Rotator zdjęć

Główna treść strony Ogłoszenia i informacje

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

W dniu 14 lutego 2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wpłynęła oferta złożona przez Fundacje Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa -LEGION, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Kopernika 107 na realizacje zadania publicznego ,,Promocja Honorowego Krwiodawstwa w szkotach oraz wdrożenie systemu SYRENA- System REagowania Na Apele o Krew w Gminie Serock'.

Informacja o naborze wniosków

Informacja o naborze wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019. Plik w załączeniu.

Więcej informacji o programie https://rownacszanse.pl/o-programie

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

INFORMACJA o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego znajduje się pod adresem: 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fwww.bip.serock.pl%2Fplik%2C8740%2Cinformacja-o-wyniku-konkursu-ofert-na-wsparcie-zadania-publicznego-gminy-miasto-i-gmina-serock.pdf

 

 

 Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia.”


Informacje:

https://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia

 

Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2018 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Informacje:
http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia


Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej

 

Informacja o szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy i podstaw ratownictwa

Oferta realizacji zadania publicznego w załączeniu.

Informacja o wynikach konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock

Tutaj: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Informacje TUTAJ

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej

 

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Informacja o wyniku konsultacji

INFORMACJA o wyniku konsultacji

Projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2017 r.

z organizacjami pozarządowymi

 

        Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 j.t.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.

          Działając zgodnie z uchwałą Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, Zarządzeniem Nr 155/B/2016 z dnia 28 września 2016r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił do konsultacji projekt rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2017r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie wyrażenia pisemnej opinii, wniosków, a także zgłaszania propozycji zmian do przedstawionego projektu programu. Informację o konsultacjach wraz z załączonym projektem programu zamieszczono na stronie internetowej www.serock.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock. Ponadto, projekt ww. programu przesłano w dniu 05.10.2016r. pocztą elektroniczną na będące w dyspozycji Urzędu adresy organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwały od 29 września 2016r. do 14 października 2016r.

           W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przedstawieniu do konsultacji rocznego projektu programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2017r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Zarządzenia, o którym mowa do Urzędu Miasta i Gminy Serock wpłynęły uwagi do przedłożonego projektu zgłoszone przez organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Miasto i Gmina Serock – Fundacja IDEA Rozwoju, Fundacja Suwak, Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi na rzecz jej rozwoju i promocji, Kulturalny Serock, Tramwaj Wiejski – Stowarzyszenie Mieszkańców Jadwisina, Stowarzyszenie Mieszkańców Jadwisina, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Czysta Radość”.

       Przedłożone propozycje zmian dotyczące projektu rocznego programu zostały w części uwzględnione. W Rozdziale V Formy współpracy § 7 pkt 1 podpunkt 8) zmieniono częściowo zapis nadając mu treść :" 8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym, w tym podjęcie działań zmierzających do utworzenia mapy aktywności społecznej”. W Rozdziale V Formy współpracy § 7 dodano punkt 2 o treści: ”2. Zasady umieszczania w Informatorze, stronie internetowej Urzędu informacji o prowadzonych projektach i działaniach organizacji pozarządowych oraz zasady obejmowania patronatem Burmistrza zostaną określone w Regulaminie przyznawania patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Serock”. Pozostałe wnioski dotyczą spraw szczegółowo uregulowanych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

       Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone w ramach konsultacji były przedmiotem analizy w celu opracowania zmian do projektu programu oraz miały wpływ na jego treść w sposób wskazany w niniejszym uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia na 2017 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawia do konsultacji Projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2017r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawia do konsultacji Projekt  Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2017r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 14 października 2016r. na adres poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl lub złożone w Biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock (pok. 1) w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 155/B/2016 z 28 września 2016r. znajduje się pod adresem:

http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej.
 

 

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - § 15 -32 programu,
 5. środków finansowych planowanych na realizację programu – § 38 programu,
 6. innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

Do końca czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2017 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa w swojej decyzji weźmie pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na zlecenie zadań w roku bieżącym i doświadczenia z realizacji tegorocznych otwartych konkursów ofert, potrzeby zgłoszone przez departamenty, kancelarie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, opinię Skarbnika Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2017 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:

 1. opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
 2. dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prosimy o zgłaszanie propozycji do Programu na 2017 rok na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2017:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego gminy Miasto i Gmina Serock

Tutaj: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacje TUTAJ: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej 

Informacje o wynikach konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock

Tutaj: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacje TUTAJ: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej 

Informacje o wynikach konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock

Tutaj: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacje TUTAJ: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej 

INFORMACJA o wyniku konsultacji Projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2016 r. z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 j.t.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3.

          Działając zgodnie z uchwałą Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego] i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, Zarządzeniem Nr 173/B/2015 z dnia 23 września 2015r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedstawił do konsultacji projekt rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2016r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje przeprowadzone zostały w formie wyrażenia pisemnej opinii, wniosków, a także zgłaszania propozycji zmian do przedstawionego projektu programu. Informację o konsultacjach wraz z załączonym projektem programu zamieszczono na stronie internetowej www.serock.pl, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock. Ponadto, projekt ww. programu przesłano w dniu 01.10.2015r. pocztą tradycyjną  i elektroniczną na będące w dyspozycji Urzędu adresy organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwały od 24 września 2015r. do 14 października 2015r.

           W terminie wskazanym w ogłoszeniu o przedstawieniu do konsultacji rocznego projektu programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2016r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Zarządzenia o którym mowa do Urzędu Miasta i Gminy Serock wpłynęły uwagi do przedłożonego projektu zgłoszone przez Stowarzyszenie Serocka Akademia Seniora. 

