serock oraz rozbiórka istniejącej linii oświetlenia ulicznego, na terenie działek nr ewid. 60 w obr. nr 16, dz. nr ew. 1 w obr. 17, budowa linii oświetleniowej na terenie działek nr ewid. 59/4, w obr. 14, dz. nr ew. 25 w obr. 15, dz. nr ew. 26/1, 60, w obr. 16, oraz dz. nr ew. 1 i 4 w obrębie nr 17 Serock wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Pod tą długą i skomplikowaną nazwą kryje się kompleksowa modernizacja  abonenckiej napowietrznej linii niskiego napięcia, budowa nowej linii kablowej niskiego napięcia oraz budowa nowej linii oświetleniowej wraz z nowymi słupami i oprawami.  Inwestycja ta jest wynikiem podpisanego porozumienia pomiędzy Gminą a PGE Dystrybucja S.A, gdzie każdy z inwestorów sfinansuje swój zakres przedsięwzięcia. Tym samym z tej części miasta  - zachodni odcinek ul. Warszawskiej od ul. Zakroczymskiej do końca cmentarza  - znikną stare betonowe słupy wraz z linią napowietrzną. Zostaną zdemontowane również stare zużyte oprawy   obecnie podwieszone na słupach nie będących własnością Gminy. Całość linii zostanie ułożona w poboczu ul. Warszawskiej. Gmina sfinansuje budowę nowoczesnego oświetlenia. Planujemy, że jeżeli tylko pogoda na to pozwoli całość zadania uda nam się wykonać jeszcze w tym roku i na zabawę sylwestrową  odebrać inwestycję.  

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Informacja dotycząca projektu WELCOME

Udział gimnazjalistów z Serocka w projekcie WELCOME w Hiszpanii

W dniach 20-26 października 2016 sześcioosobowa delegacja z Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku uczestniczyła w konferencji zorganizowanej w Hiszpanii w ramach projektu WELCOME, poświęconego problemowi migracji i uchodźstwa w Unii Europejskiej. W ramach przygotowań do wyjazdu, na lekcjach wiedzy o społeczeństwie odbyliśmy debatę poświeconą temu tematowi, przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów i dorosłych mieszkańców naszej gminy oraz przygotowaliśmy prezentacje i plakaty w języku angielskim, a fotorelacja z naszych działań została uwieczniona na oficjalnej stronie projektu WELCOME na Facebooku. Czworo reprezentantów klas trzecich: Karolina Bartnikowska, Katarzyna Lipska z klasy IIIb oraz Jan Oryszewski i Piotr Szczerba z klasy IIIa, pod opieką pani dyrektor Małgorzaty Szczerby oraz pani Joanny Osowieckiej, zostało zaproszonych do pięknego hiszpańskiego miasteczka Herrera del Duque, położonego w prowincji Badajoz w Estremadurze, oddalonego pięć godzin jazdy autobusem od stolicy Hiszpanii – Madrytu. Uczestnikami konferencji byli także przedstawiciele trzech gmin włoskich: Celleno, Castiglione in Teverina oraz Lubriano, czeskiej gminy Lanskroun, miejscowości Santa Lucja z Malty oraz oczywiście hiszpańskiego gospodarza - gminy Herrera del Duque.

W dniu 21 października 2016 zostaliśmy powitani przez burmistrza Herrera del Duque, pana Saturnino Alcazara Vaquerizo w Palacio de la Cultura, który służył nam przez cały okres pobytu jako oficjalne miejsce spotkań. W tym dniu mieliśmy także okazję poznać panią Rosa Balas, odpowiedzialną za politykę zagraniczną Estremadury, która wygłosiła przemówienie poświęcone genezie i historii migracji w Europie. Następnie, wszystkie delegacje dokonały oficjalnych powitań i prezentacji oraz mogły podzielić się doświadczeniami na temat imigracji w swoich krajach i lokalnych społecznościach. Tego dnia przedstawiono nam także oficjalną stronę internetową projektu oraz zainicjowano powstanie wspólnej „Księgi doświadczeń", w której każdy uczestnik mógł zamieścić swoje refleksje na temat zjawiska migracji, opinie o projekcie, czy wrażenia z konferencji. W kolejnych dniach mieliśmy okazję pokazać naszą prezentację poświęconą imigracji w Polsce oraz w gminie Serock, przedstawić działania popularyzujące projekt, podejmowane na terenie naszej szkoły. Dzięki organizatorom konferencji spotkaliśmy się z miejscowymi imigrantami, pochodzącymi z Senegalu, Dominikany i Maroka, którzy opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach podróży do Europy, życia w obcym kraju, szukania pracy, nowego domu, akceptacji wśród miejscowej ludności. W ramach konferencji uczestniczyliśmy także w debacie na temat imigracji z udziałem hiszpańskich ekspertów: Angela Calle Juareza – dyrektora generalnego AEXCID, Jose Luisa Gurria Gascona – zastępcy rektora Uniwersytetu Estremadury oraz przedstawicieli fundacji MUSOL, zajmującej się imigrantami i uchodźcami. Uczestnikom konferencji oraz mieszkańcom miasta Herrera del Duque zorganizowano projekcję wzruszającego filmu dokumentalnego „Astral” poświęconego akcjom ratunkowym o charakterze charytatywnym, prowadzonym przez międzynarodową grupę wolontariuszy na Morzu Śródziemnym wobec imigrantów i uchodźców z Afryki.

W czasie naszego pobytu w Hiszpanii poznaliśmy największe atrakcje turystyczne regionu. Najpierw zwiedziliśmy malownicze Herrera del Duque, położone w górach Montes de Cijara, wśród gajów oliwnych, palm i drzew mandarynkowych, słynne z ruin XVI-wiecznego zamku górującego nad miastem. Miejscowy proboszcz zaprosił nas do kościoła Św. Jana Chrzciciela i opowiedział nam o zabytkowej budowli i parafii. Byliśmy także w świątyni Nuestra Señora de Consolación, oddalonej o 5 km od Herrera del Duque, pustelni z XV wieku. Dużym przeżyciem była dla nas wizyta na korridzie - Plaza de Toros, na której walki byków zgodnie z tradycją odbywają się w sierpniu.

Odwiedziliśmy także pobliską rekreacyjną miejscowość Peloche, znajdującą się nad jeziorem Embalse de Garcia de Sola, która przyciąga latem licznych amatorów sportów wodnych.

Ogromne wrażenie spośród zwiedzanych zabytków zrobiła na nas górska miejscowość Guadalupe z opactwem wpisanym na światową listę dziedzictwa UNESCO, ze słynną rzeźbioną figurą Matki Boskiej, do której pielgrzymują liczni wierni.

Najwięcej wrażeń dostarczyła nam jednak całodniowa wycieczka do Meridy, stolicy regionu Estremadura, która zwana jest „hiszpańskim Rzymem”. Miasto założone w 25r. p.n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta słynie z licznych zabytków, takich jak teatr rzymski, amfiteatr, cyrk, mosty, świątynie, łuk, akwedukt oraz Narodowego Muzeum Sztuki Rzymskiej. W Meridzie byliśmy także z oficjalną wizytą w parlamencie Estremadury, zasiadaliśmy w poselskich ławach, poznaliśmy zasady funkcjonowania zgromadzenia regionalnego w Hiszpanii, podziwialiśmy nowoczesny budynek zbudowany z szacunkiem wobec starożytnego dziedzictwa miasta.

W ciągu całego pobytu mieliśmy wiele sposobności do rozmów i wymiany doświadczeń z przedstawicielami włoskich, maltańskich, czeskich i hiszpańskich delegacji. Ciekawym doznaniem było dla nas także próbowanie specjałów miejscowej kuchni. Integracji wszystkich uczestników konferencji służyła multikulturowa kolacja pożegnalna, na której królowały popisowe dania narodowe przygotowane przez uczestników. Spotkanie to uświetniły występy wokalne naszych uczennic i zespołu ze szkoły muzycznej w Herrera del Duque.

Wyjazd do Hiszpanii dostarczył nam mnóstwo niezapomnianych wrażeń, zaowocował poznaniem wielu ciekawych osób, nawiązaniem przyjaźni. Udział w konferencji uświadomił jej uczestnikom, jak ważny jest problem migracji i uchodźstwa we współczesnym świecie, nauczył otwartości i tolerancji. Przez tydzień mieliśmy okazję przebywać w prawdziwej „Wieży Babel”, porozumiewaliśmy się po angielsku, dzięki czemu mogliśmy doskonalić nasze umiejętności w języku, który nie jest już wcale taki obcy.

Joanna Osowiecka

Zachęcamy do obejrzenia strony internetowej projektu i filmu o Herrera del Duque na Youtube.

Oficjalna strona projektu:

http://www.euwelcomeproject.eu/

Film o Herrera del Duque na Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=yh4buqOA_Yg

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakończono II etap prac polegających na "Usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2016 roku"

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że zakończyły się prace polegające na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2016 roku – II etap”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 18.095,40 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w 85% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe zaś 15% pochodzić będzie z budżetu gminy. Odbiór wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zawartą umową zrealizowany został do 13 października br. przez firmę GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski, ul. Wylot 4/3, 02-494 Warszawa.

W ramach zadania odebrane zostało i przekazane do unieszkodliwienia 67,020 ton eternitu z 21 nieruchomości.

Osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości zachęcamy do składania wniosków na 2017 rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce ochrona środowiska. 

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. /22/ 782-88-39 i /22/ 782-88-40.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • -

Obchody Święta Niepodległości z udziałem zegrzyńskich żołnierzy

10 i 11 listopada w Zegrzu, Serocku i Legionowie odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości, w których uczestniczyli żołnierze Centrum Szkolenie Łączności i Informatyki.

W zegrzyńskich obchodach uczestniczył Senator RP prof. Jan Żaryn, Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel, Prezydent Miasta Legionowo Roman Smogorzewski, Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Sylwester Sokolnicki, Dyrektor Zespołu Szkół w Zegrzu Danuta Prusinowska, byli zastępcy komendantów WSOWŁ oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej zegrzyńskiego Centrum.
„Od 1989 roku żyjemy wolni wśród narodów Europy. Związani jesteśmy mocno w systemie bezpieczeństwa w ramach Sojuszu NATO. Jednak ta komfortowa od wielu lat sytuacja w żadnym wypadku nie zwalnia nas żołnierzy z obowiązku bycia w pełni przygotowanym do obrony niepodległości i gotowości podjęcia najwyższych poświęceń wobec nasze Ojczyzny. Nikt tak dobrze nie zapewni nam bezpieczeństwa jak my sami” – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności płk dr Ireneusz Fura do zebranych. Uroczystość była również okazją do wręczenia Złotego Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju, licznych aktów mianowań, odznak Tytułu Honorowego "Zasłużony Żołnierz RP" czy też odznaki pamiątkowej CSŁiI.

Podczas zegrzyńskiej uroczystości prof. Żaryn opowiedział o historii Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, roli marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Legionów w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Natomiast ppłk rez. dr Mirosław Pakuła przedstawił wykład pt. „Ścieżki do Niepodległości Zegrze i Legionowo 1914-1918” omawiając historię odzyskania niepodległości w Zegrzu i Legionowie oraz ich okolicach.
Na zakończenie zaproszeni uczniowie Zespołu Szkół w Zegrzu zaprezentowali część artystyczną uroczystości, która wraz z pięknie zaśpiewanymi pieśniami, spotkała się z jej licznymi oklaskami zgromadzonej publiczności. Komendant Centrum płk dr Fura podziękował Dyrektor, opiekunom oraz dzieciom, które otrzymali cały kosz cukierków.

Żołnierze CSŁiI uczestniczyli także 11 listopada w obchodach Święta Niepodległości w Serocku i Legionowie, podczas których odbyły się msze święte, wystawione zostały posterunki honorowe, odczytane zostały niepodległościowe Apele Pamięci a kompania oddała salwy honorowe.

Podczas serockich obchodów jego uczestnicy mogli obejrzeć nowoczesny sprzęt łączności i informatyki, uzyskać informacje na temat służby wojskowej w punkcie promocyjno-informacyjnym Centrum czy też spróbować swoich umiejętności strzeleckich na laserowym symulatorze strzelań.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 • -

W dniu 09.11.2016 roku Miasto i Gmina Serock zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wynosi 294 214,45 zł., a kwota udzielonej pożyczki to 209 300,00 zł. Zakres zadania obejmuje m.in. wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie elewacji i wymianę kotłowni, a głównym celem inwestycji jest ograniczenie emisji CO2.

Relacja z XXV sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 7 listopada 2016r. odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Serocku. Po otwarciu sesji i przywitaniu zaproszonych gości, radni przystąpili do realizacji przyjętego porządku obrad. Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Doceniając osiągnięcia i zaangażowanie  w rozwój sportu na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody za wysokie osiągniecia w dziedzinie sportu dla Pana Bartosza Szydłowskiego oraz uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu dla Pana Tomasza Lipskiego. Nagroda oraz wyróżnienie zostały wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 10 listopada 2016r.

W celu zachowania ciągłości podjętej decyzji o wspieraniu rozwoju kultury i sportu na terenie gminy Miasto i Gmina Serock poprzez udzielanie pomocy indywidualnej osobom uzdolnionym, Rada Miejska dokonała zmiany uchwał określających zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. W stosunku do poprzednio obowiązujących uchwał zmianie uległy zapisy dotyczące m.in. kryteriów przyznawania stypendium, wysokości przyznawanego stypendium czy też wykaz podmiotów, którym przysługuje prawo zgłaszania wniosków.

Wzorem lat ubiegłych Rada Miejska w Serocku uchwaliła na rok 2017 roczny program współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W programie zostały uwzględnione w części propozycje zmian zgłoszone przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Następnie zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku.

W wyniku dokonanych zmian dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 491.715,78zł, natomiast wydatki o kwotę 1.273.895,01zł.

W związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu państwa na zadanie „rozbudowa drogi gminnej nr 180422W- ul. Głównej w Stasim Lesie” plan dochodów został zmniejszony o kwotę 675.267zł. W wyniku braku zainteresowania zakupem gruntów oferowanych do sprzedaży, zmniejszony został plan dochodów budżetu o kwotę 300.000zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu gminy z tytułu otrzymanych dotacji w łącznej wysokości 79.180zł. W związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 54.417zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych. Ponadto w związku z dobrą realizacją, zwiększone zostały dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Rada Miejska wyraziła zgodę na zwiększenie wydatków na remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych. Wprowadzono również plan wydatków w kwocie 26.000zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego utrzymaniu wysokiego stopnia gotowości operacyjno- technicznej i poprawie skuteczności działań w czasie prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych. Dokonano również zmian na zadaniach inwestycyjnych, dostosowując je do faktycznego wykonania.

W celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock w 2016r., Burmistrz wystąpił do Rady Miejskiej z projektem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą, obligacje komunalne zostaną wyemitowane w kwocie 3.000.000zł. Spłata obligacji nastąpi w latach 2017-2025.

W związku z Komunikatem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. dokonano zmian w stawkach podatków i opłat lokalnych, dostosowując je do stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów. Zmiany stawek dotyczą podatków:

- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

Wprowadzono również stawka podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji. Pozostałe stawki podatków nie uległy zmianie.

W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. Zmiana dotyczy terenów położonych w Jachrance i jest spowodowana dostosowaniem ustaleń studium do zamierzeń inwestora.

Następnie Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja C2 część obrębu Jachranka. Obszar objęty planem obejmuje część obrębu Jachranka o powierzchni około 38 ha. Teren objęty planem jest przeznaczony pod usługi turystyki i/lub usługi nieuciążliwe o cechach ośrodka sportowo- rekreacyjnego typu „aquapark”, również o profilu balneoklimatycznym, wykorzystującego właściwości lecznicze, rehabilitacyjne wód termalnych. Poza tym plan dopuszcza lokalizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu- restauracji, kawiarni, obiektów lecznictwa profilaktycznego i odnowy biologicznej, obiektów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na otwartym powietrzu nie związanych z wodą.

Rada Miejska dokonała zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Gąsiorowo polegającej na wykreśleniu z załącznika graficznego do uchwały ul. Krótkiej, jak również podjęła decyzję o nadaniu drodze położonej we wsi Święcienica nazwy ul. Pasieki.

Z inicjatywy Burmistrza, radni przyjęli Strategię Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”, która stanowi istotny dokument planowania rozwoju lokalnego określający kluczowe kierunki rozwoju gminy Miasto i Gmina Serock. 

W punkcie dotyczącym spraw różnych, radni oraz sołtysi zgłosili bieżące problemy, na które otrzymali odpowiedź ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXV sesji Rady Miejskiej w Serocku.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami (30 września 2016r. – 7 listopada 2016r.) Urzędu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Gimnazjum w Serocku na III miejscu wśród gimnazjów w powiecie legionowskim

28 października, podczas sesji Rady Powiatu, w siedzibie Starostwa w Legionowie odbyło się podsumowanie rywalizacji sportowej szkół w rozgrywkach powiatowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W całorocznej rywalizacji sportowej brało udział 16 szkół gimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Do punktacji wliczały się zawody powiatowe, międzypowiatowe oraz finały wojewódzkie.

Nasi uczniowie startowali w większości dyscyplin sportowych, a osiągnięte wyniki pozwoliły naszej szkole na zajęcie III miejsca w punktacji powiatowej. Był to spory sukces, biorąc pod uwagę niewielką ilość uczniów w stosunku do gimnazjów z Legionowa i gminnych gimnazjów z Wieliszewa i Stanisławowa Pierwszego. Największe sukcesy odnieśli chłopcy, wygrywając zawody powiatowe w piłce nożnej oraz plasując się w pierwszej trójce w koszykówce, piłce ręcznej i siatkówce. W zawodach międzypowiatowych w Górze Kalwarii drużyna chłopców w piłce nożnej zajęła II miejsce. W finale wojewódzkim, w biegach przełajowych wystartował Kacper Kucharski zajmując wysokie – 25 miejsce. Dziewczęta wygrały mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym, a w zawodach międzypowiatowych były na IV miejscu.

Nagrodę za III miejsce w postaci dyplomu, statuetki i nagrody pieniężnej w wysokości 1000 złotych z rąk starosty pana Roberta Wróbla odebrała pani dyrektor Małgorzata Szczerba. Podczas tej uroczystości zostały także wręczone nagrody dla najlepszych trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego. Wśród wyróżnionych znaleźli się nasi nauczyciele pani Justyna Łyszkowska i pan Mariusz Rosiński.

zdjęcia: www.powiat-legionowski.pl

 • -
 • -
 • -

Rewitalizacjia kolei do Zegrza Południowego

W siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone wstępnemu omówieniu założeń projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze. Wzięli w nim  udział przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Szybkiej Kolei Miejskiej, Starosta Powiatu Legionowskiego oraz włodarze samorządów lokalnych - Serock reprezentował burmistrz, Sylwester Sokolnicki.

Polskie Koleje Państwowe przedstawiły stan zaawansowania prac nad projektem. W ramach współpracy zainteresowanych stron omówiono m.in. pojawiające się problemy związane z realizacją projektu i przyjęto harmonogram działań.

Inwestycja będzie finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
W najbliższych tygodniach PKP PLK przystąpi do przygotowania studium wykonalności tego projektu.

Fot. Starostwo Powiatowe w Legionowie

 

 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn. 8.11. - 18.11.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Serock, Skubianka, Izbica, Borowa Góra, Ludwinowo Zegrzyńskie, Karolino.

Kandydaci na podoficerów szkolą sią intensywnie w Zegrzu

Od 5 września br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki intensywnie szkolą się słuchacze kursu kandydatów na podoficerów. Aktualnie odbyli już dwa miesiące szkolenia.

Szkolenie trwające trzy miesiące ma na celu przygotowanie słuchaczy kursu do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów zawodowych zaszeregowanych do stopnia etatowego kaprala. W jego ramach realizowane jest szkolenie ogólnokształcące, podstawy szkolenia i wychowania, psychospołeczne uwarunkowania dowodzenia, prawne uwarunkowania służby wojskowej, szkolenie bojowe oraz zabezpieczenie logistyczne. Najwięcej czasu szeregowi zawodowi realizują z taktyki, szkolenia ogniowego, wychowania fizycznego, metodyki szkolenia wojskowego, regulaminów czy też zabezpieczenia medycznego zajęć. Wyzwaniem dla szkolonych żołnierzy z jest szkolenie z metodyki – występowanie w roli instruktora na punkcie nauczania czy też dowodzenie drużyną, ale ogólnie radzą sobie dobrze i bardzo dobrze.  

Uczestnicy szkolenia odbyli już dwa miesiące intensywnego szkolenia, a 7 i 8 grudnia br. czeka ich egzamin przeprowadzony przez instruktorów Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, który z pewnością zweryfikuje ich wiedzę. Po zakończeniu kursu realizować będą trzymiesięczne szkolenie specjalistyczne w ramach służby przygotowawczej w różnych Centrach szkolenia WP.

W trakcie kursu widać duże zaangażowanie jego uczestników i chęć współpracy.  Szkolenie realizuje taka sama liczba jego uczestników jak je rozpoczęła, a od 26 września do 17 października br. szeregowi zawodowi z własnej inicjatywy codziennie pod dowództwem Komendanta OSP mjr. Adama Goździewskiego wykonywali pompki, aby zwrócić uwagę na problemy żołnierzy cierpiących na zespół stresu pourazowego PTSD.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Startują nabory w LGD Zalew Zegrzyński

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 18 listopada do 9 grudnia br. będzie prowadzony nabór wniosków w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej oraz zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Nabór jest organizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.lgdzz.pl

Zakres tematyczny konkursów:

1) rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej na operacje zgodne
z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Praca nad Zalewem;

2) rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej na operacje zgodne
z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Praca nad Zalewem;

3) wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Praca nad Zalewem;

4) rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej dotyczącej produktów lokalnych w tym turystycznych na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Marka dla Zalewu;

5) rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Inkubatory smaku;

6) działania na rzecz zachowania niematerialnego i materialnego dziedzictwa lokalnego oraz rozwój lokalnej kultury, w tym remonty sakralnych obiektów zabytkowych, organizacja ponadlokalnych imprez, rękodzieła i tradycyjnych zawodów, konkursy, archiwizacja, tworzenie izb pamięci itp.
na operacje zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród;

7) rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na operacje zgodne
z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Tylko jedna ziemia;

8) rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i technologii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na operacje zgodne
z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia: Tylko jedna ziemia;

Ogłoszenia o naborach oraz dokumentacja konkursowa znajdują się w zakładce Informacja o naborach w LGD.

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413 oraz pod numerem telefonu (22) 76 40 413. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.

Wymiana pieców – projekt na 2017 rok – składajmy deklaracje!

Gmina Miasto i Gmina Serock przygotowuje się do składania, na początku 2017 roku, zbiorczego wniosku o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Mieszkańcy, którzy wezmą udział w programie będą mieli szansę uzyskać bezzwrotną dotację na zakup pieca. Dofinansowaniu podlegać będzie  wymiana pieców lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko – groszek).

Program będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wszystkie osoby które planują w 2017 roku wymienić piec i skorzystać z dofinansowania na wymianę, prosimy o wypełnianie i składanie deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock. Na deklaracje czekamy w dniach od 2 listopada 2016 roku do 30 grudnia 2016 roku.

Druki deklaracji dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  – parter, pokój nr 11 oraz na stronie internetowej www.serock.pl

Projekt skierowany jest wyłącznie do właścicieli nieruchomości zamieszkałej całorocznie, nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła na nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo (np. domków letniskowych). Ponadto beneficjentem programu mogą być wyłącznie osoby fizyczne – w miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.

Informacje dotyczące programu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, parter, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu (22) 782 88 39 i 22 782 88 40.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wyjazd szkoleniowy pt. „Przetwórstwo surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa”

W dniach 25 – 26 października 2016 roku został zorganizowany, przez Gminę Miasto i Gmina Serock, wyjazd szkoleniowy o tematyce „Przetwórstwo surowców rolniczych na poziomie gospodarstwa”. Szkolenie przeprowadzone zostało w Centrum Doradztwa Rolniczego – Odział w Radomiu. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz właściciele gospodarstw agroturystycznych z terenu gminy Serock. Na organizację wyjazdu studyjnego, gmina, zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 83/RW-OW-I/W/16 pozyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Szkolenie pozwoliło uczestnikom wyjazdu na zgłębienie wiedzy m.in. w zakresie przetwórstwa mięsa, owoców oraz mleka. Uczestnicy szkolenia wzięli udział w praktycznych warsztatach produkcji kiełbasy, a dodatkowo zaprezentowane zostały wszystkim linie technologiczne do przetwórstwa soków i mleka.

Warsztaty spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników wyjazdu, którzy pozyskaną wiedzę będą mogli wykorzystać w swoich gospodarstwach.

W szkoleniu brało udział 45 osób.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn. 04.11. - 10.11.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Jadwisin, Serock, Gąsiorowo, Marynino, Moczydło, Izbica, Jachranka Nowa, Skubianka.

Inwestycje na 600-lecie miasta

Rok 2017 w gminie Serock będzie upływał pod hasłem obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Oprócz szczególnych imprez, spotkań oraz uroczystości, do których trwają wzmożone przygotowania będzie to również rok, w którym będziemy kończyć zadania inwestycyjne i strategiczne ze względu na charakter tego święta.

Pierwszym ważnym zadaniem była rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (przy ul. Św. Wojciecha 2). Inwestycja została rozpoczęta już w roku 2009, kiedy to podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do  przeprowadzenia robót budowlanych, mających na celu poprawę stanu technicznego budynku. W roku 2014 dokonano gruntowej przebudowy obiektu i przeprowadzono generalny remont. Prace, ze względu na zabytkowy charakter budynku, były prowadzone pod ścisłym nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. W roku 2015 rewitalizację budynku dopełniono poprzez zmianę zagospodarowania terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie.  Ostatnim etapem działań związanych z  tworzeniem Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku jest jej wyposażenie w meble oraz elementy multimediów takie jak: monitory, projektory, komputerowe stacje robocze, tablety  wraz z oprogramowaniem w postaci aplikacji multimedialnych do obsługi ekspozycji. Wyposażenie w multimedia i ekspozycje będzie stanowiło istotę Serockiej Izby Pamięci. Obecnie został ogłoszony przetarg na to zadanie. Jego zakończenie przewidziano na koniec marca 2017 r.

Ponadto w roku bieżącym, oprócz muralu wykonanego na ścianie budynku sąsiadującego z nowo powstałą Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, przeprowadzono także gruntowny remont ul. Św. Wojciecha oraz ul. Farnej - ulic bezpośrednio przylegających do budynku. W ramach przebudowy ulic wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników oraz przebudowano odwodnienie. Kolejnym przedsięwzięciem bezpośrednio związanym ze zbliżającym się świętem jest rewitalizacja rynku w Serocku. Poniekąd inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w roku 2015 polegającym na przebudowie odwodnienia, ciągu pieszego oraz przełożeniu historycznego bruku na zachodniej pierzei.  W dniu 29 września br. została podpisana umowy z Wykonawcą firmą ZIEL-BUD z Warszawy na dalsze prace, które tym razem będą polegały na przebudowie kanalizacji deszczowej na terenie rynku, wymianie istniejącego oświetlenia doziemnego zlokalizowanego przy nasadzeniach oraz wokół budynku ratusza oraz przede wszystkim na wymianie nawierzchni parkingów oraz ciągów pieszych na terenie rynku. Istniejąca kostka  betonowa oraz kwietniki z klinkieru zostaną  wykonane w nowej technologii przy zastosowaniu materiałów tożsamych z pierwszym etapem zrealizowanym w poprzednim roku. W tym etapie nie będą prowadzone żadne prace związane z historycznym brukiem zlokalizowanym na środkowej części rynku.

UWAGA! UTRUDNIENIA KOMUNIKACYJNE NA RYNKU!

Tym samym, począwszy od dnia 2 listopada br. należy się liczyć z dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi w obrębie prowadzonych prac. Ze względu na duży zakres inwestycji oraz krótki termin na realizację, Wykonawca w pierwszej kolejności dokona wyłączenia z użytkowania środkowej alejki oraz parkingu wraz z chodnikiem po jednej stronie rynku celem wykonania niezbędnych rozbiórek oraz prac budowlanych. Prosimy zatem w szczególności wszystkich korzystających z targowiska o cierpliwość, wyrozumiałość oraz parkowanie swych pojazdów, w miarę możliwości, poza okolicami Rynku, gdzie parkowanie będzie bardzo utrudnione, szczególnie w dni targowe. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań aby zminimalizować uciążliwości związane z robotami budowlanymi.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Spotkanie z córką patrona Centrum

21 października br. słuchacze kursu na podoficerów spotkali się z Panią Zofią Potkowską, córką generała brygady Heliodora Cepy, patrona Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

W spotkaniu uczestniczył Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura, mąż córki patrona Pan profesor Edward Potkowski, Szef Wydziału Dydaktycznego ppłk Sebastian Leszczyński oraz słuchacze kursu na podoficerów. Wywiad poprowadził oficer Sekcji Wychowawczej por. Marcin Sochoń.

Pani Zofia Potkowska opowiedziała zebranym losy przedwojenne i powojenne gen. Heliodora Cepy oraz jego rodziny. Podczas wywiadu został również poruszony temat aresztowania generała i jego pobytu w więzieniu stalinowskim, a także ciekawie przedstawiony jego pobyt w Zegrzu oraz w Wielkiej Brytanii. Pani Zofia Potkowska przedstawiła generała Cepę jako dobrego dowódcę, który stawiane zdania traktował z pasją i oddaniem, a swoje ideały i wzorce działania umiał przekazywać innym i zachęcał do ich realizacji.

Na zakończenie spotkania delegacja kursu na podoficerów podziękowała za spotkanie oraz wręczyła kwiaty córce Patrona Centrum.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, Paweł Zieja

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

II miejsce w konkursie "Zdrowie w Bajce" dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku

W dniu 20.10.2016 r. dzieci z gr. IV Sówki wzięły udział w VIII edycji konkursu pt. „Zdrowie w Bajce”. Przedsięwzięcie zorganizowała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie. Tematem przewodnim konkursu był Hałas, dlatego 4 latki zaprezentowały autorski spektakl teatralny pt. „Bajka o hałasie”. Za ten sceniczny debiut jury przyznało przedszkolakom II miejsce. 

Na osiągnięcie tak dobrego wyniku w konkursie pracowały nie tylko dzieci, ale również osoby zatrudnione w tym oddziale oraz rodzice, którzy z sercem włączyli się do tworzenia scenografii.
Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu spektaklu rodzicom: Filipka Jaśkowskiego, Hani Popko, Oli Piotrowskiej oraz mamom: Zuzi Kołodziejak, Weroniki Żak, Adasia Nalewajek i Zosi Gałązki.

Cecylia Hanna Wróblewska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego w dn. 30.10.2016 r.

Straż Miejska wprowadza czasową zmianę organizacji ruchu drogowego w dn. 30.10.2016r.

Szczegóły w załączeniu.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn. 26.10. - 04.11.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Serock, Izbica, Kania Polska, Stasi Las, Dębinki, Marynino, Karolino, Wola Smolana, Wola Kiełpińska, Jadwisin.

Konkurs plastyczny "Polska, patriotyzm, wolność, niepodległość"

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Polska, patriotyzm, wolność, niepodległość".

Celem Konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży oraz studentów zamieszkałych na terenie gminy Serock do poznawania historii Polski i walki narodu o niepodległość oraz upowszechnienie wiedzy  o  historii,  postaciach,  przyczynach,  powstaniu  i  obchodach  Narodowego Święta Niepodległości.

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół oraz osoby pełnoletnie z terenu miasta i gminy Serock wg następujących grup:
- I grupa uczniowie szkół podstawowych  - klasy IV – VI
- II grupa uczniowie szkół gimnazjalnych
- III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci.

Termin złożenia prac mija 31.10.2016 r.

Szczegóły w regulaminie - kliknij TUTAJ.

 

Profilaktyka przeciw terroryzmowi w Gminie Serock

Pod takim hasłem wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyło się spotkanie policjantów z dyrektorami i pracownikami placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Serock. Podczas spotkania poruszono wiele wątków związanych z terroryzmem, ale przede wszystkim zgromadzonym przedstawiono zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym takich jak zamach bombowy lub wtargnięcie na teren szkoły osoby agresywnej posiadającej broń czy niebezpieczne narzędzia. Uczestnicy obejrzeli film zrealizowany przez Komendę Stołeczną Policji oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu miasta stołecznego Warszawa.
 
W związku z realizacją Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 realizowanego w jednostkach organizacyjnych Policji na podstawie opracowanej w Komendzie Głównej Policji "Ramowej koncepcji realizacji szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym", w siedzibie serockiego ratusza 20 październiika 2016 r. odbyło się spotkanie. 

Zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy szkół z terenu miasta i gminy Serock obejrzeli film edukacyjny przygotowany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu miasta stołecznego Warszawy oraz Komendy Stołecznej Policji z serii "Nie warto ryzykować! Wtargnięcie napastnika do szkoły". 

Zgromadzeni zostali zapoznani z zasadami postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w tym wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. Goście otrzymali broszury informacyjne, aby w przyszłości wszyscy pracownicy placówek oświatowych zapoznali się z tak ważną tematyką.

 • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa
 • -
 • -
 • -

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Serock

W dniu 20.10.2016 r. została podpisana umowa z firmą ESCO PROJEKT z siedzibą w Markach na zadanie pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Serock w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka oraz Zabłocie. W ramach tej umowy, w terminie do końca bieżącego roku, Wykonawca dokona wymiany większości zużytych, energochłonnych oraz zniszczonych opraw oświetleniowych w w/w miejscowościach. W ich miejsce zostaną zamontowane oprawy Led-owe o mniejszej mocy i większej sprawności. Przy okazji dokonania modernizacji istniejące wysięgniki zostaną w zależności od ich stanu technicznego albo poddane renowacji, albo wymienione na nowe. W sumie w ramach przedsięwzięcia zostanie dokonana wymiana 226 opraw. Wartość zadania wynosi kwotę: 319.000 zł. Większość zadania planujemy sfinansować ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pożyczki umarzalnej na modernizację oświetlenia elektrycznego.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Grunt na medal

Gmina Miasto i Gmina Serock po raz pierwszy uczestniczyła w tegorocznej, VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal”. Jest to konkurs organizowany od 2005 roku przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, promujący tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Celem Konkursu było wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji zagranicznych do Polski.

Walka o medal rozgrywała się w dwóch etapach. W pierwszym etapie przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestora wyłonili grunty na podstawie nadesłanych przez samorządy informacji. Następnie półfinalistów oceniali eksperci, m.in. odwiedzając wybrane tereny inwestycyjne. Oferta naszej gminy prezentująca wysoki poziom została zakwalifikowana do II etapu konkursu. Mimo, iż oferta nie uzyskała statusu laureata na poziomie regionalnym, znalazła się wśród pięciu najlepszych ofert województwa mazowieckiego. Oferta zostanie zamieszczona w bazie ofert inwestycyjnych prowadzonej przez PAIiIZ i będzie aktywnie promowana wśród inwestorów zagranicznych zainteresowanych rozwojem projektów inwestycyjnych w Polsce. Odniesienie takiego sukcesu w konkursie znacząco zwiększa szanse gminy na pozyskanie nowych inwestorów.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Remont budynku Ratusza

Jak zapewne niektórzy z Państwa już zauważyli, rozpoczęte zostały prace remontowe na budynku Ratusza w Serocku. Na początku października została podpisana umowa w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybu przetargu nieograniczonego. Firma TOM-BUD, z siedzibą w Pułtusku, za kwotę 168.472,63 zł brutto wykona niezbędny remont dachu, obróbek blacharskich, w tym wymiany rynien, wymiany uszkodzonej stolarki okiennej oraz odświeżenie elewacji budynku poprzez jej pomalowanie.  Uzupełnione oraz odświeżone zostaną również płyty na cokole wokół budynku. Prace planujemy zakończyć na początku grudnia br. Tym samym budynek Ratusza doczeka się pierwszego poważniejszego remontu od czasu jego oddania do użytkowania  tj. od czerwca 1997 roku.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Pomagamy uruchomić samochód

Informujemy, że od dnia 20 października 2016 roku, Straż Miejska w Serocku posiada na wyposażeniu urządzenie rozruchowe POWER PACK „BULLY”. Zasilacz ten jest urządzeniem do awaryjnego rozruchu i może być używany do pojazdów osobowych, vanów, a także ciężarówek, Może być wykorzystany jako źródło bezpośredniego prądu dla większości obciążeń 12V za pomocą wtyku zapalniczki. Urządzenie pozwala na jednym naładowaniu uruchomić do 10 pojazdów. Dystrybutor zapewnił skuteczność urządzenia i stwierdził, że cieszy się dużym uznaniem wśród osób świadczących usługi pt. „pomoc drogowa”

Urządzenie zostało zakupione w celu pomocy kierującym w awaryjnym rozruchu pojazdów. Jeżeli w samochodzie jest rozładowany akumulator lub niskie temperatury nie pozwalają na właściwe uruchomienie silnika należy niezwłocznie zadzwonić pod n/w numery telefonów:

stacjonarny 22 782 – 72 – 92

komórkowy 603 – 873 – 290

alarmowy 986

a usługa zostanie przez funkcjonariuszy wykonana BEZPŁATNIE.

