Rotator zdjęć

Główna treść strony 2013

Budowa zatok parkingowych w ciągu ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku

Wykonawca budowy zatok parkingowych prowadzi obecnie roboty w ramach ostatniego etapu zadania tj. budowy zatok parkingowych na wysokości cmentarza w Serocku.  
Przy założeniu sprzyjających warunkach atmosferycznych, roboty brukarskie dla całego zadania będą zakończone jeszcze w tym roku, a z nadejściem wiosny rozpoczęte będą prace związane z wykonaniem terenów  zielonych i montażem małej architektury.
Inwestycja ta pozwoli oddać w użytkowanie łącznie 63 nowe miejsca parkingowe wraz z chodnikami zlokalizowanymi w ich obrębie.

 • -
 • -
 • -

Wigilia przedsiębiorców

Co roku Wigilia Przedsiębiorców jest okazją nie tylko do wspólnego spotkania przedsiębiorców z różnych branż, podzielenia się doświadczeniami, złożenia sobie życzeń, ale również do uhonorowania tych, których działalność zasługuje na wyróżnienie. Zgromadzonych 13 grudnia podczas tegorocznego spotkania powitał Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, złożył obecnym serdeczne podziękowania za współpracę i po przekazaniu na ręce przedsiębiorców życzeń świątecznych dla ich współpracowników i bliskich, zaprosił po odbiór statuetek tegorocznych liderów przedsiębiorczości:

Mariana Moroza – uhonorowanego za konsekwentny rozwój własnego przedsiębiorstwa
Andrzeja Wilkowskiego - za długoletnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Sławomira Chmielaka – za prowadzenie od lat oddziału Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie na terenie gminy Serock
Józefę i Stanisława Kaczmarczyków – za konsekwentny rozwój gospodarstwa oraz za kontynuowanie rodzinnych tradycji rolniczych przez bliskich
Lidię i Janusza Kozłowskich za odwagę podjęcia własnej  działalności gospodarczej i jej rozwój oraz przekazanie rodzinnych tradycji następcom
Elżbietę i Jerzego Grabowskich za odwagę podjęcia własnej działalności gospodarczej i jej konsekwentny rozwój oraz przekazanie rodzinnych tradycji bliskim.

Urocze aniołki rozlosowały wśród zgromadzonych trzy szczęśliwe wizytówki, których właściciele otrzymali voucher na 10 wejść na kort tenisowy przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Serocku.
Obecni podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne.


Spotkanie Wigilijne uświetnił zespół Kantyczki z Ośrodka Kultury w Serocku, który przygotowała Monika Misiura.


Agnieszka Woźniakowska

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podpisaliśmy umowę na „Modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa Góra - Stasi Las, gm. Serock”

W dniu 13 grudnia 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa Góra - Stasi Las, gm. Serock”. Zakres projektu obejmuje budowę sieci wodociągowej w Borowej Górze w ulicach Lipowej, Warszawskiej, Długiej i Poprzecznej oraz w Stasim Lesie w ul. Długiej. Wartość projektu ogółem wynosi 1,1 mln zł, zaś kwota dofinansowania wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych, która zasili budżet Miasta i Gminy Serock w 2014 roku.


Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Kolejny etap m.p.z.p. miasta Serock obszar A – dyskusja publiczna

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar A obejmującego teren w obrębie ulic - Pułtuska, Zakroczymska, Moczydło i Pogodna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniu 11  grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock przeprowadzona została dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Tak jak w przypadku pozostałych obszarów, obejmujących swym zasięgiem miasto Serock, tak i w tym przypadku zmiana obowiązującego planu ma na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej miasta poprzez zwiększenie terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług oraz dostosowanie problematyki planu do wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa.
W dyskusji udział wzięło kilku właścicieli nieruchomości objętych planem, reprezentant  firmy wykonującej projekt planu oraz urzędnicy.
Wśród uczestników spotkania największe zainteresowanie wzbudzały tereny zlokalizowane wzdłuż obwodnicy. Pozostałe pytania dotyczyły spraw indywidualnych, na które na bieżąco starano się udzielać zainteresowanym wyczerpujących odpowiedzi.
    

Przypominamy, że projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu do dnia 23.12.2013r. a uwagi w sprawie ustaleń przyjętych w projekcie planu można wnosić do dnia 17.01.2014r.
Zgłoszone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie nie dłuższym niż  21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Po ich rozpatrzeniu Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu wraz z uwagami nieuwzględnionymi. Rada Miejska rozpatruje uwagi a następnie uchwala plan.
Ostatnim krokiem jest przekazanie dokumentacji planistycznej do Wojewody, który w ramach prowadzonego nadzoru prawnego dokonuje weryfikacji planu.  W przypadku pozytywnej opinii, uchwała kierowana jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i po 30 dniach od ogłoszenia, plan zaczyna obowiązywać.

Termin wejścia w życie planu zostanie podany na stronie internetowej urzędu.


Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

 

 • -

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Kliknij tutaj aby zobaczyć treść zaproszenia

Zaproszenie na dyskusję publiczną

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zaprasza na wyznaczoną w dniu 11  grudnia 2013r. na godz. 1400 dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar A obejmującego teren w obrębie ulic - Pułtuska, Zakroczymska, Moczydło i Pogodna.  Dyskusja zostanie przeprowadzona w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu  Miasta  i  Gminy  Serock,  Rynek 21.
Przypominamy, że projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu w dniach 22.11. – 23.12.2013r. a uwagi w sprawie ustaleń przyjętych w projekcie planu można wnosić do dnia 17.01.2014r.

Informacja Starosty Legionowskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków

Zakończono przebudowę ulicy Pułku Radio w Zegrzu

Zakończone zostały prace związane z przebudową ulicy Pułku Radio w Zegrzu.  Zakres robót dla tego zadania obejmował remont końcowego fragmentu odcinka głównego ulicy Pułku Radio (około 30mb) oraz kompleksową przebudowę jezdni, o nawierzchni z trylinki. W ramach inwestycji  wybudowano chodniki oraz 32 miejsca parkingowe w technologii betonowej kostki brukowej, jezdnię o nawierzchni bitumicznej, a także nowe oświetlenie uliczne.  

 • -
 • -
 • -

Szkolenie nt. realizacji programu oś 4 Leader+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej

5 grudnia, w ratuszu w Serocku odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z gminy Serock z Prezesem Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu zegrzyńskiego oraz Lokalnej Grupy Rybackiej "zalew Zegrzyński" Edwardem Trojanowskim. spotkanie poświęcone było realizacji programu osi 4 Leader+, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele stowarzyszeń, kół gospodyń oraz gospodarstw agroturystycznych, prowadzących swoją działalność na terenie gminy Serock. Uczestnicy szkolenia zostali poinformowani o możliwości skorzystania z dofinansowania  ich inicjatyw, podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej ze środków unijnych projektów z PROW 2007 - 2013. Uzyskano również informacje - na jakie przedsięwzięcia otrzymać dofinansowanie, jak poprawnie napisać wniosek, jakich błędów uniknąć i jakie warunki należy spełnić aby móc ubiegać się o pomoc finansową Poruszono również temat budżetowania i realizacji projektów unijnych na lata 2014 - 2020.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Informacje poniżej:

Posiedzenie Konwentu Samorządowego Powiatu Legionowskiego

Dnia 29 listopada w Legionowie odbyło się posiedzenie Konwentu Samorządowego Powiatu Legionowskiego.
Program spotkania obejmował omówienie kwestii dotyczącej budowy przedszkola specjalnego, koncepcji połączenia powiatu legionowskiego z powiatem nowodworskim, inwestycji powiatowych i gminnych, planowanych na przyszły rok oraz współfinansowanie przez powiat i gminy powiatu legionowskiego komunikacji kolejowej i autobusowej.

Serock - Samorządowym Liderem Edukacji 2013

27 listopada 2013r. gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała Certyfikat i tytuł „Samorządowy Lider Edukacji” w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty trafiły do tych jednostek, które w opinii ekspertów – wyróżniają się osiągnięciami w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniem wysokich standardów edukacyjnych i budowaniem podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym.

Promowane są wartościowe  inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty.

W działalności samorządu serockiego w zakresie oświaty podkreślono m.in.

- podnoszenie jakości oferty edukacyjnej gminy poprzez skuteczne pozyskiwanie funduszy europejskich i działania w zakresie doskonalenia nauczycieli, podnoszące ich kompetencje zawodowe,

- efektywność w zakresie zarządzania oświatą,

- tworzenie warunków do rozwoju uczniów i osiągania sukcesów m.in. poprzez system boisk przy każdej szkole,

- prowadzenie innych działań kulturalno – oświatowych integrujących społeczność z różnych grup wiekowych.

Jest to dla gminy cenna informacja zwrotna na temat jej działań w zakresie edukacji, co motywuje do wyznaczania kolejnych celów i prowadzenia projakościowej polityki edukacyjnej.

Podczas uroczystości , kierując się określeniami socjologów, którzy dzisiejszy świat określają jako „świat na krawędzi chaosu” tak opisano aktualne zadania edukacji:  „w tym świecie w edukacji liczy się to wszystko, co uczy adaptacji do zmieniających się warunków: nieszablonowość działań, indywidualizacja nauczania, twórcze podejście do pracy z uczniem, ale także do zarządzania szkołą, która - by kształtować elastyczność u tych, którzy opuszczają jej mury – sama musi być elastyczna, dynamiczna, innowacyjna, nietuzinkowa”.

     Wręczenie Certyfikatów odbyło się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Certyfikat w imieniu gminy odbierali:

 1. Pan Józef Zając – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
 2. Pani Alicja Melion – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

 

 • -
 • -

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja C (obręby: Dosin , Izbica, Jachranka, Skubianka) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja o wynikach konsultacji Projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2014r. z Organizacjami Pozarządowymi

Informacja o wynikach konsultacji, tutaj

 

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

"Własna firma ze wsparciem EFS III"

"Własna firma ze wsparciem EFS III". Projekt kierowany jest do 70 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z przyczyn zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
 

 • -

Konferencja poświęcona promocji walorów obszaru wokół Jeziora Zegrzyńskiego

W miniony piątek, 15 listopada, w Zegrzu odbyła się konferencja z okazji 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego pt. ,,Wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru Jeziora Zegrzyńskiego i perspektywa rozwoju’’, organizowana przez Starostę Legionowskiego – Jana Grabca.
Celem konferencji było zachęcenie do współpracy przy promowaniu walorów Jeziora Zegrzyńskiego oraz zaprezentowanie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na te działania. Z prezentacją pt. Promocja obszaru Jeziora Zegrzyńskiego poprzez działania Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego’’ wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar A (obręby: 01,02,03,04,05,10,11,12) wraz z prognoza oddziaływania na środowisko

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w serockim ratuszu - 8 listopada - zapoczątkowała obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie. W czasie uroczystości płk Adam Bednarz, Wojskowy Komendant Uzupełnień z WKU Warszawa Śródmieście, przekazał wyróżnionym mieszkańcom Miasta i Gminy Serock srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”. Medale przyznane decyzją Ministra Obrony Narodowej odebrali wyróżnieni lub członkowie ich rodzin.

Spotkanie było również okazją do uhonorowania osób, których działania w gminie Serock zasługują na wyróżnienie.
Nagrodę za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury (zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą) oraz  bukiet kwiatów od swoich wychowanek przyjęła Anna Kutkowska.
 Wyróżnienia i okolicznościowe statuetki przyjęli: 
- za pracę i zaangażowanie na rzecz wspólnoty lokalnej, Maria Chimkowska
- za wieloletnią pracę położnej ,Teresa Kopeć
- za osiągnięcia w dziedzinie kultury dla „Teatru po 40”, pani Anna Friedel
- za osiągnięcia w dziedzinie kultury, Przemysław Gerek
- za osiągnięcia w dziedzinie sportu, Tomasz Grzybowski

Gratulacje przyjęła także nowo zameldowana 13 100. mieszkanka gminy Serock, Dorota Bąk – Gajda.
W trakcie uroczystości wręczono zgodnie z serocką tradycją pierwsze dowody osobiste  sześciu osobom, które ukończyły18 lat w 2013 roku. Na zakończenie uroczystości zastępca burmistrza Józef Zając został odznaczony złotą odznaką Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej przyznaną decyzją Zarządu MZPN.
 Po sesji goście mieli okazję obejrzeć okolicznościową wystawę „Drogi do Niepodległej”, na którą zapraszamy do ratusza  do 25 listopada

 


 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

XLI sesja Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 28 października 2013r. odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Serocku.
Na wstępie Przewodniczący Rady oraz Burmistrz złożyli informacje o swojej działalności
w okresie między sesjami. W dalszej kolejności radni złożyli interpelacje i zapytania.

Z uwagi na to, iż przyjęta w 1997r. nazwa ul. Konwaliowa nie przyjęła się wśród mieszkańców wsi Jadwisin, którzy nazwę tę stosowali w odniesieniu do innej drogi
z inicjatywy Burmistrza radni dokonali zmiany tej nazwy. Radni podjęli również uchwały dotyczące nadania nazw ulicom w miejscowości Jadwisin (ul. Konwaliowa) oraz w Serocku (ul. Sielankowa i ul. Współczesna).

W związku z koniecznością dostosowania statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Serocku do aktualnego stanu prawnego jak również do wskazania aktualnie realizowanych zadań, burmistrz zaproponował podjęcie uchwały w tym przedmiocie. Również z inicjatywy burmistrza przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2014 rok.  

W dalszej kolejności Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie przyznania nagrody
za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Święta Niepodległości.

Podjęto następnie uchwały w sprawie przyjęcia protokołów Komisji Rewizyjnej
z kontroli: Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz przemocy w rodzinie w 2012r., jak również z kontroli Referatu Finansowo-Budżetowego oraz sołectwa Wierzbica z realizacji zadań jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2013r.

W punkcie dotyczącym spraw różnych, na ręce Przewodniczącego Rady, został złożony wniosek dotyczący zarejestrowania klubu radnych pod nazwą „Porozumienie i Dialog”. W skład klubu weszli radni: Grażyna Woźnicka, Justyna Matuszewska, Stanisław Krzyczkowski, Marek Szajda oraz Rafał Tyka. Przewodniczącą klubu została radna Grażyna Woźnicka, funkcja wiceprzewodniczącej została powierzona radnej Justynie Matuszewskiej.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XLI sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Burmistrz Miasta i Gminy Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości,że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na okres 21 dni, tj. od dnia 29.10.2013r. do dnia 18.11.2013r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych w budynku we wsi Szadki 5 na rzecz najemców tych lokali.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (pok. Nr 51), tel.(022) 782-88-28.
 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji zmieniającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

Kolejny etap m.p.z.p. miasta Serock obszar D – dyskusja publiczna

W dniu 22 października  2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar D obejmującego obręby ewidencyjne nr 16, 17, 18 i 19.

Pomimo dużego zainteresowania projektem planu, w dyskusji uczestniczyło tylko kilku właścicieli nieruchomości objętych planem,  reprezentant  firmy wykonującej projektu planu oraz przedstawiciele urzędu.

Tytułem wstępu Burmistrz Miasta i Gminy Serock poinformował zebranych, że zmiana obowiązującego planu ma na celu zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej miasta, poprzez zwiększenie terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz usług, przekształcając tereny o innym przeznaczeniu i innych zasadach zagospodarowania oraz dostosowania problematyki planu do wymogów zawartych w obowiązujących przepisach prawa.