         Zwrócono się z propozycją rozszerzenia zapisów celu głównego programu określonego w Rozdziale II § 3 projektu poprzez zapis „Celem głównym programu jest budowanie i wspieranie różnych form i płaszczyzn współpracy oraz obywatelskiego zaangażowania z organami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  dla lepszego zaspokajania potrzeb i podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy”. Propozycja ta nie została uwzględniona. Cel główny  powinien być zwięźle zdefiniowany i dostarczać odpowiedzi na pytanie, jaki jest oczekiwany efekt końcowy. Wobec powyższego zmiana brzmienia ww. § 3 oznaczałaby w istocie brak wymaganego ustawą zdefiniowania celu głównego i wskazanie jedynie celów szczegółowych.

Zaproponowano  również rozszerzenie priorytetowych zadań publicznych w postaci zapisów:

„Działalność na rzecz osób starszych:

a) wspieranie aktywności seniorów poprzez powadzenie edukacji w różnych dziedzinach wiedzy a w szczególności w zakresie nowych technik cyfrowych,

b)  wspierania działań ukierunkowanych na promocje zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia i różnych form aktywności fizycznej seniorów,

c) wspieranie aktywności kulturalnej oraz ułatwiania dostępu do dóbr kultury osób starszych,

d) wspieranie działań na rzecz integracji środowiska seniorów i przeciwdziałanie wykluczeniu ze środowiska,

e) wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych.”

       Przedmiotowa propozycja zmiany dotycząca projektu rocznego programu została uwzględniona. Dodano w Rozdziale VI § 8 dodatkową grupę zadań priorytetowych zgodnie ze złożoną propozycją zmian:

 7) Działalność na rzecz osób starszych:

a) wspieranie aktywności seniorów poprzez powadzenie edukacji w różnych dziedzinach wiedzy a w szczególności w zakresie nowych technik cyfrowych,

b)  wspierania działań ukierunkowanych na promocje zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia i różnych form aktywności fizycznej seniorów,

c) wspieranie aktywności kulturalnej oraz ułatwiania dostępu do dóbr kultury osób starszych,

d) wspieranie działań na rzecz integracji środowiska seniorów i przeciwdziałanie wykluczeniu ze środowiska,

e) wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych.

          Informacja o przeprowadzeniu konsultacji oraz o ich wpływie na przedstawiony projekt rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego została podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.serock.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Serock.      

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu RMP
 

             

 

                                                                                                           

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji Projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2016r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji Projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2016r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 14 października 2015r. na adres poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl,  lub złożone w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serock
ul. Rynek 21,
05 – 140 Serock.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 173/B/2015 z 23 września 2015r. znajduje się pod adresem: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński

Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego i Obsługi Rady Miejskiej.

 

 

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag
i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2015. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do programu mogą dotyczyć np.:

 1. celów współpracy - § 2 programu,
 2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
 3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
 4. priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok - § 15 -22 programu,
 5. środków finansowych planowanych na realizację programu – § 28 programu,
 6. pozostałych zapisów programu.

W dniu 12 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu w roku 2016 ze środków z dochodów własnych województwa na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać przeznaczona kwota 4 344 750,00 zł. Kwota ta wynika z „Programu postępowania ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego”. Poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym finansowane będą ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, z dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ze środków spoza dochodów własnych województwa realizowane będą zadania z obszaru polityki społecznej oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Prosimy o zgłaszanie propozycji na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2016:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje przewidziane zostały na przełomie sierpnia i września br.

Informacje o wynikach konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Informacje TUTAJ
Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Nabór kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Kandydatury można zgłaszać 22 października 2014 r.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/ogloszenie_o_przystapieniu_do_procedury_wylaniania_kandydatow_organizacji_
pozarzadowych_prowadz.html?cHash=36c2c641d1

 

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Informacja o wynikach konsultacji Projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2015 r. z Organizacjami Pozarządowymi

Informacja o wynikach konsultacji, tutaj:

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2015 r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji Projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2015r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 25 września 2014r. na adres poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl,  złożone w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21,              

05 – 140 Serock.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 176/B/2014 z 4 września 2014r. znajduje się pod adresem: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2014. Jest on dostępny jest na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”.

Uwagi do Programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów Programu na 2014 r., W tym celu wykorzystać należy specjalnie przygotowany formularz konsultacyjny. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2015:
http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2015.html

W chwili przystąpienia do prac nad przygotowaniem projektu rocznego programu współpracy na 2015 rok współpraca finansowa samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi planowana jest w obszarze „Promocja zdrowia i polityka społecznej” i obejmuje realizację zadań finansowanych ze środków PFRON, opłat celowych – pozwoleń na sprzedaż alkoholu, dotacji celowej z budżetu państwa oraz dotacji celowej z jednostek samorządu terytorialnego.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a  w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Miasto i Gmina Serock z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Informacje TUTAJ


Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje o wyniku konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje o wyniku konkursów ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Miasto i Gmina Serock dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych
Informacje TUTAJ
 

Informacja o wynikach konsultacji Projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2014r. z Organizacjami Pozarządowymi

Informacja o wynikach konsultacji, tutaj:

 

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2014r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji Projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 8 listopada 2013r. na adres poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl,  złożone w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21,              

05 – 140 Serock.

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 189/B/2013 z 9 października 2013r. znajduje się pod adresem: http://www.bip.serock.pl/1192,rok-2013.html 

Rafał Karpiński
Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Informacja o wynikach konsultacji Projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock na 2013r. z Organizacjami Pozarządowymi

Informacja o wynikach konsultacji, tutaj:

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Serock z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane do 31 października 2012r. na adres poczty elektronicznej: r.karpinski@serock.pl, złożone w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Serock lub nadesłane na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock.
Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu, stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza i Gminy Serock Nr 129/B/2012 z 11 października 2012r. oraz projekt programu znajduje się pod adresem: http://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.html

Rafał Karpiński
Kierownik Ref. RMP