Rotator zdjęć

Główna treść strony 2014

Prace z azbestem zakończone

Zakończyły się prace polegające na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2014 roku”. Realizacja zadania współfinansowana została w wysokości 6.750 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 6.750 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbiór eternitu, zgodnie z umową zawartą z gminą realizowany był do 15 października 2014 roku przez firmę Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. W bieżącym roku z terenu gminy odebrane zostało i przekazane do unieszkodliwienia przeszło 80 ton eternitu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji do składania wniosków na 2015 rok.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona środowiska.  
Informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.

 

 • -

Trwają prace polegające na odbiorze eternitu z terenu Miasta i Gminy Serock

Trwają prace polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu pochodzącego z indywidualnych nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Zadanie realizowane jest w bieżącym roku przy znacznym udziale środków pochodzących z budżetu gminy, przy wsparciu finansowym w wysokości 6.750 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 6.750 zł. z Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbiorem eternitu, zgodnie z umową zawartą z gminą zajmuje się Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o..
Łączna kwota w wysokości 51.990 zł przeznaczona na realizację zadania pozwoli na odbiór i przekazanie do utylizacji około 100 ton eternitu. Do chwili obecnej z terenu gminy zostało przekazane do utylizacji przeszło 40 ton eternitu. Zgodnie z umową prace polegające na odbierze eternitu zakończą się do 15 października 2014 r.
Zachęcamy osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji do składania wniosków na 2015 rok.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona środowiska.  
Informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.

 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 • -

Zakończony demontaż i odbiór azbestu w 2014 roku

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że firma „ŚRODOWISKO I INNOWACJE” Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy w br. zajmowała się pracami związanymi z demontażem, odbiorem, zabezpieczeniem, ważeniem załadunkiem, transportem i utylizacją płyt azbestowo-cementowych znajdujących się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie Miasta i Gminy Serock.
W ramach przeprowadzonych prac do unieszkodliwienia przekazano ponad 80 ton odpadów niebezpiecznych z 41 posesji, z czego 21,605 Mg pochodziło z demontażu z dachów budynków mieszkalnych lub gospodarczych, zaś pozostałe 58,769 Mg składowane były luzem bądź na paletach. Koszt ogólny zadania wyniósł 33.713,35 zł.
Zgodnie z umową dotacji Nr 0379/14/OZ/D z dnia 26 sierpnia 2014 roku realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock w 2014 roku” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.500,00 zł. Pozostała kwota na realizację zadania, w wysokości 20.213,35 zł, zabezpieczona została w z budżecie gminy.

Chętnych do skorzystania z dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu znajdującego się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku, zachęcamy do niezwłocznego składania wniosków.
Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w pokoju nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona środowiska. Szczegółowych informacji w sprawie udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa osobiście lub pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.
        

Referat Ochrony, Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 • -

Budżet na 2015 rok

W dniu 22 grudnia 2014r. Rada Miejska w Serocku przyjęła budżet na 2015 rok przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
Burmistrz Sylwester Sokolnicki podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie planu i uznał go za ambitny, stabilny i odpowiedzialny. Jest to budżet wynikający z konsultacji społecznych, przy jego konstruowaniu kierowano się koniecznością zaspokajania najważniejszych potrzeb mieszkańców oraz wymogiem realizacji zadań własnych i zleconych, określonych ustawami.
Dochody oraz wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej, co pozwoli na realizację wielu oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Budżet roku 2015 został powiązany z Wieloletnią Prognozą Finansową, co umożliwi zintegrowanie z wieloletnim działaniem zawartym w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Serock.
Wysokość dochodów jak i  wydatków, zawartych w budżecie jest szacunkowa, zmienia się w ciągu roku. W praktyce budżet jest dokumentem elastycznym, w ciągu roku budżetowego, kilkakrotnie bowiem wprowadza się korekty budżetowe.
Budżet na rok 2015 został stworzony z myślą o nowej perspektywie unijnej 2014 – 2020, stąd też zabezpieczono środki na wkład własny w przypadku uzyskania dofinansowań na realizację projektów.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock zaplanowano na poziomie 49.809.619 zł i tworzą je:
 - dochody własne, na które składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne – 18.540.395 zł
- subwencja – 12.618.215 zł,
- PIT – 11.600.000 zł
- dochody majątkowe – 3.177.963 zł,
- dotacje celowe – 3.873.046 zł.

Warto wspomnieć, iż Rada Miejska w Serocku nie podniosła stawek podatkowych na 2015r., utrzymując je na poziomie roku 2013, a jeśli chodzi o podatek rolny to został on  zmniejszony z kwoty 61,37 zł do kwoty 40 zł za kwintal.

Wydatki budżetowe zaplanowano na poziomie 51.296.156,24 zł, tym:
- wydatki bieżące – 39.943.930,26 zł
- wydatki majątkowe – 11.352.225,98 zł.

Największe wydatki wg. klasyfikacji budżetowej zostaną przeznaczone na:
- oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza – 17.146.516 zł,
- gospodarka komunalna – 8.076.773,60 zł,
- transport i łączność – 6.649.942 zł,
- zadania statutowe w ramach administracji publicznej – 5.766.489,21 zł,
- pomoc społeczna i ochrona zdrowia – 4.944.345 zł,
- rolnictwo – 2.911.700 zł.,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.730.500,89 zł.,
- gospodarka mieszkaniowa i  działalność usługowa – 1.224.780 zł.,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 947.500 zł.

Zaplanowano również środki na dalsze działania związane z rozszerzeniem zakresu komunikacji lokalnej oraz zabezpieczono środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wymianę systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Ponadto zabezpieczono środki na kontynuację wdrożonych w roku 2012 programów osłonowych, tj. Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+ oraz program związany ze zmniejszeniem wydatków ponoszonych przez mieszkańców na zakup leków.


Gminę czeka wiele zadań inwestycyjnych – tych kontynuowanych  jak i nowych przedsięwzięć.
W ramach tej kwoty (ponad jedenaście milionów zł) realizowane będą zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, modernizacji dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy. W każdym z wymienionych zakresów, zadania określone w planie budżetowym, stanowią konsekwencję wcześniej podjętych działań, wykonanych dokumentacji, złożonych wniosków o dofinansowania zewnętrzne oraz uzyskanych już dofinansowań. Realizacja zadań inwestycyjnych możliwa jest w dużej mierze, dzięki pozyskanym środkom unijnym.

W 2015r. zaplanowano przygotowanie nowych przedsięwzięć, z których warto wymienić: projekt budowy centrum rekreacji w Serocku, ul. Pułtuska, kontynuację rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w mieście i na terenie gminy, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu kanalizacyjnego w Zegrzu, projekt łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, rozbudowę sieci wodociągowych na terenie gminy oraz modernizację dróg gminnych wraz z budową oświetlenia drogowego. Są to przedsięwzięcia wieloletnie mające charakter majątkowy jak i bieżący, dlatego wcześniejsze planowanie tych zadań ze względu na odpowiednie zabezpieczenie środków w okresie kilkuletnim stanowi istotny element gospodarki finansowej gminy.
    
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju i wynikającego stąd zagrożenia wykonania dochodów, w budżecie zabezpieczono środki finansowe, zarówno na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych, niezbędnych dla poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Dwusetna rodzina otrzymała Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+

W dniu 22 grudnia 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki wręczył  dwusetnej rodzinie - Państwu Renacie i Dariuszowi Gdula - Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że gmina Serock zalicza się do prekursorów wśród gmin, które oferują ulgi dla rodzin wielodzietnych.

Państwu Renacie i Dariuszowi oraz  wszystkim rodzinom wielodzietnym składamy serdeczne życzenia pełnych spokoju  i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz satysfakcji i radości płynącej z wychowywania dzieci.

 • -
 • -
 • -

Dębe. Czekamy na decyzję WINB-u w sprawie kładki.

Od udzielenia zezwolenia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie kładki pieszo-rowerowej nad drogą wojewódzką Nr 632 w miejscowości Dębe dzielą nas już dni.  Prace budowlane i porządkowe zostały już zakończone. Mieszkańcy i kierowcy poruszający się drogą wojewódzką mogą już podziwiać kładkę w całej okazałości, nie tylko w dzień ale również i w nocy, dzięki zainstalowanemu oświetleniu obiektu. Poniżej przedstawiamy zdjęcia oświetlonej kładki. Mamy nadzieję, iż oprócz tej najważniejszej funkcji jaką ma spełniać kładka, czyli zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego, stanie się ona niejako wizytówką czy nawet znakiem rozpoznawczym miejscowości Dębe.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

MSW przesuwa wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych.

Wyniki przeprowadzonych testów, które miały zweryfikować poprawność funkcjonowania nowych aplikacji nie były dla ministerstwa w pełni satysfakcjonujące.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli w obszarze m.in. dostępu do usług rejestru stanu cywilnego, podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych.

W MSW funkcjonuje zespół wdrożeniowy, który na bieżąco monitoruje stan przygotowania nowego Systemu Rejestrów Państwowych, w tym w szczególności nadzoruje proces technicznego testowania systemu. Wdrożenie nowego Systemu Rejestrów Państwowych to proces bardzo złożony i skomplikowany.

W związku z faktem, że wyniki przeprowadzonych wcześniej testów nie były dla ministerstwa w pełni satysfakcjonujące, podjęto decyzję o przesunięciu o dwa miesiące terminu wdrożenia nowego Systemu Rejestrów Państwowych.

Stosowane prace legislacyjne polegające na zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawie o ewidencji ludności są przygotowywane w MSW. Zmiany przewidziane w tych ustawach wejdą w życie 1 marca 2015 roku.

 

Finansowanie i dotowanie wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto i Gmina Serock

Od 1 września 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która obligatoryjnie nakłada obowiązek zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin, niż gmina na terenie której dziecko zamieszkuje.
W związku z powyższym za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy, Miasto i Gmina Serock zwraca 100 % kosztów utrzymania dziecka pomniejszonych o opłaty należne danej gminie i kwotę dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Ponadto na  każde dziecko, uczęszczające do niepublicznej placówki prowadzonej w formie przedszkola lub punktu przedszkolnego z budżetu Miasta i Gminy Serock przekazywana jest dotacja, stanowi ona 75% dla przedszkola i 40% dla punktu przedszkolnego wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, pomniejszonych o opłaty stanowiące dochody budżetu gminy i kwotę dotacji otrzymywanej z budżetu państwa.

Łączna ilość dzieci korzystających z  edukacji przedszkolnej według danych na dzień 1 listopada 2014 r. wynosi 613 dzieci, w tym:
- 481 w  placówkach publicznych na terenie gminy Miasta i Gminy Serock,
- 70  w placówkach niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Serock,
- 23 w placówkach publicznych na terenie innych gmin (Nieporęt, Legionowo, Warszawa, Wieliszew, Pomiechówek),
- 39 w placówkach niepublicznych na terenie innych gmin (Nieporęt, Warszawa, Legionowo, Pułtusk, Jabłonna).

Dotację otrzymuje osoba fizyczna lub prawna prowadząca przedszkole.

Obsługę w zakresie comiesięcznego ustalania wysokości dotacji dla odpowiedniej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.


ZOSiP Serock

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Serock za rok szkolny 2013/2014

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

W 2014 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock zostały wydzielone środki w wysokości 49.207,00 zł.  
Dzięki tym środkom nauczyciele mogą uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz doskonalić swoje kompetencje niezbędne  do podnoszenia jakości kształcenia w szkołach.  
Powyższe środki zostały podzielone przez organ prowadzący  pomiędzy szkoły/przedszkola, zgodnie z opracowanym planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli (Zarządzenie nr 76/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 6.03.2014r.).
Przy opracowywaniu planu wykorzystano wnioski złożone przez dyrektorów poszczególnych placówek, w których zostały uwzględnione potrzeby zgłaszane przez nauczycieli w zakresie uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji, zadania związane z realizacją polityki oświatowej państwa oraz program rozwoju szkoły.
W 2014 roku nauczyciele z placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock składali wnioski, o dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na następujące formy:
-  studia podyplomowe,
- kursy kwalifikacyjne dające  kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, prowadzenia  terapii pedagogicznej oraz zajęć specjalistycznych.  
Z tej możliwości dofinansowania skorzystało 5 nauczycieli, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje: nauczycielka wychowania przedszkolnego w zakresie oligofrenopedagogiki, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowawczyni w świetlicy szkolnej – w zakresie terapii pedagogicznej, nauczycielka szkoły podstawowej – do nauczania muzyki, nauczycielka gimnazjum odbywa studia podyplomowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.  
Ponadto ze środków wydzielonych w budżecie organu prowadzącego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowano szkolenia rad pedagogicznych, opłaty za  kursy doskonalące, warsztaty, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektorów poszczególnych placówek.

 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

 

Remont zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Św. Wojciecha w Serocku

W sierpniu br. rozpoczęte zostały pace, których przedmiotem jest rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku. Budynek powstał w drugiej połowie XIX wieku na potrzeby szkoły, jednakże w 1893 r. został częściowo spalony i następnie odbudowany w 1898 r., po czym pełnił funkcję budynku mieszkalnego. Budynek o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, posadowiony na ścianach murowanych  z kamienia polnego, jednokondygnacyjny, pokryty dachem szczytowym dwuspadowym o konstrukcji drewnianej został  wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, bowiem stanowi unikalny w skali miasta przykład drewnianej, mieszkalnej zabudowy małomiasteczkowej z 2 poł. XIX wieku.

Z punktu widzenia planowanej zmiany funkcji budynku, obiekt wymagał remontu, wzmocnienia konstrukcji oraz poprawy parametrów eksploatacyjnych, co wiązało się z usunięciem wtórnego podziału wnętrza, zmianą pomieszczeń mieszkalnych na sale wystawowe, wydzieleniem pomieszczeń sanitarnych i kotłowni, wykonaniem nowych podłóg drewnianych, kompleksowym ociepleniem budynku, wymianą więźby i pokrycia dachowego, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą instalacji wewnętrznych oraz odtworzeniem ganku. Wszystkie te prace przyczyniają się do renowacji i rekonstrukcji budynku do jego dawnego konstrukcyjnego kształtu z XIX wieku.

Obecnie prace są bardzo zaawansowane i zmierzają już ku końcowi. Zakończono remont dachu, który zmieniono na naczółkowy kryty gontem, wymieniono szalówkę, zamontowano nowe okna drewniane skrzynkowe, zakończono roboty w zakresie instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan oraz instalacji grzewczej w budynku, wyremontowano stropy i ściany. Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe polegające na malowaniu, licowaniu ścian płytkami, układaniu podłóg i montowaniu drzwi wewnętrznych. Całość prac ma zostać ukończona jeszcze w grudniu br.
 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Jadwisinie oraz ul. Sosnowej w Borowej Górze

Pod koniec listopada, po rozstrzygnięciu przetargów, podpisane zostały umowy z Wykonawcami na budowę punktów świetlnych w Jadwisinie - na ul. Parkowej oraz w Borowej Górze - na ulicy Sosnowej i Lipowej. Wykonawcą inwestycji w Jadwisinie będzie firma Zakład Instalacji Elektrycznych Lumen Jerzy Wuttke z Legionowa. Przetarg na budowę oświetlenia w Borowej Górze wygrała natomiast firma Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko z Serocka. Termin wykonania robót budowlanych związanych z w/w inwestycjami określony został do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Na ulicy Parkowej, na odcinku dojazdowym do osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Prof. Tutki, wykonanych zostanie 10 punktów świetlnych w technologii LED. Dodatkowo w ramach tej inwestycji wykonane zostanie doświetlenie drogi dojazdowej oznaczonej jako działka nr ewid. 14/5. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 45 797,36 zł.
 W Borowej Górze, na ulicy Sosnowej wybudowane zostanie 16 punktów świetlnych również w technologii LED. Dodatkowo na ul. Lipowej, na odcinku od posesji Nr 51 do 58, ustawione zostanie 8 nowych punktów świetlnych. Istniejące zaś stare sodowe oprawy (3 szt.) zainstalowane na słupach energetycznych, usytuowanych w znacznej odległości od jezdni, zostaną zdemontowane. Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 106 581,66 zł.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie w fazie projektowej

W dniu 21 listopada 2014 r. podpisana została umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie. W pierwszym etapie wykonana zostanie koncepcja architektoniczno – przestrzenna zagospodarowania terenu. W drugim etapie, po zatwierdzeniu w/w koncepcji, wykonana zostanie kompleksowa dokumentacja budowlana i wykonawcza, w tym projekt aranżacji wnętrz oraz wyposażenia. Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, została firma Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „PROBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej upływa z dniem 20 czerwca 2015 r. Wykonanie i uzgodnienie koncepcji nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym wstępna koncepcja powinna być przedstawiona do 20 grudnia br.
Przypominamy, iż głównym celem planowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jadwisinie jest budowa połączenia istniejącego budynku szkoły z budynkiem stołówki. Ponadto w ramach planowanej rozbudowy zaprojektowane zostaną dwie sale przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym dla każdej sali oddzielnie, adaptacja istniejącej szatni dla około 100 dzieci szkolnych oraz wykonanie nowej szatni dla około 50 dzieci przedszkolnych, sanitariaty, dwa pomieszczenia o powierzchni max. 20 m2, adaptacja istniejącej stołówki i świetlicy, dostosowanie istniejącego oraz nowo projektowanego budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych i przebudowa kolizji np. z siecią wodociągową.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 

Przygotowanie Miasta i Gminy Serock z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej

W sobotę, 22 listopada 2014 r., w strażnicy OSP Stanisławowo odbyło się „Szkolenie podstawowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej”.

W szkoleniu brali udział:

 • dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, wykonujący zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
 • dyrektorzy gminnych placówek oświatowych /dyrektorzy szkół i przedszkoli/
 • wytypowany personel gminnych formacji obrony cywilnej  w tym pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele sołectw oraz członkowie gminnych jednostek OSP.

Zasadniczym celem szkolenia było przygotowanie administracji samorządowej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w tym  przygotowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, jednostek organizacyjnych gminy oraz członków  formacji obrony cywilnej do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Szkolenie zaplanowane już w styczniu 2014 r. do realizacji w październiku 2014 r.,  z uwagi na niestabilną sytuację polityczną i militarną w kraju sąsiadującym z Polską,  stało się nadzwyczaj aktualne.

Szkolenie obejmowało 14 godzin dydaktycznych i zrealizowane zostało w dniach 2, 16, 30 października oraz  22 listopada 2014 r. Prowadzącymi wykłady byli instruktorzy obrony cywilnej z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym i dydaktycznym.

Problematyka szkoleniowa dotyczyła niżej wymienionych treści edukacyjnych:

 1. ochrona ludności i obrona cywilna w systemie obronności państwa;
 2. zadania i kompetencje organów administracji publicznej, służb, inspekcji, straży w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i ochrony dóbr kultury;
 3. wybrane zagadnienia z zarządzania w sytuacjach kryzysowych;
 4. międzynarodowe prawo humanitarne w aspektach dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej oraz ochrony dóbr kultury;
 5. formacje obrony cywilnej – zadania, sposób organizacji, wyposażenie, zasady osiągania gotowości do działania /zadania i struktura gminnych formacji OC/;
 6. psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym oraz ratownikom;
 7. sposoby postępowania w kontaktach z mediami w sytuacjach kryzysowych, rola mediów w sytuacjach kryzysowych;
 8. reklamowanie osób funkcyjnych, nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych oraz świadczenia na rzecz obrony cywilnej;
 9. założenia i funkcjonowanie systemu alarmowania i ostrzegania - System Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz System Wczesnego Ostrzegania (SWO) na szczeblu gminy;
 10. wybrane zagadnienia z zakresu powszechnej samoobrony ludności;
 11. zadania organizacji pozarządowych w systemie ochrony ludności i obrony cywilnej;
 12. zasady ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia (ewakuacja III stopnia w Mieście i Gminie Serock);
 13. organizacja i wyposażenie gminnego magazynu obrony cywilnej.