 • autor: Straż Miejska w Serocku
 • -

Budynek z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie

Z końcem września Gmina Serock złożyła wniosek o dotację z Banku Gospodarstwa Komunalnego na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej.

Projekt budynku został skończony w  miesiącu sierpniu br. Zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę, złożony został wniosek o dotację w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w celu zwiększenia zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych.

W ramach przedsięwzięcia planujemy wybudować 14 lokali mieszkalnych, z czego 1 mieszkanie byłoby jednopokojowe, dwanaście  mieszkań dwupokojowych oraz jedno trzypokojowe. Powierzchnia mieszkań od 17m² do 36 m². Średnia powierzchnia większości mieszkań wynosi około 27 m². Wszystkie lokale byłyby wyposażone w piwnice lokatorskie. Wartość inwestycje szacowana jest na kwotę około 2,5 mln. złotych. Wnioskowana kwota to 835 tys. Uzyskane dofinansowanie pozwoli nam na realizację inwestycji w latach 2018-2019. W przypadku jego braku będziemy się starali pozyskać inne źródła wsparcia realizacji projektu.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • Wizualizacja 1
 • Wizualizacja 2

Ślubowanie i pasowanie na ucznia

13 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, odbyła się ważna dla pierwszoklasistów uroczystość „ŚLUBOWANIA I PASOWANIA NA UCZNIA”. W tej ważnej chwili towarzyszyli im rodzice, dziadkowie, dyrekcja szkoły oraz wychowawcy i uczniowie klas 0-III. Uroczystość prowadziła wychowawczyni – Anna Błaszczyk.

Uczniowie klasy I zgodnie stwierdzili, że pożegnali zabawki, przedszkole i pragną być włączeni do grona społeczności szkolnej. Deklamowali wiersze o przyborach szkolnych, nowych podręcznikach, o tym jacy są i czego się nauczyli. Śpiewali piosenki o urokach uczniowskiego życia i tropieniu wiedzy… o tym, że szkoła lubić się da.

Z powagą ślubowali przed szkolnym sztandarem, że będą wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami, że zawsze godnie będą reprezentować imię szkoły. Pasowania na ucznia dokonała pani dyrektor Maria Jacak. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, upominki od swoich kolegów oraz życzenia od pani dyrektor i nauczycieli. Po wspólnym zdjęciu uczniowie przed budynkiem szkolnym posadzili „krzaczka pierwszaczka”. To od kilkunastu lat tradycja naszej szkoły.

To był niezwykle ważny dzień dla uczniów klasy pierwszej, ich rodziców oraz wychowawczyni. Po uroczystości wszyscy spędzili razem czas na słodkim poczęstunku.

 • autor: Anna Błaszczyk
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakończono I etap prac polegających na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2016 roku”.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że zakończył się I etap prac polegających na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2016 roku”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27.565,27 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w 85% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałe zaś 25% pochodzić będzie z budżetu gminy. Demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zawartą umową realizowany był do 30 września br. przez firmę GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski.

W ramach zadania odebrane zostało i przekazane do unieszkodliwienia 75,5 ton eternitu z 27 nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace demontażu i odbioru azbestu w ramach kolejnego zadania pn.  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku – II etap”. Planowany koszt unieszkodliwienia został określony na kwotę 18.095,40 zł. W ramach prac planowane jest usunięcie następnych ok. 60 ton azbestu.   

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji do składania wniosków na 2017 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce Dla mieszkańca - Ochrona środowiska.

Informacji udziela Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. /22/ 782-88-39 i 22 782-88-40.

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • -

Nowy m.p.z.p. miasta Serock – obszar A1 obejmujący działki nr 42/3, 43/3 i 45/1 w obrębie 03 miasta Serock został opublikowany.

W dniu  12 października 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 8778 został opublikowany miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego miasta  Serock – obszar A1, uchwalony uchwałą nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016 r., który wchodzi w życie w dniu 27 października 2016 roku. Do dnia wejścia w życie obowiązuje nadal obecny miejscowy plan zagospodarowania (uchwała nr 109/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015 r.).

Plan jest dostępny  TUTAJ
http://edziennik.mazowieckie.pl/#/legalact/2016/8778/

Pod koniec września ruszył nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony jest dla rolników, domowników lub  małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.

Pomoc ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta, a jej maksymalna wysokość wynosi 50%.  Wysokość limitu w okresie realizacji PROW 2014-2020 może wynieść nawet 300 tys. złotych, natomiast wielkość pomocy przyznana na jedną operację nie może być niższa niż 10 tys. złotych.

Koszty kwalifikowalne to m. in.:

 • budowa lub modernizacja budynków niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • kupno maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej,
 • kupno urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Koszty, które nie będą uznawane za kwalifikowalne to koszty zakupu

środków transportu, używanych maszyn, urządzeń czy sprzętu oraz VAT.

         Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależeć od punktów otrzymanych za:

 • stopień innowacyjności operacji (5 pkt)
 • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał  mniej niż 40 lat (3 pkt) 
 • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),
 • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt)
 • przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt),
 • poziom bezrobocia w powiecie, gdzie realizowana jest operacja w stosunku do bezrobocia w kraju (1 - 4 pkt),
 • prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Aby wniosek był rozpatrzony, rolnik musi zdobyć 5 punktów.

Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną.

Szczegółowe informacje i pomoc można uzyskać pod numerami telefonów: 61 28 28 847 lub 728 405 593 oraz na stronie internetowej http://agropartner24.pl/

Pismo Inspekcji Weterynaryjnej

Ogłoszenie w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn. 18.10. - 27.10.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa, Cupel, Nowa Wieś, Kania Polska, Serock, Jachranka, Izbica, Stasi Las, Dębinki, Marynino, Karolino, Wola Smolana, Wola Kiełpińska.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Miasta i Gminy Serock.

Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity:
Dz. U z 2015 poz. 349, 671, 1322, 2100 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych Miasta i Gminy Serock od dnia 17 października 2016 r. do dnia 17 grudnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock, Rynek 21, 05-140 Serock, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11 na parterze, w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek 8oo-18oo, wtorek – piątek 8°° - 16°°).

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 listopada 2016 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 56A z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów
i budynków uzyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Legionowie.

Zleceniodawcą zadania jest: 

Starostwo Powiatowe w Legionowie, Referat Zarządzania Środowiskiem
ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo  tel.:  22 7640 125 lub 22 7640 126

Szczegółowych informacji udziela:

Firma Taxus UL. Sp. z o.o., ul. Płomyka 56 A, 02-491 Warszawa tel. 533 633 442 lub 22 824 58 97

W załączeniu treść zawiadomienia.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zakończenie zawodów wędkarskich w Serocku

W dniu wczorajszym (tj. 16.10.2016 r.) na serockim rynku miało miejsce uroczyste zakończenie Mistrzostw Polski w wędkarstwie spinningowym seniorów i juniorów organizowanych przez Okręg Mazowiecki PZW. Zawody odbywały się w dniach 13.10.2016 r. - 16.10.2016 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dynamiczny pokaz udzielania pomocy i nowoczesnego sprzętu w Centrum

13 października br. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbył się dynamiczny pokaz udzielania pomocy przez służby ratowniczo-techniczne w czasie wypadku drogowego. Zaprezentowany został także nowoczesny sprzęt medyczny i przeciwpożarowy w ramach II Konferencji Interdyscyplinarnej Środowisk Medycznych.

Szkolenie obserwował Zastępca Dyrektora WIM - Komendant CSK MON płk dr n. med. Janusz Hałka oraz Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie ppłk mgr inż. Jacek Maślankowski, a zostało ono zorganizowane dla środowiska medycznego i służb ratowniczych. W pokazie uczestniczyła Wojskowa Straż Pożarna z Centrum Szkolenia łączności i Informatyki oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego - pod dowództwem bryg. Grzegorza Bugaja, Specjalistyczna Sekcja Ratownictwa Medycznego nr 8 z dowódcą mł. bryg. Romanem Krzywcem, a także Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza nr 9 z dowódcą mł. kpt. Bartłomiejem Zakrzewskim. Koordynatorem ww. pokazu dynamicznego był Komendant WSP Centrum mł. chor. Andrzej Woźniak oraz inspektor ochrony przeciwpożarowej CSŁiI st. chor. szt. Lesław Kurdziel.

Na terenie Centrum doszło do zderzenia dwóch pojazdów: samochodu osobowego oraz pojazdu specjalnego – cysterny przewożącej niebezpieczne chemikalia. W czasie wypadku nastąpiło rozszczelnienie cysterny i skażenie środowiska oraz zostały poszkodowane trzy osoby.  Do niebezpiecznego zdarzenia jako pierwsza przybyła Wojskowa Straż Pożarna z Centrum, która udzieliła pomocy poszkodowanym w wypadku, a po stwierdzeniu wycieku substancji chemicznej została podjęta decyzja o wezwaniu sił i środków przez stanowisko kierowania PSP w Legionowie – Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Warszawy. Na szczęście były to tylko ćwiczenia przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem w ramach II Konferencji Interdyscyplinarnej Środowisk Medycznych, której organizatorem był Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. W jej trakcie zorganizowany został także pokaz statyczny nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w ramach akcji ratowniczo-gaśniczych. Uczestnicy szkolenia mogli obejrzeć m.in. roboty poszukiwawcze, psy ratownicze oraz samochód ratownictwa medycznego SRMed A2-Volvo wykorzystywany m.in. do zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w Polsce.

Dynamiczny pokaz udzielania pomocy przez służby ratowniczo-techniczne w czasie wypadku drogowego potwierdził profesjonalizm i wysokie wyszkolenie współdziałających sił i środków.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zawody wędkarskie w Serocku

W dniu wczorajszym (tj. 13.10.2016 r.), na serockim rynku, miało miejsce uroczyste otwarcie Mistrzostw Polski w wędkarstwie spinningowym seniorów i juniorów organizowanych przez Okręg Mazowiecki PZW.

Zakończenie zawodów: 16.10.2016 r. (niedziela), godz. 17:00. Zapraszamy na rynek.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia dla pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Autorem życzeń jest Komisja Kultury, Oświaty i Sportu.

Sukcesy Gimnazjum w Serocku w biegach przełajowych

Na przełomie września i października odbyły się powiatowe biegi przełajowe w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Miejscem rywalizacji była Komornica. Dziewczęta rywalizowały na dystansie 1000 metrów, a chłopcy biegali na 1500 metrów. Nasza cała reprezentacja liczyła 33 uczniów w kategoriach klas I,II i III oddzielnie. Zawodnicy rywalizowali indywidualnie, ale jednocześnie zbierali punkty dla szkoły. Mistrzostwo Powiatu zdobył Kacper Kucharski, II miejsce zdobył Oskar Lubelski, a III miejsce zajęła Michalina Krzepkowska. 9 innych uczniów(Szymański Jakub, Walczak Wioleta, Klos Aleksandra, Szuba Ala, Gruszka Aleksandra, Kopacz Wiktoria, Krawczyk Weronika, Romanik Piotr, Dobosz Sandra) uplasowało się w pierwszej dwunastce kwalifikując się tym samym do zawodów między powiatowych w Pomiechówku.

W klasyfikacji drużynowej dziewczęta zajęły IV miejsce, a chłopcy III miejsce w powiecie. Jak widać mamy naprawdę dobrych biegaczy!

W zawodach między powiatowych w Pomiechówku wszyscy zaprezentowali się dobrze, a Oskar Lubelski zajął dziesiąte miejsce i zakwalifikował się do finału wojewódzkiego.

 • autor: Trener Mariusz Rosiński
 • -
  Mistrz Powiatu Kacper Kucharski

Policjanci z Centrum Szkolenia Policji w Przedszkolu w Serocku

Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku  gościły policjantki i policjantów z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Funkcjonariusze profesjonalnie przekazali treści edukacyjne kształtujące u dzieci dbałość o bezpieczeństwo na drodze oraz zapoznali dzieci z jakże trudną, ale wyjątkową pracą policjanta.

Przedszkolaki obejrzały prezentację nt. bezpieczeństwa na drodze i właściwego zachowania się podczas kontaktu z psem, poznały mundur i wyposażenie funkcjonariusza policji, a także miały możliwość zobaczenia pojazdów policyjnych: motocykla, radiowozu i pojazdu edukacyjnego. Dzieci mogły wsiąść do radiowozu, posiedzieć na motocyklu, posłuchać sygnałów dźwiękowych pojazdów, przymierzyć czapkę policjanta i zadać najbardziej nurtujące ich pytania.

Na zakończenie wszystkie przedszkolaki otrzymały od policjantów edukacyjne kolorowanki z treściami edukacyjnymi pt. „Bezpieczny przedszkolak”,  zakładki do książek z numerami alarmowymi oraz zawieszki do samochodu. Policjantom i policjantkom, którzy nas odwiedzili życzymy radosnych dni i sukcesów w pracy zawodowej.

 • autor: Emilia Grzegorczyk - Samorządowe Przedszkole w Serocku
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rejestracja na bezpłatne badania nerek w Wołominie

W Wołominie trwa NEFROTEST - kampania profilaktyki chorób nerek

Organizatorzy akcji NEFROTEST zaplanowali, że aż 300 osób mogą przebadać w ramach kampanii dla zdrowych nerek. Zainteresowani mieszkańcy powiatów wołomińskiego, nowodworskiego i legionowskiego powinni w ciągu dwóch dni (12 i 13 października) zadzwonić i się zarejestrować. Telefony rejestracyjne (516 07 05 07 i 516 05 07 05) będą czynne w godzinach 10.00 – 15.00.

Aby zapisać się telefonicznie na bezpłatne badania krwi pod kątem chorób nerek należy podać imię  i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego. Każdy chętny zostanie zapisany na konkretną godzinę, by usprawnić cały proces i uniknąć długiego oczekiwania w kolejkach. Zapisywać mogą się wszyscy mieszkańcy powyżej 40. roku życia. Badania odbędą się  16 października w Centrum Dializ Fresenius w Wołominie, przy ulicy Wileńskiej 51, w budynku BJM.

Akcja NEFROTEST pierwszy raz odbyła się w 2010 roku, w Światowym Dniu Nerek (11.03.2010). Od tego czasu w ramach kampanii przebadanych zostało już ponad 44 tysięcy pacjentów w 61 polskich miastach. Większość z  przebadanych jest zdrowa. Jednak u prawie 10%  chorych  kreatynina i eGFR były niezgodnie z normami. Może to świadczyć o chorobie nerek. Najwięcej nieprawidłowych wyników, ok. 29%, pojawiło się w Białymstoku (NEFROTEST wiosną 2012) oraz w Kozienicach – 24 % (NEFROTEST jesienią 2013 roku). Najmniej natomiast w Legnicy – 1% (NEFROTEST w marcu 2012). Średnio eGFR  (wskaźnik filtracji kłębuszkowej, potocznie mówiąc wskaźnik sprawności nerek) był powyżej normy u 9, 3 % poddających się badaniom. Prawie 4 tysiące przebadanych dowiedziało się, że cierpi na przewlekłą chorobę nerek w różnych stadiach.

„W niedzielę, 16 października, nasza stacja dializ jest otwarta dla każdego zarejestrowanego mieszkańca. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić, czy ich nerki pracują prawidłowo aby zarejestrowali się i przyszli na badanie – mówi Helena Przytuła, pielęgniarka oddziałowa z Centrum Dializ Fresenius. „Badanie polega na prostym pobraniu krwi żyły. Nie trzeba być na czczo i nie trzeba mieć żadnego skierowania. Wystarczy rejestracja w naszym systemie. Trzeba tylko zabrać ze sobą dowód osobisty” – dodaje Helena Przytuła.

Więcej informacji
Centrum Dializ Fresenius w Wołominie                                                                                       
ul. Wileńska 51
+48 22 7639 675

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn. 10.10. - 19.10.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Kania Polska, Marynino, Gąsiorowo, Ludwinowo Dębskie, Skubianka, Łacha, Kania Nowa, Cupel, Nowa Wieś, Serock.

UWAGA

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Referat Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych. 

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Telefon interwencyjny UMiG w Serocku

(22) 782 88 41
gcrserock@czk.pl

 • autor: Referat Zarządzania Kryzysowego Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa

Relacja z XXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku

Relacja z XXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku w załączeniu.

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Afrykański pomór świń to poważne i realne zagrożenie

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa; na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym  sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę. wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami). W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012r. na Ukrainie, w 2013 r. na Białorusi , w 2014r. na Ukrainie i Litwie oraz w roku bieżącym w Polsce

Jak rozpoznać afrykański pomór świń? Podejrzewasz jego wystąpienie?

U świń mogą pojawić się następujące objawy:

 • liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
 • sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
  duszność, pienisty wypływ z nosa;
 • wypływ z worka spojówkowego;
 • biegunka, często z domieszką krwi, wymioty;
 • niedowład zadu;
 • objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych;
 • ronienia.

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego.

Powiadomiłeś o podejrzeniu choroby – co dalej?

Po zgłoszeniu podejrzenia choroby – do czasu przybycia urzędowego lekarz weterynarii – posiadacz zwierząt zobowiązany jest do :

 • izolacji i nadzoru nad wszystkimi zwierzętami przebywającymi w gospodarstwie
 • wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa.
 • nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków)
 • uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn. 07.10. - 13.10.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Jadwisin, Kania Polska, Marynino, Gąsiorowo, Skubianka.

Otwarcie placu zabaw w Woli Smolanej

30 września w Woli Smolanej odbyło się otwarcie placu zabaw. To ważne wydarzenie dla mieszkańców Woli Smolanej, dlatego przedsięwzięcie miało charakter uroczysty. Sołtys wsi Jerzy Malinowski przywitał przybyłych gości. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki przybliżył zgromadzonym szczegóły dotyczące inwestycji i jej finansowania. Po przecięciu wstęgi i poświęceniu placu przez Księdza Andrzeja Marchlewskiego gospodarze zaprosili dzieci i młodzież do zabawy, a dorosłych do obejrzenia placu. Uroczystość uświetnił krótki występ zespołu SMS ze Skubianki.

Budowa placu zabaw była odpowiedzią na inicjatywę mieszkańców Woli Smolanej, sołtysa Jerzego Malinowskiego i Rady Sołeckiej,
W ramach zadania wykonano również boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy, strefę do tenisa stołowego, siłownię terenową, altanę służącą spotkaniom sołeckim oraz oświetlenie boiska sportowego. Cały teren został ogrodzony, w rejonie boiska wykonano piłkochwyty. Ponadto wykonano nasadzenia zieleni i dla potrzeb jego utrzymania wybudowane zostało przyłącze wodociągowe do placu zabaw wraz z ujęciem wody.

Koszt zadania wyniósł 355.849,60 zł. i pokryty był z budżetu gminy.  Wykonawca: Novum Wyposażenie Placów Zabaw  Sławomir Chmieliński z siedzibą w miejscowości Grom.
Mamy nadzieję, że plac zabaw i zaplecze sportowe będą miejscem do dobrej zabawy, aktywności fizycznej i do rozwijania talentów sportowych.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności miedzy sesjami (31.08.2016r. - 29.09.2016r.) Urzędu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock.

 

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy gruntu przy cmentarzu w Skubiance

OGŁOSZENIE

o możliwości dzierżawy gruntu przy cmentarzu w Skubiance

pod sprzedaż kwiatów i zniczy

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 409 z obrębu Skubianka gm. Serock stanowiąca własność Miasta i Gminy Serock (teren sąsiadujący bezpośrednio z cmentarzem w Skubiance).

Istnieje możliwość dzierżawy placów zgodnie z planem organizacji handlu pod cmentarzem parafialnym
w Skubiance w okresie od 17.10.2016 r. do 16.11.2016 r.

Wszystkie zainteresowane dzierżawą w ww. terminie osoby prosimy o składanie wniosków w kancelarii ogólnej tut. Urzędu, pok. 1 na parterze, w terminie do dnia 07.10.2016 r.

W dniu 13.10.2016 r. o godzinie 9:00  w siedzibie tut. Urzędu – sala nr 33, nastąpi przedstawienie szczegółowych zasad dzierżawy gruntu oraz ewentualne podpisanie umów dzierżawy.

 • autor: Refeart Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Informacja dotycząca przyjęć interesantów w dniu 3.10.2016 r.

W dniu 3 października 2016 r. interesantów przyjmować będzie wyłącznie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej

Inauguracja roku akademickiego w Serockiej Akademii Seniora

28 września 2016 r. ruszył kolejny semestr Serockiej Akademii Seniora. Uroczystości inauguracyjne odbyły się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, a uczestniczyli w nich obok serockich seniorów panowie Sylwester Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Józef Zając Zastępca Burmistrza oraz wielu znamienitych gości. Pani Mirosława Sujkowska Prezes Serockiej Akademii Seniora powitała wszystkich zebranych oraz zaprosiła ich do odśpiewania Hymnu Serockich Seniorów, do którego słowa i muzykę napisała Pani Lucyna Dąbrowska. Następnie Pan dr Sławomir Jakubczak, poprowadził pierwszy w tym roku akademickim, wykład na temat początków Serocka.

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Likwidacja kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku

W dniu 30 września 2016 r. kasa będzie czynna w godzinach od 8.00 do 14.00 . Informujemy również, że 30 września jest ostatnim dniem, w którym można skorzystać z kasy w UMiG w Serocku. Od 1 października 2016 roku obsługę kasową dla Urzędu Miasta i Gminy  w Serocku będzie prowadził Bank Spółdzielczy w Legionowie Filia w Serocku.

Rowerowy rajd pieczonego ziemniaka

Choć prognoza pogody nie napawała optymizmem to jednak w sobotę – 24 września - na boisku szkolnym pojawiło się około 70 osób biorących udział w rowerowym rajdzie Pieczonego ziemniaka. Uczestnikami były dzieci i rodzice ze szkoły podstawowej w Serocku. Trasa prosta i niedługa bo pięciokilometrowa okazała się łatwą i przyjemną, a co za tym idzie dawała dużo radości. Z każdą minutą niebo stawało po naszej stronie aby już na miejscu odsłonić upragnione jeszcze o tej porze słońce. A na miejscu były ogniskowe specjały wraz z głównym daniem czyli pieczonym ziemniakiem.

Płomyki wesoło podskakiwały już w centralnym miejscu ziemniaczanego spotkania i mogły ogrzać tych, którym zrobiło się zimno. W międzyczasie zostały zorganizowane mini zawody sportowe, które zaangażowały całe rodziny. Duch rywalizacji, smaczny poczęstunek i piękne okoliczności przyrody sprawiły, że czas przemknął niezauważenie i ku uciesze wszystkich zatrzymał się chyba w miejscu aby zapomnieć o zakupach, obowiązkach i problemach. Były wspólne rozmowy, spacery oraz nieodparta chęć poznania gościnnych progów Łachy, która choć tak blisko położona to dla niektórych była nie lada odkryciem. I tym razem sprawdziło się stare powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie znacie”. W tym miejscu na pewno należą się podziękowania dla gościnnego gospodarza ośrodka oraz sponsora naszych smakołyków Zakładów Mięsnych „Somianka”. Powrót przyspieszyły pierwsze krople deszczu, które zaskoczyły wszystkich w Wierzbicy, ale nikt się tym nie przejmował ponieważ dobre wspomnienia jeszcze wypełniały uczestników spotkania. I pomimo tej kapryśnej aury nikt nie martwił się, że to koniec bo wszyscy rozstali się w przekonaniu, że to dopiero początek nowej tradycji szkolnej społeczności. Przy tej okazji na pewno warto podziękować pomysłowej i zaradnej Radzie Rodziców, która wie że chcieć to móc.

 

 • autor: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ogłoszenia o nieruchomościach gminnych do sprzedaży

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniami o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży - KLIKNIJ TUTAJ

Spotkania informacyjno-szkoleniowe LGD Zalew Zegrzyński

22 września 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020". Spotkanie zorganizowane zostało dla: przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli administracji samorządowej, przedstawicieli sektora rybackiego i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych. Na spotkaniu omawiano Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), dla mieszkańców obszaru LGD oraz programy w ramach, których wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich zadań: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja dotycząca przyjęć interesantów przez burmistrza w dniu 26.09.2016 r.

W dniu 26.09.2016 r. zostały odwołane przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego.

Przepraszamy za zmiany.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1803 w miejscowości Wola Kiełpińska

Jak zapewne niektórzy z Państwa zauważyli, w bieżącym tygodniu rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1803W w Woli Kiełpińskiej. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na odcinku o długości 1500 m, tj. od skrzyżowania z  drogą krajową Nr 62 do wysokości cmentarza. W ramach przedsięwzięcia, poza wymianą nawierzchni zostaną zmienione spadki poprzeczne jezdni, uporządkowane odwodnienie drogi oraz pobocza. Droga otrzyma również nowe oznakowanie. Głównym inwestorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Legionowie, nasza gmina natomiast, w ramach współpracy pomiędzy samorządami udziela pomocy finansowej w wysokości 350.000 zł.  Wykonawcą zamówienia jest firma SKANSKA z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9 w Warszawie. Wartość zadania 1.074.738,88 zł brutto. Roboty wykonane zostaną w terminie 10 tygodni od dnia wprowadzenia na budowę.  
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag czy wątpliwości prosimy sprawy kierować do Starostwa Powiatowego w Legionowie do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, który to bezpośrednio odpowiada za realizację inwestycji. Oczywiście nasz urząd jako instytucja pośrednicząca, również służy wszelką pomocą i w razie Państwa pytań będziemy starali się na nie odpowiedzieć lub taką odpowiedź uzyskać u źródła. W takim przypadku pytania prosimy kierować na e-maila: inwestycje@serock.pl.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Święto Latawca w Jadwisinie

Wbrew pędzącemu na oślep światu i na przekór wszystkim niedowiarkom, wrzesień przyciąga do Jadwisina prawdziwe tłumy wielbicieli latawców wykonywanych tradycyjną metodą oraz miłośników podniebnych pokazów. 10 września w Jadwisinie po raz kolejny odbył się festiwal latawców zorganizowany przez Sołectwo Jadwisin, Szkołę Podstawową i Radę Rodziców. Gośćmi tego święta byli: Burmistrz Miasta i Gminy Serock pan Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku pan Artur Borkowski, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli pani Alicja Melion oraz profesor Instytutu Lotnictwa w Warszawie pan Jacek Mazurkiewicz. Startujące w konkursie okazy cieszyły oko i zachwycały oryginalnością, starannością wykonania i estetyką. W czasie, gdy konkursowicze prezentowali swoje dzieła i oczekiwali na werdykt jury pod przewodnictwem państwa Gabrieli i Andrzeja Dybków, wszyscy goście mogli obejrzeć występy artystyczne m.in. pana Janusza Godlewskiego. Nad oprawą muzyczną czuwał pan Robert Sowiński. Smakosze zajadali pyszności przygotowane przez mistrzów okolicznych kuchni, które były serwowane przez kadrę szkoły w Jadwisinie. Nad boiskiem unosił się smakowity zapach ciast upieczonych przez rodziców naszych uczniów oraz panie z Tradycyjnego Koła Gospodyń Dosin. Aromat bigosu oraz grochówki pani Małgorzaty Kochanowskiej przyciągał tłumy na stoisko obsługiwane przez panią Mirosławę Beli i pana Andrzeja Dąbkowskiego. Maluchy biegały beztrosko z wesoło umalowanymi przez panią Magdalenę Chacińską buziami, wspinały się na trampoliny, dmuchańce i inne atrakcje zafundowane przez Sołectwo Jadwisin. Loteria przygotowana przez nauczycieli naszej szkoły wzbogaciła wszystkich kupujących w masę ciekawych gadżetów. Atrakcją dla uczestników festiwalu było stoisko pszczelarskie oraz stoisko rękodzieła artystycznego. Pan Sławomir Beli czuwał nad stroną techniczną całej imprezy. Dyrektor szkoły pani Maria Jacak wręczyła przygotowane przez placówkę dyplomy, a sołtys Jadwisina pan Krzysztof Pielach – puchary zwycięzcom poszczególnych kategorii. I tak w kategorii indywidualnej I miejsce zdobyła Anastazja Brzezińska z kl. Ia i Maja Sochacka z kl. VIa, II miejsce Anna Krajewska z kl. IVa, III miejsce Oliwia Kosewska z kl. VIb. Wyróżnienia otrzymały: Amelia Podgórna z kl. IIIa i Weronika Małecka z kl. VIa. W kategorii rodzinnej I miejsce zdobyła rodzina państwa Kalmus, II miejsce rodzina państwa Kucińskich, a III miejsce rodzina państwa Przybyło Impreza ta, wielu z nas, przeniosła w beztroskie czasy dzieciństwa, kiedy bieganie po łące z latawcem było codzienną radością, dziś niestety trochę zapomnianą. Z roku na rok „Święto latawca” staje się coraz większą atrakcją, wrasta w tradycję Jadwisina i co ważne łączy pokolenia. Jednocześnie zachwyca niezmiennie innowacyjnością, niepowtarzalnością i coraz większym zasięgiem. Chce się rzec – urasta do rangi prawdziwego lokalnego festiwalu.
 • autor: Monika Krajewska (SP Jadwisin)
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn. 19.09. i 20.09.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Dosin, Cupel.

Przebudowa ul. Retmańskiej w Serocku

Od poniedziałku 19.09.2016 r. rozpoczną się prace związane z przebudową ul. Retmańskiej w Serocku na odcinku od południowego wejścia na teren plaży miejskiej do skrzyżowania z ul. Zdrojową (wraz z przebudową tego skrzyżowania).

W ramach zadania planuje się wykonać remont istniejącego chodnika i krawężników, a także przebudowę nawierzchni jezdni na bitumiczną.

Zadanie obejmuje także zmianę organizacji ruchu. Po przebudowie ulica Retmańska będzie jezdnią jednokierunkową (ruch będzie odbywał się od ul. Brukowej w kierunku ul. Zdrojowej), z wydzielonymi po prawej stronie miejscami parkingowymi i utwardzonym poboczem.

W trakcie trwania robót budowlanych mogą wystąpić okresowe trudności w komunikacji samochodowej i pieszej. Przewiduje się także dokonanie całkowitego wyłączenia ulicy Retmańskiej z ruchu na czas wykonywania robót bitumicznych.  

Zgodnie z zawartą umową, zakończenie zadania przewidziano na dzień 8.11.2016 r.

Wszystkie pytania dotyczące inwestycji proszę kierować do Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji telefonicznie (22 782-88-19) lub drogą mailową (drogownictwo@serock.pl)

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Budowa kanalizacji w Zegrzu i wodociągu w ul. Chrobrego w Serocku ze środków unijnych.

W dniu 6 września 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pod nazwą: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: Przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach działania 2.3 “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 6.661 292,43 zł brutto, w tym uzyskane dofinansowanie to 3.223 200,93 zł brutto.  W efekcie realizacji inwestycji powstanie ok. 3,17 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,64 km. sieci wodociągowej. Gmina w dniu 25 sierpnia 2016 roku ogłosiła przetarg na I etap realizacji projektu, tj. budowę kanalizacji sanitarnej w Zegrzu. Termin składania ofert upływa  z dniem 23 września br. Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 30 sierpnia 2018 roku wykonać całość zadania. Wprowadzenie na roboty planujemy  jeszcze w tym roku kalendarzowym. Rozliczenie z jednostką wdrażającą całości wniosku o dofinansowanie projektu planowane jest do połowy 2019 roku.

W okresie późniejszym uruchomiony zostanie przetarg na budowę wodociągu w ul. Chrobrego w Serocku, który to stanowi II etap projektu objętego umową o dofinansowanie.  

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zakresu przedsięwzięcia udziela Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji tutejszego urzędu, e-mail: inwestycje@serock.pl. Szczegóły dotyczące harmonogramu realizacji budowy kanalizacji w Zegrzu zostaną Państwu udostępnione po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Oświetlenie ul. Traugutta i Wiosennej w Serocku

W II połowie  sierpnia oddano do użytkowania nowe oświetlenie drogowe ulic: Traugutta, Wiosennej i Zielonej w Serocku. Oświetlenie to zostało wykonane, jak większość już tego typu obiektów na terenie naszej gminy, w technologii LED. Inwestycja została wykonana przez firmę ENERGO-BUD Grzegorz Chmiel z siedzibą w miejscowości Stara Wróblina 1, 21 – 421 Tuchowicz, za kwotę  240.136,59 zł brutto.

W ramach tego przedsięwzięcia została wybudowana linia oświetlenia składająca się z  64 opraw oświetleniowych  o mocy 38W każda. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do poprawy komfortu użytkowania przedmiotowych ulic  oraz wzrostu bezpieczeństwa ich użytkowników. Kolejnym etapem inwestycyjnym w tym rejonie, tj.  na ul. Traugutta oraz ul. Zielonej będzie budowa jezdni asfaltowej wraz z chodnikiem oraz zjazdami. Do końca  bieżącego roku chcemy zakończyć realizację projektu, w przyszłym uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji. Termin realizacji  zadania będzie zależał od możliwości finansowych gminy oraz od środków jakie się uda pozyskać z instytucji zewnętrznych. Faktem jest jednak, że  gmina będzie miała  3 lata na realizację przedsięwzięcia od dnia uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • -
 • -

Bezpieczna droga do szkoły

12 września 2016 r., w Szkole Podstawowej w Serocku, odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej z uczniami klas pierwszych i drugich w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły", zorganizowanej przy współpracy z PSB Mrówka w Serocku.

Spotkanie miało charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. Po instruktażu na temat bezpiecznego poruszania się po drogach i wskazaniu zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z przejść dla pieszych, funkcjonariusze przystąpili do pokazania w praktyce jak prawidłowo pokonywać drogę do szkoły. Przemarsz ulicami miasta, przechodzenie przez przejścia dla pieszych odbyło się bez zakłóceń i miało charakter czysto edukacyjny.

Uczestnicy otrzymali drobny upominek w postaci elementów odblaskowych, a opiekunowie kamizelki odblaskowe z napisem "Bezpieczna gmina".

Przypominamy numery telefonów alarmowych, pod które należy dzwonić w razie zagrożeń:

Policja
nr tel. alarmowego 112, 997
nr tel. 22 782 – 75 – 07

Straż Miejska
nr tel. kom. 603 – 873 – 290
nr tel. 22 782 – 72 – 92
nr tel. alarmowego 986

 • autor: Straż Miejska w Serocku
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Remont budynku przychodni

W poniedziałek 5 września rozpoczął się remont budynku przychodni SPZOZ w Serocku przy ulicy A.A.Kędzierskich 2. W związku z wykopami odsłaniającymi fundamenty, dostępne będą 2 wejścia do przychodni, wejście główne wprost na rejestrację i drugie od strony poradni dla dzieci zdrowych z podjazdem dla wózków. Osoby, które będą chciały skorzystać z windy, będą mogły to uczynić  z poziomu parteru przychodni, w holu obok rejestracji. Za powstałe utrudnienia  przepraszamy.

Dyrekcja SPZOZ w Serocku

Zapraszamy na Święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki

14 września (środa) 2016r. na pamiątkę powstania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w 1919 roku, odbędzie się święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki połączone z odsłonięciem miejsca pamięci mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła.

