Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Rozwijającą się częścią miasta są okolice ul. Nasielskiej i ul. Żytniej. Budowane tam są nowe osiedla domów jednorodzinnych. Sprowadzać się będą nowi mieszkańcy. Jakie inwestycje w tej części miasta są planowane w najbliższym czasie? Czy planowane jest utwardzenie ul. Żytniej, wybudowanie na niej oświetlenia (przedłużenie z ul. Pod Lasem) w stronę ul. Nasielskiej, wybudowanie kanalizacji i wodociągu w tym rejonie? Czy planowana jest poprawa skomunikowania w zakresie ruchu pieszego czy rowerowego ul. Nasielskiej z centrum miasta? Dziś brakuje tam ścieżek rowerowych, nawet szczątkowego chodnika, większej sieci przystanków. Jest dużo biegaczy, rowerzystów, dzieci. Czy nie wskazana byłaby poprawa bezpieczeństwa jeśli chodzi o ruch pieszo-rowerowy i o łączność tej części miasta z Centrum? czy to jednak jest obszar drugiej kategorii jeśli chodzi o inwestycje bo leży po drugiej stronie obwodnicy? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Janusz (14.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Januszu,

Na dzień dzisiejszy nie ma precyzyjnych planów odnośnie budowy infrastruktury w ul. Żytniej. Oczywiście dalekosiężne koncepcje zakładają realizację inwestycji z zakresu chociażby infrastruktury wodociągowej, czy oświetlenia (choć zwracam uwagę na to, że fragment ul. Żytniej od ul. Pod Lasem do ul. Chabrowej został oświetlony), jednak na chwilę obecną nie są one jeszcze na tyle skonkretyzowane, aby można było o nich mówić jako o planowanych. Niemniej cieszę się że obszar miasta Serock „za obwodnicą” rozwija się tak dynamicznie. Na pewno nie będzie to bez znaczenia przy planowaniu zadań w perspektywie długoterminowej.

Jeśli chodzi natomiast o kwestię kanalizacji sanitarnej z przykrością muszę poinformować, że na terenie zachodniej części miasta (na zachód od obwodnicy) z uwagi na uwarunkowania techniczne nie ma możliwości wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, która znalazłaby uzasadnienie ekonomiczne. Determinowane jest to zbyt dużą odległością do istniejących kolektorów ściekowych zlokalizowanych w bardziej zurbanizowanych obszarach.

Odnosząc się natomiast do infrastruktury pieszo – rowerowej w ciągu ul. Nasielskiej zapewniam, że podejmiemy działania mające na celu zainicjowanie współpracy w tej kwestii z powiatem legionowskim (ul. Nasielska jest drogą powiatowa).


 

Pytanie:

Witam. Pewnie nie jednego mieszkańca nurtuje, ciekawi i pewnie trochę śmieszy. . . Zrobiona droga...chodnik i ścieżka. Zrobione rowy. Posiana trawa. Zapłacone firmie za koszenie. Chwilę później ciężki sprzęt wraca i rozkopuje rowy bo przecież trzeba zrobić przepływy. Koparki jeżdżą po kostce i ścieżce... gdzie tu logika. Pozdrawiam.
Karina (14.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Karino

Zadanie polegające na przebudowie ul. Warszawskiej i ul. Pułtuskiej w m Serock - Wierzbica obejmowało swym zakresem przeprofilowanie skarp rowu w związku z koniecznością zmiany ich nachylenia wynikającą z lokalizacji projektowanej ścieżki rowerowej, co zostało zrealizowane. Projekt techniczny nie zakładał zmian spadków podłużnych dna rowów. Problem z wodą opadową w ciągu ul. Warszawskiej, który pojawił się na przestrzeni ostatniego roku w związku z wyjątkowo intensywnymi i długotrwałymi opadami sprawił, że podjęto decyzję o dostosowaniu niwelety dna rowu do ilości wód opadowych jakie pojawiały się w ubiegłym roku (szczególnie mowa tu o licznych letnich nawałnicach). W związku z powyższym podjęto decyzję o konieczności realizacji tych prac.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu
Chciałabym rozwinąć temat oświetlenia ul. Pięknej poruszony 22.03.2017r. i 26.06.2017r. przez p. Piotra. Ulica Piękna jest drogą, po której poruszają się samochody prywatne, komunikacja autobusowa, autobus szkolny, rowerzyści i piesi kierujący się na przystanek autobusowy lub do sklepu. Można by rzec, jest to główna ulica skupiająca ruch lokalny zmotoryzowany i pieszy.
Ulica Piękna jest również szlakiem turystycznym. Służy mieszkańcom bliższym i dalszym oraz turystom za trasę spacerową i rowerową. Poruszają się po niej rodziny z wózkami, dzieci jeżdżą na rowerach i rolkach. W ciepłej porze roku ten ruch jest natężony. W porze jesienno-wiosenno-zimowej, szybko zapada zmrok, strach poruszać się po drodze bez latarki i kamizelki odblaskowej.
Ta droga potrzebuje i chodnika i oświetlenia na całej długości. Oświetlenie ulicy Pięknej na całej długości, czyli oświetlenie odcinka: Rumiankowa-Zegrzyńska być może zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom zamieszkałym w pobliżu wskazanego odcinka ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi, pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Zdarzały się przypadki gdzie po zmroku stadko dzików przebiegało przez drogę tuż przed jadącym samochodem. Czy musi się stać tragedia?
Wskazuje Pan fundusz sołecki jako sposób sfinansowania wykonania oświetlenia drogi. Fundusz sołecki służy do zaspakajania potrzeb mieszkańców. Ulica Piękna służy nie tylko mieszkańcom Skubianki i Dosina. Gmina Serock stawia na turystykę. Opisuje na swojej stronie bieg żółtego szlaku rowerowego ulicą Piękną. Czym gmina chce przyciągnąć turystów? Nieoświetlonymi, niebezpiecznymi trasami rowerowymi? Czy trasami rowerowymi z progami spowalniającymi? Wzdłuż ul. Pięknej są tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Oświetlenie całej ul. Pięknej przyciągnie nowych inwestorów. Przecież na tym również powinno zależeć samorządowi.
Pisze Pan, że oświetlenie ul. Pięknej jest nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Panie Burmistrzu, jest uzasadnione ze społecznego i wizerunkowego punktu widzenia. Proszę uprzejmie sprawdzić, w jaki sposób inne wsie/miasteczka/miasta poradziły sobie z Rozporządzeniem Ministra Transportu...w podobnych warunkach, gdzie jednak można było.
Liczę, że przedstawiona przeze mnie argumentacja spotka się z Pana akceptacją i zrozumieniem.
Z wyrazami szacunku
Ewa ( 05.01.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Ewo,

Dziękuję bardzo za przekazane uwagi i spostrzeżenia związane z bezpieczeństwem uczestników ruchu na ul. Pięknej. Muszę jednak niestety poinformować, że poza informacjami przekazanymi w odpowiedziach na przywołane przez Panią zapytania (z dnia 22.03.2017 r. i 26.06.2017 r.) nie mam więcej nic do dodania w tej kwestii. Mogę zapewnić Panią, że gdyby możliwości finansowe naszej gminy na to pozwalały, bez zawahania zrealizowałbym wszystkie, nawet te najmniejsze, inwestycje zgłaszane przez mieszkańców. Rzeczywistość tymczasem jest zgoła inna. Coraz to nowe zadania nakładane na samorządy każą nam „liczyć” każdą wydaną złotówkę. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem zgłaszanych problemów byłaby kompleksowa przebudowa ul. Pięknej, obejmująca swym zakresem budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni oraz uzupełnienie oświetlenia. Realizacja takiej inwestycji mogłaby nastąpić po wykonaniu zadań już zaplanowanych m.in. przebudowy ul. Długiej w Stasim Lesie, ul. Lipowej w Borowej Górze, ul. Arciechowskiej we wsi Cupel czy budowie chodnika przy DW 632 w Ludwinowie Dębskim, nie wspomnę już o budowach nawierzchni twardych na innych ulicach, których mieszkańcy wnioskują o to od lat. Na niczym innym nie zależy mi tak jak na zadowoleniu mieszkańców, ale ograniczenia finansowe gminy bardzo często sprawiają, że realizacja inwestycji jest niemożliwa w danym roku. Liczę na Pani zrozumienie i wyrozumiałość.

 

 

 

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu
Czy w planie budżetu ujęte zostało oświetlenie ulicy Borówkowej w Dosinie oraz czy jest jakakolwiek szansa na utwardzenie jej na całej długości gdyż ciągle jest tam bagno?

Leszek (01.01.2018 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Leszku,

Chciałbym poinformować Pana, że w budżecie na rok 2018 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową oświetlenia m.in. na ulicy Borówkowej w Dosinie. Planujemy, iż prace budowlane powinny ruszyć w miesiącu maju. Jeśli chodzi natomiast o utwardzenie nawierzchni ulicy na całej jej długości to muszę z przykrością poinformować, że w perspektywie najbliższych lat będzie to niemożliwe. Powodów powyższego jest wiele, przy czym te najważniejsze to niedostateczna szerokość pasa drogowego, brak infrastruktury technicznej na całej długości czy niepełna zabudowa nieruchomości sąsiadujących z drogą. Niemniej jednak dołożę starań aby w miarę możliwości zapewnić mieszkańcom przedmiotowej ulicy dogodny dojazd do posesji, wykonując równanie nawierzchni i w miarę potrzeb jej wzmocnienie przy użyciu tłucznia. Liczę na Pana zrozumienie.

Pytanie:

Witam,

Mam pytanie kiedy powstanie kanalizacja na ul. Głównej w Stasim Lesie. Chodzi oczywiście o całą jej długość. Pozdrawiam,
Agnieszka (29.12.2017 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że budżet na 2018 rok nie przewiduje budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Głównej w Stasim Lesie. Obecnie posiadamy do realizacji kilka kosztownych inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy, które musimy zrealizować jako pierwsze ze względu na wydane decyzje pozwolenia na budowę. Ze względu na ukształtowanie terenu skanalizowanie pozostałego odcinka ulicy Głównej w Stasim Lesie, możliwe byłoby jedynie po wybudowaniu kanału w kierunku ulicy Prostej, a co za tym idzie objęcie projektem większego rejonu miejscowości Stasi Las. Dlatego jakiekolwiek działania w tej sprawie będą mogły zostać podjęte po zapewnieniu finansowania dla inwestycji wcześniej przygotowanych do realizacji.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Chciałam zapytać czy ulica Traugutta (ulica odchodząca do obwodnicy, obecnie droga z własnością wspólną) może zostać przekazana na rzecz UMIG. Czy wówczas mieszkańcy tej ulicy mogliby liczyć na utwardzenie, oświetlenie czy odśnieżenie. Nadmienię, iż spacerując ulicami Serocka zauważa się, że niektóre z ulic (niezamieszkałe, nieatrakcyjne, nieprzejazdowe etc.) są utwardzone, oświetlone, chociażby ul. Tchorka - w którą obecnie się dużo inwestuje. Proszę o informację dlaczego tak się dzieje i co jest powodem takiego działania z Pańskiej strony.

Ewa (28.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Pani Ewo,

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące możliwości przekazania drogi na rzecz gminy informuję, że aby odpowiedzieć na Pani pytanie potrzebne jest dokładne określenie położenia drogi (numer działki ewidencyjnej, wskazanie drogi na mapie). Każda sprawa dotycząca przejęcia drogi na rzecz gminy rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego też zapraszam do Urzędu, gdzie pracownicy Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju udzielą wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego tematu.

Jak Pani zapewne wiadomo, nie wszystkie drogi są, czy też mogą być drogami gminnymi. Sieć dróg na terenie miasta i gminy Serock składa się z dróg publicznych, jakimi są drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, które są drogami powszechnego korzystania oraz z dróg wewnętrznych, jakimi są drogi osiedlowe, służące do obsługi działek przy nich zlokalizowanych.

Drogi gminne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) muszą posiadać odpowiednie parametry i spełniać odpowiednie funkcje w sieci drogowej. Do zasobu dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom oraz wskazane jako drogi publiczne w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

Gmina zobowiązana jest do utrzymywania w pierwszej kolejności dróg znajdujących się w zasobie dróg gminnych. Wspomniane przez Panią ul. Traugutta, czy ul. Tchorka znajdują się w zasobie dróg gminnych i stanowią element układu drogowego gminy. Wprawdzie tereny przy ul. Tchorka nie są w chwili obecnej intensywnie zagospodarowane, jednak miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przewidują tam zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przywołane przez Panią ulice zapewniają obsługę komunikacyjną znacznym obszarom, na których rozwija się nowa zabudowa.

Gmina stara się wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców, jednak coraz wyższe koszty utrzymania istniejącej sieci dróg gminnych związane m.in. z odśnieżaniem, równaniem, żwirowaniem, modernizacją i budową dróg oraz infrastruktury technicznej, zmuszają gminę do oszczędności i ograniczeń w przejmowaniu nowych dróg, które nie są przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako drogi publiczne.

Pytanie:
Proszę o informację, czy gmina ma w planach remont drogi publicznej - ulicy Jabłoniowej w Jadwisinie. Jest to bardzo zniszczona droga gruntowa. Każda naprawa - nawet drobna, ma ogromne znaczenie dla osób korzystających z tego dojazdu.

Wiesława (04.01.2018 r.)


Odpowiedź:
Szanowna Pani Wiesławo,

Nawierzchnia ul. Jabłoniowej w Jadwisinie zostanie naprawiona w okresie wiosennym br. po ustaniu roztopów i odpowiednim osuszeniu gruntu.

Prace naprawcze zleci Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i będą one polegały na mechanicznym wyrównaniu, ewentualnie uzupełnieniu większych nierówności kruszywem.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy inwestycja związana z założeniem oświetlenia na ul. Spacerowej w Kani Nowej została zatwierdzona w budżecie Gminy na 2018 rok? W projekcie budżetu zamieszone było oświetlenie ul. Spacerowej, ale w Kani Polskiej. Stąd moje ponowne pytanie o oświetlenie ul. Spacerowej w Kani Nowej. 

Anna (21.12.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,

W przyjętej w dniu 18 grudnia 2017 r. uchwale budżetowej na rok 2018, ujęta została m.in. realizacja inwestycji pn. Budowa punktów świetlnych Kania Polska ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej (załącznik nr 16  do uchwały budżetowej; poz. 70). W ramach tego zadania planuje się w roku 2018 opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę. Wszczęcie zaś postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane nastąpi w roku 2019 lub latach kolejnych po zabezpieczeniu środków finansowych. Rozumiem, że Pani obawy budzi nazwa inwestycji. Proszę się jednak nie obawiać, zadanie obejmuje budowę oświetlenia na ul. Spacerowej na całym odcinku tj. od ul. Popowskiej w Kani Nowej do ul. Wspólnej w Kani Polskiej.
 

 

Pytanie: 
Szanowny Panie Burmistrzu,
żeby zadać pytanie, muszę odnieść się do wypowiedzi p. Andrzeja z dn. 4.12.17r. Domyślam się, że chodzi o oświetlenie na drodze między ul. Lipową i Długą. Jakiś czas temu mieszkańcy ul. Lipowej 58 i 60 (z literami) oraz ul. Długiej 73 (z literami) podjęli inicjatywę przekazania tej drogi gminie, ale niestety na kilkanaście rodzin dwie wyraziły sprzeciw. Przeczy to stwierdzeniu p. Andrzeja że: "mieszkańcy wypowiadali się dwukrotnie negatywnie". Argumenty (merytoryczny jest tylko jeden, dot. zanieczyszczania środowiska sztucznym światłem) przytoczone przez p. Andrzeja w sprawie oświetlenia tej drogi co najmniej mnie zdziwiły, ponieważ temat dotyczy osiedla. Osiedle domów jednorodzinnych pozbawione oświetlenia zewnętrznego w większym stopniu jest narażone jest na włamania, kradzieże sprzętu z działek i dewastację. Nie wspominam już o "przyjemności" wieczornych spacerów na ciemnej drodze pełnej dziur, nierówności i błota w okresie jesienno-zimowym, z latarką w dłoni.

Jako mieszkaniec domu przy tej drodze, całkowicie popieram inicjatywę Gminy, podniesienia komfortu i bezpieczeństwa w tej okolicy i chciałbym zapytać, czy projekt obejmuje również odcinek drogi od ul. Długiej do zagajnika (numery od nr Długa 73A do 73K), ponieważ wydaje mi się, że niestety nikt z mieszkańców tego odcinka nie otrzymał pisma w sprawie udostępnienia działki na potrzeby postawienia latarni? 

Witold  (21.12.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Witoldzie,

Chciałbym podziękować Panu za wsparcie i zrozumienie, a jednocześnie rozwiać Pana wątpliwości dotyczące zakresu planowanej inwestycji. Otóż, projekt oświetlenia będzie obejmował cały odcinek drogi wewnętrznej, od ul. Lipowej do ul. Długiej wraz z terenem leśnym. Wg mojej wiedzy, projektant dotarł już osobiście lub wysłał pisma w sprawie udostępnienia nieruchomości do wszystkich współwłaścicieli. Czekam zatem na efekt końcowy jego pracy i już dziś dziękuję wszystkim mieszkańcom za przychylność.
 

 


 

Pytanie:

Witam serdecznie. Wiele razy chwaliłem ścieżkę edukacyjna ale miałem tez kilka uwag krytycznych. Otóż biegam sobie i jeżdżę rowerem, często , przynajmniej dwa razy tygodniowo, zima tez, pisałem kiedyś o fragmencie w yacht klubie ze zabronili jazdy rowerem i nadal zabraniają, teraz nawet budują coś co jeszcze bardziej zwęzi ścieżkę edukacyjna, ale dziś brama w klubie mili około 12-13 w południe była zamknięta na amen, nikogo kto otworzył by, więc mimo ryzyka wdrapałem się po płocie po bramie i musiałem skakać , mimo biegania , 60 na karku już z Jackiem, dałem radę ale chyba nie po to debacie o ścieżki i inne dróżki aby ktoś je zamykał albo zapomniał otworzyć . Kiedyś od zmroku do wschodu było zamykane, niektóre przejścia, w geovicie, teraz zawsze trafiłem na otwarte ,ale żeby skakać przez bramę to ja dziękuję . Pozdrawiam

Dariusz ( 03.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana e-maila uprzejmie informuję, że fragmenty ścieżek przebiegających przez teren Yacht Club i parking przy Klubie Mila są ogólnodostępne. Ze względów bezpieczeństwa tereny te zamykane są tylko w godz. 22.00-6.00. Zamknięcie bramy w dniu 3 grudnia 2017 roku zostało wyjaśnione z Dyrektorem Klubu Mila, który stwierdził, że miało charakter incydentalny.


 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
W ostatnim czasie wszędzie budowana jest kanalizacja. Czy może Pan podać orientacyjny rok w którym skanalizowana zostanie ulica Krótka w Borowej Górze?
Czy może jest na czarnej liście i pozostanie bez kanalizacji?
Jest to dla mnie bardzo ważne ponieważ zastanawiam się czy warto jest płacić podatki w gminie Serock czy lepiej rozliczać się np w Warszawie.

Bogdan (01.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Panie Bogdanie w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2018 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Krótkiej w Borowej Górze. Natomiast ze względu na duże zainteresowanie podłączeniem się do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców tej ulicy, Gmina w 2015 roku wyraziła zgodę na wspólną inwestycję. Wspólna inwestycja polegać miałaby na tym, że mieszkańcy na własny koszt opracują dokumentację projektową i przekażą ją nieodpłatnie gminie do realizacji. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej gmina w ciągu 3 lat podejmie działania mające na celu wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wydatkowanie środków na ten cel.

 

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu,
Budujemy dom w Jadwisinie na ul. Książęcej i chcielibyśmy prosić o informacje dot.terminu budowy kanalizacji. Na wiosnę 2018r. planujemy prowadzić prace wodno-kanalizacyjne i nie wiemy czy będziemy musieli kopać szambo czy może te terminy się nałożą aby uniknąć dodatkowych kosztów.
Dziękuję i pozdrawiam

Artur (21.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Panie Arturze w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że 30 listopada 2017 roku podpisaliśmy umowę z firmą INWOKAN z Wyszkowa na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie. Termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową przewidziany jest na 28 września 2018 roku.

 

Pytanie:

Witam
proszę o informację czy zostanie "dołożony" próg zwalniający w Jachrance? Ulica Wspólna (brak progu na zakręcie na wysokości numeru Jachranka 5) Samochody jeżdżą tam bardzo szybko i jest niebezpiecznie. Pragnę zaznaczyć ze prawie przez 3/4 ulicy Wspólnej progi są.

Ewa (04.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, niedozwolone jest lokalizowanie progów zwalniających na łukach dróg. Dlatego też we wskazanej przez Panią lokalizacji nie jest możliwe umieszczenie takiego urządzenia. Mając jednak na uwadze Pani wystąpienie informuję, że miejsce to zostanie zbadane pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku stwierdzenia takiej konieczności – zostaną podjęte odpowiednie działania.