Zgodnie z ustaleniami dokumentu tereny na obszarze planu wyznacza się pod realizację funkcji: mieszkaniowej i rekreacyjnej, usługowej i działalności gospodarczej. Projektant planu, jako rzecz bardzo ważną, przybliżył zgromadzonym całą procedurę planistyczną, omówił rozwiązania przestrzenne i założenia zawarte w projekcie planu i zaprosił zebranych do dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w planie.

Uczestnicy dyskusji zaczęli zadawać pytania dotyczące głównie infrastruktury technicznej oraz spraw indywidualnych, na które na bieżąco udzielono im odpowiedzi.

Dyskusję zakończono informując ponownie zgromadzonych o możliwości składania pisemnych uwag do projektu planu.

PRZYPOMINAMY: Projekt planu dla obszaru D wyłożony będzie do publicznego wglądu do dnia 06 listopada 2013r., natomiast uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 29 listopada  2013r. Zgłoszone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock w terminie nie dłuższym niż  21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Po rozpatrzeniu uwag Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej projekt planu wraz z nieuwzględnionymi uwagami. Rada Miejska rozpatruje uwagi a następnie uchwala  plan.

Po uchwaleniu planu, dokumentację planistyczną przekazuje się do Wojewody, który w ramach prowadzonego nadzoru prawnego weryfikuje ją.  W przypadku pozytywnej opinii, uchwała kierowana jest do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i po 30 dniach od ogłoszenia, plan zaczyna obowiązywać.

Referat Gospodarki Gruntami

i Planowania Przestrzennego

 

 • -
 • -

XL sesja Rady Miejskiej w Serocku

Dnia 2 października 2013r. odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Serocku, która obejmowała swoim programem 22 punkty. Na początku sesji Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady złożyli na ręce Pana Dariusza Stradomskiego-Prezesa Stowarzyszenia Sympatyków Nowej Wsi oraz Pana Józefa Sawickiego- sołtysa Nowej Wsi podziękowania za udział i reprezentowanie gminy podczas Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. Zarówno Przewodniczący Rady, jak i Burmistrz przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w okresie między sesjami.
    Z inicjatywy Burmistrza sporządzone zostały: wielowariantowa analiza możliwości przekształcenia Miejsko Gminnego Zakładu Wodociągowego (dalej: MGZW) w spółkę prawa handlowego oraz analiza organizacyjno – zarządcza z uwzględnieniem oceny prawno – ekonomicznej z elementami perspektyw rozwoju oraz ocena dalszej formy funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku (SPZOZ) z możliwością przekształcenia w spółkę prawa handlowego. Osoby przeprowadzające analizę dokonały oceny funkcjonowania, a następnie zaprezentowały możliwości, zalety i wady związane z ewentualnym przekształceniem ww. jednostek w spółki prawa handlowego. Ponadto, przedstawiły swoje rekomendacje związane z dalszym funkcjonowaniem MGZW oraz SPZOZ. Szczegółowe informacje znajdą się w protokole z XL sesji Rady Miejskiej w Serocku, który zamieszczony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Serock.  
    W dalszej kolejności korzystając z prawa inicjatywy uchwałodawczej Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy.
W związku z zamiarem sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym w Szadkach i koniecznością zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej, zaprezentował także projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w miejscowości Szadki. Burmistrz przedstawił również projekty uchwał dotyczące nadania nazw ulicom położonym w Serocku (ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza oraz ul. Franciszka Marii Lanciego) oraz Gąsiorowie (ul. Dolna). Przedmiotowe uchwały zostały podjęte przez Radę Miejską w Serocku.
    Następnie Rada Miejska z inicjatywy Burmistrza podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zgodnie z którą planuje się wyemitować obligacje komunalne w kwocie 4.860.000zł. Celem emisji jak uzasadniał Burmistrz jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wydatkami inwestycyjnymi oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych. Radni przyjęli uchwałę przy 10 głosach za i 3 głosach wstrzymujących. Również z inicjatywy Burmistrza dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wprowadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy Serock. Zmiany te, objęły m.in.: zwiększenie planu wydatków o kwoty 50.000zł na realizację gminnych programów osłonowych (Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ oraz program w zakresie zmniejszania wydatków na leki), 60 000zł zwiększono wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz o kwotę 160 000zł na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego wprowadzono plan dochodów w wysokości 103 086zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.  Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Szczegółowe informacje zawiera treść podjętej uchwały Nr 377/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013r.
W związku z obowiązkiem wprowadzania tekstów jednolitych uchwał wynikającym z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych przedłożono projekt tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock. Zgodnie z ww. ustawą jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna lub gdy uchwała była wielokrotnie wcześniej zmieniana i posługiwanie się tekstem uchwały może być istotnie utrudnione, organ właściwy do wydania aktu normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Po burzliwej dyskusji i wyjaśnieniach radni przyjęli, nie jednogłośnie, uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock, przy 7 głosach za i 5 głosach przeciw.
Następnie Rada Miejska przyjęła uchwały dotyczące przyjęcia protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli: Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji przetargów za okres 2012r. i przedstawienia planowanych przetargów na 2013r, jak również z kontroli realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2012r.
Radni zgłosili zapytania i interpelacje, na które odpowiedź zostanie udzielona przez Burmistrza w formie pisemnej.  W sprawach różnych poruszono wiele kwestii dotyczących bieżących problemów, m.in. budowy kanalizacji na osiedlu prof. Tutki w Jadwisinie, remontów dróg czy też zmian rozkładu jazdy autobusów komunikacji lokalnej.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XL sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych

Delegacja Związku Małych Miast Ukrainy z wizytą w ratuszu

W dniu 15 października burmistrz gminy Serock gościł delegację Związku Małych Miast Ukrainy z merem Gminy Ukrainka, Pavlo  Kozyrevem na czele. Delegacja ukraińska  była również gościem Związku Gmin Wiejskich RP i uczestniczyła w kongresie zorganizowanym w dniach 15-16 października w hotelu Narvil w Serocku.
Rozmowy w serockim ratuszu dotyczyły rozwoju obszarów wiejskich, oszacowania wartości gruntów w Polsce, prawnych ram działalności samorządów, władz lokalnych w Polsce, zbierania pieniędzy i realizacji projektów oraz edukacji, kultury i szkolnictwa na obszarach wiejskich i wiejsko – miejskich. Rozmawiano też o tym co robić by zatrzymać młodzież na obszarach wiejskich.

 • -
 • -
 • -

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2014r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji Projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 8 listopada 2013r. na adres poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl,  złożone w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21,             
05 – 140 Serock.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 189/B/2013 z 9 października 2013r. znajduje się pod adresem: http://www.bip.serock.pl/1192,rok-2013.html 

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Odpady poremontowe – możliwość dostarczenia do PSZOK w Serocku

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku informuje, że od 1 października 2013r. istnieje możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 odpadów poremontowych. Odpady te mogą pochodzić wyłącznie z małych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. Z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszą opłaty do gminy a także ponoszą związane z nią opłaty. Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.
Odpady przyjmowane są na zasadach określonych w regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, z którym mogą się Państwo zapoznać na stronie www.mgzgk.serock.pl oraz na terenie przedmiotowego Punktu.

 

Wszystkiego, co powiniennem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu

Z inicjatywy Dyrektora Zespołu Obsługi Szkól i Przedszkoli w Serocku oraz Dyrektora Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku w dniu 3 października 2013r. w sali muzycznej szkoły Podstawowej w Serocku odbyło się spotkanie nt. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego - co o niej warto wiedzieć. Celem spotkania było przedstawienie roli przedszkola i potrzeb dziecka przedszkolnego w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz rozmowa na temat możliwości organizowania zajęć dodatkowych w przedszkolach, po zmianie ustawy o systemie oświaty. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Serock, przedstawiciele niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie gminy, rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli. Specjalistą w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego była Pani Anna Zabielska – dyrektor, nauczyciel przedszkola, autor wielu publikacji nt. wychowania przedszkolnego, współpracujący z instytucjami zajmującymi się oświatą najmłodszych w kraju i za granicą. Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat…  Robert Fulghum
Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP

 • -
 • -

15 lecie współpracy partnerskiej Serock – Celleno 1998 – 2013

W tym roku mija 15. rocznica współpracy partnerskiej Miasta i Gminy Serock z włoską Gminą Celleno. „Współpraca partnerska to spotkanie dwóch gmin w celu realizacji wspólnych interesów i zacieśniania więzów przyjaźni z uwzględnieniem europejskiej perspektywy” – to definicja współpracy partnerskiej stworzona po II wojnie światowej przez Jeana Baretha, jednego z założycieli Rady Gmin i regionów Europy. W ten sposób zdefiniowane zostały najważniejsze wartości partnerstwa: przyjaźń, współpraca i wzajemne zrozumienie pomiędzy obywatelami Europy.

Współpraca partnerska z Celleno obejmuje wiele płaszczyzn. Od samego początku zaprzyjaźnione gminy postawiły głównie na współprace w dziedzinie kultury, turystyki, rekreacji i samorządności, choć nie zapomniano o ważnej dla każdej ze stron wymianie doświadczeń w zakresie gospodarki i rolnictwa. Szczególna uwagę zwrócono na edukację młodzieży szkolnej poprzez organizowanie wymiany międzynarodowej. Dla uczniów, którzy w tych przedsięwzięciach uczestniczyli takie wyjazdy to nie tylko możliwość zobaczenia nowych, nieznanych zakątków Włoch, nie tylko zwiedzanie słynnych zabytkowych obiektów, to przede wszystkim nawiązywanie kontaktów z ludźmi z danego państwa, szansa poznania kultury i tradycji Włoch oraz ogromna motywacja do nauki języków obcych.

Kontakty między gminami wyznaczane były ważnymi dla miast uroczystościami, jak np. Święto patrona Serocka, Św. Wojciecha  czy Święto Czereśni w Celleno. Współpraca trwająca już 15 lat służyła przede wszystkim pokonywaniu barier językowych, łamaniu stereotypów kulturowych, sprzyja tworzeniu nowych wyobrażeń o poznanych partnerach, pomaga kultywować lokalne tradycje, a jednocześnie otwierać się na nowe kultury.

29 września 2013 w Celleno Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki  oraz oficjalna delegacja wzięli udział w Uroczystej Sesji Rady Miasta Celleno, poświęconej 15 leciu współpracy partnerskiej z Miastem i Gminą Serock. W trakcie posiedzenia, podsumowano dotychczasową - owocną współpracę, było mnóstwo wspomnień i planów na przyszłość  Podczas sesji  burmistrz Serocka Sylwester Sokolniki oraz burmistrz Celleno Marco Taschini  podpisali porozumienie, dotyczące kontynuacji dalszej współpracy pomiędzy  Miastem i Gminą Serock i włoską Gminą Celleno.

 

 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie odbudowy stopnia wodnego Dębe

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie, wszczętej na wniosek RZGW w Warszawie, dotyczącej wydania decyzji  o pozwoleniu na realizację inwestycji pn.: odbudowa stopnia wodnego Dębe, w części dotyczącej zapory bocznej Łacha – Kania, wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej, w ramach realizacji zadania pn. „odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Łacha – Kania”, zlokalizowanej na terenie działek w granicach powiatu legionowskiego, województwa mazowieckiego.  

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar D (obr. 16, 17, 18, 19) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Budowa zatok parkingowych w Serocku - etap II

Trwają prace związane z realizacją II etapu realizacji zadania związanego z przebudową ulicy Pułtuskiej w Serocku. Na odcinku pomiędzy ul. Chrobrego a Stadionem Miejskim wybudowane zostanie 5 zatok parkingowych ( 23 nowe miejsca postojowe), chodnik szer. 3,0 m z kostki betonowej oraz elementy małej architektury (schody z pochwytami, ławki). Na pozostałym terenie pasa drogowego zostaną wykonane zieleńce. Wykonawcą prac jest firma ZARBUD Arkadiusz Zaręba z siedzibą w m. Ołdaki Stefanowo. Prace potrwają do końca października br. 

 • -
 • -
 • -

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy

Zostały zakończone prace budowlane we wsi Wierzbica związane z budową chodnika w pasie drogowym drogi gminnej Nr 180416W. W dniu 28 sierpnia 2013 r. podpisany został protokół odbioru końcowego. W ramach realizacji inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o łącznej długości 1038 mb, 32 zjazdy indywidualne do posesji oraz przebudowano jezdnię na długości 93 mb. Wykonane zostały  również elementy  odwodnienia chodnika i jezdni w postaci cieków przykrawężnikowych i podchodnikowych oraz nowe oznakowanie. 

 • -
 • -

Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance

W dniu 18 września 2013 r. podpisana została z wykonawcą umowa na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance. Wykonawcą robót, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego, będzie konsorcjum firm: P.P.U.H. BUDAMEX M. Mironowicz, A. Turowski Sp. J. z siedzibą w Białystoku przy ul. Puchatka 11 oraz  Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego DRABNET Maria Drabnet i Jacek Drabnet Sp. J. z siedzibą w Białystoku przy ul. Rycerskiej 1 L,Ł. Wartość umowy opiewa na kwotę 1.541.961,26 zł brutto. Realizacja inwestycji rozłożona została na lata 2013 – 2015. Termin zakończenia prac wyznaczony został na dzień 30.07.2015 r. Zakres zadania obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Żeglarskiej, Bosmańskiej, Jachtowej, Kapitańskiej oraz Nawigatorów. Łączna długość zaprojektowanej sieci grawitacyjnej z rur PVC Dn 200mm wynosi 1300 mb. W ramach zadania wybudowana zostanie również przepompownia ścieków u zbiegu ulic Jachtowej i Nawigatorów oraz kanał tłoczny o długości 706 mb. W efekcie zrealizowania zadania do sieci kanalizacji sanitarnej podłączone zostanie 46 posesji.

 

Dokumentacja projektowa - ul. Bolesława Prusa w Serocku

W dniu 20.09.2013r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ulicy Bolesława Prusa w Serocku. Wykonawcą projektu będzie firma VIAINFRA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje budowę  jezdni wraz z ciągiem pieszym  na odcinku od ulicy Traugutta  do zwężenia pasa drogowego na wysokości ostatniej posesji  (odcinek około 320m), oraz przedłużenie chodnika aż do ul. Picassa wraz z projektem oświetlenia wzdłuż tego chodnika.
Termin zakończenia prac związanych z opracowywaniem dokumentacji wyznaczono na dzień 31.01.2014r.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Odwołanie dyżuru radnej Justyny Matuszewskiej

Uprzejmie informujemy, że dyżur radnej Justyny Matuszewskiej w dniu 20.09.2013r. zostaje odwołany.

Największy projekt realizowany przez gminę z udziałem funduszy unijnych

W dniu 18 września 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock – wchodzących w skład Aglomeracji Serock w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu”.


Projekt, w który Gmina Nieporęt występuje jako Lider, a Miasto i Gmina Serock jako Partner, realizowany jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projektem na terenie gminy Serock objęta jest budowa 17,9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej w Serocku, Dębem, Jadwisinie, Borowej Górze i Stasim Lesie.


Planowany koszt inwestycji realizowany przez naszą gminę to 15 mln zł, a wartość dofinansowania ze środków unijnych 11 mln zł.

 • -
 • -

Akcja "otwarty ratusz" zakończona

1 września 2013 r. została zakończona Akcja Otwarty Ratusz w wakacyjne weekendy.
Celem akcji było zachęcenie mieszkańców, jak również gości przebywających w gminie Serock do odwiedzenia ratusza w wakacyjne weekendy, gdzie można było zwiedzić ratusz, obejrzeć film informacyjny o Serocku oraz wystawy tematyczne, a także uzyskać ulotkę promocyjną. Zainteresowanie tą nową inicjatywą było duże zwłaszcza wśród osób, które przypływały statkiem turystycznym do Serocka.