Szkolenie ukończyło 45 osób, które pozytywnie zdały sprawdzian pisemny z tematyki zrealizowanego szkolenia.

Osoby te otrzymały z rąk głównego organizatora szkolenia tj. Sylwestra Sokolnickiego, Burmistrza Miasta i Gminy Serock, świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Korzystając z nadążającej się okazji obecna na szkoleniu pani Anna Romanowska, sołtys Stanisławowa, strażacy z jednostki OSP Stanisławowo jako gospodarze spotkania oraz uczestnicy kursu złożyli gratulacje burmistrzowi z tytułu odniesionego sukcesu wyborczego w wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Serock – 16 listopad 2014 r.

Edward Kowalewski

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Serock sekcja C1 - obręb Borowa Góra

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 4/7 o pow.1169 m2 położonej we wsi Wola Kiełpińska gm. Serock

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 05 grudnia 2014 roku o godz.1015 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek gruntu położonych we wsi Wola Smolana gm. Serock

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 05.12.2014 r. o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zwołuje I posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w Serocku, w dniu 5 listopada 2014 roku (środa), o godz. 17.00, w sali konferencyjnej (nr 33) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21. Podczas posiedzenia odbędzie się szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku o listach zarejestrowanych kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Serocku

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Uchwała nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku

Uchwała nr 5/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku

Uchwała nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kanydatów na radnych w Wyborach do Rady Miejskiej w Serocku

Zauważ PROW wokół siebie – program w pigułce, pieniądze w rzeczywistości

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ruszał w Polsce nie bez problemów, ale dzięki zaangażowaniu samorządu wojewódzkiego, samorządów powiatowych i gminnych ryzyko opóźnień w realizacji zostało zażegnane. Jako program UE kieruje się zasadą N + 2, czyli końcowe rozliczenie projektów musi nastąpić do połowy 2015 roku. Statystycznie do każdej zainwestowanej złotówki ze środków unijnych dołożono kolejną złotówkę z własnego budżetu. Warto pamiętać, że samorząd województwa mazowieckiego był instytucją wdrażającą dla następujących działań PROW 2007-2013:

 • Scalania i melioracje - budżet 46,3 mln euro (190 mln zł)
 •  Odnowa i rozwój wsi  - budżet 43,3 mln euro (180 mln zł)
 •  Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - budżet 164,1 mln euro (682 mln zł)
 •  Działania LEADER budżet ogólny 337 mln zł, z czego działania wdrażane przez SW – 268 mln zł

Razem budżet PROW 2007-2013 dla MAZOWSZA  wyniósł ok. 1,3 mld złotych

Spojrzeliśmy obiektywnie i na te sześć lat, i na całe dziesięciolecie w Unii Europejskiej. Wniosek jest jeden – takiego impulsu rozwojowego, takich możliwości finansowych i wreszcie takich efektów rzeczowych w postaci nowych ulic, ścieżek rowerowych, sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych, nowych świetlic i domów kultury czy wreszcie nowoczesnych targowisk – Mazowsze nie miało nigdy wcześniej. A przecież mówimy tylko o miliardach Euro, dla których dysponentem był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach tego programu w naszym województwie:  

 • Wybudowano/wyremontowano 12 km wałów przeciwpowodziowych
 • Wybudowano/wyremontowano  38 km rowów 
 • Wybudowano 1714 km sieci drenarskiej
 • Ukształtowano 100 km przekroju koryta rzek
 • Objęto 5303 ha powierzchni użytków gruntowych ochroną przeciwpowodziową
 • Przybyło 150 obiektów małej infrastruktury
 • Wyremontowano i zmodernizowano 337 świetlic i domów kultury
 • Nową jakość zyskało 125 parków i terenów zielonych
 • Przybyło 185 placów zabaw i obiektów sportowo – rekreacyjnych
 • wybudowane sieci wodociągowe – 692 km
 • wybudowane sieci kanalizacyjne – 731 km
 •  liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych [szt.] – 9 383
 • wybudowane oczyszczalnie ścieków [szt.] – 29
 • odpady komunalne objęte systemami zbiórki – 4 695 t
 • energia z odnawialnych źródeł (słońce) – 32 MWh
 • targowiska nowe – 4, zmodernizowane – 10

W samej Gminie Serock z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przybyło nowych chodników w Dębinkach, Jachrance, Wierzbicy i Skubiance. W samym Serocku nowym kształtem i charakterem cieszy się Park Miejski, a w Nowej Wsi przybyło boisko wielofunkcyjne. Rozwinięta została sieć wodno – kanalizacyjna w rejonach Serock – Wierzbica, Borowa Góra – Stasi Las oraz Dębe – Wola Kiełpińska – Jadwisin. Rozbudowano budynek Ośrodka Kultury w Serocku, zrewitalizowano zabytkowy budynek dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku, zagospodarowano przestrzeń publiczną poprzez budowę oświetlenia drogowego ulic w Nowej Wsi, Kani Nowej, Woli Smolanej i Szadkach oraz Zabłociu.

Jeśli dołożyć do tego inne małe projekty realizowane w ramach działania LEADER przez Lokalne Grupy Działania oraz przedsięwzięcia dofinansowywane z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, to z pełnym przekonaniem można stwierdzić – Mazowsze, a wraz z nim Gmina Serock przeżyły wielki skok cywilizacyjny. Siłą swoich samorządów, organizacji pozarządowych i Mieszkańców. Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego i kierowany przeze mnie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego miał w tym procesie przemian wielki udział. Bo gdy chodzi o lepsze życie Mieszkańców Mazowsza konflikty i podziały tracą na znaczeniu.

Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Działki gminne wystawione do sprzedaży

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że posiada do sprzedaży działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

 • Serock ul.Herberta – działka o pow.1923 m2,
 • Borowa Góra - 4 działki o pow.795m2-1275 m2
 • Wierzbica - 5 działek o pow.847m2-1088 m2
 • Wola Smolana - 2 działki o pow.1077m2-1097 m2
 • Skubianka – działka o pow.1225 m2,  
 • Stasi Las – działka o pow.1421 m2.

           

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny

tel. (22) 782-88-28,

a najlepiej osobiste przybycie do siedziby

Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 w godz. 8.00 - 16.00,

gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje odnośnie przedstawionych terenów.

 

 

Podpisaliśmy kolejną umowę o dofinansowanie realizacji projektu ze środków UE

W dniu 17.10.2014 r. pomiędzy Miastem i Gminą w Serocku, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock.” Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Zegrze. Projekt sieci kanalizacji ma na celu całkowitą przebudowę istniejącej sieci znajdującej się w miejscowości Zegrze. Opracowanie dokumentacji technicznej dla ww. projektu pozwoli Gminie Serock na późniejszą realizację prac inwestycyjnych w ramach rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Zegrze.

Na realizację przedmiotowego projektu, Miasto i Gmina Serock pozyskała dofinansowanie w kwocie 103 658,53 PLN. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Serock sekcja B - obowiązuje od 17.10.2014 r.

Zmiana mpzp gminy Serock sekcja B (obręby:  Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo)

Z dniem  17 października 2014r. zacznie obowiązywać  nowy  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego gminy  Serock sekcja B  obejmujący obręby: Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo, który został uchwalony uchwałą nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2014r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 16.09.2014r. pod poz. 8596.

Zmiana obowiązującego dotychczas planu podyktowana była przede  wszystkim:

 1. potrzebą zwiększenia możliwości inwestycyjnych w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb społeczności lokalnej oraz  inwestorów zewnętrznych,
 2. stworzeniem przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy,
 3. potrzebą dostosowania planu do obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji zawartych w przepisach odrębnych.

Po wejściu w życie plan będzie dostępny na stronie internetowej gminy www.miasto.serock.pl w zakładce – o gminie - planowanie przestrzenne.

Referat Gospodarki Gruntami

i Planowania Przestrzennego

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Serock sekcja H1 - obręb Nowa Wieś

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja H1 (obręb Nowa Wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Trwają prace przy budowie chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance

Prace budowlane przy budowie chodnika i modernizacji drogi w Skubiance nabierają tempa. Na ok. 95% długości drogi objętej przebudową wykonane zostało już pełne okrawężnikowanie,  podbudowa na poszerzeniach jezdni oraz elementy odwodnienia jezdni. W chwili obecnej budowane są zjazdy do posesji. W najbliższym czasie wykonane zostanie brakujące okrawężnikowanie, wycinka drzew kolidujących z inwestycją oraz oczywiście nawierzchnia bitumiczna.

Przypominamy, iż wykonawcą robót jest firma „Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk” z siedzibą w  Kacicach, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Planowany termin zakończenia robót brukarskich i bitumicznych przewidziano na dzień 31 października br. Wiosną natomiast zaplanowano wykonanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami. Możliwe jest jednak, że prace te Wykonawca wykona jeszcze w tym roku.

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub wątpliwości dotyczących wykonywanych prac prosimy o kontakt z kierownikiem robót przebywającym na budowie, inspektorem nadzoru lub bezpośrednio z Urzędem, pod nr tel. 022 782 88 17; 022 782 88 16; 022 782 88 19.

 

 • -
 • -
 • -

Kładka jak malowana

Minął wrzesień i mimo, iż termin zakończenia inwestycji związanej z budową kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogą wojewódzką nr 632W w miejscowości Dębe, wyznaczono na połowę grudnia br. już dziś można podziwiać ten obiekt prawie w całej okazałości.

Przypominamy, że inwestorem robót jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Burzliwą historię w skutek, której MZDW zdecydował się ująć realizację tej inwestycji w budżecie na bieżący rok opisywaliśmy we wcześniejszym artykule opublikowanym na nasze stronie. Najważniejsze że się udało. 

Wizytując budowę uzyskaliśmy informację, że prace budowlane zostaną ukończone do połowy listopada br., następnie przeprowadzone zostaną odbiory techniczne. Zaawansowanie prac budowlanych przedstawiają poniższe zdjęcia.

 

 

 • -
 • -
 • -

Przebudowa drogi gminnej w Zabłociu

Niebawem rozpoczną się prace budowlane w Zabłociu związane z przebudową drogi gminnej   Nr 180407W, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 622W Szadki – Chrcynno do skrzyżowania z drogą gminną przebiegającą przez wieś.

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa na pełnej konstrukcji (podbudowie), jednostronny chodnik szer. 2,0 m, zjazdy do posesji, oświetlenie drogowe  oraz rowy i pobocza. Roboty budowlane obejmą odcinek drogi o długości ok. 320 mb. Wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, jest firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach. Koszt realizacji inwestycji wyniesie 412 815,06 zł brutto. Planowany termin wykonania zasadniczych robót drogowych określono na dzień 30.10.2014 r.

Jak każda budowa, również i ta spowoduje pewne utrudnienia dla mieszkańców. Razem z Wykonawcą dołożymy starań aby były one jak najmniej odczuwalne.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki Najlepszym Samorządowcem w gminie Serock !!!

Burmistrz Sylwester Sokolnicki zwyciężył w plebiscycie "Podsumuj samorządowca", organizowanym przez Gazetę Powiatową. Czytelnicy oddawali głosy na najlepszych samorządowców od połowy maja  do 26 września 2014r. za pomocą SMS-ów lub kuponów.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki zdobył w plebiscycie 105 pkt. i zajął pierwsze miejsce.

Na kolejnych pozycjach znaleźli się radni Rady Miejskiej w Serocku: Justyna Matuszewska - 58 pkt., Rafał Tyka - 48 pkt, Stanisław Krzyczkowski 19 pkt, Grażyna Woźnicka 16 pkt.

Gratulujemy zwycięzcom!

 

JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE NOWE ZASADY GŁOSOWANIA LISTOPAD 2014r.

JEDNOMANDATOWE OKRĘGI WYBORCZE
NOWE ZASADY GŁOSOWANIA 16 LISTOPADA 2014r.

Zarządzone na 16 listopada 2014 roku wybory samorządowe odbędą się po raz pierwszy w okręgach jednomandatowych. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.,  Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112) wprowadza diametralne zmiany w zasadach dotyczących wyborów samorządowych. W okręgu można uzyskać wyłącznie jeden mandat, a otrzyma go ta osoba, która podczas wyborów otrzymała najwięcej głosów. Pozostali kandydaci nie otrzymują mandatów.

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały Nr 423/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. teren Miasta Serock podzielony został na pięć okręgów wyborczych. Podział ten odzwierciedla istotę dokonanej zmiany w zasadach głosowania. W każdym z okręgów mandat otrzyma ten kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów w danym okręgu spośród wszystkich kandydatów. Głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. Takie same zasady głosowania obowiązują również na terenie gminy Serock.

   

 

 

 

 

 

Zmiana dotyczy również terenu wsi: Borowa Góra, Dosin i Skubianka, które do tej pory stanowiły okręg dwumandatowy. Zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. Dosin i Skubianka stanowią obecnie jednomandatowy okręg Nr 12, natomiast Borowa Góra wraz z Ludwinowem Zegrzyńskim stanowi jednomandatowy okręg Nr 13.

W związku z powyższym zmianie uległy również siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW) dla mieszkańców wsi Borowa GóraorazLudwinowo Zegrzyńskie, którą jestobecnie Szkoła Podstawowa w Jadwisinie ul. Szkolna 46.

 

Podział na okręgi wyborcze, numery obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji Wyborczych (miejsca wyborów) ilustrują również niniejsze załączniki graficzne:

 • -
 • -

Miasto i Gmina Serock efektywnie korzysta ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podsumował dotychczasowe dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na terenie powiatu legionowskiego. Z satysfakcją poniżej przedstawiamy informację dotyczące pozyskanych środków w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na budowę m.in. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na kształtowanie przestrzeni publicznej  na terenie gminy Serock. Dane wg stanu z 31 marca 2014 roku.

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla  budowy kontenerowej kotłowni gazowej i robót towarzyszących, na terenie przedszkola w Zegrzu przy ul. Oficerskiej.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Wola Smolana

Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości,  że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na okres 21 dni, tj. od dnia 17.09.2014r. do dnia 07.10.2014r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe położonych we wsi Wola Smolana - nr 137/2 o pow.1097 m2 i nr 137/4 o pow.1077 m2 .      

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (pok. Nr 51), tel.(022) 782-88-28.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na okres 21 dni, tj. od dnia 09.09.2014r. do dnia 29.09.2014r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony (od dnia 01.11.2014r. do dnia 31.07.2017r.),:
1) część działki nr 96/1, położonej we wsi Dębe o pow. ok. 2600 m2  w celu składowania materiałów sypkich, tj. piasek, żwir, ziemia, tłuczeń, gruz itp.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Serock (pok. Nr 51), tel.(022) 782-88-29.

 

Już obowiązuje nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja A

Plan obejmuje obręby: Guty, Święcienica,  Zabłocie,  Zalesie Borowe

Z dniem 10 września 2014r. zaczął obowiązywać nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja A obejmujący obręby: Guty, Święcienica, Zabłocie i Zalesie Borowe, który został uchwalony uchwałą nr 474/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2014r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 11.08.2014r. pod poz. 7732.

Zmiana obowiązującego dotychczas planu podyktowana była przede  wszystkim:
1) potrzebą zwiększenia możliwości inwestycyjnych w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb społeczności lokalnej oraz  inwestorów zewnętrznych,
2) stworzeniem przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy,
3) potrzebą dostosowania planu do obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji zawartych w przepisach odrębnych.

Plan dostępny jest na stronie internetowej gminy www.miasto.serock.pl  w zakładce – o gminie - planowanie przestrzenne.


Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Karolino w miejscowości Dębinki.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2015 r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji Projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 25 września 2014r. na adres poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl,  złożone w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21,              

05 – 140 Serock.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 176/B/2014 z 4 września 2014r. znajduje się pod adresem: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Nabór na wolne stanowisko w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Przedmiot: Psycholog
Ilość godzin w tygodniu: 10

Wymagania:
- kwalifikacje zgodnie z z § 19 nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r
- posiadanie przygotowania pedagogicznego
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

Kontakt:
Zespół Szkolno- Przedszkolny
Wola Kiełpińska
tel. 22-782-75-50
email: Wola_kielpinska@poczta.onet.pl
 
Oferty proszę składać do 27 sierpnia 2014 roku w sekretariacie szkoły lub na adres mailowy: wola_kielpinska@poczta.onet.pl.

 

Relacja z LIII sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 18 sierpnia 2014r. odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej w Serocku, obejmującej 13 punktów porządku obrad. Po przedstawieniu przez Wiceprzewodniczącego i Burmistrza informacji o działalności między sesjami oraz złożeniu przez radnych zapytań, przystąpiono do realizacji uchwał.
Burmistrz przedłożył Radzie trzy projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył podjęcia inicjatywy realizacji dwóch profilaktycznych programów zdrowotnych na rok 2014 w zakresie szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1955r. W głosowaniu radni podjęli ww. uchwałę przy 10 głosach za, od głosu wstrzymał się 1 radny.
Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021 oraz zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock.
Powyższe zmiany dotyczą przede wszystkim zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 30.000 zł na realizację przyjętych profilaktycznych programów zdrowotnych oraz wprowadzenia otrzymanej dotacji z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pt. ”Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku”.
Podczas sesji Rady Miejskiej radni przyjęli protokół z kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną w zakresie realizacji zadań gminy w zakresie pomocy rodzinom – Serocka Karata Dużej Rodziny 3+ w 2013 roku.
W punkcie dotyczącym spraw różnych jeden z mieszkańców Nowej Wsi przekazał wniosek mieszkańców o zmianę nazwy ulicy Rozległa nadanej na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Ponadto radni zgłosili zapytania skierowane do Burmistrza.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z LIII sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock

Przebudowa drogi powiatowej nr 1809W ul. Bindugi w Kani Polskiej

W dniu 13 sierpnia br. Starostwo Powiatowe w Legionowie ogłosiło przetarg na przebudowę drogi powiatowej Nr 1809W (ul. Bindugi) na terenie gminy Serock. Termin składania ofert upływa dnia 29 sierpnia o godz. 10:00. W tym samym dniu powinno nastąpić również otwarcie ofert.
Całość inwestycji związanej z budową nawierzchni twardej (z mieszanek mineralno- bitumicznych) na w/w drodze została podzielona na II etapy. Ogłoszony przetarg obejmuję realizację I etapu budowy drogi, na odcinku 950 m tj. od ul. Nadbużańskiej do skrzyżowania z ul. Popowską i Wydmową. Przypominamy, że odcinek drogi powiatowej objęty zakresem robót posiada nawierzchnię nieutwardzoną z pospółki. To ostatni nieutwardzony odcinek drogi powiatowej na terenie gminy Serock, przysparzający co roku użytkownikom ale i mieszkańcom wielu problemów.
Wszystko wskazuje zatem na to, że tak długo wyczekiwana, zarówno przez mieszkańców jak i władze samorządowe, inwestycja związana z budową drogi zostanie zrealizowana i to jeszcze w tym roku. Zaznaczyć należy, że gmina Serock, zdecydowała się udzielić wsparcia finansowego dla budowy drogi, co w pewnym stopniu przyczyniło się do podjęcia przez Starostwo decyzji o jej realizacji. Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczącej w/w inwestycji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Legionowie, w zakładce BIP Zamówienia publiczne.