 

Pytanie:

Szanowny panie Burmistrzu,
mieszkańcom ul. Lipowej w Borowej Górze przekazano blankiety oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na udostępnienie prywatnych działek dla potrzeb dysponowania na cele budowlane "w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami".
1 - Oświadczenie przewiduje jedynie wyrażenie zgody przy braku opcji przeciwnej;
2 - Czy i w jaki sposób zgodnie z ustawą ODO dane osobowe są zabezpieczone (ktoś przekazuje druki i ma je zebrać)?
3 - Czy ktoś w gminie słyszał o zanieczyszczeniu środowiska sztucznym światłem?
Na temat zgody na zrobienie z ul. Lipowej ul. Marszałkowskiej mieszkańcy wypowiadali się dwukrotnie negatywnie. Komu tak zależy na wspomnianym wcześniej zaśmieceniu światłem tej (jeszcze) normalnej okolicy.
Z poważaniem,

Andrzej (04.12.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju, sytuacja, którą Pan opisuje w pytaniu związana jest z przystąpieniem gminy do realizacji inwestycji dotyczącej budowy oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ul. Lipową z ul. Długą w Borowej Górze. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, którą na nasze zlecenie wykona firma PROSTUDIO Paulina Grochowalska – Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego - i po uzyskaniu zgód wszystkich współwłaścicieli drogi złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Chciałbym poinformować Pana, że przedmiotowa inwestycja realizowana jest na wniosek mieszkańców z radnym na czele - dziwi mnie zatem Pana stanowisko. Niemniej jednak, jeśli jest Pan przeciwny realizacji budowy oświetlenia na przedmiotowej drodze, ma Pan możliwość poinformowania nas o swojej decyzji poprzez przesłanie stosownego pisma. Przekazany druk oświadczenia może Pan wykorzystać w sytuacji gdy wyrazi Pan zgodę na budowę oświetlenia. Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to należy wskazać, iż dane zawarte w oświadczeniu służą jedynie identyfikacji osoby, która udzieliła zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Dane te nie będą wykorzystane w żadnym innym celu oraz nie będą nigdzie dalej udostępniane. Jeśli obawia się Pan wykorzystania ujawnionych danych przez osobę, która przekazała druk oświadczenia, może Pan dostarczyć oświadczenie bezpośrednio do tut. Urzędu lub wysłać pocztą. Na koniec chciałbym uspokoić Pana i wskazać, że gmina od kilku już lat inwestuje w budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego, które z jednej strony wpływa na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, z drugiej zaś spełnia wszelkie normy zawarte w dyrektywach unijnych, w tym również te dotyczące emisji światła w górną półprzestrzeń (wskaźnik ULOR=0,0%)czy bezpieczeństwa fotobiologicznego. Oczywiście każde inne niż naturalne światło gwiazd czy księżyca powoduje „zanieczyszczenie” środowiska, jednak myślę, że w całej tej „nagonce” na oświetlanie miejsc publicznych nie chodzi o to abyśmy nie budowali oświetlenia w ogóle – bo wielu z nas nie wyobraża sobie dziś funkcjonowania bez oświetlenia zewnętrznego, lecz o to by budować takie oświetlenie uliczne, które oświetla drogi, ulice, chodniki i inne obszary użytkowe, a nie na pola, lasy czy okna domów lub niebo. Liczę na przychylność z Pana strony i pozytywne decyzje.

 

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu! Dlaczego nie działa kamerka internetowa w Serocku? Kamerki wykorzystywane są jako reklama miast i kurortów w całej Polsce. Szczerze powiem, że dziwię się, że jest tylko jedna kamerka , a nie więcej, aby pokazać jak piękne są okolice Zalewu Zegrzyńskiego.

Sławomir (30.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie, po weryfikacji zgłaszanego problemu dot. funkcjonowania kamery internetowej, informujemy, że usługa transmisji obrazu działa prawidłowo i jest dostępna na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Multimedia”. W celu prawidłowego funkcjonowania stron WWW zaleca się aby przeglądarki internetowe były aktualizowane do najnowszych wersji. Obecnie analizowane są nowe lokalizacje pod względem atrakcyjności i możliwości technicznych na uruchomienie dodatkowych kamer na terenie Miasta i Gminy Serock.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie inwestycji drogowej/naprawy nawierzchni w Serocku ul. Stokrotki - czy ktoś skontrolował/odebrał protokołem naprawę nawierzchni która była robiona w zeszłym tygodniu tj.09.11. Bo to co zostało zrobione to jakiś żart, rozsypany materiał i przejechała maszyna niby to ugniatając A doły jak były to w większości nawierzchni są - szkoda gminnych środków i naszych podatków na taką inwestycję.
Pozdrawiam

Danuta (14.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Danuto,

Nawierzchnia ul. Stokrotki w Serocku została naprawiona poprzez uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym. Droga będzie na bieżąco monitorowana przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku i w razie potrzeby naprawiana. Za utrudnienia przepraszamy.

Pytanie:

Dzień dobry.

Zwracam się z prośbą o poprawę stanu drogi Popowskiej w Kani Polskiej i Nowej. Destrukt asfaltowy wymyty przez wodę powoduje bardzo głębokie i ostre dziury że przejazd nawet busem staje się wyzwaniem. Prośba o naprawę przed zimą inaczej droga stanie się nie przejezdna. Pozdrawiam

Maciej (13.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Macieju

Nawierzchnia ul. Popowskiej w Kani Nowej/Polskiej zostanie naprawiona poprzez uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym. Termin naprawy w/w drogi jest uzależniony od warunków pogodowych. Dołożymy wszelkich starań aby naprawy dokonać jeszcze w tym roku. Za utrudnienia przepraszamy.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
zauważyłam, że wzdłuż ulicy Wspólnej w miejscowości Jachranka uzupełniane są latarnie uliczne. Proszę o informację,kiedy mają Państwo w planie uzupełnienie oświetlenia na ulicy Jesiennej. Mieszkańcy zwracali się z podaniem o ww. oświetlenie już od roku 2011, jeśli mnie pamięć nie myli. Ciągle jest ta sprawa odkładana, a przyszedł kolejny okres jesienno-zimowy i nasze dzieci chodzą z latarkami na przystanek, bo to głównie chodzi właśnie o komfort i bezpieczeństwo dzieci. Dziękuję i proszę o jakieś konkrety, ogólniki otrzymaliśmy od Państwa na piśmie.

Elżbieta (14.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Elżbieto,

wieloletni plan finansowy gminy sięgający roku 2022 nie obejmuje realizacji zadania związanego z budową lub rozbudową oświetlenia w rejonie ulicy Wspólnej i Jesiennej w Jachrance. Niniejsze nie oznacza oczywiście, że takowe zadanie nie może zostać wprowadzone do budżetu gminy - aby to było jednak możliwe niezbędnym jest zabezpieczenie środków pozwalających na sfinansowanie zadania. Gorąco zachęcam zatem Panią oraz pozostałe osoby zainteresowane budową oświetlenia na wspominanej ulicy do podjęcia działań w wyniku których część środków finansowych jakim dysponuje sołectwo Jachranka w ramach funduszu sołeckiego przeznaczone zostanie na realizację wnioskowanej inwestycji np. na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Działania takie mogą znacznie przyspieszyć cały proces inwestycyjny oraz sprawić, że gmina przystąpi do budowy oświetlenia. Inwestycja zostałaby zrealizowana wówczas w terminie maksymalnie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu.
Jestem nową mieszkanką Jachranki przy ul. Letniej. W pobliżu mojego domu na bardzo dużej odległości nie ma żadnego oświetlenia. Strach jest się poruszać . Jakie są możliwości podłączenia oświetlenia

Grażyna (12.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,

Ulica Letnia w Jachrance posiada ewidencyjnie na całym odcinku bardzo małą szerokość i o ile na początkowym odcinku od ul. Wspólnej możliwa była instalacja oświetlenia na istniejących słupach energetycznych o tyle na dalszym odcinku brak jest słupów. Oczywiście można by wybudować niezależną linię kablową wraz ze słupami i z punktu widzenia technicznego jest to możliwe. Słupy oświetleniowe musiałby jednak zostać ustawione na terenie nieruchomości prywatnych, gdyż w przypadku lokalizacji ich w działce drogowej, słupy wybudowane zostałyby w „środku” drogi, stwarzając kolizję z ruchem pojazdów. Przedstawiając niniejsze nie widzę możliwości budowy oświetlenia do czasu poszerzenia pasa drogowego ulicy Letniej lub uzyskania zgód właścicieli na lokalizację linii kablowej oraz słupów na terenie nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Letniej.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu
Na wstępie dziękuje za dbanie o naszą gminę. Jestem mieszkańcem ulicy Borowikowej w Dosinie i jak każda mała społeczność naszego osiedla mamy swoje problemy, które w większości rozwiązujemy sami, leszcz są takie których bez Pana pomocy nie stać nas aby wykonać mianowicie oświetlenie ulicy oraz utwardzenie i wyrównanie jej. Aż serce się kraja gdy widzę dzieci wracające z pomocą latarki po błocie, sam bylem świadkiem jak jedna kobieta wywrócila się z kałuże. Jako mieszkańcy często zasypujemy dziury pełne wody ale to praca bezsensowna wystarczy kilka aut i zaczyna się wszystko od nowa.
Prosimy o pomoc oczywiście w miarę możliwości.
Z wyrazami szacunku.

Leszek (05.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Pani Leszku,

chciałbym poinformować Pana, że w budżecie na rok 2018 zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego związanego z budową oświetlenia m.in. na ulicy Borówkowej w Dosinie. Planujemy iż prace budowlane powinny ruszyć w miesiącu maju. Jeśli chodzi natomiast o wyrównanie i utwardzenie nawierzchni przedmiotowej ulicy to myślę, że najwłaściwszym okresem na wykonanie tych prac będzie okres wiosenny przyszłego roku. Postaramy się tak skoordynować obydwie inwestycje aby remont drogi nastąpił zaraz po wybudowaniu oświetlenia.

Pytanie:

W związku z brakiem odpowiedzi na złożone do UMiG przez mieszkańców wsi Dębe wniosku o utwardzenie drogi gminnej i wielokrotnych prośbach telefonicznych ponawiam naszą prośbę o naprawę drogi i odpowiedź na nasz wniosek.
"Jako mieszkańcy gminy Serock , mając na względzie treść art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonanie utwardzenia mieszanką asfaltową ul. Słoneczny Stok oraz ul. Krokusowej we wsi Dębe mających status dróg gminnych. Mając na względzie to, że do obowiązków zarządcy drogi należy m.in. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą - art. 20 pkt 4 ustawy o drogach, a nawierzchnia wspomnianej drogi znajduje się w stanie naruszającym wymogi techniczne i stwarzającym bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego, koniecznym jest przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.
Konieczność remontu drogi zgłaszana była już wielokrotnie przez mieszkańców a warunkiem rozpoczęcia jakichkolwiek prac modernizacyjnych drogi przez zarządcę dróg było jej wytyczenie co też mieszkańcy z własnych środków finansowych uczynili. Po wielokrotnych prośbach i osobistych interwencjach mieszkańców zarządca drogi kierował do wsi Dębe koparko-spycharkę, która równała rozjeżdżone podłoże. Efekt tych prac jest krótkotrwały, gdyż droga gruntowa pod wpływem warunków atmosferycznych i nasilonego ruchu kołowego staje się nieprzejezdna. Dziury oraz koleiny, które powstały narażają na poważne uszkodzenia jeżdżące tam samochody. Ponadto nawet po niewielkich opadach deszczu na drodze pojawia się błoto, a w okresie suchym potężny kurz, który powstaje w wyniku przejeżdżających tam samochodów. Korzystanie z tej drogi stało się niezwykle uciążliwe i niebezpieczne dla pieszych, zwłaszcza dzieci. Należy podkreślić, iż w/w droga jest jedynym szlakiem komunikacyjnym łączącym nas z drogą nr DW632.
Zwracamy się z prośbą o położenie drogi asfaltowej na wskazanych ulicach Słoneczny Stok i ulicy Krokusowej we wsi Dębe. W związku z nasilającymi się kradzieżami na naszym osiedlu prosimy również o instalację lampy autonomicznej na słupie umiejscowionym przy zbiegu ulicy Krokusowej i Goździkowej."

Wioletta (23.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani, Odpowiedzi na wniosek w sprawie budowy ul. Słoneczny Stok i Krokusowej w miejscowości Dębe (data wpływu do tut. Urzędu: 08.11.2017 r.) udzielono w dniu 17.11.2017 r. Korespondencja została przesłana na adres wskazany w nagłówku wniosku i odebrana przez adresata w dniu 21.11.2017 r. Odpowiadając jednak na Pani zapytanie informuję, że wniosek dotyczący docelowego utwardzenia nawierzchni ulic Krokusowej i Słoneczny Stok w miejscowości Dębe, zostanie wzięty pod uwagę na etapie tworzenia planu finansowego na rok 2019 i lata późniejsze. Jeśli chodzi natomiast o doraźne napraw dróg gminnych informuję, że ich sposób oraz częstotliwość są określane w ramach środków, którymi dysponuje Gmina, adekwatnie do stanu technicznego, przeznaczenia i natężenia ruchu na drogach i w taki sposób, aby wszystkie drogi stanowiące własność gminy charakteryzowały się możliwie jak najlepszą dla swojego przeznaczenia przejezdnością. Warto zaznaczyć, że bieżący rok z uwagi na intensywne i długotrwałe opady deszczu, jest wyjątkowo trudny jeśli chodzi o utrzymanie zadowalającego stanu technicznego dróg. Takie warunki atmosferyczne przyczyniają się do szybszej degradacji nawierzchni (szczególnie gruntowych). Dodatkowo utrudniają, a niejednokrotnie nawet uniemożliwiają właściwe przeprowadzenie zabiegów remontowych. Niemniej jednak zakłada się, że jeszcze w tym roku możliwe będzie przeprowadzenie zabiegów utrzymaniowych w ciągu ulic: Krokusowej i Słoneczny Stok w miejscowości Dębe.


 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o interwencję w sprawie notorycznego niszczenia drogi (ul. Kuligowskiego) przez samochody dojeżdżające na plac budowy domu wielorodzinnego przy ul. Traugutta w Serocku. Mam przyjemność mieszkać vis a vis budowy, przy ul. F. Kuligowskiego 28. Rozumiem to, że jak są prowadzone prace budowlane, muszą podjeżdżać betoniarki i inne samochody ciężarowe. Nie rozumiem natomiast, dlaczego ja i moja rodzina nie możemy dojść i dojechać do swojej posesji. Dziś tj. 23 listopada 2017 o godz. 7.00 nie mogłam wyjechać z posesji do pracy (błoto do kolan, rozjeżdżona droga). Nie ma mowy o tym, żeby wyjść z domu i dojść do ul. Polnej w suchych butach. Proszę, żeby osoba odpowiedzialna za budowę zadbała o to, żeby po rozjechaniu drogi przez ogromne koła, przejechała równiarka lub walec i umożliwiła mi normalne wyjście z domu. Budowa nie posiada tablicy informacyjnej, nie podano inwestora, nazwiska kierownika budowy, nadzoru budowlanego. Jeśli sytuacja się nie zmieni, będę zmuszona zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy.
 Iwona (23.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani, niestety każda inwestycja budowlana niesie za sobą utrudnienia i niedogodności dla sąsiadów. Są one tym większe im większe przedsięwzięcie. Sytuację na ul. Kuligowskiego pogarszają dodatkowo wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne. Mając jednak na uwadze Pani wystąpienie informuję, że inwestor został zobligowany do większej dbałości o stan ul. Kuligowskiego w Serocku. Gmina natomiast zobowiązuje się do przeprowadzania częstszych kontroli tego miejsca.

Pytanie:

Witam, chciałbym zapytać, kiedy będzie robiona kanalizacja na ulicy Wiosennej w Wierzbicy? Drugie moje pytanie dotyczy naprawy ulicy Wiosennej. Na ulicy zostało zamontowane oświetlenie, za co bardzo dziękuję.Niestety montaż oświetlenia wymagał zrobienia wykopów w drodze. Nawierzchnia została uszkodzona i obecnie w Wiosennej jest wiele dziur oraz zapadnięć. Czy można prosić o uzupełnienie ubytków destruktem?

Paweł (08.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Panie Pawle z przykrością informuje, że nasz wniosek o przyznanie dofinasowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie, które obejmowało swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej mimo uzyskania pozytywnej oceny przez instytucję kontrolującą nie uzyskał dofinansowania z powodu braku wystarczających środków finansowych. W związku z brakiem uzyskania dofinansowania jesteśmy na etapie poszukiwania środków z innych źródeł i mamy nadzieje, że inwestycja zostanie zrealizowana w latach kolejnych.

Odnośnie stanu nawierzchni ulicy Wiosennej informuje, że jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, ubytki i nierówności zostaną uzupełnione jeszcze w bieżącym roku. Ewentualne roboty zlecone zostaną przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Pytanie:

Dzień dobry Panie Burmistrzu,
mam zapytanie odnoście nowo wybudowanych zatoczek i przystanków autobusowych w Serocku w okolicy ul. Mickiewicza, Stokrotki - czy będą i kiedy zatrzymywały się autobusy PKS Pułtusk, Ostrołęka, Mława itp.? Czy Miasto zgłosiło taką prośbę/wniosek do ww PKS?
Będę wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam

Danuta (22.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Dzień dobry,

Szanowna Pani Danuto,

odpowiadając na pytanie dotyczące przystanków autobusowych pragnę poinformować, że celem linii dalekobieżnych tj. PKS Pułtusk, PKS Ostrołęka jak i innych wjeżdżających do miasta Serock jest jak najszybszy dojazd do Warszawy. Wobec powyższego autobusy tych relacji zatrzymują się tylko na głównych przystankach miejscowości takich jak Serock, Zegrze Południowe, Legionowo a nieliczne z nich również w Jabłonnie. Niemniej jednak Urząd Miasta i Gminy Serock wystąpi z prośbą do operatorów linii komercyjnych w celu zmiany rozkładów jazdy z uwzględnieniem nowo wybudowanych przestanków na terenie miasta.

 

Pytanie:

Witam! 2-lata temu Gmina Serock podjęła działania dot.realizacji kanalizacji w m. Jachranka , proszę uprzejmie o podanie terminu fizycznej realizacji w/w.

Ignacy (18.11.2017 r.)

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że projekt sieci kanalizacji sanitarnej o którą Pan pyta obejmuje również Dosin, Borową Górę, Skubiankę oraz Izbicę, a łączna jego długość to ok. 10 km sieci grawitacyjnej oraz 5 przepompowni ścieków. Ze względu na zakres przedsięwzięcia oraz jego koszt, zadanie będzie przez nas realizowane przede wszystkim w etapach, z wykorzystaniem możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na 2018 rok projekt budżetu zakłada budowę kanalizacji w ulicy Jasnej w Jachrance, ponieważ w 2013 roku została opracowana dokumentacja projektowa budowy drogi i realizacja jej cały czas jest wstrzymywana ze względu na kanalizację.

Pytanie:

Panie Burmistrzu,
Moje pytanie dotyczy przebudowy ulicy Pułtuskiej. Czy została ona już zakończona i prace zostały przez urząd odebrane? Czy wykonawca otrzymał zapłatę za wykonanie robót? Jeżeli tak, to o jaką sumę wypłata została pomniejszona z tytułu przekroczenia terminu? Czy widział Pan, że w kilku miejscach po powstaniu ścieżki rowerowej, przecina ona chodnik dla pieszych uniemożliwiając kontynuację ruchu pieszego bez wtargnięcia na ścieżkę rowerową, a brak jest w tych miejscach oznakowania o współdzieleniu odcinka ścieżki przez rowerzystów i pieszych? Czy zwrócił Pan uwagę na nierówności nowej nawierzchni na ścieżkach rowerowych?
Paweł (19.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Przebudowa ul. Warszawskiej i Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica została zakończona. Spisano protokół końcowego odbioru robót. W wyniku opóźnienia w realizacji zadania, a także w związku z nieterminowym usuwaniem usterek wykazanych podczas odbioru robót, naliczono wykonawcy kary umowne w wysokości 661 647,01 zł. Odnośnie przecinania się ciągu pieszego z rowerowym informuję, że tego typu rozwiązania nie są niezgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi i mogą być stosowane w sytuacjach tego wymagających. Jeśli chodzi natomiast o oznakowanie wdrożone w ramach inwestycji informuję, ze zostało ono wprowadzone na podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych tj. Zarząd Powiatu Legionowskiego.

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu,czy jest w planach zrobienie parkingu przy stacji PKP w Wieliszewie? Wiele osób dojeżdżających do Warszawy do pracy przy stacji zostawia auto i jedzie SKM. Miejsc w tym miejscu jest niewiele, myślę że przygotowanie parkingu bardzo ułatwiłoby podróż mieszkańcom gminy.

Dorota (10.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Doroto

Bardzo dziękujemy za zadanie pytania dotyczącego tak istotnej kwestii. Pragnę poinformować, iż z uzyskanych informacji przy PKP Wieliszew ma powstać parking w systemie Parkuj i Jedź. Gmina Wieliszew pozyskała dofinansowanie na budowę parkingów przy PKP Michałów Reginów i Wieliszew. Obecnie trwają uzgodnienia projektu, realizacja inwestycji rozpocznie się w 2018 roku.