Referat Spraw Obywatelskich

 • -

Ślubowanie nowego pracownika urzędu

5 września w obecności władz samorządowych  Miasta i Gminy Serock, po ukończeniu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym Wioletta Olszewska złożyła ślubowanie dołączając  do grona pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Obowiązek odbycia służby przygotowawczej przez pracownika podejmującego po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym określa ustawa o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Jest to okres, gdy pracownik powinien zdobyć niezbędne umiejętności do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym. Decyzję w sprawie skierowania do służby przygotowawczej i jej zakresu podejmuje kierownik jednostki, w której pracownik jest zatrudniony. Bierze on pod uwagę poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska oraz opinię osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się egzaminem.

Pani Wioletcie serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

 • -
 • -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowościach Borowa Góra i Stasi Las

Wraz z początkiem września gmina Serock przystępuje do realizacji  największego jak dotychczas i bardzo ważnego z punktu widzenia mieszkańców, zadania inwestycyjnego, które polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowościach Borowa Góra i Stasi Las.

Miasto i Gmina Serock wraz z Gminą Nieporęt w dniu 30.03.2010r wspólnie zgłosiło do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Dokończenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyńskiego na terenach Gmin Nieporęt i Serock – wchodzących w skład Aglomeracji Serock w celu przeciwdziałania degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego na Mazowszu”.

Współpraca pomiędzy gminami została określona w umowie partnerskiej, w której  Gmina Nieporęt jest Liderem Projektu, zaś Miasto i Gmina Serock Partnerem Projektu.
Wniosek uzyskał ocenę pozytywną i tym samym zakwalifikował się do dofinansowania w ramach  powyższego projektu.

Przedmiot zadania   na terenie  Gminy Serock  w miejscowościach Borowa Góra i Stasi Las,  obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno tłocznym, przepompownię ścieków, przyłącza kanalizacyjne w liniach rozgraniczających ulic oraz na terenach posesji. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do wybudowania w systemie grawitacyjnym z rur PCV wynosi  6595,00 mb, na kanałach zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe z włazami żeliwnymi. Długość kanału tłocznego z rur PE wynosi 2x 879,00 mb. Przewidziano również wykonanie 184 sztuk przyłączy kanalizacyjnych do posesji, których łączna długość wynosi 2120,50mb.  

Projektowana przepompownia została wyposażona w dwa zestawy pomp zatapianych.  Nie wymaga ona stałej obsługi z uwagi na system sterowania przystosowany do zdalnego nadzoru.  

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację powyższego zadania został wyłoniony wykonawca -   firma „DEXTROL” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, z którą w dniu 21.08.2013r została podpisana umowa.
Całkowita wartość zadania wynosi 4.852.037,88 PLN brutto.

Inspektor nadzoru inwestorskiego -  firma WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. -  został wyłoniony również w drodze przetargu.  Z ramienia firmy funkcję inspektora nadzoru sprawować będzie  Pani  Mirosława Wachowiak.

Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu 04.09.2013 r. a zakończenie przewidziane jest na dzień 30.04.2015 r.

 

 

Komunikat alarmowy RASFF dotyczący wódki czystej De Luxe Żołądkowa Gorzka 40%

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie ostrzega, że we wskazanych w komunikacie partiach mogą znajdować się drobinki szkła.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego

Serock, 13.08.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku zaprasza do składania ofert na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego
1.    Oferta powinna zawierać:
•    Nazwę firmy (imię i nazwisko właściciela), adres i telefon
•    Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej
•    Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załączone do za-pytania ofertowego, można je też pobrać w sekretariacie szkoły)
•    Oferowana wysokość czynszu miesięcznego brutto za najem pomieszczenia użytkowego.
•    Przewidywany asortyment sklepiku szkolnego

2. Termin realizacji
Od dnia 10.09.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.
3. Szkoła oferuje:
a.    Pomieszczenie użytkowe o powierzchni 10 m² z dostępem do bieżącej wody; istnieje możliwość podłączenia umywalki bądź zlewozmywaka.
b.    Pomieszczenie wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania i elektryczną.
c.    Możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych.
d.    Opłaty za media wliczone są w cenę najmu.

4.     Obowiązki Oferenta:
•    Opłata czynszu miesięcznego z góry do 15-go dnia każdego miesiąca.
•    Odprowadzanie podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, którego stawkę określa uchwała Rady Miejskiej w Serocku.
•    Doposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do
prowadzenia przedmiotu zamówienia (regały, meble, urządzenie chłodnicze).
•    Usuwanie – na własny koszt - nieczystości związanych z prowadzeniem działalności.
•    Utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie, zgodnie   z wymogami odpowiednich służb.
•    Naprawa na własny koszt i własnym staraniem szkody na przedmiocie najmu z winy bądź z przyczyn leżących po stronie Najemcy.
•    Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., sanitarno-epidemiologicznych.
•    Wynajęte pomieszczenie nie może być podnajmowane innym podmiotom.

5.    Wymagania dotyczące prowadzenia sklepiku:
•    Sklepik powinien być czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni wolnych od nauki szkolnej) w godzinach od 8.00 do 15.00 w czasie przerw międzylekcyjnych.
•    Konsultowanie z dyrektorem szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów i powinien obejmować „zdrową żywność” m.in. zdrowe drugie śniadanie dla ucznia np. kanapki wykonane ze świeżych produktów, soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe, czekoladę pełnowartościową, owoce sezonowe i suszone. W asortymencie sklepiku mogą się również znaleźć artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, ołówki, linijki. (Ilość uczniów w szkole 420.)
•    Najemca zobowiązuje się - na życzenie Wynajmującego - do wycofania ze sprzedaży w uzasadnionych sytuacjach niektórych pozycji asortymentowych.

6.    Kryterium oceny ofert:
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana wysokość czynszu miesięcznego brutto za wynajem pomieszczenia. W toku dalszego postępowania kryteria nie podlegają zmianie.
Przystąpienie do konkursu ofert jest równoznaczne z akceptacją przez składającego pro-pozycję oferty zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

7.  Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem można obejrzeć - po wcześniejszym uzgodnieniu - od poniedziałki do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Numer telefonu kontaktowego: 22 782 73 11.
8. Pisemne oferty w zaklejonej, ostemplowanej i opisanej kopercie: „Oferta na wynajem pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego” należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 26.08.2013r. do godz. 14.00.
9.  O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota miesięcznego czynszu za wynajem pomieszczenia.
Umowa zostanie podpisana z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy z winy oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Wynajmujący zawrze umowę z innym oferentem, którego oferowana cena będzie kolejną spełniającą warunki zapytania ofertowego.
10. Otwarcie ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 26.08.2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące wysokości oferowanego czynszu oraz proponowany asortyment.                                                              
Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Ofertową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.

11. Ogłoszenie wyboru Oferenta: 

Wyniki wyboru Oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 2 dni od daty otwarcia ofert, na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej szkoły.

                                                                            Dyrektor szkoły – Krystyna Affek


Załączniki:
1)    Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
2)    Wzór umowy

Przerwy w dostępie do rejestrów państwowych

Uprzejmie informujemy, że od 14 sierpnia, od godz. 18:00 do 18 sierpnia zaplanowane zostały prace serwisowe infrastruktury teleinformatycznej rejestrów państwowych utrzymywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wiążą się one z przejściową niedostępnością Systemu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Z uwagi na komfort obywateli przyjmowane będą wnioski w wersji papierowej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Relacja z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 29 lipca 2013r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Serocku. Porządek obrad obejmujący 18 punktów został rozszerzony o dodatkowy punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie symbolu Miasta i Gminy Serock.

W związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Serocku Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz złożyli na ręce Pana Rafała Trzaskomy wyrazy uznania za zaangażowanie, odpowiedzialność i codzienną troskę o sprawy mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wyróżnili również, należące do Kół Gospodyń Wiejskich – Halinę Nałęcz oraz Iwonę Garbulińską. Obie panie brały udział w tegorocznej XIII już edycji konkursu kulinarnego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, Iwona Garbulińska zajęła w tym konkursie I miejsce, Halina Nałęcz  zdobyła wyróżnienie.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku obrad. W pierwszej kolejności został rozpatrzony przedłożony przez Burmistrza projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obręb 20, zgodnie z którym tereny na obszarze planu w głównej mierze, zgodnie z wnioskami właścicieli gruntów, zostały przeznaczone pod realizację funkcji usługowo-mieszkaniowej. Uchwała została przyjęta przy 8 głosach za, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego dotyczącym części uchwały Nr 342/XXXVII/2013 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F1 obręb Jadwisin podjętej na poprzedniej sesji Rady Miejskiej, Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwały z treści której wynikało udzielenie zgody na wniesienie skargi na przedmiotowe rozstrzygnięcie nadzorcze. Projekt uchwały uzyskał akceptację radnych.


W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie nadania drodze położonej we wsi Jachranka nazwy ul. Słoneczny Zakątek.

W dalszej kolejności Rada Miejska zaakceptowała przedłożone przez Burmistrza projekty uchwał określające szczegółowe wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jak również działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Również przedłożony projekt uchwały w sprawie przekazania mienia komunalnego, (przekazanie do: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku samochodu należącego wcześniej do Straży Miejskiej, Samorządowego Przedszkola w Zegrzu infrastruktury związanej z placem zabaw oraz wyposażenia) uzyskał akceptację radnych.

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób przebywających sezonowo na terenie Miasta i Gminy Serock również z inicjatywy Burmistrza została podjęta uchwała, zgodnie z którą udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową chodnika w drodze powiatowej ul. Nasielska w Serocku w wysokości 100.000zł.

W dalszej części także z inicjatywy Burmistrza dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wprowadzono zmiany w budżecie Miasta i Gminy Serock. Zmiany były przede wszystkim podyktowane przystąpieniem gminy do realizacji projektu „Szkoła na 6” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który będzie realizowany od 02.09.2013r. do 30.06.2014r. w czterech szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014. Wprowadzono również dotację przyznaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2013 roku”. Dokonano również zmian w budżecie w związku z otwarciem przetargów na zadania inwestycyjne.

W odpowiedzi na wniosek złożony przez Komendanta 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Jednostki Wojskowej Nr 4809 w Zegrzu, Rada Miejska wyraziła zgodę na umieszczenie herbu gminy Serock na oznakach rozpoznawczych na mundurach ww. jednostki wojskowej.

Radni zgłosili zapytania i interpelacje, na które uzyskali odpowiedź ze strony Burmistrza. W punkcie dotyczącym spraw różnych sołtysi miejscowości Stanisławowo i Nowa Wieś podziękowali Burmistrzowi za pomoc w zorganizowaniu uroczystości w ich sołectwach. Pan Burmistrz zaprosił wszystkich do udziału w uroczystościach, jakie będą miały miejsce w sierpniu na terenie gminy Serock: 60-lecia Klubu Sportowego „Sokół” Serock oraz festynu z okazji Święta Wojska Polskiego.

 

Szczegółowe informacje znajdą się w protokole z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Serocku.

 

Referat Obsługi Rady Miejskiej

i Spraw Prawnych

 

 

            

 

Zakończenie przebudowy przewodu wodociągowego w Wierzbicy

W dniu 30.06.2013 r. zakończono  przebudowę wodociągu azbestocementowego w miejscowości Wierzbica, Gm. Serock.
W  ramach zadania wybudowano nowy przewód wodociągowy z rur PE o łącznej długości 1419 mb, przełączono istniejące przyłącza wodociągowe do nowego przewodu oraz wybudowano nowe, brakujące przyłącza wodociągowe do posesji.
Całkowita wartość zadania wyniosła 445.704,46 zł brutto. Wykonawcą sieci był Zakład Usług Budowlanych „INWOKAN” z siedzibą w Wyszkowie.
Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy dofinansowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w  formie pożyczki,  w kwocie  383.800,00  zł.

 • -
 • -
 • -

Podziękowania i wyróżnienia podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej

Podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Serocku 29 lipca 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Borkowski  w związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Serocku złożyli na ręce p. Rafała Trzaskomy wyrazy uznania za zaangażowanie, odpowiedzialność i codzienną troskę o sprawy mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Pan Rafał Trzaskoma objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Nieporęcie.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Przewodniczący Rady Miejskiej wyróżnili tego dnia również dwie panie, należące do Kół Gospodyń Wiejskich – Halinę Nałęcz oraz Iwonę Garbulińską. Obie panie brały udział w tegorocznej XIII już edycji konkursu kulinarnego „ Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” , Iwona Garbulińska zajęła w tym konkursie I miejsce , Halina Nałęcz  zdobyła wyróżnienie.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w Jadwisinie w ulicach Dojazdowej i Okrężnej wraz z przepompownią ścieków

W dniu 26.07.2013 r. Komisja Odbioru powołana Zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17.07.2013 r. dokonała odbioru inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Jadwisinie w ul. Dojazdowej i ul. Okrężnej.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MELBUD” z siedzibą w Siedlcach.
Zakres inwestycji obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno tłocznym oraz przepompownię ścieków.
W ramach zadania wybudowano kanały grawitacyjne z rur PCV średnicy Dz 200x5,9 mm, o łącznej długości 670,70 mb oraz kanał tłoczny z rur PE 80 PN 6 średnicy Dz 90x5,1 mm o długości 124,10 mb.  Na kanałach grawitacyjnych zamontowane zostały studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy Dn 1,2 m. Przepompownia ścieków wykonana jest z kręgów z polimerobetonu Dn 1,2 m. Kompletna przepompownia wraz z komorą pomiarową została wyprodukowana i dostarczona przez Firmę AWAS Systemy Sp. z o.o. W przepompowni zainstalowano dwie pompy firmy Grundfos.
Jednocześnie z kanałami w ulicach wybudowano przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji w ilości 23 sztuk.
Całkowita wartość zadania  wyniosła 497.631,91 zł brutto.
Realizacja niniejszej inwestycji trwała od 09.08.2012 r. do 15.07.2013 r.

 • -
 • -
 • -

Ranking samorządów opublikowany

Rzeczpospolita z  18 lipca 2013 r. opublikowała wyniki  IX edycji rankingu samorządów. Uhonorowano w nim gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. W setce najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce na 89 miejscu znalazł się Serock.
Ranking przeprowadzono w dwu etapach. W pierwszym etapie wyboru dokonano w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, dotyczące m.in. dynamiki wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca, zadłużenie w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną oraz dynamikę wzrostu. W drugim etapie ostatecznej oceny dokonano na podstawie ankiet zawierających informacje samorządów  dotyczące m.in. wydatków na NGO, wdrożonych systemów ISO,  Wyniki rankingu z pewnością posłużą wszystkim samorządom do oceny pracy własnych jednostek i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.
Na podstawie podziału terytorialnego kraju, wprowadzonego w 1999 r., ilość gmin w Polsce wynosi 2489, w tym 318 gmin miejskich, 1604 wiejskich oraz 567 miejsko-wiejskich.

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1, obręb Jadwisin

W dniu 15 lipca 2013r. zaczął obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1, obręb Jadwisin.  Plan został uchwalony uchwałą nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.06.2013r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 01.07.2013r. pod pozycją 7420.
W ramach prowadzonego nadzoru, Wojewoda Mazowiecki  wstrzymał wykonanie uchwały w części dotyczącej „uwolnionych terenów zamkniętych”.

Z uwagi na powyższe, dla działek o nr ewid. 111/6, 111/13, 111/260, 111/262, 111/290,111/293, 111/296, 111/307, 111/309, 111/310, 111/311, 111/312 i 111/313 zlokalizowanych w Zegrzu, nie obowiązują ustalenia zawarte w uchwale do czasu uprawomocnienia się rozstrzygnięcia Wojewody.
Warunki zabudowy dla tych terenów będą mogły być ustalane w drodze decyzji administracyjnej.
 

