Deklaracja i harmonogramy

Menu rwd

Harmonogramy

Harmonogram odbioru odpadów od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w okresie od 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r. obsługą systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Serock zajmować się będzie firma: BŁYSK – BIS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki.

Zgodnie z podpisaną przez gminę umową zachowana zostanie dotychczasowa częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów opakowaniowych. odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) z zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywał 1 raz na dwa tygodnie, odpady segregowane odbierane będą 1 raz w miesiącu. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych) będzie się odbywał 2 razy w tygodniu. Odbiór odpadów segregowanych będzie się odbywał nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców od przyszłego roku zwiększona zostanie częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych. Odpady te odbierane będą 10 razy w roku, a nie jak do tej pory było 5 razy w roku.

Przypominamy mieszkańcom, że dla właścicieli nieruchomości, dla których zaproponowana częstotliwość odbioru odpadów jest niewystarczająca, lub nie mają możliwości wystawienia odpadów przed posesję w terminach zgodnych z harmonogramem, istnieje możliwość przekazywania odpadów, bez dodatkowych opłat do Punktu Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych, położonego przy ulicy Nasielskiej 21 w Serocku, otwartego codziennie w godzinach 7.00-17.00.

UWAGA: Harmonogram odbioru odpadów został podzielony na poszczególne miejscowości.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok. nr 6, tel.: 22 782 75 73 oraz pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, parter, pokój nr 11, tel.: 22 782 88 39 / 40.

Deklaracja

Wszystkich Mieszkańców oraz Właścicieli nieruchomości na, których znajdują sie domki letniskowe, którzy mają pytania o to jak wypełnić deklaracje zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wzorami.

Sytuacja nr 1
Adam Kowalski ma żonę i dwójkę dzieci, wszyscy mieszkają razem. Rodzina Pana Kowalskiego zdecydowała, że będzie segregować śmieci. W tym przypadku miesięczna opłata od osoby wynosi 10 zł. Ta kwota pomnożona przez czterech członków rodziny Państwa Kowalskich da iloczyn 40 zł. W związku z tym Pan Adam w deklaracji w polu nr 46 zaznaczył opcję – selektywny, w polu nr 47 wpisał kwotę 10 zł., w polu nr 48 – 4 osoby, a w polu nr 49 – 40 zł.

Sytuacja nr 2
Czteroosobowa rodzina Pana Adama Kowalskiego nie będzie segregować śmieci. W związku z tym miesięcznie zapłacą dwa razy więcej od rodziny Państwa Kowalskich opisanej w sytuacji 1. Pan Kowalski w deklaracji zaznaczył i wpisał następujące dane:
w polu nr 46 zaznaczył opcję – nieselektywny (zmieszany), w polu nr 47 wpisał kwotę 20 zł., w polu nr 48 – 4 osoby, a w polu nr 49– 80 zł.

Sytuacja nr 3
Rodzina Pana Jana Nowaka jest rodziną, która posiada na terenie gminy Serock nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Rada Miejska w Serocku ustaliła roczną ryczałtową opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach. Wysokość opłaty jest uzależniona od sposobu postępowania z odpadami tj. od tego czy właściciele nieruchomości będą segregować odpady, czy nie. Nie jest natomiast uzależniona od ilości osób przebywających na nieruchomości oraz od czasu przebywania na nieruchomości.

Rodzina Pana Jana Nowaka zdecydowała, że będzie segregować śmieci. Zatem w składanej deklaracji w pozycji 46 wpisuje kwotę opłaty ryczałtowej 120 zł, a następnie w sytuacji posiadania 1 domku letniskowego na działce w pozycji 48 zaznacza 1, a w pozycji 49 powtarza kwotę 120 zł.

Sytuacja nr 4
Rodzina Pana Jana Nowaka jest rodziną, która posiada na terenie gminy Serock nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Rodzina Pana Jana Nowaka zdecydowała, że nie będzie segregować śmieci. Zatem w składanej deklaracji w pozycji 47 wpisuje kwotę opłaty ryczałtowej 240 zł, a następnie w sytuacji posiadania 1 domku letniskowego na działce w pozycji 48 zaznacza 1, a w pozycji 49 powtarza kwotę 240 zł.