Rotator zdjęć

Główna treść strony System gospodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Pakiet uchwał „śmieciowych”

17 listopada 2021 r. Rada Miejska w Serocku podjęła pakiet nowych uchwał tzw. „śmieciowych”.

Do najważniejszych zmian w dotychczasowo obowiązującym systemie gospodarowania odpadami zaliczyć można wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych (domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe). Na mocy podjętej uchwały Nr 482/XLIII/2021 uchylającej uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne właściciele tych nieruchomości zobowiązani będą do zawarcia umów indywidualnych na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Wykaz podmiotów posiadających wpis do RDR jest dostępny w poniższym linku:

https://www.bip.serock.pl/3093,wykaz-wpisow-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej

Zabudowa jednorodzinna

Sposób rozliczania właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi pozostaje bez zmian, tj. pozostaje oparty na zadeklarowanej liczbie mieszkańców danej nieruchomości. Zmianie ulega wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 34,50 zł na 36,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pozostaje niezmieniona i  wynosi 15% od obliczonej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęli kompostowanie.

Osoby, które już w 2021 r. zadeklarowały posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim wytworzonych przez siebie nie muszą składać deklaracji ponownie.

Metoda „od wody” w zabudowie wielolokalowej

Wzorem lat ubiegłych metoda ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielolokalowej oparta jest na odczycie z wodomierza głównego, z pominięciem wody bezpowrotnie zużytej.

Miesięcznych odczytów wodomierzy dokonywać powinien zarządca wspólnoty lub administrator budynku, a ilość zużytej wody powinna być wskazywana w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wskazanie. Następnie, do 20 dnia każdego miesiąca, wyliczona opłata powinna zostać wniesiona na właściwy rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock.

Do decyzji zarządów wspólnot mieszkaniowych pozostaje kwestia zamontowania podlicznika do wody zużywanej na cele ogólne wspólnot – podlewanie, mycie części wspólnych itp.

Stawka za 1 m3 zużytej wody została obliczona w oparciu o przeciętne normy zużycia wody w gminie (3 m3) i wynosi 12,00 zł. Co ważne, iloczyn przeciętnego zużycia wody przez 1 osobę i stawki opłaty daje de facto taką sama opłatę w przeliczeniu na mieszkańca zabudowy wielolokalowej, jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Intencją i założeniem wprowadzanych zmian było, aby pomimo zastosowania różnych metod obliczania wysokości opłaty system był sprawiedliwy i równy dla wszystkich.

Odnosząc się do podnoszonego argumentu, że zużycie wody nie odzwierciedla rzeczywistej ilości odpadów generowanych przez mieszkańców odpadów należy podkreślić, że wprowadzane zmiany mają na celu głównie faktyczne urealnienie systemu, co w obliczu wciąż nieustabilizowanego rynku gospodarowania odpadami ma ogromne znaczenie.

Zmiany w obowiązujących w 2024 r. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami wynikają z faktu, iż gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że wpływy z opłat ponoszonych od mieszkańców muszą starczyć na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu. A tych jest więcej niż tylko odbiór odpadów sprzed posesji. Opłaty za gospodarowanie odpadami pokrywają również koszty funkcjonowania PSZOKu, system zbiórki np. przeterminowanych leków czy baterii z miejsc wyznaczonym na terenie gminy, dodatkowo koszty obsługi administracyjnej systemu i podejmowanych działań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu wysiłkowi gospodarka odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy będzie coraz bardziej „Zrównoważona”.