Nabór na wolne stanowiska w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Przedmiot: Wychowanie fizyczne
Ilość godzin w tygodniu: 9
Informacje o wakacie: Nauczyciel wychowania fizycznego


Przedmiot: Informatyka
Ilość godzin w tygodniu: 7
Informacje o wakacie: Nauczyciel informatyki  


Przedmiot: Plastyka
Ilość godzin w tygodniu: 10
Informacje o wakacie: Nauczyciel plastyki


Kontakt:
Zespół Szkolno- Przedszkolny
Wola Kiełpińska
tel. 22-782-75-50
email: Wola_kielpinska@poczta.onet.pl
 
Oferty proszę składać do 25 sierpnia 2014 roku w sekretariacie szkoły lub na adres mailowy: Wola_kielpinska@poczta.onet.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza konkurs ofert na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych na rok 2014

Zapraszamy podmioty wykonujące działalność leczniczą do składnia ofert na realizację w 2014 roku gminnych programów zdrowotnych pod nazwą „Program szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat” oraz „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka”.
Informacje i dokumenty:

http://www.bip.serock.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=165

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Praca - dowożenie uczniów

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie  zatrudni  w roku szkolnym 2014/2015 osobę na stanowisko:

OPIEKUN DZIECI W AUTOKARZE SZKOLNYM
Wymagania:
 Osoba na tym stanowisku powinna:
- być odpowiedzialna i  zdyscyplinowana,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- znać miejscowości, z których dowożeni będą uczniowie do szkoły,
- znać przepisy ruchu drogowego.
Osoby zainteresowane mogą składać CV w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie, ul. Szkolna 46, 05-140 Serock, do 25 sierpnia 2014r. w godz. od 8 do 15.
Odpowiedź otrzyma tylko ta osoba, która spełnia oczekiwane wymagania.

 

Zapraszamy na festyn z okazji Święta Wojska Polskiego

 • -

Nowe pomieszczenia dla Biblioteki publicznej w Serocku

W dniu 30.07.2014 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest adaptacja części obiektu administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku dla potrzeb Biblioteki publicznej. Prace zostały rozpoczęte 11.08.2014 r., a Wykonawcą zadania, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest  firma „TOM – BUD”  Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski  z siedzibą w Pułtusku. Wartość robót została wyceniona na kwotę 271 554,89 PLN zł brutto.  Umowa przewiduje wykonanie prac remontowych i wykończeniowych. Ponadto na zewnątrz budynku zostanie zamontowana platforma dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach i osób starszych.
Termin zakończenia robót ustalono na dzień 09.10.2014 r.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Remont zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Św. Wojciecha w Serocku

W dniu 11.08.2014 r. została podpisana umowa, której przedmiotem jest rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku. Wykonawcą zadania, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest firma „TOM – BUD” Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z siedzibą w Pułtusku. Wartość robót została wyceniona na kwotę 628 310,84 zł brutto. W ramach robót przeprowadzony zostanie kapitalny remont budynku w zakresie wymiany więźby i pokrycia dachu. Wymieniona zostanie także drewniana szalówka zewnętrzna oraz stolarka. Ponadto remont będzie obejmował roboty wewnętrzne oraz wymianę instalacji elektrycznej, sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 28.11.2014 r.

Na realizację przedmiotowej inwestycji, Miasto i Gmina Serock pozyskała dofinansowanie w kwocie 300 000,00 PLN na mocy podpisanej z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy o przyznanie pomocy w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 • -

Kolejne dofinansowanie dla gminy Serock na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Serock

W dniu 29 lipca 2014 roku gmina Serock podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie na dofinansowanie rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Serock w miejscowości Dębe, Wola Kiełpińska – Szadki, Jadwisin  w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Kwota dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych. Inwestycje objęte dofinansowaniem to:
- budowa sieci wodociągowej w Dębe o długości 1324 mb,
- budowa wodociągu w Woli Kiełpińskiej i Szadkach o długości 1 518,6 mb,
- budowa sieci wodociągowej w Jadwisinie w ulicach Konwaliowej, Jaśminowej, Malinowej i Szkolnej o łącznej długości sieci 872,5 mb,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze dojazdowej dz. nr ew. 44/6, 74/1 odchodzącej od ul. Szkolnej w Jadwisinie na podstawie projektu przekazanego przez mieszkańców  (długość sieci wodociągowej - 80,5 mb natomiast sieci kanalizacyjnej - 66 mb),
- budowa sieci wodociągowej w Jadwisinie w drodze wewnętrznej odchodzącej od ulicy Jabłoniowej (dz. nr ew. 17, 21 i dz. nr ew. 18/40) o łącznej długości 308 mb na podstawie projektu przekazanego przez mieszkańców.
Planowany termin zakończenia prac to maj 2015 roku.

 • -
  Budowa wodociągu Wola Kiełpińska - Szadki
 • -
  Budowa wodociągu w Dębe

Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance

Wykonawcą jest firma „Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk” z siedzibą w miejscowości Kacice 76, 06-100 Pułtusk, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Przebudową objęty został odcinek biegnący od skrzyżowania z ulicami Żeglarską i Akacjową w kierunku północno-zachodnim, aż do włączenia w drogę powiatową, wraz z bocznymi odejściami w rejonie placu zabaw i sklepu.  
W ramach inwestycji przewiduje się budowę jednostronnego chodnika, wjazdów, odwodnienia oraz przeprowadzenie remontu istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Prace przygotowawcze związane z realizacją inwestycji zostały już rozpoczęte. Planowany termin zakończenia robót brukarskich i bitumicznych przewidziano na jesień tego roku. Na wiosnę natomiast zaplanowano wykonanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami.
W związku z dużym zakresem prac z góry przepraszamy mieszkańców za utrudnienia związane z realizacją zadania.

 

Budowa ul. B. Prusa w Serocku

W dniu 30 lipca 2014 r. została podpisana umowa na budowę ulicy Bolesława Prusa w Serocku. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma ZARBUD Arkadiusz Zaręba z siedzibą Ołdaki Stefanowo 7B/3, 06-126 Gzy.
Nowobudowana ul. B. Prusa rozciąga się na długości 320 m, czyli od skrzyżowania z ul. R. Traugutta aż do ostatnich zabudowań. Ulica będzie miała jezdnię szerokości 4,5m wykonaną w technologii betonowej kostki brukowej,  jednostronny chodnik szerokości 1,5 m oraz chłonne pobocze, a z uwagi na to, że będzie to droga bez przejazdu - tzw. „ślepa” - na jej końcu zaprojektowano zawrotkę umożliwiającą swobodne zawracanie.  
Rozpoczęcie prac związanych realizacją inwestycji zaplanowano na najbliższe dni.
W związku z tym, że pas drogowy jest wąski a wjazd w ul. Prusa możliwy jest tylko z jednej strony tj. od ul. Traugutta (nie ma możliwości zaplanowania objazdu) w trakcie budowy mogą wystąpić okresowe trudności w zachowaniu przejezdności, za co wszystkich mieszkańców i użytkowników drogi z góry przepraszamy, dziękując jednocześnie za wyrozumiałość.
Planowany termin zakończenia robót brukarskich przewidziano na 30.10.2014 r.

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja G wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja D wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja C1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Pomimo pierwszych naukowych wzmianek o możliwości wyleczenia infekcji, na razie panuje przekonanie, że człowiek raz zakażony HIV będzie miał w sobie wirusa do końca życia i stanowi potencjalne źródło zakażenia dla innych osób. Z tego powodu, kluczową rolę w szerzeniu się zakażenia HIV w społeczeństwie, odgrywa szeroko rozumiana profilaktyka. Aby rozważnie planować profilaktykę, w oparciu o wysiłek i środki finansowe wielu instytucji publicznych, potrzebne jest zwięzłe kompendium wiedzy o potrzebach i zasobach związanych z planowaniem i realizacją tego zadania. Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim podjął próbę opracowania bazy danych nt. struktur, organizacji i realizacji różnorodnych projektów w ramach profilaktyki HIV i zwalczania AIDS w województwie.

Informacja o badaniach gleb

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonywania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

Z danych ARiMR wynika, że tylko w roku 2013 z dopłat ONW skorzystało w Polsce ponad 750 tys. rolników na łączną kwotę blisko 1,37 mld zł. Mając nadzieję na utrzymanie tak znaczącego poziomu wsparcia dla rolnictwa w warunkach gospodarowania na obszarach z ograniczeniami naturalnymi informuję, że na terenie gminy w miesiącach VII 2014-V 2015 będą prowadzone prace monitoringowe, w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) danych do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy ONW.

Badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 2014-2020. Liczymy zatem na życzliwość i umożliwienie prowadzenia prac specjalistom Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie, ul. Stanisława Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa, tel. (022) 773-53-21, e-mail:warszawa@schr.gov.pl.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Nabór na wolne stanowiska w Zespole Szkół w Zegrzu

Przedmiot: Wychowanie fizyczne
Ilość godzin w tygodniu: 9
Informacje o wakacie: Nauczyciel wychowania fizycznego w gimnazjum.

Przedmiot: Wychowanie przedszkolne
Ilość godzin w tygodniu: 22
Informacje o wakacie: Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Poszukujemy osoby kreatywnej, odpowiedzialnej, przejawiającej zdolności plastyczne i muzyczne. Mile widziane dodatkowe kwalifikacje: oligofrenopedagogika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Przedmiot: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ilość godzin w tygodniu: 20
Informacje o wakacie: Praca na zastępstwo w świetlicy szkolnej z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum.

Kontakt:

Zespół Szkół w Zegrzu  
Oficerska 3
Zegrze 05-131

tel. 22 7654080, 22 7654081
sekretariat@zszegrze.edu.pl

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Zegrzu ul. Oficerska 3 05-131 Zegrze zatrudni opiekuna w autokarze dowożącym uczniów do szkoły. Praca w godzinach: 6.50-8.00 oraz 12.30-16.30. Od kandydatów oczekuje się średniego wykształcenia oraz dobrego kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Wskazane doświadczenie pedagogiczne.
Oferty proszę składać do 13 sierpnia 2014 roku w sekretariacie szkoły lub na adres mailowy: sekretariat@zszegrze.edu.pl

Legionowskie Centrum Integracji Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Legionowskie Centrum Integracji Społecznej", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz uruchomieniem przewidzianego w ramach projektu Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie prowadzony jest nabór na wolne stanowiska.


Szczegóły poniżej.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 „Wyprawka szkolna”

Remont placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym „Nowy Świat” w Serocku

W dniu 21.07.2014 r. zostały rozpoczęte prace polegające na remoncie placu zabaw na osiedlu mieszkaniowym „Nowy Świat” w Serocku. Wykonawcą zadania, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest  firma „ZIEL – BUD”  Wojciech Rukat z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 17. Wartość robót została wyceniona na kwotę 107 098,86 zł brutto. W ramach remontu dotychczasowa piaszczysta nawierzchnia placu zabaw zostanie zastąpiona nawierzchnią bezpieczną z płyt gumowych. Ponadto na placu zabaw zostanie wyremontowana piaskownica – wymienione zostaną deski na obrzeżach piaskownicy a powierzchnie boczne zostaną obłożone płytami gumowymi. Zakres zamówienia obejmuje także ustawienia dwóch nowych zabawek. Gmina we własnym zakresie uporządkuje trawniki wokół placu zabaw i w miarę potrzeby dokona nasadzeń nowych drzewek. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 20.08.2014 r.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

 • -
 • -

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Słoneczna Polana w Serocku

W dniu 17 czerwca 2014 roku podpisana została umowa na budowę sieci wodociągowej w ulicy Słoneczna Polana w Serocku - zadanie II realizowana przez Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku. W ramach umowy została wybudowana sieć wodociągowa o długości 309 mb z rur PVC o średnicy 160 mm od ulicy Nasielskiej do ulicy Jagody. Jest to kontynuacja budowy rozpoczętej w maju br., która rozpoczęła się od wykonania przewiertu pod ulicą Nasielską. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Zakład Usług Budowlanych INWOKAN Tomasz Mianowski z siedzibą w Wyszkowie. Mimo, że termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2014 roku prace budowlane i montażowe zostały zakończone, trwa obecnie procedura odbioru zadania. Pozostała sieć zostanie wykonana w kolejnych etapach.  

 

Efekty projektu edukacyjnego pt. Szkoła na 6

Od września 2013r. do czerwca 2014r. gmina Miasto i Gmina Serock realizowała projekt pt. Szkoła na 6 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.
Unijne dofinansowanie w kwocie 143.512,88 zł zostało przeznaczone na przeprowadzenie zajęć wspierających rozwój uczniów w jednym z najważniejszych etapów nauki w klasach I-III szkół podstawowych oraz na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego.
W ramach realizowanego projektu uczniowie uczęszczali na zajęcia logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci, które mają trudności w opanowaniu nauki czytania i pisania, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, oraz zajęcia rozwijające dla dzieci uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo.
Projekt skierowany był do 369 uczniów. Zajęcia odbywały się w 63 małych grupach, które liczyły od 3 do 8 uczniów, aby uzyskać jak najwyższe rezultaty prowadzonych działań.
Największą grupę stanowili uczniowie zakwalifikowani do zajęć z gimnastyki korekcyjnej – 120, następnie do zajęć dla dzieci z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania - 85 uczniów, do zajęć logopedycznych -84, do zajęć rozwijających zdolności matematyczno – przyrodnicze – 48, oraz do zajęć dla dzieci z trudnościami w opanowaniu umiejętności matematycznych – 32 uczniów.
W ramach projektu pt. Szkoła na 6 w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku zrealizowano łącznie 690 godzin zajęć, w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie 390 godzin, w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu 300 godzin, natomiast w Szkole Podstawowej im. W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej 510 godzin.  
Ze względu na rodzaj zajęć realizacja projektu przedstawia się następująco: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – 510 godzin, zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi – 120 godzin, zajęcia logopedyczne – 630 godzin, gimnastyka korekcyjna – 450 godzin, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno – przyrodnicze – 180 godzin.  Łącznie 1890 godzin zajęć.
Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny do prowadzenia zajęć m.in. różnorodne gry dydaktyczne, układanki logiczne, zeszyty ćwiczeń, laboratoria badawcze, modele układu słonecznego, puzzle, klocki magnetyczne, liczmany, wagi, do gimnastyki korekcyjnej: pomosty – kołyski drewniane, plansze na kółkach – pełzaki, piłki gimnastyczne i maty rehabilitacyjne.
Zakupiono sprzęt komputerowy: 7 komputerów laptopów, specjalistyczne  oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej „eduSensus Logopedia” oraz wspomaganie terapią – „Mówiące obrazki”, gry i zabawy komputerowe: programy do nauki przyrody „EduROM Przyroda”, do nauczania matematyki „Matematyka eduROM”, oraz interaktywne gry EduROM „Czytam i piszę”.
Realizacja unijnego projektu wspomogła indywidualny rozwój najmłodszych uczniów i przyniosła oczekiwane efekty . Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach.
U większości uczestników zaobserwowano poprawę efektów kształcenia oraz złagodzenie barier w dostępie do edukacji. Wszystkie dzieci uczestniczące w projekcie zostały objęte wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.      

ZOSiP Serock

 

Wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, dot. działek 335, 305, 307 obręb Gąsiorowo

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnej oraz wprowadzenie wód opadowych do gruntu , na działkach ewid. nr 335, 307, 305 obręb Gąsiorowo.

Szczegóły w załączniku

 

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Serocku już otwarte

Informujemy, że wszelkie prace budowlane związane z modernizacją terenu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku, zostały zakończone. W połowie lipca odbył się odbiór techniczny i boisko może być już użytkowane.

Przypominamy, że w ramach w/w inwestycji wymieniona została na nową nawierzchnia syntetyczna boiska. Wyremontowane zostało odwodnienie boiska oraz ogrodzenie terenu. Boisko zyskało ponadto nowe profesjonalne oświetlenie projektorowe, umożliwiające korzystanie z niego po zmroku. Nadzór nad korzystaniem z oświetlenia boiska zostanie powierzony jednostce oświatowej na terenie, której boisko się znajduje.

Koszt modernizacji boiska i wszystkich wykonanych robót towarzyszących wyniósł blisko 355 tyś. zł. Wykonawcą prac budowlanych była firma Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz z Legionowa.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Serock wśród 100 najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich

Gazeta Rzeczpospolita w numerze z 15 lipca 2014 r. opublikowała wyniki jubileuszowej, 10. edycji Rankingu Samorządów. Samorządy, które poddały się ocenie zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko -wiejskie oraz gminy wiejskie. Przypomnijmy, że na podstawie podziału terytorialnego kraju  z 1999 r., w Polsce istnieje ogółem 2.489 gmin, w tym 318 gmin miejskich,  567 miejsko-wiejskich (łącznie 885) oraz 1.604 gminy wiejskie.

Wśród 100 najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich, laureatem - jako jedyna gmina z powiatu legionowskiego - został Serock, sklasyfikowany na pozycji 71 ( w roku 20013 nasza gmina zajęła 89 miejsce). Natomiast wśród gmin wiejskich, nie znalazła się żadna gmina z powiatu legionowskiego. Analizując wyniki, należy zauważyć, iż gmina Serock w poszczególnych kryteriach wielokrotnie przewyższała gminy, znajdujące się na wyższych pozycjach rankingu.

Rzeczpospolita przeprowadziła ranking w dwu etapach wybierając w pierwszym miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010-2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały – posłużono się na tym etapie danymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wybranych przez gazetę Rzeczpospolita kryteriach.

Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 samorządy. W grupie tej znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 350 gmin wiejskich.                             

Na podstawie ankiet wypełnionych przez samorządy, wzięto pod uwagę takie wskaźniki, jak np.: wsparcie dla rodzin – karta dużej rodziny; przeciwdziałanie bezrobociu; dynamika wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-2013; wartość środków unijnych (na jednego mieszkańca) jakie w latach 2010-2013 wpłynęły na rachunek budżetu gminy; indywidualny wskaźnik zadłużenia, obowiązujący od 2014 r.; dynamikę wzrostu wydatków na administrację od 2009 r.; dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2010-2013; relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2010-2013; dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach)w latach 2010-2012; transport i łączność; ochronę środowiska; wykorzystanie Internetu do załatwiania spraw w urzędzie i wiele innych.

Wyniki rankingu z pewnością staną się wskaźnikiem do samooceny przez samorządy i wykorzystane zostaną do jeszcze bardziej racjonalnego planowania i gospodarowania środkami publicznymi.

 

 • -
 • -

Budowa sieci wodociągowej w Izbicy i Jachrance

Budowa sieci wodociągowej w Izbicy  dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 85 000 zł

W czerwcu br. zakończyliśmy  prace przy budowie sieci wodociągowej w Izbicy i Jachrance dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w  formie pożyczki,  w kwocie  85 000  zł. Całkowita wartość robót budowlanych to koszt w wysokości 141 450 zł. Budowa została zrealizowana na podstawie projektów opracowanych na zlecenie mieszkańców i przekazanych do realizacji gminie. Prace obejmowały budowę 924 mb sieci wodociągowej w ulicy Wspólnej w Jachrance (włączenie do istniejącego wodociągu) oraz w ulicach Zachodniej, Cykady, Modrzewiowej i  Wiejskiej w Izbicy. W ulicy Zachodniej został wybudowany wodociąg średnicy 160 mm, natomiast w pozostałych ulicach o średnicy 110 mm. Dofinansowanie z WFOŚiGW zostało udzielone gminie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem z możliwością częściowego umorzenia.

 

 • -
 • -

Aktualizacja informacji o terminach uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W lutym bieżącego roku przedstawiliśmy Państwu stopień zaawansowania prac planistycznych dla poszczególnych obszarów i sekcji wyodrębnionych  na terenie gminy Serock. Od tego czasu nastąpiło przyspieszenie prac planistycznych dzięki czemu rada miejska w Serocku  podjęła kolejne uchwały w sprawie przyjęcia nowych planów.