 

 

Pytanie:

Panie Burmistrzu
Moje Pytanie dotyczy przetargu na wykonanie nawierzchni drogi gminnej Traugutta od Polnej do Spokojnej oraz Zielonej. Czy Pan i Pańscy pracownicy nie zauważyliście że ceny materiałów i pracowników drożeją. Kwota która przeznaczacie jest bardzo niska do rzeczywistości i w ten sposób przedłużacie termin, droga nie jest równana, błoto do kolan, doły że nie da się przejechać samochodem osobowym jednym słowem MASAKRA. Proszę o przyspieszenie i rozpisanie nowego przetargu. Pozdrawiam

Robert (14.11.207 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Ogłaszając pierwszy przetarg na budowę ulic Zielonej i Traugutta w Serocku mieliśmy świadomość, że większość robót budowlanych będzie wykonywana w przyszłym roku. Ponieważ cena za przedmiot zamówienia była zbyt wysoka, nawet w stosunku do obecnych cen materiałów i usług, postanowiono powtórzyć ogłoszenie. Z podobnych przyczyn powtórne postępowanie również nie pozwoliło na wyłonienie wykonawcy. Obecnie planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu z początkiem przyszłego roku, tak aby z nadejściem wiosny można było rozpocząć prace budowlane. Nie wpłynie to jednak znacząco na termin realizacji robót budowlanych.

Jednocześnie zapewniam Pana, że jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne, jeszcze przed zimą ulice Zielona i Traugutta będą poddane równaniu.

 

Pytanie:

 Witam,

Pytanie odnośnie komunikacji z TGW DĘBE:

Dlaczego pomimo tego że gmina Pomiechówek nie prowadzi w Dębe szkoły ich autobus podwozi młodzież do szkoły średniej a nasza gmina Serock żałuje paru złotych na dojazd przez zaporę na zajezdnię przy szkole ,tłumaczenie że to nie nasza gmina jest bez sensu, im to się opłaca a nam nie? Przecież do Dębego chodzą też nasze dzieci po to jest LGD ZALEW ZEGRZ. żeby zapinać takie tematy-lepiej przekażcie składkę z LGD na dojazd przez zaporę to młodzież będzie z tego korzystać .

Łukasz (25.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Łukaszu

Bardzo dziękuje za przedstawione uwagi. W odpowiedzi na pytanie pragnę poinformować, że  jesteśmy na etapie analizy wpływających do urzędu wniosków dotyczących zmian w obecnie funkcjonujących trasach Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Jednakże mając na uwadze Pana propozycję w chwili planowania wprowadzenia korekty w obecnie funkcjonujących rozkładach jazdy będziemy mieć na uwadze proponowaną sugestię należy jednak pamiętać, że każda wnoszona uwaga dotycząca wprowadzenia zmian musi być skonfrontowana z rzeczywistymi możliwościami jej wcielenia w życie.

 

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu, mam pytanie - kiedy zostanie naprawiona droga gminna Nr 454 ul. Gajowa oraz droga 439/16 Są tak doły, że można nogi połamać i koła od samochodu zniszczyć !!! Będę wdzięczna za odpowiedź i mam nadzieję, że przed zimą da się zasypać dołki .Bardzo proszę o naprawienie tylko dołków. Co roku dzwonię do MZGK i bez efektu już trzeci rok. Przy okazji chciałam zapytać czy ul. Gajowa lub od Gajowej do ul. Zegrzyńskiej 11 doczekamy się przyłącza kanalizacyjnego (ścieków). Czekam na odpowiedź.

Barbara ( 05.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Barbaro,

Nawierzchnia gruntowa ul. Gajowej w Jachrance zostanie naprawiona w listopadzie br. Naprawa polegać będzie uzupełnieniu zagłębień i nierówności kruszywem. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Gajowej w Jachrance, z przykrością muszę poinformować, że obecnie nie planujemy takiej inwestycji. Obecnie posiadamy kilkanaście dużych projektów z tej branży i to te właśnie musimy w pierwszej kolejności zrealizować.

Pytanie:

Dzień dobry
Czy wyłoniony został wykonawca drogi przy ulicy Traugutta i Zielonej? Czy możemy spodziewać się w najbliższym czasie naprawy istniejącej już drogi przy tych ulicach?  W tym momencie jest tam tyle dziur, że ciężko przejechać wózkiem dziecięcym a co dopiero samochodem.

Robert (12.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Robercie

Niestety do dnia dzisiejszego nie wyłoniono wykonawcy budowy ulic Traugutta i Zielonej w Serocku. Planuje się, że z początkiem przyszłego roku zostanie ponownie ogłoszony przetarg dotyczący tej inwestycji, tak aby wiosną można było rozpocząć prace budowlane.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Na przełomie września / października br. wysłałam do Państwa pytanie odnośnie oświetlenia i poprawy stanu nawierzchni ulicy Spacerowej w Kani Nowej. Do tej pory nie ma na Państwa stronie odpowiedzi (po wysłaniu pytania otrzymałam automatyczne elektroniczne potwierdzenie rejestracji mojego pytania). Bardzo proszę o odpowiedź kiedy planowane jest założenie oświetlenia na ul. Spacerowej. Dwa lata temu, razem z mieszkańcami tej ulicy złożyliśmy pismo w Urzędzie Gminy odnośnie rozpatrzenia możliwości założenia oświetlenia. Ta inwestycja nie zmieściła się w budżecie na 2017 rok, mamy więc nadzieję,że będzie to możliwe w najbliższym roku. Bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedź, czekam już ponad miesiąc czasu. Z poważaniem,

Anna, ( 08.11.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

Inwestycja związana z budową oświetlenia na ulicy Spacerowej w Kani Nowej została wprowadzona do projektu budżetu na rok 2018. Oznacza to, że w przypadku przyjęcia przez Radę Miejską w Serocku uchwały budżetowej w formie zaproponowanej przez Urząd, w roku przyszłym przystąpimy do realizacji pierwszego etapu zadania, jakim jest przygotowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę podjęte zostaną działania mające na celu zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie robót budowlanych. Mając na uwadze dotychczasowy tryb realizacji zadań inwestycyjnych przewidujemy, że budowa oświetlenia powinna nastąpić w roku 2019. Odnosząc się natomiast do kwestii stanu nawierzchni ulicy Spacerowej chcemy poinformować, iż corocznie po zimie na większości dróg wykonywane są zabiegi związane z remontem ich nawierzchni poprzez wyrównanie lub doziarnienie. Wykonywany jest objazd dróg w celu oceny ich stanu technicznego i kwalifikacji do remontu. Remonty natomiast wykonywane są w pierwszej kolejności na drogach o największym natężeniu ruchu pojazdów oraz w takim zakresie na jaki pozwalają dostępne środki finansowe. Mając na uwadze Pani zgłoszenie, dokonamy oceny stanu technicznego nawierzchni ulicy Spacerowej i w przypadku wystąpienia konieczności jej remontu dołożymy starań aby wykonać go w okresie wiosennym 2018.

Pytanie:


Panie Burmistrzu, bardzo Pana cenię, ale jednego zrozumieć nie mogę. Dlaczego przez ponad 20 lat piastowania stanowiska burmistrza nie zrobił Pan porządnego remontu w szkole podstawowej w Serocku?
Proszę odpowiedzieć - kiedy po raz ostatni był Pan w suterenie szkoły?
Widział Pan w jakim stanie są szafki szkolne? Proszę odpowiedzieć na pytanie. Szafki, które dziś są standardem praktycznie w każdej szkole, u nas wciąż jeszcze są udogodnieniem, które przysługuje niewielu uczniom... i to szafki w takim stanie! Toż to hańba! Proszę pójść zobaczyć i odpowiedzieć sobie na pytanie czy byłoby Panu to nadal obojętne gdyby Pana dzieci chodziły do szkoły. Ja się wstydzę tych szafek przed moim dziećmi. Jestem w stanie kupić im nowe szafki, ale dyrekcja na to nie pozwala. Mam nadzieję, że przespaceruje się Pan do szkoły i zobaczy na własne oczy, o czym mówię. Stan szafek w szkole woła o pomstę do nieba!
Druga sprawa jak już Pan tam będzie proszę sobie, i mi, odpowiedzieć na pytanie czy nie przeszkadza Panu smród, który roznosi się po szkole? Pan wejdzie i wyjdzie a dzieciaki siedzą w tym smrodzie często przez 6 godzin! Nie da die wytrzymać w takich warunkach. Jak Pan, tak dobrze zarządzający gmina człowiek mógł zgodzić się na to, żeby przez ponad dwadzieścia lat nie zrobić porządku z tym syfem?
Trzecia sprawa - już nie na temat szkoły. Kiedy ostatni raz był Pan na spacerze nad wodą? Proszę uczciwie odpowiedzieć. Nie pracownicy Pana, tylko Pan osobiście. Kiedy szedł Pan po schodach przed tym domem, w którym rzekomo nocował Picasso - schodami nad rzekę? Wie Pan w jakim te schody są stanie? Mnie, sprawnej osobie, trudno się po nich wspiąć, a w sobotę mijałem kobietę, która bezskutecznie próbowała wciągnąć po zupełnie rozwalonym podjeździe wózek z dzieckiem, na górę. I całe szczęście, że tamtędy szedłem, we dwójkę jakoś daliśmy radę! Podjazd jest tak strasznie zniszczony, że naprawdę cud, że jeszcze żaden wózek się stamtąd nie zsunął!
Nadbrzeże od tych schodów w stronę mola jest zarośnięte chaszczami, kostka w takim zakolu z ławkami (nieopodal chodnika, który prowadzi do kościoła) jest obrzydliwie brudna, podobnie w drugim zakolu, bliżej plaży... Pomost przy molo - zresztą co ja będę Panu mówił, wybierze się Pan na spacer, to sam Pan zobaczy.
Proponuję wrócić ulicą Zdrojową na górę i zauważyć, co wandale zrobili z drewnianym mostkiem przy „źródełku”.
Nie odpuszczę Panu tych tematów. Szczególnie w roku wyborczym.
Proszę się nie denerwować tą „krytyką”, bo ona będzie tak naprawdę Panu pomocna.
Uszanowania.

Wojciech (23.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Wojtku,

w Szkole Podstawowej w Serocku uczniowie korzystają w szatni z szafek oraz z szatni w wydzielonych pomieszczeniach.

Część szafek szkolnych jest własnością szkoły, a część jest własnością rodziców uczniów, którzy przed laty podjęli inicjatywę wyposażenia uczniów w szafki. Taki system nastręcza wiele trudności, jednym z nich jest dbałość o stan techniczny szafki.

W związku z powyższym planujemy zakup szafek przez szkołę, które będą w jej dyspozycji oraz wyeliminowanie z systemu szkolnego szafek należących do rodziców uczniów.

Jeżeli chodzi o poruszony problem „smrodu, który roznosi się po szkole” informuję, iż w ubiegłym roku oraz w tym zostały częściowo przebudowane odcinki kanalizacji szkolnej oraz zamontowano filtry węglowe w celu wyeliminowania okresowych nieprzyjemnych zapachów w szkole. W 2016r. zmodernizowano także wentylację mechaniczną w kuchni szkolnej, w celu ograniczenia zapachów kuchennych.

Kontrole sanitarno – higieniczne szkoły w 2016r. oraz aktualny stan w szkole wskazują na zachowanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego.

Nie mniej sytuacja w szkole będzie na bieżąco monitorowana i kontrolowana.

Odnosząc się do kwestii schodów, prowadzących od ulicy Rybaki w kierunku wody, w okolicach budynku w którym nocował Picasso, wiem, że nie są w najlepszym stanie. W bieżącym roku nie uda nam się już ich poprawić, ale pragnę Pana poinformować, że ich rewitalizacja została zaplanowana na kolejny rok.

Jeśli chodzi o utrzymanie czystości i porządku w tym pielęgnację zieleni, mamy świadomość, iż jest jeszcze wiele do zrobienia. MGZGK wykonuje prace nie tylko na terenie miasta, ale również na terenie licznych sołectw. Prace są wcześniej planowane i sukcesywnie wykonywane. Pana sugestie zawarte w piśmie weźmiemy pod uwagę. Część została już zrealizowana.

Dewastacje na terenach publicznych niestety się zdarzają. Odpowiedzialne służby najszybciej jak to jest możliwe przystępują do ścigania sprawców, a następnie do naprawy zniszczonych elementów. Tak też było w przypadku „mostka” na ul. Zdrojowej. W chwili obecnej jest naprawiony.

 

 

 

Pytanie:

Dzień dobry
Czy znana jest przybliżona data rozpoczęcia budowy Centrum Sportu w Serocku?

Iwona (18.10.2017)

Odpowiedź:

Pani Iwono
Pomysł budowy Centrum powstał w poprzedniej perspektywie  finansowej Unii Europejskiej z nadzieją, że kolejna będzie porównywalna  i będzie można pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na ten cel. Niestety ogłoszone programy nie wpisują się w tego rodzaju przedsięwzięcia, a środki krajowe są bardzo ograniczone. Gmina dodatkowo stoi przed wyzwaniami związanymi z dalszymi pracami przy rozbudowie i modernizacji obiektów oświatowych, inwestycji infrastrukturalnych- jak dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, budowa  stacji uzdatniania wody, czy rozbudowa infrastruktury drogowej. Obecnie tego typu inwestycje są dla nas priorytetem. Mając na uwadze powyższe, budowę Centrum Sportu i Rekreacji musieliśmy odłożyć w czasie. Analizowane są przez nas różnego rodzaju rozwiązania, prowadzone są rozmowy z różnymi instytucjami, z którymi wspólnie moglibyśmy zbudować model finansowania tak dużej inwestycji. Jednak obecnie nie ma wypracowanego jednego wiodącego modelu, który pozwoliłby na rozpoczęcie budowy.   
 

 

 

Pytanie:

Czy planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ulicy Ogrodowej w Jadwisinie?

Jerzy (17.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Panie Jerzy,

w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że w najbliższym czasie nie planujemy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej w Jadwisinie. Obecnie posiadamy kilkanaście gotowych projektów z zakresu gospodarki ściekowej i te będziemy realizować jako pierwsze. Natomiast planowanie następnych inwestycji możliwe będzie po zabezpieczeniu środków w budżecie na zlecenie kolejnych projektów sieci sanitarnych.

Pytanie:

Witam, Uprzejma prośba o informację dotyczącą budowy kanalizacji w Serocku przy ulicy Jaśminowej. Pierwsze zapowiedzi dotyczyły roku 2016. Tymczasem kończy się rok 2017 i termin cały czas się oddala. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie z 21.01.2017 r., Urząd Miasta posiadał na początku tego roku pełną dokumentację oraz był na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Czy pozwolenie zostało wydane, a także czy wydatki związane z budową są ujęte w budżecie na 2018 rok?
Przy ulicy Jaśminowej pojawiają się nowe domy jednorodzinne. Właściciele niektórych z nich wstrzymują się z wieloma inwestycjami (kostka brukowa itp.) czy nawet przeprowadzką, nie znając realnych terminów związanych z budową sieci kanalizacyjnej.

Anna (07.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Pani Anno,

W odpowiedzi na Pani pytanie informuje, że termin wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Serocku będzie znany w grudniu 2017 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Serocku budżetu na przyszły rok i lata kolejne. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu i przedmiotowa inwestycja została przedstawiona jako propozycja do realizacji w 2018 roku. Jednocześnie informuje, że obecnie trwa postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o pilną interwencję w sprawie drogi gminnej w Maryninie (dokładnie droga gminna łącząca ulice Cynamonową i Żaglową z drogą wojewódzką nr 622) w piątek 06.10.17 właściciel działki znajdującej się na zbiegu owej drogi gminnej i drogi wojewódzkiej 622 ogrodził swoją działkę twierdząc że droga gminna jest źle wytyczona i w ten uniemożliwił przejazd tą drogą. Codziennie z tej drogi korzystało wiele rodzin m.in. dowożąc dzieci do szkoły. Proszę o informację czy prawdą jest że droga gminna była źle wytyczona? Kiedy gmina na nowo wytyczy ten fragment drogi wraz z budową przejazdu? z kim w gminie możemy jako mieszkańcy rozmawiać w tej kwestii? proszę o dane kontaktowe.

Michał (10.10.2017 r.)

Odpowiedź:

 

Panie Michale

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że po interwencji gminy przedmiotowa droga została rozgrodzona i przywrócona do ruchu. Jednak wskazać należy, że analiza dokumentacji geodezyjnej tego terenu wykazała, że po modernizacji ewidencji gruntów ślad drogi nie pokrywa się z ewidencyjnymi granicami działki drogowej. Z tego też powodu konieczna jest przebudowa zjazdu łączącego omawianą drogę z drogą wojewódzką. Przewiduje się, że nastąpi to w I połowie 2018 r.

 

 

Pytanie:

Witam Panie Burmistrzu, mam pytanie - kiedy zostanie naprawiona ul. Stokrotki w Serocku. Są tak powybijane dziury/doły, że można nogi połamać!!! Będę wdzięczna za odpowiedź i mam nadzieją na naprawę ulicy! Pozdrawiam,

Danuta (16.10.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Danuto,

Nawierzchnia ul. Stokrotki w Serocku zostanie naprawiona w okresie listopad-grudzień br. Prace naprawcze zleci Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i będą one polegały na mechanicznym wyrównaniu i uzupełnieniu większych nierówności destruktem asfaltowym.

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracam się z pytaniem dotyczącym budowy kanalizacji na ulicy Jaśminowej w Serocku. Temat ten przewija się już od dwóch lat i póki co, kończy się przesuwaniem terminów w nieznaną przyszłość. Chciałbym również ponownie poruszyć temat nawierzchni na ulicy Jaśminowej, rozumiem, iż rozwiązanie docelowe ma szanse pojawić się tam po instalacji wszystkich mediów (a brakuje już tylko kanalizacji), ale do tego czasu należałoby doprowadzić istniejącą nawierzchnię do stanu używalności. Z Poważaniem,

Tomek (29.09.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Tomaszu,

Termin wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Serocku będzie znany w grudniu 2017 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Serocku budżetu na przyszły rok i lata kolejne.
W chwili obecnej jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu i przedmiotowa inwestycja została przedstawiona jako propozycja do realizacji w 2018 roku.

Nawierzchnia ul. Jaśminowej została wyrównana i uzupełniona destruktem asfaltowym w celu poprawy komfortu przejazdu.

Pytanie:

Witam,

Chciałam się zapytać o możliwość usprawnienia dojazdu do Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Obecnie droga jest wąska, kręta a na poboczu stoi dużo zaparkowany samochodów co znacząco utrudnia mijanie się samochodów. Dodatkowo wzdłuż jednego z odcinka ustawione są duże kamienie co uniemożliwienie np. zjechanie na bok aby przepuścić autobus szkolny. W okolicy godziny 8 rano kiedy rodzice przywożą dzieci do szkoły pokonanie tego krótkiego odcinka drogi jest naprawdę trudne. Sytuacji nie rozwiąże ale na pewno poprawi zakaz parkowania w godzinach pracy szkoły co może skłoni Komendanta Centrum do zorganizowania parkingu dla pracowników i gości Centrum.
Rodzice dzieci ze Szkoły w Zegrzu liczą na pomoc :)

Agnieszka (29.09.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani

Zdajemy sobie sprawę, że droga dojazdowa do Szkoły w Zegrzu charakteryzuje się niewielką szerokością, co szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego w znacznym stopniu zaburza płynność ruchu. Aby doprowadzić do zminimalizowania skutków obecnej geometrii drogi zostanie wprowadzona organizacja ruchu, która uniemożliwi parkowanie pojazdów w ciągu przedmiotowej drogi. Niezależnie od wprowadzenia takiego rozwiązania pod rozważania poddana zostanie kwestia przeprowadzenia przebudowy drogi dojazdowej do Szkoły w Zegrzu.

Pytanie:

Szanowny Pani Burmistrzu, od około roku jestem mieszkanką ul.Łąkowej na Cuplu. Miejsce jest niezwykle urokliwe i spokojne, co stwarza doskonałe warunki do wypoczynku. Jednak jest to również miejsce zamieszkania na stałe mojej rodziny i kilku innych - a jako takie wydaje mi się, że powinno mieć chociaż minimalne udogodnienia, aby nam to życie ułatwić. Myślę tu przede wszystkim o poprawieniu stanu drogi!!! To co się dzieje w tej chwili z nawierzchnią na ul. Łąkowej woła o pomstę. Wszelkie naprawy, które były w przeciągu tego roku wykonywane to po prostu prowizorka. Podobnie sprawa ma się z oświetleniem. Powiedzieć, że panują tu ciemności egipskie - to mało. Może jest szansa, aby założyć chociaż kilka punktów świetlnych wzdłuż ulicy. Z korespondencji Pana Burmistrza z mieszkańcami, wynika, że podobna prośba wypłynęła również od mieszkańców ul. Orzechowej na Cuplu i spotkała się z pozytywnym odzewem. Zwracałam również uwagę na uschnięte, uszkodzone drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. Po jednej z niedawnych letnich wichurek, aby przejechać swobodnie musieliśmy usuwać połamane konary i gałęzie. Podsumowując - mam niestety wrażenie, że jest to chyba najbardziej zaniedbana i zapomniana ulica w gminie. Rozumiem również, że część decyzji leży po stronie GDDKiA. Państwo jako urząd macie z pewnością większy wpływ na spowodowanie jakieś reakcji ze strony GDDKiA. Dziękuję i pozdrawiam.