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki powstało 1 października 1997 roku na bazie rozformowanych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Centrum Szkolenia Łączności zgodnie z rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Jest jedynym ośrodkiem w kraju, kształcącym od 1919 roku kadry wojsk łączności dla potrzeb Wojska Polskiego. Dziedziczy chlubne tradycje wszystkich szkół i ośrodków szkolenia wojsk łączności, funkcjonujących od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej. W niecały rok po odzyskaniu niepodległości, 13 września 1919 roku sformowano w Zegrzu k. Warszawy Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 13 września jest świętem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Plan obchodów święta 14 września 2016 roku (środa) przedstawia się następująco:

09.00 - 10.00 Msza święta w kościele garnizonowym w Zegrzu
10.00 - 10.45 Zwiedzanie bazy szkoleniowej CSŁiI
11.00 - 12:15 Uroczysty Apel z okazji Święta CSŁiI zakończony defiladą pojazdów
12:30 - 13:00 Odsłonięcie miejsca pamięci mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła
13:00 - 13:10 Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszysch Gimnazjum im. mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu
13:00 - 13:30 Złożenie wieńców i wiązanek przed tablicami upamiętniającymi mjr. Konstantego Radziwiłła oraz Patrona Centrum - gen. bryg. Heliodora Cepę

W tym dniu (w godz. 09.00-15.00) zorganizowany zostanie też Dzień Otwartych Koszar w Centrum, w ramach którego młodzież szkolna i lokalna społeczność będzie miała możliwość zwiedzenia bazy szkoleniowej, Sali Tradycji Centrum oraz zapoznania się z wybranym sprzętem wojskowym (w ramach pokazu statycznego).

***

Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest jednostką wojskową której głównym zadaniem jest szkolenie kadr łączności oraz informatyki na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Ośrodek z powodzeniem realizuje szkolenie specjalistyczne i doskonalące  żołnierzy zawodowych oraz pracowników resortu obrony narodowej na kursach doskonalenia zawodowego, szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej. Uczestniczy też w szkoleniu słuchaczy Studium Oficerskiego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych, Akademii Obrony Narodowej, podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej czy też Akademii Marynarki Wojennej. Corocznie w Centrum szkoli się ponad 5 tysięcy słuchaczy kursów specjalistycznych i uczestników innych szkoleń.

Każdy żołnierz SZ RP - specjalista łączności i informatyki - wcześniej, czy później trafia do Zegrza. Przez 97 lat przez to miejsce przewinęło się ponad 75 tys. słuchaczy. To ogromny dorobek, duży sukces komendantów, dowódców, wykładowców, instruktorów i innych żołnierzy oraz pracowników zegrzyńskiego ośrodka szkolenia, znanego miejsca na mapie polskiej wojskowości.

Tegoroczne obchody święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki zostały połączone z odsłonięciem miejsca pamięci poświęconego mjr. Konstantemu Mikołajowi Radziwiłłowi i zorganizowane 14 września, który to dzień jest datą jego zamordowania przez Niemców w 1944 roku na terenie koszar obecnego Centrum.

Major Konstanty Mikołaj Radziwiłł jest postacią legendarną. Jego życie, śmierć i niezwykłe okoliczności odnalezienia jego szczątków po 25 latach sprawiło, że na trwałe zapisał się w historii naszego regionu. Brał czynny udział w wojnie obronnej 1939 r., a od 1941 r. był członkiem Związku Walki Zbrojnej (późniejsze AK) i należał do I Rejonu Legionowo w VII Obwodzie „Obroża” Okręgu Warszawskiego. W połowie sierpnia 1944 r. oddział Radziwiłła rozproszył się w wyniku akcji przeprowadzonej przez Niemców przeciw partyzantom. Wielu z nich zostało schwytanych. Por. Konstanty Radziwiłł został aresztowany 19 sierpnia 1944 r. Z relacji mieszkańców okolicznych wsi wynika, iż zgłosił się sam do Niemców, proponując w zamian uwolnienie swoich podwładnych. Katowany przez oprawców, obwożony samochodem po okolicy i pokazywany mieszkańcom, został zamordowany na terenie koszar w Zegrzu 14 września 1944 r. Jednakże nie odnaleziono żadnych śladów pochówku. Jego szczątki zostały odnalezione w maju 1969 r., 25 lat po jego śmierci, w trakcie przebudowy strzelnicy na terenie koszar.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Relacja z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Serocku

Relacja z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Serocku w załączeniu.

Informacja o przyjęciu dokumentu

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Najpiękniejsze Dary Ziemi w serockim ratuszu

Zapraszamy do obejrzenia wystawy "Najpiękniejsze Dary Ziemi", na której zaprezentowane zostały wieńce i kosze dożynkowe biorące udział w konkursie zorganizowanym podczas Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej. Ze względu na "ulotny" charakter wystawy, prezentowane eksponaty będzie można oglądać przez kilka najbliższych dni.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konkurs "Mazowieckie Barwy Wolontariatu"

Marszałek Województwa Mazowieckiego serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Celami Konkursu są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Mazowsza o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Regulamin konkursu 2016

Formularz zgłoszeniowy 2016  

Zgłoszenia kandydatów w konkursie przyjmowane będą do 30 września 2016 r.

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to regionalny etap konkursu „Barwy Wolontariatu”, którego pomysłodawcą i organizatorem na poziomie ogólnopolskim jest Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Wyłonieni laureaci są automatycznie finalistami konkursu ogólnopolskiego.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Konkurs organizowany jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 listopada 2016 r.

Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali Konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” w listopadzie br.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 • -

Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego - gościł w Serocku

5 września w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyło się spotkanie władz samorządowych miast i gmin Powiatu Legionowskiego z Adamem Struzikiem – Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. 
Przedmiotem dyskusji podczas konwentu były: plany inwestycyjne w odniesieniu do dróg pozostających w zarządzie samorządu województwa mazowieckiego, zlokalizowanych na terenie powiatu legionowskiego; koncepcja rewitalizacji szlaku kolejowego ze stacją końcową w Zegrzu Płd. oraz kwestia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu legionowskiego. 

W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Lewandowski – zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości, Zbigniew Ostrowski – dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Radosław Rybicki – dyrektor Departamentu Rolnictwa, Bernard Mucha – dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Janusz Klusek z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Robert Wróbel – starosta Powiatu Legionowskiego, Roman Smogorzewski – prezydent Miasta Legionowo, Maciej Sławomir Mazur – wójt Gminy Nieporęt, Paweł Kownacki – wójt Gminy Wieliszew, Jarosław Chodorski – wójt Gminy Jabłonna, Sylwester Sokolnicki – burmistrz Miasta i Gminy Serock.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie

Od poniedziałku 05.09.2016 r. rozpoczynają się prace budowlane związane z rozbudową ulicy Głównej w Stasim Lesie na odcinku od drogi krajowej do posesji nr 21. Inwestycja będzie polegała na budowie nowej jezdni, jednostronnego chodnika, odwodnienia i oświetlenia drogowego W ramach zadania przewidziano także budowę brakujących przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w granicach pasa drogowego.

Jednocześnie informujemy Państwa, że jednym z elementów inwestycji jest przebudowa ogrodzeń kolidujących  z inwestycją. Wykonawca w ramach zadania odtworzy takie ogrodzenia w linii nowej granicy w standardzie ogrodzenia obecnie istniejącego. Szczegóły demontażu i odbudowy będą ustalane indywidualnie z każdym z właścicieli. 

Wszystkie pytania dotyczące inwestycji proszę kierować do Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji telefonicznie (22 782-88-19) lub drogą mailową (drogownictwo@serock.pl)

Informacja Burmistrza MiG Serock o działalności między sesjami

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami (27 czerwca 2016r. – 31 sierpnia 2016r.) Urzędu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej w zegrzyńskim Centrum

1 września br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbył się uroczysty apel z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W uroczystości uczestniczyli żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Kompanię honorową oraz poczty: flagowy i sztandarowy wystawił batalion zabezpieczenia CSŁiI, a uroczystość prowadził oficer Sekcji Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej kpt. Bartosz Sadowski.

Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura w swoim przemówieniu przypomniał o rocznicy wybuchu II wojny  światowej i walce polskich żołnierzy w obronie swojej ojczyzny. Zwracając się do zebranych, podkreślił znaczenie wyszkolenia wojskowego, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa naszego kraju. Podczas uroczystości Komendant Centrum płk dr Fura pogratulował awansu i wręczył akty mianowań st. chor. sztab. Lesławowi Kurdzielowi oraz st. chor. Arkadiuszowi Gryczyńskiemu.    

Odczytany został również Apel Pamięci, a kompania honorowa oddała salwy. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów Centrum.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja dotycząca przyjęć interesantów przez burmistrza w dniu 05.09.2016 r.

W dniu 05.09.2016 r. Burmistrz MiG Serock Sylwester Sokolnicki będzie przyjmował interesantów w godzinach 11:00-14:00.

Przepraszamy za zmiany.

Likwidacja kasy w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 września 2016 roku ulega likwidacji kasa w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Od dnia 01 października 2016 roku obsługę kasową dla Urzędu Miasta i Gminy  w Serocku będzie prowadził Bank Spółdzielczy w Legionowie: Filia w Serocku, Rynek.

Uroczyste ślubowanie nauczycieli mianowanych

31 sierpnia 2016 r. pięć nauczycielek ze szkół i przedszkoli na terenie gminy Serock, które otrzymały awans na stopień nauczyciela mianowanego, złożyło uroczyste ślubowanie w obecności Burmistrza Pana Sylwestra Sokolnickiego, Pana Józefa Zająca Zastepcy Burmistrza oraz Pani Alicji Melion Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Nauczycielki odczytały akt ślubowania oraz odebrały decyzję o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego. Wśród nauczycielek, które otrzymały awans i pomyślnie zdały egzamin znalazły się Panie:

 1. Pani Justyna Łyszkowska – nauczycielka wychowania fizycznego z Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku,
 2. Pani Judyta Wojciechowska – nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
 3. Pani Iwona Wykowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 4. Pani Agnieszka Górska – nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
 5. Pani Katarzyna Zajączkowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego z Przedszkola w Zegrzu.

Wszystkie Panie stanęły do egzaminu 5 sierpnia 2016 r. wykazały się wiedzą z zakresu nauczanego przedmiotu i prowadzonych działań, a co szczególnie istotne, wykazały się ogromnym zaangażowaniem i troską o uczniów i wychowanków. Paniom, które uzyskały wyższy stopień awansu zawodowego życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i kolejnych sukcesów w podejmowaniu nowych działań edukacyjnych na rzecz dzieci i środowiska oświatowego.

Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium dla części obrębu Jachranka

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla części obrębu Jachranka.

Dofinansowania na inwestycje

 1. W dniu 1 sierpnia2016 roku złożony został przez Miasto i Gminę Serock wniosek o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Serock. W zakresie zadania przewidziana jest budowa ok. 10 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Jachranka, Skubianka, Dosin, Izbica oraz Borowa Góra, Stasi Las ul. Słoneczna z drogami wewnętrznymi a także budowa stacji uzdatniania wody w Serocku przy ul Nasielskiej.Dofinansowanieinwestycji planowane jest w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Łączna szacowana wartość inwestycjito 25 mln złotych,z czego wnioskowana kwota dofinasowania wynosi ponad 12,5 mln złotych. Obecnie projekt jest w trakcie oceny formalnej, której dokonuje NFOŚiGW w Warszawie.
 2. Rozstrzygnięty został nabór wniosków składanych w pierwszym konkursie ogłoszonym przez NFOŚiGWw Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Miastoi Gmina Serock uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Serock: Przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu oraz budowa wodociągu w Serocku ul. Chrobrego. Łączna wartość projektu to kwota 6.661 292,43 zł w tym uzyskana kwota dofinansowania: 3.223 200,93 zł. Obecnie trwają procedury formalne związane z podpisaniem umowy. W efekcie realizacji projektu powstanie ok. 3,17 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 0,64 km. sieci wodociągowej. Ogłoszony został właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
 3. W dniu 10 sierpnia br. został złożony przez Miasto i Gminę Serock wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki umarzalnejdo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Koszt całkowity zadania, które jest obecnie w końcowej fazie realizacji wyniesie 294.214,45 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pożyczki to 209 300,00 złotych. Wniosek jest obecnie w trakcie oceny. W ramach przedsięwzięcia dokonano wymiany kotłów grzewczych, stolarki okiennej w sali gimnastycznej, stolarki drzwiowej wymagającej wymiany oraz remontu pokrycia dachu i zachodniej elewacji budynku.
 4. Obecnie trwają końcowe prace nad przygotowaniem i złożeniem kolejnego wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki umarzalnej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Serock w miejscowościach Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie. Koszt całkowity zadania wyniesie 413 449,97 zł brutto, z czego wnioskowana kwota pożyczki to 352 800,00 złotych. W ramach przedsięwzięcia dokonana zostanie wymiana opraw oświetleniowych sodowychna energooszczędne oprawy LED umożliwiające dodatkowo wykonanie redukcji mocy.

VII Festiwal Sołectw

VII Festiwal Alktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw

W sobotę 3 września 2015 r. na placu przy Urzędzie Gminy w Dąbrówce odbędzie się „VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw” organizowany przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyńskim pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.

Festiwal jest jednym z najciekawszych i najbogatszych pod względem kulinarnym wydarzeń na mapie kulturalnej środkowego Mazowsza. Inicjatywa ma na celu pobudzenie aktywności i integrację mieszkańców sołectw z gmin położonych w regionie Jeziora Zegrzyńskiego oraz uspołecznienie działań na rzecz rozwoju wsi i obszarów zależnych od rybactwa. Festiwal służy również prezentacji dorobku społecznego i kulturalnego poszczególnych sołectw oraz miejscowego rękodzieła i regionalnych potraw. Impreza stanowi znakomitą formę promocji małych ojczyzn i ich atutów, utwierdza wszystkich w przekonaniu, że mazowiecka wieś może być znakomitą przestrzenią do życia, gdyż ma wiele do zaoferowania. W tegorocznej edycji konkursu weźmie udział siedem sołectw: Sołectwo Kuligów (Gmina Dąbrówka), Sołectwo Skierdy (Gmina Jabłonna), Sołectwo Beniaminów (Gmina Nieporęt), Sołectwo Łacha (Gmina Serock), Sołectwo Barcice (Gmina Somianka), Sołectwo Janówek Pierwszy (Gmina Wieliszew), Sołectwo Dybów Kolonia (Gmina Radzymin), które będą rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach: prezentacja stoiska, smaki, kuchnia regionalna, występ sceniczny.

VII Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • -

Piknik Country w Dębem

Na skwerze w Dębem, 20 sierpnia, odbył się Piknik Country zorganizowany przez Sołtysa Wiesława Winnickiego i Radę Sołecką. Imprezie towarzyszyła nie tylko muzyka w stylu country, ale również muzyka taneczna w wykonaniu zespołu "RAY". Uczestnicy zabawy wzięli udział w konkursie na najładniejszy strój country oraz konkursie tańca country i korzystając z bogatej oferty gastronomicznej bawili się do późnych godzin nocnych. Na zakończenie imprezy, o godzinie 22.00, odbył się pokaz sztucznych ogni.

 • -
 • -
 • -
 • -

Remont nagrobka sierżanta Kazimierza Kozłowskiego

Na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpińskiej przeprowadzony został remont starego nagrobka sierżanta Kazimierza Kozłowskiego – żołnierza walczącego w 3. Batalionie 167. Bytomskiego Pułku Piechoty, broniącego w 1920 roku przed atakiem Rosjan, odcinka Wola Kiełpińska – Dębe. Sierżant Kozłowski poległ w dniu 17 sierpnia 1920 wskutek ostrzału artylerii bolszewickiej z rejonu Szadek.

Początkowo został pochowany w pobliżu figurki przed kościołem w Woli Kiełpińskiej, a w 1966 r. jego szczątki zostały przeniesione na cmentarz parafialny. Inni żołnierze polegli w czasie sierpniowych walk zostali pochowani w zbiorowej mogile na cmentarzu w Serocku.

W ubiegłym roku, z inicjatywy pana Mirosława Pakuły, grobem zajęli się członkowie Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, którzy wyczyścili starą płytę i odmalowali litery. Ponieważ dotychczasowy grób, pomimo oczyszczenia go przez żołnierzy łączności, kontrastował wyglądem z pozostałymi grobami wojskowymi, staraniem gminy, pod której opieką zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych są groby osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, płyta nagrobna została zastąpiona nową, pasującą do pozostałych grobów wojskowych na cmentarzu.

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 • -
  Płyta nagrobna przed renowacją
 • -
  Płyta nagrobna po oczyszczeniu przez żołnierzy
 • -
  Nowa płyta nagrobna

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dn. 29.08.-02.09.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Serock, Skubianka, Dosin, Borowa Góra, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Łacha.

Brązowy medal st. szer. Oktawii Nowackiej na igrzyskach w Rio

19 sierpnia br. żołnierz Wojskowego Zespołu Sportowego Zegrze CSŁiI st. szer. Oktawia Nowacka odniosła wielki sukces zdobywając brązowy medal w pięcioboju nowoczesnym podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janerio.

St. szer. Oktawia Nowacka prowadziła po szermierce, pływaniu potwierdzając także dobrą formę w jeździectwie. Nie udało jednak utrzymać pierwszego miejsca podczas biegu połączonego ze strzelaniem i po niesamowitej walce wywalczyła brązowy medal. Ostatecznie w pięcioboju nowoczesnym zwyciężyła reprezentantka Australii Chloe Esposito, uzyskując 1372 punkty, na drugim miejscu była Francuzka Elodie Clouvel (1356), a trzecia była st. szer. Oktawia Nowacka (1349). Reprezentantka Polski przed igrzyskami miała kontuzję i jej start w Rio stał pod znakiem zapytania. Pomimo tych trudności wróciła do formy, która pozwoliła jej zdobyć brązowy medal.

Wielkie gratulacje!!!

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -

Skauci w Serocku

Od listopada 2015 działają w naszym mieście dwie gromady wilczków, czyli najmłodsze grupy wiekowe Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacji Skautingu Europejskiego - jednej z największych organizacji harcerskich w Polsce. Popularnie zwani „Zawiszacy ” lub Skauci Europy, w Serocku tworzą gromadę dziewcząt oraz gromadę chłopców.

Kilka słów o historii SHK Zawisza. Kiedy Polski Sierpień '80 przynosi świeży powiew wolności, również w harcerstwie, w  lutym 1982 roku powstaje Ruch Harcerstwa Katolickiego, przekształcony w 1989 roku w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", które w 1995 roku przyłącza się do wielkiej rodziny Skautingu Europejskiego, międzynarodowej organizacji harcerskiej jednoczącej młodych ludzi z 20 krajów Europy, mających te same oznaczenia, prawo, mundury, pedagogikę, wartości. Jest to ruch harcerski, w którym kultywuje się patriotyzm, miłość do ojczyzny wraz z miłością, szacunkiem i  budowaniem więzi z innymi narodami. Od tego momentu pełna nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacji Skautingu Europejskiego.

W harcerstwie SHK Zawisza FSE , młodzież kształtuje swoje postawy i charakter, zgodnie z duchem harcerstwa okresu międzywojennego,  przez działanie w obszarach: zdrowie, sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształtowanie charakteru, służba, wiara. Formacja, osobno dziewcząt i chłopców odbywa się w  trzech gałęziach wiekowych: wilczki (9-11 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat). Wartościowym i unikatowym elementem tej organizacji harcerskiej, jest możliwość włączania się dorosłych, tj. rodziców, nauczycieli, dorosłej młodzieży,  w budowanie i funkcjonowanie  lokalnego  środowiska harcerskiego.

Podsumowując ubiegłoroczną pracę w gromadach serockich skautów, należy właśnie podkreślić  duże zaangażowanie rodziców i nauczycieli. Jednocześnie, pragnę wszystkim serdecznie podziękować,  za to zaangażowanie i współpracę.

W maju tego roku, kandydaci na skautów, złożyli swoje pierwsze przyrzeczenie i zostali oficjalnie przyjęci do I Gromady Serockiej SHK Zawisza FSE. Jako znak przynależności do gromady, przyjęli niebiesko-żółte chusty. Kolory te nawiązują do barw Miasta i Gminy Serock. Kolor niebieski  symbolizuje jednocześnie Matkę Bożą, która jest patronką całego stowarzyszenia.

Zbiórki odbywają się w soboty, co dwa tygodnie, przeważnie na powietrzu,  w bliskości z naturą, a rok formacyjny zakończył się obozem letnim. 

Od września rozpoczynamy kolejny rok formacji, przez zabawę, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych, dzieci, młodzież i dorosłych, którym bliskie są wartości narodowo-patriotyczne, oraz  kształtowanie dzieci i młodzieży w duchu tych wartości, aby wspólnie budować  środowisko harcerskie w Serocku.

Więcej informacji oraz zapisy do gromad i drużyn:
tel: 792-460-044
email: harcerstwoserock@tlen.pl
www.skauci-europy.pl
Kanał YouTube: Skauci Europy

                               

Akela I Gromady Serockiej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Utrudnienia w ruchu w dniu 21.08.2016 r.

W dniu 21 sierpnia 2016 r. o godz. 12.00 w Serocku na ul. Pułtuskiej rozpocznie się wyścig kolarski.  Na czas imprezy sportowej wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu pojazdów, która będzie następująca :


21 sierpnia 2016 (od godz. 8.00 do godz. 17.00)


- prosimy o nieparkowanie pojazdów przy ul. Pułtuska 39 w dwóch pierwszych zatoczkach parkingowych  od ul Chrobrego (organizatorzy w tym miejscu umiejscowią punkt sędziowski)

- prosimy o nieparkowanie pojazdów przy Parku Miejskim w Serocku na parkingu od strony ulicy Pułtuskiej (organizatorzy w tym miejscu umiejscowią punkt organizacyjny zawodów)  

Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wskazane w przedmiotowej informacji. W związku z wyścigiem kolarskich ruch pojazdów na terenie naszej gminy będzie odbywał się bez zmian. Jednakże w związku z powyższym dla bezpieczeństwa uczestników oraz wszystkich użytkowników dróg zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą, aby w godzinach 12.00 – 16.00 podczas przemieszczania się samochodem oraz pieszo, rowerem oraz innymi pojazdami zachować szczególną ostrożności Jednocześnie przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu zapraszając również do kibicowania zawodnikom – szczegóły zawodów na stronie organizatora www.ztc.pl w zakładce wyścigi oraz na www.serock.pl

Komendant Straży Miejskiej
Cezary Tudek

 

Fontanna Muzyki - 15.08.2016 r.

Powszechnie wiadomo, że tego lata pogoda lubi dokazywać i w poniedziałkowe popołudnie po raz kolejny dała się we znaki organizatorom oraz publiczności oczekującej na serockim rynku na kolejny koncert z cyklu Fontanna Muzyki. Po krótkim oczekiwaniu na bezdeszczową pogodę i opóźniony koncert, Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – Tomasz Gęsikowski zaprosił i przedstawił artystów szczecińskiego Zespołu Harmonijek Ustnych „Animato” na scenę.

„Magiczne Brzmienie Harmonijek” taki właśnie tytuł nosił koncert, śmiało można uznać za trafiony. Nieprzeciętny zespół zachwycał możliwościami technicznych i walorami orkiestrowego brzmienia harmonijek. Można było zauważyć, że harmonijka ustna w rękach szczecińskich muzyków ma prawie nieograniczone możliwości pozwalające im na zagranie z powodzeniem każdego rodzaju muzyki. Serocka publiczność miała okazję wysłuchać przebojów muzyki klasycznej i rozrywkowej w oryginalnych aranżacjach na instrumentach od najmniejszej harmonijki na świecie poprzez klasyczne i akordowe do harmonijek basowych. Wśród prezentowanych utworów znalazły się m.in. kompozycje F. Chopina, A. Piazzolli, S. Moniuszki, Chaczaturiana utwory z repertuaru Cz. Niemena, P. Anka, The Beatles, a także wiązankę melodii ludowych. Koncert zakończył utwór na bis przygotowany przez artystów z okazji Święta Wojska Polskiego w rocznicę tzw. Cudu nad Wisłą. Upamiętniono w ten sposób zwycięską bitwę warszawską 1920r.
Ogromna ilość muzycznej energii i świetne muzyczne porozumienie panujące między artystami, sprawiło iż zespół zaskarbił sobie sympatię publiczności, czemu wyraz dały gromkie brawa na zakończenie. Koncert, zapewne jeszcze nie raz wspominać będziemy wyjątkowo ciepło.

Na kolejny koncert z cyklu Fontanna Muzyki zapraszamy już 28 sierpnia podczas którego zagra peruwiański zespół Los Companieros.

Źródło: CKiCz w Serocku

Zdjęcia na stronie Centrum Kultury i Czytelnictwa TUTAJ

Wynik konkursu na stanowisko Dyrektora SP im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Wynik konkursu w załączeniu.

Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu - sekcja C2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Serock - sekcja C2.

Święto Wojska Polskiego w Centrum

W obchodach uczestniczyło wielu zaproszonych gości: wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Piotr Zadrożny, wicestarosta Powiatu Legionowo Jerzy Zaborowski, p.o. Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP płk Marek Gładysz, Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności gen. bryg. w st. spocz. dr Edmund Smakulski, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, a także byli oficerowie CSŁiI. Uroczystość odbyła się z udziałem kompanii honorowej wystawionej przez batalion zabezpieczenia, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

W swoim wystąpieniu Komendant CSŁiI pułkownik doktor Ireneusz Fura powiedział: „96 lata temu Polacy stanęli w obronie odzyskanej niepodległości. Był to czas, gdy nasi rodacy wznieśli się na szczyty swojej odwagi, dając dowody patriotyzmu i oddania sprawie najważniejszej jaką jest niepodległość. Żołnierz spełnił swój obowiązek stawiając czoła wielokrotnie liczniejszemu przeciwnikowi.” Podziękował lokalnym władzom za wspieranie działalności Centrum. Złożył także serdeczne życzenia żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej oraz tym którzy zakończyli służbę wojskową zdrowia, zawodowych sukcesów, spełnienia w życiu osobistym, stabilności w służbie i pracy oraz żołnierskiego szczęścia.

Kulminującym punktem było wręczenie aktów mianowań oraz odznaczeń podczas uroczystości. Awanse na kolejne stopnie wojskowe otrzymało 38 żołnierzy zawodowych Centrum. Natomiast w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Minister Obrony Narodowej nadał Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju 9 żołnierzom zawodowym, Srebrny – 4, a Brązowy - 7. Natomiast Komendant CSŁiI wyróżnił pięciu żołnierzy służby przygotowawczej tytułem honorowym „Wzorowy Elew”, a liczne osoby otrzymały również urlopy nagrodowe i nagrody uznaniowe.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytany został także Apel Pamięci, a kompania honorowa CSŁiI oddała salwę honorową. Ostatnim elementem obchodów Święta Wojska Polskiego na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki była defilada pododdziałów.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nauczyciele awansowali na stopień nauczyciela mianowanego

5 sierpnia 2016 roku odbyły się postępowania egzaminacyjne 5 nauczycieli, którzy złożyli wnioski o przeprowadzenie egzaminu po odbyciu stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.  

Nauczyciele, zdający egzamin, wykazali się wiedzą z zakresu nauczanego przedmiotu i prowadzonych działań, a co szczególnie istotne, wykazali ogromne zaangażowanie i troskę o uczniów i wychowanków.

Egzamin zdawały:

 1. Pani Agnieszka Górska – nauczycielka języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
 2. Pani Justyna Łyszkowska – nauczycielka wychowania fizycznego z Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku,
 3. Pani Judyta Wojciechowska – nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
 4. Pani Iwona Wykowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
 5. Pani Katarzyna Zajączkowska – nauczycielka wychowania przedszkolnego z Przedszkola w Zegrzu.

Przed nauczycielami jeszcze złożenie uroczystego ślubowania w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz odbiór decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego.

Paniom, które uzyskały wyższy stopień awansu zawodowego życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i kolejnych sukcesów w podejmowaniu nowych działań edukacyjnych na rzecz dzieci i środowiska oświatowego.

Jadwiga Stradomska
Inspektor ds. oświaty
w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

 

 

 

Odwołanie dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

Uprzejmie informujemy, że dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku - Artura Borkowskiego w dniu dzisiejszym - 8 sierpnia 2016r. został  odwołany.

Przepraszamy.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 11.08.-12.08.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Kania Polska, Kania Nowa, Zegrze Północne.

Relacja z programu „LATO 2016”

Program „Lato 2016” Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych OPS w Serocku został zrealizowany zgodnie z planem . Trwał on od  27 czerwca do 28 lipca włącznie. Program rozpoczął się festynem  „PIERWSZY DZIEŃ  LATA 2016” dla całego środowiska . Wspólne rodzinne  grillowanie,  pyszna szarlotka,  dmuchańce, malowanie twarzy,  konkursy, zabawa z wodzirejem i jego pomocnikami były zapowiedzią następnych 5 tygodni dobrej zabawy. Miła,  przyjazna atmosfera, ciekawe zajęcia  plastyczne oraz zajęcia z rękodzieła,  dużo ruchu na świeżym powietrzu, rekreacje na basenie, wycieczki do ciekawych miejsc wybranych przez samych uczestników, jak:  ZOO, Paintball, Dom nad Wierzbami z warsztatami przyrodniczymi i malarskimi, skansen nad Bugiem z warsztatami garncarskimi,  w połączeniu z piękną słoneczną pogodą i stosowaniem zasad bezpiecznej zabawy, były gwarantem uśmiechniętych i zadowolonych buziaków uczestników programu. Wolontariusze młodzieżowi  to prawdziwa kopalnia świeżych pomysłów wspólnej zabawy, tryskający uśmiechem i radością. Rodzice, jak też członkowie rodzin podopiecznych po raz kolejny stanęli  na wysokości zadania, biorąc udział we współrealizacji programu. Tu chylimy czoła przed pasją i zamiłowaniem piękna pani Kasi, pokazane nam anioły, wykonane nową metodą powerteks, oczarowały nas. Prace dzieci wykonane nowo poznanymi metodami były przepiękne. Ta współpraca ma już swoją tradycję, a przez Kadrę Zespołu jest bardzo ceniona. Na pięć tygodni trwania programu tylko jedna z wielu nawałnic (silnego wiatru i ulewnego deszczu wraz z piorunami), popsuła nam pobyt w parku linowym w Nieporęcie. Wspólna zabawa ze słowem – „LITERKOWO”- ( tu hitem stały się nasze koszulki), następnie bieg  po kałużach sięgających powyżej kostek i ściągających klapki ze stóp między strugami deszczu, głośne krzyki i piski, zaowocowały śpiewem w autokarze a następna wspólna zabawa w „słowołamacze”, przywróciła  utraconą w pierwszych chwilach nawałnicy, radość. Uśmiech znów zagościł na twarzach  wszystkich uczestników. Przy spotkaniu z rodzicami opowieściom nie było końca.  Ostatniego dnia zajęć, uczestnikom  naszego programu, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej  zorganizowali spotkanie pt. „BEZPIECZNE WAKACJE”, a także przygotowali drobne upominki.  W myśl naszego hasła tygodnia „BEZPIECZNYCH ZABAW I UŚMIECHU WIELE ŻYCZĄ WSZYSTKIM LATA PRZYJACIELE” była to „WISIENKA NA TORCIE” naszych wspólnych zajęć.  I tak wszystko stało się jedną wielką przygodą, a my bezpiecznie i radośnie zakończyliśmy nasz program „LATO 2016”. Ogółem w programie  „Lato 2016” wzięło udział  71 osób w tym  65 osób -dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat . Pięciotygodniowy program prowadził 1 Koordynator, 2 wychowawców,  3 wolontariuszy – dorosłych członków rodzin dzieci i 7 wolontariuszy młodzieżowych - wywodzących się ze środowiska świetlic środowiskowych.

Dziękuję za współpracę wychowawcom - pani Barbarze i pani Emilii, wolontariuszom - pani Kasi, Kamili i Monice oraz naszym wolontariuszom młodzieżowym - Ani, Izie, Klaudii, Karolowi, Mateuszowi, Dominikowi oraz Dorianowi. Dziękuję za uśmiech, radość, życzliwość  pogodę ducha towarzyszącą  każdego dnia. Szczególnie serdecznie dziękuję za ciepło i wyrozumiałość skierowaną na wszystkich podopiecznych programu, tak zupełnie bezinteresownie. Jeszcze raz dziękuję, za poświęcony dzieciom i młodzieży czas i serce.

 

Janina Orzepowska – Koordynator GZŚŚ w Serocku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

GARY GUTHMAN QUARTET - Jazz na Rynku w Serocku

Amerykański mistrz trąbki, gwiazda światowego formatu -  Gary Guthman wystąpił wraz ze znakomitymi polskimi muzykami 31 lipca na rynku w Serocku . Uznany przez krytyków za jednego z najpopularniejszych trębaczy - solistów naszych czasów. Występował na całym świecie z ok. 200 orkiestrami symfonicznymi, w świecie rozrywki z takimi gwiazdami jak: Tony Bennett, Aretha Franklin, Tom Jones.

GARY GUTHMAN JAZZ QUARTET:
Gary Guthman - trąbka
Wojciech Gogolewski - fortepian
Paweł Pańta - kontrabas
Cezary Konrad - perkusja

Gościnie wystąpiła wokalistka - Sasha Strunin.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dn. 1.08.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock podaje do publicznej wiadomości poszkodowanych producentów rolnych, że wnioski o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem na terenie Miasta i Gminy Serock niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – grad, należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, do pok. nr 11 (parter).

Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2016, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 5 sierpnia br.   

Uwaga!!! Zgodnie z Regulaminem działania Komisji w sprawach oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ustalenie wysokości szkody możliwe jest do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Szczegółowe informacje oraz pomoc przy wypełnieniu wniosku można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w pok. nr 11 lub pod nr tel. (22) 782-88-40 i (22) 782-88-39.

Najładniejsza posesja i najładniejszy balkon 2016

„Szczęśliwe kwiaty! mogą patrzeć śmiele
I składać życzeń utajonych wiele,
I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny…
Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej.”

Adam Asnyk, Posyłam kwiaty

 

Miło nam poinformować, że dniu 27 lipca 2016 r. zakończyły się prace komisji konkursowej polegające na ocenie posesji i balkonów zgłoszonych w ramach konkursów „Mój balkon-moja pasja” i ,,Moja posesja-moja pasja”. W tegorocznej, VII już edycji konkursów wpłynęło bardzo wiele zgłoszeń z terenu miasta i gminy Serock. Każde ze zgłoszeń podlegało wnikliwej ocenie komisji konkursowej, która przyznawała punkty w określonych kryteriach. Głównym kryterium branym pod uwagę przez komisję był wkład pracy własnej w stworzenie wymarzonego ogrodu i jego dalsze utrzymanie. Oceniany był również całościowy wystrój ogrodu, dobór gatunków roślin oraz ilość i stan elementów małej architektury.

Każdy z ogrodów i balkonów zgłoszonych w tegorocznej edycji miał w sobie „coś innego”, „coś wyjątkowego”. Jedne urzekały niezwykłą ilością kolorów i kształtów, podczas gdy inne charakteryzowały się oryginalnymi rozwiązaniami zastosowanymi w ogrodzie. Wszystkie osoby które spotykaliśmy w ogrodach z ogromną pasją i radością opowiadały nam o swoich zielonych zakątkach. Warto wspomnieć, że w większości ogrodów, które mieliśmy przyjemność oglądać w tym roku, właściciele nie zapominali o naszych przyjaciołach owadach czy ptakach. Napotkaliśmy bowiem niezliczoną ilość karmników, a także specjalnie stworzone domki dla owadów.