Plan miejscowy dla sekcji F1 wraz z rozstrzygnięciem Wojewody dostępny jest na stronie internetowej gminy: www.miasto.serock.pl  w zakładce – o gminie – planowanie przestrzenne.


Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

 

Remont świetlicy wiejskiej w Woli Kiełpińskiej

W miejscowości Wola Kiełpińska zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem- remont świetlicy wiejskiej. Koszt inwestycji wyniósł 11358,46zł. Budowa finansowana była z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego. Zostały wymienione rynny i rury spustowe. Przed wejściem położona została posadzka z płytek o powierzchni około 50m2. Wyłożony został słup cegłą klinkierową oraz pomalowana została frontowa część elewacji budynku.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 • -
 • -

Doposażenie placu zabaw w Maryninie.

W miejscowości Marynino zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem:-doposażenie gminnego placu zabaw. Obiekt został zaopatrzony w urządzenia siłowni zewnętrznej takie, jak: narciarz-wahadło podwójne, wioślarz, orbitrek eliptyczny oraz piechur pojedynczy. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa, co gwarantuje jego stabilne użytkowanie. Budowa finansowana była z funduszu sołeckiego.

 • -
 • -
 • -

Altana rekreacyjna z ławostołami

W ramach funduszu sołeckiego przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławowie wykonana została drewniana altana rekreacyjna z ławo stołami. Koszt inwestycji wyniósł 9400zł, wykonawcą była firma Tartacznictwo Usługi Stolarskie, Jacek Skośkiewicz.

 

 • -

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów na trasie Serock - Legionowo SKM

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że z dniem 2 lipca 2013 r. wprowadzone zostaną zmiany w rozkładzie jazdy autobusów na trasie Serock – Legionowo PKP.
Nowy rozkład jazdy znajduje się TU.

Absolutorium dla burmistrza Miasta i Gminy Serock

W dniu 24 czerwca 2013r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Serocku, sesja niezwykle ważna, na której Burmistrz Sylwester Sokolnicki otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.
Przyjęty uchwałą Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. budżet po uwzględnieniu zmian śródrocznych wprowadzonych 8 uchwałami Rady Miejskiej oraz 4 zarządzeniami Burmistrza przewidywał realizację dochodów w kwocie 42.236.969,45zł. Dochody wykonano w kwocie 42.799.282,33zł, co stanowi 101,33% planu. Niewątpliwie duże znaczenie dla budżetu gminy miało pozyskanie środków unijnych w kwocie 2.020.479,73zł.
Uchwalony przez Radę Miejska plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 43.481.755,52zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 42.449.253,06zł, co stanowi 97,63% planu.

W głosowaniu nad uchwałą Nr 359/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r. wzięło udział 13 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.

 

 • -
 • -

Przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra – Stasi Las

21.06.2013r. została zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą Serock, a firmą WOD-BUD Jarosław Karpiński na wykonanie zadania „Przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra – Stasi Las w ramach zadania: Modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra – Stasi Las”. Wykonawca przyjął do wykonania roboty polegające na przebudowie i budowie nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Stasi Las i Borowa Góra. Łączna długość budowanej i modernizowanej sieci wodociągowej wynosi 4116m, dodatkowo powstanie 1901m przyłączy wodociągowych. Ogółem wartość zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej wynosi 1010935,77 PLN. Termin zakończenia robót ustalony został na 30.04.1014r.

 

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Niskiej, Wąskiej i Piaskowej w Serocku

Przypominamy, że w wyniku realizacji inwestycji związanej z budową ulicy Wąskiej w Serocku, zmianie uległa również organizacja ruchu na ul. Niskiej i Piaskowej. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostały w mijającym tygodniu. Polegają one na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Wąskiej i Piaskowej tj. wjazd do kompleksu działek położonych w rejonie bulwaru nadbrzeżnego odbywał się będzie jedynie ul. Wąską (zajazd wjazdu w ul. Piaskową z ul. Niskiej), wyjazd natomiast ul. Piaskową. Dodatkowo na ul. Wąskiej i Piaskowej wprowadzona została strefa zamieszkania, która nakłada na kierowców ograniczenie prędkości do 20 km/h, zakaz parkowania w miejscach poza wyznaczonymi oraz pierwszeństwo w ruchu pieszych nad pojazdami. Ulice te zatem po wprowadzonych zmianach posiadają raczej funkcję ciągów pieszych niż jezdnych. Utrzymany zostanie ponadto istniejący przed przebudową ul. Wąskiej zakaz wjazdu pojazdów, za wyjątkiem służb komunalnych i mieszkańców.
    

 

Już obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar C (obręby: 13, 14, 15)

W dniu 17 czerwca 2012r. zaczął obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar C, obejmujący obręby ewidencyjne nr 13, 14 i 15.
Plan został uchwalony uchwałą nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2013r. a ogłoszony w dzienniku urzędowym w dniu 17.05.2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2013r. poz. 5667).
Zmiana obowiązującego dotychczas planu podyktowana była przede  wszystkim potrzebą zwiększenia możliwości inwestycyjnych obszaru graniczących z obwodnicą w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb społeczności lokalnej miasta i inwestorów zewnętrznych,  jak również określeniem nowej polityki przestrzennej wynikającej ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock przyjętego uchwałą nr 392/XLVI/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2009r.
Zgodnie z ustaleniami tego dokumentu tereny na obszarze planu wyznacza się pod realizację funkcji: mieszkaniowej, usługowej i działalności gospodarczej.

Plan dostępny jest na stronie internetowej gminy www.miasto.serock.pl  w zakładce – o gminie - planowanie przestrzenne.


Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

 

Nowa organizacja ruchu na rynku - od września

Nawiązując do artykułu dotyczącego planowanych zmian w organizacji ruchu na ul. Rynek w Serocku, zamieszczonego na stronie internetowej 17 kwietnia br. informujemy, że nowa organizacja ruchu  zostanie wdrożona po okresie wakacyjnym, w miesiącu wrześniu. Opracowany projekt organizacji ruchu, będący przedmiotem wcześniejszych konsultacji społecznych, uzyskał zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem tj. Starosty Powiatu Legionowskiego.
Przypominamy, że głównym założeniem nowej organizacji ruchu jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy Rynek, od ul. Kościuszki do ul. 11-go Listopada (pierzeja zachodnia) i wyznaczenie w miejscu likwidowanego pasa ruchu miejsc postojowych. Kierunki ruchu na pozostałych odcinkach ul. Rynek pozostają bez zmian. Zmiany te przyczynią się do czytelnego uregulowania ruchu pojazdów w obrębie serockiego rynku.  

 

Doposażenie placu zabaw w Wierzbicy

W miejscowości Wierzbica zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem-doposażenie gminnego placu zabaw. Obiekt został zaopatrzony w takie urządzenia jak: biegacz jednostanowiskowy, wioślarz, dwie ławki poziome, orbitrek, huśtawka podwójna oraz wyciąg górny połączony z  wyciskaniem siedzącym. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikat bezpieczeństwa, co gwarantuje jego stabilne użytkowanie.

 • -
 • -
 • -

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.zm.)  podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  na okres 21 dni, tj. od dnia 11.06.2013r. do dnia 02.07.2013r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony:
1) część działki nr 29/4 obr.12 w Serocku przy ul. Pułtuskiej o pow. 16 m2  w celu prowadzenia działalności handlowej typu „RUCH”,
2) działki nr 20/1 obr.10 w Serocku o pow. 342 m2 w celu usytuowania stacji telefonii komórkowej,
3) część działki nr 47/2 obr.07 w Serocku o pow. ok. 600 m2 na potrzeby Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
4) część działki nr 16/4 obr.12 położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej o pow.
ok. 2x100 m2 w celu prowadzenia działalności handlowej.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Serock (pok. Nr 51), tel.(022) 782-88-29.
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Borowej Górze

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomościże na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na okres 21 dni, tj. od dnia 11.06.2013r. do dnia 01.07.2013r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działek nr 94/22, 94/23, 94/24 i 94/25 położonych przy ul. Lipowej we wsi Borowa Góra gm. Serock, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  i usługi nieuciążliwe.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (pok. Nr 51), tel.(022) 782-88-28.

 

Zaczęto budowę parkingów przy ul. Pułtuskiej

W dniu 7 czerwca 2013r Burmistrz Miasta i Gminy Serock wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja miejscowości Serock polegająca na budowie parkingów przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej  zwiększająca atrakcyjność turystyczną obszaru Zalewu Zegrzyńskiego” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Zakończenie i rozliczenie projektu przewidziano na marzec 2014r

Projekt zakłada budowę 3 zatok parkingowych. Dwie z nich zlokalizowane będą przy ul. Pułtuskiej (na wysokości parkingów przy aptece oraz na wysokości bloków naprzeciwko szkoły), a jedna przy ul. Warszawskiej przy cmentarzu. W obrębie zatok wybudowane zostaną także nowe chodniki oraz wyremontowane już istniejące. Przedsięwzięcie przewiduje także budowę zjazdów w pasach drogowych ul. Warszawskiej i Pułtuskiej. W ramach inwestycji powstaną 63 nowe stanowiska postojowe.

W dniu 10 czerwca br. wykonawca inwestycji firma ZARBUD Arkadiusz Zaręba z siedzibą w miejscowości Ołdaki Stefanowo 7B/3 gm. Gzy, rozpoczęła prace związane z budową I-go etapu zadania tj. 12 miejsc postojowych w ul. Pułtuskiej przy aptece.

 

 • -

Przebudowa ul. Młosza w Serocku zakończona

W maju została zakończona przebudowa ul. Czesława Miłosza w Serocku, w ramach której, na odcinku około 300mb, wykonano nawierzchnię w technologii betonowej kostki brukowej. Organizacja ruchu na nowo wybudowanej ulicy – czyli wprowadzenie strefy zamieszkania, a także wybudowanie dwóch progów zwalniających – ma za zadanie uspokoić ruch, a co za tym idzie podnieść bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki takiej organizacji ruchu ulica będzie miała charakter bardziej kameralny i przyjazny mieszkańcom.

Inwestycja obejmowała również budowę odcinka wodociągu wraz z przyłączami, a także samych przyłączy na odcinku istniejącego już wodociągu -  do posesji, do których te nie były dotychczas wykonane. Są to co prawda działki jeszcze niezagospodarowane, ale wykonanie tych przyłączy na etapie przebudowy ulicy, pozwoli w przyszłości  uniknąć  niszczenia nowo wybudowanej nawierzchni.

 • -
 • -

Starosta Legionowski zawiadamia o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Serock

W terminie od 24 czerwca do 12 lipca 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ul.Sikorskiego 11 - pokój nr 401 (IV piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15:00 zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Serock (z wyłączeniem obrębów Gąsiorowo, Kania Nowa,Kania Polska, Łacha, Nowa Wieś i Wierzbica).

Projekt operatu opisowo-kartograficznego obejmuje: rejestr gruntów, rejestry/kartoteki lokali oraz mapę ewidencyjną.

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Relacja z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 15 kwietnia 2013r. odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Serocku, która obejmowała swoim programem 16 punktów. Porządek obrad został rozszerzony o punkt dotyczący przedstawienia informacji na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku oraz dyskusji w tym temacie. Po przedstawieniu przez Przewodniczącego Rady i Zastępcę Burmistrza informacji na temat działalności w okresie między sesjami, przystąpiono do realizacji porządku obrad.


W pierwszej kolejności Dyrektor SPZOZ w Serocku Pani Swietłana Jagodzińska przedstawiła aktualną sytuację związaną z funkcjonowaniem podległej jej jednostki. Podkreślała, że największym problemem serockiej placówki jest brak lekarzy specjalistów, co jest także problemem ogólnopolskim. Ze strony radnych kierowane były do Pani Dyrektor pytania i uwagi, głównie dotyczące trudności związanych z zapisem do lekarzy i brakiem sobotnich dyżurów lekarzy. Pani Dyrektor wyjaśniała, że taka sytuacja będzie miała miejsce do czasu zatrudnienia dodatkowego lekarza. Poruszona została również kwestia przekształcenia SPZOZ w niepubliczną placówkę. Sekretarz gminy poinformował, że Urząd w najbliższym czasie skieruje zapytanie ofertowe w celu wyboru podmiotu, który dokonałby analizy ewentualnej potrzeby przekształcenia.


Następnie Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Pani Alicja Melion zaprezentowała informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych przez Miasto i Gminę Serock za rok szkolny 2011/2012. Przedstawiła liczbę uczniów w poszczególnych szkołach na terenie gminy oraz wyniki sprawdzianów i egzaminów. Poinformowała, że w każdym ze sprawdzianów i egzaminów uczniowie osiągnęli wyniki powyżej lub na poziomie średnich wyników krajowych.


Wiele dyskusji wywołał punkt porządku obrad dotyczący projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w którego treści określono szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, m.in. prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe. Regulamin dostosowano do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Po dyskusji radni jednogłośnie uchwalili regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.  


Z inicjatywy Burmistrza została podjęta także uchwała w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2013- 2017. Celem uchwały jest uporządkowanie i wdrożenie założeń programu poprzez określenie strategicznych założeń i priorytetów lokalnej polityki mieszkaniowej. Program uwzględnia m.in. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, analizę potrzeb oraz planów remontów i modernizacji, planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszów, sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz źródeł finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.


W dalszej kolejności Rada Miejska wyraziła zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność gminy służebność przesyłu na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Podjęcie uchwały w tej materii podyktowane jest planowaną budową gazociągu średniego ciśnienia i przyłączy gazu w rejonie ulic Traugutta, Herberta, Słoneczna Polana, Błękitnej i Bajkowej w Serocku. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest społecznie uzasadniona, gdyż umożliwi korzystanie z sieci gazowej właścicielom nieruchomości zlokalizowanych po zachodniej stronie obwodnicy Serocka.
Podjęta została również uchwała dotycząca przekazania mienia komunalnego. Na jej podstawie przekazane zostaną nieodpłatnie do eksploatacji jednostkom organizacyjnym gminy w celu konserwacji, bieżącego utrzymania i administrowania, m.in. wybudowane sieci wodociągowe, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy stadionie miejskim w Serocku.


Radni przyznali również nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury Pani Agnieszce Lipskiej i Pani Agacie Dutkiewicz. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji obchodów Święta Patrona Serocka św. Wojciecha, która będzie miała miejsce 28 kwietnia 2013 r.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostało przedłożone sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi w roku 2012. Dokument ten zawiera podsumowanie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne dotyczące m.in. prowadzenia opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka, tworzenia warunków dla zwiększenia aktywności społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z zakresu upowszechniania rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Serock.


Następnie radni zgłosili zapytania i interpelacje, na które odpowiedź zostanie udzielona przez Burmistrza w formie pisemnej. W sprawach różnych poruszono kwestie dotyczące bieżących problemów zgłaszanych przez mieszkańców.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXXV sesji Rady Miejskiej w Serocku.


Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych
 

Serockie programy osłonowe - działają już od pół roku

Minęło pół roku od  wejścia w życie gminnych programów osłonowych – Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+ oraz programu w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki.