Jak już pisaliśmy, opracowanie planów miejscowych wymaga zaangażowania wielu organów i podmiotów począwszy od firmy urbanistycznej przedstawiającej koncepcję planu, uzyskanie uzgodnień i opinii właściwych organów aż po uchwalenie przez radę miejską planu. W ramach procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  najbardziej problematycznym i czasochłonnym etapem są uzgodnienia jego treści przez wymienione w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym organy  oraz uzyskanie zgód na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej dla terenów przeznaczonych na cele budowlane. W praktyce uzgodnienia planu znacznie przedłużają całą procedurę uchwalenia planu i mogą trwać nawet do jednego roku. Brak pozytywnych uzgodnień i opinii  projektu planu skutkuje wstrzymaniem procedury planistycznej i wymaga korekty koncepcji planu celem uzyskania wymaganego uzgodnienia. Dlatego też, w zależności od fizjografii terenu, stopnia zalesienia oraz klasy bonitacyjnej gruntów rolnych występujących w danym obrębie lub sekcji, różny jest okres pozyskiwania wymaganych uzgodnień i opinii. Dodatkowo, część terenów gminy znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i przyrodniczej (obszary Natura 2000, Warszawski Park Krajobrazowy) oraz zalewowej,  co powoduje spełnienie szeregu warunków niezbędnych do uzgodnienia projektu planu.


Mając na względzie oczekiwania społeczne ukierunkowane na potrzeby inwestycyjne właścicieli nieruchomości w interesie gminy jest, aby procedura zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przebiegała sprawnie i zakończyła się możliwie jak najszybciej. Podkreślić ponadto należy, że gmina przystąpiła do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do całego terenu gminy, co oznacza, że prace planistyczne realizowane są równocześnie w odniesieniu do 15 sekcji planistycznych (28 obrębów).

W 2013 roku uchwalone zostały następujące plany:
• SEKCJA  F1 (Jadwisin) – wejście w życie z dniem 15.07.2013 r.
• OBSZAR  C miasto Serock (obręby 13, 14, 15 - rejon ulic: Warszawskiej,  Zakroczymskiej do granic miasta i wsi Karolino) -  wejście w życie z dniem 17.06.2013 r.
• OBRĘB 20 (miasto Serock - obszar pomiędzy ul. Leśną i granicami miasta z gminą Pokrzywnica)  -  wejście w życie  z dniem 17.10.2013 r.

W 2014 roku uchwalone zostały następujące plany:
• OBSZAR D  miasto Serock (obręby 16, 17, 18, 19 obszar pomiędzy ulicami: Radziwiłła, Warszawską, Radzymińską  i linią brzegową Jeziora Zegrzyńskiego) - wejście w życie z dniem 28.04.2014 r.
• OBSZAR A  miasto Serock (obręby 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12 - obszar pomiędzy ulicami: Zakroczymską, Pułtuską, Polną do granic miasta z gminą Pokrzywnica i ul. Moczydło) – wejście w życie z dniem 29.04.2014 r.
• SEKCJA C (wsie: Jachranka, Izbica, Dosin, Skubianka) – wejście w życie z dniem 20.06.2014 r.
• SEKCJA A (wsie: Zalesie Borowe, Zabłocie, Święcienica, Guty) – uchwalenie planu 26.05.2014 r.


W 2014 roku planuje się  uchwalenie planu dla pozostałych sekcji i obszarów:
miasto

•    OBSZAR  B  (obręby 06, 07, 08, 09 - obszar pomiędzy ulicami: Warszawską, Radzymińską, linią brzegową Jeziora Zegrzyńskiego i granicami miasta Serock i wsi Wierzbica) – wyłożenie planu do dnia 30.06.2014 r., rozpatrzenie uwag do planu do dnia 7.08.2014 r. , planowane uchwalenie planu wrzesień/październik 2014 r.

gmina

 • SEKCJA B (wsie: Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo, Bolesławowo) – planowane uchwalenie planu 31 lipca 2014 r.

• SEKCJA C1 (Borowa Góra) –złożono wniosek do Marszałka Woj. Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, wyłożenie planu wrzesień 2014 r.
• SEKCJA  D (wsie: Wola Kiełpińska, Szadki, Wola Smolana) - złożono wniosek do Marszałka Woj.Mazowieckiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, wyłożenie planu wrzesień 2014 r
• SEKCJA  E (wsie: Stasi Las, Karolino, Marynino, Ludwinowi Zegrzyńskie, Dębinki) -. złożono wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, opracowywany jest wniosek na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, wyłożenie planu grudzień 2014 r.
• SEKCJA  G  (Wierzbica) oczekujemy na zmianę decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie gruntów rolnych, wyłożenie planu wrzesień 2014 r.
• SEKCJA H (wsie: Łacha, Gąsiorowo, Kania Polska, Kania Nowa) - projekt planu przygotowywany do zaopiniowania przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, planowane wyłożenie planu I kwartał 2015 r.
• SEKCJA  H1 (Nowa Wieś) – opracowywany wniosek na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych, wyłożenie planu  październik 2014 r.
    
W odniesieniu do sekcji i obszarów dla których Rada Miejska podjęła uchwałę zatwierdzającą projekt planu, kolejnym etapem jest przesłanie całej dokumentacji planistycznej do Wojewody Mazowieckiego celem sprawdzenia zgodności z prawem przeprowadzonej procedury oraz  publikacja miejscowego planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego co  trwa  ok.3-ch miesięcy na wejście uchwały w życie od dnia jej podjęcia.
Szczegółowe informacje o terminach wyłożenia i uchwalenia planu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, prasie lokalnej (Gazeta To i Owo) oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy Serock

Joanna Gwadera
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego.

 

Remont ul. Pułku Radio w Zegrzu

Siódmego lipca rozpoczął się remont ul. Pułku Radio w Zegrzu. Wykonawcą robót jest P.P.H.U. ANETKA Aneta Cieślińska z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim
W ramach zadania przewiduje się  wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku około 100 m (tj. od ul. Groszkowskiego do odcinka przebudowywanego w ubiegłym roku), remont istniejących chodników  oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.
Planowany termin zakończenia remontu przewidziano na koniec lipca 2014 r.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 • -

Budowa parkingu przy ul. Juzistek w Zegrzu

W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się budowa parkingu przy ul. Juzistek w Zegrzu. Wykonawcą robót jest firma RYMIX – BIS S.A. z Warszawy, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
W ramach zadania przewiduje się budowę 69 miejsc parkingowych wraz z jezdniami manewrowymi wykonanymi w technologii betonowej kostki brukowej oraz  budowę oświetlenie terenu parkingu.
Planowany termin przekazania parkingu do użytkowania zaplanowano na koniec lipca 2014 r.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 • -
 • -

Projekty sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w Serocku

Na zlecenie gminy został opracowany projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący ulice Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuską, Sadową, Zieloną, Jabłoniową, Milewskiego oraz Oleńki w Serocku. W ramach projektu zostało zaprojektowany kanał grawitacyjny z rur PVC o średnicy  200 mm (L=1573 mb), kanał grawitacyjny z rur PE o średnicy 250 mm (L = 360 mb),  przyłącza z rur PVC o średnicy 160 mm (L= 887 mb) oraz podwójny rurociąg tłoczny 2 x PE o średnicy 90 mm (2x305mb). W ramach projektu zostało zaprojektowanych 97 przyłączy kanalizacyjnych. Projekt zakłada odprowadzenie ścieków z ulicy Zielonej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej  we wschodniej części ulicy Zielonej. Rurociąg zbierający ścieki z ulicy Pułtuskiej zostanie włączony do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej i Zielonej. Natomiast ścieki z ulic Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Sadowej, Jabłoniowej, Milewskiego, Oleńki spłyną grawitacyjnie do przepompowni ścieków, która zostanie zlokalizowana na terenie działki nr ew. 40/2 obręb 3 przy skrzyżowaniu ulic Nodzykowskiego i Milewskiego, stąd przewodem tłocznym ulicą Nodzykowskiego zostaną odprowadzone do istniejącego kanału grawitacyjnego w ulicy Traugutta. Ponadto ze względu na ukształtowanie terenu do trzech posesji przy ulicy Oleńki zaprojektowano trzy przydomowe pompownie ścieków. Koszt budowy określony na podstawie kosztorysów inwestorskich to 2 317 410,49 zł. Zakres projektu przedstawiono kolorem brązowym na mapce poniżej.

 • -

W ramach tej samej umowy firma Biuro Projektowo – Inwestycyjne Zygmunt Lisowski z miasta Chełm opracowała projekt sieci kanalizacji w ulicy Krasińskiego w Serocku. W ramach tego projektu został zaprojektowany kanał grawitacyjny o średnicy 200 mm (L = 274 mb) oraz przyłącza kanalizacyjne o średnicy 160 mm (L=194,5mb). W ramach projektu zostało zaprojektowanych 20 przyłączy kanalizacyjnych. Wartość budowy zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim to 289 817,13 zł.
Budowa sieci na podstawie opracowanych  projektów przewidziana jest na lata 2014-2017.
Na budowę obydwu sieci gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Relacja z LI sesji Rady Miejskiej

W dniu 30 czerwca 2014r. odbyła się LI sesja Rady Miejskiej w Serocku.
Po przedstawieniu przez Przewodniczącego i Burmistrza informacji o działalności między sesjami oraz złożeniu przez radnych zapytań i interpelacji, przystąpiono do rozpatrywania projektów przedłożonych przez Burmistrza uchwał.
W pierwszej kolejności zostały rozpatrzone projekty uchwał dotyczące upoważnienia Burmistrza do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I- Gospodarka wodno- ściekowa oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Serocku oraz na terenie gminy Serock.
Ważnym punktem porządku obrad sesji była podjęta przez Radę Miejską uchwała w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock. W 2013r. radni wyrazili zamiar połączenia ww. instytucji. Połączenie ww. instytucji w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku nastąpi z dniem 1 stycznia 2015r. Radni przyjęli uchwałę przy 11 głosach za, 2 radnych było przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
W związku z wnioskiem Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu, Rada Miejska wyraziła zgodę na wykorzystanie herbu gminy Miasto i Gmina Serock na odznace pamiątkowej 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
Z inicjatywy Burmistrza podjęta została również uchwała określająca zasady dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Zgodnie z uchwałą dofinansowanie będzie wynosiło 3.000zł. Przedmiotowa uchwała wpłynie na wzrost zainteresowania wymianą przestarzałych, nieekologicznych systemów grzewczych i docelowo będzie miała wpływ na poprawę jakości powietrza w gminie. Uchwała została przyjęta przy 13 głosach za i 2 głosach wstrzymujących.
Wprowadzono również zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021 oraz zmiany w budżecie gminy w 2014r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej polegały przede wszystkim na dostosowaniu nakładów finansowych w poszczególnych latach w określonych przedsięwzięciach. Wprowadzone zostało także nowe przedsięwzięcie „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Miasta i Gminy Serock” w związku z potrzebą ogłoszenia nowego przetargu na odbiór odpadów komunalnych na lata 2015-2016. Zmiany w budżecie dotyczyły wprowadzenia i przekazania otrzymanych dotacji do jednostek organizacyjnych gminy. Zabezpieczone zostały środki na zadanie związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu na terenie gminy Serock, jak również na remont placu zabaw na osiedlu Nowy Świat w Serocku. Za przyjęciem ww. uchwał głosowało 11 radnych, natomiast 4 radnych- członków Klubu Radnych „Porozumienie i Dialog” wstrzymało się od głosu.
Następnie przystąpiono do realizacji punktu porządku obrad dotyczącego przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2013r. oraz udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.
W swoim wystąpieniu Burmistrz podkreślał, że rok 2013 można uznać za rok dobry pod względem finansowym i gospodarczym. Gmina pozyskała 5.650.000zł ze środków zewnętrznych, w tym 4.328.961,15zł stanowiły środki pochodzące z Unii Europejskiej.
W 2013r. na wydatki inwestycyjne gmina poniosła kwotę 8.975.940,44zł. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć budowę sieci wodociągowej w Wierzbicy, budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie na ul. Dojazdowej i ul. Okrężnej oraz na ul. Dworkowej i ul. Szaniawskiego wraz z przepompownią ścieków. Największą inwestycją rozpoczętą w ubiegłym roku była budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie Borowej Góry i Stasiego Lasu. W 2013r. były również realizowane inwestycje drogowe związane z przebudową ulic czy budową chodników. Ważną inwestycją zakończoną w 2013r. była budowa budynku wielorodzinnego w Jadwisinie, w ramach której przekazano do użytkowania 20 mieszkań.
Warto podkreślić, że gmina Serock za 2013r. za swoją działalność otrzymała następujące wyróżnienia: Gminny Lider Recyklingu, Samorządowy Lider Edukacji oraz Sportowa Gmina.
Następnie Burmistrz podziękował radnym Rady Miejskiej z Przewodniczącym Rady na czele, sołtysom, radom sołeckim, dyrektorom jednostek organizacyjnych, kierownikom, urzędnikom oraz wszystkim osobom, które pracowały na dobry wynik finansowy za rok 2013.
Po przedstawieniu stanowisk stałych Komisji Rady Miejskiej, które pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jolanta Kaczmarska odczytała wniosek Komisji dotyczący udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium za 2013r.
Stanowisko w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r. w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie i Dialog” przedstawiła Przewodnicząca Klubu Radnych Grażyna Woźnicka. Klub negatywnie ocenił sprawozdanie z wykonania budżetu i był przeciwny podjęciu uchwały  o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.
W następnej kolejności przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r. Za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, 5 radnych – członków Klubu Radnych „Porozumienie i Dialog” głosowało przeciw.
Po zakończeniu głosowania Burmistrz podziękował za udzielone absolutorium.
W punkcie dotyczącym spraw różnych radni i sołtysi zgłosili bieżące problemy, na które odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z LI sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

 

Rusza przebudowa napowietrznej linii średniego napięcia w ul. Warszawskiej i ul. A.A. Kędzierskich w Serocku

Dzięki wieloletnim staraniom władz samorządowych, w najbliższym czasie PGE Dystrybucja przystąpi do przebudowy napowietrznej linii średniego napięcia na ulicy Warszawskiej (odcinek od cmentarza do ul. Zakroczymskiej) oraz ulicy A.A. Kędzierskich na linie kablowe (podziemne). Prace budowlane rozpoczną się w dniu 7 lipca 2014 r. i potrwają najprawdopodobniej do końca lipca. Demontaż słupów wraz z napowietrznymi liniami wykonany zostanie po przełączeniu napięcia na nową linię kablową średniego.
Przypominamy, że prace te są kolejnym etapem modernizacji sieci energetycznej na terenie miasta przez zakład energetyczny. W latach uprzednich skablowane zostały linie napowietrzne średniego i niskiego napięcia na ul. Pułtuskiej, na odcinku od stadionu do ul. Zakroczymskiej.
W imieniu inwestora z góry przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

 

 • -

Ruszy dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock!

Z przyjemnością informujemy, że Rada Miejska w Serocku, w dniu 30 czerwca 2014 roku, przyjęła uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Przewidujemy, że dofinansowywanie przedsięwzięć polegających na wymianie systemów grzewczych na systemy proekologiczne wpłynie na wzrost zainteresowania mieszkańców wymianą przestarzałych nieekologicznych systemów grzewczych i docelowo będzie miało wpływ na poprawę jakości powietrza w naszej gminie.
Przyjęta przez Radę Miejską w Serocku uchwała wymaga już tylko zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz Wojewody Mazowieckiego. Po pozytywnym zaopiniowaniu i po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym wejdzie w życie, a na stronie internetowej urzędu ukaże się regulamin dofinansowania i wzory wniosków o udzielenie dofinansowania.

 

Miasto i Gmina Serock przyjazna rodzinom wielodzietnym

27 maja podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, w którym udział wzięła Para Prezydencka, Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwster Sokolnicki odebrał podziękowanie dla Miasta i Gminy Serock za wprowadzenie Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+.

Informacje o Serockiej Karcie Dużej Rodziny znajdują się TUTAJ, natomiast o Ogólnopolskiej KArcie Dużej Rodziny TUTAJ.

 

 • -

Kąpielisko w Serocku dopuszczone do kąpieli

Orzeczeniem Nr 2/14 z dnia 27.06.2014 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie o jakości wody w kąpielisku/miejscu zwyczajowym do kąpieli, w oparciu o wyniki badania wody, PPIS w Legionowie dopuścił do kąpieli kąpielisko przy ul. Retmańskiej w Serocku.

Pomoc dla Serbii

Ambasada Republiki Serbii w Warszawie, zwraca się z prośbą do mieszkańców oraz instytucji na terenie Miasta i Gminy Serock o pomoc humanitarną dla mieszkańców regionów tego kraju dotkniętych katastrofalną powodzią:
Szczegółowe informacje udziela
Referat Spraw Obywatelskich tel. (0-22) 782 88 25.

O podjętych inicjatywach powiadomimy WCZK Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
W załączeniu kopia dokumentu Ambasady Republiki Serbii.

Przebudowa ul. Warszawskiej i Pułtuskiej w Serocku

Trwają prace związane z realizacją pierwszego etapu przebudowy ulic Warszawskiej i Pułtuskiej w Serocku, w ramach którego przewidziano budowę zatok parkingowych po zachodniej stronie ulicy Pułtuskiej na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki i Radzymińską, a także budowę pasa włączeń ułatwiającego wyjazd z kompleksu handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej naprzeciwko cmentarza.
Niezwłocznie po zakończeniu tych prac Wykonawca przystąpi do drugiego etapu robót, tj. do budowy chodnika, zjazdów oraz zatoki autobusowej zlokalizowanych po zachodniej stronie ulicy Pułtuskiej na odcinku od ul. Zielonej do ul. Czeskiej. Ponadto w ramach drugiego etapu przeprowadzony będzie remont istniejącego chodnika oraz zjazdów zlokalizowanych na tym odcinku  po wschodniej stronie ul. Pułtuskiej.

 

 • -
 • -
 • -

Rozpoczynamy modernizację drogi i budowę chodnika w Skubiance.

Rozpoczynamy modernizację drogi i budowę chodnika w Skubiance.

    Podpisana została umowa miedzy Miastem i Gminą Serock a firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk. Inwestycja obejmuje modernizację drogi nr 180424W oraz budowę chodnika w Skubance. Zakres prac budowlanych obejmuje przebudowę jezdni o łącznej długości 1265.1 mb oraz przebudowę zjazdów indywidualnych – 75 szt. Powstaną nowe chodniki o łącznej powierzchni – 1593,5 m2. Całkowity koszt inwestycji to 1.752.076,02 zł brutto.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Certyfikat CEPiK wydany Straży Miejskiej w Serocku

Zgodnie z Decyzją nr 163/T/13 wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie art. 80c oraz art. 100c ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Komendanta Straży Miejskiej w Serocku wyrażono zgodę na udostępnienie Straży Miejskiej w Serocku danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców za pośrednictwem sieci publicznej z wykorzystaniem urządzeń teletransmisyjnych.
Na podstawie przedmiotowej decyzji oraz mając na względzie „Politykę certyfikacji dla urządzeń Systemu Informatycznego CEPiK” zwrócono się o wydanie certyfikatu, który został przyznany.
W wyniku tych działań w czerwcu 2014 roku Straż Miejska w Serocku uzyskała dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w skrócie CEPiK za pośrednictwem sieci publicznej z wykorzystaniem urządzeń teletransmisyjnych. Dostęp do tych danych zdecydowanie usprawni i ułatwi dalszą pracę naszych strażników oraz umożliwi ustalanie właścicieli pojazdów, którzy nieprawidłowo i uciążliwie dla społeczeństwa zaparkowali swoje „cztery kółka”.
Do chwili obecnej  przy ustalaniu właścicieli pojazdów strażnicy musieli zwracać się pisemnie do miejscowej Policji, co znacząco wydłużało czas reakcji. Za okazaną pomoc w tym aspekcie składamy podziękowania na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Serocku dla podległych funkcjonariuszy.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

 

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego w OSP w Serocku.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej zyskał funkcjonalny pokój konferencyjny. Na jego potrzeby zaaranżowane zostało pomieszczanie użytkowe wykorzystywane dotychczas w tym celu. Pomieszczenie to będzie służyło jako sala spotkań okazjonalnych i odpraw zespołu OSP w Serocku. W ramach robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania w pomieszczeniu wykonany został lekki samonośny strop z konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych wraz ze składanymi schodami zapewniającymi dostęp do części strychowej, okładziny ścian z paneli MDF, osłony grzejników oraz niezbędne instalacje elektryczna, rtv i wentylacyjna. Pokój konferencyjny został wyposażony również w gabloty na sztandary.    