Wyłonienie laureatów w tegorocznych konkursach nie było łatwym zadaniem, jednakże po burzliwych dyskusjach komisja konkursowa wyłoniła laureatów i wyróżnionych. Poniżej prezentujemy wyniki:

Konkurs „Mój balkon- moja pasja

I miejsce – Pani Izabela Dzierzęcka, Ludwinowo Zegrzyńskie

II miejsce – Pani Katarzyna Kozłowska, Stasi Las  i Pani Stanisława Białek, Serock

 

Konkurs: „Moja posesja moja pasja”

Kategoria działka rekreacyjna:

I miejsce – Pani Alicja Wykowska, Łacha

II miejsce – Pani Elżbieta Olszewska, Skubianka i Pani Halina Wolańska, Wola Smolana

Wyróżnienie: Pan Ignacy Zalewski, Kania Nowa- za nowatorskie pomysły zastosowane w ogrodzie

 

Kategoria zabudowana nieruchomość:

I miejsce – Państwo Marianna i Witold Powała, Gąsiorowo

II miejsce – Pani Wioletta Smykla, Serock

III miejsce - Pani Barbara Gwiazdowska, Ludwinowo Zegrzyńskie

Wyróżnienia: Pani Bogusława Żaczkiewicz –za kreatywność oraz nieszablonowe elementy dekoracyjne w ogrodzie

Pani Krystyna Kacperska – za pasję wkładaną w prace ogrodowe

 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za  zgłoszenia oraz za to, że z wielką pasją opowiadaliście nam o swoich ogrodach, laureatom gratulujemy zajętych miejsc. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów „Święta Darów Ziemi” w Woli Kiełpińskiej w dniu 4 września 2016 r, na które bardzo serdecznie zapraszamy. A tymczasem zachęcamy do obejrzenia galerii najładniejszych posesji.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -
  Balkon Pani Izabeli Dzierzęckiej
 • -
  Balkon Pani Izabeli Dzierzęckiej
 • -
  Balkon Pani Izabeli Dzierzęckiej
 • -
  Balkon Pani Izabeli Dzierzęckiej
 • -
  Balkon Pani Izabeli Dzierzęckiej
 • -
  Balkon Pani Katarzyny Kozłowskiej
 • -
  Balkon Pani Katarzyny Kozłowskiej
 • -
  Balkon Pani Stanisławy Białek
 • -
  Balkon Pani Stanisławy Białek
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Haliny Wolańskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Haliny Wolańskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Haliny Wolańskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Haliny Wolańskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Haliny Wolańskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Haliny Wolańskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Haliny Wolańskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Alicji Wykowskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Alicji Wykowskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Alicji Wykowskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Alicji Wykowskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Alicji Wykowskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Elżbiety Olszewskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Elżbiety Olszewskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Elżbiety Olszewskiej
 • -
  Działka rekreacyjna Pani Elżbiety Olszewskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Barbary Gwiazdowskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Barbary Gwiazdowskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Barbary Gwiazdowskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Barbary Gwiazdowskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Barbary Gwiazdowskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Bogusławy Żaczkiewicz
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Bogusławy Żaczkiewicz
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Krystyny Kacperskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Krystyny Kacperskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Krystyny Kacperskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Krystyny Kacperskiej
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Wioletta Smykla
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Wioletta Smykla
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Wioletta Smykla
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Wioletta Smykla
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Wioletta Smykla
 • -
  Zabudowana nieruchomość Pani Wioletta Smykla
 • -
  Zabudowana nieruchomość Państwa Marianny i Witolda Powała
 • -
  Zabudowana nieruchomość Państwa Marianny i Witolda Powała
 • -
  Zabudowana nieruchomość Państwa Marianny i Witolda Powała
 • -
  Zabudowana nieruchomość Państwa Marianny i Witolda Powała

Spotkanie funkcjonariuszy z dziećmi

W dniu 28 lipca 2016 roku, w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy, wchodzącej w skład Zespołu Gminnych Świetlic Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku, odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej w Serocku z dziećmi.

W trakcie spotkania funkcjonariusze opowiedzieli o codziennej służbie oraz wskazali zagrożenia, z jakimi dzieci mogą  spotkać się w okresie wakacyjnym oraz w ciągu roku szkolnego. Propagowali również zachowania w ramach akcji „Bezpieczna gmina”. Każdy uczestnik otrzymał drobny upominek w postaci odblasków, a opiekunowie kamizelki odblaskowe z napisami „Bezpieczna gmina”.

Jedną z atrakcji była również możliwość zapoznania się z wyposażeniem funkcjonariuszy podczas codziennej służby oraz okazja do zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z funkcjonariuszami.

Przypominamy numery telefonów, pod które należy dzwonić w razie zagrożeń:

Policja
nr tel. alarmowego 112, 997
nr tel. 22 782 – 75 – 07

Straż Miejska
nr tel. kom. 603 – 873 – 290
nr tel. 22 782 – 72 - 92

Komendant Straży Miejskiej
Cezary Tudek

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

1 sierpnia o 17.00 zawyją syreny alarmowe

Szanowni mieszkańcy,
w dniu 1 sierpnia, o godz. 17.00, w 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie Miasta i Gminy Serock zostaną włączone syreny alarmowe, celem oddania hołdu i uczczenia pamięci poległych w Powstaniu.
Syreny  zostaną uruchomione na jedną minutę i będą emitować dźwięk ciągły.

 

Przerwa w dostawie wody

UWAGA

W dniu 26.07.2016 r. w godzinach 8:00 - 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Serocku w ulicach: Poniatowskiego, Św. Wojciecha, Farna.

Czynna będzie studnia zdrojowa na terenie Rynku (róg Kościuszki, Poniatowskiego)

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej 25.07.2016 r. - 05.08.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Łacha, Jadwisin, Zegrzynek, Zegrze Północne, Kępiaste, Dębinki, Marynino, Karolino, Wola Smolana, Wola Kiełpińska, Kania Polska oraz Serock ulice: Szczygielskiego, Rybaki, Graniczna i Nasielska.

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Konkurs na Europejską nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) ogłasza konkurs na Europejską nagrodę w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). Tematem konkursu jest „Zapobieganie przestępstwom przeciwko osobom starszym”.
Nagrodę główną w konkursie jest 10 000 Euro, ponadto regulamin przewiduje przyznanie dwóch nagród po 5000 Euro dla wyróżnionych projektów.
Konkurs skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.239) , nieprowadzących działalności gospodarczej, działających na terenie województwa.
Trzy spośród zgłoszonych projektów zostaną wytypowane do eliminacji krajowych do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Projekty opisane w formularzu zgłoszeniowym należy przesłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie do dnia 12 sierpnia 2016 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu), na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa oraz w formie elektronicznej na adres: jszafranska@mazowieckie.pl
Dodatkowo informacja na temat konkursu ECPA zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, www.mazowieckie.pl.
W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w  konkursie.

 

Projekty dla bezpieczeństwa

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że rozpoczęła się procedura naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.
O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, w ramach trzech celów szczególnych:
1.    Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa;
2.    Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży;
3.    Edukacja dla bezpieczeństwa.
Istnieje możliwość dofinansowania projektów dotyczących współpracy terenowej społeczności lokalnej z dzielnicowym, pt. „Dzielnicowy bliżej nas”, w ramach celu szczegółowego „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”.
Propozycje projektów należy przesyłać za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu), na adres pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
Dokumentację projektu (wniosek, załączniki i płyta CD/DVD), należy przesłać w kopercie z dopiskiem Program ”Razem bezpieczniej”.
Szczegółową informację na temat projektu znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.pl w banerze „Razem Bezpieczniej”.

 

Rowerzyści z wizytą w Serocku

Do Serocka zawitała grupa młodych rowerzystów, uczestników letnich kolonii organizowanych przez Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy. Młodzież korzysta z wakacyjnego wypoczynku w gościnnym Ośrodku Charytatywno–Szkoleniowym Caritas im. Bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego w Popowie-Letnisko. Koloniści zwiedzili miasto i ruszyli w dalszą drogę szlakami rowerowymi, których na terenie gminy Serock jest ponad 88 km.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że został przygotowany projekt "Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025", jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, który realizuje ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategiczne planowanie. Strategia określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

W dniach 19 stycznia 2016 r. oraz 23 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyły się konsultacje społeczne, na których omawiano problemy jednocześnie proponując sposoby ich rozwiązania. Uzyskane opinie, stanowiska i propozycje posłużyły do opracowania  projektu "Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025".

Obecnie trwają prace Rady Miejskiej nad przygotowanym projektem "Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025". Serdecznie zachęcamy również wszystkich mieszkańców do zapoznania się z przygotowanym projektem dokumentu.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom za zainteresowanie, aktywność i wielość przekazanych przez Państwa sugestii, jednocześnie zachęcając do zgłaszania uwag i opinii do przygotowanego projektu dokumentu.
Wszelkie uwagi i opinie prosimy przesłać na adres e-mail planowanie@serock.pl, złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu (Kancelaria Ogólna - parter) lub wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r.

Projekt "Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025" - TUTAJ

Ośrodek Szkoleniowo-Edukacyjny w Serocku PZW w Warszawie Okręg Mazowiecki

20 lipca 2016 r. otwarty został Ośrodek Szkoleniowo-Edukacyjny w Serocku Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Okręg Mazowiecki, który wpisuje się w gminną politykę łączenia miasta z Jeziorem Zegrzyńskim. Budowa ośrodka zrealizowana została w ramach PO RYBT 2007-2013 Rozwój rybactwa na obszarach Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński. W ramach projektu powstał budynek dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni 3130 m2, posiadający salę konferencyjną na 150 osób oraz 12 dwuosobowych w pełni wyposażonych pokoi z łazienkami i aneksem kuchennym. Jest też obszerny magazyn na sprzęt pływający. W obiekcie odbywać się będą szkolenia z zakresu: ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, zwalczania kłusownictwa, zwiększenia wiedzy na temat rybactwa i wędkarstwa itp.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 060 000 zł. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZW zrealizował projekt budowy Ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Zegrzyński" w wysokosci  1 151 000 zł.

Fotografie autorstwa
Andrzeja Zielińskiego

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

List prezesa KRUS - u do rolników

W załączeniu list prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Jacka Dubińskiego.

Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Serocka

UWAGA!

W dniu 19.07.2016 r. w godzinach 8:00 - 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Serocku - ulice: Poniatowskiego, Św. Wojciecha, Farna.

Czynna będzie studnia zdrojowa na terenie Rynku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zwrot podatku akcyzowego w 2016 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie:

od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2016r. do 31 lipca 2016r.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referatu Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy Serock, pokój 36  i pod numerem telefonu (22) 782 88 07.

Wciąż przybywa nam mieszkańców

Z wielką przyjemnością informujemy, że 15 lipca 2016 roku w ramach akcji zachęcającej do zameldowania się na terenie miasta i gminy Serock, została nagrodzona czteromiesięczna Oliwia Krawczyk - kolejna setna mieszkanka gminy Serock. Aktualnie nasza gmina liczy już ponad 13.640 mieszkańców. W imieniu laureatki, specjalnie ufundowane nagrody odebrała wspólnie cała rodzina Państwa Krawczyków, którym przy tej okazji serdecznie gratulujemy narodzin córki i życzymy wszelkiej pomyslności. Nagrodę w postaci karty podarunkowej do sklepu Rossmann w wysokości 150 zł, dla kolejnej setnej mieszkanki wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki.

W ciągu każdego roku, liczba mieszkańców naszej gminy wzrasta średnio o ok. 300 osób. Akcja zachęcająca do meldowania się na terenie gminy Serock trwa do końca tego roku. Na meldujących się czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów z terenu gminy.  Cieszy nas, że nowi mieszkańcy, pochodzący spoza Miasta i Gminy Serock, doceniają rekreacyjne walory obszaru Serocka, bogatą przyrodę oraz możliwości jakie stwarza dobrze rozwinięta infrastruktura. Gmina Serock nie jest już tylko miejscem odwiedzanym w sezonie wakacyjnym, czy w weekendy. Coraz więcej osób decyduje się zostać tu na zawsze.

Jeśli nawet nie jesteś zameldowany, a mieszkasz na terenie Miasta i Gminy Serock i tak możesz mieć wpływ na poprawę jakości życia rozliczając się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie. W ten sposób inwestujesz w siebie, w poprawę jakości, bezpieczeństwa, komfortu życia swojego, swoich najbliższych, znajomych, przyjaciół, stajesz się jednym z inwestorów, biorących udział w rozwoju Twojej gminy. Dzięki Tobie możemy przeznaczać środki na inwestycje, służące poprawie poziomu edukacji Twoich dzieci lub bliskich, dbać o jakość istniejącej infrastruktury drogowej, a także tworzyć nową.

Nie czekaj - już dziś zostań mieszkańcem naszej gminy!

 

Referat Spraw Obywatelskich

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przebudowa ulic: Poniatowskiego, Św. Wojciecha i Farnej w Serocku

W związku z podpisaniem w dniu 6 lipca br. umowy na realizację powyższego zadania, chcieliśmy poinformować wszystkich mieszkańców oraz użytkowników przedmiotowych ulic, że począwszy od najbliższego poniedziałku, tj. od dnia 18 lipca nastąpi zmiana organizacji ruchu związana z rozpoczęciem robót drogowych. Gmina planuje przeprowadzić w ramach  przedsięwzięcia kapitalny remont i przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz odwodnienia. Będą one trwały według założeń od 4 do 5 tygodni, przy czym będziemy się starali, aby utrudnienia w ruchu były minimalne i trwały jak najkrócej, niemniej nie ma możliwości ich całkowitego wyeliminowania. Dlatego też trzeba się liczyć z występowaniem pewnych ograniczeń w ruchu kołowym i pieszym w rejonie prowadzonych prac.

W pierwszej fazie robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejących krawężników, chodników i zjazdów, a w ich miejsce wybuduje nowe. W trakcie trwania tych robót ruch kołowy będzie odbywał się w miarę możliwości normalnie, jednak przy uwzględnieniu koniecznych zawężeń jezdni, będzie on na pewno utrudniony. W drugiej fazie realizacji prac będzie wykonane odwodnienie ulicy Farnej i Św. Wojciecha, zostanie sfrezowana jezdnia oraz ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna. Te prace ze względu na swą specyfikę muszą zostać wykonane już przy całkowitym zamknięciu drogi dla ruchu kołowego. Będą to jednak sytuacje trwające tylko kilka - kilkanaście godzin w wybranych dniach. O konieczności całkowitego zamknięcia odcinków ulic będziemy Państwa informować.

Mając na uwadze powyższe prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość, a także, jeśli nie jest to konieczne, o nie korzystanie z ulic objętych robotami. Mniejszy ruch kołowy i pieszy oznacza większą swobodą w działaniach Wykonawcy, co przyczyni się do szybszego zakończenia przebudowy. 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o korespondencję na adres: inwestycje@serock.pl.

Lato z wodzirejem w Maryninie

Dnia 13 lipca,  na placu zabaw w Maryninie, odbyła się pierwsza impreza z cyklu Lato z wodzirejem organizowana wspólnie przez Gminny Zespół Świetlic Środowiskowych i sołtysów poszczególnych wsi. Impreza jest adresowana do dzieci i rodziców. Zapewniamy wiele atrakcji w formie konkursów dla najmłodszych, malowanie twarzy  i wspólną zabawę.

Kolejne edycje zabawy Lato z wodzirejem odbędą się na gminnych placach zabaw:
- 27 lipca w Dębem
- 10 sierpnia w Izbicy
- 24 sierpnia w Nowej Wsi.

Serdecznie zapraszamy !

 

Kierownik OPS
Anna Orłowska

 • -
 • -
 • -
 • -

Szczepienia przeciw pneumokokom

Przypominamy, że Miasto i Gmina Serock finansuje profilaktyczny program zdrowotny - szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od ukończonego drugiego roku życia (24 miesiąc życia) do pięciu lat (59 miesiąc życia).
Uzasadnieniem dla wyboru ww. grupy dzieci kwalifikujących się do objęcia przedmiotowym programem jest potwierdzone licznymi badaniami ryzyko zakażenia w sytuacji, gdy dziecko przybywa w większej grupie dzieci. Program zdrowotny obejmuje więc populację dzieci najbardziej narażonych za zakażenie - rozpoczynających uczęszczanie lub już uczęszczających do placówek przedszkolnych.
Świadczenia wykonywane są przez wyłonionego w drodze konkursu realizatora - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich, 05-140 Serock. Celem ustalenia terminu badania oraz szczepienia prosimy o kontaktowanie się z ww. placówką medyczną.

Zachęcamy do udziału w programie profilaktyki zakażeń przeciw pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.

Więcej informacji na temat zagrożeń jakie niesie ze sobą zakażenie pneumokokami znaleźć można TUTAJ:

XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski w Serocku - dzień pierwszy

W dniu dzisiejszym wystartowały XVIII Motoparalotniowe Mistrzostwa Polski w Serocku.

Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla publiczności, m.in. loty widokowe, pokazy mistrzów, loty dronów, pokazy pirotechniczne.

Dodatkowo w piątek oraz sobotę będzie możliwość darmowych lotów balonem (loty będą zależne od pogody).

Poniżej kilka zdjęć z inauguracji mistrzostw.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Kurtyna wodna dla ochłody

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że najlepsza na upały jest chłodna woda.
Jeśli i Państwu doskwiera wysoka temperatura, zapraszamy pod ratusz w Serocku, gdzie rozstawiona została kurtyna wodna.

Przypominamy również, że na plaży miejskiej działa wodny plac zabaw, gdzie również moga się Państwo ochłodzić.

 • -
 • -

"Naucz się pomagać!" - szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

18 lipca rozpocznie się I edycja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy skierowana do mieszkańców powiatu legionowskiego pod hasłem „Naucz się pomagać!”, organizowana przez Oddział Rejonowy PCK w Legionowie. Szkolenie jest organizowane w ramach zadania publicznego pod nazwą „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy na terenie powiatu legionowskiego” – dotacja Starostwa.  Chętni do udziału w zajęciach będą mogli się zapisać na kurs już od poniedziałku (11.07).
Szkolenia w maksymalnie 20 osobowych grupach będą się odbywały w instytucjach na terenie powiatu. O miejscu przeprowadzenia szkoleń poinformujemy na stronach wszystkich urzędów i na Facebooku.  Jak zapowiadają organizatorzy i wykładowcy będzie to teoretyczny i praktyczny trening trwający jednorazowo 8 godzin. Szkolenie zostanie uzupełnione o informacje na temat wypadków i kolizji drogowych i ich następstw. Po ukończeniu kursu wystawiane będą zaświadczenia wydane przez ZG PCK o jego ukończeniu.

Zapisy na szkolenia ruszają już w najbliższy poniedziałek 11 lipca i będą prowadzone w następujących terminach:

 •  poniedziałek 18.07.2016 r. w godz. 9.00 – 17.00 Zegrze Płn Klub CSŁiI (kasyno)
 •  poniedziałek 22.08.2016 r. w godz. 9.00 – 17.00 – Jabłonna - GOK
 •  poniedziałek 05.09.2016 r. w godz. 9.00 - 17.00
 •  poniedziałek 10.10.2016 r. w godz. 9.00 – 17.00 GCK Łajski ul. Moniuszki 2
 •  sobota 22.10.2016 r. w godz. 9.00 – 17.00

Zapisać się można telefonicznie, pod numerem telefonu 606 – 717 - 996. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Tadeusz Kowalewski

Dofinansowanie z Rządowego programu „Bezpieczna +” dla oświaty w gminie Serock

Szkoła Podstawowa w Zegrzu przygotowała wniosek do rządowego programu „Bezpieczna +” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.977,00 zł tj. 80% kosztów projektu, pozostałe 20% pokryje Miasto i Gmina Serock.

Zadania projektowe będą wyposażały uczniów klas IV – VI w umiejętności bezpiecznego zachowania na drodze w charakterze pieszego, rowerzysty, pasażera w autobusie szkolnym, komunikacji publicznej, a także samodzielnego planowania podróży komunikacją miejską z czytaniem planu miasta, rozkładów jazdy, korzystania z biletomatów. W tym celu będą zorganizowane wycieczki do Warszawy.

Oprócz przekazywania uczniom wiedzy na temat zasad i przepisów ruchu drogowego i poznania zagrożeń charakterystycznych dla zachowań uczniów, szkoła zakupi elementy wyposażenia Miasteczka ruchu drogowego, do utrwalania wiadomości i przeprowadzania praktycznego egzaminu na kartę rowerową.

Uczniowie będą także poznawać i utrwalać zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie razem z harcerzami Hufca ZNP w Legionowie Rajdu rowerowego.

Przy realizacji projektu szkoła będzie współpracować także z Komendą Powiatową Policji w Legionowie, Strażą Miejską w Serocku, WORD w Warszawie i PCK oddział w Legionowie.

Jest to pierwszy wniosek realizowany przez szkołę z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna +”, pozostałe szkoły prowadzone przez Miasto i Gminę Serock złożyły wnioski w kolejnym naborze i czekają na ich ocenę do końca lipca 2016r.

 

Alicja Melion
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Bezpłatne szkolenie i płatne staże

 • -

Spędź wakacje w gminie Serock

Kliknij w baner, aby zobaczyć ofertę wakacyjną.

 • -

Podsumowanie Programu 500+ od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.

W okresie pierwszych 3 miesięcy obowiązywania Programu 500+  do Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku wpłynęło 1 278 wniosków, z czego 953 to  wnioski w formie papierowej,  a  325 w formie elektronicznej. Wydanych zostało 1 227 decyzji przyznających świadczenie. Świadczenie zostało przyznane na 1 760 dzieci,  wypłacono kwotę 2 634 000 zł.  

Kierownik OPS
Anna Orłowska

Nowy numer Informatora

Już jest nowy numer Informatora. Zapraszamy do lektury.

 • -

Wizyta Serockersów w Serocku

W dniu 29.06.2016 r. potomkowie Żydów urodzonych przed wojną w Serocku odwiedzili Serock. Uczestników przywitał i zaprosił do urzędu Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Sylwester Sokolnicki. W ramach wizyty „Serockersi” wzięli udział w spotkaniu z Panem Silviem Gutkowskim – synem serockich Żydów, autorem książki „Księga o Serocku. Niezatarte historie”. Spotkanie, któremu przewodniczył dr Sławomir Jakubczak, było okazją do wymiany wiedzy o serockich Żydach, przywołania wspomnień, rozmów o własnych przeżyciach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie związane z budową gazociągu

Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót związanych z budową  gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyna – Granica RP.

Informacja o działalności między sesjami

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności Referatów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock w okresie od 31.05.2016r. do 24.06.2016r.

Plik w załączeniu.

Ignalina obchodziła 150-lecie istnienia

Nasze miasto partnerskie Ignalina obchodziło uroczysty jubileusz 150-lecia istnienia. Swoje powstanie i rozwój zawdzięczało niegdyś położeniu przy szlaku Kolei Warszawsko-Petersburskiej. Obecnie pretenduje do roli kurortu wykorzystując walory przyrodniczo-krajobrazowe, a przede wszystkim położenie wśród 8 malowniczych jezior.

Delegacja pod przewodnictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego z udziałem radnych Rady Miejskiej w Serocku uczestniczyła w jubileuszowych obchodach tej okrągłej rocznicy, w dniach 23-26 czerwca 2016 r. Łącząca Ignalinę i Serock, od 1999 roku, współpraca sprawiła, że kolejny raz towarzyszyliśmy naszym litewskim partnerom w ważnym dla nich wydarzeniu. Wraz z oficjalną delegacją Ignalinę odwiedzili nasi młodzi artyści z zespołów Kantyczki  i Incanto wraz z opiekunkami, paniami Moniką Misiurą i Mają Radomską. Nasi artyści dwukrotnie wystąpili w czasie imprez artystycznych uświetniających rocznicę, a ich występy zostały przyjęte z wielkim entuzjazmem – zwłaszcza piosenka wykonana w języku litewskim. Wszyscy przedstawiciele Serocka wzięli udział także w barwnym korowodzie, którego idea zrodziła się ponoć w czasie odwiedzin w naszym mieście.

Gratulujemy ignalińskim partnerom 150-lecia ich miasta i zapraszamy do nas na przyszłoroczne obchody 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konkurs fotograficzny "Mazowsze bliskie sercu"

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz jedenasty realizuje konkurs fotograficzny "Mazowsze bliskie sercu". Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Tegoroczny temat konkursu "Mazowsze przeżyj i poczuj" nawiązuje do nowego przewodnika o tej samej nazwie, który umożliwia duchową wędrówkę po Mazowszu wyjątkowym szlakiem papieskim. Na fotografii warto uwiecznić zarówno zapomniane, zabytkowe kościółki, jak i strzeliste świątynie, ale również przeżycia i emocje związane z podróżowaniem i odkrywaniem zakątków i uroków naszego regionu.

Nabór prac potrwa do 20 lipca br.

Zasady i regulamin konkursu dostępne na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego TUTAJ

Bezpieczne wakacje 2016

W dniach 23 i 24 czerwca 2016 w gminnych placówkach oświatowych odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016, a tym samym nasze pociechy rozpoczęły dwumiesięczny okres zasłużonych wakacji.

W związku z powyższym pod każdą szkołą pojawili się funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku, którzy rozdawali przygotowane przez Referat Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ulotki pod hasłem „Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych” - w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2016”.  Kolorowe ulotki zawierały niezbędne informacje i porady jak bezpiecznie wypoczywać w okresie wakacyjnym oraz radzić sobie w sytuacjach kryzysowych takich jak np. upały, burze, użądlenia i ukąszenia. Zawierały również informacje, gdzie zwracać się o pomoc.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki i stosowania w praktyce.

Komendant Straży Miejskiej
Cezary Tudek

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Straż Miejska dba o mieszkańców podczas upałów

W czasie kulminacji upałów, która miała miejsce na terytorium Polski 24 czerwca 2016 r., media oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informowały, że utrzymywanie się wysokiej temperatury może mieć negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu energetycznego i sieci wodociągowej, a także zagrożenia pożarowego w lasach. Odpowiedzialne służby monitorowały stan lasów, wodociągów i prawidłowego funkcjonowania sieci energetycznej.

Mając na względzie dobro mieszkańców tego dnia, na ul. Pułtuskiej w Serocku, podjęto działania doraźne polegające na rozdawaniu przechodniom wody pitnej. Butelki z wodą rozdawali funkcjonariusze Straży Miejskiej, co spotkało się z zadowoleniem, głównie osób starszych.

Komendant Straży Miejskiej
Cezary Tudek

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Wakacyjna wymiana partnerska młodzieży

W dniach 27.06. - 3.07.2016 r. na terenie Miasta i Gminy Serock przebywa grupa młodzieży z Dzierżoniowa. Młodzież została zakwaterowana w OWL w Jadwisinie. Podczas pobytu czeka na nich mnóstwo atrakcji m.in. wyjazd na basen, spacer Wąwozem Szaniawskiego, wyjazd do Warszawy - Łazienki Królewskie, Stare Miasto, Muzeum Powstania Warszawskiego.

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Serock - Józefem Zającem.

Poniżej galeria zdjęć z tego spotkania.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ruszyły zapisy do Letniej Ligi Tenisa Ziemnego

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zaprasza do udziału w Letniej Lidze Tenisa Ziemnego.

 • -

Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie

Zgodnie z Orzeczeniem Nr 2/16 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie orzeka się o dopuszczeniu do kąpieli :
- miejsca wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego przy ul. Retmańskiej w Serocku - bieżąca ocena jakości wody, na podstawie wyniku badania wody z dnia 13.06.2016 r. - woda przydatna do kąpieli.

Podsumowanie akcji "Listy dla Ziemi 2016"

11 kwietnia 2016 roku, wystartowała czwarta już edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Listy dla Ziemi”. Inicjatorem pisania „Listów dla Ziemi” jest Fundacja Ekologiczna ARKA, W tegorocznej edycji, wzorem lat poprzednich, wzięło udział przeszło 2 tysiące dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Tematem przewodnim  tegorocznej edycji pisania listów było promowanie gospodarki niskoemisyjnej i zarazem walka ze zjawiskiem ”niskiej emisji”. Jak pokazują zatrważające statystyki każdego roku umiera 45 tysięcy Polaków, bo oddychamy trującym powietrzem.

Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji i zanieczyszczeń z niewysokich źródeł emisji. Z kolei „gospodarka niskoemisyjna” opiera się przede wszystkim na podnoszeniu efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Spośród napisanych i narysowanych w szkołach i przedszkolach listów, najciekawsze listy, wybrane przez nauczycieli szkół i przedszkoli, zostały dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Tu komisyjnie, spośród przeszło 100 listów wybrane zostały najpiękniejsze „Listy dla Ziemi” w kategoriach: przedszkole, szkoły podstawowe klasy 0-3 oraz 4-6, a także w kategorii gimnazjum.

Dzieci i młodzież w formie listów dla Ziemi przedstawili swoje pomysły na to, jakie działania może podjąć każdy z nas, chcąc ratować środowisko naturalne.

Ala Zapiór z klasy IIb ze Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej napisała wiersz bardzo trafnie ujmujący troskę o środowisko:

„Ziemio ogromna! Ziemio wspaniała!
Co masz nad sobą miliony gwiazd.
Choć jestem jeszcze mała,
To wiem, jak mam o Ciebie dbać!

Ja nie zaśmiecam trawników zielonych
I segreguję odpady swe,
gdy widzę dymiący komin,
to smutne się robi serce me.

Na rower wsiadam i jadę z wiatrem,
Las szumi melodię swą.
Kocham Cię Ziemio i twoje piękno
Troską pragnę otoczyć mą.”

Jak słusznie zauważył Szymon Krzyżanowski z klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu „Jedna osoba dbająca o Ciebie Ziemio, to za mało, ale jak wszyscy będziemy troszczyć się o środowisko, to naprawdę niewielkie poświęcenie…”

Doceniając wysiłek dzieci i młodzieży, którzy aktywnie włączyli się w pisanie LISTÓW DLA ZIIEMI na terenie naszej gminy postanowiliśmy nagrodzić i wyróżnić najciekawsze prace.

W kategorii Przedszkola:

I miejsce – Maria Wawszczak – Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

II miejsce – Helena Dołęga – Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

III miejsce -  Maja Zalewska – Samorządowe Przedszkole w Serocku

W kategorii Szkoły Podstawowe

Klasy 0 – 3

I miejsce – Łukasz Łączkowski – klasa III b –  Szkoła Podstawowa w Serocku

II miejsce – Maja Śniadała – klasa II b – Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej

III miejsce – Hubert Sumiła – klasa III c – Szkoła Podstawowa w Serocku

Wyróżnienia:

 1. Anna Krajewska – klasa III a – Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
 2. Janek Koziarek – klasa III b – Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
 3. Kuba Suszczyński – klasa I a – Szkoła Podstawowa w Jadwisinie
 4. Karolina Aniszewska – klasa III – Szkoła Podstawowa w Zegrzu
 5. Alicja Zapiór – klasa II – Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
 6. Natalia Szczepańska – klasa III b – Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej
 7. Zuzia Pońtak – klsa I c – Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej

W kategorii Szkoły Podstawowe

Klasy 4-6

I miejsce – Tomasz Sujkowski – klasa V b –  Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej

II miejsce – Kamil Wieciński – klasa VI A – Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej

II miejsce – Wiktoria Dyoniziak – Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej

III miejsce – Szymon Krzyżanowski – klasa IV – Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Wyróżnienia:

 1. Jakub Kołak – klasa IV – Szkoła Podstawowa w Zegrzu
 2. Marta Kaźmierczak – klasa IV – Szkoła Podstawowa w Zegrzu
 3. Natalia Topczewska – klasa VI a – Szkoła Podstawowa w Serocku
 4. Dagmara Czestkowska – klasa VI – Szkoła Podstawowa w Serocku

W kategorii Gimnazjum

I miejsce – Aleksandra Nowak – klasa III a – Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej

II miejsce – Weronika Dyoniziak – klasa III b – Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej

II miejsce – Karolina Deja – klasa III a – Gimnazjum w Zegrzu

III miejsce – Dorota Smolińska – klasa I b – Gimnazjum w Zegrzu

III miejsce – Oliwia Markowska – Gimnazjum w Serocku

Wyróżnienia:

 1. Klaudia Jaskulska – klasa I b – Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej
 2. Klaudia Zakolska – klasa II b – Gimnazjum w Woli kIełpińskiej

 

Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody, które zostały przekazane dyrektorom szkół i przedszkoli wręczone zostaną podczas zakończenia roku szkolnego.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji pisania LISTÓW DLA ZIEMI.

Wspólnie z Fundacją ARKA mamy nadzieję, że akcja przyczyni się do budowania prawidłowych postaw ekologicznych, a zawarte w listach rady będą pomocne nam wszystkim.

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -

List otwarty do nauczycieli

List otwarty do nauczycieli w związku z zakończeniem roku szkolnego 2015/2016.

Autorem listu jest Komisja Kultury, Oświaty i Sportu.

Pożar domu mieszkalnego w Stasim Lesie

Dnia 10 czerwca 2016 r. miał miejsce pożar domu mieszkalnego w Stasim Lesie. Do  poszkodowanych  została skierowana pomoc przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W pierwszej kolejności zaproponowano  tymczasowe  miejsce zamieszkania w jednym z ośrodków na terenie gminy oraz wynajęte zostały kontenery na odpady i toaleta TOiTO. Podjęto również decyzję o pomocy w dofinansowaniu zakupu materiałów budowlanych.

Dalszy rozmiar pomocy uzależniony będzie od postępu prac remontowych realizowanych przez poszkodowaną rodzinę.

Chętni do udzielenia pomocy rodzinie proszeni są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Obwieszczenie o wyłożeniu miejscowego planu - obszar A1

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w załączeniu

Święto Skubianki

11 czerwca br. odbyło się coroczne święto Skubianki. Święto rozpoczęło się o godz. 14 turniejem piłkarskim ,w którym wzięło udział 8 drużyn. Odbył się również turniej tenisa stołowego. Gośćmi byli m. in. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza -  Józef Zając, Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Borkowski, Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Tomasz Gęsikowski, radni oraz sołtysi naszej gminy, a także mieszkańcy. Jak co roku można było zjeść pyszną grochówkę i placki ziemniaczane przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skubiance. Nie brakowało również pysznych ciast ,które upiekły panie ze skubiankowego Koła oraz koleżanka Iwona Garbulińska z Koła Gospodyń Wiejskich w Dosinie.

W tegorocznym święcie duży udział mieli liczni sponsorzy, którzy jak zwykle nie zawiedli. W naszym festynie, jak co roku było losowanie nagród. Fundatorami była m.in. wieś Skubianka. W tym roku piękna pogoda, a także mnóstwo atrakcji przyciągnęły rzesze ludzi. Impreza zakończyła się dyskoteką na świeżym powietrzu. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Marek Biliński

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Konkurs kulinarny „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” z serockim akcentem

11 czerwca 2016 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Poświętne był gospodarzem XVI  Edycji konkursu kulinarnego „ Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Wzorem lat ubiegłych, w konkursie tym uczestniczyły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Dosin, Koła Gospodyń Wiejskich Guty i Koła Gospodyń Wiejskich Marynino. Konkurs reprezentowało siedem produktów z terenu gminy Serock. Panie godnie zaprezentowały swoje kulinarne zdolności.

Produkty Pań zostały nagrodzone przez Przewodniczącą Kapituły Krajowej Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Panią  Izabellę  Byszewską oraz Pana Jana Zwolińskiego .

I nagrodę w kategorii inne produkty regionalne zdobyła Pani Iwona Garbulińska zam. Dosin za TWAROGOWE KOPYTNIAKI.

 W kategorii napoje Pani Halina Nałęcz zam. Marynino otrzymała wyróżnienie za nalewkę AGRESTOWO-PORZECZKOWĄ.

Laureatką w  kategorii napoje była bezkonkurencyjnie Pani Marianna Suska zam. Dosin, która zdobyła  I miejsce za nalewkę LEŚNA JEŻYNÓWKA.

Gratuluję sukcesu i dziękuję za współpracę.

MODR Warszawa
Teresa Krzyczkowska

 • -
 • -
 • -
 • -

Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie

W dniu dzisiejszym został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Głównej w Stasim Lesie. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 8 lipca bieżącego roku. Przedmiotem przetargu jest przebudowa drogi gminnej Nr 180422W na odcinku 437 mb począwszy od połączenia z drogą serwisową w ciągu drogi krajowej Nr 61. W zakresie inwestycji jest przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m, obustronne chodniki na odcinku od km 0+000 do km 0+060 oraz jednostronne na dalszym odcinku z kostki betonowej, przebudowa oraz budowa zjazdów do posesji. W zakresie zadania jest również likwidacja wszystkich kolizji w tym z ogrodzeniami, przebudowa przyłączy energetycznych oraz gazowych i nowa organizacja ruchu. Planujemy, że zadanie zostanie wykonane w okresie od 2 do 3 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę. W przypadku, gdyby udało się w pierwszym przetargu wyłonić Wykonawcę planowany termin rozpoczęcia robót to przełom lipca i sierpnia bieżącego roku.

Mieszkańców oraz właścicieli posesji wzdłuż ulicy Głównej prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż wszelkie roboty drogowe będą się wiązały z pewnymi utrudnieniami. Wszelkie prace prowadzone przy poszczególnych posesjach, w tym roboty rozbiórkowe ogrodzeń będą prowadzone po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem posesji. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: inwestycje@serock.pl.

