Straż miejska

Menu rwd

Straż Miejska w Serocku

Straż Miejska w Serocku została powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr 1/92 z dnia 14 września 1992 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 154 (XXIV) 92 z dnia 9 września 1992 r.
Straż Miejska rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1993 r. jako referat Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Straż Miejska w Serocku działa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz Regulaminem Straży Miejskiej w Serocku, nadanym uchwałą nr 93/XIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 września 2003 roku.

Straż Miejska, Urząd Miasta i Gminy w Serocku
tel. 22 782 72 92, 22 782 88 33,
tel. kom. 603 873 290

Komendant Straży Miejskiej: Cezary Tudek

Starszy Strażnik - Bogdan Dytyniak
Starszy Strażnik - Paweł Wiewióra
Starszy Strażnik - Andrzej Mieciek
Starszy Strażnik - Krzysztof Malinowski
Strażnik - Dariusz Sujkowski
Mł.Strażnik - Ewelina Mękarska
Mł.Strażnik - Mariusz Kochański

Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Artur Cesarz
Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Krzysztof Pawlak
Podinspektor ds. obsługi centrum dyżurnego - Zbigniew Pawlik
 

Informujemy, że Komendant Straży Miejskiej w Serocku przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-17.00 oraz środę 12.00- 14.00. w siedzibie Straży Miejskiej, pok.nr 22.

Sprawy nagłe, wymagające interwencji komendanta Straży Miejskiej poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 72 92, 603 873 290.

Do podstawowych zadań strażnika dzielnicowego należy m.in. :
 
1. Pełnienie służby dzielnicowego w wyznaczonych rewirach. Służba ta jest realizowana poprzez patrolowanie dzielnicy( rewiru)  z uwzględnieniem realizacji ustawowych zadań straży miejskiej oraz innych obowiązków wynikających z zakresu obowiązków służbowych.
2. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych.
3. Prowadzenie rozpoznania powierzonego rewiru pod kątem wykrywania zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
4. Realizacja zadań związanych z wyeliminowaniem wykrytych zagrożeń. Współpraca w tym zakresie z właściwymi podmiotami.
5. Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa powszechnego jak i prawa lokalnego.
6. Kontaktowanie się z mieszkańcami. Inicjowanie takich spotkań oraz uczestnictwo w spotkaniach ze społecznością lokalną organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub inne podmioty działające w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
7. Zbieranie i gromadzenie informacji dotyczących podległego terenu w zakresie: zjawisk patologicznych ich lokalizacji, rozmiaru i natężenia konfliktów społecznych, osób bezdomnych lub innych osób potrzebujących wsparcia i pomocy.
8. Kontrola szkół i innych placówek oświato-wychowawczych. Przeciwdziałanie zjawiskom demoralizacji dzieci i młodzieży. Kontrola placów zabaw. Współdziałanie w tym zakresie z patrolem szkolnym.
9. Prowadzenie działań kontrolnych w miejscach szczególnie narażonych na powstawanie zachowań niezgodnych z prawem takich jak: bazary, targowiska, rejony lokali gastronomicznych, kluby i dyskoteki, miejsca gromadzenia się młodzieży, opuszczonych obiektów, parków i skwerów, terenów leśnych, przejść między ulicami i budynkami, podwórek.
10. Realizacja skarg wpływających do straży miejskiej od mieszkańców swojego terenu.
11. Informowanie społeczności lokalnej o występujących zagrożeniach.
12. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i osobami, które ze względu na charakter prowadzonych przez siebie działań mają istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej.
13. Kontrola punktów sprzedaży i podawania alkoholu szczególnie pod względem: sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, braku informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
14. Egzekwowanie od właścicieli zwierząt domowych obowiązków mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Poznaj swojego dzielnicowego Straży Miejskiej

Do grupy podstawowych i najważniejszych zadań w codziennej pracy strażnika miejskiego należy kontakt i współpraca z mieszkańcami gminy. Realizacja tych zadań ma na celu przede wszystkim pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się problemów mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa i porządku w mieście. Aby usprawnić pracę strażników i podnieść standard wykonywanych przez nich zadań Straż Miejska w Serocku decyzją Komendanta stosuje podział gminy na rewiry (dzielnice), za które odpowiedzialni są poszczególni, wyznaczeni strażnicy dzielnicowi. Główną ideą opowiadającą się za takim rozwiązaniem jest fakt, że stały dzielnicowy jest rozpoznawany przez społeczność lokalną, zna problemy i bolączki trapiące jego rewir, potrafi szybko rozpoznać pojawiające się zagrożenia oraz skutecznie interweniować w celu ich wyeliminowania.

Strażnicy Dzielnicowi przyjmują interesantów w godzinach służby po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem (22)782-72-92, 603-873-290.
W sprawach pilnych poza godzinami pracy dzielnicowych z danego rewiru, interwencję podejmuje patrol interwencyjny.

 

wykaz strażników dzielnicowych

Imię i nazwisko

Rewir

St.str. Andrzej Mieciek

osiedle Wojskowe Zegrze

 

St.str. Paweł Wiewióra

Jachranka, Jadwisin, Skubianka, Izbica, Dębe, Ludwino Dębskie, Stanisławowo, Zabłocie, Guty, Bolesławowo

Mariusz Kochański

Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Szadki, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Karolino, Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Zalesie Borowe

St. str. Bogdan Dytyniak

Serock

St.str. Krzysztof Malinowski

Wierzbica, Cupel, Łacha, Kania Nowa, Kania Polska, Gąsiorowo, Dębinki

Powrót do topu strony