Kiedy  w ubiegłym roku  te programy zostały przyjęte w naszej gminie – kartę dużej rodziny posiadało około 20 gmin w Polsce, a program w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki realizowały tylko 3 gminy. W tym roku  ok. 50 gmin  ma podjęte uchwały dotyczące programów dla rodzin wielodzietnych, co w stosunku do liczby 2 500 gmin  stanowi  niewielki odsetek.
Obecnie 140 rodzin wielodzietnych z terenu naszej gminy przystąpiło do programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+, co według naszych szacunków stanowi blisko 100% wszystkich rodzin wielodzietnych zamieszkujących teren gminy.
Ostatnie zmiany do programu wprowadzone na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 kwietnia miały na celu rozszerzenie katalogu ulg oraz doprecyzowanie zapisów mających na celu ułatwienie korzystania przez rodziny wielodzietne z  programu. Jesteśmy nadal otwarci na wszelkie sugestie dotyczące stosowania w praktyce programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+. Mamy również nadzieję, że lokalni przedsiębiorcy zechcą przystąpić do programu oferując zniżki na swoje produkty lub usługi - będzie to możliwe po wejściu w życie wyżej wspomnianych uchwalonych zmian, o czym będziemy informować.

Program w zakresie zmniejszania wydatków na leki znajduje także wielu odbiorców. Każdego miesiąca z pomocy w ramach tego programu korzysta ok. 30 osób. Z pomocy mogą korzystać osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, które ponoszą wydatki na leki zapisane przez lekarza powyżej 100 zł miesięcznie, a miesięczny dochód nie przekracza 1084 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących, lub 912 zł na osobę w rodzinie.

Realizatorem programów jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul. Pułtuska 16. Teksty programów wraz z wnioskami znajdują się na stronie www.ops.serock.pl
 

Podpisano umowę na przebudowę nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku

15 kwietnia br. podpisano umowę na przebudowę nawierzchni drogi ul. Czesława Miłosza w Serocku z firmą PARTNER Spółka Jawna Krzysztof Czarnecki, Maciej Korolec z Chotomowa. Wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Zakres wykonywanych robót obejmuje przebudowę jezdni na długości około 300 m i zjazdów z kostki betonowej. Z uwagi na budowę nowej geometrii drogi inwestycja obejmuje również przebudowę oświetlenia drogowego oraz połączenie istniejącego wodociągu poprzez budowę sieci wodociągowej o średnicy 110 mm wraz z brakującymi przyłączami. Zakończenie robót planowane jest na 10 maja br.  

Relacja z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 27 marca 2013r. odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Serocku, która swoim programem obejmowała 35 punktów. Porządek obrad został zmodyfikowany poprzez wyłączenie z programu sesji projektu uchwały dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
Po przyjęciu porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą radni przystąpili do jego realizacji. Tradycyjnie zarówno Przewodniczący Rady, jak i Burmistrz przedstawili informacje dotyczące ich działalności w okresie między sesjami. Następnie w imieniu starosty legionowskiego Geodeta Powiatu Legionowskiego Paweł Łukaszczuk wyjaśniał wiele wątpliwości zgłaszanych przez radnych, sołtysów oraz mieszkańców dotyczących prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów prowadzonych przez firmę InterTIM.

Zaproszeni na sesję przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy Serock, tj. Komendant PSP w Legionowie Mirosław Klimczak, Komendant Komisariatu Policji w Serocku Rafał Trzaskoma, Komendant Miejsko- Gminny Straży Pożarnych Marian Malinowski oraz pełniący obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w Serocku Dariusz Sujkowski przedstawili sprawozdania z działalności podległych im jednostek za 2012r.
W dalszej kolejności obradowano nad projektem uchwały przedłożonym przez Burmistrza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock-sekcja F1 obręb Jadwisin. Pomimo faktu, iż wyłożony był do publicznej wiadomości od 7 stycznia 2013r. do 4 lutego 2013r. oraz przeprowadzenia dyskusji publicznej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Serock w dniu 10 stycznia 2013r. wywołał wzmożoną dyskusję wśród radnych i mieszkańców obecnych na sesji. Po kilkugodzinnej dyskusji radni uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock- sekcja F1 obręb Jadwisin przy 11 głosach za, 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących.

Z uwagi na stanowisko Wojewody Mazowieckiego odnośnie zawartej w planie miejscowym funkcji mieszanej MN/MW1 w odniesieniu do parametrów dróg związanych z wymiarowaniem oraz zapisów w ustaleniach ogólnych oraz szczegółowych dla obszaru oddziaływania cmentarza, radni z inicjatywy Burmistrza przyjęli uchwałę uchylającą dotychczasowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C oraz podjęli nową uchwałę w tym zakresie uwzględniając zalecenia.

W związku z przedłużającymi się obradami sesji radni dokonali zmiany porządku obrad polegającej na przerwaniu sesji po przyjęciu wskazanych przez burmistrza uchwał koniecznych do przyjęcia w miesiącu marcu.

W dalszej kolejności z inicjatywy burmistrza podjęto uchwałę określającą wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Wysokość dotacji ustalono w wysokości 12 zł dziennie na każde dziecko objęte opieką żłobka. Przedstawiono także radnym Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2013 roku. Przyjęta uchwała  obejmuje swoim zakresem m.in.: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt czy plan identyfikacji zwierząt.

Z inicjatywy burmistrza radni podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Serock na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Ponadto, udzielili pomocy finansowej w formie dotacji dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w 2013 roku z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku aplikacyjnego na konkurs dotacji dla partnerstwa na obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Norweskiego/EOG 2012-2016 oraz na przygotowanie wspólnego logotypu dla Jeziora Zegrzyńskiego, spójnego z przygotowaną strategią rozwoju. Rada Miejska w Serocku wyraziła także zgodę na przejęcie do realizacji w 2013 roku zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

W związku z realizacją projektów dotyczących „Rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, radni dokonali zmiany ww. uchwał polegających na zmianie kwot na poszczególne lata projektu.

Burmistrz zwrócił się także do radnych z prośbą o dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021 oraz wprowadzenia zmian w budżecie. Zmiany dotyczyły przede wszystkim dostosowania limitów w roku 2013 w przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz wprowadzenia zmian budżetowych dotyczących jednostek organizacyjnych.

Po omówieniu i przyjęciu wybranych uchwał Przewodniczący Rady Miejskiej przerwał sesję i wyznaczył termin jej dokończenia na dzień 8 kwietnia 2013 r.

W dniu 8 kwietnia 2013r. w pierwszej kolejności zostały podjęte przygotowane przez burmistrza projekty uchwał dotyczące nadania nazw ulic w miejscowościach: Dosin (ul. Nagietkowa), Jachranka (ul. Nad Zalewem) oraz Marynino (ul. Skowronkowa). Przyjęta została także uchwała dotycząca wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zegrzu oraz części działki przy ul. Zakroczymskiej w Serocku dla Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o. w związku z usytuowaniem na przedmiotowych nieruchomościach tablic reklamowych.
Z inicjatywy Burmistrza radni przyjęli uchwały dotyczące nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy praw do działek położonych w Serocku oraz w Stasim Lesie stanowiących drogi, co w przyszłości może umożliwiać podejmowanie przez gminę decyzji dotyczących ich bieżącego utrzymania i modernizacji. Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego działki gminnej położonej w miejscowości Borowa Góra.

Burmistrz przedłożył także projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+”. Zaproponowane zmiany m.in. wprowadzają uprawnienia do ulg za dostarczaną wodę, czynsz mieszkaniowy w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy dla wstępnych, którzy legitymują się tytułem prawnym do lokalu, w którym zamieszkuje rodzina wielodzietna posiadająca Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+, a rodzina ta z racji tego, że nie jest właścicielem lub najemcą lokalu nie może skorzystać z ulgi. Wprowadzono również zapis dający możliwość ubiegania się o ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umożliwienia przedsiębiorcom włączenia się w realizację programu. Uchwała została przyjęta przez radnych przy 12 głosach za i 1 głosie wstrzymującym.

W związku z funkcjonowaniem na terenie gminy niepublicznego żłobka oraz przepisami prawa zobowiązującymi organ wykonawczy gminy do sprawowania nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki podjęta została uchwała określająca plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie gminy Serock.

W dalszej kolejności radni podjęli uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock. W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, iż połączenie dwóch instytucji kultury ma na celu bardziej efektywne wykonywanie zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie kultury, jak również uproszczenie struktur zarządzania. Ponadto wskazano, że połączenie to nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Kultury. Po wzmożonej dyskusji radni przyjęli uchwałę przy 7 głosach za, 4 głosach przeciw i 3 głosach wstrzymujących.

Rada Miejska, jako wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć mających znaczenie dla rozwoju Miasta i Gminy Serock, przyznała medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock” Pani Grażynie Krzyczkowskiej oraz Panu Antoniemu Wieczorkowi. Medale zostaną wręczone podczas uroczystej sesji inaugurującej obchody Święta Patrona Serocka świętego Wojciecha, która będzie miała miejsce 28 kwietnia 2013 r.

Radni przyjęli protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w zakresie realizacji wybranej inwestycji do wykonania w 2012 r.
Następnie radni zgłosili zapytania i interpelacje, na które odpowiedź zostanie udzielona przez Burmistrza w formie pisemnej. W sprawach różnych poruszono wiele kwestii dotyczących bieżących spraw, m.in. budynku wielorodzinnego w Jadwisinie oraz komunikacji lokalnej do SKM w Legionowie.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych
 

Propozycje zmian organizacji ruchu na ul. Rynek w Serocku

Nawiązując do wielu uwag zgłaszanych przez mieszkańców oraz kierowców, poruszających się codziennie ul. Rynek w Serocku oraz wystąpienia Komendanta Posterunku Policji w Serocku, Urząd Miasta i Gminy w Serocku przedstawia niniejszym projekt zmiany organizacji ruchu na ww. ulicy. Wszystkich szczególnie zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z przedstawioną propozycją  zmian i przesłanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. pod adres e-mail: drogownictwo@serock.pl W przypadku akceptacji zaproponowanego rozwiązania ze strony mieszkańców oraz użytkowników przedmiotowej ulicy, przygotowany projekt stałej organizacji zostanie przedłożony do organu zarządzającego ruchem (Starosta Powiatu Legionowskiego) do zatwierdzenia i niezwłocznie wdrożony.

Informujemy jednocześnie, że proponowane zmiany w organizacji ruchu zakładają wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy Rynek, od ul. Kościuszki do ul. 11-go Listopada (pierzeja zachodnia) i wyznaczenie w miejscu likwidowanego pasa ruchu 7 miejsc postojowych. Propozycje te wynikają z faktu, iż obecnie jeden z pasów ruchu, na kierunku od ul. 11-go Listopada do ul. Kościuszki, wykorzystywany jest jako „zwyczajowy” parking. Parkujące na co dzień w tym miejscu pojazdy sprawiają, że przejazd w w/w kierunku, jest utrudniony, a w dni targowe tj. środy i soboty, nawet niemożliwy. Próby egzekwowania przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym podejmowane przez służby Policji i Straży Miejskiej przynoszą niestety chwilowy skutek. Projekt organizacji ruchu uwzględnia również uzupełnienie brakującego oznakowania w zakresie oznakowania przejść dla pieszych oraz pierwszeństwa przejazdu.  

 

Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków

W związku z powtarzającymi się pytaniami mieszkańców na temat prowadzonej na terenie gminy Serock modernizacji gruntów i budynków pragniemy przekazać więcej informacji o prowadzonych przez firmę InterTIM działaniach.

Marszałek Województwa wraz ze Starostą Legionowskim, dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej przystąpili do realizacji projektu:
„Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzupełniających wpisy w EGiB”.

Pracami związanymi z modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków i lokali w gminie Serock zostały objęte obręby: Bolesławowo, Borowa Góra, Dębe, Dębinki, Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Skubianka, Stanisławowo, Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe.

Wykonawcą prac, wyłonionym przez Marszałka w drodze przetargu, jest firma InterTIM, Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 180, 04-036 Warszawa (tel. 22 122 88 08). Prace prowadzone są od czerwca 2012 roku do listopada 2013 r.

Modernizacja ewidencji gruntów to zespół prac podejmowanych przez Starostę w celu uzupełnienia już funkcjonującego operatu ewidencji gruntów i budynków o brakujące dane, dostosowanie istniejących operatów ewidencji gruntów i budynków do wymogów nakładanych przepisami i poprawienie funkcjonowania operatu ewidencji gruntów i budynków. Weryfikację w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie przeprowadza się co najmniej raz na 15 lat. Modernizacje ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali na obrębach wyłączonych obecnie z opracowania przeprowadzane były w latach poprzednich w miejscowościach tj. Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha, Nowa Wieś w 2010 r. oraz w Wierzbicy w 2008 r. Ponadto założenie ewidencji budynków jest ustawowym obowiązkiem Starosty wynikającym z § 80 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz spełnieniem oczekiwań władz gmin wnioskujących do Starosty o zaktualizowanie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych.

Zasady zakładania ewidencji i jej modernizacji określa przytoczone już powyżej Rozporządzenie oraz szereg instrukcji i wytycznych technicznych (między innymi Instrukcja G5). Zgodnie z tymi zasadami dla wykazania budynków na mapie ewidencyjnej dokonuje się ich pomiarów terenowych – „z natury”. Dla ujawnienia budynków w rejestrze budynków sporządza się dla każdego budynku kartotekę obejmującą takie dane jak rok budowy, materiał, z którego zbudowano budynek, ilość kondygnacji i powierzchnię zabudowy.
W ramach realizacji prac Wykonawca prowadzi prace terenowe polegające w pierwszej fazie na wywiadzie terenowym i wykonaniu dokumentacji fotograficznej budynków znajdujących się w terenie. Po tych działaniach przeprowadzane są pomiary terenowe. W dalszej kolejności zostanie opracowany projekt operatu opisowo – kartograficznego i wyłożony do wglądu zainteresowanym stronom, o czym mieszkańcy obrębów, których dotyczą prace, zostaną poinformowani poprzez informacje Starosty umieszczone w prasie oraz na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku  i u sołtysów.

Pracownicy firmy InterTIM wykonujący prace geodezyjne powinni okazać na każde wezwanie zainteresowanych osób upoważnienie do wykonywania tych prac sygnowane przez Starostę i Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Prosimy uprzejmie o przekazywanie informacji na temat prowadzonej przez firmę InterTIM prac na piśmie, które przekazywane będą do Geodety Powiatowego.

W powyższej sprawie można także kontaktować się bezpośrednio z Geodetą Powiatowym Pawłem Łukaszczukiem, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu 513 340 745, który udzieli wyczerpujących wyjaśnień.


Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
 
Joanna Gwadera
 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy  Serock działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości,  że na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  na okres 21 dni, tj. od dnia 09.04.2013r. do dnia 30.04.2013r. został wywieszony wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości, która będzie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony:

1.część działki nr 146 obr.07 w Rynku  w Serocku o pow.3 m2  w celu prowadzenia letniego ogródka gastronomicznego,
2.część działki nr 111/216 w miejscowości Zegrze obręb ewidencyjny Jadwisin o pow. ok. 10 m2 w celu ustawienia tablicy reklamowej,
3.część działki nr 5/2 obr.15 przy ul. Zakroczymskiej w Serocku o powierzchni ok. 10 m2 w celu ustawienia tablicy reklamowej.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Serock (pok. Nr 51), tel.(022) 782-88-29.

Link do BIP http://www.bip.serock.pl/plik,1670,informacja-o-wywieszeniu-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-dzierzawe.pdf

Zmiany w programie Serocka Karta Dużej Rodziny 3+.

W dniu 8 kwietnia 2013 r. została podjęta  uchwała Nr 326/XXXIV/2013 wprowadzająca zmiany do programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+. Wprowadzone zmiany rozszerzyły katalog ulg dla rodzin wielodzietnych, doprecyzowane zostały zapisy odnośnie korzystania z ulg oraz wprowadzono możliwość przystąpienia do programu lokalnych przedsiębiorców, którzy będą mogli zaoferować ulgi na swoje produkty i usługi dla rodzin wielodzietnych.