Inwestycja ta była również przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacja: „Modernizacja dróg lokalnych”. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania na 346 miejscu na 631 wniosków, które przeszły ocenę pozytywnie. Niestety jednak, ze względu na bardzo ograniczoną ilość środków finansowych prawdopodobnie nie uda się nam pozyskać dofinansowania. Gmina Serock ma wysoki wskaźnik G, tzn. podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca, w związku z czym w projektach, które promują Gminy o niskim wskaźniku, ma małe szanse na uzyskanie dodatkowych funduszy.

Oświetlenie drogowe w Dębinkach oddane do użytkowania

Na przełomie maja i czerwca zakończono prace związane z budową nowego oświetlenia w Dębinkach. W ramach przedsięwzięcia dokonaliśmy demontażu starego energochłonnego oświetlenia na istniejących słupach energetycznych i w zamian wybudowano całkowicie nowe oświetlenie w technologii LED. W ramach inwestycji zostało wybudowane oświetlenie przez całą miejscowość, począwszy od skrzyżowania w miejscowości Marynino do granic gminy. Zaprojektowanych zostało łącznie 49 słupów oświetlenia wraz z oprawami LED o mocy 71W.  Łączna długość całego ciągu to 2,2 km. Mamy nadzieję, że to nowoczesne rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników drogi, zapewni równomierne i sprawne oświetlenie oraz będzie służyć długo i bezawaryjnie lokalnej społeczności.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

SMS-owy Dzień Dziecka w Skubiance

Dzień Dziecka w Skubiance był jak zwykle atrakcyjny nie tylko dla najmłodszych.  Można było chodzić po wodzie w  kolorowych kulach, robić gigantyczne bańki mydlane, zjeżdżać z dmuchanego zamku, podziwiać zdobycze motoryzacji głównie z Jadwisina,  uczyć się udzielania pierwszej pomocy z Harcerskim Klubem Ratownictwa ”Ochota”, malować buźki, no i bezkarnie zajadać słodycze. Emocji sportowych dostarczyły dziecięce zespoły piłkarzy Legionovii i „Sokoła” Serock, a wrażeń muzycznych nie tylko członkowie SMS-a. Był też spektakl teatralny pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu dzieci z zaprzyjaźnionego Domu Dziecka w Chotomowie.
O zgłodniałych zadbało Tradycyjne Koło Gospodyń Wiejskich w Dosinie.
Wspólną zabawę prowadził gościnnie artysta kabaretowy, Tomasz Jachimek, a cenne nagrody, cukierki i ciastka - dla dzieci i dorosłych biorących udział w wielu konkurencjach sprawnościowych i konkursach - dostarczyli niezwykle liczni darczyńcy i sponsorzy, którym bardzo dziękujemy.

Tego dnia w Skubiance było radośnie i każdy mógł poczuć się dzieckiem.

Organizatorzy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Jubileusz 30-lecia nadania imienia Witolda Zglenickiego Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej

"A jednak po nas coś zostanie..." czyli... Jubileusz 30-lecia nadania imienia Witolda Zglenickiego Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej

31 maja w dniu Święta Szkoły, społeczność Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej celebrowała Jubileusz 30-lecia nadania imienia Witolda Zglenickiego Szkole Podstawowej.

Znamienity jubileusz, to okazja, dla której przedstawiciele władz gminy, liczna grupa przyjaciół szkoły i absolwentów przybyła na tę wyjątkową uroczystość.

Część oficjalną ceremonii wypełniły wspomnienia, informacje o dokonaniach Naszego Patrona, wystąpienia zaproszonych gości oraz życzenia i gratulacje od tych, którzy nie mogli przybyć., Najwięcej jednak emocji wzbudziło pojawienie się absolwentów - laureatów lat ubiegłych Nagrody Patrona, którzy swoich młodszych kolegów przekonywali, że trzeba się uczyć, pracować nad sobą i korzystać z dawanych przez życie szans pozostając jednocześnie sobą.

Tradycyjnie w trakcie uroczystości nagrodami zostali uhonorowani zwycięzcy konkursów i turniejów organizowanych ku czci Naszego Patrona.

Nagroda Patrona przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe, aktywną działalność społeczną na rzecz szkoły lub środowiska, promocję szkoły oraz animację współpracy szkoły z różnego rodzaju instytucjami publicznymi, fundacjami, stowarzyszeniami itp... Nagrodą została uhonorowana, a tym samym dołączyła do znamienitego grona Laureatów - Weronika Kanigowska z klasy IIIA Gim;

Konkurs na esej "Azerbejdżański alfabet czyli co każdy o Azerbejdżanie wiedzieć powinien", organizowanego od kilku lat z inicjatywy Jego Ekselencji Hasana Hasanova Ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce wygrała Natalia Birkowska z klasy  IIIA Gim.;

W konkursie wiedzy o Patronie w tym roku triumfowali:

 • w kategorii klas 4-6SP - Mateusz Sypniewski, ucz. kl. 4aSP
 • w kategorii klas 1-3SP - ex aequo
  Daria Górska- ucz.kl.3a
  Anna Kleczka –ucz.kl. 3b
  Jan Winnicki - ucz.kl.3b
  Paweł Wiszniewski – ucz.kl. 3b

Zwycięzcami XV Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przechodni Patrona okazali się "Obrońcy Patrona 2016" drużyna w skład, której weszli nauczyciele, zaś rozgrywanego po raz pierwszy Mini Turnieju o Puchar Patrona - "Witusie" z kl. 2bSP.

Po raz pierwszy przyznano również tytuł "Klasy sztandarowej", którym wyróżniono klasę 4b SP za najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, najwyższy poziom frekwencji i czytelnictwa w b.r. szkolnym

Jubileusz zakończył koncert przygotowany pod kierunkiem nauczycieli p. Anny Januszek i p. Anny Oleszko. W koncercie gościnnie wystąpili p. Agnieszka Zręda (mama Zosi i Maćka - uczniów szkół w Woli Kiełpińskiej), Karolina Paczkowska uczennica SP w Woli Kełpińskiej, a dziś absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej) oraz Michał Malinowski ( absolwent Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej), a obecnie aktor teatralny i filmowy.

Anna Maciejak

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Sukcesy i wydarzenia sportowe w SP w Serocku

Move Week Poland

Tydzień od 23.05. do 29.05.2015 r. stał się Ogólnopolskim Tygodniem Ruchu. W tym roku już po raz czwarty zdecydowaliśmy się na udział w tej wspaniałej i bardzo potrzebnej inicjatywie. We wtorkowe popołudnie 24 maja 2016r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku spotkało się 198 miłośników biegania. Tradycyjnie już „Biegaliśmy razem Coopera”. Koordynatorem projektu od początku jego trwania jest nauczycielka wychowania fizycznego Katarzyna Tulin, wspierana przez panią Barbarę Klik, Małgorzatę Gańską-Niemczyk i Kamilę Mosak. Kluczowym zagadnieniem Europejskiego Tygodnia Ruchu jest uświadomienie społeczeństwu korzyści, jakie płyną z aktywności i zdrowego trybu życia. Wszyscy podjęli się próby zaliczenia testu Coopera, polegającego na przebiegnięciu lub przejściu jak najdłuższego dystansu w czasie 12 minut. Dla większości celem było nie tylko pobicie ubiegłorocznego rekordu przebiegniętych kilometrów, ale walka z samym sobą i poprawienie swojego wyniku z poprzedniej edycji. We wspólnej zabawie wzięli udział uczniowie szkoły, ich młodsze i starsze rodzeństwo, ich rodziny, znajomi i nauczyciele. Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem czuwał rodzic - wolontariusz i ratownik medyczny pan Cezary Chrostek. Razem spędziliśmy bardzo aktywne popołudnie, bawiąc się przy tym znakomicie.

 • -
 • -

Rambit

W sobotę 11 czerwca na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika odbył się I Turniej Gier i Zabaw Ruchowych „Duży Rambit” dla dzieci z klas IV-VI i ich rodziców. W imprezie wystartowało ok. 40 osób. Turniej rozpoczęła od przedstawienia uczestników, sędziów i zasad pani Barbara Klik, a oficjalnego otwarcia dokonał przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Serocku pan Marcin Wójcik. Dzieci i ich rodzice rywalizowali w różnych grach i zabawach w formie wyścigów oraz w konkurencjach indywidualnych. Na zakończenie został rozegrany mecz piłki siatkowej, w którym po przeciwnych stronach siatki stanęli rodzice z dziećmi. Wszyscy podeszli to tych rozgrywek z założeniem, że nie wynik się liczy, lecz najważniejsza jest tylko dobra zabawa i aktywne spędzenie czasu w rodzinnym gronie i miłej atmosferze. Imprezę zorganizowały wspólnie z Radą Rodziców nauczycielki wychowania fizycznego panie Katarzyna Tulin i Barbara Klik. Sędzią głównym był student Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie pan Jakub Piszczyk.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki upominek, przygotowane przez Radę Rodziców, które starannie wypisywały mamy podczas zabaw i konkursów. Rada Rodziców przygotowała również słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników zmagań. Rambit zakończył się podsumowaniem wyników rywalizacji i wręczeniem dyplomów, a potem wszyscy uczestnicy w doskonałych humorach wrócili do domów zażyć zasłużonego odpoczynku. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom, a szczególnie panu Marcinowi Wójcikowi, pani Małgorzacie Dębek, sędziemu i nauczycielom zagrzewającym do walki obie strony.

 • -

Spotkanie z olimpijczykami

We wtorek 14.06.2016r w Szkole Podstawowej w Serocku zrobiło się biało-czerwono, a wszystko za sprawą niezwykłych gości, których mieliśmy zaszczyt podejmować. Promując sport jako sposób na życie udało nam się zaprosić reprezentantów Polski, żołnierzy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu: Sylwię Gruchałę – florecistkę, czterokrotną olimpijkę, dwukrotną medalistkę olimpijską, Aleksandrę Sochę – szablistkę, mistrzynię Polski, Europy, medalistkę Mistrzostw Świata, olimpijkę i Michała Gralewskiego – brązowego medalistę drużynowych Mistrzostw Świata Seniorów z 2015. Sportowcom towarzyszył zastępca Szefa Wojskowego Zespołu Sportowego  Centrum  Szkolenia Łączności i Informatyki  w Zegrzu pan major Sławomir Kotas. Nasi goście opowiedzieli o swoich sukcesach i porażkach, przedstawili jak wygląda dzień z życia sportowca oraz jak dużym wyzwaniem jest uprawianie zawodowo sportu, który wymaga wielu ciężkich treningów, wytrwałości i systematyczności. Dzieci mogły obejrzeć broń, jakiej używają zawodnicy w swoich dyscyplinach. Na koniec spotkania dzieci podziękowały przybyłym sportowcom wręczając bukiety biało-czerwonych goździków.

 • -
 • -
 • -
 • -

Oferty pracy dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy

Dnia 20.06.2016 r. w godzinach 10:00 - 13:00 zapraszamy osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej informacji TUTAJ

Młodzież z gm. Serock na wymianie wakacyjnej

W dniach 30.05.-5.06.2016 r. dzieci i młodzież ze szkół w Jadwisinie, Serocku, Woli Kiełpińskiej i Zegrza wraz z opiekunami przebywały na wycieczce w Ignalinie (Litwa). Wycieczka odbyła się w ramach wymiany zagranicznej i była formą gratyfikacji dla najzdolniejszej młodzieży z gminy Serock. Wzięło w niej udział 40 uczniów oraz 4 opiekunów.

Wyjazd miał na celu poznanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i kulinarnego Litwy. Był to również czas odpoczynku, dobrej zabawy oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.

Podczas wyjazdu udaliśmy się do Trok, dawnej stolicy Litwy, gdzie zwiedzaliśmy gotycki zamek położony na wyspie oraz skosztowaliśmy tradycyjne Karaimskie pierogi – Kibiny, pojechaliśmy do Wilna, gdzie zwiedzaliśmy Kościół św. Piotra i Pawła, zabytkowy cmentarz na Rossie, na którym spoczywa wielu wybitnych Polaków oraz serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Udaliśmy się również do Ostrej Bramy, gdzie znajduje się Kaplica Ostrobramska z cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Spacerując uliczkami Starego Miasta dotarliśmy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym umieszczony jest obraz „Jezu ufam Tobie”, namalowany według osobistych wskazówek św. Faustyny. Z ogromnym zaciekawieniem zwiedzaliśmy również Cerkiew Św. Ducha, w której znajdują się relikwie Męczenników wileńskich.

Młodzież miała okazję spotkać się z władzami Ignaliny, jak również obejrzeć najważniejsze miejsca dla mieszkańców miasta. Największe wrażenie wywarła na nas Biblioteka Multimedialna, Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy oraz Gimnazjum. Z okazji Dnia Dziecka gospodarze przygotowali dla nas Festyn połączony ze spotkaniem integracyjnym z litewską młodzieżą.

W trakcie wycieczki zwiedziliśmy również Muzeum Myślistwa, Muzeum Młotków oraz Muzeum Etno-kosmologii oraz mieliśmy okazję doświadczyć litewskiej tradycji pieczenia sękacza. Dzieci i młodzież czynnie uczestniczyły w procesie tworzenia tradycyjnego litewskiego ciasta. Po wypieczeniu sękacza nastąpiła jego degustacja.

Wyjazd do Ignaliny na długo pozostanie w naszej pamięci. Bardzo ciepło będziemy wspominać naszych gościnnych litewskich przyjaciół. Jesteśmy zauroczeni ich życzliwością oraz pięknem okolicy.

Sylwia Kwiatkowska

 • -
 • -
 • -
 • -

Wakacyjna wymiana partnerska młodzieży

W dniach 13.06. - 19.06.2016 r. na terenie Miasta i Gminy Serock przebywa grupa młodzieży z Lanskroun (Czechy). Młodzież została zakwaterowana w OWL w Jadwisinie. Podczas pobytu czeka na nich mnóstwo atrakcji m.in. wyjazd do Pułtuska - wycieczka gondolami, wyjazd do Warszawy - zwiedzanie Starego Miasta, ZOO, wyjazd na basen oraz gry i zabawy sportowo - rekreacyjne.

W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock - Sylwestrem Sokolnickim.

Poniżej galeria zdjęć z tego spotkania.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Urodziny Królowej Elżbiety II w Szkole Podstawowej w Serocku

W dniach 19-24 maja obchodziliśmy II Tydzień Kultury Brytyjskiej. Powód do świętowania był szczególny, bo w tym roku przypadają dziewięćdziesiąte urodziny Królowej Elżbiety II z rodu Windsor. W trakcie realizacji projektu uczniowie klas I-VI mogli poznać historię i kulturę Zjednoczonego Królestwa. Warto podkreślić, że autorki projektu zadbały o to, aby wachlarz atrakcji był bogaty.

Klasy młodsze spróbowały swoich sił w konkursach plastycznych, natomiast klasy III-VI w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego z elementami kultury brytyjskiej. W szkole, po raz drugi, odbył się konkurs na kartkę urodzinową dla Królowej. Spośród wielu prac jury wybrało kilka i to one zostaną wysłane z życzeniami do Jubilatki. Przedstawiciele klas V i VI mogli wykazać się wiedzą na temat Zjednoczonego Królestwa i Rodziny Królewskiej, zapraszając uczniów klas IV-VI na pokaz przygotowanych przez siebie prezentacji multimedialnych.

Drugą część apelu wypełniły występy artystyczne. Społeczność szkolna mogła obejrzeć inscenizację o czterech turystkach, które wybrały się w podróż po Wielkiej Brytanii. Wraz z nimi publiczność zwiedziła kraj wzdłuż i wszerz. Podsumowanie naszego projektu  uświetnił występ uczestników tegorocznego Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej „Poliglota” pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.

W tym dniu na scenie nie mogło zabraknąć samej Królowej Elżbiety II oraz charakterystycznych postaci ze świata angielskiej literatury, muzyki czy filmu.  

Miłą niespodziankę stanowiło angielskie słodkie co nieco przygotowane przez rodziców, bo czym byłoby przyjęcie urodzinowe bez smakowitego poczęstunku.

W następnym roku szkolnym również planujemy angielskie zamieszanie, bo jesteśmy twórczą społecznością szkolną i mamy głowy pełne ciekawych pomysłów.

Nauczycielki języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej w Serocku:
E .Borkowska, K. Mosak, M. Witkowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Pierwszy w tym roku Kiermasz rzeczy używanych za nami!

Za nami pierwszy w tym roku “Kiermasz rzeczy używanych”.  Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie mieli okazji uczestniczyć w charakterze kupujących, czy sprzedających informujemy, że kolejne wietrzenia szaf i garaży w 2016 roku będą odbywać się w następujących terminach: 3 lipca, 7 sierpnia, 11 września, 2 października (niedziele w godzinach 9.00 – 14.00).

Poniżej przedstawiamy regulamin kiermaszu „w pigułce”:

1. Kiermasz odbywa się w niedzielę w godzinach od 9:00 do 14:00.

2. Uczestnictwo w kiermaszu jest bezpłatne.

3. Uczestnik kiermaszu zapewnia sobie we własnym zakresie stolik handlowy, krzesełka, parasole i inne potrzebne mu sprzęty.

4. Po zakończonym kiermaszu, każdy uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia porządku na stanowisku które zajmował.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne zaangażowanie przedłoży się na dobrą zabawę.

Serdecznie zapraszamy!

 

Referat Administracyjno-Gospodarczy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zapraszamy do Muzeum Historycznego w Legionowie

W najbliższą niedzielę 12 czerwca o godzinie 15.00 zapraszamy do pawilonu Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. A. Mickiewicza 23 na prezentację: Nie tylko do Jabłonny! Rowerem pod Warszawę na przełomie XIX i XX w. Piotr Kubkowski, związany z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, przybliży nam dzieje Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Jego członkowie urządzali wyprawy do Jabłonny, co przedstawia grafika z „Kłosów” Ksawerego Pillatiego. Będzie nam miło gościć w Muzeum wszystkich zainteresowanych historią lokalną. Zachęcamy też, aby tego dnia wsiąść na rower i udać się z wycieczką właśnie do Jabłonny (dziś Legionowo) i wysłuchać niedzielnej prelekcji. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w okresie wakacji

Lp.

Nazwa placówki

 

 

Miesiąc

Lipiec

 

Sierpień

1.

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku

 

1-31

 

 

przerwa wakacyjna

2.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

przerwa wakacyjna

 

1-31

3.

Przedszkole w Zegrzu

 

przerwa

wakacyjna

 

1-31

4.

Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego                w Jadwisinie

 

1-31

przerwa wakacyjna

5.

Przedszkole w Woli Kiełpińskiej

 

przerwa

wakacyjna

 

1-31

Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych

Sedecznie zapraszamy na I Kiermasz rzeczy używanych, który odbędzie się w najbliższą niedzielę (12.06.2016 r.) na serockim rynku. Zapraszamy zarówno wystawców, którym zapewniamy bezpłatne miejsca oraz wszystkich zainteresowanych nabyciem przedmiotów użytkowych, ubrań, zabawek i tp. rzeczy.

kiermasz

 • -

Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Serocku

Kolejny, drugi Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Serocku przeszedł do historii. To był dzień pełen wrażeń, bogaty w występy artystyczne, czasem wzruszający. Miało być sportowo, zdrowo, smacznie, rodzinnie i kolorowo. I chyba właśnie tak było. Atrakcje - a wśród nich było nieograniczone korzystanie z dmuchańców, przeprowadzanie eksperymentów chemicznych, zajęcia z robotyki, malowanie uśmiechniętych buziek - sprawiły, że każdy znalazł coś dla siebie. Przed upalnym słońcem i kroplami deszczu chroniły nas liczne namioty, kuchnia serwowała smaczne dania z grilla, tradycyjny chleb ze smalcem oraz mnóstwo słodkości. Gdy ktoś chciał sam osobiście przygotować pyszne danie, brał udział w konkursie kulinarnym, w którym motywem przewodnim była smaczna truskawka.
5 godzin dobrej zabawy upłynęło szybko, chyba nawet za szybko, ponieważ program wypełniony był po brzegi występami artystycznymi dzieci i młodzieży ze szkoły, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, zespołu ZUMBA i Chupa Chups, oraz zespołu FENIX z Pułtuska, który poderwał widzów do tańca. Ten dzień nie odbył by się, gdyby nie przyjazne spojrzenie włodarzy Serocka i niezliczonych instytucji oraz sponsorów, których wymienienie zajęłoby jeszcze wiele linijek. Rodzice nie zawiedli, jak zawsze - to na ich barkach spoczywał ciężar organizacji przedsięwzięcia, przygotowania gastronomii i czuwania nad tym, aby każdy czuł się tu po prostu dobrze. Nie sposób nie wspomnieć o Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku, dzięki której znów mogliśmy się ochłodzić, podać rękę świetnie wyszkolonemu psu ratowniczemu i zajrzeć do wnętrza szoferki wozu strażackiego. Czy było warto? - przedsięwzięcie Rady Rodziców każdy oceni sam. Ja - wspominając uśmiechy, radość, poczucie wspólnoty, ducha zdrowej rywalizacji -  uważam, że tak. Podobno są tacy, którzy chcą to wydarzenie powtórzyć i już dziś są gotowi do organizacji następnego Dnia Rodziny. Jedno wiem na pewno - rok minie szybko tak, jak ten ostatni, a wtedy znów spotkamy się wszyscy razem.

Tekst: Marcin Wójcik

Zdjęcia: Katarzyna Leszczyńska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zegrzyńscy żołnierze dzieciom

4  czerwca br. okazji Dnia Dziecka żołnierze i pracownicy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego przygotowali liczne atrakcje dla dzieci oraz ich rodzin.

Dużym zainteresowaniem podczas festynu żołnierskiego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu cieszył się sprzęt wojskowy, szczególnie Zautomatyzowany Wóz Dowodzenia Łowcza, stanowisko strzeleckie z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, czy też sprzęt saperski z 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia. Kolejki dzieciaków ustawiały się do dmuchańców, punktu z watą cukrową i popcornem czy też do innych urządzeń rekreacyjnych dla dzieci. Zgromadzonych zabawiali przebrani w  kostiumy animatorzy, a najmłodsi chętni uczestniczyli w warsztatach rzeźbiarskich czy malowaniu buziek i tatuaży.

Na uczestników czekały także liczne gry i zabawy, chętni mogli spróbować swoich sił w strzelaniu na celność na laserowym symulatorze strzelań, gaszeniu pożaru, przeciąganiu liny, wspinaniu się na ściance wspinaczkowej, czy też walce bokserskiej. Zainteresowani mogli także doskonalić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy, pograć w tenisa czy też mini hokeja na trawie.

Widzowie obejrzeli pokazy formacji tanecznej Reflex z Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, taniec w wykonaniu przedstawicieli Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Chotomowie i Jabłonnie, pokazy wokalno – taneczne zaprezentowane przez dzieci z Przedszkola Samorządowego w Zegrzu. Nie zabrakło także podopiecznych Klubu CSŁiI, wokalistek z Zespołu Szkół w Zegrzu oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Organizatorem Festynu Żołnierskiego z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu było Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Dzień Dziecka zabezpieczała także Wojskowa Straż Pożarna CSŁiI.

Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie na festyn żołnierski z okazji Dnia Dziecka, a wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy dużo radości i pogody ducha.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie zakończył nabór wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środki finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. Do chwili obecnej umowy podpisane zostały z 53 osobami z powiatu legionowskiego, w tym 10 z gminy Serock. Łącznie z pomocy skorzysta około 100 bezrobotnych. Zakończenie naboru następuje z uwagi na fakt, iż złożone wnioski przekraczają dostępny limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel, jednak z  informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy dowiedzieliśmy się, że w 2016 roku będzie jeszcze dodatkowa pula pieniędzy przeznaczona na ww. cel, a informacja o naborze zostanie zamieszczona na stronie internetowej PUP, ponadto informacje w sprawie naboru można uzyskać w Referacie Instrumentów Rynku Pracy, pok. 311, tel. 22 764 03 11.

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach: 08.06.-17.06.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Serock, Dębinki, Gąsiorowo, Poddębie.

Trening ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 282 z dnia 30.05.2016r r. w sprawie udziału w ćwiczeniu RENEGADE-SAREX 16/l oraz treningu SWO w dniu 07.06.2016r. w godzinach 11.30-13.00 odbędzie się trening ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza.

Mateusz Zalewski podwójnym medalistą Mistrzostw Polski Żaków w tenisie stołowym!

W dniach 04-05.06.2016 r. w Międzyzdrojach rozgrywany był finał Mistrzostw Polski Żaków w tenisie stołowym w sezonie 2015/2016. W zawodach rywalizowało dwóch serockich tenisistów: Mateusz Zalewski i Dawid Staniszewski. Mateusz regularnie bierze udział w zawodach rangi ogólnopolskiej, a Dawid zakwalifikował się do turnieju głównego dzięki świetnemu występowi podczas Mistrzostw Mazowsza. Dawid starał się osiągnąć najlepszy z możliwych wyników, chociaż konkurencja była najlepsza w Polsce. Mateusz natomiast mocno wierzył w możliwość zdobycia medalu Mistrzostw Polski. W sobotę zostały rozegrane mecze fazy grupowej i pierwsze mecze fazy finałowej zarówno w grze pojedynczej jak i podwójnej. Mateusz Zalewski poradził sobie znakomicie, wygrywając łącznie wszystkie 7 meczów. W grze singlowej Mateusz wygrał 3 mecze grupowe oraz 2 pierwsze mecze fazy pucharowej. W deblu, grając w parze z Michałem Gawlasem z Czechowic-Dziedzic, Mateusz wygrał 2 sobotnie mecze fazy pucharowej. Po sobotnich zmaganiach nasz zawodnik wywalczył awans do pierwszej ósemki turniejów singlowego i deblowego. Zdecydowanie słabiej poszło Dawidowi Staniszewskiemu, który swój udział w Mistrzostwach Polski Żaków zakończył już w sobotę. W turnieju gry pojedynczej zanotował 3 porażki w fazie grupowej, a następnie przegrał ostatni mecz turnieju o miejsce 49-56 i w singlu zajął ostatecznie miejsce 57-64. W grze deblowej, grając w parze z Jakubem Anzelem z Działdowa, przegrał pierwszy mecz i odpadł z fazy pucharowej. Dla Dawida już sam występ w zawodach Mistrzostw Polski był natomiast sporym sukcesem!

W niedzielę Serock mocno trzymał kciuki za decydujące mecze Mateusza Zalewskiego. Serocki zawodnik pokazał klasę wygrywając kluczowy, pierwszy mecz turnieju singlowego, dzięki czemu wywalczył awans do półfinału turnieju i zapewnił sobie medal Mistrzostw Polski! W półfinale Mateusz musiał jednak uznać wyższość, jak się później okazało Mistrza Polski, Miłosza Redzimskiego z Grodziska Mazowieckiego. Podobnie jak w singlu, sytuacja ułożyła się w grze deblowej. Mateusz w parze z Michałem Gawlasem wygrali mecz 1/4 finału, po czym w półfinale ulegli przyszłym Mistrzom Polski – Alanowi Kulczyckiemu i Kacprowi Głazowskiemu. Mateusz Zalewski zakończył Mistrzostwa Polski Żaków zdobywając dwa brązowe medale – w singlu i w deblu! Jest to niewątpliwie największy z wielu, jak do tej pory, sukcesów naszego tenisisty!

Gratulacje!

 

WIĘCEJ TUTAJ

Złożyli przysięgę na sztandar

3 czerwca br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 168 żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych SZ RP złożyło przysięgę wojskową na sztandar zegrzyńskiego ośrodka szkolenia.

W przeddzień przysięgi w Kościele Garnizonowym w Zegrzu chętni żołnierze uczestniczyli we Mszy św., którą odprawił proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu - kapelan CSŁiI ks. mjr Kryspin Rak. Kompanią honorową wystawioną przez batalion zabezpieczenia Centrum dowodził kpt. Piotr Osiński, a oprawę muzyczną przysięgi zapewniła Orkiestra Wojskowa z Lublina pod dowództwem st. chor. sztab. Andrzeja Zaręby.

W tej wyjątkowej uroczystości brało udział wielu gości m. in.: przedstawiciel Komendanta Rektora Akademii Obrony Narodowej płk dr Maciej Marczyk, były Komendant WSOWŁ gen. bryg. Witold Cieślewski,  Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miasta w Serocku Artur Borkowski, rodzina Patrona Centrum Pani Zofia i Edward Potkowscy, wiceprezes ZG Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk rez. Mirosław Pakuła, byli Zastępcy Komendantów WSOWŁ, przedstawiciele okolicznych jednostek wojskowych, instytucji, duszpasterstwa, służb mundurowych, uczniowie i wychowawcy zaprzyjaźnionych szkół z Centrum z Lublińca, Komornicy oraz Zegrza. Oczywiście licznie przybyli bliscy i znajomi składających przysięgę elewów. Dowódcą uroczystości był Komendant Garnizonu Zegrze major Cezary Semeniuk.

„Dzień dzisiejszy jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w Waszym życiu. Jednak przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. To przed Waszymi przełożonymi i bliskimi świadczycie o waszym patriotyzmie oraz gotowości do najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Tym aktem zostaniecie zobowiązani do gotowości poniesienia najwyższych poświęceń wobec Polski” - powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik dr Ireneusz Fura do zebranych elewów służby przygotowawczej. Życzył im także żołnierskiego szczęścia oraz wytrwałości w realizacji własnych celów, a ich bliskim i opiekunom złożył szczególne wyrazy uznania i podziękowania. Na sztandar ślubowali następujący szeregowi elewi: Jakub Nowak, Kacper Kulczak, Mateusz Kierznikiewicz oraz Sebastian Kietner.

Po słowach przysięgi ksiądz major Kryspin Rak udzielił błogosławieństwa ślubującym ojczyźnie, a ich przedstawiciel szeregowy elew Tomasz Czub podziękował za szkolenie i przygotowanie ich do tej ważnej uroczystości.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych Komendant Centrum wyróżnił listem gratulacyjnym następujących szeregowych elewów: Norberta Bębenka, Barbarę Ponichterę, Sebastiana Kietnera, Marka Waszkiewicza oraz Arkadiusza Zduniaka.

Podczas uroczystości wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć sprzętu łączności oraz informatyki na palcu apelowym. Natomiast elewi po zdaniu broni i otrzymaniu przepustek spotkali się ze swoimi oczekującymi bliskimi i znajomymi. Dzień przysięgi był także Dniem Otwartych Koszar, a zainteresowani mogli obejrzeć bazę szkoleniową oraz zwiedzić Salę Tradycji Centrum.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Program 500+ najnowsze informacje

W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r. świadczenia wychowawcze „500+” przyznano dla 1 135 rodzin.  Kwota wypłaconych świadczeń za 2 miesiące obowiązywania programu to 1 645 000 zł .

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Orłowska

Relacja z sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 23 maja  2016r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Serocku. Po otwarciu sesji i przywitaniu zaproszonych gości, radni przystąpili do realizacji przyjętego porządku obrad.

Doceniając osiągnięcia i zaangażowanie  w rozwój sportu na terenie gminy Miasto i Gmina Serock uhonorowano osoby, które w tym zakresie mogą poszczycić się osiągnięciami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock wręczyli nagrody i wyróżnienie za:

 • wysokie osiągnięcia w tenisie stołowym dla młodego zawodnika (11 lat) -Mateusza Zalewskiego. Od dwóch lat plasował się w ścisłej czołówce w Polsce w swojej kategorii wiekowej. W ostatnią sobotę- 21 maja 2016r. zdobył Mistrzostwo Mazowsza w kategorii „Żak”,
 • całokształt pracy w 2015r. i 2016r. dla Tomasza Jaczyńskiego- trenera drużyn piłkarskich Sokół OSiR Serock, koordynatora sportu dzieci i młodzieży w gminie,
 • pracę społeczną w klubie „Sokół” Serock dla Mirosława Świerczyńskiego -kierownika drużyny seniorów Sokoła Serock, prowadzącego również stronę internetową Klubu „Sokół” Serock.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Radni złożyli również interpelacje i zapytania, na które uzyskali odpowiedź ze strony Burmistrza.

Rada Miejska podjęła uchwałę związaną z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego, jak również wyraziła zgodę na zaciągniecie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację następujących zadań:

 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w kwocie 304.300zł
 • Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowościach: Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, Zabłocie w kwocie 300.000zł.

W dalszej kolejności zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku. W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 116.000zł, wydatki natomiast o kwotę 443.000zł.

W związku z rozliczeniem umowy na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Systemu Kanalizacji Sanitarnej w Serocku” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zwiększono plan dochodów o kwotę 49.574zł. Wprowadzono również środki finansowe przekazane przez Powiat Legionowski w kwocie 10.000zł na wsparcie organizacji Święta Patrona Serocka św. Wojciecha. Rada Miejska wyraziła zgodę na zwiększenie wydatków gminy 155.000zł na bieżące utrzymanie i remonty dróg i chodników na terenie gminy. Zwiększony został plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych : „Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku” o kwotę 50.000zł, jak również „Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zegrzu” o kwotę 200.000zł.  Zostały przeznaczone środki w wysokości 15.000zł na funkcjonowanie służb ponadnormatywnych Policji na terenie gminy Serock. W związku z rozszerzeniem zakresu prac na zadanie inwestycyjne „Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku”, zwiększono plan wydatków o kwotę 150.000zł. Zwiększeniu uległy również środki budżetowe przeznaczone na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyznała radzie gminy możliwość objęcia systemem odbioru odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.  Dotyczy to właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. W związku z powyższym Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, które są wykorzystywane jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. W przypadku gminy Miasto i Gmina Serock ryczałtowa stawka opłaty została ustalona w wysokości 120zł (jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny) oraz 240zł ( w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny).

Rada Miejska w Serocku podjęła również uchwałę ustalającą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Zmieniony wzór deklaracji zawiera informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Zgodnie z zapisami uchwały, właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, mają obowiązek złożyć pierwszą deklarację do dnia 30 listopada 2016r.

            Określony został także termin i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Serock. Zgodnie z podjętą uchwałą, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wnoszona przez właścicieli nieruchomości, w łącznej wysokości za 3 miesiące z góry raz na kwartał w terminach:

 • do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego za I kwartał,
 • do dnia 15 maja danego roku kalendarzowego za II kwartał,
 • do dnia 15 września danego roku kalendarzowego za III kwartał,
 • do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego za IV kwartał.

W przypadku właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, opłata będzie wnoszona w łącznej wysokości za rok z góry w terminie do 15 marca danego roku. Opłatę będzie można wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, w kasie Urzędu albo w drodze inkasa.

W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. Zmiana dotyczy terenów położonych w Jachrance i jest spowodowana dostosowaniem ustaleń studium do zamierzeń inwestora polegających na wybudowaniu tężni i basenów z wodami geotermalnymi oraz ośrodka leczniczo- rehabilitacyjnego.

Rada Miejska wyraziła zgodę na odpłatne nabycie na własność gminy udziałów w działce nr 46 położonej w Serocku, na której znajduje się stanowisko archeologiczne „Barbarka”. Do zasobu komunalnego została przejęta nieodpłatnie działka wydzielona na poszerzenie drogi gminnej- ul. Stefana Hubickiego w Serocku.

W celu realizacji dochodów zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2016, podjęte zostały uchwały o sprzedaży działek położonych w Serocku (dz. nr 20/4 i 20/5), w Borowej Górze (dz. nr 221/3, 221/4 i 221/5) oraz w Skubiance (dz. 62/9, 62/12, 62/13, 62/14 i 62/15). Ponadto Rada wyraziła zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A. Służebność przesyłu będzie polegać na prawie udostępnienia nieruchomości w celu posadowienia a działce przy ul. Nasielskiej w Serocku wewnętrznej kontenerowej stacji transformatorowej.

Radni postanowili również o nadaniu nazw drogom położonym w Serocku  (ul. Teraźniejsza oraz ul. Serdeczna), jak również na terenie gminy, m.in. w miejscowościach: Borowa Góra (ul. Dereniowa), Nowa Wieś (ul. Dęby) oraz Skubianka (ul. Nektarynki).

