Zasady na nasze odpady

Menu rwd

Zasady na nasze odpady

   Zgodnie z obowiązującym systemem odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W ramach obowiązującego od 1 lipca 2013 roku systemu, odpady odbierane są od mieszkańców gminy, a od 1 stycznia 2017 roku, także od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Odpady zmieszane, a także odpady zbierane w sposób selektywny odbierane są według harmonogramów, stworzonych dla poszczególnych miejscowości, które można pobrać ze strony internetowej urzędu www.serock.pl oraz Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku www.mgzgk.serock.pl lub bezpośrednio w ich siedzibach.

     Realizacja odbioru odbywa się za pośrednictwem firmy wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego, której pracę w zakresie odbioru odpadów z terenu gminy nadzoruje Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Opłata za odbiór odpadów, zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską w Serocku wynosi 20 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny i 40 zł miesięcznie w sytuacji niesegregowania odpadów. Właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wnoszą  ryczałtową opłatę roczną w wysokości 240 zł od nieruchomości, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny i 480 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.