 

 • -
 • -

Prace modernizacyjne przedszkola w Zegrzu

Prace modernizacyjne Przedszkola w Zegrzu

    W dniu 18.06.2014 r. została podpisana umowa między Miastem i Gminą Serock a firmą wyłonioną w przetargu nieograniczonym PAFO PRODUKCJA PCV I AL Spółka z o.o. na wymianę stolarki okiennej w ramach zadania „Modernizacja Przedszkola w Zegrzu”. Inwestycja obejmuje wymianę okien istniejących oraz montaż nowych w ilości 24 sztuk. Całkowity koszt inwestycji to 31.950,52 zł brutto.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 

Rozpoczyna się odbudowa zapory bocznej na odcinku Łacha – Kania

Szanowni Państwo
z satysfakcją informujemy, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego przetargu wyłonił wykonawcę projektu o nazwie „Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Kania”.
Wykonawcą odbudowy jest firma SKANSKA SA, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, która już w czerwcu 2014 r. rozpoczyna realizację projektu.         
W ten sposób zakończył się sukcesem pierwszy etap starań gminy i mieszkańców miejscowości zagrożonych zalaniem o poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
Przypominam, że począwszy od 2007 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz mieszkańcy zagrożonych miejscowości wielokrotnie występowali do wszystkich organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową w województwie mazowieckim i państwie o przeprowadzenie prac bagrowniczych na ujściowym odcinku Bugu oraz dokonanie oceny stanu technicznego i odbudowę zapór bocznych.
Stosowne pisma kierowane były do: Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Wo-jewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Warszawie, Kierownika Zarządu Zlewni w Dębem oraz Starosty Legionowskiego.
Zapory boczne jeziora Zegrzyńskiego chronią znaczne obszary terenu zabudowanego zarówno przez budownictwo wiejskie – gospodarstwa rolne, jak i rekreacyjne. Teren chroniony przez zaporę jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, gdyż na odcinku cofkowym Jeziora Zegrzyńskiego rzeka stwarza zagrożenie powstania zatorów lodowych.
      Zapora boczna Łacha – Kania o długości 5 150 m chroni obszary w widłach Narwi i Bugu od mostu w Wierzbicy do m. Kania Polska. Projektowana odbudowa będzie polegała min. na podwyższeniu i poszerzeniu korony istniejącego nasypu zapory do normatywnych wymiarów. Rozbudowa będzie prowadzona w kierunku zbiornika. Korpus zapory uszczelniony zostanie w osi przesłoną przeciwfiltracyjną. W podstawie skarpy odpowietrznej nasypu odtworzony zostanie drenaż rurowy. Na rozbudowywanych odcinkach zostanie wykonane zabezpieczenie przeciwbobrowe z siatki stalowej.
Łączny koszt odbudowy: 9.507432,10 zł.
Przewidywany termin zakończenia prac remontowych dnia 31 października 2015.

Edward Kowalewski
Inspektor ds. Obronności i Obrony Cywilnej

 

 

 

 

Inwestycyjnie w gminie

Zakończyliśmy prace przy budowie sieci wodociągowej w Borowej Górze i Stasim Lesie.
Firma WOD-BUD Jarosław Karpiński w ramach zawartej umowy wykonała:
- sieć wodociągową z rur PE SDR 17 o średnicach 90-160 mm metodą przewiertu sterowanego horyzontalnego o łącznej długości 4,1 km,
- przebudowę istniejących i budowa nowych przyłączy wodociągowych o średnicach 40-63 mm w ilości 156 sztuk oraz o łącznej długości 1, 9  km,
- przebudowę węzła wodociągowego Dn 150 mm w Stacji Wodociągowej przy ul. Długiej  w Stasim Lesie. Wykonawca wykonał ww prace za kwotę 1 010 935,77 zł. Inwestycja dofinansowana jest z projektu „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Podstawy usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Nadal trwają prace przy budowie sieci kanalizacji w Borowej Górze i Stasim Lesie
Obecnie został wykonany kanał w ulicy Poprzecznej, Kameralnej, Nasielskiej (od Poprzecznej do Długiej) oraz w ulicach prostopadłych do ulicy Długiej. Przewidywany termin zakończenia prac to marzec 2015 roku.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska – Szadki, Jadwisin
Firma INWOKAN  Tomasz Mianowski z siedzibą w Wyszkowie w ramach zawartej umowy w dniu 30.04.2014r. wykona rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska –Szadki, Jadwisin (szczegółowy zakres prac przedstawiono w  INFORMATORZE GMINY SEROCK nr 5/137 MAJ 2014 – strona 5). W ramach zawartej umowy w maju br została już wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ulicy Szkolnej w Jadwisinie na podstawie projektu opracowanego przez mieszkańców i bezpłatnie przekazanego do gminy do realizacji. Następnie według przekazanego harmonogramu w lipcu 2014 roku rozpoczną się prace przy budowie sieci wodociągowej na terenie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  i Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Jednocześnie Wykonawca prowadził będzie prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Dębe.  Przewidywany termin zakończenia prac to połowa maja 2015 roku. Na realizację tej inwestycji złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z projektu PROW na lata 2007 – 2013 „Podstawowe usługi gospodarki i ludności wiejskiej”, który pozytywnie został sprawdzony pod względem formalno - merytoryczny i obecnie czekamy na potwierdzenie dostępności środków finansowych.

Koncepcja kanalizacji Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka i Izbica
W dniu 23 maja 2014 roku podpisaliśmy umowę z firmą OPTINO Mariusz Cybułko z Grodziska Wielkopolskiego na wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka i Izbica. W ramach podpisanej umowy Wykonawca ma przedstawić sposób odprowadzenia ścieków od mieszkańców z terenu objętego koncepcją bezpośrednio do gminnych urządzeń kanalizacyjnych niezależnych od ośrodków/hoteli. Wartość umowy brutto to 17 712,00 zł.

Referat PRzygotowania i Realizacji Inwestycji

 

Już obowiązuje m.p.z.p. gminy Serock SEKCJA C (obręby: Dosin, Izbica, Jachranka, Skubianka)

Z dniem  20 czerwca 2014r. zaczął obowiązywać  nowy  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego gminy  Serock sekcja C (obejmujący obręby: Dosin, Izbica, Jachranka, Skubianka), który został uchwalony uchwałą nr 433/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 21.05.2014r. pod poz. 5167.

Zmiana obowiązującego dotychczas planu podyktowana była przede  wszystkim:

 1. potrzebą zwiększenia możliwości inwestycyjnych w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb społeczności lokalnej oraz  inwestorów zewnętrznych,
 2. stworzeniem przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla obecnych i przyszłych mieszkańców gminy,
 3. potrzebą dostosowania planu do obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji zawartych w przepisach odrębnych.

 

Plan dostępny jest na stronie internetowej gminy www.miasto.serock.pl  w zakładce: o gminie - planowanie przestrzenne.

 

Referat Gospodarki Gruntami

i Planowania Przestrzennego

Informacja o przyjęciu dokumentu dot. m.p.z.p. gminy Serock sekcja A ( obręby: Guty,Święcienica,Zabłocie,Zalesie Borowe)

Z treścią  dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego pok 44

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła w Ośrodku Pomocy Społecznej złożyć wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich będą wydawane już w lipcu.

- Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie. Szacujemy, że ze zniżek będzie mogło skorzystać nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 2 mln dzieci - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

 

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?

Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?

Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców. 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

 

Źródło:www.mpips.gov.pl

Wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – rekrutacja uzupełniająca w sierpniu

Wnioski można składać od 11 do 14 sierpnia 2014 roku do placówek, które dysponują wolnymi miejscami.
Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez miasto i gminę Serock, następujące placówki dysponują jeszcze wolnymi miejscami:
1. Samorządowe Przedszkole w Zegrzu – 7 miejscami (dzieci 3 i 4 letnie),
2. Oddział przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej w Zegrzu – 8 miejscami (dzieci 5 i 6 letnie),
3. Oddziały przedszkolne zorganizowane w Szkole Podstawowej w Serocku – 6 miejscami (dzieci 5 i 6 letnie).
Działając zgodnie z art. 20 zd. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) w przypadku, gdy publiczne przedszkole, publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie uzupełniające.
W związku z powyższym od 11 do 14 sierpnia 2014 r., odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do placówek dysponujących wolnymi miejscami. W tych dniach będzie można składać wnioski, wraz z załącznikami, o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.


Wzór wniosków i kryteria rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdą Państwo TUTAJ

                                
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

 

Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w przedszkolach i szkołach

„Wyprawka szkolna” 2014/2015

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w 2014 roku będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na czas triathlonu!

W dniu 15 czerwca 2014 r  przy ul. Rynek w Serocku na czas imprezy sportowej „TRIATHLON SEROCK 2014” wprowadza się czasową zmianę organizacji ruchu drogowego:

15 czerwca 2014 (do godz. 17.00)
 
- całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Kościuszki, a ul. 11-go  Listopada
/ trasa dla biegaczy /

- całkowite wyłączenie z ruchu ul. Rynek pomiędzy ul. Wolskiego a ul. Brukową
/ strefa zawodnicza i meta zawodów /

14 czerwca 2014 (od godz. 18.00) - 15 czerwca 2014 (do godz. 17.00)

- zakaz parkowania ul. Kościuszki /ruch dwukierunkowy  - prosimy o nieparkowanie na tej ulicy i przestawienie pojazdów/

- całkowite wyłączenie z ruchu ul. Wolskiego /strefa zmian zawodników; możliwość dojazdu mieszkańców do posesji po decyzji służb porządkowych/
      
Ruch pojazdów we wskazanym dniu (15 czerwca) w okolicy Rynku odbywać się będzie ulicami: Kościuszki (wjazd i wyjazd – ruch dwukierunkowy), Rynek (przy posesji nr 12 – 16) i Rynek (przy posesji nr 8 – 11), Brukowa, Retmańska, Zdrojowa i dalej brak możliwości przejazdu – powrót ww. ulicami do ul. Kościuszki, gdzie będzie wyjazd na ul. Pułtuską.


Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa z prośbą o zaparkowanie swoich pojazdów w miejscu innym niż wyłączone z ruchu. Przepraszamy za czasowe utrudnienia w ruchu, zapraszając jednocześnie do wzięcia udziału w imprezie oraz kibicowania zawodnikom – szczegóły i plan zawodów na stronie http://www.triathlonserock.pl/

W dniu imprezy zapraszam do skorzystania z miejsc wyznaczonych i parkingów przy ulicy Pułtuskiej, Poniatowskiego i św. Wojciecha (z wyłączeniem ulicy Farnej), przy Szkole Podstawowej w Serocku, przy Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Rynek – miejsca wskazane przez organizatorów i osoby zabezpieczające.

KIBICÓW, PIESZYCH I KIEROWCÓW PROSZĘ O ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI NA TRASACH ZAWODÓW. ZAWODNICY NA ROWERACH BĘDĄ PORUSZAĆ SIĘ Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ - WEJŚCIE PRZED TAK ROZPĘDZONY ROWER STANOWI OGROMNE ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA.

Proszę o dostosowanie się do instrukcji przekazywanych przez służby porządkowe - to zapewni Państwu i zawodnikom bezpieczeństwo.

 

Komendant Straży Miejskiej w Serocku

 

Zakaz zatrzymywania się na ul. Św. Wojciecha w Serocku

Nawiązując do wielu uwag i skarg zgłaszanych przez mieszkańców ul. Św. Wojciecha w Serocku, Urząd Miasta i Gminy przedstawia niniejszym projekt zmiany organizacji ruchu na w/w ulicy oraz ulicach Poniatowskiego i Farnej. Szczególnie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z przedstawioną propozycją  zmian i przesłanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r. pod adres e-mail: drogownictwo@serock.pl W przypadku akceptacji zaproponowanego rozwiązania ze strony mieszkańców oraz użytkowników przedmiotowej ulicy, przygotowany projekt stałej organizacji ruchu zostanie przedłożony do organu zarządzającego ruchem (Starosta Powiatu Legionowskiego) do zatwierdzenia i niezwłocznie wdrożony.

Informujemy jednocześnie, że proponowane zmiany w organizacji ruchu zakładają wprowadzenie zakazu zatrzymywania na całym odcinku ul. Św. Wojciecha w Serocku. Propozycje te wynikają z faktu, iż parkujące na w/w ulicy pojazdy (głównie w trakcie mszy św. i w dniach, w których odbywa się targ na rynku), utrudniają dojazd do posesji oraz przejazd tą ulicą. Sytuacja taka rodzi zagrożenie życia lub mienia w przypadku konieczności interwencji służb ratowniczych. Projekt organizacji ruchu uwzględnia również wyznaczenie na ulicy Poniatowskiego, na której odbywa się ruch jednokierunkowy, miejsc postojowych na jezdni, wzdłuż chodnika. Bez zmian pozostaje natomiast organizacja ruchu na ul. Farnej.

 

 

 • -

Dyskusja publiczna nad kolejnym etapem m.p.z.p. miasta Serock obszar B

W dniu 10 czerwca 2014r.  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar B obejmującego obręby ewidencyjne nr 06, 07, 08 i 09.

Pomimo dużego zainteresowania projektem planu, w dyskusji uczestniczyło tylko kilku właścicieli nieruchomości objętych planem,  reprezentant  firmy wykonującej projektu planu oraz przedstawiciele urzędu.

Tytułem wstępu Burmistrz Miasta i Gminy Serock poinformował zebranych, że zmiana obowiązującego planu ma na celu zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej miasta, przekształcając tereny o innym przeznaczeniu i innych zasadach zagospodarowania oraz dostosowania problematyki planu do wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa.

Następnie współautor projektu przystąpił do omówienia planu wskazując rozwiązania przestrzenne i założenia zawarte w projekcie. Z uwagi na szczególny charakter terenu (skarpa, tereny szczególnego zagrożenia powodzią) objętego formami ochrony konserwatorskiej (liczne zabytki) oraz zmiany przepisów w tym zakresie, ustalenia planu kładą nacisk na uszczegółowienie zasad ochrony obiektów zabytkowych i ochrony przyrody a przede wszystkim bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Zgodnie z ustaleniami dokumentu tereny na obszarze planu wyznacza się pod realizację funkcji: mieszkaniowej, rekreacyjnej i usługowej.

Podczas dyskusji na bieżąco były wyjaśniane wątpliwości i udzielane odpowiedzi na pytania, a ewentualne dodatkowe uwagi mające wpływ na ustalenia planu należy przedłożyć na piśmie, które będą rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

PRZYPOMINAMY: Projekt planu dla obszaru B wyłożony będzie do publicznego wglądu do dnia 30 czerwca 2014r., natomiast uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 17 lipca  2014r. Zgłoszone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Rada Miejska rozpatruje uwagi a następnie uchwala  plan.

Po uchwaleniu planu, dokumentację planistyczną przekazuje się do Wojewody, który w ramach prowadzonego nadzoru prawnego weryfikuje ją.  W przypadku pozytywnej opinii, uchwała kierowana jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i po 30 dniach od ogłoszenia, plan zaczyna obowiązywać.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

 • -
 • -
 • -

Relacja z XLIX sesji Rady Miejskiej

W dniu 26 maja 2014r. odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Serocku, obejmująca 25 punktów porządku obrad. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego i Burmistrza informacji o działalności między sesjami oraz złożeniu przez radnych zapytań i interpelacji, przystąpiono do realizacji uchwał.
W pierwszej kolejności z inicjatywy Burmistrza została podjęta uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcji A, obejmującego obręby: Guty, Święcienica, Zabłocie, Zalesie Borowe. Na terenie objętym planem w przeważającej większości występują tereny rolne i leśne. Występują również tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową bądź zabudowę mieszkaniową połączoną z usługami. Podczas prac planistycznych wszystkie wnioski mieszkańców, właścicieli gruntów na tym terenie, zostały uwzględnione w granicach wynikających z zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W okresie od 6 lutego do 7 marca 2014r. plan był poddany procedurze wyłożenia do publicznego wglądu. Z uwagi na brak zainteresowanych osób dyskusja publiczna wyznaczona na dzień 19 lutego 2014r.
nie odbyła się. Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi. Przystępując do głosowania nad przedłożonym przez Burmistrza projektem planu radni podjęli ww. uchwałę przy 11 głosach za, od głosu wstrzymało się 4 radnych z klubu radnych „Porozumienie i Dialog”.
Burmistrz przedłożył radym uchwały w sprawie nadania nazw drogom
w miejscowości Ludwinowo Dębskie (ul. Doliny Sosnowej), Kania Nowa (ul. Sokola), Nowej Wsi (ul. Damiana) oraz w Serocku (ul. Jana Kochanowskiego).
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Radzie Miejskiej  została przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. Dokument ten dotyczy polityki społecznej prowadzonej na terenie gminy.
Z inicjatywy Burmistrza zmieniony został program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2013-2017. Zmiana była spowodowana koniecznością uwzględnienia w programie oddania do użytku nowego budynku w Jadwisinie na ul. Konwaliowej 2 wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych spoza klubu radnych „Porozumienie i Dialog”.
Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021 oraz zmian w budżecie. Zmiana WPF dotyczyła zmian w planie dochodów i wydatków na 2014r. Ponadto dokonano zmian polegających na dostosowaniu limitów
w roku 2014 w dwóch przedsięwzięciach: „Z nadzieją w przyszłość” oraz „Adaptacja obiektu administracyjno- bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku”. Zgodnie z uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014r., przeznaczono kwotę 100.000zł na przeprowadzenie remontów budynków komunalnych z mieszkaniowego zasobu gminy. Zabezpieczone zostały także środki na przystosowanie placówek oświatowych na terenie gminy Serock do przyjęcia dzieci w wieku przedszkolnym. W związku
z zakończeniem prac projektowych i przygotowaniem inwestycji do realizacji, zwiększono plan wydatków o kwotę 164.000zł na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja obiektu administracyjno-bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15  Serocku.” Wprowadzono także nowe zadanie inwestycyjnej pod nazwą „Modernizacja placu zabaw w Zegrzu.” Zwiększony został również plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z koniecznością zatrudnienia opiekunów obozu piłkarskiego, zakupem niezbędnego wyposażenia kąpieliska oraz materiałów niezbędnych do organizacji imprezy sportowej TRIATHLON SEROCK 2014, jak również dofinansowaniem młodzieżowego obozu szkoleniowego dla członków drużyn piłkarskich OSiR Serock oraz sekcji tenisa stołowego.
W uznaniu zasług wniesionych w realizację współpracy partnerskiej między gminą Miasto i Gmina Serock a Miastem Dzierżoniów, a także współpracy w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć, na wniosek Burmistrza, Rada Miejska w Serocku nadała Miastu Dzierżoniów medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock.”
Również na wniosek Burmistrza, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy gminą Miasto i Gmina Serock a Głyboczycką Radą Wiejską rejonu Żytomierskiego obwodu Żytomierskiego na Ukrainie. Współpraca pomiędzy samorządami będzie zmierzała w kierunku podejmowania wspólnych działań na rzecz wzajemnego rozwoju. Radni wyrazili wolę nawiązania współpracy przy 12 głosach za, od głosu wstrzymało się 3 radnych z klubu radnych „Porozumienie i Dialog”.
W dalszej kolejności radni przyznali nagrody pieniężne za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu dla dwóch zawodników I drużyny piłki nożnej Klubu Sportowego „Sokół” Serock- Adriana Koza i Michała Krasnowskiego.
Przyjęte zostały protokoły z kontroli dokonanej przez Komisję Rewizyjną w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w 2013r., jak również kontroli wykonywania postanowień zawartych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w latach 2012-2013.
W punkcie dotyczącym spraw różnych radni zgłosili wiele zapytań, na które otrzymali odpowiedź ze strony Burmistrza.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLIX sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

 

Wnioski o zorganizowanie lub zwrot kosztów przejazdu dzieci/uczniów z niepełnosprawnością do szkół i placówek

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością z terenu Miasta i gminy Serock, zgodnie z art. 14a ust. 4 i 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, mogą wystąpić z wnioskiem o zorganizowanie lub zwrot kosztów dowożenia dzieci/uczniów do najbliższych szkół lub placówek, w których realizują obowiązek przedszkolny, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Uprawnieni do dowozu są:
1) dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego,   
2) uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, w najbliższej szkole podstawowej i gimnazjum,
3) uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w najbliższej szkole ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
4) uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, uczestniczący w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, w ośrodkach umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Dowóz zorganizowany (Wniosek Nr 1)
Usługa przewozowa zakupowana jest przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
Rodzice zainteresowani tą formą przewozu powinni złożyć w ZOSiP w Serocku, ul. T. Kościuszki 15, następujące dokumenty:
a) wniosek o dowóz zorganizowany,
b) kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
c) aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) zaświadczenie ze szkoły placówki, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać dziecko.