Rozszerzony katalog  ulg  oraz doprecyzowanie zasad stosowania już istniejących ulg  podjęto   z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy i w odpowiedzi na pojawiające się sugestie ze strony rodzin wielodzietnych.

Rodziny wielodzietne legitymujące się Serocką Kartą Dużej Rodziny 3+ będą objęte 50% ulgą w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (po 1.07.2013 r.).

W przypadku, gdy rodzina wielodzietna  zamieszkuje wspólnie z rodzicami, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu, ulga ta będzie przysługiwała rodzicom i będzie obejmowała członków rodziny wielodzietnej. Rodzice rodzin wielodzietnych posiadających tytuł prawny do lokalu, w którym zamieszkuje i jest zameldowana rodzina wielodzietna  będą mogli również korzystać z 50% ulgi w opłatach za czynsz mieszkaniowy i z 30% ulgi za zaopatrzenie w wodę.

Ulga za zaopatrzenie w wodę dla rodzin wielodzietnych  zamieszkujących  w lokalach  wspólnoty mieszkaniowej  lub wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  stosowana będzie przez zarządcę  lokalu.

Ulgi wynikające z programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ są naliczane od okresu rozliczeniowego, w którym rodzina wielodzietna wystąpi do jednostki stosującej daną ulgę. Rodzina traci prawo do ulgi,  w przypadku nie regulowania opłat przez co najmniej 2 kolejne okresy rozliczeniowe. Jeżeli zwłoka ta była spowodowana zdarzeniami losowymi lub innymi  trudnymi okolicznościami, wówczas Burmistrz Miasta i Gminy może wydać zgodę na przywrócenie utraconej ulgi  po uprzednim uregulowaniu zaległych należności.

Wprowadzone zmiany do programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+ wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, o czym poinformujemy na  stronie internetowej.  

 

Anna Orłowska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 • -

Prace inwestycyjne na plaży miejskiej

Trwają prace związane z zagospodarowaniem nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego wraz z pomostami w obrębie plaży. Ogólna powierzchnia całego obiektu wynosi 10 000 m2. Dotychczas zdemontowano różnego rodzaju nawierzchnie, ogrodzenia i fundamenty. Po wyrównaniu terenu rozpoczęto budowę boiska  do koszykówki o nawierzchni z trawy syntetycznej, odpornej na mróz i wysokie temperatury. Wykonany został pomost pływający o nawierzchni drewnianej, na pływakach polietylenowych, przymocowany stalowymi palami kotwicznymi. Pomost połączony jest z terenem przy pomocy trapu na stalowym wsporniku. Na terenie zbudowano drewniane kładki naziemne usytuowane do 30cm ponad powierzchnią terenu, które mogą być wykorzystane także jako siedziska, budowane są również kładki na filarach.  Na obiekcie rozpoczęło się gospodarowanie roślinnością, zostały posadzone krzewy, pnącza i byliny.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja o naborze wniosków do LGD

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje:

- które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
- które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 -które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty
- które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

I. Termin

Wyznacza się termin składania wniosków o przyznanie pomocy od dnia 26 marca do 12 kwietnia 2013r. do godz. 13.00.

II. Miejsce i tryb składania wniosków

Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w 2 wersjach papierowych i 2 wersjach elektronicznych z rozszerzeniem .docx, .doc lub pdf na płytach CD lub DVD, w siedzibie Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413, 05-119 Legionowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Numer telefonu do biura: /22/ 76 40 413. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, numer nadany przez LGD oraz jest opatrzone pieczęcią i podpisane przez pracownika LGD przyjmującego wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy:

Wzory formularzy wniosków wraz z załącznikami, karty merytoryczne projektów oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronach internetowych: LGD – www.partnerstwozalewu.org.pl, Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

IV. Lokalne kryteria wyboru LGD stosowane w karcie oceny zgodności operacji, znajdują się poniżej w dokumentach do pobrania.

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
1. Operacja powinna przyczynić się do realizacji co najmniej jednego celu ogólnego, a w ramach niego celu szczegółowego LSR. Operacja powinna być zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem.
2. Wypełnienie karty merytorycznej projektu zgodnie z instrukcją.
3. Minimalna liczba punktów, jaką trzeba uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie:

-Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 76 pkt (max 150 pkt)
-Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 83 pkt (max 165 pkt)
-Małe Projekty – 63 pkt (max 125 pkt)
-Odnowa i rozwój wsi – 58 pkt (max 115 pkt)

VI. Limit dostępnych środków:

-w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 301 821,50 zł
-w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 3 441 539,54 zł
-w ramach tzw. „małych projektów” – 1 829 344,78 zł
-w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 2 012 906,00 zł

Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” oferuje bezpłatną pomoc i doradztwo w przygotowaniu wniosku. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, lok. 413, 05-119 Legionowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00; tel./fax (22) 76-40-413; e-mail: biuro@partnerstwozalewu.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2. Małe Projekty

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

4. Odnowa i rozwój wsi

5. Oświadczenie - dotyczy wszystkich

Miasto i Gmina Serock laureatem konkursu oświetleniowego

Miasto i Gmina Serock laureatem „konkursu na najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2012 roku” organizowanego przez agencję SOMA.

Targi ŚWIATŁO na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych zarówno w Polsce, jak również za granicą.
Spotkania gromadzą corocznie architektów, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów oraz przedstawicieli władz samorządowych, zarządów dróg i zakładów energetycznych. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się sektor poświęcony technologii LED. Wielki zaszczyt przypadł nam właśnie w tej dziedzinie gdyż w za zastosowanie oświetlenia LED-owego do oświetlenia ulic osiedlowych w konkursie na "Najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2012 roku” Miasto i Gmina Serock zdobyła III miejsce.  Nagrodę dla gminy, 11 marca 2013 roku podczas targów odebrał zastępca burmistrza Józef Zając.
 

 • -
 • -

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych we wsi Skubianka gm. Serock

KLIKNIJ TUTAJ, aby zobaczyć treść ogłoszenia

Sąsiedzka pomoc !

W dniu 6 marca 2013 r. o godz. 12 00 w  strażnicy OSP Stanisławowo odbyła się uroczysta zbiórka strażaków ochotników z OSP Stanisławowo i OSP Nuna. Powodem spotkania było przekazanie średniego samochodu pożarniczego z gminy Serock do gminy Nasielsk i oddanie go w użytkowanie strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nunie.

Uroczystego przekazania samochodu do gminy Nasielsk dokonał burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, a oddania samochodu w użytkowanie strażakom z OSP Nuna, burmistrz Miasta i Gminy Nasielsk Grzegorz Arciszewski.

W krótkim wystąpieniu burmistrz Serocka zwrócił uwagę na potrzebę utrzymywania dobrych relacji pomiędzy sąsiadującymi gminami, szczególnie w zakresie niesienia wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach, a do takich należy zaliczyć przeciwdziałanie zagrożeniom i prowadzenie różnego rodzaju akcji ratowniczych.

Burmistrz Nasielska podziękował Radzie Miejskiej w Serocku i Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za przekazanie w formie darowizny samochodu ratowniczo – gaśniczego. Zadeklarował wolę współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego obu gmin, a także w innych dziedzinach.

W uroczystości wzięli udział zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, sołtys Stanisławowa pani Anna Romanowska, Komendant Miejsko Gminny Straży Pożarnych w Serocku Marian Malinowski, mieszkańcy Stanisławowa oraz licznie zgromadzeni członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych ze Stanisławowa i Nuny.

Przekazanie samochodów jednostce OSP Nuna, sąsiadowi zza miedzy, to dowód uznania za  dotychczasowa współpracę, dobrosąsiedzkie stosunki i wzajemną pomoc w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.

Uroczystość zakończyła się wymianą poglądów i dyskusją przy kawie, herbacie i domowych wypiekach sponsorowanych przez gospodarzy uroczystości, strażaków z OSP Stanisławowo.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie z Olgierdem Dziekońskim

5 marca na zaproszenie burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, Serock odwiedził Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, w którym udział wzięli także zastępca burmistrza Józef Zając oraz Edward Trojanowski – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” – omówione zostały m.in. tematy poprawy układu komunikacyjnego na terenie powiatu legionowskiego, zakończenie modernizacji drogi nr 61 na odcinku Legionowo - Zegrze Płd., modernizacja drogi 62 – Serock – Pomiechówek – Modlin (Port Lotniczy), czy przedłużenie linii kolejowej do Zegrza Płd. Spotkanie stało się także okazją do zaproszenia pana Dziekońskiego na obchody 50-lecia powstania Jeziora Zegrzyńskiego.

 • -
 • -

Relacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Serocku

W dniu 25 lutego 2013r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Serocku, która obejmowała swoim programem 21 punktów. Obrady poprowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Pan Józef Lutomirski, który zaproponował zmianę porządku poprzez wprowadzenie pod obrady projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  w statucie Miasta i Gminy Serock. Propozycja ta nie uzyskała wymaganej większości głosów radnych. Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do jego realizacji.

W pierwszej kolejności została rozpatrzona uchwała w sprawie skargi na działalność burmistrza Miasta i Gminy Serock. Po przedstawieniu stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wyjaśnień Burmistrza, radni uznali skargę za bezzasadną.

Z inicjatywy burmistrza przedstawione zostały zmiany do podjętych w 2012r. przez Radę Miejską tzw. programów osłonowych, tj. „Serocka Karta Dużej Rodziny 3+” oraz gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zmiany dotyczyły przede wszystkim doprecyzowania istniejących już zapisów oraz wprowadzenia dodatkowych zapisów dotyczących ulg, m.in. za wodę i czynsz mieszkaniowy w lokalach mieszkaniowych wchodzących w skład zasobu Miasta i Gminy Serock. W trakcie prezentacji projektu uchwały burmistrz zapowiedział, że na następnej sesji zwróci się do Rady Miejskiej ze stosownym projektem uchwały wprowadzającej ulgi także w opłatach ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Podczas dyskusji nad projektem uchwały radna Grażyna Woźnicka zaproponowała zmianę do jej treści polegającą na wprowadzeniu zapisu dającego podstawę do zastosowania ulgi także w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wniosek radnej uzyskał większość głosów, jednakże uchwała nie została przyjęta z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy prawnej w celu sformułowania spójnej z innymi przepisami prawa propozycji zmiany.

Kolejny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock uzyskał większość głosów. Przyjęte zmiany dają m.in. możliwość przedłożenia „bieżącej” faktury z zakupu leków, tj. z miesiąca złożenia wniosku oraz wprowadzają możliwość dołączenia do wniosku odpisu faktury.


Bardzo ważnym punktem porządku obrad była dyskusja nad przedłożonymi przez burmistrza projektami uchwał związanymi ze zmienioną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła konieczność wdrożenia przez gminy nowego systemu gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zarówno radni, jak i sołtysi zgłaszali wiele pytań w tym zakresie. Po wyjaśnieniu wszelkich wątpliwości, Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, określając jednocześnie stawkę opłaty na jednego mieszkańca. Z treści podjętej uchwały wynika, że w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny opłata wyniesie 10zł oraz 20zł, jeśli odpady będą zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany). Podjęta została także uchwała określająca wzór deklaracji, jaką każdy właściciel nieruchomości będzie miał obowiązek złożyć w terminie do 30.04.2013r.
W dalszej kolejności radni przyjęli uchwałę określającą termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z którą terminy opłaty pokrywają się z ratami wpłat podatku od nieruchomości. Opłaty będzie można wnosić przelewem na rachunek bankowy urzędu, w kasie urzędu lub w drodze inkasa za pośrednictwem sołtysów.

Z inicjatywy burmistrza radni podjęli również uchwałę w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę została określona na poziomie 2,50zł za 1m3 wody. Cena wody uwzględnia 4% wzrostu wskaźnika inflacji i jest najniższą ceną za 1m3 wody wśród okolicznych gmin.
W dalszej kolejności burmistrz przedstawił projekt uchwały dotyczący przekazania gminie Nasielsk samochodu pożarniczego.

Burmistrz zwrócił się także do radnych o podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 383.800zł na realizację zadania „Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy”. Uchwała została przyjęta przy 11 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2013-2021 oraz zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2013r. Główne zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni na ul. Miłosza w Serocku” oraz związana była z otrzymaniem środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację „Programu rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock”. Radni przyjęli także protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej za okres styczeń- wrzesień 2012r.

Radni zgłosili także zapytania i interpelacje, na które uzyskali odpowiedź ze strony burmistrza. W sprawach różnych dużo uwagi poświęcono tematowi komunikacji lokalnej. Radni i sołtysi zwrócili się również do burmistrza z prośbą o podjęcie działań w związku z kontrowersjami wokół prac działającej na zlecenie Starosty Legionowskiego firmy dokonującej ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie gminy Serock.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych
 

Od 1 kwietnia nowa taryfa za dostawę wody

W dniu 25 lutego bieżącego roku na sesji Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr 301/XXXIII/2013 w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
Od 1 kwietnia 2013 roku będzie obowiazywała nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości:
1. cena 1 m3 dostarczonej wody - 2,50 zł
2. stawka opłaty abonamentowej za jeden wodomierz w wysokości 18,00 zł rocznie, rozliczana w okresach rozliczeniowych proporcjonalnie do czasookresu wynikającego z odczytu wodomierza.
Do wyżej wymienionych kwot należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%.

Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzanie ścieków oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Cenę i stawkę opłaty abonamentowej zawartej w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Serock.
Kalkulując taryfę w kosztach nie uwzględniono opłat amortyzacyjnych i umorzeniowych oraz zysku. Wartość niezbędnych przychodów określono tylko w oparciu o koszty eksploatacyjne i utrzymanie, koszty zakupu wody oraz należności nieregularne.
Na terenie całej gminy uwzględniono jedną taryfową grupę odbiorców.
Cena 1 m3 wody uwzględnia 4% wzrost zgodnie ze wskaźnikiem inflacyjnym. Stawkę opłaty abonamentowej pozostawiono w tej samej wysokości co w roku 2012.

link do Uchwały Nr 301/XXXIII/2013
 

Przebudowa wodociągu w Wierzbicy

We wsi Wierzbica ruszyła budowa związana z wymianą i przebudową wodociągu azbestocementowego i zwiększeniem jego średnicy. Zakres prac obejmuje odcinek 1200 mb począwszy do Resteuracji "Złoty Lin". W trakcie prac wymienione zostaną też odcinki przyłączy wodociągowych w zakresie od wodociągu do granic nieruchomości.

Wykonawcą robót jest firma ZUB "INWOKAN" Tomasz Mianowski z Wyszkowa.

W związku z wyżej wymienioną inwestycją nastąpią przerwy w dostawie wody (Wierzbica posiada tylko jednokierunkowe zasilenie w wodę) dla wszystkich mieszkańców wsi Wierzbica.  

Wszelkich informacji na temat inwestycji można uzyskać w Miejsko Gminnym Zakładzie Wodociągowym, tel. 22 782 73 58, 782 67 44, ul. Nasielska 21 - Serock.
 

