Rotator zdjęć

Główna treść strony Serockie programy osłonowe

Niemal codziennie każdy z nas odczuwa wzrost kosztów utrzymania i coraz większe trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Z trudnościami tymi borykają się przede wszystkim rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne oraz przewlekle chore. Z drugiej strony widoczny jest brak rozwiązań systemowych w polityce społecznej państwa odnoszących się do ochrony rodzin i osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej.
Chcąc złagodzić niekorzystne skutki stale rosnących obciążeń finansowych z jakimi borykają się rodziny naszej gminy  pragnę Państwa poinformować, że przygotowaliśmy pakiet działań osłonowych, które przynajmniej w części  przyczynią się do poprawy budżetów domowych. Odbiorcami działań osłonowych są:
1. osoby przewlekle chore, ponoszące stałe wydatki na zakup leków, dla których przewidziano świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zakupu leków. Z pomocy tej będą mogły skorzystać osoby, które ponoszą wydatki na leki w wysokości przekraczającej 100 zł miesięcznie i posiadające dochód nie wyższy niż 200% kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej.
2. rodziny wielodzietne wychowujące troje  i więcej dzieci, dla których przewidziano:
-świadczenie pieniężne na rozpoczęcie  roku szkolnego  w wysokości 100 zł  jednorazowo na każde dziecko, które podlega obowiązkowi szkolnemu lub jest w wieku powyżej 18 lat i kontynuuje naukę w szkole (szkole wyższej);
-świadczenie pieniężne w wysokości 50 zł miesięcznie na każde dziecko, które dojeżdża do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej poza miejsce zamieszkania;
-50% ulgę w opłacie za czynsz mieszkaniowy w lokalach mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock;
- 50 % ulgę w opłatach wnoszonych za zaopatrzenie w wodę;
- 50% ulgę  w opłacie za świadczenia samorządowych przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Serock w zakresie przekraczającym podstawę programową;
-  50% ulgę w cenie biletów wstępu  (wnoszenia  opłaty)  na obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku oraz Ośrodka Kultury w Serocku.
W budżecie Miasta i Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację powyższych programów. Pomoc będzie można uzyskać po złożeniu odpowiedniego wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej. Również szczegóły dotyczące oferowanych form pomocy i kryteriów dostępu uzyskacie Państwo w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z warunkami oferowanej pomocy oraz do składania wniosków przez osoby uprawnione.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

 

SEROCKA KARTA DUŻEJ RODZINY 3+

PROGRAM W ZAKRESIE ZMNIEJSZANIA WYDATKÓW NA LEKI

 

Powrót do topu strony