W związku z planowanym poszerzeniem cmentarza w Serocku i budową ogrodzenia, została podjęta uchwała o wyrażeniu zamiaru pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej (ul. Warszawska). Planowane wyłączenie części drogi nie spowoduje pogorszenia parametrów technicznych drogi mających znaczenie dla jej użytkowników. Zmianie nie ulegnie również obsługa komunikacyjna nieruchomości przyległych do drogi.

Zgodnie z zapisami Statutu Osiedla Zegrze, po przeprowadzonych wyborach do Rady Osiedla Zegrze, Rada Miejska podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki wyborów do Rady Osiedla Zegrze przeprowadzonych w dniu 15 maja 2016r.  

W dalszej kolejności Rada Miejska rozpatrzyła skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, uznając skargę za bezzasadną.

Radni przyjęli również protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji zadań statutowych Miejsko- Gminnego Zakładu Wodociągowego.  

W punkcie dotyczącym spraw różnych, Burmistrz zaprosił wszystkie osoby obecne na sali do udziału w obchodach Święta Patrona Serocka św. Wojciecha

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXI sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Dyżur doradcy zawodowego w Ośrodku Pomocy Społecznej

Dnia  08.06.2016 w  godz. 10.00 - 12.00  w pok. Nr 3 w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się dyżur doradcy zawodowego.

Szczegóły na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej TUTAJ

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 02.06-08.06.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Serock.

Zaproszenie do udziału w konkursie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie - "Moja posesja - Moja pasja. Mój balkon - Moja pasja". Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Serock, miłośników zieleni, ogrodów i kwiatów.

KARTY ZGŁOSZENIOWE oraz REGULAMIN KONKURSU dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11; tel. 782 88 40; ochronasrodowiska@serock.pl; u sołtysów oraz poniżej do pobrania w PDF. 

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2016 r.  Przegląd zgłoszonych obiektów odbędzie się w okresie do 15 lipca.
Oficjalne wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 4 września 2016 r. podczas Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.

Srebrne Pasmo dla chóru z Zegrza

W sobotę 14 maja chór Zespołu Szkół w Zegrzu wziął udział w Przeglądzie Chórów Projektu Śpiewająca Polska. Całe wydarzenie odbyło się w Szkole Muzycznej nr 2 im. Fryderyka Chopina, mieszczącej się przy ul. Namysłowskiej w Warszawie. Przegląd oceniało profesjonalne jury w składzie: dr hab. Małgorzata Nowak, prof. Wanda Tchórzewska-Kapała oraz mgr Elżbieta Siczek.

Zegrzyński chór Pianola pod dyrekcją Moniki Misiura wykonał trzy utwory : „Moja ojczyzna”, „Nie wie nikt” oraz utwór obowiązkowy „Ping-pong”. Jury postanowiło przyznać chórowi Srebrne Pasmo.  To duże osiągnięcie dla naszego zespołu i niesamowite przeżycia, zwłaszcza podczas wspólnego śpiewu z uczestniczącymi w przeglądzie chórami. Naszym sukcesem podzieliliśmy się również
z Rodzicami, wykonując konkursowe utwory podczas zebrań.

Zespół Szkół w Zegrzu  przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych – Śpiewająca Polska w lutym 2016r. Program ten ma na celu rozwijać muzyczną wrażliwość młodzieży i kształcić ją w śpiewie chóralnym. Praca w chórze jest trudnym zajęciem i wymaga od uczestników ogromnego zaangażowania i odpowiedzialności. Czeka nas jeszcze wiele emocji związanych
z kolejnym przeglądem, wspólnymi koncertami z innymi chórami oraz warsztatami muzycznymi.

                 

Monika Misiura

Apel do rodziców

Drodzy rodzice i mieszkańcy Gminy Serock,

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Wszystkich osób odwożących dzieci do szkoły o nie wjeżdżanie na jej teren.

Moja prośba podyktowana jest faktem, że wjeżdżanie pojazdów na teren szkoły może doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych dla uczniów udających się na lekcje oraz utrudnia dojazd, wykonywanie manewrów oraz parkowanie autobusów dowożących dzieci.

Jednocześnie przypominam, że przed wjazdem na teren przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku oraz w Woli Kiełpińskiej usytuowany jest znak „zakaz wjazdu”, który nie dotyczy pracowników i autobusów.

Bardzo proszę o przychylne potraktowanie mojej prośby i respektowanie obowiązującego zakazu.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

Sukcesy Gimnazjum w Serocku w turnieju Coca-Cola Cup 2016

Coroczny turniej piłkarski Coca-Cola Cup jest organizowany przez firmę Coca-Cola pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gimnazjum w Serocku odnosi  w tym turnieju spore sukcesy.

We wtorek 17 maja zagraliśmy w 3 etapie turnieju Coca-Cola Cup 2016. Znaleźliśmy się w szesnastce  najlepszych drużyn na Mazowszu przechodząc wcześniej dwa etapy. Stawką turnieju było pierwsze miejsce dające prawo awansu do półfinału krajowego. Niestety trafiliśmy na bardzo silnych przeciwników i pożegnaliśmy się z turniejem zajmując 3 miejsce.

Gospodarzem turnieju było Gimnazjum w Ząbkach. Zagraliśmy z Gimnazjum nr 48 z Warszawy i Gimnazjum nr 4 z Pruszkowa. W pierwszym meczu z Ząbkami wygraliśmy, natomiast kolejne dwa zakończyliśmy porażkami. Gimnazjum z Warszawy to wielokrotny mistrz Polski turnieju Coca-Coli, szkoła sportowa, w której trenują najlepsi zawodnicy na Mazowszu pod patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast drużyna z Pruszkowa to piłkarze młodzieżowi drugoligowego klubu Znicz Pruszków. Z piłkarzami z Warszawy nie udało się nawiązać walki i nasz drużyna przegrała wysoko, natomiast z Pruszkowem powalczyliśmy przegrywając tylko jedną bramką.

W pierwszym etapie rywalizowaliśmy w Legionowie w stawce siedmiu drużyn, zajęliśmy II miejsce uzyskując awans do drugiego etapu. Pokonaliśmy szkoły z Legionowa, Stanisławowa Pierwszego, Łajsk. Drugi etap został rozegrany w Winnicy, gdzie graliśmy w grupie czterech drużyn - wygraliśmy ten turniej pokonując Winnicę, Pomiechówek i Dzierżenin.

Podsumowując cały turniej Coca-Cola Cup rozegrany w tym roku, wypadliśmy bardzo dobrze - przeszliśmy dwa etapy eliminacji, pokonaliśmy ponad 300 drużyn szkolnych z Mazowsza. Dla małej szkoły z małego miasteczka jest to naprawdę duży sukces.

Gratulacje dla wszystkich piłkarzy!

Skład drużyny: Giziński, Lewandowski, Różycki H., Darkowski, Dytyniak, Świerczyński, Jagielski, Sperczyński, Świderski, Różycki M.

Trener Mariusz Rosiński

 • -

Nagrody za osiągnięcia sportowe

Doceniając osiągnięcia i zaangażowanie  w rozwój sportu na terenie gminy Miasto i Gmina Serock podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Serocku w dniu 23 maja 2016r. uhonorowano osoby, które w tym zakresie mogą poszczycić się osiągnięciami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock wręczyli nagrody i wyróżnienie za:

 • wysokie osiągnięcia w tenisie stołowym dla młodego zawodnika (11 lat) -Mateusza Zalewskiego. Od dwóch lat plasował się w ścisłej czołówce w Polsce w swojej kategorii wiekowej. W ostatnią sobotę- 21 maja 2016r. zdobył Mistrzostwo Mazowsza w kategorii „Żak”,
 • całokształt pracy w 2015r. i 2016r. dla Tomasza Jaczyńskiego- trenera drużyn piłkarskich Sokół OSiR Serock, koordynatora sportu dzieci i młodzieży w gminie,
 • pracę społeczną w klubie „Sokół” Serock dla Mirosława Świerczyńskiego -kierownika drużyny seniorów Sokoła Serock, prowadzącego również stronę internetową Klubu „Sokół” Serock.

 

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja o działalności między sesjami

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności Referatów Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Serock w okresie od 30 marca 2016r. do 23 maja 2016r.

Plik w załączeniu.

Program 500+

Uprzejmie informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku wprowadził zmiany w godzinach przyjęcia interesantów składających wnioski o świadczenie 500+
Szczegóły TUTAJ

Opłaty targowe w Serocku

W związku z licznymi uwagami wpływającymi do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  dotyczącymi wysokości opłaty targowej informuję, iż  intencją podjętej Uchwały nie było wprowadzanie nadmiernych obciążeń finansowych zapewniających dodatkowe wpływy do budżetu. Zasadniczym powodem wyżej wymienionej uchwały było ograniczenie nadmiernie zajmowanej powierzchni handlowej przez niektórych sprzedawców po to, by zwiększyć możliwość prowadzenia działalności handlowej  lokalnym  producentom rolnym i drobnym przedsiębiorcom.

Warto podkreślić, iż serocki rynek musi łączyć zarówno potrzeby sprzedawców, kupców jak i  odwiedzających miasto turystów, a także interesantów przyjeżdżających do Urzędu Miasta i  Gminy. Rynek ma ograniczoną powierzchnię oraz niewiele miejsc parkingowych. Stąd też potrzeba racjonalnego wykorzystania powierzchni i zwrócenie uwagi na względy bezpieczeństwa.

Podkreślam, że każdy ze sprzedających i zajmujących powierzchnię targową do 12 m2 płaci jednakową niezmienioną od 2008 r. stawkę tj. 4 zł za każdy rozpoczęty 1 m2. Zwiększone koszty ponoszą Ci sprzedawcy, których zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m2 - wówczas za każdy kolejny rozpoczęty 1 mpowierzchni przewyższającej 12 m2 opłata wynosi 6 zł.

Wartym podkreślenia jest również fakt, iż opłata targowa uiszczana przez sprzedających w  zamian za udostępnienie miejsca handlowego na rynku nie jest związana z kosztami, ponoszonymi przez  Urząd Miasta i Gminy w Serocku na jego utrzymanie.

Zmiany w komunikacji loklanej

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem jakim cieszy się Lokalna Komunikacja Autobusowa oraz wnioskami mieszkańców Miasta i Gminy Serock, planowane jest wprowadzenie zmian w obecnie funkcjonujących trasach komunikacyjnych. Istotnym elementem będzie uruchomienie komunikacji w niedzielę na wszystkich trasach.
Zostanie wydłużona linia Serock - Legionowo, każdy kurs rozpocznie się od ronda w Wierzbicy. Na tej samej linii zostanie wprowadzony dodatkowy kurs około godziny 9.00 oraz powrotny ok godz. 14.00 Również zostanie wprowadzony dodatkowy kurs na trasie Stanisławowo – Legionowo około godziny 20.30 i powrotny ok godz. 21.30

Nieznacznej modyfikacji ulegną kursy autobusów na trasie komunikacyjnej I i II, przejeżdżających przez miejscowość Dębinki.  Na wniosek mieszkańców Miasta i Gminy Serock powstaną dodatkowo nowe przystanki - dwa w Serocku na ulicy Wyzwolenia oraz jeden w miejscowości Dębinki.

Zmiany wprowadzone zostaną również na  trasie Serock – Wierzbica – Gąsiorowo tj. kursy tej linii będą miały bezpośrednie połączenie z linią Serock – Legionowo.

Wszystkie powyżej opisane zmiany wprowadzone zostaną w wersji pilotażowej oraz niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Sukcesy sportowe Szkoły Podstawowej w Serocku

Wicemistrzynie powiatu legionowskiego w gimnastyce sportowej.

Dnia 14.05.2016r. w Legionowie rozegrano zawody w gimnastyce sportowej dziewcząt. W wyniku zaciętej rywalizacji reprezentacja dziewcząt ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku zajęła II miejsce w zawodach powiatowych i III miejsce w zawodach międzypowiatowych. Skład zwycięskiej drużyny tworzyły dziewczęta: Mulik Anna, Kozera Maria, Kopacz Milena, Staniszewska Agata, Rutkiewicz Julia, Dzido Hanna, Mulik Zuzanna, Wójcik Aleksandra, Borkowska Maja, Borkowska Zuzanna, Głowacz Bianka. Zawodniczkami na co dzień opiekują się nauczycielki Katarzyna Tulin i Barbara Klik.

 • -

Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Serocku mistrzami Powiatu Legionowskiego

Dnia 17.05.2016r. w Legionowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym chłopców. W wyniku zaciętej rywalizacji Szkoła Podstawowa w Serocku zajęła I miejsce. W skład reprezentacji wchodzą następujący uczniowie: Główczyński Patryk, Zakrzewski Michał, Bralczak Adrian, Nakielski Daniel, Lubelski Oskar, Burakowski Grzegorz, Szymański Jakub. Warto też wspomnieć, że 24.05.2016r. nasi uczniowie będą reprezentować powiat legionowski w zawodach międzypowiatowych. Uczniów do zawodów przygotowały panie Katarzyna Tulin i Barbara Klik. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 • -

Sukcesy tenisistów stołowych z serockiej podstawówki

W dniach 08. i 09.03.2016r. odbyły się Mistrzostwa Powiatu Legionowo dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym. Wśród  dziewcząt i chłopców rywalizację wygrały drużyny ze Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku. W skład drużyn wchodzą: Maja Kochańska, Dagmara Czestkowska, Mateusz Zalewski i Dawid Staniszewski. Zwycięstwo dało obydwu drużynom prawo startu w zawodach na szczeblu międzypowiatowym. Również  w tych zawodach młodzi tenisiści pokazali klasę zajmując II miejsca i kwalifikując się do Mistrzostw Mazowsza w tenisie stołowym. Ostatni etap rozgrywek odbył się 18.03.2016r. w Jeżewie, gdzie po zaciętych meczach chłopcy wywalczyli IV miejsce, a dziewczęta miejsca w przedziale IX- XII miejsce na Mazowszu. Zawodnikami opiekuje się pani Barbara Klik.         

Gratulujemy!

Katarzyna Tulin                    

                                                                                                                                                       

 • -
 • -
 • -

Noc Muzeów po raz drugi

Po raz drugi Oddział Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności wziął czynny udział w Nocy Muzeów organizowanej  w Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie. Podobnie jak rok temu zorganizowaliśmy stanowisko strzeleckie, gdzie każdy mógł oddać kilka strzałów z pistoletu, bez obawy że komuś stanie się krzywda. Możliwe to było przy wykorzystaniu laserowego symulatora strzelań.

Nasze stanowisko „strzeleckie” zlokalizowane było tuż przy budynku siedziby filii, czyli przy odbudowanym kasynie wojskowym. Dzięki wykorzystaniu sztucznego oświetlenia mogliśmy działać przez cały okres trwania imprezy, zwłaszcza że było bardzo dużo amatorów „laserowego” strzelania, przeżywaliśmy stałe „oblężenie” naszego stanowiska. Celne strzały nagradzaliśmy „firmowymi” pocztówkami. Nie przeszkadzała nawet niezbyt sprzyjająca tym razem aura. Szczególnie nam było miło gdy najmłodsi zwiedzający mówili, że wybrali się na tegoroczną Noc Muzeów z nadzieją, że ponownie będą mogli sobie „postrzelać”.

Wieczorem otwarta została wystawa czasowa „Ukryta śmierć”, poświęcona środkom minerskim frontu wschodniego II wojny światowej. Zwiedzający mogli z bliska zobaczyć jak funkcjonuje samobieżna mina „Goliat” używana przez Niemców podczas wojny. „Rosyjscy” saperzy (z grup rekonstrukcyjnych) rozbrajali ładunki wybuchowe.

Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności - Oddział Zegrze

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych (Ls)

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniach od 15 maja 2016r. do 15 września 2016r., na terenie gminy Serock odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania pt. ,,Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych”. Pracami będą objęte lasy i grunty leśne wykazane w rejestrze ewidencji gruntów jako leśne (Ls).

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Miasta i Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. 2015 poz. 2100 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą o lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, po czym Starosta wyda decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Po upływie 30 dni od daty wyłożenia Wykonawca zwróci się do Urzędu Miasta i Gminy o przekazanie ewentualnych wniosków i zastrzeżeń do planów. Po rozpatrzeniu wniosków, we współpracy ze Starostwem, uznane zastrzeżenia zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji planów.

Zleceniodawcą zadania jest: 
Starostwo Powiatowe w Legionowie, Referat Zarządzania Środowiskiem, 
ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo tel.:  22 7640 125 lub 22 7640 126

Szczegółowych informacji udziela:
Firma Taxus UL. Sp. z o.o., ul. Płomyka 58, 02-491 Warszawa
tel. 533 633 442 lub 22 824 58 97         
msekrecka@taxusul.com.pl , eturowska@taxusul.com.pl

Informacje o przetargach

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza przetargi na nieruchomości oraz działki stanowiące własność gminy Miasto i Gmina Serock.

Ogłoszenia o przetargach w załączeniu.

Badanie struktury gospodarstw rolnych

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.

Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku.

Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

 • -
 • -

Wybory do Rady Osiedla Zegrze

W dniu 15.05.2016r. odbyły się wybory do Rady Osiedla Zegrze. Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja wyborcza powołana uchwałą Nr 198/XIX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2016 r. w składzie:

 1. Aneta Osiwała- Gumińska- Przewodnicząca Komisji
 2. Roman Krych- Zastępca Przewodniczącej Komisji
 3. Tadeusz Kowalewski
 4. Bogdan Surma
 5. Sławomir Osiwała

Do wyborów zostało zgłoszonych 19 kandydatów, z których każdy otrzymał poparcie co najmniej 10 mieszkańców Osiedla Zegrze posiadających prawa wyborcze.

W dniu wyborów uprawnionych do głosowania było 861 wyborców. W wyborach wzięło udział 127 wyborców, co stanowi 14,75% uprawnionych do głosowania.

            Zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu Osiedla Zegrze w skład Rady Osiedla Zegrze weszli:

 1. CHORĄŻAK Jan
 2. CZERWIŃSKI Janusz
 3. GRUPA Aneta
 4. GRUPA Wiesława
 5. KARPIŃSKA Adrianna
 6. KARPIŃSKI Mariusz
 7. KIEDROWSKI Mariusz
 8. KIJAK Piotr
 9. KUCZYŃSKA Bogusława
 10. KUSIAK Mariusz
 11. LESZCZYŃSKA Mirosława
 12. POSŁUSZNY Mirosław
 13. SEMENIUK Cezary
 14. SICIŃSKI Roman
 15. ZALEWSKA Bożenna

 

Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

55-lecie szkoły w Jadwisinie

09 maja 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego  w Jadwisinie obchodziła niezwykłe święto, które spinało klamrą dwie uroczystości: jubileusz 55-lecia szkoły i 130. rocznicę urodzin Patrona .

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych gminy: zastępca burmistrza Miasta i Gminy Serock pan Józef Zając wraz z radnymi: panem Krzysztofem Pielachem, Włodzimierzem Skośkiewiczem oraz przewodniczącym Komisji Oświaty panem  Mariuszem Rosińskim, Prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Legionowie pani Elżbieta Pazio, dyrektorzy szkół i placówek kulturalno­-oświatowych, proboszcz Andrzej Marchlewski, emerytowani pracownicy, rodzice, absolwenci, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły. Wszyscy Ci, którzy niezależnie od czasu i okoliczności tworzyli historię tej szkoły na przestrzeni pięćdziesięciu pięciu lat, stanowili jej właściwą energię, pozostawili w niej cząstkę siebie już na zawsze oraz nadal tworzą atmosferę tego miejsca.

Jubileusz szkoły to nie tylko jej wielkie święto, ale i czas wspomnień, refleksji, które mimo upływu czasu zawsze pozostają w pamięci, to połączenie tradycji z nowoczesnością i młodością. Po powitaniach gości przez panią dyrektor szkoły Marię Jacak, wysłuchaliśmy wierszowanej historii szkoły zaprezentowanej przez uczennicę kl. III b – Olę Dąbrowską. Nie zabrakło w niej informacji o osobach, którym szkoła zawdzięcza najwięcej, którzy bezpośrednio  przyczynili się do jej powstania i rozwoju - o długoletniej nauczycielce pani Irenie Rempalskiej oraz przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego - panu Bronisławie Krawczyku.  

Następnie pani Anna Błaszczyk, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała wszystkim dotychczasowym dyrektorom szkoły, paniom: Irenie Beli, Ewie Modzelewskiej, Zofii Sawickiej, Annie Zdunek – Sokołowskiej oraz panu Józefowi Zającowi i obecnej pani dyrektor Marii Jacak,  za trud  i wysiłek włożony w rozwój naszej placówki, za niezwykłą, pełną pasji poświęcenia pracę, za realizację wielu cennych przedsięwzięć, służących dobru dziecka i podnoszących poziom nauczania i wychowania.

W kolejnych podziękowaniach skierowała  nasze myśli ku nauczycielom, którzy pracowali w naszej szkole i odcisnęli swój ślad na trwałe w sercach i umysłach kolejnych pokoleń uczniów naszej tysiąclatki; wszystkim pracownikom, którzy zawsze dokładali starań, aby szkoła, świetlica i stołówka sprawnie funkcjonowały, by było czysto, ciepło i przyjemnie- po prostu jak w domu; rodzicom, dotychczasowym członkom, przewodniczącym Komitetów Rodzicielskich i Rad Rodziców, bez których wsparcia  i pomocy dobra działalność szkoły nie jest możliwa oraz wszystkim zaprzyjaźnionym instytucjom. 

Każdy jubileusz jest okazją do podsumowań,  oceny dotychczasowej działalności. To również  czas  do wytyczenia sobie nowych celów, podejmowania nowych zobowiązań, stąd  pani dyrektor krótko poinformowała zgromadzonych na uroczystości, iż przez wszystkie lata swojej działalności szkoła w Jadwisinie była i jest placówką prężnie działającą zarówno na niwie oświatowej, jak i w środowisku lokalnym, będzie podtrzymywać tradycje minionego okresu, a z drugiej strony łączyć się z nowoczesnością i nowym stylem życia. Przez 55 lat rozwijała się i piękniała, a jej obecny wizerunek zawdzięczamy władzom samorządowym Miasta i Gminy  Serock, zaprzyjaźnionym instytucjom, a także całej społeczności szkolnej.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: z-ca burmistrza Miasta i Gminy Serock pan Józef Zając, prezes Zarządu Powiatowego ZNP w Legionowie pani Elżbieta Pazio, przedstawiciel Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku pan Leszek Skierski, oraz ksiądz proboszcz Andrzej Marchlewski i pan Mariusz Rosiński- przewodniczący Komisji Oświaty.

Na ręce pani dyrektor przekazano kwiaty, życzenia i upominki od przybyłych gości.

Święto Szkoły i 130. rocznica urodzin naszego Patrona stały się dla nas inspiracją do przeprowadzenia konkursów: plastycznego, literackiego oraz multimedialnego. Nagrodzony film ucznia kl.VI Kacpra Andryszczyka wzbudził wśród oglądających żywe zainteresowanie i zyskał duży aplauz. Za najlepsze prace konkursowe uczniowie otrzymali nagrody w postaci książek i dyplomów.

Punktem kulminacyjnym części oficjalnej uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, przedstawiającej historię starej szkoły w Jadwisinie, po której ślad został tylko  na zdjęciach i we wspomnieniach żyjących osób. Fundatorem, projektantem i wykonawcą  części graficznej  tablicy jest nasz absolwent i wnuczek przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły pan Marcin Wroniak, a twórcą projektu i wykonawcą części drewnianej, pan Jacek Skośkiewicz – absolwent  i rodzic.

Odsłonięcia tablicy dokonali: pani Eulalia Szwed, pani Irena Beli – nauczycielki pracujące w starej szkole, pan Józef Zając, pan Marcin Wroniak i pani Maria Jacak.

Następnie odbyła się część artystyczna, koncert słowno- muzyczny, będący niezwykłą podróżą  w czasie, pozwalającą wniknąć w mury naszej szkoły, pójść ścieżką szkolnych lat,  odkryć czas miniony, poczuć atmosferę nauki, pracy, to, czego doświadczamy w ciągu dziesięciu miesięcy każdego roku szkolnego. W koncercie tym wystąpiły dzieci ze wszystkich klas naszej szkoły, a głównym wykonawcą części muzycznej był  zespół wokalno- taneczny „Violinki”.

Na koniec pani dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie, a szczególne wyrazy wdzięczności za pomoc i przygotowanie obchodów 55-lecia szkoły i 130. rocznicy urodzin Patrona złożyła zaangażowanym w  przygotowanie święta nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom oraz rodzicom.  

Później goście mieli okazję obejrzeć kącik Patrona, wystawę nagrodzonych uczniowskich prac konkursowych, wystawę pamiątkowych zdjęć, stare kroniki szkoły,  wpisać się do "Księgi Gości.” To była również okazja do wspomnień, rozmów, odnowienia przyjaźni  przy filiżance kawy i smacznym cieście.

Mamy nadzieję, że ten jubileuszowy dzień  zapisze się trwale w dobrych wspomnieniach wszystkich jego uczestników.

 

A.Błaszczyk
J.Pikora
SP Jadwisin

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Oświetlenie drogowe w Gąsiorowie

Od zeszłego tygodnia mieszkańcy miejscowości Gąsiorowo mogą już bezpiecznie podróżować ulicą Grunwaldzką, która do tej pory nie pewnym odcinku nie posiadała oświetlenia. Jak już pisaliśmy na początku marca, firma  wybrana w trybie przetargu nieograniczonego –BUDWEX z siedzibą w Truskawiu wykonała rozbudowę istniejącego oświetlenia o dodatkowe punkty świetlne na ulicy Grunwaldzkiej oraz uzupełnienie brakującego punktu świetlnego na ulicy Jagiełły.  W ramach przedsięwzięcia zostało wybudowanych 7 słupów wraz z oprawami sodowymi o mocy 70W na ulicy Grunwaldzkiej oraz 1 słup wraz z oprawą sodową o mocy 70W na ulicy Jagiełły. 

 • -
 • -

Poprawa układu komunikacyjnego przy szkole w Serocku

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy udało się wypracować, w wyniku przeprowadzonych dwukrotnie  konsultacji, kształt układu drogowego  w obrębie szkoły w Serocku. Konsultacje odbyły się na przełomie kwietnia i maja w siedzibie urzędu przy udziale zainteresowanych przedstawicieli rodziców, nauczycieli oraz radnych. W wyniku rozmów  wypracowano rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników.

Poniżej przedstawiamy główne założenia projektu, który planujemy zrealizować w okresie wakacyjnym:

-skierowanie ruchu pojazdów zatrzymujących się w rejonie szkoły poza rondo,

-możliwość krótkotrwałego zaparkowania pojazdu – na okres do 15 minut, celem wysadzenia dziecka i odprowadzenia go  do szkoły lub przedszkola, poprzez zaprojektowanie 9 miejsc postojowych,

-wykonanie jezdni manewrowej pomiędzy zatokami parkingowymi wraz z peronem chodnikowym dla potrzeb wysadzenia dziecka z pojazdu,

-uporządkowanie i skanalizowanie ruchu pieszego w obrębie ronda poprzez wykonanie ogrodzenia segmentowego uniemożliwiającego bezpośrednie wtargnięcie pieszych na jezdnię,

-przeniesienie istniejących dwóch przejść dla pieszych poza rejon wzmożonego ruchu pojazdów,

-przeniesienie ogrodzenia szkoły oraz bramy wjazdowej do szkoły poza  projektowany układ drogowy.

Szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w dokumentacji projektowej, która  jest w końcowej fazie opracowania. Sytuację poglądową przedstawia załączona do niniejszego artykułu ostateczna koncepcja. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji pod adresem e-mail: inwestycje@serock.pl

Sprzątanie świata w Kani Polskiej

Wieś Kania Polska aktywnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. 30 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.00 mieszkańcy i działkowicze ruszyli w teren z pomarańczowymi workami w rękach. Dołączyli do nich również mieszkańcy wsi Kania Nowa, którym pragnę serdecznie podziękować za wspólne sprzątanie lasu przy ul Wspólnej.

W wyniku akcji zebranych zostało 260 worków, zapełnionych różnego rodzaju odpadami oraz zlikwidowano dwa dzikie wysypiska znajdujące się w lesie przy ul. Wspólnej na granicy Kani Nowej i Kani Polskiej  oraz przy ul. Popowskiej  na Granicy Kani Polskiej i Popowa-Parceli.

Wszystkim bardzo dziękuję  za zaangażowanie i pracę do późnych godzin wieczornych. Kieruję również podziękowania do pracowników Straży Miejskiej za pomoc udzieloną nam podczas akcji „sprzątania świata”.

 

Sołtys wsi Kania Polska
Bogusława Żaczkiewicz

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

II Mistrzostwa Serocka w tenisie stołowym rozstrzygnięte

W piątek 13.05.2016 r. w hali PZSP w Serocku od godziny 17:00 zawodnicy rywalizowali w II Mistrzostwach Serocka w tenisie stołowym. Mecze rozgrywali wszyscy miłośnicy tenisa stołowego, od najmłodszych do najstarszych. Zdecydowaną większość uczestników stanowili mieszkańcy gminy Serock, jednak była też spora grupa gości z innych gmin. Część zawodników przyjezdnych już na stałe wpisała sobie serockie zawody tenisowe do swojego kalendarza startów jako obowiązkową imprezę. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku po raz kolejny zorganizował imprezę, na którą chętnie przyjeżdżają goście z innych miejscowości.

O godz. 17.00 rywalizację rozpoczęli zawodnicy ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Uczestnicy dopisali we wszystkich planowanych kategoriach wiekowych w całym turnieju. Najmłodszym dzieciom wiele radości sprawiała rywalizacja sportowa i każdy zdobyty punkt, jednak ważniejsze od zwycięstw było same uczestnictwo w zawodach. W kategoriach młodzieżowych prym wiedli zawodnicy z naszej gminy. Zwyciężyli oni we wszystkich kategoriach za wyjątkiem dziewcząt z gimnazjum. Tutaj bezkonkurencyjna była Kasia Trochimiuk z Warszawy, która od kilku lat rywalizuje w serockich turniejach tenisowych. O godzinie 19.00 udekorowano najlepszych tenisistów w kategoriach młodzieżowych. Nagrody wręczyli Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Józef Zając oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku – Maciej Goławski.

Tuż po ceremonii, rywalizację rozpoczęły Panie i Panowie w kategoriach OPEN i Weterani 40+. Dorośli na poważnie podchodzili do rywalizacji walcząc o każdy punkt w meczu. Tam rywalizacja była największa, a zwycięzca mógł się cieszyć dużym uznaniem. Rywalizację wśród Panów wygrał Paweł Brylak, zwyciężając po zaciętym finale Kamila Zalewskiego w wyniku 3:2. Trzecie miejsce zdobył Rafał Nowosielski. Wszyscy trzej Panowie reprezentują Sokół Serock. Wśród Pań zwyciężyła młoda, wymieniona wcześniej zwyciężczyni kategorii gimnazjalnej – Kasia Trochimiuk. Wyrównana rywalizacja toczyła się także w kategorii Weterani 40+, w której finał zakończył się długo po godz. 23.00! Marek Słodkowski ostatecznie pokonał Włodzimierza Brylaka wynikiem 3:2. Dyrektor OSiR Maciej Goławski wręczył nagrody zawodnikom w kategoriach seniorów o godzinie 23.45! Mimo dużego zmęczenia, zawodnicy z uśmiechem wskoczyli na podium. To był prawdziwy maraton tenisowy w piątkowy wieczór w Serocku!

Więcej informacji na ten temat oraz wyniki spotkania na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku TUTAJ

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach: 16.05.-20.05.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Ludwinowo Zegrzyńskie, Serock, Kania Polska.

Piłkarska Liga Powiatowa - kolejne spotkanie

W minioną niedzielę (8.05.2016 r.) odbył się drugi turniej z cyklu Piłkarskiej Ligi Powiatowej. Podstawowym celem była dobra zabawa oraz nauczanie gry w piłkę nożną. Więcej informacji, wyniki oraz galeria na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku TUTAJ

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

W dniach od 12 do 15 maja br. odbywać się będą na terenie całego kraju Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Jest to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce, która już od 2 lat cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających (w 2015 r. ponad 200 000 uczestników). W poprzednich edycjach w całym kraju odbyły się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Szansę na prezentację swoich dokonań mieli nie tylko ci, którzy realizują duże, spektakularne projekty, ale również ci, którzy funkcjonują wyłącznie na rynku lokalnym, a także ci, których drzwi są na co dzień zamknięte dla odwiedzających. Wszystkie zaplanowane wydarzenia, które odbędą się w tym roku można znaleźć na stronie: www.dniotwarte.eu

Poprzednia edycja Dni Otwartych, która odbyła się w 2015 r., cieszyła się dużym zainteresowaniem. W czasie trwania akcji odbyło się blisko 1000 wydarzeń, w tym transmitowane na żywo z molo w Serocku przez TVP - rejsy wycieczkowe statkiem ALBATROS.

Uczestnikiem "Dni Otwartych Funduszy Europejskich" będzie, podobnie jak w ubiegłym roku - "Żegluga Mazowiecka", organizująca w ramach ww. dni otwartych specjalne rejsy po Narwi i Jeziorze Zegrzyńskim z molo w Serocku, w dniach 14 (sobota) i 15 (niedziela) maja, w godzinach od 11.00 do 15.00 zaprasza na 45-minutowe spacery statkiem ALBATROS.

W programie gawęda kapitana statku o historii Serocka i atrakcjach turystycznych Krainy Jeziora Zegrzyńskiego. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne) do nabycia u bosmana na statku. Informacje na stronie Żeglugi Mazowieckiej - www.zeglugamazowiecka.pl oraz "Dni otwartych" - www.dniotwarte.eu.

Rozpoczął się odbiór eternitu z terenu Miasta i Gminy Serock

Już po raz dziewiąty mieszkańcy naszej gminy mają możliwość bezpłatnego przekazania do utylizacji odpadów zawierających azbest, pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych. Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku” realizowane jest w bieżącym roku przy znacznym udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który na realizacje zadania przeznaczył dotację w wysokości 23 430,48 zł, co stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania. Odbiorem eternitu, zgodnie z umową zawartą z gminą zajmuje się firma GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski, ul. Wylot 4/3, 02-494 Warszawa.

Dotacja oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 4 134,80 zł pozwoli na odbiór i przekazanie do utylizacji przeszło 58 ton eternitu z  33 posesji, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. W latach 2008-2015 z terenu gminy, przekazane zostało do unieszkodliwienia już przeszło 860 ton azbestu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji do składania wniosków na 2017 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce Dla mieszkańca – Ochrona środowiska. 

Informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -

Kolejne wsparcie dla bibliotek szkolnych

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa gmina Serock złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych i otrzymała 64.000,00 zł.

Środki podzielone są na szkoły, a ich wysokość zależy od liczby uczniów w placówce:

 1. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku otrzymała 12.000,00 zł.
 2. Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku – 12.000,00 zł.
 3. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zespole Szkół w Zegrzu – 12.000,00 zł.
 4. Gimnazjum im. K.M. Radziwiłła w Zespole Szkół w Zegrzu – 4.000,00 zł.
 5. Szkoła Podstawowa im. W. Zglenickiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej – 12.000,00 zł.
 6. Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie – 12.000,00 zł.

Gmina pokrywa 20% kosztów realizacji zadania.

Za uzyskane dofinansowanie szkoły zakupią nowości wydawnicze nie będące podręcznikami, ale mogą to być lektury szkolne. Książki wybiorą przede wszystkim uczniowie, więc będą to pozycje bliskie ich doświadczeniom, mające wpływ na rozwój ich zainteresowań. Program powinien być realizowany we współpracy szkół z biblioteką publiczną w zakresie planowania zakupu książek, aby nie powielać tytułów oraz przy organizacji wydarzeń promujących czytelnictwo. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa został poprzedzony programem „Książki naszych marzeń”, w ramach którego biblioteki szkolne wzbogaciły częściowo swoje zbiory.Mamy nadzieję, że realizacja programu w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock zachęci do odwiedzania bibliotek i powiększy grono młodych czytelników.

Alicja Melion
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

 

Hotel Narvil miejscem wydarzeń kulturalnych w 2016 – Scena Narvil

W tym roku Hotel Narvil po raz kolejny stanie się miejscem wydarzeń kulturalnych i spotkań ze sztuką. 2 maja ruszył projekt Scena Narvil, który uatrakcyjnił wypoczynek Gości i stworzył możliwość „przeżywania” w koncertach i spektaklach teatralnych wystawianych na terenie hotelu. Projekt wpisuje się w strategię Hotelu, który do tej pory gościł różne projekty artystyczne i wernisaże.