Dowóz indywidualny realizowany przez rodziców własnym samochodem (Wniosek Nr 2)
Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić dziecko do szkół lub placówek otrzymują zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w umowie pomiędzy Dyrektorem ZOSiP i rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w ZOSiP w Serocku, ul. T. Kościuszki 15 następujące dokumenty:
a) wniosek o dowóz indywidualny,
b) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
c) kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) zaświadczenie ze szkoły, placówki do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko,
e) kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,
Warunkiem korzystania z tej formy dowozu jest aby rodzice / prawni opiekunowie byli właścicielami samochodu.

Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (Wniosek Nr 3)
Rodzice zainteresowani tą formą powinni złożyć w ZOSiP w Serocku, ul. T. Kościuszki 15, następujące dokumenty:
a) wniosek o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej,
b) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
c) kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
d) zaświadczenie ze szkoły, placówki, do której uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Wnioski dotyczące dowozu na rok szkolny 2014/2015 należy składać w ZOSiP w Serocku, ul.
T. Kościuszki 15 do 27 czerwca 2014r., a w wyjątkowych sytuacjach przez cały rok.
       

 

Kolejne ulice w Serocku zyskały oświetlenie ledowe

Zakończono prace związane z budową i modernizacją oświetlenia na terenie miasta. Nowe oświetlenie uliczne zostało wybudowane na ulicy Jaśminowej w Serocku. Na ulicy Zakroczymskiej natomiast, stare oprawy sodowe o dużej mocy, zostały zastąpione ich odpowiednikami ledowymi. W sumie zainstalowane zostało 31 opraw ledowych o mocy 40W i 80W.

 

 • -

Praca przedszkoli w okresie wakacyjnym

25 maja 2014 roku odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory europejskie pozwolą obywatelom wywrzeć wpływ na przyszły polityczny kierunek Unii Europejskiej poprzez wybór 751 posłów do Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialnych za reprezentowanie ich interesów przez najbliższe pięć lat. Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy obywateli w UE, której skład jest wyłaniany w w wyborach bezpośrednich.

W maju 2014 roku zostanie wówczas wybranych 751 europosłów. Obywatele każdego państwa członkowskiego mają prawo wyboru określonej liczby posłów, w PE zasiada na przykład 51 posłów z Polski. Przydział miejsc jest określony w traktatach europejskich: państwa o większej liczbie ludności mają więcej miejsc niż mniejsze państwa, które otrzymują jednak więcej miejsc, niż wynikałoby to ze ścisłego stosowania zasady proporcjonalności. Państwa członkowskie uzgodniły pewną liczbę wspólnych reguł, z których najważniejszy jest obowiązek stosowania jednej z form reprezentacji proporcjonalnej. Każde państwo ma jednak prawo swobodnie decydować o wielu ważnych aspektach procedury głosowania. Na przykład niektóre państwa dzielą swoje terytorium na regionalne okręgi wyborcze, podczas gdy inne mają tylko jeden okręg wyborczy. W Polsce posłowie do PE są wybierani w 13 okręgach. Państwa mogą również decydować o konkretnym dniu wyborów do PE zgodnie z ich tradycją w tym zakresie, ale wszędzie głosowanie musi odbyć się w tym samym tygodniu. Zwyczajowo rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie głosuje się w czwartek, a kończy w niedzielę, kiedy to głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich. W 2014 roku wybory powinny się w Polsce – w niedzielę 25 maja. Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, Parlament Europejski stał się pełnoprawnym współustawodawcą i odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu europejskiej polityki. Współdecyduje też o budżecie UE. Wyniki wyborów muszą być także uwzględnione przez przywódców państw członkowskich podczas mianowania kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej.  Oddając głos w wyborach europejskich wywiera się wpływ na skład Parlamentu i na decyzje podejmowane przez instytucje europejskie przez kolejne pięć lat.

Źródło: www.europarl.pl

UWAGA

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7 – 21.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje na temat wyborów można uzyskać w pokoju nr 1 pod numerem telefonu 782-88-55. Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców są dostępne w pok. Nr 2.

Wnioski i formularze związane z Eurowyborami dostępne są pod linkiem:

http://www.miasto.serock.pl/62,ewidencja-ludnosci.html

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Magdalena Łoniewska

Obwieszczenie Burmistrza M i G Serock o wyłożeniu projektu m.p.z.p. gminy Serock obszar B - obręby: 06,07,08,09

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock obszar B (obręby: 06,07,08,09)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 29 maja do 30 czerwca 2014 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21, w pokoju nr 44, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 roku o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy Serock.

Rusza nabór do Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Informacje o naborze znajdują się pod linkiem:

http://www.bip.serock.pl/1504,rada-seniorow.html

Zapraszamy na dyskusję publiczną nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja B

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza na wyznaczoną w dniu 13  maja 2014r. na godz. 1400 dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja B obejmującego obręby – Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo.

Nowy program sygnalizacji świetlnej

Informujemy, że w dniu wczorajszym ok. godz. 9.00 wprowadzony został nowy program działania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Pułtuskiej, Warszawskiej, Zakroczymskiej i Wyzwolenia w Serocku. W ramach nowego programu skrócony został czas oczekiwania na sygnał zielony dla kierowców jadących z ul. Zakroczymskiej w ul. Pułtuską lub Wyzwolenia, a co najważniejsze – sygnalizacja została rozbudowana o dwa sygnalizatory S-2 tzw. „zielona strzałka” dla prawoskrętów z ul. Zakroczymskiej w ul. Warszawską oraz z ul. Wyzwolenia w ul. Pułtuską.
Przypominamy, że zielona strzałka oznacza warunkowe pozwolenie na wjazd za sygnalizator. Warunek jest taki, że należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu. W szczególności chodzi o pieszych, dla których w tym momencie nadawany jest sygnał zielony oraz o pojazdy poruszające się po prostopadłej drodze. Zielona strzałka nie jest bowiem zielonym światłem! Obowiązkiem kierującego pojazdem, gdy nadawana jest zielona strzałka, jest zatrzymanie się przed sygnalizatorem. Przepis ten wynika z dużego prawdopodobieństwa, że na przejściu dla pieszych (za sygnalizatorem) znajdują się osoby przechodzące przez jednię. Zatrzymanie się konieczne jest również dlatego, że osoby te mogą być zasłonięte przez inne pojazdy. Kontynuacja jazdy możliwa jest dopiero wówczas, gdy kierowca upewni się, że jego manewr nie stworzy zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Kolejne zatrzymanie może nastąpić wówczas, gdy kierujący dojedzie do drogi poprzecznej. Tam również musi ustąpić pierwszeństwa. Zatrzymanie nie jest konieczne, gdy kierujący ma pewność, że na nikim nie wymusi pierwszeństwa.
Mamy nadzieję, że nowy program sygnalizacji świetlnej pozwoli na bardziej płynny ruch na w/w skrzyżowaniu.

 

 • -

Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

JUŻ OBOWIĄZUJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SEROCK OBSZAR A (obręby: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12) OBSZAR D (obręby: 16, 17, 18, 19)

Z dniem 28 kwietnia 2014r. zaczęły obowiązywać nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Serock:
1. obszar A obejmujący obręby ewidencyjne nr 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11 i 12 uchwalony uchwałą nr 420/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.02.2014r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 28.03.2014r. pod poz. 3116),
2. obszar D, obejmujący obręby ewidencyjne nr 16, 17, 18 i 19,  uchwalony uchwałą nr 410/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2014r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 27.03.2014r. pod poz. 3027).
Zmiana obowiązującego dotychczas planu podyktowana była przede  wszystkim potrzebą zwiększenia możliwości inwestycyjnych obszarów graniczących z obwodnicą w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb społeczności lokalnej miasta i inwestorów zewnętrznych,  jak również określeniem nowej polityki przestrzennej wynikającej ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock przyjętego uchwałą nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009r.

Plany dostępne są na stronie internetowej gminy www.miasto.serock.pl  w zakładce – o gminie - planowanie przestrzenne.


Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

dotyczy ulicy Wąskiej w Serocku.

Treść obwieszczenia:

 

Prowadzenie sprzedaży na serockim rynku

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że istnieje możliwość prowadzenia sprzedaży na rynku miejskim w Serocku w każdy dzień tygodnia – opłata targowa będzie pobierana jednak tradycyjnie, tylko w środy i soboty.
Zapraszamy do skorzystania z powyższej możliwości.

Referat Spraw Obywatelskich

 

Efektywność wydatków gminnych na oświatę

Miasto i Gmina Serock na 8 miejscu w ogólnopolskim rankingu małych miast ze względu na koszt uzyskania wzrostu EWD ( Edukacyjnej Wartości Dodanej) podanym w opracowaniu „Oświata w finansach samorządów gminnych” prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, dr Julita Łukomska.

Tak wysokie miejsce w rankingu świadczy o efektywności wydatków gminnych na oświatę . W skrócie można to określić jako dobrą jakość edukacji za dobrą cenę.

EWD jest definiowana jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku nauczania na danym etapie szkolnym, czyli odpowiada na pytanie;jaki postęp osiągają uczniowie w trakcie nauki. Podstawą do obliczenia wskaźnika efektywności wydatków gminnych na oświatę były dane Instytutu Badań Edukacyjnych o „edukacyjnej wartości dodanej”, odnoszące się do postępów osiągniętych przez uczniów gimnazjów.

Dziękujemy dyrektorom, nauczycielom oraz innym pracownikom oświaty za skuteczność i wysoką jakość podejmowanych działań.

Dyrektor ZOSiP
A. Melion

 

Wybory do Europarlamentu 2014 - Informacja ws. zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborcz

Informacja ws. zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r. stanowiącym załącznik do Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014r., w dniu 2 maja 2014r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.
 

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy Serocku, w Referacie Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych II piętro pok. 55, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek 8.00-18.00, od wtorku do piątku 8.00-16.00. Informacja tel. 22 / 782 88 84. 

 

Formularz zgłoszenia do pobrania

Konsekwencje za samowolne użytkowanie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

W dniu 15.04.2014r. do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wpłynęło pismo Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie z prośbą o przekazanie do publicznej wiadomości  komunikatu wydanego wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie bezumownego użytkowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Niniejszym przedstawiamy Państwu treść ww. komunikatu.

Joanna Gwadera
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

KALENDARIUM WYBORCZE

 

Szanowni Wyborcy

Poniżej przedstawiamy kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu    Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

do dnia 4 maja 2014 r.

sporządzenie spisów wyborców

od dnia 4 maja 2014 r.  do dnia 11 maja 2014 r.

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających zasadniczą służbę wojskowa w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennych pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę

 

do dnia 11 maja 2014 r.

składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce st- zgłaszanie burmistrzowi przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

 

do dnia 15 maja 2014 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 20 maja 2014 r.

Składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do dnia 22 maja 2014 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania  utworzonych za granicą

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach   głosowania utworzonych na tych statkach 

UWAGA

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 maja 2014 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7 – 21.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje na temat wyborów można uzyskać w pokoju nr 1 pod numerem telefonu 782-88-55. Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców są dostępne w pok. Nr 2.

Wnioski i formularze związane z Eurowyborami dostępne są pod linkiem:

http://www.miasto.serock.pl/62,ewidencja-ludnosci.html

Wybory europejskie, które odbędą się w maju 2014 roku, pozwolą obywatelom wywrzeć wpływ na przyszły polityczny kierunek Unii Europejskiej poprzez wybór 751 posłów do Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialnych za reprezentowanie ich interesów przez najbliższe pięć lat. Co pięć lat obywatele Unii Europejskiej wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – instytucji reprezentującej interesy obywateli w UE, której skład jest wyłaniany w w wyborach bezpośrednich.

 

W maju 2014 roku zostanie wówczas wybranych 751 europosłów. Obywatele każdego państwa członkowskiego mają prawo wyboru określonej liczby posłów, w PE zasiada na przykład 51 posłów z Polski. Przydział miejsc jest określony w traktatach europejskich: państwa o większej liczbie ludności mają więcej miejsc niż mniejsze państwa, które otrzymują jednak więcej miejsc, niż wynikałoby to ze ścisłego stosowania zasady proporcjonalności. Państwa członkowskie uzgodniły pewną liczbę wspólnych reguł, z których najważniejszy jest obowiązek stosowania jednej z form reprezentacji proporcjonalnej. Każde państwo ma jednak prawo swobodnie decydować o wielu ważnych aspektach procedury głosowania. Na przykład niektóre państwa dzielą swoje terytorium na regionalne okręgi wyborcze, podczas gdy inne mają tylko jeden okręg wyborczy. W Polsce posłowie do PE są wybierani w 13 okręgach. Państwa mogą również decydować o konkretnym dniu wyborów do PE zgodnie z ich tradycją w tym zakresie, ale wszędzie głosowanie musi odbyć się w tym samym tygodniu. Zwyczajowo rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii i Holandii, gdzie głosuje się w czwartek, a kończy w niedzielę, kiedy to głosowanie odbywa się w większości państw członkowskich. W 2014 roku wybory powinny się w Polsce – w niedzielę 25 maja. Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, Parlament Europejski stał się pełnoprawnym współustawodawcą i odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu europejskiej polityki. Współdecyduje też o budżecie UE. Wyniki wyborów muszą być także uwzględnione przez przywódców państw członkowskich podczas mianowania kandydatów na przewodniczącego Komisji Europejskiej.  Oddając głos w wyborach europejskich wywiera się wpływ na skład Parlamentu i na decyzje podejmowane przez instytucje europejskie przez kolejne pięć lat.

 

Źródło: www.europarl.pl

 

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

                                                                                    Magdalena Łoniewska

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo,
Informujemy o możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniach i doradztwie w zakresie proekologicznych rozwiązań systemów grzewczych i elektrycznych, systemów opartych na odnawialnych źródłach energii i biopaliwach, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów oraz małej energetyki wiatrowej.

Projekt unijny pt. "Złap wiatr w żagle'' realizowany przez firmę Forecast Consulting kierowany jest do przedsiębiorstw z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa mazowieckiego. Udział w projekcie to nie tylko możliwość podniesienia kwalifikacji i umiejętności właścicieli firm i pracowników, ale przede wszystkim szansa na wyprzedzenie konkurencji w drodze po unijne środki z nowej perspektywy finansowej oraz na realne oszczędności w firmie.

Po odbyciu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty.

Rekrutacja trwa. Zachęcamy do kontaktu!

Szczegółowe informacje na stronie: www.zlapwiatr.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba miejsc ograniczona! Najbliższe szkolenia już w kwietniu!


Referat Spraw Obywatelskich

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości,  że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  na okres 21 dni, tj. od dnia 09.04.2014r. do dnia 29.04.2014r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w formie bezprzetargowej:

 1. działki nr 145/9 obr.07 w Serocku o powierzchni 138 m2 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej,
 2. działki nr 16/12 obr.04 w Serocku o powierzchni 79 m2 na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami  i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Serock (pok. Nr 51), tel.(022) 782-88-28.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.zm.)  podaje do publicznej wiadomości,  że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  na okres 21 dni, tj. od dnia 09.04.2014r. do dnia 30.04.2014r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony (od dnia 30.04.2014r. do dnia 31.10.2014r.),:

 1. część działki nr 146 obr.07 w Rynku  w Serocku o pow. 1,50 m2  w celu usytuowania bujaka dla dzieci.

  Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Serock (pok. Nr 51), tel.(022) 782-88-29.

 

„Jak skutecznie i efektywnie opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego” - starostwo legionowskie zaprasza na konferencję

W ramach projektu „O architekturze w duchu zrównoważonego rozwoju” w dniu 14 maja 2014 roku zostanie zorganizowana konferencja pt. „Jak skutecznie i efektywnie opracowywać plany zagospodarowania przestrzennego”. Do udziału w konferencji chcielibyśmy zaprosić mieszkańców oraz przedstawicieli przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z gmin Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego tj. gmin Jabłonna, Wieliszew, Serock, Nieporęt, Radzymin, Dąbrówka i Somianka

Informacja o przyjęciu dokumentu dot. m.p.z.p. gminy Serock sekcja C (Dosin, Izbica, Jachranka, Skubianka)

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią - dot. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja C -obręb: Dosin, Izbica, Jachranka, Skubianka

Obwieszczenie Burmistrza M i G Serock o wyłożeniu projektu m.p.z.p. gminy Serock sekcja B (Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja B (obręby: Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt będzie wyłożony w dniach od 22 kwietnia do 23 maja 2014 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21, w pokoju nr 44, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 maja 2014 roku o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej urzędu (pok. 33)

Bezpłatne szkolenia branżowe dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców branży okołoturystycznej

Przypominamy o możliwości zapisu na bezpłatne szkolenia branżowe realizowane przez
Powiat Legionowski – ostatnie wolne miejsca!

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1: „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w  regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Szczegóły w dokumencie poniżej.
 

Przerwa w dostawie wody dla Borowej Góry

W miesiącu kwietniu bieżącego roku nastapią przerwy w dostawie wody dla odbiorców w ul. Nasielskiej w Borowej Górze. Powyższe utrudnienia spowodowane są ostatnim etapem przebudowy przyłączy wodociągowych i przepinkami odbiorców do nowego wodociągu.

Za utrudnienia przepraszamy.

http://www.wodociagiserock.pl

„Radosna szkoła” w Woli Kiełpińskiej

Miasto i Gmina Serock po raz kolejny otrzyma wsparcie finansowe w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”. Środki na utworzenie placu zabaw otrzyma Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego, wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.
Planowany koszt utworzenia placu zabaw wynosi 200.000,00 zł. z czego dotacja stanowi 100.000,00zł.,  50% wydatków pokryje gmina.
Szkoła planuje utworzyć plac zabaw dla dzieci najmłodszych. Będzie to miejsce, które zaspokoi naturalną potrzebę ruchu i zabawy u dzieci. Urozmaici pobyt w szkole i będzie stanowiło łagodne wprowadzenie w naukę szkolną poprzez ruch na świeżym powietrzu.   
Wydatki na utworzenie placu zabaw obejmą: projekt zagospodarowania terenu, instalację sprzętu rekreacyjnego m.in. zestawu wieżowego, ścianki wspinaczkowej, huśtawki, mostu łańcuchowego, równoważni i kładki, położenie bezpiecznej nawierzchni amortyzującej upadek, wykonanie trawnika, oraz tablicy informacyjnej.
Planowany okres realizacji zadania II - III kwartał 2014r.