Informacje nt. kwalifikacji wojskowej w 2013 roku

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku informuje,  że na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. , poz. 461 z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrz-nych i Ministra  Obrony Narodowej z dnia 21 listopada  2012 r. w sprawie przeprowadze-nia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz..z 2012 r., poz. 1358 ), zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 1994 roku.
Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie gminy Miasto i Gmina Serock zostanie przeprowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, w dniach od 20 marca  do 22 marca oraz 9 kwietnia 2013 roku.
Dokładny termin stawiennictwa osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji /dzień, godzina/ zostanie określony w imiennych wezwaniach do kwalifikacji wojskowej.
Obowiązkiem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2013 roku objęte są nastę-pujące kategorie osób:
• mężczyźni urodzeni w 1994 roku,
• mężczyźni urodzeni w latach 1989 – 1993, jeżeli jeszcze nie posiadają okre-ślonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,


Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1992 – 1993, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby woskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
Do kwalifikacji wzywa się także:
- kobiety urodzone w latach 1989 – 1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej  służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
- osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby woj-skowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
Celem kwalifikacji wojskowej jest min. określenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi.
Osoby, które stawiają się na badania lekarskie podczas kwalifikacji wojskowej mogą otrzymać jedną z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
• kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie).
• kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza to, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej;
• kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby woj-skowej w czasie pokoju – oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żad-nej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy;
• kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny.

Aktualnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, nie zgłaszające się jako ochotnik do pełnienia służby wojskowej – są przenoszone do rezerwy;
W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i przygoto-wanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości /ze zdjęciem/ - w celu okazania go przedstawicielowi Burmistrza,
• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej po-wiatowej komisji lekarskiej,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
• dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobierania nauki oraz po-siadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedłożenia wojskowemu komendan-towi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości/ze zdjęciem/ - w celu okazania go przedstawicielowi Burmistrza,
• posiadaną dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – w celu przedstawienia jej powia-towej komisji lekarskiej,
• wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) – w celu okazania go woj-skowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się przed komisją lekarską , ponieważ o miejscu i terminie jej pracy  informują także rozplakatowane obwieszczenia.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, winna zgłosić ten fakt do inspektora ds. Obronności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku - tel. 022 782 65 88, który z upoważ-nienia Burmistrza wskaże inny termin stawiennictwa.
Zgodnie z  art. 32 ust. 10 ustawy z z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo-wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w razie niestawienia się do kwalifikacji wojsko-wej bez uzasadnionej przyczyny burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymu-sowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postę-powaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby, które nie otrzymają wezwania do 15 marca 2013 r. winny skontaktować się z inspektorem ds. Obronności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku - pok. 45; telefon 22  782 65 88;  22  782 88 41

 

Podsumowanie dotyczące przyjęć interesantów przez burmistrza Miasta i Gminy Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, a także w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów w każdy poniedziałek, w godz. 12.00 – 15.00. W tym samym czasie sugestie związane z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony środowiska i pomocy społecznej przyjmuje zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez konieczności dokonywania wcześniejszych zapisów. Sprawy nagłe, wymagające pilnej interwencji burmistrza, można zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05.

Z analizy skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wynika, iż głównymi ich przyczynami są: nieznajomość obowiązującego w danym obszarze prawa lub niezrozumienie procedur, do których przestrzegania zobowiązani są zarówno pracownicy jak i interesanci, a także  nieznajomość kompetencji instytucji i urzędów działających w życiu publicznym. Skargi często składane są pod wpływem emocji wynikających z niezadowolenia interesantów, ze sposobu załatwienia sprawy niezgodnie z ich oczekiwaniami. Wszystkie skargi analizowane są i załatwione bez zbędnej zwłoki. Z analizy odpowiedzi na nie wynika, że rzadko są ponawiane, a wyjaśnienia zawarte w odpowiedziach są wystarczające.

Podsumowując działalność urzędu w aspekcie przyjęć interesantów przez burmistrza Miasta i Gminy Serock w sprawach skarg i wniosków, dokonaliśmy charakterystyki tematycznej i ilościowej spraw poruszanych przez interesantów w 2012 roku:

Najczęściej powtarzające się tematy spraw:

- administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym - przydział mieszkań komunalnych,
- umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności podatkowych i opłat
- budowa i modernizacja infrastruktury technicznej (wodociągów, kanalizacji, oświetlenia drogowego)
- zajęcie pasa drogowego, lokalizacja zjazdów i urządzeń
- bieżące utrzymanie, konserwacja i modernizacja dróg, ciągów pieszych, pieszo – rowerowych i chodników
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- zwolnienia z opłat za wymianę dokumentów w związku ze zmianą numeracji porządkowej i nadaniem z urzędu nazw ulic
- sprawy osobiste, konflikty sąsiedzkie i rodzinne
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy
- odławianie bezpańskich zwierząt
- uwagi dotyczące niedopatrzeń ze strony urzędników.
- rozwój sieci Internetu na terenie miasta i gminy

W 2012 roku burmistrz Miasta i Gminy Serock w ramach poniedziałkowych spotkań z interesantami przyjął 551 osób.

Podsumowanie realizacji programów osłonowych w 2012

Za nami pierwsze miesiące realizacji programów osłonowych – Serockiej Karty Dużej Rodziny 3+ i programu w zakresie zmniejszania wydatków na leki. W 2012 r. programy te były realizowane przez 3 miesiące od października do grudnia.

Z szacunkowych danych opartych na bazie ewidencji ludności, w naszej gminie zamieszkuje 130 rodzin wielodzietnych. Do końca 2012 r. o Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+ wystąpiły 103 rodziny. Na przysługujące świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego i na dojazdy do szkoły poza miejsce zamieszkania  z budżetu gminy wypłacono kwotę 38 050 zł. Oprócz świadczeń rodziny wielodzietne korzystały z przysługujących zniżek udzielanych przez gminne jednostki organizacyjne, które obrazuje poniższa tabela:

Nazwa jednostki stosująca ulgę

Liczba odbiorców ulgi

Rodzaj  ulgi

Koszt zastosowanych ulg

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

        9

za czynsz mieszkaniowy

       1 611,73

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy

      31

za dostarczoną wodę

          828,74

Ośrodek Kultury

      12

zajęcia w OK

          357,50

Samorządowe Przedszkole w Serocku

      

      15

świadczenia przekraczające podstawę programową

 

        1 244,30

Samorządowe Przedszkole w Woli Kiełpińskiej

  

        2

świadczenia przekraczające podstawę programową

 

           268,80

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

        5

świadczenia przekraczające podstawę programową

 

          470,47

Razem:    4 781,54

Ogółem koszt  realizacji programu Serocka Karta Dużej Rodziny 3+  w 2012 r. wyniósł 42 831,54 zł. 

Program w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki adresowany jest do osób przewlekle chorych, których miesięcznie wydatki na leki zapisane przez lekarza wynoszą co najmniej 100 zł, i których miesięczny dochód na osobę w rodzinie (osoby samotnie gospodarującej) nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, t.j. 912 zł na osobę lub 1084 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Do wniosku o świadczenie na leki należy dołączyć kopię recepty, fakturę za wykupione leki, zaświadczenie lekarskie o przewlekłej chorobie lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokumenty potwierdzające  miesięczny dochód.

W 2012 roku z pomocy w ramach tego programu skorzystało 30 osób, a kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 6 259 zł.

Wnioski na pomoc w ramach wyżej opisanych programów osłonowych można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku przy ul. Pułtuskiej 16.

Obowiązek uiszczenia opłaty za posiadanie psa

ZAWIADOMIENIE
Urząd Miasta i Gminy w Serocku zawiadamia, że uchwałą  Nr 132/XVII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26 listopada 2007 roku została wprowadzona na terenie Miasta i Gminy  Serock opłata od posiadania psówi wynosi 40,00 zł  (słownie: czterdzieści zł) od jednego psa. Każdy posiadacz psa, zamieszkujący na terenie Miasta i Gminy ma obowiązek bez wezwania do dnia 31 marca br. uiścić opłatę od posiadania psów w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub na rachunek bankowy: BANK DnB NORD Polska S.A. O/Serock nr 77 1370 1066 0000 1801 4036 5205.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych — z tytułu posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm. ) — z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.


 

Kolejny etap prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków

W lipcu 2012 roku informowaliśmy o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów oraz założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bolesławowo, Borowa Góra, Dębe, Dębinki, Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Skubianka, Stanisławowo, Stasi Las, Szadki, Święcienica, Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe gm. Serock, które prowadzone są przez  firmę InterTIM z Warszawy.
W sierpniu i wrześniu 2012 roku przedstawiciele firmy przeprowadzali spis nieruchomości z natury w celu uzupełnienia danych dotyczących budynków i gruntów.
Aktualnie firma InterTIM przystąpiła do czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Właściciele nieruchomości położonych na w/w terenie powinni otrzymać pisemne zawiadomienia  ze wskazanym terminem oraz miejscem, w którym odbędzie się ustalenie granic działek stanowiących ich własność.
W interesie właścicieli jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela, gdyż przedstawiciele wykonawcy wskazywać będą na gruncie punkty załamania granic działek ewidencyjnych, które w przyszłości zostaną przyjęte do operatu ewidencji gruntów i budynków. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic działek.  
Na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu zostały wywieszone ogłoszenia zbiorcze dla osób będących właścicielami działek, dla których nie ustalono adresu do korespondencji. Dotyczy to osób będących właścicielami nieruchomości położonych na terenie objętym modernizacją, które nie otrzymały indywidualnego zawiadomienia, a w ostatnim czasie zmieniły adres zamieszkania lub nie zgłosiły w ewidencji gruntów swoich danych adresowych.


Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego
Inspektor ds. geodezji
Agnieszka Skurzewska
 

Relacja z XXXII sesji Rady Miejskiej

W dniu 30 stycznia 2013 r. odbyła się XXXII sesja Rady Miejskiej w Serocku, która swoim programem obejmowała 15 punktów. Po wprowadzeniu niewielkich zmian w porządku obrad radni przystąpili do jego realizacji. Tradycyjnie zarówno przewodniczący Rady, jak i burmistrz przedstawili informacje dotyczące ich działalności w okresie między sesjami.

W pierwszej kolejności zostały rozpatrzone projekty uchwał przedłożone przez burmistrza, a dotyczące nadania nazw ulic w Dosinie (ul. Liliowa) oraz w Serocku (ul. Jana Kochanowskiego).

W związku ze zmianą sytuacji demograficznej w obwodach szkół, prowadzonych przez gminę, która wynika przede wszystkim z dynamiki przyrostu lub spadku liczby młodzieży szkolnej w miejscowościach wchodzących w skład obwodów szkolnych burmistrz wystąpił z projektem uchwały w sprawie zmiany obwodów szkolnych. Propozycje zmian dotyczą obwodów szkolnych ustalonych dla Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu i są wyrazem podjęcia działań zmierzających do dostosowania liczby uczniów zamieszkałych w danym obwodzie do możliwości lokalowych oraz kadrowych placówek. Zgodnie z treścią projektu uchwały z obwodu Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie wyłączeniu podlegają miejscowości: Dosin, Borowa Góra- poza obszarem w obrębie ulic Nasielska, Długa, Warszawska oraz ulicy Nasielskiej i włączenie przedmiotowego obszaru do obwodu Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Zmiana obwodów szkolnych nastąpi od 1 września 2014 r. Projekt uchwały spotkał sięz akceptacją radnych Rady Miejskiej i został przyjęty przy 12 głosach za, 1 głosie przeciw i 2 głosach wstrzymujących się.

W dalszej kolejności, także z inicjatywy burmistrza zostały podjęte uchwały, zmieniające uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród oraz wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu oraz w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Zmianie uległa forma przyznawania wyróżnienia. Zrezygnowano z możliwości wyboru spośród trzech form przyznawania wyróżnień (dyplom, puchar bądź statuetka) i wprowadzono zapis z którego wynika, iż wyróżnienia będą przyznawane w postaci statuetki.

Radni zgłosili również interpelacje i zapytania, na które uzyskali odpowiedź ze strony burmistrza. Dużo uwagi poświęcono dyskusji na temat prac komisji doraźnej ds. oceny i treści wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock. Radny Włodzimierz Skośkiewicz wystąpił z formalnym wnioskiem o odwołanie tej komisji, argumentując go brakiem wymiernych efektów pracy tej  komisji. W wyniku imiennego głosowania, o które zawnioskował radny Rafał Tyka, 7 radnych opowiedziało się za odwołaniem tej komisji, 6 radnych było przeciw, natomiast 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu sesji znajdą się w protokole z XXXII sesji Rady Miejskiej w Serocku.Referat Obsługi Rady Miejskiej
i Spraw Prawnych

 

Dodatkowe środki finansowe dla LGD

Lokalna Grupa Działania uzyskała z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowe środki finansowe na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań. W poniedziałek 28 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie z udziałem Członka Zarządu Województwa Janiny Orzełowskiej i Dyrektora  Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosława Rybickiego, podczas którego Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” Edward Trojanowski oraz przedstawiciele w/w jednostki pośredniczącej podpisali odpowiednie umowy.

Dodatkowe środki przeznaczone będą na nowe projekty o łącznej kwocie dofinansowania 3,5 mln zł. Projekty dotyczyć będą czterech zakresów dla różnych grup beneficjentów:

1. Zachowanie i rewitalizacja obiektów sakralnych o znacznej wartości historycznej i kulturowej (kościoły, kaplice, cmentarze) w ramach działania Odnowa Wsi, gdzie przewidywana dotacja wynosi 900.000 zł.

2. Odnawialne źródła energii:
- Małe Projekty - 500.000 zł
- Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw - 200.000 zł
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej kwotę - 100.000 zł

3. Propagowanie tradycji architektonicznej w budownictwie:
- Odnowa Wsi - 400.000 zł
- Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw - 400.00 zł
- Małe Projekty - 100.00 zł

4. Rozwój gospodarki elektronicznej:
- Odnowa Wsi - 400.000 zł
- Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw - 300.000 zł
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 100.000 zł
- Małe Projekty – 100.000 zł


Szczegółowe informacje na temat zakresu dodatkowych zadań znajdująsię w załączniku „Projekt zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju”.

Informujemy  ponadto, że zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie Małych Projektów dotacja na jedną operację została zwiększona z 25.000 do 50.000 zł a limit na jednego beneficjenta
ze 100.000 do 200.000 zł (nie dotyczy beneficjentów składających wnioski w ramach zakresów Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).

Zachęcamy do składania wniosków w konkursie planowanym na okres 25 marca – 12 kwietnia 2013 roku, w którym łączna alokacja środków wyniesie 7.2 mln zł.
W marcu odbędą się szkolenia adresowane do poszczególnych grup beneficjentów. Termin szkoleń zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie LGD PZZ, oraz w  „Kurierze W”.

Więcej informacji:

http://partnerstwozalewu.org.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=195

Więcej informacji nt. działania Odnowa i rozwój wsi:
http://partnerstwozalewu.org.pl/dane/pliki/dokumenty/Rozporz_odnowa_wsi.pdf
 

Podsumowanie Roku 2012 - najważniejsze przedsięwzięcia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z podsumowaniami dotyczącymi działań referatów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w 2012 roku.

Abolicja składek ZUS dla przedsiębiorców

Od wtorku 15 stycznia 2013 można wnioskować o umorzenie zaległych składek ZUS. Akcja ma potrwać 24 miesiące.

Jaka jest podstawa prawna abolicji?

Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz.U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

- osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

- spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Jakie należności można umorzyć?

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,

- odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,

- opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

Jakie są warunki umorzenia zaległości?

- nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.

- spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

Jaki jest termin na złożenie wniosku?

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r. Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:

- podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,

- wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,

- przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią

będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.
 

Od kiedy można składać wnioski o umorzenie z mocy ustawy umorzeniowej z dnia 9 listopada 2012 r.?

Wnioski można składać już od 15 stycznia 2013 r., bowiem tego dnia ustawa umorzeniowa z dnia 9 listopada 2012 r. wchodzi w życie i jest obowiązującym aktem prawnym. Wnioski złożone wcześniej spowodują decyzję odmowną.