W trakcie uroczystego otwarcia 2 maja zaprezentowany został niezwykły spektakl muzyczny „Cohen – Nohavica” w reżyserii Mariana Opanii, pod kierownictwem muzycznym Janusza Stokłosy. W wyjątkowej atmosferze widzowie mieli okazję obejrzeć spektakl wieńczący pięćdziesięcioletnią karierę artystyczną Mariana Opanii. Reżyser wraz z innymi artystami zaprosił widzów w muzyczną podróż przez największe przeboje Leonarda Cohena tj. Sisters of Mercy, Tower of Song, Hallelujah, czy The Future. Utwory te spotkały się na jednej scenie z balladami Jaromira Nohavicy m.in.: Potulní kejklíŕi, Až to se mnu sekne, Když mě brali za vojáka, Zítra ráno v pět. Warto również dodać, że wszystkie utwory zostały przetłumaczone na język polski. 

Kolejne spotkanie ze „Sceną Narvil” już 25 czerwca. Widzowie nie tylko będą mogli cieszyć się spektaklem - wieczór uatrakcyjni wyjątkowa kolacja w hotelowej restauracji Aruana (wymagane rezerwacje) lub jej plenerowej odsłonie „Aruana w Ogrodzie”. O wymagające podniebienia Gości zadba mistrz kuchni – Witek Iwański.

 

 • -
 • -
 • -

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku przedszkolem talentów!

Nasze przedszkole, w okresie od 21 września 2015r. do 21 marca 2016r., brało udział w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pod nazwą  „Przedszkole talentów” edycja III. 

Celem konkursu było rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów. Przedszkole uczyło kreatywności najmłodszych poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.

Po wykonaniu szeregu zadań przewidzianych regulaminem konkursu i pozytywnym ukończeniu kursu przez koordynatora, nasze przedszkole uzyskało CERTYFIKAT PRZEDSZKOLA TALENTÓW! 

Emilia Grzegorczyk

 • -

Podsumowanie realizacji Programu 500+ za kwiecień 2016

W okresie od 1 do 29 kwietnia 2016 r.  zostało złożonych 1 050 wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu 500+. Od 11 kwietnia rozpoczęliśmy realizacje wypłat świadczeń. W kwietniu zostały wypłacone świadczenia  w  łącznej kwocie 520 000 zł dla 660 rodzin na  1 041 dzieci. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Orłowska

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 9.05.-13.05.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Cupel, Jachranka, Serock.

Biało-czerwona uroczystość w zegrzyńskim Centrum

29 kwietnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja i Dnia Flagi oraz pożegnania żołnierzy służby przygotowawczej.

Uroczystość odbyła się w obecności sztandaru wojskowego, kompanii honorowej, żołnierzy i pracowników oraz słuchaczy kursów specjalistycznych zegrzyńskiego ośrodka szkolenia.

- Jesteśmy w przededniu 225. rocznicy uchwalenia jednego z najważniejszych aktów prawnych w historii Polski. Uchwalona w 1791 roku konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych nowatorskim aktem prawnym mogącym stanowić podwaliny pod jak się wówczas wydawało silne państwo polskie…Jako Polacy możemy być dumni, że Konstytucja 3 Maja zawierała zapisy, które w czasach współczesnych stanowią kanony konstytucji wielu państw demokratycznych. …Dzień dzisiejszy jest niezwykle ważny dla nas, a szczególnie dla młodego pokolenia Polaków. Jest okazją do zastanowienia się nad tym czy każdy z nas dobrze służy Ojczyźnie, czy każdy z nas może i czy daje od siebie tę część wysiłku, swoich umiejętności i zdolności by budować silne państwo Polskie. – powiedział do zebranych Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk dr Ireneusz Fura. Odnosząc się do Dnia Flagi stwierdził, że jest to doskonała okazja do zamanifestowania przywiązania do naszych barw narodowych. Na zakończenie podziękował żołnierzom służby przygotowawczej za zaangażowanie w szkolenie życząc im spełnienia osobistych planów oraz związanych z wojskiem.

Uroczystość była okazją wręczenia wyróżnień odchodzącym elewom służby przygotowawczej a także za osiągnięcia sportowe.

Odczytany został także Apel Pamięci, po którym żołnierze kompanii honorowej batalionu zabezpieczenia wykonali salwę honorową. Cała uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Centrum.

 

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie dotyczące budowy międzysystemowego gazociągu

Obwieszczenie dotyczące zadania: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna granica RP na terenie województwa mazowieckiego"

Ogłoszenie dot. przyjmowania interesantów na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie

Ogłoszenie dotyczące przyjmowania interesantów na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie, ul. 600-lecia 20.

W załączeniu szczegółowe informacje.

Szkolenie specjalistyczne zakończone w zegrzyńskim Centrum

27 kwietnia br. zakończyło się egzaminem szkolenie specjalistyczne żołnierzy służby przygotowawczej do korpusu szeregowych w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

Egzamin miał na celu określenie opanowania wiedzy i umiejętności wojskowych przewidzianych „Programem Szkolenia Specjalistycznego Służby Przygotowawczej”. Składał się on z części teoretycznej oraz praktycznej, przeprowadzonej w oparciu o  sprzęt łączności i walki elektronicznej.

W ramach egzaminu elewi odpowiadali na pytania dotyczące m.in. budowy, danych taktyczno-technicznych, nawiązywania łączności, programowania i przygotowania radiostacji do pracy oraz realizacji usług podstawowych. Ochotnicy na sprawdzianie poradzili sobie dobrze, co świadczy o ich dużym zaangażowaniu w szkolenie i opanowaniu niezbędnego zakresu wiedzy, właściwie przekazanej przez doświadczonych instruktorów zegrzyńskiego ośrodka szkolenia. 29 kwietnia br. zakończą szkolenie w ramach służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

 

Tekst: kpt. Krzysztof Baran

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Serocka

W dniu 28.04.2016 r. w godzinach 8:00 - 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic w Serocku: Pułtuska (na odcinku od Zakroczymskiej do Radzymińskiej), Warszawska (część wschodnia nr 5-23), Wyzwolenia (na odcinku od Pułtuskiej do Sienkiewicza), Kędzierskich i boczne.

Za utrudnienia przepraszamy.

KONWENT Wójtów, Burmistrza, Prezydenta i Starosty Legionowskiego

Gospodarzem kwietniowego Konwentu był Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, który po przywitaniu gości przedstawił porządek spotkania.

W pierwszej kolejności Wicestarosta Legionowski Pan Jerzy Zaborowski przedstawił celowość powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej. Omówiono ewentualne podstawy funkcjonowania oraz projekty stosownych dokumentów koniecznych do przyjęcia przez samorządy.

W dalszej części Konwentu poruszono niezwykle ważną kwestię związaną ze zmianami w przepisach prawa dotyczącymi zasad odliczania VAT oraz centralizacji rozliczeń przez samorządy.

Następnie omówiono nowy instrument prawny ochrony krajobrazu wprowadzony przez tzw. „ustawę krajobrazową” - zasady sytuowania tablic i urządzeń reklamowych.

Ważną częścią Konwentu było także omówienie planowanych wydarzeń, w tym m.in. kalendarza imprez na terenie gmin powiatu legionowskiego.    

Organizatorem kolejnego Konwentu Wójtów, Burmistrza, Prezydenta i Starosty Legionowskiego który odbędzie się w maju 2016 r. będzie Prezydent m. Legionowo.

 • -
 • -
 • -
 • -

Odbierz i wywieś flagę

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. To dzień, w którym nasze mysli biegną ku narodowym symbolom – znakom państwa polskiego, które towarzyszą nam od wieków, a które są zewnętrznym emblematem naszej przynależności narodowej. Zachęcamy wszystkich, by 2 maja uczcili Święto Flagi wywieszając ją, doceniając fakt, że żyjemy w czasach, które nie odżegnują się od narodowych symboli.

Z tej właśnie okazji Urząd Miasta i Gminy w Serocku zaprasza wszystkich mieszkańców do odbioru bezpłatnych flag, dostępnych w Referacie Administracyjno-Gospodarczym (parter pok. nr 2) w godzinach pracy urzędu.

 

 • -
 • -
 • -

Pierwsze inwestycje związane z budową oświetlenia drogowego zakończone

Informujemy Państwa, że w ubiegłym tygodniu zostały zakończone roboty budowlane związane z budową oświetlenia na ulicy Bursztynowej i Szmaragdowej w Jadwisinie. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji była firma Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko z Serocka. Na ww. ulicach wybudowane zostały 23 punkty świetlne wys. h=6m wraz z oprawami LED o mocy 18W. Koszt inwestycji wyniósł 81.016,14 zł. Oświetlenie zostanie uruchomione po zainstalowaniu układu pomiarowego przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Legionowo, co powinno nastąpić do końca bieżącego tygodnia.

Przypominamy jednocześnie o jeszcze jednej budowie oświetlenia, która miała miejsce na ulicy Kameralnej w Borowej Górze. Oświetlenie to zostało wybudowane jako pierwsze w tym roku, a budowa została zrealizowana do 15 kwietnia 2016 r. Mieszkańcy tej ulicy już mogą czuć się bezpieczniej poruszając się pieszo po zmroku. 

W roku bieżącym wykonane zostanie również oświetlenie drogowe na ulicy Traugutta, Zacisze, Spokojnej w Serocku, ulicy Wiosennej w Wierzbicy oraz w miejscowość Dębinki i Gąsiorowo. Ponadto planujemy modernizację istniejącego oświetlenia na ulicy Warszawskiej w Serocku oraz w miejscowościach Skubianka, Jachranka, Stanisławowo, Zabłocie i Marynino. O rozpoczęciu realizacji kolejnych inwestycji będziemy Państwa informować na bieżąco.

 • -
 • -
 • -
 • -

Obowiązuje nowy mpzp miasta Serock – obszar B, obręby 06, 07, 08, 09

Od dnia  21 kwietnia 2016 r. obowiązuje  nowy  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar B obręby 06, 07, 08, 09, który został uchwalony uchwałą nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016 r. i ogłoszony w dniu 21.03.2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 2776.

Plan jest dostępny na stronie internetowej gminy TUTAJ

Informacja o odwołaniu dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej w dn. 25.04.2016 r.

Uprzejmie informujemy, że dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Borkowskiego w dniu dzisiejszym - 25 kwietnia 2016r. został odwołany.

Przepraszamy.

Hava Nagila - spektakl żydowski w wykonaniu Stowarzyszenia Miłośników Skubianki - SMS

23 kwietnia w sali widowiskowej CKiC w Serocku  odbył się spektakl przygotowany przez zespół ludzi lubiących się spotykać i przy tej okazji tworzyć sztukę, ludzi w różnym wieku, aktorów amatorów, prywatnie Miłośników Skubianki, którzy stworzyli dla nas niezwykły spektakl. Wieczorne spotkanie teatralne z kulturą żydowską, zatytułowane „Hava Nagila”  było zwieńczeniem działań, towarzyszących wizycie „Muzeum na kółkach” w Serocku. W klimatycznej scenografii żydowskiej uliczki, wnętrza kamienicy i niezwykłych obrazów Lili Fijałkowskiej obejrzeliśmy obrzędy związane z zaślubinami i weselem żydowskim. Aktorzy z SMS-a zadbali o każdy najdrobniejszy szczegół oryginalnych żydowskich strojów, muzyki i scenografii, a Rabe Aleksander uzupełniał cierpliwie naszą wiedzę o kulturze żydowskiej okraszając te nauki wieloma dowcipami. Jak to na żydowkim weselu nie zabrakło przysmaków żydowskiej kuchni. Uszy Hamana, bajgle rozdawane przez przekupki, humus, śledziki po żydowsku i inne pyszności cieszyły się ogromnym powodzeniem u weselnych gości, a przy okazji młoda para nazbierała co nieco na wózek dla przyszłej pociechy. Gwar wesela zmienił się w gwar rozśpiewanej uliczki, gdzie słychać było nostalgiczne pieśni i wesołe piosenki na żydowską nutę. Zwieńczeniem tej artystycznej wyprawy w świat kultury żydowskiej był wspólnie wykonany przez wszystkich zgromadzonych gości i wspaniałych sms-owych aktorów izraelski taniec hora.

Był to wieczór niezwykły, który mamy nadzieję będzie mogła obejrzeć w przyszłości szersza publiczność.

Dziękujemy aktorom, gospodyniom i wszystkim gościom za wspólnie spędzony sobotni wieczór.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spektaklu - poniżej.


 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Happening "Hava Nagila" na serockim targowisku

W sobotni targowy poranek, 23 kwietnia, odbył się na serockim rynku happening poprowadzony przez artystów ze Stowarzyszenia Miłośników Skubianki - SMS. Uczestnikami happeningu były osoby, które robiły zakupy na targowisku, przypadkowi przechodnie i ci, którzy śledzili od 3 dni działania towarzyszące pobytowi Muzeum na kółkach w Serocku.
Aktorzy biorący udział w spektaklu „Hava Nagila” przy akompaniamencie muzycznym zaprezentowali żydowskie piosenki i na zakończenie zaprosili wszystkich obecnych do wspólnego tańca wzorowanego na popularnym żydowskim tańcu ludowym hora -  bowiem w życiu narodu żydowskiego taniec od zawsze miał kluczowe znaczenie w  procesie integracji społeczności. Tradycja tańca żydowskiego sięga ponad dwóch tysięcy lat, czego liczne przykłady znajdujemy w Biblii. Izraelici w tańcu chwalili Boga celebrując w ten sposób ważne momenty w życiu jednostki, rodziny czy narodu.

Dziękujemy Państwu za aktywny udział w wydarzeniu.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Muzeum na kółkach - promocja publikacji i spacer po Serocku

22 kwietnia obok zwiedzania ekspozycji mobilnej „Muzeum na kółkach”, odbyła się w serockim ratuszu promocja publikacji pt. „Księga o Serocku. Niezatarte historie”  będąca tłumaczeniem książki autorstwa Silvio Gutkowskiego „El Libro de Serock. Historias imborrables” , która jest wyborem artykułów z Sefer Serock. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Aleksander dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Argentyny w ramach programu „Sur”. Podczas promocji obecni byli goście z Izraela potomkowie serockiej rodziny Grosbbardów. Spotkanie promocyjne poprowadził pan dr Sławomir Jakubczak, opowiadając o historii Żydów z Serocka oraz pani Aleksandra Jakubczak, która jest hebraistką i autorką tłumaczenia książkę z jęz. hiszpańskiego. Obecność na spotkaniu gości z Izraela sprawiła, że stało się ono ponadnarodową wymianą myśli na temat tolerancji, przenikania się kultur i wspólnych doświadczeń. Sentymentalna podróż do korzeni była nie tylko zwruszająca dla naszych gości, ale również dla uczestników spotkania. 

Po spotkaniu promocyjnym wszyscy uczestnicy udali się pod płytę pamięci, gdzie rozpoczął się kolejny punkt spotkań z kulturą żydowską, a mianowicie „Mój sztetl” - czyli opowieść o społeczności żydowskiej w Serocku i miejscach, w których żyła, pracowala i świętowała - spacer z regionalistą Sławomirem Jakubczakiem i Aleksandrą Jakubczak. Przemarsz z rynku, ulicami 11 Listopada, Kościuszki, Poniatowskiego, św. Wojciecha i Farną zakończył się pod pomnikiem na dawnym cmentarzu żydowskim, na którym uczestnicy spaceru zapalili świece i złożyli symboliczne kamienie pamięci.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

W dniu 22.04.2016 r. odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Serocku, w której udział wzięli przedstawiciele sąsiednich samorządów, przedstawiciele duchowieństwa, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor PSSE Legionowo, przedstawiciele Gminnych Straży Pożarnych i stowarzyszeń społecznych.

Podczas uroczystości prelekcje wygłosili: dr Sławomir Jakubczak - „Święty Wojciech jako patron Serocka, Polski i jednoczącej się Europy” oraz dr Radosław Lolo - „Chrzest Polski z perspektywy 1050 lat”.

Uczestnicy uroczystego spotkania mogli wysłuchać wypowiedzi i prelekcji, które podkreślały rolę  chrześcijańskich fundamentów Europy i Państwa Polskiego oraz ich znaczenie dla budowania tożsamości narodowej, a także dotyczyły roli świętego Wojciecha jako duchowego przewodnika naszego miasta, Polski i Europy.

W kończącej sesję wypowiedzi ksiądz dziekan Dariusz Rojek przekazał zebranym wiadomość o wydanej, w czasie Konferencji Episkopatu Polskiego (14-15 kwietnia w Poznaniu i Gnieźnie), zgody na procedowanie złożonego przez Radę Miejską w Serocku wniosku w sprawie wyrażenia woli formalnego ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta i Gminy Serock.

Podczas sesji zostały wręczone również podziękowania: Pani Halinie Nałęcz, Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie – za wyróżnienie zdobyte na Targach Turystycznych „Wypoczynek” w Toruniu, za nalewkę „Szalona teściowa” oraz Pani Małgorzacie Gąsiorowskiej, członkini Koła Gospodyń Wiejskich z Dosina - za wyróżnienie zdobyte w Targach Turystycznych, za ciasto „Rudzielec”.

Jednym z ważniejszych wydarzeń towarzyszących obchodom Święta Patrona Serocka św. Wojciecha oraz Jubileuszowi 1050-lecia Chrztu Polski będzie uroczysta Msza św. z okazji imienin św. Wojciecha w dniu 24 kwietnia o godzinie 11:00 w kościele parafialnym w Serocku. Wojciechowe Świętowanie zakończymy barwnym korowodem mieszkańców i festynem na rynku 28 maja (sobota).

Zapraszamy serdecznie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dzień drugi "Muzeum na kółkach"

Dzień drugi - 22 kwietnia - wizyty „Muzeum na kółkach” w Serocku

Pawilon muzealny oraz wystawy w serockim ratuszu od samego rana odwiedzają wycieczki szkolne oraz mieszkańcy Serocka. Rozmawiają z instruktorami, poznają historię społeczności żydowskiej. Uczą się zwrotów w jęz. Jidysz, oglądają przedmioty związane z tradycyjną kulturą żydowską. Na multimedialnej mapie Serocka prześledzić mogą jak wyglądało miasto w czasach kiedy mieszkali w nim Żydzi.

W dniu dzisiejszym oprócz zwiedzania ekspozycji mobilnej „Muzeum na kółkach”, która czynna jest w godz. od 8.00 do 16.00 serdecznie wszystkich zapraszamy do ratusza na promocję publikacji oraz wycieczkę po żydowskim Serocku, którą zakończymy przy pomniku na dawnym cmentarzu żydowskim.

o godz. 16.00 – Promocja publikacji Sefer Serock w polskiej wersji językowej pt. „Księga Serocka. Niezatarte historie” w przekładzie Aleksandry Jakubczak (ratusz w Serocku), a następnie: "Mój sztetl", czyli opowieść o społeczności żydowskiej w Serocku  (spacer z regionalistą Sławomirem Jakubczakiem i Aleksandrą Jakubczak)

Ref. Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Serocku

W dniu 25.04.2016 r. w godzinach 11:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w Serocku dla odbiorców zasilanych z ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Ks. J. Szczygielskiego do ul. Koszykowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Korowód - Wojciechowe Świętowanie

Serdecznie zapraszamy do udziału w korowodzie z okazji WOJCIECHOWEGO ŚWIĘTOWANIA.

Spotkanie organizacyjne dla przedstawicieli  instytucji i jednostek w sprawie korowodu odbędzie się 27 kwietnia (w środę) o godz. 15.00 w Ratuszu ul. Rynek 21. Szczegóły na temat spotkania TUTAJ.

Dzień pierwszy "Muzeum na kółkach" w Serocku

W dniach 21-23 kwietnia 2016 r. w Serocku gości "Muzeum na kółkach" - projekt realizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Miastem i Gminą Serock, Fundacją Idea Rozwoju i Fundacją NOVA.

W dniu 21 kwietnia odbyły się bezpłatne warsztaty prowadzone przez instruktorów/edukatorów z Muzeum POLIN.

W warsztatach pt. "Poznawanie żydowskiego świata" wzięły udział dzieci ze szkół podstawowych z Woli Kiełpińskiej, Jadwisina, Zegrza i Serocka. Głównym celem było budowanie tolerancji i zrozumienia dla innych kultur. Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z kalendarzem żydowskim, podstawowymi instytucjami żydowskiego życia społecznego i religijnego. Mieli także okazję dowiedzieć się jak wielkie znaczenie w życiu społeczności żydowskiej odgrywała rodzina i dom.

"Warszat antydyskryminacyjny" był spotkaniem dla gimnazjalistów, w którym udział brała młodzież z gimnazjum z Woli Kiełpińskiej, Zegrza i Serocka. Głównym celem było przeciwdziałanie postawom dyskryminującym oraz noszącym znamiona dyskryminacji ze względu na płeć, religię, rasę, poglądy, narodowość, orientację seksualną, itd.

Pawilon "Muzeum na kółkach" oraz wystawy -  towarzyszące pobytowi muzeum - w serockim ratuszu: „Wielokulturowa społeczność Serocka na starych fotografiach"  i „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas zagłady”  - odwiedziły już grupy przedszkolaków i młodzieży szkolnej.

Ref. Komunikacji Społecznej

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Poprawa układu komunikacyjnego przy szkole w Serocku

Mając na uwadze liczne wnioski mieszkańców, rodziców oraz nauczycieli  dotyczące problemu komunikacyjnego przy szkole w Serocku na ostatniej sesji Rady Miejskiej została uchwalona nowa pozycja w budżecie Gminy pod nazwą: Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku. Na zadanie przewidziano środki w wysokości 100.000 zł brutto. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest wykonanie stosownej i niezbędnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz w okresie wakacyjnym – budowa. Planowane rozwiązanie umożliwi bezpieczne, chwilowe zatrzymanie pojazdu poza strefą skrzyżowania (ronda), w zatoce zlokalizowanej w ciągu projektowanej drogi wewnętrznej łączącej ul. Zdrojową z drogą na terenie szkoły. Dodatkowo, z myślą o rodzicach chcących pozostawić pojazd i odprowadzić dzieci do szkoły, w ciągu tej drogi przewidujemy wybudowanie kilku dodatkowych miejsc parkingowych. Wstępną koncepcję, uzgodnioną przez wszystkie zainteresowane strony będziemy w stanie pokazać w ciągu najbliższych kilku dni. Sam projekt ma być gotowy w terminie około 2 tygodni od uzgodnienia koncepcji.  Tak sporządzona dokumentacja pozwoli nam ogłosić postępowanie o zamówienie publiczne na wykonawstwo już w czerwcu.  Realizacja zadania planowana jest na miesiąc lipiec bieżącego roku.

Projektujemy oświetlenia dróg gminnych w miejscowościach: Stasi Las, Dosin i Zabłocie.

W zeszłym tygodniu podpisane zostały trzy umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowościach Stasi Las, ul. Radosna, Dosin – ul. Piękna i ul. Lipowa oraz w miejscowości Zabłocie. W ramach tych zadań przewidujemy zaprojektowanie nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia w technologii LED w ciągach dróg gminnych, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze oświetlone, a które ze względu na istniejącą i projektowaną zabudowę stają się drogami o dużym znaczeniu lokalnym. Ponadto tak zaprojektowane i w następnej kolejności wybudowane oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowych drogach. Wykonawca dokumentacji ma na zaprojektowanie 4 miesiące, czyli do połowy sierpnia 2016 roku. W tym roku Gmina planuje uzyskanie, na wszystkie wyżej wymienione inwestycje, pozwoleń na budowę i przygotować je formalnie do realizacji na lata następne.

Baw się z nami i zgarniaj nagrody!

Drodzy Mieszkańcy i sympatycy gminy Serock!

Niejednokrotnie pokazaliście nam swoje zaangażowanie w różnego rodzaju gminne inicjatywy. Chcemy Wam podziękować i docenić Wasz piękny wkład w budowanie dobrej atmosfery w miejscu, w którym mieszkamy bądź odpoczywamy.  Zapraszamy Was do udziału w całorocznym konkursie, w którym liczyć się będzie Wasz udział w eventach gminnych.

Pokażcie jak się bawicie, róbcie sobie fotki i wrzucajcie je na fanpage Informatora Gminy Serock, bo to właśnie na Facebooku będziemy tworzyć naszą wspólną galerię. Tam też przeczytacie o szczegółach konkursu - zapraszamy :).
 

 Redakcja Informatora Gminy Serock
 

Sukces REMIZY na Ogólnopolskich Otwartych Spotkaniach Teatralnych „Wiosna w teatrze”

W dniach 10-13 kwietnia podopieczni aktorki Anny Kutkowskiej z Grupy Teatralnej REMIZA wzięli udział w Ogólnopolskich Otwartych Spotkaniach Teatralnych „Wiosna w teatrze” w Andrychowie, w skład których wchodzi Ogólnopolski Festiwal Teatralny dla Młodzieży „Kocioł Teatralny”. REMIZA reprezentowała Gimnazjum imienia Romualda Traugutta w Serocku.

Spektakl „Sen nocy letniej” został wybrany spośród kilkudziesięciu innych przedstawień młodzieżowych nadesłanych z całej Polski. Finalnie, w Festiwalu wzięło udział 9 najlepszych, m.in. z Krakowa, Krosna, Olecka, Raciborza i Bielska-Białej.

REMIZA z Andrychowa powróciła z laurami – indywidualną nagrodę aktorską otrzymał Gustaw Klyszcz za rolę Podszewki. Jury w składzie: Michał Kościuk - aktor, Zdzisław Bajek - artysta plastyk, profesor ASP w Krakowie i Janusz Skubaczkowski - tancerz i choreograf, profesor Wydziału Teatru Tańca PWST w Krakowie, wyraziło swoje ogromne uznanie dla aktorskiego kunsztu dwunastoletniego Gustawa. Słowne wyróżnienie otrzymała także Aleksandra Pawlicka za rolę Tytanii. Jury doceniło również scenografię i kostiumy autorstwa Anny Kutkowskiej.

W trakcie Festiwalu odbywały się warsztaty dla młodzieży prowadzone przez zawodowych aktorów i tancerzy, a także pokazy teatralne i taneczne, przygotowane m.in. przez studentów PWST w Krakowie. Dla uczestników Festiwalu zorganizowany został również koncert Roots Rockets - ubiegłorocznych finalistów Must Be The Music. W ostatnim dniu pobytu w Małopolsce REMIZA zwiedziła Kraków.

Młodzież powróciła pełna wrażeń, nowych doświadczeń i przeżyć. Wyjazd na Festiwal został w pełni sfinansowany przez Rodziców młodych artystów i przez Annę Kutkowską.

Remiza

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Plac zabaw w Woli Smolanej

W dniu 15 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa na budowę placu zabaw w Woli Smolanej. Wykonawca – firma NOVUM  z siedzibą w miejscowości Grom, w terminie do dnia 13 czerwca br. wykona inwestycję za kwotę 355.849,60 zł brutto.

W zakres przedsięwzięcia  wchodzi realizacja:

 - boiska wielofunkcyjnego – do piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki oraz piłki siatkowej o nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy,

· placu zabaw z urządzeniami zabawowymi  i nawierzchnią bezpieczną: piasek,

· strefy do tenisa stołowego ze stołem do ping-ponga,

· strefy z siłownią terenową z urządzeniami sprawnościowymi i nawierzchnią bezpieczną mineralną oraz ścieżką z kostki betonowej;

· altany drewnianej z wyposażeniem typu -  ławostoły drewniane i nawierzchnią z kostki betonowej.

Dodatkowo teren będzie wyposażony w inne elementy zagospodarowania terenu  takie jak: ławki z oparciem, ławki bez oparcia, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablice informacyjną, ciągi komunikacyjne oraz zieleń – krzewy, trawniki oraz uzbrojenie terenu: oświetlenie terenu, boiska oraz altany, przyłącze wody do hydrantu wody letniej.

W załączeniu przedstawiamy projekt zagospodarowania terenu, który pokazuje sposób lokalizacji poszczególnych elementów placu zabaw. Mamy nadzieję, że inwestycja sprawi dużo radości maluchom z okolicznych miejscowości, jak również spowoduje wzrost aktywności ruchowej wśród lokalnej młodzieży i osób dorosłych. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań i wyjaśnień prosimy o kontakt do Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji: inwestycje@serock.pl lub po nr tel. 0-22 782 88 16.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 22.04. i 26.04.2016r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Łacha i Gąsiorowo.

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informacja dotycząca terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

Informacja dotycząca przyjęć interesantów przez burmistrza w dniu 18.04.2016 r.

W dniu 18.04.2016 r. interesantów będzie przyjmował wyłącznie zastępca burmistrza - Józef Zając.

Przepraszamy za zmiany.

Muzeum na kółkach w Serocku

Wystawa edukacyjna „Muzeum na kółkach” w Serocku 21-23.04 2016 r.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Miastem i Gminą Serock, Fundacją Idea Rozwoju i Fundacją NOVA zaprasza do obejrzenia projektu „Muzeum na kółkach”. Nowoczesna ekspozycja połączona z bogatym programem edukacyjnym w telegraficznym skrócie przybliży historię tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej w Polsce. Projekt od czerwca 2014 roku do kwietnia 2016 roku odwiedzi 47 miejscowości. W dniach 21-23 kwietnia Muzeum będzie gościć w Serocku.

Program

21.04.2016 r.

8.00 – 16.00     Wystawa „Wielokulturowa społeczność Serocka na starych fotografiach”
                          i „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas zagłady”

                          (ratusz w Serocku)
12.00 – 18.00   Wystawa „Muzeum na kółkach” (pawilon na rynku w Serocku)

22.04.2016 r.

8.00 – 16.00      Wystawa „Muzeum na kółkach” (pawilon na rynku w Serocku)
8.00 – 16.00      Wystawa „Wielokulturowa społeczność Serocka na starych fotografiach”
                           i „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas zagłady”
                          
(ratusz w Serocku)
16.00 – 17.00    Promocja publikacji „Sefer Serock” (ratusz w Serocku) - książka będzie do kupienia w promocyjnej cenie 30, 00 zł
17.00 – 19.00   Mój sztetl, czyli opowieść o społeczności żydowskiej w Serocku
                           (rynek w Serocku, przemarsz pod pomnik upamiętniający
                           serocką społeczność żydowską)

23.04.2016 r.

8.00 – 16.00      Wystawa „Muzeum na kółkach” (pawilon na rynku w Serocku)
8.00 – 16.00      Wystawa „Wielokulturowa społeczność Serocka na starych fotografiach”
                            i „Z narażeniem życia. Polacy ratujący Żydów podczas zagłady”
                           
(ratusz w Serocku)
9.00 – 10.00      Happening Taniec łączy pokolenia  (rynek w Serocku)
18.00 – 20.00    Wieczór żydowski „Hava Nagila” - spektakl zamknięty
                            (Sala Widowiskowa CKiC w Serocku)*

Wszystkie organizowane w ramach projektu działania są bezpłatne i ogólnodostępne.
* Wstęp na spektakl na podstawie zaproszeń otrzymanych od Koordynatorów Lokalnych Działań w projekcie.

Projekt  Muzeum na kółkach realizowany jest w ramach programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe, dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Przypominamy, że przedsięwzięcie Muzeum na kółkach, to kolejna impreza, która liczy się w naszym fejsbukowym konkursie na udział w gminnych eventach.
UWAGA! Spośród osób, które zatańczą z nami podczas sobotniego happeningu i wrzucą na fanpage Informatora Gminy Serock fotkę zrobioną przez kogoś lub oznaczą się na zdjęciu wrzuconym przez nas, wylosujemy jedną osobę, która otrzyma bogaty zestaw gminnych gadżetów! Zapraszamy do udziału :) Szczegóły na fanpage'u Informatora Gminy Serock.

 

Wizyta uczniów w Schronisku dla Zwierząt w Nowym Dworze Maz.

Pod koniec marca grupa wolontariuszy z klasy V b ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, pod opieką swojej wychowawczyni pani Moniki Krajewskiej, brała udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w Schronisku dla Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim, do którego trafiają bezdomne psiaki znalezione na terenie naszej gminy. Zajęcia były prowadzone przez Fundację „Przyjaciele Braci Mniejszych”.

Wolontariusze mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem schroniska, z zasadami procedury adopcyjnej zwierząt, a także z problemami dotyczącymi szerokorozumianej bezdomności zwierząt.  Obecnie w schronisku przebywa około 250 zwierząt, wszystkie z nich to zwierzęta, które zgubiły się lub zostały porzucone przez ludzi.

Była to pouczająca, ucząca wrażliwości lekcja odpowiedzialności za zwierzęta.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

4. edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Listy dla Ziemi"

11 kwietnia 2016 roku wystartowała czwarta już edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Listy dla Ziemi”. Organizatorem akcji jest Fundacja Ekologiczna ARKA, a włącza się w nią wiele gmin, z terenu całej Polski, w tym Miasto i Gmina Serock. Co roku do akcji przystępuje blisko 300 samorządów, ponad 3 tysiące szkół i przedszkoli i prawie 300 tysięcy dzieci i młodzieży. Do końca kwietnia uczniowie w całej Polsce będą pisali listy dla Ziemi. Temat przewodni tegorocznej edycji to promowanie gospodarki niskoemisyjnej i zarazem walka ze zjawiskiem ”niskiej emisji”. To nie są jakieś wydumane problemy ekologiczne. Jak pokazują zatrważające statystyki każdego roku umiera 45 tysięcy Polaków, bo oddychamy trującym powietrzem.

Niska emisja to całość emitowanych do powietrza substancji i zanieczyszczeń z niewysokich źródeł emisji. Z kolei „gospodarka niskoemisyjna” opiera się przede wszystkim na podnoszeniu efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję. Dzieci i młodzież najpierw wezmą udział w lekcjach tematycznych, a następnie w formie „Listów dla Ziemi” przedstawią swoje pomysły na to, jakie działania może podjąć każdy z nas w walce o czyste powietrze, w walce z zaśmiecaniem naszej planety i złymi nawykami konsumpcyjnymi, czy chociażby z niewłaściwym postępowaniem z odpadami.

W naszej gminie w pisaniu listów wezmą udział wszystkie placówki oświatowe. Spośród najciekawszych listów, które zostaną wybrane przez nauczycieli szkół i przedszkoli, a następnie dostarczone do 5 maja 2016 roku do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, wybrane zostaną komisyjnie najpiękniejsze „Listy dla Ziemi” w kategoriach: przedszkole, szkoły podstawowe klasy 0-3 oraz 4-6, a także w kategorii gimnazjum. Autorzy najciekawszych listów zostaną nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Dodatkowo z każdej szkoły najładniejszy list zostanie przesłany do Fundacji ARKA, gdzie spośród nadesłanych listów jurorzy wybiorą 100 laureatów z całej Polski, którzy wezmą udział w konkursie internetowym prowadzonym na Facebooku na Najpiękniejszy List Roku.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -

Informacja o czasowej zmianie organizacji ruchu drogowego podczas Wojciechowego Świętowania

W dniu 17 kwietnia 2016 r. przy ul. Rynek w Serocku w trakcie imprezy Wojciechowe Świętowanie, podczas której odbędzie się Piknik Ekologiczny oraz IV Bieg Wojciechowy, wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego, która będzie następująca:

17 kwietnia 2016 r.

od godz. 7.00 do godz. 16.00

- całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. 11-go  Listopada  / trasa dla biegaczy i meta zawodów /

od godz. 10.00 do godz. 14.30

- zakaz parkowania ul. Kościuszki

/prosimy o nieparkowanie na tej ulicy i przestawienie pojazdów – trasa biegów/

- utrudnienia w ruchu

/ruch pojazdów będzie regulowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Serocku/

- mniejsza ilość miejsc parkingowych w obrębie Rynku

/dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników biegów apelujemy o parkowanie pojazdów na terenach posesji oraz na parkingach poza ul. Rynek/    

Ruch pojazdów we wskazanym dniu w okolicy Rynku odbywać się będzie ulicami: Kościuszki, Rynek (przy posesji nr 12 – 16) i Rynek (przy posesji nr 8 – 11), Brukowa, Retmańska, Zdrojowa, Wolskiego do 11 – go Listopada, gdzie będzie wyjazd na ul. Pułtuską. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu.

Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w imprezie oraz kibicowania zawodnikom – szczegóły i plan zawodów TUTAJ

W dniu imprezy zapraszam do skorzystania z parkingów wskazanych przez Organizatora imprezy.

 

Komendant Straży Miejskiej w Serocku

 

 

 • -

Budowa oświetlenia drogowego w Borowej Górze

Budowa oświetlenia drogowego w Borowej Górze

W dniu dzisiejszym Wykonawca firma Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko  z Serocka rozpoczęła roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na ulicy Kameralnej w Borowej Górze. Przypominamy, iż w ramach przedmiotowej inwestycji na ulicy wybudowane zostanie 10 punktów świetlnych wys. h=6m wraz z oprawami LED o mocy 36W. Koszt inwestycji wyniesie 36.466,88 zł. Jak zapewnia Wykonawca oświetlenie zostanie wybudowane i uruchomione do końca bieżącego tygodnia.

 • -

Ruszyły wypłaty świadczeń z programu Rodzina500+

W dniu 11.04.2016 r. rozpoczęliśmy wypłaty świadczeń wychowawczych 500+. Wnioski są wprowadzane sukcesywnie do systemu informatycznego i na bieżąco świadczenia będą wypłacane. Dokładamy wszelkich starań aby jak najszybciej pieniądze dotarły do rodzin.

Anna Orłowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 12.04. oraz 22.04.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości Zegrzynek oraz Łacha.

Program Rodzina 500+ - podsumowanie pierwszego tygodnia

Za nami pierwszy tydzień przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze z programu Rodzina500+. Od 1 do 8 kwietnia 2016 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku wpłynęło 610 wniosków, z czego 160 drogą elektroniczną. Wnioski, które są przyjmowane bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej są od razu weryfikowane i w razie konieczności wnioskodawca uzupełnia go lub poprawia błędy. Wnioski spływające elektronicznie niestety zawierają wiele błędów. Najczęściej pojawiającym się błędem jest brak danych członków rodziny w punkcie 4 wniosku, brak wskazania numeru rachunku bankowego na jaki mają być przekazywane świadczenia oraz brak załączników w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko. Osoby, które przesłały wniosek zawierający błędy proszone są o dokonanie korekty – można to uczynić bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub wysłać kolejny wniosek prawidłowo wypełniony.  

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku, a zamierzają to uczynić  drogą elektroniczną, proszone są o dokładne wypełnienie wniosku, aby nie było potrzeby go korygować, co może  przyczynić się do opóźnienia wypłaty świadczeń pieniężnych.

Anna Orłowska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Targi Turystyczne w Toruniu - dofinansowanie

W dniach 9-10 kwietnia 2016 roku w Toruniu odbywają się Targi Turystyczne "Wypoczynek 2016 Toruński Festiwal Smaków". Miasto i Gminę Serock w targach reprezentować będą Koła Gospodyń Wiejskich z Dosina, Marynina, Skubianki i Gut oraz gospodarstwa agroturystyczne z gminy Serock. Udział w Targach został dofinansowany w ramach projektu "Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2016 rok" w ramach Pomocy Technicznej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Serocku

UWAGA

w dniu 7.04.2016 roku w godzinach 9:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w Serocku: ul. Polna (od Traugutta do obwodnicy), Traugutta (na odcinku od Zielonej do Polnej), Nodzykowskiego, Piotra Skargi, Milewskiego, Kuligowskiego, Głowackiego, Sielankowa, i inne boczne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

CEREMONIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

CEREMONIA ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO w pięknych i magicznych zakątkach Miasta i Gminy Serock cieszy się ogromnym powodzeniem.

Zawieranie związków małżeńskich w Serocku zyskuje coraz większą popularność od czasu, gdy w 2015 roku prawnie ułatwiono zawarcie związku małżeńskiego w plenerze. Dla porównania w 2014 roku udzielono 26 ślubów cywilnych, z czego 5 poza lokalem, a w 2015 roku udzielono 71 ślubów, z czego w plenerze odbyło się 29.
Warto dodać, że sala ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku - wraz z przylegającą do niej salą toastów, oprócz państwa młodych i świadków moga przyjąć około 100 osób (dla 30 osób przygotowane są miejsca siedzące).
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć sali ślubów i zachęcamy do korzystania z możliwości zawarcia związku małżeńskiego zarówno w sali reprezentacyjnej serockiego ratusza, jak też w serockim plenerze.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

„Świat przyrody światem dziecięcych odczuć, wrażeń i nowych doznań”

„Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie, na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie, gdy życia na Ziemi nie stanie.”  I. Oksińska

„Świat przyrody światem dziecięcych odczuć, wrażeń i nowych doznań” to innowacyjny program prowadzony przez panią Kasię Książyk.  Wykorzystuje on twórczość artystyczną dzieci w wieku przedszkolnym. Głównym celem jest kształtowanie społeczno-twórczej postawy dzieci ze zwróceniem uwagi na uwrażliwienie postawy proekologicznej oraz opiekuńczej w stosunku do świata zwierząt i roślin. Program znajduje również zastosowanie w rozwijaniu zamiłowania do otaczającego świata rozbudzanego poprzez doświadczenie i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań w wykonywaniu prac plastycznych zawierających elementy świata przyrodniczego.

Prace pochodzą z grupowego konkursu plastycznego Samorządowego Przedszkola w Zegrzu „Skorupkowy obrazek” – technika wykorzystania skorupek jajek (praca rodzinna: dziecka z rodzicem).

 • -
  Martyna Roman - I miejsce
 • -
  Maja Drzewiecka - II miejsce
 • -
  Marcel Stolarski - III miejsce
 • -
  Amelka Wawszczak
 • -
  Dawid Tyczyński
 • -
  Hania Bąk
 • -
  Hania Borucka
 • -
  Jakub Tajmajer
 • -
  Lena Szymczyk
 • -
  Lilian Moyles
 • -
  Michalina Woźniak
 • -
  Natalia Lagner
 • -
  Paweł Płochocki
 • -
  Wiktoria Szczepańska
 • -
  Zosia Brodowska
 • -
  Zosia Mioduszewska

Relacja z XIX sesji Rady Miejskiej

W dniu 30 marca  2016r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Serocku. Po otwarciu sesji i przywitaniu zaproszonych gości, Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad sesji polegającą na wycofaniu z porządku projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Serocku nazwy ul. płk. Łukasza Cieplińskiego.  Po przyjęciu porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą, radni przystąpili do jego realizacji.

Tradycyjnie zarówno Przewodniczący Rady Miejskiej, jak i Burmistrz przedstawili krótkie sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Obecny na sesji Starosta Legionowski przedstawił informację na temat odtworzenia połączenia kolejowego Warszawa- Zegrze. Zaprezentował m.in. działania podjęte przez powiat legionowski oraz lokalne samorządy. Przypomniał, że w dniu 16 października 2015r. został podpisany list intencyjny o współpracy w zakresie rewitalizacji i utrzymania linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew- Zegrze Południowe. Zgodnie z zawartym porozumieniem, inwestorem przedsięwzięcia będą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zadanie będzie współfinansowane z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Następnie w imieniu Burmistrza, Kierownik Referatu Administracyjno- Gospodarczego zaprezentowała informacje na temat funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej  w Mieście i Gminie Serock. Podsumowała działanie LKA w 2015r. a następnie przedstawiła propozycje zmian planowane do wdrożenia w 2016r. Zmiany będą dotyczyły m.in. pilotażowego wydłużenia trasy Serock- Legionowo do ronda w Wierzbicy, zmiany na trasie Serock- Wierzbica- Gąsiorowo, modyfikacji kursów przejeżdżających przez miejscowość Dębinki, wprowadzenia trzech nowych przystanków, jak również uruchomienia Lokalnej Komunikacji Autobusowej w niedzielę. Proponowane zmiany będą w najbliższym czasie konsultowane z mieszkańcami gminy.

W dalszej kolejności zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku. W wyniku dokonanych zmian w budżecie, dochody gminy zostały zwiększone o kwotę 1.051.000zł, wydatki natomiast o kwotę 916.000zł. Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 134.000zł. Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów nastąpiło zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 49.784zł. W związku z rozliczeniem wniosku o dofinansowanie  z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zadanie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku” w ramach POIiŚ gmina otrzymała zwrot środków w wysokości  351.971zł. Gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała również dotację z WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku”   w wysokości 23.431zł. Rada Miejska wyraziła zgodę na wydatkowanie środków z budżetu gminy m.in. na lokalny transport zbiorowy o kwotę 41.000zł w związku z wprowadzeniem nowych pilotażowych kursów w niedzielę i wydłużeniem obecnie istniejących tras komunikacyjnych, na zabezpieczenie środków w wysokości 150.000zł na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Woli Kiełpińskiej, na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne w kwocie 30.000zł, na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock w wysokości 100.000zł. Dokonano również zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, m.in. :

- „Budowa ciągu pieszo- rowerowego Jadwisin- Zegrze” – zwiększenie planu wydatków o kwotę 110.000zł w związku z koniecznością wykonania prac niezrealizowanych w 2015r.

- „Poprawa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Serocku”- wprowadzenie nowego zadania w kwocie 100.000zł

-Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja zaplecza socjalnego w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku”.

W związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja E obejmującego obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie, Rada Miejska w Serocku zajęła stanowisko w przedmiotowej sprawie, uznając skargę za bezzasadną.

W dalszej kolejności radni jednogłośnie dokonali aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Serock na lata 2005-2015”. Dokument ten jest niezbędny do ubiegania się przez gminę Miasto i Gmina Serock o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej  w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”, Działanie 5.3. „Dziedzictwo kulturowe”, „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. Pozyskane środki będą przeznaczone na wyposażenie budynku izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego.

W związku z ciągłym rozwojem gminnej komunikacji lokalnej Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Serock. W wyniku podjęcia ww. uchwały wprowadzono 6 dodatkowych przystanków, m.in. w miejscowościach: Cupel, Dębinki i Serock. Radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia osób uprawnionych do korzystania z ulgowych oraz bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock, rozszerzając katalog osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów komunikacji miejskiej o osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, bez ustalonego prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych. Warunkiem skorzystania z ww. ulgi będzie okazanie się zaświadczeniem wystawionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Następnie Rada Miejska wprowadziła zmiany do obowiązującego statutu gminy Miasto i Gmina Serock. Proponowane zmiany dotyczą kwestii związanych z organizacją pracy Rady Miejskiej. Zmianie uległy mi.in zapisy dotyczące udostępniania dokumentów na wniosek zainteresowanej osoby, rozszerzenia liczby podmiotów, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, zmiany zakresu działania stałych Komisji Rady.

W dalszej kolejności Rada Miejska rozpatrzyła skargę na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku, uznając skargę za bezzasadną.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Osiedla Zegrze, Rada Miejska w Serocku zarządziła wybory do Rady Osiedla Zegrze i wyznaczyła termin wyborów na dzień 15 maja 2016r. w godz. 9.00- 18.00. Ponadto Rada Miejska powołała pięcioosobową Komisję wyborczą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie wyborów do Rady Osiedla Zegrze.

W punkcie dotyczącym spraw różnych, Burmistrz zaprosił wszystkie osoby obecne na sali na gminne obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbędą się 8 kwietnia 2016r. o godz. 15.00 przed tablicą pamiątkową Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XIX sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 7.04. oraz 12.04.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Serock oraz Zegrzynek.

Program Rodzina500+

1 kwietnia 2016 r. wszedł w  życie Program Rodzina500+. Od godziny 8.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej trwało przyjmowanie wniosków. Pierwszego dnia funkcjonowania Programu  zostało  złożonych 143 wniosków, z tego 27 wniosków wpłynęło drogą elektroniczną za pomocą systemu Empatia dostępnego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przypominamy, że wnioski są przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15:

poniedziałek i środa w godzinach  8.00 - 18.00

wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8.00 - 16.00

Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie

W dniu 31 marca 2016 r. został złożony wniosek o przyznanie dofinasowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016” na realizację projektu pn. „Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie”. W ramach modernizacji przeprowadzone zostaną następujące prace:

 • remont boiska wielofunkcyjnego, obejmującego boisko do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej i siatkowej,
 • remont placu zabaw,
 • budowa strefy tenisa stołowego,
 • budowa siłowni terenowej,
 • oświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz terenu przyległego,
 • wykonanie trawników i zieleni projektowanej,
 • montaż urządzeń towarzyszących.

Całkowity koszt wyżej opisanej inwestycji wynosi 620 549,00 zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 310 274,00 zł (50% kosztów ogólnych). Uzyskane dofinansowanie pozwoli nam przystąpić do realizacji przedmiotowego zadania z początkiem 2017 r. Przewidywany termin - w przypadku otrzymania dodatkowego wsparcia finansowanego - oddania zmodernizowanego boiska sportowego w Gąsiorowie do użytku to początek III kwartału 2017 r.

Działania UMiG w Serocku oraz jego jednostek organizacyjnych między sesjami Rady Miejskiej

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami (29.02.2016r. – 30.03.2016r.) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz jego  jednostek organizacyjnych.

Dotacje na działania ekologiczne

Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii.
Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że z dniem 4 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 (www.wfosigw.pl) zostanie otwarty nabór wniosków o uzyskanie dotacji w ramach programu OA-8 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła. O dotację będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzącą działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Dotacji podlegać będą następujące przedsięwzięcia:
- Zakup i montaż kolektorów słonecznych:
Dofinansowanie w formie dotacji do 45%  kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.
-  Zakup i montaż pomp ciepła:
Dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 10.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100%kosztow kwalifikowanych w formie pożyczki.
- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej:
Dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 7.500 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Dofinansowanie do modernizacji indywidualnych kotłowni.
Od 4 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie rusza również nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację kotłowni w ramach programu: OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni. Celem programu jest: zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5 i PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Celem programu jest również upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji. Z dotacji mogą skorzystać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania (W miejscu realizowanego zadania w czasie trwałości projektu nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.). W ramach programu mogą być zgłaszane inwestycje polegające na: modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek). Wysokość dofinansowania: w formie dotacji do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta; istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Nabór wniosków potrwa od 4 kwietnia 2016 r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania nie później niż do 31.10.2016 r.

Szczegóły na temat programu (w tym regulamin wraz z niezbędnymi dokumentami) dostępne są na stronie internetowej www.wfosigw.pl w zakładce Strefa Beneficjenta – Programy – Programy 2016 – Programy osoby fizyczne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39
email: poczta@wfosigw.pl

 

Pożegnanie zimy i topienie Marzanny w Kani Polskiej

W wietrzne i mroźne, sobotnie popołudnie dnia 19 marca we wsi Kania Polska została pożegnana zima. Dorośli i dzieci maszerowali w barwnym orszaku prezentując Marzanny stworzone w różnych częściach naszej gminy. Wykorzystując głośne dźwięki trąb, gwizdków i piszczałek przepędzano uprzykrzoną zimę. Szacowne Jury dokonało koronacji najpiękniejszych Marzann i przyznało tytuły Miss. Po zakończonej uroczystości podpalono i utopiono Marzannę utytułowaną Miss Powiatu Legionowskiego. Następnie odbył się grill i ognisko u sołtysa. Można było skosztować regionalnych wiktuałów przygotowanych przez gospodynie z Kani Polskiej.
Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok do wspólnej zabawy .

Kontynuacją wiosennego święta będą Dni Flory, na które zapraszamy mieszkańców Gminy. Barwne przedchrześcijańskie święto będzie się odbywało w dniach 30 kwietnia-3maja 2016 nad Bugiem w Kani Polskiej.

Do zobaczenia

       Sołectwo Kania Polska

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Komisariat Policji w Serocku otrzymał sprzęt komputerowy

23 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyło się uroczyste przekazanie Komisariatowi Policji w Serocku sprzętu komputerowego i materiałów biurowych. Komendant Komisariatu Policji w Serocku kom. Grzegorz Napiórkowski w imieniu wszystkich policjantów, podziękował za pomoc w usprawnieniu pracy Komisariatu, podkreślając dobrą długoletnią współpracę policji z władzami Serocka i zapewnił, że dzięki tym przekazanym urządzeniom policjanci znacznie usprawnią swoją pracę w zakresie działań administracyjnych.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki życzył policjantom samych sukcesów w sprawowaniu tak odpowiedzialnej misji społecznej, jak najmniej interwencji oraz pogodnych i spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Wielkiej Nocy.

 • -
 • -
 • -
 • -

Podsumowanie roku 2015 – Ref. Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Miniony rok, podobnie jak poprzedni, upłynął pod znakiem prac planistycznych nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Serock. Kilkukrotnie odbyły się spotkania z mieszkańcami naszej gminy, komisje urbanistyczne - na których omawiane były problemy poruszane przez mieszkańców, a także opiniowane były projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Powyższe fakty stanowiły podstawę do przyjęcia przez Radę Miejską w Serocku siedmiu uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Sekcja C1 uchwała z dnia 02.02.2015 r. (Borowa Góra) – wejście w życie w dniu 13.04.2015 r.
 • Sekcja D uchwała z dnia 31.08.2015 r.  (Wola Smolana, Szadki, Wola Kiełpińska) – wejście w życie w dniu 23.10.2015 r.
 • Sekcja E uchwała z dnia 31.08.2015 r. (Ludwinowo Zegrzyńskie, Stasi Las, Dębinki, Marynino, Karolino) – wejście w życie w dniu 22.11.2015 r.
 • Obszar A uchwała z dnia 31.08.2015 r. (obręby 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12) – wejście w życie w dniu 11.10.1015 r.
 • Sekcja B uchwała z dnia 31.08.2015 r.  (część obrębu Dębe) – wejście w życie w dniu 28.11.2015 r.
 • Sekcja H1 uchwała z dnia 26.10.2015 r. (Nowa Wieś) – wejście w życie w dniu 03.01.2016 r.
 • Sekcja G uchwała z dnia 30.11.2015 r. (Wierzbica) – wejście w życie w dniu 14.02.2016 r.

W ramach zadań realizowanych przez referat prowadzone były postępowania administracyjne dotyczące:

 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zakończone wydaniem jednej decyzji administracyjnej,
 • wydanie jednej decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
 • podziałów nieruchomości na wniosek właścicieli gruntów, które zakończyły się wydaniem 79 decyzji administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości,
 • ustalenia i naliczenia opłat adiacenckich w związku z podziałem nieruchomości – które zakończyły się wydaniem 25 decyzji administracyjnych,
 • ustalenia i naliczenia opłat planistycznych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek zmiany lub uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – które zakończyły się wydaniem 27 decyzji administracyjnych.

Dochód z opłat adiacenckich i planistycznych, który zasilił budżet gminy w 2015 roku zostanie wykorzystany na realizację inwestycji na terenie naszej gminy.

Realizując swoje zadania wydano również między innymi:

 • 148 zawiadomień dotyczących ustalenia numeru  porządkowego,
 • 81 zaświadczenia dotyczących potwierdzenia nadania numeru  porządkowego,
 • 365 „skróconych” wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • 240 „rozszerzonych” wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • 20 zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ramach prowadzonych działań z zakresu nazewnictwa dróg, podjęto łącznie 16 uchwał w sprawie nadania nazwy 15 ulicom.

W mieście:

 1. ul. Arkadii
 2. ul. Bławatkowa
 3. ul. Grzybowa
 4. ul. Pod Sosnami
 5. ul. Przytulna

W gminie:

 1. ul. Skośna (Borowa Góra)
 2. ul. Przebiśniegu (Dębe)
 3. ul. Krokusowa (Dębe)
 4. ul. Wchodu Słońca (Jachranka)
 5. ul. Maciejki (Jachranka)
 6. ul. Wypoczynkowa (Kania Polska)
 7. ul. Miętowa (Ludwinowo Zegrzyńskie)
 8. ul. Helenki (Stasi Las)
 9. ul. Ułańska (Stasi Las)
 10. ul. Plenerowa (Zabłocie)

Ważnym wydarzeniem były obchody 25-lecia samorządu gminnego. Dla uczczenia tej rocznicy Rada Miejska w Serocku postanowiła nadać rondu u zbiegu ul. Warszawskiej i Radziwiłła nazwę - Rondo 25-lecia Samorządu Gminnego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym mieszkańców gminy w minionym roku zakupiono działkę o pow. 0,0386 ha we wsi Wola Smolana na powiększenie placu zabaw, który zostanie zrealizowany w 2016 r., a także działkę o pow. 0,0103 ha we wsi Izbica w celu zlokalizowania na niej przepompowni ścieków stanowiącej element projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock, budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra – Dosin – Skubianka – Jachranka – Izbica”.

W październiku 2015 roku doszło do podpisania umowy notarialnej dotyczącej działki o pow. 0,0844 ha, kończącej procedurę nabycia przez gminę gruntu pod ciąg pieszo jezdny, który zostanie zagospodarowany jako ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna łącząca ul. Ogrodową w Jadwisinie z ul. Juzistek w Zegrzu.

W roku ubiegłym na rzecz gminy Miasto i Gmina Serock przejęto 42 działki o powierzchni 1,05 ha gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi gminne.

Z zasobu nieruchomości gminnych sprzedano dwie działki o łącznej powierzchni 0,0302 ha, które nie mogły zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, właścicielom nieruchomości do nich przyległych.

W 2015 roku opracowano i uchwalono „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015 - 2020”. Głównym motywem opracowania ww. dokumentu była potrzeba stworzenia merytorycznych podstaw do prowadzenia rozważnej, przemyślanej, kompleksowej i zrównoważonej polityki rozwoju z uwzględnieniem możliwości pozyskania dofinansowania na jej realizację ze źródeł zewnętrznych.

Aktualnie obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Serock określa Uchwała nr 159/XVI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2015 - 2020”.

W związku z podjętą w dniu 28 września 2015 r. przez Radę Miejską w Serocku Uchwałą NR 118/XII/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025" wyłoniono Wykonawcę i przystąpiono do opracowania strategii gminy. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, który realizuje ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategiczne planowanie. Strategia określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

Strategia rozwoju jest również jednym z dokumentów niezbędnych do ubiegania się o środki unijne.

Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

 

Przypominamy o akcji "ZBIERZ (się do) KUPY!"

ZIELONY TRAWNIK w SEROCKU

Kiedy wszystko dziś rozkwita,
każdy człowiek wiosnę wita.
Słońce coraz mocniej świeci,
Radość tryska z naszych dzieci.

Pora roku to przyjemna,
kryje się w niej moc tajemna.
Wszystko do życia się budzi,
lecz jeden problem nurtuje ludzi.

Człowiek bardzo kocha zwierzęta,
lecz przestrzeń domu dla nich zamknięta.
Wyprowadzamy je więc na trawniki,
tu „ozdabiają” klomby, chodniki.

My jako dojrzałe, myślące istoty,
zbieramy zewsząd zwierzęce „klejnoty”.
Do torebek je chowamy,
do śmietnika przykładnie wyrzucamy.

Sprzątasz po swoim Pupilu, to super!
Już nikt w Serocku nie wdepnie w kupę!

 

Apeluje Komendant Straży Miejskiej
Cezary Tudek

 • -
 • -

Centrum Integracji Społecznej w Legionowie zaprasza.

Od dwóch lat pomaga niepracującym  mieszkańcom  z terenu powiatu legionowskiego.

Mamy w naszych szeregach uczestników ze wszystkich gmin powiatu: Legionowa, Jabłonny, Wieliszewa, Serocka i Nieporętu. Wiemy już, że nasza praca przynosi wymierne korzyści, wciąż mamy  jeszcze jednak wiele do zrobienia. Dlatego chcemy dotrzeć do jak największej liczy osób, które mogłyby dzięki naszemu wsparciu, znaleźć  rozwiązanie  swoich problemów. Chcemy też nawiązać kontakty z przedsiębiorcami, którzy mogą  wesprzeć ekonomię społeczną lub szukają pracowników.

CIS jest dobrą alternatywą dla osób, chcących zawalczyć z trudnościami życiowymi, które przeszkadzają im w podjęciu zatrudnienia. Zapraszamy więc do nas osoby, które mają nieaktualne kwalifikacje zawodowe, nie mają pracy w wyuczonym zawodzie, chcą wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie w zatrudnieniu. W CIS-e prowadzimy warsztat: remontowo-gospodarczy, opiekuńczy oraz gastronomiczny, w których można nauczyć się zawodu lub zdobyć doświadczenie w pracy.

Ponadto oferujemy: praktykę zawodową, doradztwo zawodowe, konsultacje z psychologiem, pomoc pracownika socjalnego, porady prawne. Prowadzimy też reintegrację społeczną, w czasie której rozmawiamy o problemach, zagrożeniach i możliwościach ich rozwiązania.

Określamy słabe i mocne strony naszych uczestników i staramy się, aby mogli podjąć pracę jak najlepiej dobraną do ich możliwości.

Zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu 22 732 15 58.

Odpowiemy na wszystkie pytania .

Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Serock

Nowy MPZP miasta Serock – obszar B, obręb 06, 07, 08, 09 został opublikowany

W dniu  21 marca 2016 r. został opublikowany miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego miasta  Serock – obszar B, obręby 06, 07, 08, 09, który został uchwalony uchwałą nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 2776 i po 30 dniach od daty publikacji wejdzie w życie. Do dnia wejścia w życie obowiązuje nadal obecny miejscowy plan zagospodarowania (uchwała  nr 555/LVI/2001 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.07.2001 r.).

Plan jest dostępny TUTAJ

Planowane przebudowy dróg gminnych w Serocku

Obecnie w końcowej fazie są sprawy związane z pracami projektowymi dotyczącymi przebudowy dróg gminnych na terenie miasta Serock. Planujemy w pierwszej kolejności przebudowę ul. Św. Wojciecha  i ul. Farnej.  Ulice te otrzymają nowa nawierzchnię bitumiczną  jezdni wraz z wymianą uszkodzonych elementów takich jak obrzeża, krawężniki, chodniki i zjazdy.  Ulica świętego Wojciecha będzie miała charakter zbliżony do ciągu pieszo jezdnego, gdzie ruch samochodowy będzie oddzielony od pieszego poprzez zastosowanie dwóch rodzajów nawierzchni. Pozwoli to skanalizować ruch pieszych i jednocześnie nie utrudni ruchu kołowego.  Ulice otrzymają nowe oznakowanie poziome, pionowe oraz nowe elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak balustrady mające na celu ochronę ruchu pieszego przed upadkiem z istniejącej skarpy.

Planujemy, że kolejnym etapem ma być przebudowa ul. Retmańskiej w Serocku na odcinku od ul. Brukowej do ul. Zdrojowej. Inwestycja zostanie zrealizowana wtedy, gdy środki zabezpieczone na ten cel okażą się wystarczające. Miejmy jednak nadzieję, że systematycznie ogłaszane i rozstrzygane zamówienia publiczne pozwolą wygenerować oszczędności w wysokości pozwalającej na  zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Tym samym udałoby się w tym roku wymienić zniszczoną trylinkę i zamienić ją na nową nawierzchnię bitumiczną z jednoczesnym remontem zjazdów i chodników wzdłuż jezdni.  Projekt zakłada również dużą zmianę organizacji ruchu na tym odcinku ulicy. W związku z faktem, że ulica Retmańska w sezonie letnim staje się parkingiem dla pojazdów osób korzystających z uroków wypoczynku na plaży miejskiej,  podjęliśmy decyzję, iż po jej przebudowie  będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Pojazdy będą mogły się poruszać tylko z kierunku ul. Brukowej w stronę ulicy Zdrojowej. Wzdłuż całego odcinka wydzielone zostaną oznakowaniem poziomym odpowiednie stanowiska do parkowania pojazdów. Takie rozwiązanie  pozwoli po części rozwiązać problem parkowania pojazdów oraz wpłynie na poprawę płynności ruchu, który obecnie, w  szczególności w  okresie wakacyjnym staje się  trudny do opanowania przez służby miejskie.


Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Jadwisin i Borowa Góra

Już od połowy maja bieżącego roku mieszkańcy ulicy  Kameralnej w Borowej Górze oraz ulic Szmaragdowej i Bursztynowej w Jadwisinie będą mogli się cieszyć nowym oświetleniem.
W ramach  podpisanych umów, gmina wybuduje 10 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi w ciągu ul. Kameralnej w Borowej Górze oraz 26 słupów wraz z oprawami w ciągu ul. Bursztynowej i Szmaragdowej w Jadwisinie. Wszystkie oprawy zastosowane do budowy zostaną wykonane w technologii LED.  Wykonawcą obu zadań będzie firma: Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko z siedzibą w Serocku. Planujemy, aby w połowie kwietnia rozpoczęły się działania związane z robotami ziemnymi takimi jak układanie kabli oraz montaż fundamentów pod słupy. W następnej kolejności zostaną zamontowane słupy odpowiedniego rodzaju i wysokości oraz oprawy o mocy zgodnej z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.   W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Przygotowania  i Realizacji Inwestycji, tel. 0-22 782 88 16 lub 17 lub na adres e-mail: inwestycje@serock.pl.  Jednocześnie pragniemy przeprosić mieszkańców ulic objętych inwestycją za pewne utrudnienia mogące powstać w związku z robotami ziemnymi.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach: 21.03.-1.04.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Serock, Izbica, Cupel.

Wielkanocne spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w Skubiance

17 marca odbyło się Wielkanocne spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w Skubiance. Mili gospodarze, pani Małgorzata Bilińska - jako przewodnicząca koła i pan Marek Biliński - jako sołtys wsi wraz z  pozostałymi członkiniami koła w Skubiance, zaprosili do tradycyjnego podzielenia się wielkanocnym jajkiem.
W świątecznej atmosferze, spotkali się przedstawiciele serockich władz, Rady Powiatu Legionowskiego, Rady Miejskiej w Serocku, księża z kościoła w Woli kiełpińskiej, a także przedstawiciele MODR–u, sołtysów, panie z pozostałych gminnych kół gospodyń wiejskich oraz pozostali zaproszeni goście. Pięknie przystrojony stół pełen wielkanocnych smakołyków przygotowanych własnoręcznie przez Gospodynie, przedświąteczne refleksje o pielęgnowaniu religijnych i staropolskich tradycji oraz serdeczne życzenia składane przy dzieleniu się jajkiem towarzyszyły uroczystemu spotkaniu w Skubiance.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gry i zabawy ruchowe Rambit 2016 za nami!

W sobotę 5 marca na hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku odbyły się gry i zabawy ruchowe dla dzieci z klas 0 - III i ich rodziców pod nazwą Rambit. Było to już drugie przedsięwzięcie tego typu, pierwsze odbyło się w roku 2015.
Impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem dzieci i rodziców, w tym roku wystartowało w niej około 80 osób. Sportowa zabawę rozpoczął od przedstawienia uczestników, sędziów i zasad zabawy inicjator i pomysłodawca Mariusz Rosiński, a oficjalnego otwarcia dokonała pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku Krystyna Affek.
Dzieci i ich rodzice rywalizowali w różnych grach i zabawach w formie wyścigów oraz w konkurencjach indywidualnych. Konkurencje były punktowane oddzielnie dla dzieci jak i dla rodziców, ale nie to było najważniejsze, tylko dobra zabawa i aktywne spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Był także blok konkurencji wspólnych dla rodziców i dzieci, w których doskonałą współpracą mogły się popisać rodziny. Cała impreza rozpoczęła się od rozgrzewki prowadzonej dla dzieci przez panią Barbarę Klik i małe uczennice Martę Rosińska i Alę Solmińską, a dla rodziców przez panią Renatę Rosińską. Podczas rywalizacji nikomu nie zabrakło ambicji i motywacji do walki, a i zabawnych sytuacji również nie brakowało - zabawa była naprawdę fantastyczna.
Imprezę przygotował i poprowadził Mariusz Rosiński. Pomagali mu: sędzia główny Włodzimierz Melion z pomocą sędziów Barbary Klik, Tomasza Lipskiego, Daniela Głowackiego i Adama Pałki. Nieoceniony wpływ na dobry klimat całej imprezy, miał Janusz Orzepowski, który zapewnił nagłośnienie i umilał rywalizację świetnymi komentarzami i muzyką. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe, przygotowane przez Radę Rodziców, które starannie wypisywały mamy podczas zabaw i konkursów. Rada rodziców na czele z przewodniczącym panem Marcinem Wójcikiem przygotowała również słodki poczęstunek. Rambit zakończył się podsumowaniem wyników rywalizacji i wręczeniem dyplomów, a potem wszyscy uczestnicy w doskonałych humorach udali się do domów na zasłużony odpoczynek.

Organizatorami imprezy byli: szkoła Podstawowa w Serocku, Rada Rodziców oraz radny Rady Miejskiej Mariusz Rosiński. Organizatorzy dziękują wszystkim zaangażowanym rodzicom, dyrekcji szkoły, nauczycielom, sędziom, panu Januszowi Orzepowskiemu oraz pani Beacie Leszczyńskiej dyrektorowi PZSP w Serocku za nieodpłatne udostępnienie hali sportowej.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach: 15.03.-21.03.2016 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości: Dębe, Serock, Izbica.

Rusza IX edycja konkursu Seniorzy w akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Szukamy osób, które pragną zdobyć nowe umiejętności, przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

Stawiamy na działania przyczyniające się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym. Chcemy wspierać przedsięwzięcia, które wnoszą nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mają potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań i modeli działania w pracy z osobami starszymi.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Więcej informacji TUTAJ

Konkurs na rozwój młodych organizacji

Ogłoszony został kolejny konkurs w ramach programu FIO-Mazowsze Lokalnie. Od 7 do 29 marca 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozwojem młodych organizacji pozarządowych. Zakup sprzętu biurowego, namiotu, stworzenie strony www, a może remont siedziby….czemu nie! Powiedz tylko jaki masz na to pomysł i jak to wykorzystasz?

O dofinansowanie w wysokości od 1500 –5000 zł mogą się starać te organizacje, które nie mają jeszcze 18 miesięcy od momentu zarejestrowania i które posiadają budżet roczny nie większy niż 25.000 zł lub też niemiały jeszcze obowiązku przygotowania sprawozdania finansowego z uwagi na zbyt krótki okres działalności. Warunkiem jest siedziba oraz zaplanowane działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy)z terenu województwa mazowieckiego). Okres trwania projektu nie może przekroczyć 4 miesięcy w przedziale czasowym pomiędzy 15 kwietnia a 30 września 2016 r..

Wniosek złożyć należy poprzez generator na stronie www.mazowszelokalnie.pl wypełniając fiszkę i składając ostatecznie wniosek on-line do 29 marca do godz. 15:00. Kwota przeznaczona na dofinasowanie w ścieżce na rozwój młodych organizacji w 2016 r. to ok 240.000 zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu oraz do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych w całym województwie przez Ambasadorów programu FIO-Mazowsze Lokalnie, których lista jest także dostępna na stronie www, a także do kontaktu przez e-mail: kontakt@mazowszelokalnie.pl, infolinię dostępną od poniedziałku do piątku w godz. 10-15 pod nr. tel.: 0-801 055 100 lub 22 450 98 73 oraz przez Facebook: www.facebook.com/mazowszelokalnie.

 • -
 • -

Dzień Kobiet w Woli Kiełpińskiej

Już po raz czwarty, 06.03.2016r., w sali przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej odbyła się impreza, której głównymi bohaterkami były Kobiety. Dzień Kobiet swoją obecnością zaszczycił Pan Artur Pozorek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego  ds. osób niepełnosprawnych, Pan Robert Wróbel Starosta Powiatu Legionowskiego oraz gospodarz lokalu Pan Marian Malinowski Komendant Gminy OSP. Wszyscy Panowie złożyli obecnym  Paniom najserdeczniejsze życzenia i wręczyli im żółte tulipany.

Następnie swój krótki repertuar przedstawiły dziewczęta z gimnazjum w Serocku pod opieką Pani Anety Nasalskiej. Po gromkich brawach przyszedł czas na wspólne śpiewanie. Było to możliwe dzięki chórowi Gaudete, który przygotował dla wszystkich teksty piosenek i przy akompaniamencie akordeonistki wspaniale przewodził śpiewom.

Obiad i wspaniałe ciasta przygotowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz inne osoby współpracujące z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  - była to wręcz niezapomniana uczta. 

Niespodzianką dla wszystkich Pań była mini loteria, w której każda z Kobiet wylosowała karteczkę i otrzymała drobny upominek. Loteria została przeprowadzona dzięki sponsorom:

Panu Józefowi Zarembie, P