Grażyna  (28.09.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowna Pani,

niestety w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata nie ma zadania polegającego na budowie nawierzchni utwardzonej ulicy w Łąkowej. Jednak Gmina, w ramach dysponowanych środków, stara się zapewnić możliwie najlepszą przejezdność wszystkim drogom gminnym – również ul. Łąkowej. W bieżącym roku nie jest to jednak łatwe z uwagi na wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne. Częste, intensywne i długotrwałe opady deszczu powodują przyspieszoną degradację dróg gruntowych. Ponadto opady deszczu powodujące duże zawilgocenie nawierzchni uniemożliwiają przeprowadzanie prac naprawczych w odpowiednich warunkach, co dalej przekłada się na ich trwałość. Obecny rok był jednak wyjątkowy pod względem ilości opadów. Przy normalnych warunkach atmosferycznych drogi gruntowe z terenu gminy Serock charakteryzują się dużo lepszym stanem technicznym.

Odnosząc się natomiast do kwestii oświetlenia ul. Łąkowej informuję, że zostanie ona poddana pod rozważania na etapie tworzenia planu inwestycji na najbliższe lata.

Jeśli chodzi o gałęzie zagrażające bezpieczeństwu oraz stan nawierzchni ul. Łąkowej - sprawa została przekazana do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku celem podjęcia odpowiedniej interwencji.


 

Pytanie:

Witam! Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest proces podłączenia kanalizacji na ulicy Jaśminowej w Serocku. Jest to dla mnie bardzo ważne bo jestem na etapie budowy domu i chciałbym wiedzieć czy muszę w swoim budżecie (wysokości kredytu) zaplanować również koszty ewentualnej budowy szamba do czasu, podłączenia ulicy Jaśminowej do kanalizacji. Z góry dziękuje za odpowiedź.

Marcin ( 22.09.2017 r.)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Marcinie,

Termin wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Serocku będzie znany w grudniu 2017 roku, po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Serocku budżetu na przyszły rok i lata kolejne.
W chwili obecnej jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu i przedmiotowa budowa kanalizacji została przedstawiona jako propozycja do realizacji w 2018 roku.

Pytanie:

Panie Burmistrzu czy to prawda że w zamian za wydanie zgody na wycinkę kilkudziesięciu drzew przez firmę Portico w Zegrzu nakazał Pan ww firmie nasadzenie drzew w Serocku? Pozdrawiam.

Sławomir (21.09.2017)

Odpowiedź:

Odpowiadając na Pana e-mail z dnia 21 września 2017 roku informuję, że firma Portico Marina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. trzykrotnie występowała o uzyskanie zgody na usunięcie drzew
z terenu działki nr ew. 111/50 obr. 11 Jadwisin, położonej w miejscowości Zegrze, gm. Serock. Pierwszy wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 drzew firma złożyła w dniu 2 czerwca 2016 roku. Decyzją nr 310/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Serock udzielił zezwolenia na usunięcie 19 sztuk drzew (bez naliczania opłat i bez uzależniania wydania zezwolenia na usunięcie ww. od wykonania nasadzeń zastępczych) oraz odmówił wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew z terenu ww. nieruchomości.
Kolejne zgłoszenie Portico Marina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. dotyczyło usunięcia połamanej przez wichurę Topoli kanadyjskiej. W dniu 15.07.2016 roku sporządzony został protokół upoważniający właściciela nieruchomości do usunięcia przedmiotowego drzewa w trybie natychmiastowym, nie później jednak niż do 15.08.2016 roku.
W dniu 10 stycznia 2017 roku Urząd Miasta i Gminy w Serocku na podstawie pełnomocnictwa  Portico Marina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. wystąpił z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia
na usunięcie 4 drzew (1 Topoli włoskiej i 3 Robinii akacjowych), w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zegrze, realizowaną przez gminę Serock.
W związku  z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Serock decyzją nr 13/2017 z dnia 6 lutego br. wydał zezwolenie na usunięcie 1 drzewa - Topoli włoskiej, uzależniając wydanie zezwolenia na usunięcie tego drzewa od wykonania nasadzeń zastępczych 4 drzew z gatunku Klon zwyczajny ‘Globosum’ na terenie pasa drogowego ul. Warszawskiej w Serocku. Jednocześnie w tej samej decyzji umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia
na usunięcie ww. trzech Robinii akacjowych, ponieważ obwody pni tych drzew, mierzone
na wys. 130 cm nie przekraczały 100 cm. Miejsce wykonania nasadzeń zastępczych wskazane w ww. decyzji jest zgodne z planem nasadzeń jaki Wnioskodawca przedłożył przy wniosku
na usunięcie przedmiotowych drzew.

Pytanie:
Dzień dobry,
Mam pytanie odnośnie nowo powstałych ścieżek rowerowych. Wyprawa na rowerach po Serocku jest super frajdą dla dzieci. Jest też coraz więcej ścieżek i to też ogromny atut. Przed Serockiem także pojawiły się dalsze odcinki ścieżki. Problem pojawia się natomiast jeżeli mieszka się po drugiej stronie rzeki np. w Kani Nowej. Aby przedostać się na most na Narwi trzeba pokonać poboczem spory kawałek drogi, z dziećmi robi się to już niebezpieczna wyprawa biorąc pod uwagę ruch tirów w tym miejscu. W związku z tym mam pytanie czy planowane jest wykonanie ścieżki rowerowej od mostu do choćby skrętu na Nową Wieś? Mam wrażenie, że mieszkańców zza rzeki traktuje się nieco inaczej niż pozostałą część gminy...Proszę o informację czy powstanie ścieżka i możliwa będzie bezpieczna jazda rowerem do Serocka?
Agata (28.08.2017r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
informuję, że droga, o której Pani pisze znajduje się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z czym Gmina nie może decydować o sposobie zagospodarowania takich terenów, ani o rodzaju infrastruktury tam budowanej.  
Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że GDDKiA nie planuje budowy ścieżek na odcinku od ronda w Wierzbicy do drogi powiatowej prowadzącej do Nowej Wsi. Zarządca drogi krajowej zobligował się natomiast do wybudowania w tym roku chodnika na odcinku od mostu na rz. Narew do skrzyżowania z ul. Mazowiecką wraz z zatoką autobusową w rejonie tego skrzyżowania. Pragnę jednak podkreślić, że inwestycja ta była poprzedzona wieloletnimi staraniami Gminy, które ostatecznie zaowocowały wyrażeniem przez GDDKiA woli podjęcia wspólnej z Gminą realizacji takiego zadania.
Dlatego też, mając na uwadze Pani prośbę informuję, że ponownie wystąpimy do GDDKiA – tym razem z  wnioskiem o rozpatrzenie możliwości budowy tras rowerowych w ciągu dróg krajowych na terenie gminy Serock.

Pytanie:
Wracając do sprawy ul. Książęcej w Jadwisinie mam następujące pytania:
1. Czy decyzja z dnia 6 kwietnia 2017 roku dotycząca przejęcia gruntów pod budowę kanalizacji się uprawomocniła?
2. Czy plan rozpoczęcia budowy na przełomie III i IV kwartału tego roku z terminem jej zakończenia na II kwartał 2018 roku. Jest aktualny?
3. Kiedy będzie rozpisany przetarg na wykonanie kanalizacji?
4. Czy budowa drogi będzie realizowana w 2018 roku?
Z pozdrowieniami
Andrzej (11.08.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju w odpowiedzi na Pana pytanie informuje, że
Ad. 1 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 6 kwietnia 2017 roku jest już prawomocna.  
Ad. 2 - 3 Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej planujemy ogłosić i rozstrzygnąć jeszcze w 2017 roku. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą roboty budowlane rozpoczniemy jeszcze w tym roku, natomiast zakończenie prac przewidziane jest na 2018 rok.
Ad. 4 Planowany termin rozpoczęcia budowy ulicy Książęcej uzależniony jest od terminowego zakończenia przez Wykonawcę budowy kanalizacji. Postępowanie o zamówienie publicznym w celu wyłonienia wykonawcy robót drogowych zostanie uruchomione niezwłocznie po bezusterkowym odbiorze kanalizacji i przekazaniu jej do eksploatacji na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

 

Pytanie:
Witam. Chciałbym zapytać Pana o latarnie w Jachrance przy ośrodku GUS nie działają wszystkie i są tak brudne i przepalone klosze ze ulica jest słabo oświetlona. Czy mamy złożyć podpisy i wymianę tego WSZYSTKIEGO ??
Dziękuję, Mariusz (05.08.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mariuszu,
dziękuję bardzo za przekazanie informacji o wystąpieniu awarii oświetlenia ulicznego. Pana zgłoszenie umożliwiło szybką lokalizację miejsca awarii i dokonanie naprawy nieświecących lamp. Odnosząc się natomiast do kwestii stanu technicznego opraw oświetleniowych muszę poinformować, że na chwilę obecną nie ma możliwości jego poprawy. Zainstalowane w przedmiotowym miejscu oprawy oświetleniowe są jednymi z najstarszych eksploatowanych opraw na terenie naszej gminy, w dodatku są wyposażone w barwione klosze, które pod wpływem warunków atmosferycznych ale również w efekcie zachodzenia procesów starzenia, stały się matowe i przepuszczają dużo mniej strumienia świetlnego niż gdy były nowe. Począwszy od roku 2016 podjęliśmy działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy poprzez m.in. wymianę opraw oświetlenia ulicznego. W roku 2016 w ramach w/w zadania wymienione zostało 226 opraw zaś w roku bieżącym wymienione zostaną 153 oprawy. Na lata kolejne planowane są następne modernizacje oświetlenia i już dziś mogę zagwarantować, że wskazana przez Pana infrastruktura oświetleniowa będzie uwzględniona przy ich realizacji. 

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Ucieszyła mnie Pana odpowiedź na moją kwietniową prośbę w sprawie założenia oświetlenia na ulicy Orzechowej w Cuplu. Mam nadzieję, że na jesieni zostanie uchwalony budżet który będzie obejmował tą inwestycję. Trzymam kciuki. Chciałbym także zgłosić jeszcze jeden istotny z naszego punktu widzenia wniosek. Dotyczy to częstotliwości odbioru odpadów (tak zmieszanych jak przede wszystkim segregowanych z miejscowości Cupel. Odbiór dwa razy w miesiącu zmieszanych i tylko raz w miesiącu segregowanych to stanowczo za rzadko!!! Zwłaszcza w czasie obecnych letnich upałów stanowi to zagrożenie tak estetyczne jak i sanitarne. Foliowe worki, - jeśli składowane na dworzu są rozrywane przez zwierzęta a odpadki rozwlekane po okolicy. W pomieszczeniach zaś nie można tego składować. Wymaga to budowy altanek śmieciowych - na co nie każdego stać; Czy coś na to można poradzić???
Serdecznie pozdrawiam
Andrzej (01.08.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,
poruszył Pan bardzo złożoną kwestię, która jest zależna i powiązana z wieloma czynnikami. Kwestię gospodarowania odpadami reguluje kilka przepisów i tak zaczynając od samego początku, w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane mamy zapisy, które zobowiązują właściciela do wyznaczenia na terenie nieruchomości zabudowanej miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji (art. 22 Rozporządzenia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Rozporządzenie to wskazuje rodzaje takich miejsc i za wystarczające należy uznać utwardzony plac, na którym możliwe jest ustawienie pojemników z zamykanymi otworami wrzutowymi. Kwestie obowiązku posiadania pojemników na odpady reguluje natomiast ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt. 1), której zapisy zostały przeniesione również do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. Właściciele nieruchomości powinni unikać składowania odpadów komunalnych zmieszanych w workach, gdyż są narażone bezpośrednio na rozerwanie przez zwierzęta lub ptaki. I w końcu odnosząc się do sedna Pana pytania w sprawie częstotliwości odbioru odpadów, muszę z przykrością stwierdzić, że w chwili obecnej jest to niemożliwe. Odbiór odpadów realizuje firma wyłoniona pod koniec 2016 w drodze przetargu nieograniczonego – okres obowiązywania aktualnej umowy wynosi 2 lata i upływa z dniem 31 grudnia 2018 roku. Częstotliwość odbioru odpadów wraz z obowiązującym harmonogramem została zaś ściśle określona już w opisie przedmiotu zamówienia na etapie postępowania przetargowego i miała niewątpliwie wpływ na ceną za jaką Wykonawca świadczy obecne usługi. Należy mieć na uwadze, że zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów spowodowałoby podniesienie cen przez firmy odbierające odpady, co w konsekwencji wiązałoby się ze wzrostem opłat rocznych za odbiór odpadów komunalnych uiszczanych przez właścicieli nieruchomości do gminy. Niemniej jednak przyjrzymy się sygnalizowanemu przez Pana problemami i rozważymy przy ogłaszaniu nowego przetargu możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów w okresie letnim.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Chciałem uprzejmie zapytać, czy po remoncie głównej ulicy w Serocku nie pozostały elementy starego asfaltu i czy nie można by ich wykorzystać do kolejnego poprawienia stanu nawierzchni ulicy Popowskiej pomiędzy Kania Nową a Kanią Polską (gdyby całość została dodatkowo utwardzona walcem, to byłaby całkiem fajna nawierzchnia).
Pozdrawiam Darek (07.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Informuję, że materiał pochodzący z frezowania nawierzchni ul. Warszawskiej i Pułtuskiej w m. Serock – Wierzbica został zagospodarowany na potrzeby remontów dróg, które wymagały najpilniejszej interwencji. Zapewniam przy tym, że nieustannie prowadzony jest monitoring stanu technicznego dróg gminnych, którego skutkiem jest  organizowanie doraźnych napraw i zabiegów utrzymaniowych odcinków, które tego wymagają. Ul. Popowska została poddana takim działaniom wiosną bieżącego roku.

Pytanie:
Dzień dobry
Na jakim etapie jest budowa drogi na ulicy Traugutta i Zielonej? Kiedy droga ma szanse powstać?
(Robert, 29.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
W ostatnim czasie został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ul. Traugutta i ul. Zielonej w Serocku. Z uwagi na fakt, że wszystkie oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania – postępowanie unieważniono. Jesienią tego roku planuje się ponownie podjąć próbę wyłonienia wykonawcy budowy ulic Traugutta i Zielonej w Serocku.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Super że taki program szczepień przeciw pneumokokom jest. Czy takie szczepienia nie mogą być realizowana przez gminny ośrodek zdrowia w Serocku? , przecież mamy do tego własne pielęgniarki, po co rodzice maja biegać między dwoma ośrodkami na szczepienia, nie od dzisiaj wiadomo że GOLDENMED jest dla klientów z grubszym portfelem, szczepionki na pneumokoki , czyli Sunflorix - 190 pln i Prevenar 270 pln / za takie ceny można się szczepić prywatnie/to dwie rynkowe szczepionki. Czy gminny ośrodek nie występował o zakup tych szczepionek?Ile płaci gmina za jedną szczepionkę firmie Goldenmed?
Łukasz, 09.08.2017 r.

Odpowiedź:
Panie Łukaszu,
zgodnie z ustawą z 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793) programy polityki zdrowotnej mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować jednostki samorządu terytorialnego. Wyboru realizatora tego programu dokonuje się w drodze konkursu ofert. Przepis ustawy jednoznacznie więc wskazuje na obowiązek wyłonienia wykonawcy gminnego programu w drodze konkursu ofert. Ustawa nie daje w tym przypadku możliwości „zlecenia” wykonywania programu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (SPZOZ). SPZOZ w Serocku jest autonomicznym podmiotem leczniczym, powołanym do funkcjonowania przez samorząd gminny, którego działalność opiera się na kontrakcie zawartym z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nie na budżecie Miasta i Gminy Serock.
W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację gminnego programu szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom oferta złożona przez Centrum Medyczne Goldenmed uzyskała większą liczbę punktów i w związku z powyższym udzielono zamówienia ww. podmiotowi. Kryterium wyboru podmiotu realizującego program stanowiło wysokość stawki (wybór oferenta proponującego najniższą stawkę) za zaszczepienie jednego dziecka wraz z kwalifikacją lekarską przy uwzględnieniu proponowanych podobnych jakościowo zasobów kadrowych, rzeczowych oraz lokalowych niezbędnych do realizacji zadania.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż realizator programu zdrowotnego zobowiązany został do zapewnienia zasobów kadrowych, rzeczowych i lokalowych niezbędnych do realizacji powierzonego zadania. Rodzice dzieci zgłaszających się do udziału w programie otrzymują bezpłatną kwalifikację lekarską oraz szczepionkę dla dziecka (szczepienia finansowane są z budżetu Miasta i Gminy Serock).

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
W maju zadałem pytanie o możliwość budowy sieci kanalizacyjnej w Jadwisinie na ulicy Spacerowej. Poniżej przytaczam Pana odpowiedź: "w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w 2012 roku gmina wyraziła Społecznemu Komitetowi Uzbrojenia Terenu w Jadwisinie zgodę na wspólną inwestycję polegającą na tym, że mieszkańcy opracują na własny koszt projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej i ul. Cyprysowej w Jadwisinie, przekażą go nieodpłatnie gminie, a gmina w ciągu 3 lat od daty prawomocnego pozwolenia na budowę rozpocznie jego realizację. Do dnia dzisiejszego taka dokumentacja nie została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Serock, dlatego w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Jadwisinie."
Próbowałem się kiedyś dowiedzieć w ratuszu kto reprezentuje kto reprezentuje SPOŁECZNY KOMITET UZBROJENIA TERENU W JADWISINIE. Nie udało się. W związku z tym mam pytanie - czy mieszkańcy innych ulic w Jadwisinie oraz w pobliskich miejscowościach gdzie ostatnio trwały/trwają inwestycje związane z doprowadzeniem kanalizacji również zawiązywali podobne komitety i na własny koszty opracowywali koszt projektu sieci kanalizacyjnej? Czy taki komitet jest warunkiem koniecznym? A może przyczyna leży w tym, że na ulicy Spacerowej i Cyprysowej mieszka na stałe tylko kilka rodzin i inwestycja jest nieopłacalna?
Bardzo proszę o odpowiedź na powyższe pytania.
Pozdrawiam, Dariusz (26.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Dariuszu,
w odpowiedzi na zadane pytania informuję, że dotychczasowa korespondencja dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Cyprysowej w Jadwisinie, kierowana była na adres przewodniczącej komitetu  Pani Bożenny Kańtoch. W korespondencji tej poruszaliśmy również kwestię opłacalności inwestycji. Wyjaśnialiśmy, że Gmina w pierwszej kolejności realizuje projekty na które ma możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, że ubiegając się o przyznanie dofinansowania musimy spełnić wiele warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalność inwestycji liczona, jako ilość osób podłączonych do kanalizacji na 1 km sieci. Odnośnie konieczności zawiązania komitetu, informuję, że nie ma takiej potrzeby aby zlecić opracowanie projektu i przekazać go nieodpłatnie gminie do realizacji. Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy nie ma sieci kanalizacji w drodze jest możliwość uzyskania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Dodatkowych informacji odnośnie dofinansowania mogą Państwo uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie.

Pytanie:
Panie Burmistrzu!
1.Kto był autorem wniosku o zmianie mpzp dla sekcji B w Dębe w 2014 roku, dotyczącego możliwości powstawania obszarów przemysłowych,kompostowni, spalarni, instalacji, schronisk dla psów?
W wyjaśnieniu piszecie "...Było to dla nas niezwykle ważne doświadczenie, które pokazało niedoskonałości zwłaszcza w obszarze komunikacji z mieszkańcami, a szczególnie z sołtysami i radnymi. Stosowanie bardziej skutecznych sposobów informowania społeczności lokalnej mogłoby zapewne zapobiec powstawaniu zaistniałej sytuacji."
Dlaczego autor wniosku nie powiadomił o tym sołtysów i radnych?
Dlaczego między komisją a radą gminy był tak bardzo krótki okres czasu/1 dzień/ na przedstawienie realnych zmian w mpzp?
Dlaczego po rozprawie w gminie od razu zamieszczono protokół w widocznym miejscu a po radach gminy trzeba czekać nawet parę miesięcy na publikację?
Łukasz (04.07.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące udzielenia informacji kto był autorem wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dotyczących możliwości powstania obszarów przemysłowych w obrębie Dębe, pragnę poinformować, że stosowne dane nie mogą być udostępnione, ponieważ wnioski pochodziły od prywatnych właścicieli gruntów położonych obecnie na terenach funkcjonalnych U/P1, U/P2 oraz U/P3. Niemniej informacje te, w zakresie w jakim dopuszczają to przepisy z zakresu dostępu do informacji publicznej, mogą zostać udostępnione w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, poprzez wgląd do dokumentacji planistycznej, z opracowaniem i uchwalenia tego planu. Pragnę jednocześnie nadmienić, że w okresie przed przystąpieniem oraz w trakcie sporządzenia projektu planu, Urząd otrzymał ok. 100 wniosków dotyczących sekcji B, obejmujących obręby Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo, z czego 5 dotyczyło ściśle strefy określonej przez Pana jako przemysłowa. Zadane przez Pana pytanie „dlaczego autor wniosku nie powiadomił sołtysów i radnych” wyklucza poza sferę działalności organu opracowującego plan miejscowy, gdyż Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie był autorem tych wniosków. Nadmieniam, że projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od dnia 22.04.2014 r. do dnia 23.05.2014 r. W dniu 13.05.2014 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz wyznaczony został termin składania uwag do dnia 12.06.2014 r. Uchwalenie planu miało miejsce w dniu 31.07.2014 r. Zainteresowani dokumentacją mieli tym samym do dyspozycji niemal 4 miesiące na zapoznanie się z jego treścią i składanie uwag. W procesie tworzenia planu aktywnie uczestniczyli również sołtysi miejscowości objętych tym dokumentem jak i radni. Na bazie niedawnych wydarzeń stwierdzono, że dotychczasowa forma informowania sołtysów o ważnych dla miejscowości inicjatywach nie sprawdziła się. Z tego powodu wdrażane będą nowe rozwiązania mające na celu zapewnić jak najlepszą formę obiegu informacji wśród zainteresowanych.