Gdzie składać wnioski?

Można je złożyć w dowolnym oddziale ZUS lub za pośrednictwem poczty.
 

Czy składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy też polegają umorzeniu?

Tak, ale tylko za te same okresy, za które zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne.

Co się dzieje jeśli ZUS prowadzi przeciw mnie egzekucję składek?

Złożenie wniosku o umorzenie zadłużenia spowoduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego, ale w przypadku czynnych przedsiębiorców jest to możliwe dopiero po weryfikacji na zasadach pomocy publicznej.

Jakie będą skutki umorzenia składek?

Okresy i umorzone kwoty nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa i wysokości rent, emerytur i innych świadczeń, a świadczenia przyznane przed ich umorzeniem mogą być weryfikowane.

Czy można dochodzić zwrotu nadpłaconych składek?

Nie, ustawa nie przewiduje żadnych zwrotów kwot już zapłaconych.

Jakie dokumenty trzeba posiadać?

W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:

poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,

- wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387

lub

- wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf,

- oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl),

- zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

Dokumenty dostępne są także na każdej sali obsługi w każdej jednostce ZUS.

Źródło

Spotkanie mazowieckich samorządowców w Serocku

Z inicjatywy i na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock  Sylwestra Sokolnickiego oraz posłanki na Sejm RP Jadwigi Zakrzewskiej, 15 stycznia 2013r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z terenu gmin i powiatów województwa mazowieckiego z Wiceprzewodniczącą Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Haliną Rozpondek. W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski.

Początek Nowego Roku stał się okazją, aby powrócić do rozpoczętejw Sejmie RP dyskusji w ważnych dla samorządów tematach związanych m.in. ze zmianą przepisów prawa dotyczących dochodów jednostek samorządu terytorialnego, subwencji oświatowej oraz przywilejów nauczycieli. Tematem przewodnim spotkania stały się również problemy związane z praktycznym stosowaniem zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poruszona została również kwestia wzajemnej współpracy pomiędzy administracją rządową w województwie, a samorządem terytorialnym.

Uczestnicy spotkania (ok. 40 przedstawicieli władz samorządowych) zauważyli, iż na przestrzeni ostatnich lat powszechną praktyką stało się przekazywanie samorządom kolejnych trudnych i zarazem odpowiedzialnych zadań do wykonania, a w ślad za ich przekazywaniem brak odpowiednich środków finansowych. Podjęli próbę naświetlenia tego problemu, który staje się ich zdaniem coraz bardziej dotkliwy. Wskazali jako przykład m.in. przekazanie obowiązku finansowania oświetlenia wszystkich dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy oraz przekazywanie w złym stanie technicznym odcinków dróg krajowych w zarząd gminom w związku z oddaniem do użytku obwodnic miast.

W trakcie ożywionej dyskusji przedstawiciele samorządów, zarówno szczebla gminnego jak i powiatowego, zgłosili pod adresem Wojewody Mazowieckiego szereg postulatów oraz pytań związanych z bieżącą współpracą administracji rządowej oraz samorządowej. Pan Wojewoda udzielił w trakcie spotkania odpowiedzi na większość zadanych pytań.

Bez wątpienia spotkanie było także okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń w realizacji zadań publicznych oraz sformułowania apelu o przywrócenie idei samorządności rozumianej przede wszystkim jako  zrekompensowanie przez Państwo ubytków w budżetach samorządów. Uczestnicy spotkania stwierdzili, iż wspólnym celem powinny być działania zmierzające do podjęcia próby oddziaływania na instytucje Państwowe w celu wyeliminowania niekorzystnych przepisów prawa. Doszli do wniosku, że istotą demokracji jest konstruktywny spór, w oparciu o który powinno się dojść do rozwiązań kompromisowych, lecz musi się on opierać na zasadzie równego traktowania stron. Naturalnym więc powinno być prowadzenie dialogu pomiędzy władzą rządową, a samorządową, na bazie którego nastąpiłoby zdefiniowanie wzajemnych oczekiwań oraz środków do ich realizacji. Wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych spotkaniach, a nawet podjęcia działań w bardziej sformalizowany sposób, a mianowicie powołanie Konwentu.

Podsumowując spotkanie organizatorzy złożyli serdeczne podziękowania uczestnikom spotkania za przyjęcie zaproszenia oraz wyrazili nadzieję podjęcia dalszej współpracy.

 

Rafał Karpiński
Kierownik Ref. RMP

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska w Serocku

16 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, z inicjatywy i na zaproszenie burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego, odbyło się spotkanie władz samorządowych z terenu Powiatu Legionowskiego z Panią Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Spotkanie stało się okazją do omówienia istotnych kwestii dotyczących samorządów Powiatu Legionowskiego, m.in. możliwości uruchomienia kolei do Zegrza Poludniowego, dofinansowania zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej w ramach opaski Jeziora Zegrzyńskiego oraz możliwości wykorzystania fudnuszy unijnych w perspektywie kolejnych lat.

Pani Minister zadeklarowała wsparcie inicjatyw samorządowych oraz  pomoc w ich realizacji, a także  wskazała możliwości pozyskania nowych funduszy na rozwój samorządów z terenu Powiatu Legionowskiego.

 • -
 • -
 • -
 • -

Gmina Wieliszew zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach i szkoleniach dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Gmina Wieliszew – realizator projektu „Wieliszewska Akademia Przyszłości 2”, zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo z powiatów legionowskiego i nowodworskiego do udziału w  BEZPŁATNYCH  kursach i szkoleniach.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą ubiegać się o udział w jednym z trzech  kursów/szkoleń:

● kursie na prawo jazdy kategorii C,
● kursie na kierowcę wózka jezdniowego z napędem silnikowym,
● szkoleniu na przedstawiciela handlowego (z możliwością uzyskania przez część jego uczestników  prawa jazdy kategorii B).

Nasza oferta skierowana jest w sposób szczególny do osób:

● powyżej 45 roku życia,
● niepełnosprawnych,
● z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tysięcy mieszkańców,
● które utraciły pracę z przyczyn od nich niezależnych.

Zasady rekrutacji:

Wymagane dokumenty:

● wypełniony formularz zgłoszeniowy,
● oświadczenie o czasowym miejscu zamieszkania – w przypadku zameldowania poza  powiatami legionowskim i nowodworskim,
● kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności – przypadku osób niepełnosprawnych,
● zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku osób zarejestrowanych, lub oświadczenie o braku aktywności zawodowej,
● kserokopia ostatniego świadectwa pracy – w przypadku osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika.

Uczestnikom zapewniamy:

● zwrot kosztów dojazdu,
● stypendium szkoleniowe,
● wyżywienie podczas zajęć,
● materiały szkoleniowe.

Forma zgłoszenia:

● osobiście w Biurze Projektu (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30),
● przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty,
● e-mail: wap@wieliszew.pl  lub pod nr fax (22) 782-27-22

Więcej informacji można uzyskać: pod nr tel. (22) 782-19-10,  w Biurze Projektu - w Urzędzie Gminy Wieliszew  ul. Modlińska 1 (pokój nr 10) oraz  na stronie internetowej: http://wap.wieliszew.pl

Aby zobaczyć ogłoszenie, KLIKNIJ TUTAJ

Akcja „Zamelduj się w gminie Miasto i Gmina Serock” zakończona

Podsumowanie konkursu meldunkowego

Akcja ”Zamelduj się w gminie Miasto i Gmina Serock” rozpoczęła się 1 marca 2010 roku. Jej celem było zachęcenie osób nieposiadających meldunku na pobyt stały, a zamieszkujących na terenie gminy, do zameldowania się zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania - co wiąże się także z kwestią podatkową. Istotne jest bowiem, z punku widzenia budżetu gminy, aby podatki od osób fizycznych, zamieszkałych na jej terenie, a więc korzystających z całej publicznej infrastruktury zasilały gminne finanse.
W akcji mogły wziąć udział osoby, które zameldowały się po raz pierwszy na pobyt stały, na terenie gminy Serock. Akcją objęte były również zameldowania noworodków, w których imieniu występowali rodzice/opiekunowie.
Akcja przyniosła oczekiwane rezultaty, gdyż z roku na rok liczba mieszkańców gminy Serock wzrastała o kilkaset osób.
Początkowo akcja miała trwać do końca grudnia 2010 roku, lecz decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Serock była przedłużana na kolejne lata. 
Od początku trwania akcji, tj. od 1 marca 2010 roku, aż do jej końca, tj. do 31 grudnia 2012 roku zameldowało się w gminie Serock, w sumie 899 osób.
Wśród zameldowanych wyłoniono 9 zwycięzców.
Na wyróżnionych laureatów czekały atrakcyjne nagrody,  m.in. nagroda o wartości 3000 zł, rower, weekend w hotelu Pan Tadeusz***, kolacja dla dwojga w Restauracji Złoty Okoń czy weekend w hotelu Windsor Palace Hotel ****, które zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, oraz powyższych sponsorów.
Przez cały okres trwania akcji, liczba ludności była monitorowana na bieżąco. Dało się również zaobserwować, że nowi mieszkańcy są przeważnie ludźmi młodymi. Przeciętny nowo zameldowany obywatel gminy ma 32 lata, zaś stały mieszkaniec gminy jest nieco starszy – ma 36 lat. Wywnioskować stąd można, że tak atrakcyjne walory, jak nieskażona i bogata przyroda, dobrze rozwinięta infrastruktura, dostęp do urządzeń teletechnicznych, dogodne połączenia drogowe i poczynane inwestycje sprzyjają ludziom młodym, zakładającym rodziny, którzy podejmują decyzję o osiedleniu się właśnie na naszym terenie. Fakt ten bardzo cieszy organizatorów, którzy podjęli decyzję o tej społecznej akcji.
Wszystkim nagrodzonym nagrody wręczał Pan Sylwester Sokolnicki – Burmistrz Miasta i Gminy Serock, oraz Pani Magdalena Łoniewska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich.
Panu Burmistrzowi i wszystkim przedsiębiorcom z terenu gminy Serock, którzy ufundowali nagrody dla zwycięzców konkursu serdecznie dziękujemy!
 

Wspólnie zbudujemy silną markę Jeziora Zegrzyńskiego!


 Z inicjatywy Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego -Burmistrza Miasta i Gminy Serock zostały zorganizowane  w dniach 8 – 9 stycznia 2013 r. warsztaty  dla pracowników wydziałów promocji  i marketingu wszystkich gmin wchodzących w skład  Związku  Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Starostwa Powiatowego w Legionowie, oraz innych podmiotów  związanych z promocją Jeziora Zegrzyńskiego, Warsztaty dały także możliwość poznania się wszystkich zajmujących się tematyką jak też integracji .
Warsztaty stanowią pierwszy etap projektu złożonego przez Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego pt. „Silna marka Jeziora Zegrzyńskiego” i realizowanego ze środków PO RYBY 2007 - 2013. Podczas warsztatów zostały przyjęte wspólne dla wszystkich zasady promocji Jeziora z okazji 50 - lecia jego powstania. Warsztaty zostały przeprowadzone przez profesjonalnego wykładowcę i trenera, który usystematyzował wiedzę na temat marketingu i marki miejsca. Uczestnicy niezwykle  aktywnie i twórczo  uczestniczyli w warsztatach. Pod okiem i przy fachowej pomocy trenera zostały wypracowane dokumenty  strategiczne służące do opisu strategii marki, w której zostanie opisany obecny wizerunek jak też stworzona jasna wizja rozwoju w przyszłości.
W ramach warsztatów zaprojektowany też został film oraz album, które promują markę Jeziora Zegrzyńskiego.
Dziękujemy gminom, powiatowi i pozostałym uczestnikom za twórczy udział przedstawicieli w warsztatach, za aktywność.
Kierujemy teraz apel do organów wykonawczych gmin i powiatu, aby wszystko co zostało zainicjowane i zaprojektowane na  warsztatach było dalej kontynuowane, aby wypracowany projekt strategii marki miał szansę wejść  w życie w roku 50 – lecia Jeziora Zegrzyńskiego.

Halina Kolibabska
związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego
 

 • -
 • -
 • -

Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m. in.:

1. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy,

2. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów,

3. likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników,

4. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika,

5.wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu,

6. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,

7. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego,

8. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

Referat Spraw Obywatelskich

Budżet Miasta i Gminy Serock 2013 r.

Podczas ostatniej sesji w dniu 19 grudnia 2012r. Rada Miejska w Serocku przyjęła budżet Miasta i Gminy Serock na 2013 r., przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Na 13 radnych za  jej przyjęciem głosowało 11 radnych a 2 wstrzymało się od głosu. Pan Burmistrz Sylwester Sokolnicki podziękował Radzie za uchwalenie planu i uznał go za ambitny, stabilny i odpowiedzialny. Dochody oraz wydatki zostały zaplanowane z uwzględnieniem aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej, co pozwoli na realizację wielu oczekiwań i potrzeb mieszkańców. Budżet roku 2013 został powiązany z Wieloletnią Prognozą Finansową, co umożliwiło zintegrowanie z wieloletnim działaniem zawartym w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Serock.
Przewidziane w uchwale budżetowej dochody zaplanowano na poziomie 44.954.300 zł, wydatki zaś w wysokości 44.114.385, 37 zł.

Budżet zakłada przeznaczenie wydatków bieżących w szczególności związanych z oświatą, opieką społeczną i utrzymaniem infrastruktury technicznej Gminy. Zaplanowano również środki na dalsze działania związane z rozszerzeniem zakresu komunikacji lokalnej.

Zaplanowano również środki na kontynuację wdrożonych w roku 2012 programów osłonowych, tj. Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+ oraz program związany ze zmniejszeniem wydatków ponoszonych przez mieszkańców na zakup leków.
Ponadto warto wspomnieć iż od lipca tego roku samorząd ponosić będzie odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ustalanie stawek opłat. Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmować będzie: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a także stworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu. Zgodnie z ustawą środki z tzw. opłaty „śmieciowej” mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania wymienione w ustawie.
W budżecie przyjętym przez Radę Miejską na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczona zostanie kwota blisko 9 mln. zł. W ramach tej kwoty realizowane będą zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, modernizacji dróg gminnych, poprawy bezpieczeństwa publicznego, gospodarki mieszkaniowej oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy. W każdym z wymienionych zakresów, zadania określone w planie budżetowym, stanowią konsekwencję wcześniej podjętych działań, wykonanych dokumentacji, złożonych wniosków o dofinansowania zewnętrzne oraz uzyskanych już dofinansowań.
Jednocześnie w każdym z tych zakresów zaplanowano przygotowanie nowych przedsięwzięć, z których warto wymienić: koncepcję budowy centrum rekreacji Serock – Wierzbica, koncepcję budowy biblioteki publicznej w Serocku, kontynuację rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Serocku i Jadwisinie, rozbudowę sieci wodociągowych na terenie gminy oraz modernizację dróg gminnych z budową oświetlenia drogowego. Są to przedsięwzięcia wieloletnie mające charakter majątkowy jak i bieżący, dlatego wcześniejsze planowanie tych zadań ze względu na odpowiednie zabezpieczenie środków w okresie kilkuletnim stanowi istotny element gospodarki finansowej gminy.
Do kluczowych zadań zaplanowanych na rok 2013 należą m.in.:
- rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego,
- budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi,
- rewitalizacja nadbrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w rejonie plaży miejskiej.
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej kraju w budżecie zostały zawarte najważniejsze wnioski odpowiadające potrzebom mieszkańców.

Skarbnik Miasta i Gminy Serock
Monika Ordak

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Przedstawiamy: