Deklaracja i harmonogramy

Menu rwd

Harmonogramy odbioru odpadów od marca do końca 2019 roku

Przedstawiamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości z terenu naszej gminy, które będą obowiązywać od marca do końca 2019.

Tak jak przez pierwsze dwa miesiące bieżącego roku, tak i w miesiącach kolejnych odpady będą odbierane w poszczególne dni, z całych miejscowości.

Przypominamy, że z początkiem bieżącego roku wprowadzono kilka zmian dotyczących dni odbioru odpadów dla miejscowości Izbica, Jachranka, Skubianka oraz Serock, Jadwisin i Stasi Las, które obowiązywać będą również w kolejnych miesiącach bieżącego roku.  Odpady z miejscowości Jadwisin i Stasi Las odbierane są we wtorki, a nie jak było w roku ubiegłym w czwartki. Zmiana dotyczy również Serocka - odpady, z ulic, które w roku ubiegłym odbierane były w piątki, teraz odbierane są w środy. Druga część Serocka, która „realizowana” była w czwartki pozostaje bez zmian. Na piątki zostały zaś przeniesione odbiory odpadów z miejscowości Izbica, Jachranka i Skubianka  - w latach ubiegłych dniem odbioru odpadów w tych miejscowościach była środa.

Zasada odbioru odpadów w poszczególne dni tygodnia obowiązywać będzie w ciągu całego bieżącego roku. Wyjątek stanowić będą dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, takie jak Poniedziałek Wielkanocny, 1 i 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada oraz Święta Bożego Narodzenia. Odbiory odpadów przypadające na te dni realizowane będą w soboty poprzedzające lub następujące po dniu świątecznym.

Przypominamy również, iż odbiór odpadów realizowany jest od godziny 7 rano.

 

  • autor: Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Harmonogramy odbioru odpadów w styczniu i lutym 2019 roku

Przedstawiamy Państwu harmonogramy odbioru odpadów na styczeń i luty 2019.
Na razie tylko na dwa miesiące, ponieważ na kolejne miesiące harmonogramy odbioru odpadów zostaną uzgodnione po wyłonieniu w przetargu firmy, która będzie realizować zadanie od marca do końca 2019 roku.
Proszę zwrócić uwagę, że wracamy do systemu odbioru odpadów z całych miejscowości, bez podziału na trasy. Funkcjonujący od kwietnia tego roku podział na odbiór odpadów z poszczególnych ulic w obrębie miejscowości nie sprawdził się.
W harmonogramie, który będzie obowiązywał od nowego roku wprowadzono kilka zmian dotyczących dni odbioru odpadów dla miejscowości Serock, Jadwisin i Stasi Las.
Odpady z miejscowości Jadwisin i Stasi Las odbierane będą zgodnie z nowym harmonogramem we wtorki, a nie jak było do tej pory w czwartki. Zmiana dotyczy również Serocka - odpady z ulic, które do tej pory odbierane były w piątki, będą odbierane w środy. Druga część Serocka, która „realizowana” była w czwartki pozostaje bez zmian.


Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych.
 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą Państwu pracownicy Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku,
ul. Nasielska 21, pok. nr 6, tel.: 22 782 75 73 oraz pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Urząd Miasta
i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, parter, pokój nr 11, tel.: 22 782 88 39 / 40.

Deklaracja

Wszystkich Mieszkańców oraz Właścicieli nieruchomości na, których znajdują sie domki letniskowe, którzy mają pytania o to jak wypełnić deklaracje zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wzorami.

Sytuacja nr 1
Adam Kowalski ma żonę i dwójkę dzieci, wszyscy mieszkają razem. Rodzina Pana Kowalskiego zdecydowała, że będzie segregować śmieci. W tym przypadku miesięczna opłata od osoby wynosi 20 zł. Ta kwota pomnożona przez czterech członków rodziny Państwa Kowalskich da iloczyn 80 zł. W związku z tym Pan Adam w deklaracji w polu nr 46 zaznaczył opcję – selektywny, w polu nr 47 wpisał kwotę 20 zł., w polu nr 48 – 4 osoby, a w polu nr 49 – 80 zł.

Sytuacja nr 2
Czteroosobowa rodzina Pana Adama Kowalskiego nie będzie segregować śmieci. W związku z tym miesięcznie zapłacą dwa razy więcej od rodziny Państwa Kowalskich opisanej w sytuacji 1. Pan Kowalski w deklaracji zaznaczył i wpisał następujące dane:
w polu nr 46 zaznaczył opcję – nieselektywny (zmieszany), w polu nr 47 wpisał kwotę 40 zł., w polu nr 48 – 4 osoby, a w polu nr 49– 160 zł.

Sytuacja nr 3
Rodzina Pana Jana Nowaka jest rodziną, która posiada na terenie gminy Serock nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Rada Miejska w Serocku ustaliła roczną ryczałtową opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach. Wysokość opłaty jest uzależniona od sposobu postępowania z odpadami tj. od tego czy właściciele nieruchomości będą segregować odpady, czy nie. Nie jest natomiast uzależniona od ilości osób przebywających na nieruchomości oraz od czasu przebywania na nieruchomości.

Rodzina Pana Jana Nowaka zdecydowała, że będzie segregować śmieci. Zatem w składanej deklaracji w pozycji 46 wpisuje kwotę opłaty ryczałtowej 240 zł, a następnie w sytuacji posiadania 1 domku letniskowego na działce w pozycji 48 zaznacza 1, a w pozycji 49 powtarza kwotę 240 zł.

Sytuacja nr 4
Rodzina Pana Jana Nowaka jest rodziną, która posiada na terenie gminy Serock nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Rodzina Pana Jana Nowaka zdecydowała, że nie będzie segregować śmieci. Zatem w składanej deklaracji w pozycji 47 wpisuje kwotę opłaty ryczałtowej 480 zł, a następnie w sytuacji posiadania 1 domku letniskowego na działce w pozycji 48 zaznacza 1, a w pozycji 49 powtarza kwotę 480 zł.