Pytanie:
Witam
Czy nie byłoby dobrym pomysłem ustawić foto-pułapki w okolicy przystanku autobusowego w Zegrzu? Wielokrotnie w niedziele późnym popołudniem i w poniedziałki wcześnie rano "nuworysze" wracający do warszawy zostawiają tam worki ze śmieciami. Kilku wzorcowo ukaranych za zaśmiecanie okolicy mogłoby skutecznie wystraszyć innych. W ramach wykonywania kary mogliby oczyszczać pobocza ze śmieci. Ponadto listę ukaranych umieścić na stronie urzędu. Pozdrawiam
Stanisław (26.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję i przedstawiony w niej problem. Przekazałem informację o istniejącej sytuacji w Zegrzu i zobowiązałem Komendanta Straży Miejskiej do rozważenia montażu foto pułapki oraz dyslokowania służby w tym rejonie. Jednocześnie otrzymałem zapewnienie, że w najbliższym czasie urządzenie rejestrujące obraz zostanie zamontowane.

Pytanie: Panie Burmistrzu,
czytając Pańskie odpowiedzi na pytania p. Krystyny na temat parkowania przy targowisku - rozwiązanie z czasowym zakazem parkowania stosowane jest np. w Warszawie wzdłuż ulicy Wybrzeże Helskie (przy ZOO). Zakaz został wprowadzony w 2011 roku i do dziś sprawdza się wyśmienicie. Jeśli chodzi o naszą Straż Miejską zadziwia mnie Pańska kuratela nad tą instytucją gdyż uważam i nie będę osamotniony ze zdaniem że Panowie Strażnicy żyją swoim życiem jak pączki w maśle. Niby ciągle patrolują okolice ale w cudowny sposób nie widzą łamania przepisów, aktów wandalizmu, uszkodzeń infrastruktury itp... Na przykład od dobrego tygodnia przy zachodnim wylocie ul. Głównej w Stasim Lesie jest wyrwany znak "ustąp pierwszeństwa". Znak stoi oparty o ogrodzenie - ile razy w tym czasie przejeżdżał patrol SM? Poważniejsze interwencje "ich nie dotyczą bo to sprawa Policji" więc można postawić pytanie - po co nam Straż Miejska skoro działa nieudolnie a zapewne sporo kosztuje? Ich pensje są opłacane z naszych podatków, może warto zapytać mieszkańców czy dalej chcą finansować ten paramilitarny twór czy pieniądze przeznaczyć np. na wsparcie serockiego komisariatu - przynajmniej funkcjonariusze Policji przedstawiają większy poziom znajomości prawa, przepisów i odwagi.
Marek (21.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Rozumiem Pana stanowisko i oczywiście ma Pan prawo mieć własne zdanie. Czasowe zezwolenie na parkowanie dokoła targowiska spowoduje odwrotny skutek, parkowanie na chodnikach i miejscach wyłączonych z ruchu pojawi się również w pozostałe dni. Taka sytuacja była testowana w przeszłości z ulicą Wolskiego. Cały czas pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Dla potrzeb, w dni targowe udostępnione zostały parkingi przy szkołach na ulicy Wolskiego, jak również zmieniono organizację ruchu na ulicy Zdrojowej i utworzono dodatkowe miejsca parkingowe. Jednocześnie na ulicy Radzymińskiej funkcjonuje plac parkingowy, który został wykonany w zeszłym roku, a nie jest zupełnie wykorzystywany. Rozdawane były (i są) ulotki przez Straż Miejską ze wskazaniem dostępnych miejsc parkingowych. Proponowane obecnie parkingi nie są oddalone w znacznej odległości od targowiska i przygotowane celowo, aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych dla kupujących i turystów. Znak o którym Pan napisał, został zgłoszony do odpowiednich służb, o czym zapewnił mnie Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Serocku. Proszę mi wierzyć, strażnicy na bieżąco zgłaszają wszelkiego rodzaju usterki oświetlenia, awarie oraz uszkodzone znaki drogowe, a niektóre sami naprawiają na przykład obracają tarcze, które zostały przez nieznane osoby przekręcone. Jeżeli chodzi o wsparcie miejscowego komisariatu to proszę mi wierzyć, że jest wspierany na bieżąco. Poruszył Pan również „znajomość prawa”, ale pragnę zauważyć, że zadania i obowiązki Policji oraz Straży Miejskiej regulują zupełnie inne akty prawne.   

Pytanie:
Dzień dobry,
czy planują Państwo w niedalekiej przyszłości jakiekolwiek inwestycje związane z utwardzeniem ul. Józefa Nodzykowskiego? W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności. Nie wspominając o wszechobecnym kurzu.
Pozdrawiam Ilona (05.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Na dzień dzisiejszy nie ma planów budowy ul. Nodzykowskiego w Serocku. Obecnie trwają prace mające na celu  ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Traugutta i Zielonej położonych w  tamtej części miasta. Mam nadzieję że realizacja takiej inwestycji nie pozostanie bez znaczenia również dla mieszkańców ul. Nodzykowskiego.

Pytanie:
Dzień Dobry Panie Burmistrzu czy podpisanie umowy na budowę punktów świetlnych Dosin ul. Długa ,oznacza że również zostanie zrealizowana i ul borówkowa ,bardzo wszyscy mieszkańcy by się ucieszyli i wieczorem poczuli bezpieczni.
(Anna, 04.07.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
potwierdzamy iż, w ramach podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy punktów świetlnych Dosin ul. Długa, wykonana zostanie również dokumentacja budowy oświetlenia m.in. na ulicy Borówkowej w Dosinie. Proszę jednak zauważyć, że w roku bieżącym zadanie to obejmuje jedynie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stanowiącej podstawę do wystąpienia w pierwszej kolejności z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, a następnie – po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na rok 2018 lub lata kolejne – wszczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  

Pytanie:
Witam.
Bardzo miło,że będzie w Serocku nowa nawierzchnia, chodniki itp. mam tylko pytanie czy krawężniki nie są zbyt wysokie dla osób niepełnosprawnych na wózku? Jestem osobą w pełni sprawną,ale stojąc autem dzisiaj ze względu na ruch wahadłowy mam wrażenie,że krawężniki przy przejściach szczególnie na wysepkach są zbyt wysokie wysokie. Czy spełniają one wymagania i posiadają odpowiednie atesty dla takich osób? Czy nie powinny być zlikwidowane w miejscu przechodzenia , a jedynie być w miejscach na wysepkach otaczających samą komunikację pieszą. Proszę o informację gdzie mogę przeczytać takie atesty, wymagania i czy firma , która wygrała przetarg spełnia te wymagania.
Anna (21.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Pragnę Panią poinformować, że roboty drogowe w ciągu ulic Warszawskiej i Pułtuskiej w Serocku nie są jeszcze zakończone. W dniu, w którym otrzymaliśmy od Pani wiadomość,  na większości odcinków nie była jeszcze wykonana ostatnia warstwa bitumiczna dlatego też krawężniki były znacznie wyniesione ponad nawierzchnię. W dniu dzisiejszym, w miejscach gdzie została ona już ułożona krawężniki na przejściach wyniesione są na wysokość maksymalnie 2 cm ponad jezdnię. Odnosząc się natomiast do kwestii kwalifikacji wykonawcy prac informuję, że zostały one zweryfikowane na etapie badania oferty przetargowej. Jej pozytywny wynik był jednym z warunków udzielenia zamówienie tej właśnie firmie.

Pytanie:
Witam,
uprzejmie proszę o informację, czy i kiedy zamierzają Państwo usunąć przeszkodę w postaci ogrodzenia posesji ustawionego w ulicy Niskiej. Stwarza to ogromne zagrożenie dla ruchu szczególnie dla osób nie wiedzących o tej kuriozalnej sytuacji, jadących szczególnie we kierunku ul. Brukowej. Pytanie, kto będzie odpowiadał za szkodę w razie ewentualnego wypadku w postaci wjechania w tą przeszkodę , która stwarza realne zagrożenie dla ruchu na tej publicznej przecież drodze,
pozdrawiam, Piotr (22.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Sytuacja o której Pan pisze powstała w wyniku ogrodzenia jednej z nieruchomości zgodnie z przebiegiem granic ewidencyjnych, podczas gdy nieruchomość sąsiednia ma ogrodzenie cofnięte w stosunku do rzeczywistej granicy. Niestety nie mamy podstaw do wymuszenia na właścicielu nieruchomości, który prawidłowo ogrodził swoją działkę, przebudowy tego ogrodzenia. Pas drogowy ul. Niskiej niestety charakteryzuje się niedostatecznymi szerokościami. Jest to pozostałość  dawnego układu urbanistycznego centrum miasta. Obecne przepisy z zakresu dróg publicznych narzucają określone wymagania co do szerokości jezdni, poboczy czy w ogóle pasów drogowych. Nie stanowią one jednak  bezpośredniej podstawy do regulowania jego szerokości poprzez ingerencję w grunty stanowiące własność prywatną. Wyjątkiem od tej reguły jest budowa nowej drogi w trybie tzw. „specustawy drogowej”, na mocy której możliwe jest dokonanie wydzielenia pasa gruntu z przeznaczeniem na drogę. Należy tu zwrócić uwagę, że w takim przypadku konieczne jest zaprojektowanie drogi  co najmniej o minimalnych wymaganych szerokościach jezdni i poboczy (łącznie dla dwukierunkowej jezdni – 6,5m). Przenosząc to na realia ul. Niskiej taka inwestycja wiązałaby się z wywłaszczeniem znacznych powierzchni (w tej chwili szerokość pasa drogowego jest zmienna i w najwęższych miejscach wynosi niespełna 3,0 m). Jest to sprawa wymagająca głębszych analiz i konsultacji głównie z uwagi na konieczność znacznej ingerencji w grunty prywatne ale także w związku z występowaniem w tym rejonie strefy ochrony urbanistycznej historycznych elementów rozplanowania miasta. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo zapewniam Pana, że wystąpimy do właściciela ogrodzenia o którym mowa, z prośbą o umożliwienie umieszczenia na nim odpowiedniego oznakowania pionowego ostrzegającego kierujących pojazdami o zwężeniu drogi.

Pytanie:
Witam
czy istnieje możliwość stworzenia ścieżki pieszo/rowerowej przy samym ogrodzeniu Parku Radziwiłłów wzdłuż Warszawskiej. Pięknie połączyłyby się dwa chodniki przerwane właśnie w tym miejscu. Byłoby super przejechać/przejść prosto od Serocka do Zegrza bez wdrapywania się na wiadukt. Jest to krótki odcinek którego brakuje. Miejsce wzdłuż ogrodzenia jest. Prośba o realizację.

Marek (21.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Nie sposób nie zgodzić się z Pana stanowiskiem, że ścieżka rowerowa z Serocka do Jadwisina byłaby znacznym ułatwieniem dla rowerzystów. Niestety, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jadwisin, a także przepisami odrębnymi, nie ma możliwości budowy utwardzonej ścieżki rowerowej na terenie parku. Jedyna możliwa lokalizacja to pas drogowy drogi krajowej. Wiąże się to jednak z licznymi warunkami koniecznymi do spełnienia zarówno technicznymi (konieczność zachowania minimalnej odległości od krawędzi jezdni oraz szerokości ścieżki), jak i formalnymi takimi jak chociażby zgoda zarządcy drogi (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) na zlokalizowanie takiego obiektu w pasie drogowym drogi krajowej. Należy przy tym zauważyć jeszcze jedną o ile nie najistotniejszą trudność – zbyt mała ilość miejsca i wysoka przeciwskarpa rowu na odcinku około 150 m powoduje, że zlokalizowanie ścieżki w całości w pasie drogowym może nie być możliwe. Mając jednak na uwadze Pana wystąpienie przyjrzymy się bliżej temu pomysłowi podejmując rozmowy z instytucjami, które zarządzają terenami, na których ewentualnie miałaby być zrealizowana ścieżka, w tym przede wszystkim skierujemy wniosek do GDDKiA o zgodę na realizację takiego przedsięwzięcia.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu W raz z rodziną mieszkam w gminie Serock od 9 lat i muszę przyznać , że znaleźliśmy tzw “swoje miejsce”. Z Serockiem , Narwią , Zalewem ….związani byliśmy “od zawsze” ,dlatego wybór co do miejsca zamieszkania był jednomyślny. Cieszy mnie fakt , że gmina bardzo prężnie się rozwija , gdzie najlepszym przykładem są nowo powstałe markety , wymiana nawierzchni asfaltowej, zagospodarowane skwerki, alejki z mnóstwem zieleni, oraz za co bardzo dziękuję – oświetlenie na ulicy Wiosennej (latarnie) i to naprawdę cieszy , natomiast jest jeszcze druga strona , która raczej przysparza zmartwień, mnie jako mieszkanki ul. Wiosennej w Wierzbicy. Pierwsza kwestia to brak kanalizacji . W 2015 r na przełomie czerwca i lipca, na naszym osiedlu, pojawili się przedstawiciele z Urzędu z Serocka, z informacją, że planowane są przyłącza do kanalizacji miejskiej. Do dnia dzisiejszego, jako mieszkańcy, nie mamy żadnych informacji co do ewentualnego terminu rozpoczęcia inwestycji. Dlaczego nie ma także żadnych informacji na stronie Miasta i Gminy Serock, konkretnie o naszej ulicy? Zapewniano mnie wówczas , że w ciągu roku, najdalej dwóch lat ta inwestycja będzie zrealizowana. Proszę w tej sprawie o konkretną odpowiedź- kiedy planowane jest rozpoczęcie prac przyłączeniowych do kanalizacji miejskiej w Wierzbicy przy ulicy Wiosennej. Druga kwestia to walące się betonowe przęsła z ogrodzenia firmy SADPOL, ogrodzenie przewraca się bezpośrednio na ulicę Wiosenną. Wiem i zdaję sobie sprawę , że ogrodzenie nie jest własnością Urzędu, natomiast chciała bym aby pomógł nam Pan w tej sprawie. Wspomniane ogrodzenie jest w bardzo mocno opłakanym stanie, betonowe przęsła, niczym radem jak z obozu koncentracyjnego z poprzerywaną starą zardzewiałą siatką , po prostu straszą i stwarzają zagrożenie a nie zabezpieczają w jakikolwiek sposób terenu tej firmy. Przęsła leżą, resztki podartej siatki sterczy z bardzo ostrymi pordzewiałymi krawędziami i nikt kompletnie się tym nie interesuje, ponadto właśnie te przęsła przez to, że leżą , pozabierały od strony SADPOL-u, kawałek z naszej i tak dość wąskiej ulicy. Parę miesięcy temu dzwoniłam do opisanej firmy, ale niestety z przykrością stwierdzam, że tam nie ma z kim rozmawiać . Odsyłano mnie „Pani zadzwoni pod ten nr ….” albo Pani zadzwoni tam i na koniec usłyszałam, że ich to nie obchodzi , oni są od roślinek a nie od ogrodzeń. I nic się nie dowiedziałam a ogrodzenie dalej leży, nawet coraz bardziej leży i stwarza zagrożenie. Przecież są przepisy regulujące tego typu sprawy w sytuacji kiedy jest zagrożenie. Na naszym osiedlu jest sporo dzieci, które bawią się właśnie w pobliżu tego „cudnego” ogrodzenia. Proszę o pomoc ze strony Urzędu w tej kwestii.
Pozdrawiam, Anna (06.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno na początku chciałbym wyrazić ogromną rodność, że zdecydowała się Pani wraz z rodziną zamieszkać w naszej gminie na stałe. Cieszy nas, że nasz codzienny trud sprawia, że mieszkańcom żyje się tu dobrze i widzą potencjał w naszej gminie na przyszłość. Odnośnie  budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej informuje, że w grudniu 2016 roku złożyliśmy wniosek o przyznanie dofinasowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie, które obejmowało swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej. Wniosek ten przeszedł pozytywnie ocenę formalną, byliśmy na liście oczekujących, ale w końcowej fazie okazało się, że środków dla nas zabrakło. Mając na uwadze zatem fakt, że istnieją jeszcze inne źródła finansowania tego rodzaju inwestycji została podjęta decyzja, że projekt kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej w Wierzbicy zostanie złożony na pierwszy z możliwych naborów. Odnosząc się do drugiej z kwestii sygnalizowanych przez Panią, w pytaniu z dnia 6 czerwca 2017 roku, dotyczącej ogrodzenia terenu należącego do firmy SADPOL, graniczącego z ulicą Wiosenną od strony zachodniej pragnę Panią zapewnić, że zostały podjęte kroki zmierzające do zwrócenia uwagi właściciela terenu na zły stan techniczny tego ogrodzenia, a także wynikające z niego potencjalne niedogodności i zagrożenia dla mieszkańców Państwa i sąsiednich ulic. Wobec otrzymanego sygnału, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku dokonali oględzin rzeczonego ogrodzenia, sporządzając dokumentację fotograficzną dokumentującą jego stan. Pragnę zauważyć, że przy obecnej szerokości ul. Wiosennej, na chwilę obecną przedmiotowe ogrodzenie w żadnym stopniu nie powinno utrudniać poruszania się nią. Nie mniej, biorąc pod uwagę potencjalne zagrożenia jakie mogą powodować zardzewiałe pozostałości siatki, skieruję do właściciela tego terenu stosowne pismo, zwracające uwagę na konieczność właściwego utrzymania posiadanych urządzeń budowlanych.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu pytałem już o chodnik przy ulicy pięknej w miejscowości Skubianka, twierdzi Pan że nie ma takiej możliwości gdyż ulica jest za wąska a może by pomyśleć o węższym chodniku gdyż tam spacerują się rodziny z dziećmi, progów zwalniających nadal nie ma! Oświetlenie miało być na całej ulicy a jest robione w końcowym odcinku o co chodzi?
Pozdrawiam Piotr (26.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,
minimalne szerokości chodników określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. W przypadku chodnika zlokalizowanego przy jezdni minimalna szerokość wynosi 2,0m, chodnik odsunięty od jezdni może mieć szerokość 1,5 m. Obecna szerokość pasa drogowego ulicy Pięknej na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rumiankowej nie pozwala na budowę chodnika, nawet tego węższego. Nie zgodzę się natomiast z Pana stwierdzeniem, że na ulicy Pięknej nie ma progów, gdyż w roku ubiegłym został wykonany tam jeden próg zwalniający, który powoduje uspokojenie ruchu na ulicy. Oczywiście kierowców bez wyobraźni nie brakuje i niestety na to „lekarstwa” nie ma. Co się zaś tyczy budowanego oświetlenia, to chciałbym wskazać, iż zadaniem tym został objęty odcinek ulicy gdzie po pierwsze istnieje zabudowa, po drugie szerokość pasa drogowego pozwala wybudować oświetlenie nie kolidujące w przyszłości z ewentualną budową chodnika. Oczywiście, na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Rumiankowej, może i udałoby się zmieścić słupy oświetleniowe, ale w przypadku budowy chodnika, trzeba by było wszystkie je przestawiać. Z ekonomicznego punktu widzenia budowa oświetlenia na tym odcinku jest nieuzasadniona. Liczę że przedstawiona przeze mnie argumentacja spotka się z Pana akceptacją i zrozumieniem. Jednocześnie zachęcam do wykorzystywania środków z funduszu sołeckiego na realizację inwestycji priorytetowych dla Państwa wsi.

 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jak wygląda sprawa realizacji dalszej części kanalizacji sanitarnej w Stasim Lesie przy ul. Słonecznej (część ulicy od ul. Głównej)? Kiedy roboty te będą prowadzone?
Pozdrawiam
Sylwia (30.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Pani Sylwio odnośnie budowy sieci kanalizacji w ulicy Słonecznej w Stasim Lesie informuje, że w lutym 2017 roku złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dlatego obecnie nie jesteśmy w stanie dokładnie odpowiedzieć na pytanie kiedy rozpoczniemy budowę, ponieważ uzależnione jest to od tego czy zostanie nam przyznane dofinansowanie na ten cel.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Chciałbym podjąć temat odbioru odpadów segregowanych. Obecnie odbiór odbywa się raz w miesiącu a czasami nawet odstęp jest większy jak między czerwcem a lipcem. Z tego powodu jesteśmy zmuszeni przetrzymywać śmieci w garażach lub innych miejscach co rodzi kłopoty, szczególnie latem kiedy zamknięte w workach śmieci (nawet te posegregowane) zwyczajnie śmierdzą. Czy istnieje możliwość zwiększenie częstotliwości odbioru tych śmieci do cyklu odbioru odpadów zmieszanych?
Sebastian z Izbicy (14.06.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana email z dnia 14.06.2017 r. informujemy, że zgodnie z obowiązującymi zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock oraz zapisami SIWZ, stanowiącej integralną część umowy zawartej przez gminę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położnych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiór odpadów zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej odbywa się z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie, wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Odnośnie odpadów segregowanych częstotliwość wywozu ustalona jest na 1 raz w miesiącu. Harmonogram ten ustalony jest na cały rok i nie jest możliwa jego zmiana w trakcie realizacji trwania umowy. Jednocześnie informujemy, że w ramach wnoszonej do gminy opłaty za odbiór  i zagospodarowanie odpadów macie Państwo możliwość korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Serocku mieszczącego się na terenie Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przy ulicy Nasielskiej 21. Do PSZOK można dostarczać odpady pochodzące z gospodarstw domowych takie jak: makulatura (papier i tektura), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania po farbach i lakierach), zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i poremontowe ( te do ok. 5 worków). Punkt ten czynny jest codziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. 7.00 – 19.00.

 

Pytanie:
Jestem w gminie Serock średnio trzy/cztery miesiące, gdyż posiadam działkę letnią.Od tego roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta Serock zostałem zobowiązany do opłaty obligatoryjnej za wywóz odpadów ryczałtowo za cały rok - 120zł. Jest to dla mnie i nie tylko, również dla sąsiadów prawie trzykrotna zwyżka kosztów w tym temacie. Oprócz tego dwukrotnie w moje worki ze śmieciami nie zostały zauważone przez współpracujący z Gminą zakład zobowiązany (rozumiem umownie) do wywozu. Interweniowałem ostatnio wielokrotnie w administracji Gminy, bo Gmina wybrała i opłaca ten Zakład ale bez jakikolwiek skutku. Mam więc pytanie, czy i za co płacę? Czy cała sprawa nadaje się do prawnych rozstrzygnięć, bo niewywiązywanie się z opłaconej usługi na pewno jest zaskarżalne i odpowiednio kwalifikowane? I ostatnie, czyi jak mogę z tego układu zrezygnować, wywożąc te moje odpady bezproblemowo do Warszawy. Proszę o precyzyjną i pilną odpowiedź. Pozdrawiam
Rafał (19.06.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana email z dnia 19.06.2017 r.. informujemy, że usługę w zakresie odbioru odpadów od wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu gminy Serock, którzy złożyli w Urzędzie Miasta i Gminy Serock deklarację dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnieśli stosowną opłatę świadczy  firma Błysk -Bis Sp. z.o.o. Zgodnie zobowiązującymi zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto i Gmina Serock oraz zapisami SIWZ, stanowiącej integralną część umowy zawartej przez gminę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położnych na terenie Miasta i Gminy Serock częstotliwość wywozu odpadów ustalona jest w harmonogramie wywozu odpadów i wg tego wykazu odpady są odbierane w poszczególnych miejscowościach gminy. Każde niezadowolenie z poziomu usług świadczonych przez firmę odbierającą odpady można zgłaszać telefonicznie do MGZGK w Serocku pod nr tel.22/782 75 73. Z tego też prawa skorzystał Pan dzwoniąc do MGZGK w Serocku i składając reklamację w dniu 14.06. 2017 odnośnie niezabrania odpadów segregowanych zgodnie z harmonogramem tj.12.06 b.r. Reklamacja została zgłoszona firmie Błysk – Bis Sp. z o.o. i według informacji otrzymanej z tej firmy odpady zostały odebrane jeszcze tego samego dnia. Zatem usługa została wykonana. MGZGK w Serocku dokłada wszelkich starań, aby poziom świadczonych usług w zakresie wywozu odpadów był jak na najwyższym poziomie i dąży aby podobne sytuacje nie miały więcej miejsca. 

Pytanie:
Witam,
Ponieważ  jestem rodzicem dziecka a niedawno była ewakuacja SP SEROCK w związku z wybuchem pożaru, chciałem spytać czy w przypadku takiej ewakuacji w porze zimowej np. na mrozie - 15 C , gdzie zostają ewakuowane nieubrane dzieci z placu przed szkołą?
Drugie pytanie, czy SP jest wyposażona w defibrylator AED , wiadomo że pomoc polega na wykonywaniu komend głosowych i pozwala na pomoc do momentu przyjazdu karetki?
Czy WOPR który pilnuje plaży w Serocku jest wyposażony w AED ,ostatnio gmina zapłaciła 10 tys . za szkolenia WOPR, czy nie lepiej było zakupić taki sprzęt, żeby był na plaży w razie wypadku ?
(Łukasz, 05.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
Jak Panu zapewne wiadomo, szkoła musi posiadać instrukcję przeciwpożarową, która określa zasady ewakuacji z uwzględnieniem warunków pogodowych. W sytuacji trudnych warunków pogodowych, dyrektor szkoły - po wykonaniu czynności niezbędnych, może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dzieci w miejsce zadaszone tj. do hali sportowej PZSP w Serocku. Na chwilę obecną Szkoła Podstawowa w Serocku nie jest wyposażona w defibrylator AED; jednakże nauczyciele są przeszkalani - cyklicznie z zasad udzielania pierwszej pomocy; szkolenia z tego zakresu organizowane są również dla uczniów. W ramach umowy z Legionowskim WOPR na wykonywanie usług ratowniczych w zakresie organizacji i zabezpieczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli mieszczącego się na plaży miejskiej w Serocku przy ul. Retmańskiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku wyposaża Ratowników Wodnych WOPR m.in. w apteczkę RATOWNIK R1, której zestaw składa się m.in. ze sprzętu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej niezbędnej do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy każdemu poszkodowanemu. Nie ma obecnie obowiązującego aktu prawnego nakładającego na organizatora obowiązek wyposażania kąpieliska w tego typu sprzęt. W najbliższym czasie Urząd Miasta i Gminy w Serocku planuje zakup dwóch przenośnych, automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED), z których jeden będzie dostępny w urzędzie, a drugi na plaży miejskiej podczas sezonu kąpielowego, a poza nim, w placówce szkolnej.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu a może bardziej Radni bardzo proszę o wytłumaczenie zaistniałej sytuacji- sąsiad występuję o pozwolenie postawienia blaszanego garażu i przydomowej oczyszczalni ścieków. Dostaję decyzję odmowną ponieważ gmina aspiruję do gminy agroturystycznej, a w odległości 500 m od jego domostwa powstaje kompostownia pryzmowa.
Jak to jest że ludzie oglądający plan zagospodarowania przestrzennego na początku 2016 r rozpoczynając budowę swoich domów nie mają informacji o przyszłej budowie tego ustrojstwa i planowanej zmianie planu zagospodarowania.
Jak to jest że nikt od 2016 roku nie ruszył swojego tyłka i nie poinformował
mieszkańców o zagrożeniu.
Jak to jest że w pobliżu tego ustrojstwa znajdują się piękne hotele, tereny wypoczynkowe, park krajobrazowy a wszyscy udają że nic się nie dzieje.
Czy ktoś z gminy choć raz przyjechał i zobaczył co się dzieje na terenie aktualnej sortowni śmieci (to już nie jest sortownia tylko bomba biologiczna) . Proszę nie mówić jakie to bezpieczne i nie uciążliwe bo nie jesteśmy dziećmi, proszę pokazać choć jedną kompostownie tego typu która nie niszczy życia mieszkańców. Jak to się stało że wszystkie ruchy gminy w tym temacie odbywają się jak najciszej bez rozgłosu na granicy legalności. Myślę że tego typu pytania zadaję sobie wiele osób które są tą inwestycją zagrożone.
Myślę że im też nasuwają się te odpowiedzi co mi. A jakie odpowiedzi to szanowna gmino odpowiedz sobie sama, i pomyśl co ci ludzie teraz zrobią wiedząc że walczą o zdrowie swoich rodzin oraz dobytek całego życia.
(Roman, 19.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Romanie,
Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, że prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu, a jej elementem jest realizacja kompostowni na działce nr ew. 100/2 obr. 4 Dębe. Prowadzone jest na wniosek inwestora – Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk. Postępowanie nie zostało jeszcze zakończone wydaniem decyzji i nie przesądzona jest jeszcze sprawa realizacji zamierzenia. Prowadzone przez burmistrza postępowanie administracyjne wymaga zebrania niezbędnych dowodów i nie jest tak, że postępowanie jest prowadzone na granicy legalności jak Pan sugeruje. Przeciwnie, dostrzegając duże zainteresowanie społeczne tą sprawą zdecydowano o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej zaplanowanej na dzień 27 czerwca 2017 roku, w siedzibie tut. Urzędu. Celem rozprawy, o której zawiadomiony został Inwestor i w której może wziąć każdy zainteresowany prowadzonym, przez gminę postępowaniem jest zapewnienie społeczeństwu czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu. Uczestnicy rozprawy będą mieli możliwość uzyskania informacji o prowadzonym postępowaniu, planowanym zamierzeniu Inwestora, a także będą mieli możliwość wnoszenia uwag do planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia. Uwagi zgłaszane podczas rozprawy zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji kończącej prowadzone przez gminę postępowanie administracyjne. Jeśli chodzi o kwestę dotychczasowej działalności przedsiębiorcy, to zapewniam Pana, iż pracownicy tut. Urzędu byli na miejscu niejednokrotnie i dostrzegając problem zwrócili się do Starosty Legionowskiego oraz Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli, czy prowadzona działalność prowadzona jest zgodnie z udzielonym przez Starostę Legionowskiego zezwoleniem.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Sprawa dotyczy planowanej inwestycji na terenie naszej gminy, polegającej na budowie kompostowni pryzmowej w miejscowości Dębe. W dniu dzisiejszym w OSP Wola Kiełpińska odbyło się spotkanie Przeciwników tej inwestycji - kilkuset mieszkańców naszej gminy. Protest, pod którym podpisali się uczestnicy spotkania wydaje się dotyczyć znacznej ilości mieszkańców i przedsiębiorstw naszej gminy (w tym największych pracodawców i podatników). Ponieważ sprawa wywołała ogólne publiczne poruszenie i zainteresowanie naszej lokalnej społeczności to wydaje się, że organ administracji publicznej jakim jest Urząd Gminy powinien być zobowiązany do poinformowania Naszej Gminnej Społeczności w sposób należyty i wyczerpujący o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków.
Jeżeli opinia i wola kilkuset mieszkańców, przedsiębiorstw, podatników naszej Gminy jest dla Pana istotna to uprzejmie proszę o:
- wyrażenie Pana opinii w tej sprawie,
- poinformowanie Mieszkańców Gminy jak Urząd Gminy zamierza w przedmiotowej sprawie zabezpieczyć interes kilkuset Mieszkańców i Przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy
- poinformowanie o możliwościach jakie nam przysługują by nasza petycja zapobiegła niechcianej przez nas inwestycji.
(Jacek, 20.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku,
Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, że prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu, a jej elementem jest realizacja kompostowni na działce nr ew. 100/2 obr. 4 Dębe. Prowadzone jest na wniosek inwestora – Zakładu Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk. Odpowiadając na zadane pytanie w sprawie wyrażenia opinii informuję, iż decyzję na przetwarzanie odpadów w formie kompostowni pryzmowej ostatecznie wyda Starosta Legionowski. Kompetencją burmistrza jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędnym dokumentem w postepowaniu Starosty. Prowadzone przez burmistrza postępowanie administracyjne wymaga zebrania niezbędnych dowodów. Dostrzegając duże zainteresowanie społeczne tą sprawą zdecydowano o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej zaplanowanej na dzień 27 czerwca 2017 roku, w siedzibie tut. Urzędu. Celem rozprawy, o której zawiadomiony został Inwestor i w której może wziąć każdy zainteresowany prowadzonym, przez gminę postępowaniem, jest zapewnienie społeczeństwu czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu. Uczestnicy rozprawy będą mieli możliwość uzyskania informacji o prowadzonym postępowaniu, planowanym zamierzeniu Inwestora, a także będą mieli możliwość wnoszenia uwag do planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia. Uwagi zgłaszane podczas rozprawy zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji kończącej prowadzone przez gminę postępowanie administracyjne.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu proszę o wyjaśnienie zmiany zakresu inwestycji utwardzenia drogi Traugutta do Spokojnej . Inwestycja miała być realizowana tak jak Pan oświadczył we wcześniejszych odpowiedziach 2017-2018 Mimo to mam wrażenie ze Pan mnie i mieszkańców ulicy Spokojnej zwyczajnie oszukał , obiecał Pan nam ze na pewno będzie inwestycja realizowana razem z ulicą Zieloną z otrzymanej dokumentacji wynika inaczej .Proszę o podanie przyczyny zmiany i oczywiście będziemy my mieszkańcy i Pana wyborcy protestować w tej sprawie
Ela (06.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Zapewniam Panią, że zakres projektu dotyczącego budowy ul. Traugutta w Serocku nie uległ zmianie. W dalszym ciągu obejmuje on odcinek od skrzyżowania z ul. Polną w kierunku Wierzbicy aż do ostatnich zabudowań. Nie zmienił się także zakres projektu dotyczącego ul. Zielonej (zadanie obejmuje cały jej odcinek). Podtrzymujemy także założenia odnośnie planowanych terminów realizacji – przewidujemy, że  inwestycja  polegająca na budowie ul. Traugutta i Zielonej rozpocznie się jeszcze w tym roku.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu... albo Pan nie widzi co się dzieje podczas przebudowy głównych ulic, albo nie lubi Pan dzieci i osób chorych... :(. Dwa lata temu napisałam tutaj o problemach, jakie mamy przy spacerowaniu wózkami z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi... Wysokie krawężniki na przejściach dla pieszych, niedostosowana szerokość chomików w wielu miejscach, niedostosowana szerokość zjazdów (np na trakcie spacerowym) i wiele innych. Obiecał Pan, ze będziecie sukcesywnie te problemy rozwiązywać. Od tamtego czasu w temacie cisza. Aż do teraz. Dziękuję Panu za takie spełnianie obietnic. Teraz to już tylko możemy siedzieć w domu albo czekać aż mąż wróci z pracy i wyprowadzi mamę na wózku inwalidzkim na spacer. Bo z dzieckiem jeszcze jakoś sobie poradzę... W tej chwili są tak zrobione wysepki na środku przejść, ze potrzeba podbijać wózek i na środku i na zejściu. Wie Pan ile wysiłku kosztuje takie podbicie wózka, na którym siedzi osoba dorosła? Nie? To zapraszam na spacer. Inne miasta robią wszystko, żeby osobom niepełnosprawnym ale tez mamom z dziećmi ułatwiać życie, a w Serocku się je sukcesywnie utrudnia. Do tego niewyobrażalne jest, aby remontować w jednym czasie WSZYSTKIE przejścia dla pieszych w mieście. W tej chwili nie da się przejść bez problemów żadnym przejściem, a pozrywane asfalt na wielu zjazdach jest dodatkową trudnością. Bardzo przykro jest mi pisać ten post. Myślałam, że jest Pan bardziej wyrozumiały, ma więcej empatii. Albo jej Pan nie ma, albo jest Pan ślepy i nie widzi co się dzieje, albo ma Pan pracowników do bani.

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Pragnę Panią poinformować, że roboty drogowe w ciągu ulic Warszawskiej i Pułtuskiej w Serocku nie są jeszcze zakończone. Do wykonania została między innymi jeszcze jedna warstwa bitumiczna. Po jej ułożeniu wszystkie krawężniki na przejściach dla pieszych będą wyniesione około 1-2 cm ponad nawierzchnię asfaltową – czyli tak, aby możliwe było swobodne poruszanie się wózka inwalidzkiego czy dziecięcego. Technologia robót  wymusza na wykonawcy taki sposób prowadzenia prac, że najpierw ustawiane są nowe krawężniki na docelową wysokość po czym – gdy cały odcinek dla działki roboczej jest w ten sposób przygotowany – układana jest nawierzchnia bitumiczna do poziomu tych właśnie krawężników. Proszę pamiętać, że przebudowa ul. Warszawskiej i Pułtuskiej jest bardzo obszerną inwestycją, dotykającą wielu branż w związku z czym jej realizacja wymaga odpowiedniego czasu. Proszę zatem wszystkich użytkowników tych ulic, zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych,  o cierpliwość i wyrozumiałość.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
ciągle pojawia się to samo pytanie, a mianowicie kiedy doczekamy się połączenia Zegrza z ulicą Ogrodową w Jadwisinie ? Już oczekujemy naprawdę bardzo bardzo długo. Rozumiemy, że Serock jest dla Pana najważniejszy, ale jesteśmy też my z Zegrza i też płacimy podatki. Proszę się ugiąć pod naszą prośbą i zrealizować wreszcie tą drogę. Mam nadzieję przejechać się po niej rowerem już w tym roku, a nie za rok.
Mariola (21.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Gmina posiada projekt techniczny budowy ścieżki łączącej ul. Ogrodową z ul. Juzistek. Jego realizacja jednak w dużej mierze jest uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych  z programów wspierających inwestycje z zakresu turystyki i rekreacji. Nie ukrywam, że posiadamy kilka opracowanych już projektów na różne zadania z tego zakresu, dlatego też do ewentualnych naborów o przyznanie środków zewnętrznych wytypowany zostanie ten, który z uwagi na spełnianie kryteria będzie miał największą szansę na zdobycie dofinansowania. Dlatego też nie mogę Pani obiecać, że będzie możliwość przejechania tą drogą rowerem jeszcze w tym roku.

Pytanie:
Jestem w gminie Serock średnio trzy/cztery miesiące, gdyż posiadam dziełkę letnią.Od tego roku zgodnie z uchwałą Rady Miasta Serock zostałem zobowiązany do opłąty obligatoryjnej za wywóz odpadów ryczałtowo za cały rok - 120zł. Jest to dla mnie i nie tylko, również dla sąsiadów prawie trzykrotna zwyżka kosztów w tym temacie. Oprócz tego dwukrotnie w moje worki ze śmieciami nie zostały zauważone przez współracujący z Gminą zakład zobowiązany (rozumiem umownie) do wywozu. Interweniowałem ostatnio wielokrotnie w administracji Gminy, bo Gmina wybrała i opłaca ten Zakład ale bez jakikolwiek skutku. Mam więc pytanie, czy i za co płacę? Czy cała sprawa nadaje się do prawnych rozstrzygnięć, bo niewywiązywanie się z opłaconej usługi na pewno jest zaskarżalne i odpowiednio kwalifikowane? I ostatnie, czyi jak mogę z tego układu zrezygnować, wywożąc te moje odpady bezproblemowo do Warszawy. Proszę o precyzyjną i pilną odpowiedź. Pozdrawiam
Rafał (19.06.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana  e-maila z dnia 19.06.2017 r. informuję, iż wprowadzenie opłaty ryczałtowej jest konsekwencją objęcia nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady systemem odbioru odpadów komunalnych. Na podstawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września  1996r.  o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.) Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr 208/XXI/2016 z dnia 23 maja 2016r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Zgodnie z art. 6j ust.3b ww. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Powyższy zapis ustawy wskazuje na obowiązek podjęcia przez Radę Miejską stosownej uchwały. Wobec powyższego, Uchwałą Nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wprowadzono ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tego rodzaju nieruchomości.
Przed wejściem w życie ww. uchwał, właściciel nieruchomości niezamieszkałych na których powstawały odpady miał możliwość przystąpienia do „gminnego systemu odbioru odpadów” lub podpisać indywidulaną umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Zgodnie ze złożoną deklaracją nr 104345.1.2017 przystąpił Pan do gminnego systemu odbierania odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych. System gospodarki odpadami oparty na zasadzie dobrowolnego przystąpienia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wygasł z chwilą wejścia w życie ww. Uchwał Nr 208/XXI/2016 z dnia 23 maja 2016r. oraz Nr 209/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 roku.
Ryczałtowa stawka opłaty została ustalona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, wyrażona w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Zgodnie z powyższym do ustalenia stawki przyjęto, iż na nieruchomościach o których mowa powyżej wytwarzana jest średnia ilość odpadów w ilości 6 pojemników o pojemności 120 litrów za odbiór których w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny ustalono stawkę za pojemnik  w wysokości 20zł, natomiast w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono stawkę za pojemnik w wysokości 40zł. Opłata ryczałtowa naliczana jest za cały rok pomimo tego, iż jest wykorzystywana jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest skalkulowana na poziomie umożliwiającym pokrywanie kosztów zadań związanych z odbieraniem i późniejszym zagospodarowaniem odpadów. Opłata jest ustalona w wysokości ryczałtowej, nie ma więc możliwości negocjowania jej wysokości. Opłata ryczałtowa oznacza, że od jednego domku lub nieruchomości, która jest wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i powstają odpady komunalne należy dokonać zapłaty rocznej bez względu na liczbę przebywających w trakcie roku osób, miesięcy w których następuje pobyt. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zasadność Uchwał Rady Miejskiej w Serocku była poddana nadzorowi prawnemu Wojewody Mazowieckiego. Brak jakichkolwiek uwag do przedłożonych Uchwał świadczy o podjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu, w sobotę 10 czerwca już o godzinie 6.40 nie było gdzie zaparkować, żeby zrobić zakupy. Przychylając się do prośby p.Krystyny z 24 maja może mógłby Pan wprowadzić w życie Jej postulaty. Robiący zakupy płacą podatki na Pana terenie, utrzymują miejsca pracy jakie powstają wokół ratusza. Odnoszę wrażenie, ze kilka lat temu miasto Serock było bardziej przyjazne niz teraz. Oczekując na pozytywne zmiany,
pozdrawiam Kinga (13.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za skierowaną korespondencję za pośrednictwem formularza. Rozumiem Pani niezadowolenie i poparcie treści zawartych w innym emailu. Obecnie Straż Miejska w Serocku ma za zadanie kierowanie kupujących na parkingi w pobliżu targowiska, stąd stała ich obecność w środy i soboty na Rynku. Parkingi proponowane nie są oddalone w znacznej odległości od targowiska i przygotowane celowo, aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych dla kupujących i turystów.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu zwracam się z prośbą o wpłynięcie na częstsze patrole policyjne w miejscowości Marynino pod kątem mierzenia prędkości w okolicy placu zabaw, gdzie jest ograniczenie prędkości do 30 km/h. Niestety w większości przypadków kierowcy nie zwalniają w tym miejscu nawet do 50 km/h, tym samym stwarzając zagrożenie dla mieszkańców, zdarza się że jadą prędkości około 100 km/h. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
(Ewa, 11.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Wskazany problem przekazałem do Komendanta Straży Miejskiej w Serocku i zobowiązałem do częstszego dyslokowania służby w tym rejonie. Zjawisko stwarzające zagrożenie dla mieszkańców zostało również przedstawione na roboczych spotkaniach służb Komendantowi Komisariatu Policji w Serocku.

Pytanie:
Dzień dobry!
Panie Burmistrzu, zadałam Panu pytanie a właściwie wystąpiłam z prośbą w moim przekonaniu w imieniu wielu stałych i czasowych mieszkańców gminy odnośnie uwolnienia miejsc parkingowych na rynku w soboty na czas odbywającego się targu i muszę przyznać, że nadesłana odpowiedź jest wysoce niezadowalająca. Rozumiem i podzielam zdanie, że straż miejska jest powołana do pilnowanie przestrzegania prawa ale nie oczekiwałam wskazania oddalonych od rynku miejsc parkingowych bo potrafię czytać i jestem w stanie sama je znaleźć. Oczekuję zwykłej życzliwości i zrozumienia oraz ułatwienia życia mieszkańcom (bo to jest jedno z zdań gminy). Nie wyobrażam sobie noszenia siat ziemniaków i innych zakupionych produktów do bardzo oddalonego samochodu (zastrzegam, że zakupy robię raz w tygodniu). Rozwiązanie, które zaproponowałam jest wykorzystywane w wielu miejscach w kraju, w tym w Warszawie i nie ma problemu z łamaniem zakazu w innym czasie niż dozwolony. Nie można zakładać, ze wprowadzenie odstępstwa od zakazu parkowania w czasie odbywającego się targu spowoduje nagminne łamanie przepisów przez mieszkańców - właśnie wówczas należy nałożyć mandat. A tak swoją drogą czy w pozostałe dni poza sobotą w czasie targu jest tak duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe na rynku. Wydaje mi się a nawet jestem pewna, że nie. Proszę zatem Pana Burmistrza o nie zbywanie mnie lakoniczną odpowiedzią. Nadmieniam, że w ubiegłą sobotę sytuacja była podobna. Duży ruch i mnóstwo samochodów jeżdżących naokoło rynku w poszukiwaniu miejsca i oczywiście czyhająca straż miejska. Może najpierw należałoby zbadać sytuację i przejść się na rynek w sezonie działkowym w czasie odbywającego się targu może wtedy problem, o którym piszę byłby inaczej odebrany.
Z poważaniem
Krystyna (08.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za ponowną korespondencję. Rozumiem Pani rozgoryczenie oraz doceniam przedstawioną propozycję. Proszę mi wierzyć, że czasowe zezwolenie na parkowanie wokół targowiska spowoduje odwrotny skutek, parkowanie na chodnikach i miejscach wyłączonych z ruchu pojawi się również w pozostałe dni. Taka sytuacja była testowana w przeszłości z ulicą Wolskiego. Proponowane obecnie parkingi nie są oddalone w znacznej odległości od targowiska i przygotowane celowo aby zwiększyć ilość miejsc parkingowych dla kupujących i turystów. Obecnie rozważone są różne rozwiązania i na pewno nie zostanie pominięta Pani propozycja. 
 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu !
Podczas Festivalu 2-4 VI na ul. Wyzwolenia przeżywaliśmy horror związany z parkowanie samochodów po obu stronach ulicy na poboczach. Piesi musieli poruszać się środkiem jezdni na całej długości ul. Wyzwolenia (nie było spieszonych policjantów ani strażników miejskich kierujących ruchem). Cud ze nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń ! Dlaczego służby miejskie nie opanowały przez 3 dni tego bałaganu komunikacyjnego ? Dlaczego Wydział Promocji nie wykorzystał tak dużej ilości kilkudniowych turystów z całej Polski , ażeby promować Serock tanim kosztem (sadząc po pytaniach kierowanych do okolicznych mieszkańców i przechodniów _ nie wiedzieli oni co w Serocku jest godne odwiedzenia, jakie są atrakcje turystyczne w wolnym od zajęć festivalowych czasie i gdzie można zrobić zakupy). Pozdrawiam

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. O odbywającym się festiwalu dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych zbyt późno, co uniemożliwiło podjęcie działań promocyjnych. Wiem również o nagannym parkowaniu uczestników „pozytywnych wibracji” mimo przygotowanych miejsc parkingowych przez organizatorów. Pragnę również poinformować, że nie pozostawiono tej sytuacji bez reakcji służb. Straż Miejska interweniowała zarówno u organizatorów, jak i kierujących. Większość pojazdów zostało przeparkowanych. Nieprawidłowe parkowanie było monitorowane na bieżąco we wskazanym okresie.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
za Pana pośrednictwem pragnę zwrócić uwagę Straż Miejskiej, chodzi o parkowanie w Jadwisinie na ul. Szkolnej na wysokości boiska. Ulica Szkolna jest oznaczona znakiem D-40 strefa zamieszkania co jest jednoznaczne z zakazem parkowania poza miejscami wyznaczonymi a piesi mają prawo poruszać się w obrębie całej strefy. Co się dziej w Jadwisinie? Osoby korzystające z boiska parkują auta wzdłuż ogrodzenia, jeśli w tym samym czasie bawią się dzieci które są zupełnie niewidoczne między pojazdami. Pas drogowy został zwężony po wybudowaniu chodnika + parkujące auta czyni to miejsce bardzo niebezpieczne. Wielokrotnie zwracałem uwagę Straży Miejskiej o tej sytuacji z prośbą o interwencję - nie przynosi to efektów. Panowie proszą o wyrozumiałość co jest niepojęte! Jeśli jak sam Pan napisał że Straż Miejska ma zapewnić "przestrzeganie prawa, ochraniać ład i porządek publiczny..." prosi o AKCEPTOWANIE wykroczenia drogowego i niebezpiecznej sytuacji to coś jest nie tak. Nadmienię że pojazdy zazwyczaj należą do osób grających w piłkę nożną, należy przypuszczać że nie są to osoby z ograniczoną zdolnością ruchową a ich samochody "inwalidzkie" więc przejście z przyszkolnego parkingu na boisko nie powinno stanowić problemu. Dziękuję za zajęcie się tą sprawą.
(Marek, 01.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Przekazałem informację o istniejącej sytuacji na ul. Szkolnej w Jadwisinie i zobowiązałem Komendanta Straży Miejskiej do częstszego dyslokowania służby w tym rejonie. Jednocześnie otrzymałem zapewnienie, że ten naganny proceder zostanie również omówiony na roboczych spotkaniach z Komendantem Komisariatu Policji w Serocku.

Pytanie:
Witam
czy na ul.Traugutta osiedle domków jednorodzinnych droga prywatna planowana jest budowa kanalizacji i wodociągów?
jaki termin jakie plany, w zeszłym roku odpowiedz Urzędników była ze 2016-2017 czy coś wiadomo już konkretniej???
Pozdrawiam
(Magdalena, 19.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Magdaleno,
w odpowiedzi na Pani zapytanie informuje, że budżet na rok 2017 nie przewiduje realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej dz. nr ew. 27/17 obr. 3 przy ulicy Traugutta w Serocku. Jednocześnie informuje, że w celu przyspieszenia realizacji inwestycji mogą Państwo wystąpić z oficjalnym pismem do Urzędu z propozycją o wyrażenia zgody na wspólną inwestycję polegającą na tym, że Państwo wykonają projekt i przekażą go nieodpłatnie gminie, a gmina dołoży starań aby go zrealizować w ciągu 3 lat od daty prawomocnego pozwolenia na budowę.

Pytanie:
Dzień dobry,
Czy gmina Serock planuje wybudowanie kanalizacji we wsi Łacha?
Pozdrawiam
(Tomasz, 03.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,
z przykrością muszę stwierdzić, że w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łacha. Gmina ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności realizuje te projekty na które możemy otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Natomiast każdy wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalność inwestycji rozumiana przez podłączenie min. 120 osób na 1 kilometr budowanej sieci lub 90 osób na 1 kilometr budowanej sieci na obszarach chronionych przyrodniczo. Rejon o którym Pan pisze znajduje się w dalekiej odległości od istniejącej sieci kanalizacji gminnej, najbliżej położona sieć znajduje się w Wierzbicy na Osiedlu Na Skarpie. Doprowadzenie kanalizacji do Państwa miejscowości  wiązałoby się z dużymi kosztami  i najprawdopodobniej nie spełnilibyśmy warunków stawianych przez Unię Europejską. Natomiast chciałbym Panu zaproponować dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy. Jest to rozwiązanie równie ekologiczne jak kanalizacja sanitarna oraz korzystniejsze finansowo niż wywóz  nieczystości taborem asenizacyjnym. Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie.

Pytanie: Dzień dobry
Kiedy przewidują Państwo budowę sieci kanalizacyjnej na ul. Spacerowej w Jadwisinie?
Pozdrawiam
(Dariusz, 31.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,
w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w 2012 roku gmina wyraziła Społecznemu Komitetowi Uzbrojenia Terenu w Jadwisinie zgodę na wspólną inwestycję polegającą na tym, że mieszkańcy opracują na własny koszt projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej i ul. Cyprysowej w Jadwisinie, przekażą go nieodpłatnie gminie, a gmina w ciągu 3 lat od daty prawomocnego pozwolenia na budowę rozpocznie jego realizację. Do dnia dzisiejszego taka dokumentacja nie została przekazana do Urzędu Miasta i Gminy Serock, dlatego  w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Jadwisinie.

Pytanie:
Dzień dobry
Czy firma Orange wróciła z informacją na temat budowy sieci światłowodowej na terenie Serocka?
(Robert, 06.06.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Robercie,
Aktualnie operator Orange jest w trakcie weryfikacji złożonych deklaracji przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Informacje dot. budowy sieci światłowodowej zostaną udostępnione po otrzymaniu decyzji od operatora.

 

Pytanie:
Dzień Dobry Jestem mieszkanką gminy Serock, mam pytanie czy nasza gmina organizuje jakieś kolonie letnie dla dzieci. Wiem że niektóre gminy takie kolonie organizują, na stronie naszej gminy nie znalazłam żadnych informacji na ten temat.
(Anna 29.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Integracyjnym Centrum Wychowania Terapii organizuje półkolonie. Informacja została zamieszczona na plakacie informacyjnym na stronie internetowej urzędu i OPS.

 

Pytanie:
Dzień dobry!
Jako przyszły mieszkaniec gminy (obecnie weekendowy) jestem zbulwersowana zachowaniem straży miejskiej w soboty podczas odbywającego się targu. Targ odbywa się na placu przed ratuszem i jest wtedy bardzo duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe (nie ma gdzie zaparkować samochodu na czas zakupów). Na wszystkich chodnikach obowiązuje zakaz parkowania i jest to oczywiste a powiedziałabym zasadne w inne dni tygodnia kiedy nie ma na nie zbyt dużego zapotrzebowania. Straż miejska chodzi w soboty po placu i wypisuje mandaty za parkowanie w miejscach niedozwolonych. Rozumiem, że jest to zgodne z przepisami - za parkowanie w miejscu niedozwolonym grozi mandat. Ale czy jest to zasadne w soboty kiedy jest ogromne zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Mam dom w Ludwinowie Zegrzyńskim i nie mogę korzystać z oferowanych przez lokalnych rolników produktów bo nie mam gdzie zaparkować samochodu a pieszo niestety jest za daleko. Czy nie można w soboty na czas trwania targu odstąpić od zakazu parkowania na chodnikach. Nadmieniam, że są one bardzo szerokie i nie będą przeszkadzały w ruchu pieszym. Takie rozwiązania są przyjęte w różnych miastach i mam nadzieję, że Pan Burmistrz zastanowi się czy nie można odstąpić od zakazu parkowania na czas targu na chodnikach przy placu ratuszowym - chyba, że chodzi o podreperowanie budżetu. Wystarczy tylko tabliczka, że zakaz parkowania na chodnikach nie obowiązuje w soboty np. do godz. 15.00.
Z poważaniem
Krystyna (24.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Pani Krystyno dziękuję za nadesłaną korespondencję i zaproponowane rozwiązania. Odpowiadając na Pani wiadomość informuję, że Straż Miejska realizując zadania ustawowe egzekwuje przestrzeganie przepisów prawa. Faktycznie nie tylko w dni targowe, jak i w każdy powszedni dzień obowiązuje zakaz parkowania zarówno na jezdni, jak i na chodnikach na ul. Rynek w Serocku. Zezwolenie na czasowe parkowanie lub we wskazany dzień spowoduje, że w pozostałym czasie kierujący będą parkować na chodnikach. Miasto Serock posiada parkingi publiczne w niedalekim sąsiedztwie od Rynku i w ubiegłym roku funkcjonariusze w dni targowe rozdawali ulotki informacyjne kierowcom i mapkę ze wskazaniem tych miejsc. Jednocześnie kierowcy byli pouczani, a nie karani   jak podnosi Pani w piśmie. Taka ulotka również zostanie przesłana na Pani adres e-mailowy. Zapewniam, że Straż Miejska w Serocku nie była powołana i nie ma w zadaniach, jak się Pani wyraziła „podreperowania budżetu”, a przede wszystkim ma zapewniać przestrzeganie prawa, ochraniać ład i porządek publiczny oraz dbać o wizerunek miasta.

Pytanie:
Dzień Dobry,
Jesteśmy mieszkańcami nowego osiedla przy ulicy Jana Kochanowskiego, przy ulicy Wyzwolenia. Chcielibyśmy się dowiedzieć:
1) jakie są plany odnośnie wyasfaltowania ulic Kochanowskiego i ks. Batogowskiego ?
2) jakie są plany dotyczące schodów i zejścia do zalewu, na przedłużeniu ul. Kochanowskiego, przez dawny ośrodek wypoczynkowy ?
Janusz (17.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Januszu,
Na dzień dzisiejszy nie ma planów odnośnie budowy nawierzchni ul. Batogowskiego ani początkowego odcinka (niespełna 100m) ulicy Kochanowskiego w Serocku. Nie możemy się natomiast wypowiadać w kwestii pozostałej części ulicy Kochanowskiego, gdyż nie stanowi ona własności Gminy Serock. Odnosząc się z kolei do sprawy terenów na przedłużeniu ulicy Kochanowskiego, informuję, że one także nie stanowią własności Gminy Serock, i nie posiadamy wiedzy jakie plany ma właściciel w stosunku do tej nieruchomości.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem od 30 lat wielkim entuzjastą Gminy Serock i do niedawna (do sierpnia ub. roku) stałym działkowiczem w miejscowości CUPEL. Czułem i czuję się związany z tym miejscem tak bardzo, że w ubiegłym roku wybudowałem na terenie swojej działki całoroczny dom i przeniosłem się tu i zameldowałem na stałe. Mamy tu znakomite warunki i bardzo cieszymy się, że gmina Serock rozwija się prężnie. Jednak jest kilka elementów, które nieco utrudniają codzienność. Pierwsza z nich to kanalizacja. Zdaję sobie sprawę, że to trudny problem zwłaszcza po stronie Bugu po której wieś Cupel się znajduje. Druga z nich to ciemność. Myślę tu o potrzebie zapewnienia oświetlenia na ulicy Orzechowej w Cuplu, gdzie niestety nocą, jako że ulica jest gruntowa, trudno się poruszać. Piszę w imieniu stałych mieszkańców ulicy Orzechowej,- jest nas pięć rodzin a także kilku działkowiczów. Byłbym wdzięczny za odpowiedź, czy jest realne postawienie kilku latarni (takich jak na ulicy Topolowej). To znacznie ułatwiłoby życie.Przy tej okazji można by pokusić się o światłowód... Jeśli chodzi o problem pierwszy - proszę nam dać choćby nadzieję, że sprawa kanalizacji może zostać rozpatrzona pozytywnie w niedługiej perspektywie.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam
Andrzej (26.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Andrzeju na początku chciałbym wyrazić ogromną rodność, że zdecydował się Pan zamieszkać w naszej gminie na stałe. Cieszy nas, że nasz codzienny trud sprawia, że mieszkańcom żyje się tu dobrze i widzą potencjał w naszej gminie na przyszłość. Odnośnie  budowy kanalizacji sanitarnej informuję, że  w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cupel. Gmina ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności realizuje te projekty na które możemy otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Natomiast każdy wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalność inwestycji rozumiana przez podłączenie min. 120 osób na 1 kilometr budowanej sieci lub 90 osób na 1 kilometr budowanej sieci na obszarach chronionych przyrodniczo. Rejon o którym Pan pisze znajduje się w dalekiej odległości od istniejącej sieci kanalizacji gminnej, najbliżej położona sieć znajduje się w Wierzbicy na Osiedlu Na Skarpie. Doprowadzenie kanalizacji do Państwa ulicy  wiązałoby się z dużymi kosztami  i najprawdopodobniej nie spełnilibyśmy warunków stawianych przez Unię Europejską. Natomiast chciałbym Panu zaproponować dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy. Jest to rozwiązanie równie ekologiczne jak kanalizacja sanitarna oraz korzystniejsze finansowo niż wywóz nieczystości taborem asenizacyjnym. Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie. W budżecie gminy obecnie brak jest budowy oświetlenia w ulicy Orzechowej na Cuplu. Natomiast nie ma przeciwwskazań technicznych, aby oświetlenie w ulicy Orzechowej powstało np. poprzez rozbudowę oświetlenia ulicy Nadbużańskiej. Wymaga to jednak ujęcia tej inwestycji przez Radę Miejską w Serocku w budżecie na rok 2018 lub lata następne. Wprowadzenie tytułu inwestycyjnego do budżetu dałoby nam “zielone światło” do działania. Zważyć należy, że do realizacji tego zadania konieczne jest w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Dopiero wówczas, posiadając w budżecie zabezpieczone środki finansowe na ten cel, możemy przystąpić do budowy oświetlenia. Pańskie zgłoszenie w kwestii oświetlenia traktuję jako wniosek do budżetu na przyszły rok. Jego rozpatrzenie nastąpi w okresie jesiennych prac nad budżetem na rok 2018.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
mieszkańcy ulicy Książęcej (Jadwisin)nie mogą doczekać się budowy kanalizacji i docelowej nawierzchni ulicy.
Po pierwsze kanalizację chyba należy w pierwszej kolejności zapewnić na ulicach położonych na odcinku pomiędzy Zalewem Zegrzyńskim , a drogą 61 (tzw. opaska zalewu zegrzyńskiego). Obecnie z tego co obserwujemy kanalizacja została wykonana najpierw np. na ul. Długiej w Stasim Lesie i na bardzo oddalonej od Zalewu ul. Prusa w Serocku itp. Przypuszczamy, że jest to uzasadnione tym, że przy tych ulicach mieszkają Przewodniczący i Z-ca Przew. Rady Miejskiej. Niestety, są to ulice znaczniej oddalone od Zalewu Zegrzyńskiego (2 km). Kanalizacja na tych ulicach powinna być wykonana w drugiej kolejności. Po drugie mamy już serdecznie dość płacenia 3 razy tyle za wywóz nieczystości, co osoby posiadające kanalizację. Proszę udzielić konkretnej odpowiedzi co stoi na przeszkodzie, że nie przystępujecie do realizacji tego zadania ? Na jakim etapie jest to zadanie ? Kiedy będzie wreszcie zrealizowane ?
Jakim cudem na inne wyżej wymienione ulice znajdujecie środki, a na ulice położoną ok. 750 m od brzegu zalewu nie można zorganizować finansowania ?
Z poważaniem
Małgorzata (30.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Pani Małgorzato w odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że na terenie Miasta i Gminy Serock sukcesywnie rozbudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej, zarówno na terenach tworzących opaskę Zalewu Zegrzyńskiego jak i na terenach oddalonych od niej, ale będących również na terenie Aglomeracji Serock wyznaczonej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Konieczność rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy wynika z zapisów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, do których Polska zobowiązała się wstępując do Unii Europejskiej w 2004 roku. Odnośnie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej oraz Królewskiej Jadwisinie została już udzielona odpowiedź Panu Januszowi (pytanie z dnia 05.04.2017 r.) i jeszcze raz mogę powtórzyć, że: „w listopadzie 2015 roku podpisaliśmy umowę z firmą  BUD INSTAL ze Skierniewic na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej i Książęcej w Jadwisinie. W marcu 2016 roku firma projektowa zgłosiła nam trudności uzyskania od wszystkich współwłaścicieli ulicy Książęcej zgód na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, powołując się  brakiem podejmowania korespondencji przez współwłaścicieli lub kategorycznej odmowy udzielenia zgody. Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina podjęła się przejęcia gruntów pod budowę kanalizacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. W dniu 6 kwietnia 2017 roku taką decyzje otrzymano. W chwili uprawomocnienia decyzji kończone będą prace związaną z projektem kanalizacji. Budowę planujemy rozpocząć na przełomie III i IV kwartału tego roku z terminem jej zakończenia na II kwartał 2018 roku.”