ZOSiP

 

Informacja o osiągnięciach uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

W roku szkolnym 2013/2014 Mazowiecki Kurator Oświaty organizował dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego następujące konkursy przedmiotowe:
1) w szkołach podstawowych:
a) konkurs polonistyczny,
b) konkurs matematyczny,
c) konkurs przyrodniczy,
2) w gimnazjach:
a) konkurs polonistyczny,
b) konkurs matematyczny,
c) konkurs biologiczny,
d) konkurs chemiczny,
e) konkurs fizyczny,
f) konkurs geograficzny,
g) konkurs historyczny,
h) konkurs języka angielskiego,
i) konkurs języka francuskiego,
j) konkurs języka niemieckiego,
k )konkurs języka rosyjskiego.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Miasta i Gminy Serock brali udział w następujących konkursach  przedmiotowych:
w szkołach podstawowych: przyrodniczym, polonistycznym, matematycznym,
w gimnazjach: polonistycznym, chemicznym, biologicznym, matematycznym, historycznym, fizycznym, z języka angielskiego i rosyjskiego.  

Osiągnięcia uczniów  w konkursach przedmiotowych
1. Paweł Golec – laureat konkursu matematycznego, uczeń Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie,
2. Anna Jelonek – finalistka konkursu polonistycznego, uczennica  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
3. Magdalena Sobiech – finalistka konkursu polonistycznego, uczennica  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
4. Natalia Szachna – finalistka konkursu polonistycznego - uczennica  Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
5. Iga Jaworska – finalistka konkursu języka angielskiego – uczennica Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku,
6. Iga Jaworska – laureatka konkursu języka rosyjskiego – uczennica Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku.
Uprawnienia laureatów
- Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranego gimnazjum, wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów obowiązujących w danej placówce.
- Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną,
- Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego lub z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

Uprawnienia finalistów
Uczniowi, który uzyskał tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przysługuje wpis na świadectwie w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia.
Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych osiągnięć.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

 

Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku

W dniu 20 marca 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Miastem i Gminą Serock podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Gmina jako beneficjent przyznanej pomocy otrzyma 300 tyś. na realizację zadania związanego z rewitalizacją i adaptacją zabytkowego budynku dawnej szkoły zlokalizowanego przy ul. Św. Wojciecha, na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku.

 • -

Ankieta dotycząca komunikacji publicznej

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w okresie od 18 marca 2014 r. do końca maja  2014 r. zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca korzystania z komunikacji autobusowej na trasie Serock – Legionowo i na trasie Serock – Warszawa. Ankieta przeprowadzana będzie m.in. na przystankach, w autobusach, na targowisku, w szkole średniej.

W przypadku zgłoszenia się do Państwa ankietera prosimy o udzielenie rzetelnej odpowiedzi.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą cennym źródłem informacji na temat komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

 

Referat Spraw Obywatelskich

Przerwy w dostawie wody dla mieszkańców Stasiego Lasu i Borowej Góry

W związku z dobiegajacymi do końca pracami związanymi z przebudową wodociągu w ulicy Długiej w Stasim Lesie i ul. Nasielskiej w Borowej Górze mogą nastąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców zasilanych z ww. magistral. Obecnie prace polegają na przepinaniu węzłów bocznych odgałęzień oraz na przepinaniu przyłaczy poszczególnych odbiorców.

Zgodnie z uzgodnioinym harmonogramem z wykonawcą prace w ulicy Długiej powinny zakończyć się do 31 marca br., a prace w ul. Nasielskiej do 30 kwietnia br.

Za utrudnienia przepraszamy.

http://www.wodociagiserock.pl

Pierwsze inwestycje w tym roku

W dniu 26 lutego br. podpisana została umowa z firmą Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz z Legionowa na modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej z pełnym oliniowaniem dla boiska do piłki nożnej, siatkówki i piłki ręcznej oraz piłkochwytami z siatki polipropylenowej i profesjonalnym oświetleniem projektorowym. Ponadto w ramach robót towarzyszących wykonane zostanie nowe ogrodzenie terenu szkoły od strony ul. Pułtuskiej, które też będzie pełniło funkcję piłkochwytów. Jest to inwestycja o tyle ważna, bo oczekiwana przez młodzież i środowisko oświatowe od kilku lat. Przypomnieć należy w tym miejscu, że boisko to było pierwszym boiskiem o sztucznej nawierzchni (trawa syntetyczna) jakie powstało na terenie Miasta i Gminy Serock.

Termin zakończenia robót zgodnie z umową wyznaczony został na 20 czerwca 2014 r. Koszt modernizacji boiska wyniesie blisko 355 tyś. zł. Inwestycja została zgłoszona o dofinansowanie w kwocie 100 tyś. zł z „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok”. Liczymy na pozytywne decyzje w tej kwestii.
 

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Dobra wiadomość dla mieszkańców Dębego. Będzie kładka.

Nad drogą wojewódzką nr 632W w miejscowości Dębe powstanie funkcjonalne przejście dla pieszych i rowerzystów w postaci kładki. Powstanie ona w miejscu, gdzie obecnie istnieje przejście dla pieszych w poziomie jezdni i schody betonowe. Przejście to jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na jego lokalizację na łuku drogi wojewódzkiej, gdzie po przeprowadzonych w latach uprzednich remontach jezdni, natężenie ruchu znacznie wzrosło. Kładka zapewni komfortowe, a przede wszystkim bezpieczne, połączenie pomiędzy obiema częściami wsi podzielonej przez drogę wojewódzką. Głównym jednak czynnikiem przemawiającym za jej powstaniem było korzystanie z tego przejścia przez młodzież w wieku ponadgimnazjalnym uczęszczającą do pobliskiego Zespołu Szkół w Komornicy (dawne TGW w Dębem).
Budowa kładki to inicjatywa władz gminy. Pod koniec 2009 roku podpisana została umowa o współpracy Miasta i Gminy Serock z Województwem Mazowieckim, na mocy której gmina na własny koszt wykonała dokumentację projektową, Województwo zaś za pośrednictwem Mazowieckiego Zarząd Dróg Wojewódzkich, zobowiązało się do jej realizacji. Pozwolenie na budowę uzyskane zostało 14 listopada 2011 r. Z uwagi na brak środków finansowych w budżecie MZDW, nie udało się zrealizować tej inwestycji, ani w roku 2012, ani w 2013, mimo składanych obietnic. Wobec takiej sytuacji nie mogliśmy pozostać obojętni. Pod koniec 2013 roku władze gminy ponowiły wystąpienia do organów, które zobowiązały się wybudować kładkę. Ku naszemu zadowoleniu,  inwestycja ta została ujęta w planie finansowym MZDW na rok 2014. Cieszy nas ten fakt tym bardziej, że to „ostatni dzwonek” dla jej realizacji.
W dniu 4 marca br. ogłoszony został przez MZDW przetarg na budowę kładki. Termin składania ofert upływa z dniem 19 marca br. Zgodnie z treścią przetargu, budowa kładki potrwa do połowy grudnia 2014 r. Poniżej przedstawiamy wizualizacje opisywanego obiektu.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 • -

Konsultacje dot. Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PUŁTUSKIEJ 132 W SEROCKU W RAMACH INWESTYCJI: ”BUDOWA CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SEROCKU”

W dniu 07.03.2014r w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu działki zlokalizowanej przy ul. Pułtuskiej 132.
Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock na spotkanie przybyło około 30 mieszkańców.
Spotkanie rozpoczął Pan Burmistrz prezentując zakres dotychczas zrealizowanych prac, których finalnym efektem będzie opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku a także w przyszłości sama realizacja takiej inwestycji. Na dzień dzisiejszy zakończono już działania mające na celu pozyskanie terenu dla potrzeb realizacji planowanej inwestycji, i kontynuowane są prace związane z opracowywaniem koncepcji zagospodarowania tego terenu.
W projekcie przedstawiono rozwiązanie zagospodarowania terenu uwzględniające możliwość etapowania realizacji oraz możliwości wykorzystywania obiektów kubaturowych jak i urządzeń terenowych przez cały rok.
Projektowany kompleks sportowy, usytuowany wzdłuż głównej ulicy miasta, u wylotu w kierunku Pułtuska będzie stanowił ważny element infrastruktury zespołu miejskiego
Serocka. Uznano, że projektowany obiekt pełnowymiarowej hali sportowej (boiska do koszykówki, siatkówki, sale treningowe, siłownia, kręgielnia) wraz z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim zlokalizowanym w bezpośrednim jej sąsiedztwie, dla którego budynek hali będzie pełnił funkcję zaplecza, będą stanowiły centralny punkt zabudowy, jednocześnie będzie to 1 etap realizacji inwestycji. Kolejnym etapem powinna być budowa pływalni złożonej z kompleksu basenów rekreacyjnych wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi np. na salon odnowy biologicznej oraz basenu sportowego. W następnym etapie proponuje się realizację budynku kortów tenisowych z zapleczem szatniowym oraz kortów tenisowych zewnętrznych, które w sezonie zimowym mogą zostać przekształcone w lodowisko, skate park i zgrupowanie urządzeń do ćwiczeń gimnastyki na wolnym powietrzu.
Dalsza część terenu przewidziana jest dla rekreacyjnej strefy wyposażonej w  zjeżdżalnię rynnową, park linowy, altany do wypoczynku, ścieżki piesze do joggingu i strefy do ćwiczeń na otwartym powietrzu. Dla osób preferujących mniej forsowne formy aktywności zaprojektowano pole do mini golfa, zewnętrzne urządzenia rekreacyjne, miejsca do biesiadowania w altanach z terenowymi placami do gier i zabaw.
Wizytówką ośrodka od strony jeziora powinna być przystań wodna. W obecnym stanie żaden z ośrodków położonych nad jeziorem nie oferuje zacumowania na krótki czas i korzystania z otwartych i zamkniętych przestrzeni rekreacyjno- sportowych w jednym miejscu.

Niezmierne zadowolenie budzi fakt, że zaprezentowana koncepcja spotkała się z ogólną aprobatą uczestników spotkania. Jest to z pewnością wynikiem tego, że została ona opracowana zarówno pod kątem osób uprawiających sport bardziej profesjonalnie, jak i rodzin, dla których Centrum Sportu i Rekreacji będzie miejscem odpoczynku i relaksu. Ponadto, zorganizowane konsultacje pozwoliły stwierdzić, że ogromna większość potrzeb mieszkańców związanych z rekreacją, zostanie dzięki tej inwestycji zaspokojona.

Tą drogą pragniemy podziękować mieszkańcom za udział w spotkaniu oraz za przedstawione wnioski i sugestie.

O dalszych pracach zmierzających do sfinalizowania tego przedsięwzięcia będziemy Państwa systematyczne informować.

Referat Przygotowania i Realizaji Inwestycji

 • -
 • -

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 28 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: http://www.spes.org.pl/stypendia

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej w Internecie bazy danych. Prosimy pracowników służb społecznych o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nie posiadającym dostępu do komputera czy internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

Nowa ustawa o funduszu sołeckim

Uprzejmie informujemy Państwa, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Wiemy, że fundusz sołecki sprawdził się w praktycznym działaniu i spowodował ożywienie aktywności mieszkańców wsi. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:

- realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,

- możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,

- wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl.


źródło: www.kss.org.pl

Informacja o przyjęciu dokumentu planistycznego

XLVII sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 24 lutego 2014r. odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Serocku.
Po przedstawieniu i przyjęciu porządku obrad, radni przystąpili do jego realizacji. Przewodniczący Rady oraz Burmistrz przedstawili informacje o swojej działalności między sesjami. Radni złożyli interpelacje i zapytania, na które otrzymali odpowiedź ze strony Burmistrza.
W pierwszej kolejności została przedstawiona przygotowana z inicjatywy Burmistrza uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A.  W przyjętym planie w przeważającej większości występują tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i usługi. Występują również tereny leśne. Ponadto w planie zostały wskazane tereny zagrożone niskim poziomem wód, podsiąkaniem i zalewaniem.  
Na terenach obok obwodnicy wskazano tereny przemysłu i usług w granicach określonych w planie. Przez teren objęty ustaleniami planu uwidoczniono przebieg sieci napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia. Procedurze wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu towarzyszyło znaczne zainteresowanie mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy zarówno osobiście jak i telefonicznie zasięgali informacji z Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Również w trakcie publicznej debaty, która odbyła się 11 grudnia 2013r. z udziałem mieszkańców oraz radnych (P. Marka Bilińskiego oraz P. Włodzimierza Skośkiewicza) działający w imieniu Burmistrza urzędnicy oraz autor projektu planu udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Przedstawiony przez Burmistrza projekt planu uwzględnił oczekiwania mieszkańców. W trakcie wyłożenia projektu planu złożono uwagi, z których tylko jedna nie została uwzględniona. Przystępując do głosowania nad przedłożonym przez Burmistrza projektem planu radni podjęli ww. uchwałę przy 10 głosach za, od głosu wstrzymało się 5 członków Klubu Radnych „Porozumienie i Dialog.”
W związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty, w tym wprowadzeniem nowych zadań i kompetencji dla gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, Rada Miejska dokonała zmian w statucie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w celu dostosowania go do aktualnego stanu prawnego i potrzeb wykonywania nowych zadań.
Radni podjęli także z inicjatywy Burmistrza uchwałę w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Gminy wchodzące w skład aglomeracji zweryfikowały obszar i granice aglomeracji Serock. Wyznaczenie obszaru aglomeracji umożliwi inwestorowi pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji.
Rada Miejska dokonała również z inicjatywy Burmistrza zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Miasto i Gmina Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Zmiany dotyczyły głównie uwzględnienia nowopowstałych ulic oraz uszczegółowienia numeracji ulic, których przebieg znajduje się w kilku okręgach. Projekty uchwał zostały uzgodnione z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.
Z inicjatywy Burmistrza radni podjęli uchwałę w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę została określona na poziomie 2,63zł za 1m3 wody.  Cena wody uwzględnia 5% wzrost w stosunku do roku poprzedniego i jest najniższą ceną 1m3 wody wśród gmin okolicznych. Uchwała została przyjęta przy 14 głosach za, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Podjęta została także z inicjatywy Burmistrza uchwała dotycząca przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.  Burmistrz zwrócił się również do radnych o podjęcie dwóch uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Warszawie na realizację dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance”. Dokonano również zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021 oraz zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2014 roku.                
W związku z uzyskaniem w 2013r. dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zadanie dotyczące budowy kanalizacji gmina zrezygnowała z częściowego zaciągnięcia obligacji komunalnych. Zmiana WPF i zmiana w budżecie była spowodowana przede wszystkim koniecznością dokonania korekty kwoty długu i dostosowaniem spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji do faktycznych zobowiązań z tego tytułu. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Rada Miejska w Serocku poprała stanowisko Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego dotyczące wprowadzenia mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, które umożliwi inicjowanie i realizację lokalnych działań rozwojowych zwiększając jednocześnie poziom wydatkowania środków UE na obszarze gminy.
W punkcie dotyczącym spraw różnych, radni zgłosili liczne zapytania, na które odpowiedź ze strony Burmistrza zostanie udzielona w formie pisemnej.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLVII sesji Rady Miejskiej w Serocku.
Referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych
 

Pedagog specjalny w Zespole Szkół w Zegrzu

W szkołach ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock kształcą się także  dzieci niepełnosprawne oraz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Szczególnie zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów w tym zakresie występują w Zespole Szkół w Zegrzu, w związku z tym od 1 marca 2014 r., będzie tam zatrudniony, za zgodą organu prowadzącego, nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.
Dodatkowo zatrudniony w Zespole nauczyciel, będzie służył pomocą specjalistom i nauczycielom w:
- prowadzeniu zajęć edukacyjnych,
- realizacji zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnych programach  edukacyjno-terapeutycznym w doborze form i metod pracy z uczniami.
- prowadzeniu pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Ponadto pedagog specjalny  może uczestniczyć w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz może uczestniczyć w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych w 2013 roku

W 2013 roku Miasto i Gmina Serock pozyskała około 5 milionów 650 tysięcy  złotych z tytułu dofinansowania  realizowanych zadań, w formie dotacji i środków zewnętrznych.

Na powyższą kwotę  składają się między innymi:
- środki unijne z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania pn. „Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock – wchodzących w skład Aglomeracji Serock, w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu” z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”,
- środki unijne z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007 – 2013,
- środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn.; „Przedszkole na 5” Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację  projektu systemowego pt.: „Z nadzieją w przyszłość” w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, gdzie celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pt. „Szkoła na 6”, Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2. ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
- środki z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn.: „Program rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock”, którego celem było podniesienie jakości życie społeczności lokalnej poprzez realizację programu nauki gry w tenisa stołowego.
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie na partycypację w kosztach przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Jadwisinie oraz budowy budynku wielorodzinnego w Jadwisinie,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2013 roku”,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadań pn.: „Pielęgnacja pomników przyrody na terenie gminy” i „Stoisko promocyjne – Dzień Ziemi 2013 w gminie Serock pod hasłem Nowe zasady na nasze odpady”,
- dotacja z Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie organizacji  Święta Patrona  Serocka św. Wojciecha pn.: „Wojciechowe świętowanie”.


Sporządziła
Monika Ordak
Skarbnik Miasta i Gminy Serock

Centrum sportu i rekreacji w Serocku - konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenu przy ulicy Pułtuskiej 132 w ramach inwestycji p. n. „Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku”.

Spotkanie odbędzie się 07 marca (piątek) 2014 roku  o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. 33, piętro 1.

 

Zmiany w organizacji ruchu w obrębie rynku w Serocku

Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypomina o planowanych zmianach w organizacji ruchu w obrębie rynku w Serocku. Zmiany te, jak już wcześniej informowaliśmy za pośrednictwem strony internetowej oraz informatora gminnego, będą polegać na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy Rynek, od ul. Kościuszki do ul. 11-go Listopada (pierzeja zachodnia) i wyznaczenie w miejscu likwidowanego pasa ruchu miejsc postojowych, umożliwiających parkowanie pojazdów, bez narażania się na grzywnę wynikającą z łamania przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak to ma miejsce w chwili obecnej. Dodatkowo uzupełnione zostanie również brakujące oznakowanie pionowe i poziome na pozostałych odcinkach przedmiotowej ulicy.
Nową organizację ruchu planujemy wprowadzić po wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych wiosną br. – najpóźniej do 30 kwietnia 2014 r.   

 

 • -

Rekrutacja do samorządowych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Dnia 3 stycznia 2014 roku została ogłoszona nowelizacja ustawy o systemie oświaty w zakresie zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (Dz. U. 2014 r., poz. 7).
Znowelizowana ustawa weszła w życie 18 stycznia 2014 roku, która na poziomie ustawowym określa:
1. kryteria rekrutacji do publicznych placówek przedszkolnych:
a) w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy Serock,
b) w przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustawowych i kryteriów, które określi dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z burmistrzem,  
c) jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy pozostaną wolne miejsca, placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak dla dzieci ze swojego terenu.
2. zasady  przeprowadzania  rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów.
Zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania: uczniowie mieszkający w obwodzie danej szkoły  będą przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła będzie dysponowała  wolnymi miejscami, będzie mogła przyjąć uczniów mieszkających poza obwodem szkoły, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na zasadach opisanych w ustawie.
3. Ponadto z przepisów ustawy wynika, iż dzieciom 5-letnim i 6-letnim urodzonym w II połowie 2008 r., które będą realizowały obowiązkowe przygotowanie przedszkolne gmina zapewnia miejsca do realizacji tego obowiązku.
W związku z powyższym trwają prace nad przygotowaniem zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.

 

 

Informacja o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią

Informacje o kwalifikacji wojskowej dla mężczyzn urodzonych w 1995 roku

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku informuje, że kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 1995 roku, zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zostanie przeprowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, w dniach od 16 do 18 kwietnia 2014 roku.
Obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 roku objęci są:
- mężczyźni urodzeni w 1995 roku,
- mężczyźni urodzeni w latach 1990 – 1994, jeżeli jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
Ponadto do kwalifikacji wojskowej wzywane się również:                
- osoby urodzone w latach 1993 – 1994, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej;
- kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej  służby wojskowej;
- a także osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności fizycznej i psychicznej /nadanie odpowiedniej kategorii/ do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi a także założenie ewidencji wojskowej i przygotowanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych) do wydania.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go burmistrzowi ,
- dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedłożenia wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go  burmistrzowi,
- posiadaną dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
- wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) – w celu okazania go wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.
Osoba, która z ważnych przyczyn (np. choroba składanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, winna zgłosić ten fakt do inspektora ds. Obronności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku - tel. 22 782 65 88, 22 782  88  41 który z upoważnienia Burmistrza wskaże inny termin stawiennictwa.
Aktualnie nie ma prawnego obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Dokładny termin stawiennictwa osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji /dzień, godzina/ zostanie określony w imiennych wezwaniach do kwalifikacji wojskowej.
Pełniejsza informacja o kwalifikacji wojskowej w 2014 r. została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock  www.serock.pl         
 

XLVI sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 27 stycznia 2014r. odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Serocku. Porządek sesji został rozszerzony o projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli wykonywania obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock. Porządek obrad wraz z poprawką został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady oraz Burmistrz przedstawili informacje o swojej działalności między sesjami. Radni złożyli interpelacje i zapytania, na które otrzymali odpowiedź ze strony Burmistrza.

W pierwszej kolejności została przedstawiona z inicjatywy Burmistrza uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar D. W przyjętym planie w przeważającej większości występują tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową połączoną z usługami. Tereny „nad wodą” zostały przeznaczone pod usługi turystyczne. Występują również tereny o funkcji mieszanej, tzn. mieszkaniowej z zabudową indywidualną letniskową. W planie zostały wprowadzone dodatkowe ciągi komunikacyjne. Plan przewiduje również możliwość poszerzenia obszaru cmentarza w granicach nieruchomości „parafialnej”. Uwzględnia oczekiwania mieszkańców (wszystkie wnioski mieszkańców złożone w trakcie publicznego wyłożenia projektu planu zostały uwzględnione) oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność m.in. w zakresie turystyki i rekreacji oraz pozwala na dalszy rozwój. Radni podjęli ww. uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy 10 głosach za, od głosu wstrzymało się 4 członków Klubu Radnych „Porozumienie i Dialog.”

Z inicjatywy Burmistrza Rada Miejska w Serocku dokonała zmiany nazwy ul. Jeżynowej w Jadwisinie na poprzednio obowiązującą nazwę ul. Konwaliowa. Uchwałę podjęto przy 12 glosach za i 2 głosach wstrzymujących. Ponadto radni nadali nazwy drogom położonym w Zalesiu Borowym (ul. Malownicza) oraz w Serocku (ul. Ks. Piotra Skargi).

Radni podjęli także z inicjatywy Burmistrza uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywania” na lata 2014-2020. W ramach programu wsparcie w formie posiłku zostanie udzielone dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej. W związku z przyjętym programem radni podwyższyli również w drodze uchwały do 150% kryterium dochodowe dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem dożywiania.

Rada Miejska rozpatrzyła również skargę na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Serocku oraz ponowną skargę na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. W obydwu przypadkach radni uznali skargę za bezzasadną.

Ponadto, Rada Miejska zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli Burmistrza Miasta i Gminy Serock w zakresie wykonywania postanowień zawartych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock. Komisja Rewizyjna została zobowiązana do przeprowadzenia ww. kontroli w terminie do 31 marca 2014r.

Przyjęto protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wybranej inwestycji do wykonania w 2013r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli inwestycji pn. „Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego.”

W punkcie dotyczącym spraw różnych, radni zgłosili liczne zapytania, na które odpowiedź ze strony Burmistrza zostanie udzielona w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLV sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja A (obręby: Guty, Święcienica, Zabłocie, Zalesie Borowe)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja A (obręby: Guty, Święcienica, Zabłocie, Zalesie Borowe)  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie planu nastąpi w  dniach 06 lutego 2014 do 07 marca 2014. W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku , pokój 44, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 19 lutego 2014 o godz. 14:00 w sali konferencyjnej (pok.33) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Informacje TUTAJ


Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Problem drogi dojazdowej w Gutach ostatecznie rozwiązany

Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom mieszkańców gminy, Urząd Miasta I Gminy w Serocku podjął działania zmierzające do uregulowania na rzecz gminy praw do dróg leśnych, wchodzących w skład kompleksu leśnego będącego własnością lasów państwowych. Problem dotyczy osób korzystających z dróg leśnych i nieposiadających prawnego zabezpieczenia dojazdu do swoich posesji.

Aby umożliwić mieszkańcom korzystanie z tych dróg na początku 2013 r. gmina złożyła do Sądu Rejonowego w Legionowie wniosek o nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia drogi biegnącej przy granicy wsi Guty wzdłuż kompleksu leśnego Nadleśnictwa Jabłonna. Droga ta wykorzystywana była przez mieszkańców wsi Guty jako droga powszechnego korzystania, służąca miejscowym potrzebom, w wielu przypadkach stanowiąc jedyny dojazd do nieruchomości.

Aby udowodnić prawo gminy Serock do omawianej drogi należało wykazać, że gmina  użytkowała przedmiotową drogę nieprzerwanie władając nią jak właściciel przez okres 30 – stu lat (zarządzała drogą, wykonywała prace remontowe i konserwacyjne).

Szczególną pomoc w udowodnieniu działań gminy w tym zakresie wykazali powołani świadkowie, mieszkańcy wsi Guty – Pan Stanisław Majewski oraz Pan Tomasz Kasprzycki, którym należą się szczególne podziękowania. Już po pierwszej rozprawie w dniu 27.11.2013 r. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał postanowienie stwierdzające, że Miasto i Gmina Serock nabyła przez zasiedzenie z dniem 01.10.2010 r. własność przedmiotowej drogi.

Wskazanie gminy jako właściciela gruntu stanowiącego drogę umożliwi mieszkańcom  korzystanie z niej bez ograniczeń, co dotychczas nie było oczywiste z uwagi na ograniczenia jakie nakładane są na użytkowników dróg leśnych.

Nadmienić należy, że w przypadku tej drogi Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Jabłonna, jako strona postępowania, nie wnosiła sprzeciwu do wniosku gminy o zasiedzenie i przyczyniła się tym samym do bezkonfliktowego rozwiązania problemu.        

 

Referat Gospodarki Gruntami

i Planowania Przestrzennego

Kolejny etap m.p.z.p. gminy Serock sekcja C – dyskusja publiczna

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja C (obejmującego obręby: Dosin, Izbica, Jachranka, Skubianka) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniu 08  stycznia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock przeprowadzona została dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zmiana obowiązującego planu ma na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez zwiększenie terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług oraz dostosowanie problematyki planu do wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa.
Z uwagi na położenie jak i atrakcyjność terenów wchodzących w skład sekcji C, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami cieszyła się dużym zainteresowaniem. W dyskusji udział wzięli zarówno właściciele poszczególnych nieruchomości objętych planem jak i potencjalni inwestorzy. Obecny był również reprezentant  firmy wykonującej projekt planu, który przedstawił założenia i rozwiązania przyjęte w projekcie.
Wśród uczestników spotkania największe zainteresowanie wzbudzały tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew jak również tereny, które uzyskają zmianę dotychczasowej funkcji przeznaczenia. Pojawiające się ze strony uczestników pytania i wątpliwości w większości dotyczyły spraw indywidualnych. Na wszystkie pytania starano się udzielić zainteresowanym wyczerpujących odpowiedzi.
    

Przypominamy, że projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu do dnia 17.01.2014 r. a uwagi w sprawie ustaleń przyjętych w projekcie planu można wnosić do dnia 07.02.2014 r.
Zgłoszone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie nie dłuższym niż  21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Po ich rozpatrzeniu Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Rada Miejska rozpatruje uwagi a następnie uchwala plan.
Ostatnim krokiem jest przekazanie dokumentacji planistycznej do Wojewody, który w ramach prowadzonego nadzoru prawnego dokonuje weryfikacji planu. W przypadku pozytywnej opinii, uchwała kierowana jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i po 30 dniach od ogłoszenia, plan zaczyna obowiązywać.

Termin wejścia w życie planu zostanie podany na stronie internetowej urzędu.

 

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

 

Decyzja Starosty Legionowskiego na odzysk odpadów unieważniona!

Pod koniec 2012 roku i w 2013 roku, jak zapewne Państwo pamiętają głośna była sprawa decyzji Starosty Legionowskiego zezwalającej na odzysk odpadów, polegający na wykorzystaniu odpadów do wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego „Dębinki II” i „Dębinki IV” w Maryninie. Zezwolenie zostało wydane pomimo wyrażonej przez Burmistrza Miastai Gminy Serock w postanowieniu negatywnej opinii w tej sprawie.


Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją Starosty Legionowskiego wyrobiska „Dębinki II” i „Dębinki IV” miały zostać wypełniane odpadami, m.in. żużlami, popiołami paleniskowymi, gruzem, ziemią – odpadami, które wprawdzie zgodnie z przepisami mogą być wykorzystywane do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, takich jak nieeksploatowane wyrobiska, jednakże z zachowaniem określonych warunków. W ocenie urzędu, a także wielu mieszkańców gminy, wypełnianie wyrobisk odpadami stwarza zagrożenie niekontrolowanego napływu odpadów, mogących mieć negatywny wpływ dla środowiska naturalnego. Dlatego też przedmiotowa decyzja została przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock oprotestowana i do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jako organu nadrzędnego skierowany został 31 października 2012 roku wniosek o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji.


Po wielu miesiącach oczekiwania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w dniu 30 grudnia 2013 roku wydało decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Starosty Legionowskiego, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Organ odwoławczy na przeszło 5 stronach uzasadnienia do decyzji obszernie odniósł się do rażącego naruszenia przez starostę przepisów ustawy o odpadach, a także   przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu, nie umknęło również uwadze, że wydana przez starostę decyzja na odzysk odpadów jest rażąco sprzeczna z wydaną uprzednio przez starostę decyzją określającą sposób rekultywacji terenu na którym znajdują się wyekspoloatowane żwirownie „Dębinki II” i „Dębinki IV”. Decyzja Starosty Legionowskiego wydana bowiem 2 lutego 2012 roku, określała, iż przedsiębiorca miał przeprowadzić rekultywację terenu w kierunku rolnym, z możliwością zagospodarowania agroturystycznego, wypełniając wyrobiska ziemią i kamieniami, a nie odpadami wskazanymi w zezwoleniu na odzysk odpadów.


Wszystkie przywołane powyżej w skrócie argumenty Samorządowego Kolegium Odwoławczego przesądziły o tym, że Decyzja Starosty Legionowskiego Nr 263/2012 z dnia 9 października 2012 roku wydana została z rażącym naruszeniem prawa i tym samym stwierdzono jej nieważność.


Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest ostateczna.
O wszelkich informacjach w przedmiotowej sprawie będziemy zawiadamiać Państwa na bieżąco.

Referat Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

 • -

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje o wyniku konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje o wyniku konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacje poniżej.

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące przebudowy ogrodzenia CSŁiI kompleksu wojskowego w Zegrzu

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ogrodzenia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki  kompleksu  wojskowego K-0151 w Zegrzu

ETAPY I TERMINY UCHWALENIA PLANU MIEJSCOWEGO

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy w  sprawie terminów  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiamy Państwu stopień zaawansowania prac planistycznych dla poszczególnych obszarów i sekcji wyodrębnionych  na terenie gminy Serock.

GAZ-SYSTEM zakończył budowę gazociągu

Na prośbę Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który na terenie gminy Serock realizował inwestycję związaną z budową gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn (odcinek w miejscowościach Ludwinowo Dębskie i Dębe), podajemy kontakty, gdzie otrzymają Państwo szczegółowe informacje na temat inwestycji:


1.Ze strony inwestora informacji udzielają:
Pani Katarzyna Ropek
Oddział Rembelszczyzna
katarzyna.ropek@gaz-system.pl, tel. 22 767 09 10


2.Ze strony wykonawcy:
Pan Marcin Hasik
Kierownik Budowy
marcin.hasik@technologie.pl, tel. 667 982 978


Kontakt dla mediów:
pr@gaz-system.pl, 22 220 15 46

 

O inwestycji pisaliśmy TUTAJ

 

XLV sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 18 grudnia 2013r. odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Serocku.
Po przedstawieniu porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady oraz Burmistrz przedstawili informacje o działalności między sesjami.
Z inicjatywy Burmistrza radni podjęli uchwałę o wydzierżawieniu części działki nr 5/2 obr.15, położonej przy ul. Zakroczymskiej w Serocku. Następnie została uchwalona Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2017. Strategia ta, obejmuje m.in. ocenę zasobów w zakresie instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, zdefiniowanie problemów społecznych oraz cele strategiczne. Niezwykle ważnym punktem porządku obrad sesji było uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2014-2021 oraz uchwały budżetowej na rok 2014. Projekt budżetu ustalał dochody gminy w wysokości 48.613.762,45zł, których głównym źródłem są: subwencja oświatowa, podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. W związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego Borowa Góra – Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las, 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra – Stasi Las” zaplanowano pozyskanie dochodów w kwocie 2 961 387zł. Wydatki natomiast zostały określone na poziomie 49.569.821,40zł. Na ww. kwotę składają się m.in. wydatki związane z oświatą (15 400 000zł), funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (1 803 292zł); lokalnym transportem zbiorowym (350 000zł); infrastrukturą drogową (1 422 308zł). Zaplanowano również środki finansowe (ponad 11 000 000zł) na wiele zadań inwestycyjnych m.in. z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, modernizacji dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa publicznego.
W dalszej kolejności przedstawione zostały pozytywne opinie stałych komisji Rady oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczące projektu budżetu na 2014r. W imieniu Klubu radnych „Porozumienie i Dialog” w którego skład wchodzą radni: Grażyna Woźnicka, Justyna Matuszewska, Stanisław Krzyczkowski, Marek Szajda oraz Rafał Tyka, radna Justyna Matuszewska przedstawiła negatywną opinię na temat przedłożonego przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej, składając jednocześnie w imieniu całego klubu deklarację głosowania przeciwko przyjęciu ww. projektu uchwały.
Po długiej dyskusji radni przyjęli (aczkolwiek nie jednogłośnie: przy 9 głosach za i 5 głosach przeciw radnych z Klubu radnych „Porozumienie i Dialog”) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2021 oraz uchwałę budżetową na 2014r. w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.
W dalszej kolejności została rozpatrzona uchwała w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku. Po rozpoznaniu skargi Rada Miejska  przy 11 głosach za i 2 głosach wstrzymujących uznała skargę za bezzasadną.
Przyjęty został protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Ośrodka Kultury w okresie styczeń-wrzesień 2013r. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej  w 2013r. oraz zatwierdzili plan pracy Komisji na rok przyszły.
W części dotyczącej spraw różnych wiele dyskusji zostało poświęcone sprawie przydziału mieszkań w budynku wielorodzinnym w Jadwisinie oraz kwestii kontroli schroniska dla zwierząt w Chrcynnie.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLV sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  na okres 21 dni, tj. od dnia 08.01.2014r. do dnia 29.01.2014r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej przy ul. Zakroczymskiej w Serocku część działki nr 5/2 obr.15 o powierzchni ok. 300 m2.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Serock (pok. Nr 51), tel.(022) 782-88-29.

Budżet na 2014 rok - ambitny, stabilny i odpowiedzialny

W dniu 18 grudnia 2013r. Rada Miejska w Serocku przyjęła budżet na 2014 rok przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.


Pan Burmistrz Sylwester Sokolnicki podziękował Radzie za uchwalenie planu i uznał go za ambitny, stabilny i odpowiedzialny. Jest to budżet obywatelski, przy jego konstruowaniu kierowano się koniecznością zaspokajania najważniejszych potrzeb mieszkańców oraz wymogiem realizacji zadań własnych i zleconych, określonych ustawami.
Dochody oraz wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej, co pozwoli na realizację wielu oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Budżet roku 2014 został powiązany z Wieloletnią Prognozą Finansową, co umożliwi zintegrowanie z wieloletnim działaniem zawartym w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Serock.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock zaplanowano na poziomie 48.613.762,45 zł i tworzą je:
 - dochody własne, na które składają się przede wszystkim podatki i opłaty lokalne – 18.485.819,77 zł
- subwencja – 11.940.203 zł,
- PIT – 10.300.000 zł
- dochody majątkowe – 4.166.550,68 zł,
- dotacje celowe – 3.721.189 zł.

Warto wspomnieć, iż Rada Miejska w Serocku nie podniosła stawek podatkowych na 2014r., utrzymując je na poziomie roku 2013, a dochody i tak wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 3.659.462 zł.

Wydatki budżetowe zaplanowano na poziomie 49.569.821,40 zł, tym:
- wydatki bieżące – 38.496.568,80 zł
- wydatki majątkowe – 11.073.252,60 zł.

Środki przeznaczone na szkolnictwo stanowią największą pulę wszystkich wydatków gminy, tj. 34% planu wydatków. Na drugim miejscu pod względem wielkości znajdują się wydatki przeznaczone na gospodarkę komunalną, tj. 17% planu wydatków a na trzecim miejscu uplasowały się wydatki związane z pomocą społeczną – 10% planu wydatków i wydatki związane z  funkcjonowaniem i zarządzaniem gminą – 10% planu wydatków.
Zaplanowano również środki na dalsze działania związane z rozszerzeniem zakresu komunikacji lokalnej.

Zaplanowano również środki na kontynuację wdrożonych w roku 2012 programów osłonowych, tj. Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+ oraz program związany ze zmniejszeniem wydatków ponoszonych przez mieszkańców na zakup leków.

Gminę czeka wiele zadań inwestycyjnych – tych kontynuowanych jak i nowych przedsięwzięć.
W ramach tej kwoty ( ponad 11.000.000 zł) realizowane będą zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, modernizacji dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy. W każdym z wymienionych zakresów, zadania określone w planie budżetowym, stanowią konsekwencję wcześniej podjętych działań, wykonanych dokumentacji, złożonych wniosków o dofinansowania zewnętrzne oraz uzyskanych już dofinansowań.. Realizacja zadań inwestycyjnych możliwa jest w dużej mierze, dzięki pozyskanym środkom unijnym.

W 2014r. zaplanowano przygotowanie nowych przedsięwzięć, z których warto wymienić: koncepcję budowy centrum rekreacji Serock – Wierzbica, kontynuację rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Serocku, rozbudowę sieci wodociągowych na terenie gminy oraz modernizację dróg gminnych z budową oświetlenia drogowego. Są to przedsięwzięcia wieloletnie mające charakter majątkowy jak i bieżący, dlatego wcześniejsze planowanie tych zadań ze względu na odpowiednie zabezpieczenie środków w okresie kilkuletnim stanowi istotny element gospodarki finansowej gminy.
    
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju i wynikającego stąd zagrożenia wykonania dochodów, w budżecie zabezpieczono środki finansowe, zarówno na realizację zadań bieżących jak i inwestycyjnych, niezbędnych dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Referat Finansowo - Budżetowy

 • -