Pytanie:
Witam
Panie Burmistrzu jakie są szanse i ewentualnie kiedy może być wykonana kanalizacja w Ludwinowie Zegrzyńskim wzdłuż ul Nasielskiej?
(Agnieszka, 27.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Pani Agnieszko w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2017 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nasielskiej w Ludwinowie Zegrzyńskim. Jednocześnie zapewniam, że Pani zapytanie będzie potraktowane jako wniosek, który zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej celem zaproponowania do wprowadzenia w/w zadania do budżetu na rok 2018 lub lata następne.

Pytanie:
Drogi Panie Burmistrzu,
Sprawa dotyczy dowożenia dzieci (poza autokarem szkolnym) oraz dojścia (dzieci, które blisko mieszkają) do szkoły w Woli Kiełpińskiej. Jak wiadomo na teren szkoły samochodem wjeżdżać nie można. Jedyne miejsce aby wysadzić dziecko po stronie szkoły, żeby nie przechodziło przez ruchliwą drogę, po której często ciągiem poruszają się ciężkie pojazdy, jest przystanek ( tam chyba nie staje żaden autobus?). Ale na przystanku też nie można przystanąć bo stoi Straż Miejska i nie pozwala, słyszałam, że nawet wypisuje mandaty. No więc zostaje wysadzić dziecko po drugiej stronie drogi, po stronie kościoła. I tu byłam świadkiem:
Mama wysadziła dziecko. Ono udało się w stronę pasów. Uznało najwyraźniej, że TIR, który nadjeżdżał zwolni, więc wyszło na pasy. Kierowca TIRa nie widział dziecka (pora była zimowa) i gnał wprost na niego. Pan ze Straży Miejskiej pozostawił osobę, którą pouczał i pędził w stronę pasów. Ktoś krzyknął, dziecko przebiegło. Wszystko skończyło się szczęśliwie. Ale mogło być inaczej!
Czy jest szansa, aby okolica szkoły była bardziej oznakowana dla samochodów poruszających się tą drogą? Czy jest szansa na jakiś parking po stronie szkoły? A może osobę, która w rannych godzinach mogłaby przeprowadzać dzieci przez pasy? A może kładka nad jezdnią? Trzeba podjąć jakieś kroki zanim wydarzy się tragedia. Nie wszystkie dzieci wysiadają bezpiecznie z autokaru na terenie szkoły.
Zaniepokojona Mama (19.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, iż droga przebiegająca przy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej jest drogą krajową i w związku z tym kwestie oznakowania i pozostałej infrastruktury (np. kładek) leżą w gestii administratora drogi a więc Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Jeśli chodzi natomiast o miejsca w których można wysadzać dzieci udające się do szkoły to bez żadnej wątpliwości można wykorzystywać do tego celu dawną zatokę autobusową, gdyż ze względu na brak jej wykorzystania przez środki komunikacji publicznej straciła ona charakter miejsca, gdzie z mocy ustawy zabronione byłoby zatrzymywanie pojazdów samochodowych. Zwracam również uwagę, iż w celu dowożenia dzieci do szkoły można również bez żadnych wątpliwości wykorzystywać parking znajdujący się przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej. Da się wówczas uniknąć potrzeby pokonywania przez dzieci przejścia przez tą , rzeczywiście, ruchliwą i niebezpieczną drogę.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu !
Na pytanie o budowę chodnika poprawiającego BEZPIECZEŃSTWO pieszych i cyklistów w ciągu ul Wyzwolenia od Norwida do Radziwiłła _ w IV.2016 r. odpowiedział Pan : - "...mając na uwadze Pana wystąpienie, odpowiedni wniosek zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej na etapie tworzenia budżetu na rok 2017. Warunkiem rozpoczęcia działań zmierzających do budowy chodnika jest podjęcie stosownej uchwały wprowadzającej odpowiednie zadanie inwestycyjne do budżetu gminy."
Czy projekt tego chodnika został wstawiony do planu budżetu na 2017 r., i czy przy realizacji tego chodnika na ul. Wyzwolenia może być wykorzystana kostka zdjęta z demontowanego chodnika na ul. Warszawskiej ( mniej więcej na tej samej długości jak odcinek projektowany Norwida-Radziwiłła, co znacznie obniży koszty realizacji tego chodnika sprowadzając je jedynie do kosztów - 1/projektu i 2/wykonawstwa. Licząc na życzliwe zainteresowanie BEZPIECZEŃSTWEM MIESZKAŃCÓW i TURYSTÓW liczę na pozytywną odpowiedź

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Niestety budżet na rok 2017 nie przewiduje budowy chodnika w ciągu ul. Wyzwolenia w Serocku. Odnosząc się natomiast do kwestii materiału pochodzącego z rozbiórki chodnika w ramach przebudowy ul. Warszawskiej informuję, że w większości będzie on ponownie wykorzystany w ramach tej inwestycji.

Pytanie:
Witam czy po remoncie ulicy Warszawskiej rowy zostaną zachowane? Wygląda to tak jak by od wjazdu do Serocka od str warszawy rowy były zakopywane a to chyba by było bardzo nierozsądne.
(Karina, 12.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Realizowana inwestycja zakłada odnowienie rowów wzdłuż ul. Warszawskiej po jej zachodniej stronie oraz ich przebudowę w miejscach tego wymagających.

Pytanie:
Witam, Na kiedy planowana jest przebudowa ulicy Traugutta od Polnej w stronę Wierzbicy. Nie miało to być robione w tym roku od wczesnej wiosny ?
(Sebastian, 24.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Realizacja inwestycji polegająca na budowie ul. Traugutta i ul. Zielonej w Serocku planowana jest na lata 2017-2018.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrza,
Mam pytanie o cześć gminną drogi Krótkiej w Borowej Górze. Czy jest planowana tak droga z kostki brukowej bądź asfaltu? Z roku na rok jest coraz gorzej i szkoda zarówno samochodów nie mówiąc już o butach.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mariola (24.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Na dzień dzisiejszy nie planuje się inwestycji polegającej na budowie ul. Krótkiej w Borowej Górze. Jednocześnie informuję, że co roku na tej drodze prowadzone są prace z zakresu bieżącego utrzymania mające na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni. Zapewniam Panią, że również w tym roku odpowiednie zabiegi zostaną przeprowadzone.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
od 16 lat jestem mieszkańcem naszego pięknego miasta Serock, znalazłem swoje miejsce na ziemi właśnie w Serocku. Widzę jak Serock pięknieje z biegiem lat i z tego jestem dumny.Nasze miasto zawsze było frontem do rzeki, wędkarze, żeglarze motorowadniacy tworzą klimat. Mijają lata zmieniają się pokolenia i zaczyna się problem. Kiedyś nad rzeką siedzieli wędkarze,a teraz chuligani,burdy libacje alkoholowe, palenie ognisk, śmieci po każdym wieczorze. Gdzie wieczorami jest Straż Miejska,Policja? Czy w/w służby pracują tylko w godzinach dziennych?A może bardziej skuteczny był by monitoring na całej długości bulwaru?Czy jest szansa na poprawę bezpieczeństwa wieczorami na bulwarze nad rzecznym.
Z poważaniem Wojtek z Serocka (5.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Wojtku dziękuję za nadesłaną korespondencję. Odpowiadając na Pana wiadomość informuję, że zlecono zadanie w tym zakresie Straży Miejskiej oraz skierowano pismo do Komendanta Komisariatu Policji w Serocku z prośbą o uwzględnienie tego obszaru w dyslokacji służby. Monitoring na bieżąco jest modernizowany, w przyszłości planowana jest rozbudowa i Pana sugestie zostaną wzięte pod uwagę.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
Mam pytanie odnośnie reklamy na kołach która stoi w pasie drogowym gminnym przy ulicy Warszawskiej. Posiadałem reklamę swego czasu podobną którą wystawiałem codziennie niestety straż miejska ukarała mnie mandatem. Czy coś się zmieniło w że teraz można wystawiać reklamy?
dziękuję za odpowiedź
pozdrawiam Irek (4.05.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Ireneuszu,
dziękuję za nadesłaną korespondencję. Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że wskazany problem był przedmiotem podjętych czynności przez Straż Miejską. Ustalono osobę, która wystawiła na ul. Warszawskiej reklamę na kołach i zobowiązano ją do usunięcia z obrębu pasa drogowego w wyznaczonym terminie. Obecnie reklama została przestawiona.

Pytanie:
Przypominam o budowie kanalizacji w ul. Książęcej w Jadwisinie na której w dalszym ciągu borykamy się z bardzo drogimi i uciążliwymi kosztami odbioru nieczystości. Czy jest jakiś termin bliżej określony budowy kanalizacji włącznie z przepompownią lub obniżenie kosztów odbioru ściegów z szamba, ponieważ jest to nierówne traktowanie w porównaniu do innych mieszkańców, którzy zostali już dawno skanalizowani (różnica miesięczna kosztów ok 150 PLN)
Jak długo można rysować projekt ? To jest jakaś farsa.
Proszę podać konkretny termin przyłączenia do kanalizacji a nie jakieś mrzonki, bo jakoś nikt nie zauważył żeby na ulicy miały miejsce jakieś prace kanalizacyjne.
(Janusz, 05.04.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w listopadzie 2015 roku podpisaliśmy umowę z firmą  BUD INSTAL ze Skierniewic na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Królewskiej i Książęcej w Jadwisinie. W marcu 2016 roku firma projektowa zgłosiła nam trudności uzyskania od wszystkich współwłaścicieli ulicy Książęcej zgód na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, powołując się  brakiem podejmowania korespondencji przez współwłaścicieli lub kategorycznej odmowy udzielenia zgody. Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina podjęła się przejęcia gruntów pod budowę kanalizacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. W dniu 6 kwietnia 2017 roku taką decyzje otrzymano. W chwili uprawomocnienia decyzji kończone będą prace związaną z projektem kanalizacji. Budowę planujemy rozpocząć na przełomie III i IV kwartału tego roku z terminem jej zakończenia na II kwartał 2018 roku.

 

Pytanie:
Witam Pana,
Mamy z rodziną dom w Kani Nowej, na ul. Żeglarzy. Wszędzie dookoła nas pobudowały się wielkie domy całoroczne, zamieszkałe na stałe. Sami nosimy się z zamiarem przeprowadzki z Wawy do Kani Nowej. Kiedy możemy się spodziewać podłączenia naszej miejscowości pod kanalizację i gaz?
Sprawdzałem korespondencję z burmistrzem z lat 2011/2012 i był mowa o nieodległej przyszłości. Kiedy to nastąpi?
Pozdrawiam, Norbert (04.04.2017 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że w Wieloletnim Planie Finansowym obejmującym lata 2017-2021 nie ma ujętej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kani Nowej. Gmina ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności realizuje te projekty na które możemy otrzymać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Natomiast każdy wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalność inwestycji rozumiana przez podłączenie min. 120 osób na 1 kilometr budowanej sieci lub 90 osób na 1 kilometr budowanej sieci na obszarach chronionych przyrodniczo. Rejon o którym Pan pisze znajduje się w dalekiej odległości od istniejącej sieci kanalizacji gminnej, najbliżej położona sieć znajduje się w Wierzbicy na Osiedlu Na Skarpie. Doprowadzenie kanalizacji do Państwa ulicy  wiązałoby się z dużymi kosztami  i najprawdopodobniej nie spełnilibyśmy warunków stawianych przez Unię Europejską. Natomiast chciałbym Panu zaproponować dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu gminy. Jest to rozwiązanie równie ekologiczne jak kanalizacja sanitarna oraz korzystniejsze finansowo niż wywóz  nieczystości taborem asenizacyjnym. Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w tut. Urzędzie.

Odnośnie budowy sieci gazowych należy skontaktować się bezpośrednio z gazownią w Legionowie, ul. Kolejowa 32. Jednakże na tą chwile nie ma technicznych możliwości na przyłączenie się do sieci gazowej, gdyż jej po prostu w tamtym rejonie nie ma. Obecnie mieszkańcy wsi: Gąsiorowo, Łacha, Nowa Wieś, Kania Nowa i Kania Polska próbują podejmować działania zmierzające do tego, aby zgazyfikować tamtą część Gminy. My jako Gmina również wystąpiliśmy z wnioskiem do gazowni, aby przychylnie spojrzała na ten rejon i zaoferowaliśmy naszą pomoc przy realizacji przedsięwzięcia. Realnie jednak patrząc myślę, że będzie to proces długotrwały i myśląc o zamiarze budowy budynku w najbliższym czasie trzeba jednak myśleć o alternatywnych źródłach ciepła.

Pytanie:
Dzień dobry,
Zwracam się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie jaka idea przyświecała Państwu w podjęciu decyzji iż dzieci z klas II Szkoły Podstawowej w Serocku na Wojciechowe Świętowanie mają przyjść przebrane za dzieci żydowskie??? Czym różnią bądź różniły się dzieci żydowskie od pozostałych dzieci? Co to w ogóle za pomysł? To dopiero jest podział i segregacja. Uczmy nasze dzieci różnorodności, mówmy o innych kulturach, ale nie urządzajmy cyrku! Uważam, że tematem należałoby zainteresować prasę bo nam jako rodzicom pomysł wydaje się skandaliczny i ciekawi jesteśmy argumentacji przedstawicieli naszych lokalnych władz w tej kwestii. Komuś zabrakło zdrowego rozsądku!
(Iga, 18.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Igo,
w odpowiedzi na pytanie z dnia 18.04.2017r. uprzejmie informuję, iż społeczność Serocka oraz instytucje z terenu Miasta i Gminy Serock zostały zaproszone do udziału w korowodzie na Wojciechowe Świętowanie, które będzie także elementem obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Pomysł na zaprezentowanie się w korowodzie jest autonomiczną decyzją zgłaszających się grup, instytucji.
W związku z Pani pytaniem poprosiłem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Serocku o odniesienie się do poruszonej kwestii, którą zamieszczam poniżej:

„Z racji tegorocznego Jubileuszu chcieliśmy, aby korowód Szkoły Podstawowej w Serocku odzwierciedlał wielowiekową kulturę i tradycję miasta, a także nawiązywał do realizowanej w tym roku szkolnym innowacji pedagogicznej „Serock – miasto moje, a w nim…”

W związku z tym w czasie korowodu uczniowie naszej szkoły będą reprezentowali różne epoki historyczne od czasów średniowiecznych do XX wieku, a także różne grupy społeczne. Zobaczymy między innymi mieszkańców grodziska Barbarka, rybaków, księcia Janusza ze swoją świtą, czasy napoleońskie, pisarzy XIX wieku, malarzy, postacie związane z polityką.

 Wśród nich znajdzie się także społeczność żydowska, która w okresie międzywojennym licznie zamieszkiwała nasze miasto (Żydzi stanowili około  50 % ogółu mieszkańców). Tu mieściły się  instytucje i organizacje żydowskie, chedery, bożnica. Społeczność żydowska miała także swój cmentarz. W związku z tym wątek żydowski w korowodzie jest nieodzowny.

Poza tym już w ubiegłym roku przystąpiliśmy do projektu realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Serock, którego celem było przypomnienie o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej  na przestrzeni wieków. W ramach projektu uczniowie naszej szkoły zwiedzali „Muzeum na kółkach”, uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych oraz innych przedsięwzięciach.

Umieszczając w korowodzie mieszkańców Serocka pochodzenia żydowskiego z okresu międzywojennego, chcieliśmy przedstawić elementy kultury żydowskiej, religię, zwyczaje, a tym samym przybliżyć dzieciom część naszej historii. W ten sposób również pozyskują one wiedzę o przeszłości, uczą się tolerancji i otwartości na inne kultury.”

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu.
Czy jest w planie inwestycyjnym budowa chodnika przy ul. Pięknej w Skubiance? powstaje tam coraz więcej zabudowań jednorodzinnych i często widuje się spacerujące rodziny z dziećmi po tej dość ruchliwej drodze.
Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie
(Piotr, 22.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
W związku z parametrami pasa drogowego ul. Pięknej plany Gminy na najbliższe lata nie zakładają budowy chodnika. Obecna jego szerokość  (poza nielicznie wydzielonymi poszerzeniami) wynosi 6m i jest ona niewystarczająca dla zlokalizowania chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto usytuowanie jezdni w stosunku do granic ewidencyjnych nie pozwala na budowę chodnika nawet o zmniejszonej szerokości w stosunku do wymagań (odległość obu krawędzi jezdni do granic ewidencyjnych jest zbyt mała na sytuowanie chodnika). Mając jednak  na uwadze poruszoną przez Pana kwestię pieszych informuję, że spróbujemy poszukać rozwiązań w sferze organizacji ruchu na tej drodze, które pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa tych użytkowników.


 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu !
Mam jedno krótkie pytanie. Czy w związku z modernizacją ulicy Warszawskiej w Serocku możemy mieć nadzieję na obiecany przystanek autobusowy na ulicy Stokrotki ?
Z poważaniem
Marek (06.04.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Projekt przebudowy ulicy Warszawskiej w Serocku zakłada budowę zatok przystankowych wraz z peronami, chodnikami i przejściem dla pieszych w rejonie ul. Stokrotki., tak więc infrastruktura ta zostanie wybudowana w ramach realizowanej obecnie inwestycji.

 

Pytanie:
Witam
Czy jest już ustalony termin przebudowy ul. Długiej w Borowej Górze i Stasim Lesie, na odcinku między ulicami Warszawską i Nasielską?
(Witold, 25.03.2017 r.)
 
Odpowiedź:
Szanowny Panie,
w bieżącym roku Gmina planuje wystąpić z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na budowę ul. Długiej w Borowej Górze i Stasim Lesie. W przypadku ich otrzymania inwestycja będzie rozpoczęta wiosną przyszłego roku.
 
 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
W tym roku obchodzimy 600 lecie Serocka Jakieś 30 lat temu miała miejsce ostatnia przeprawa miedzy Serockiem a Arciechowem Czy nie warto takie przeprawy wznowić na okres wiosna - jesień Przeprawa łodzią z silnikiem dla rowerzystów i pieszych Piękne wycieczki rowerowe i spacery Koszt nie byłby zbyt duży a wzmocniłby nasz region turystycznie i komercyjnie Proszę dać znać czy będzie to możliwe Pewnie Radzymin tez byłby zainteresowany i można by to zrobić wspólnie
Pozdrawiam Robert (13.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Robercie,
Bardzo dziękujemy za zwrócenie uwagi i Pana sugestie. Też rozważaliśmy realizację takich rejsów, jednak musimy mieć na względzie możliwości finansowe gminy, organizacyjne a także sprzętowe.  Od kilku lat dużą popularnością wśród mieszkańców i gości odwiedzających Serock cieszą się rejsy statkiem Albatros na trasie Serock Molo-Jezioro Zegrzyńskie-Serock Molo. Statek zabiera na pokład 35 pasażerów na 45 minutowe rejsy dofinansowywane przez Miasto i Gminę Serock. Mamy nadzieję, że w nadchodzących latach pojawią się możliwości by tego typu atrakcja znalazła się w ofercie rekreacyjnej gminy Serock.

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu,
w miejscowości Kania Polska przy ul. Bindugi 13/15 znajduje się przydrożna kapliczka wymagająca pilnych prac pozwalających na zahamowanie procesu degradacji i doprowadzenia do poprawy stanu jej zachowania. Jest to prawdopodobnie jedna ze starszych kapliczek - wg napisu została zbudowana w 1889 r., czyli ma 128 lat. Dodatkowo - kapliczka jest ważnym elementem krajobrazu kulturowego gminy. Gromadzą się też przy niej osoby na wspólne modlitwy. Do niedawna, funkcjonującym obyczajem pogrzebowym, członkowie lokalnej społeczności odprowadzali do niej zmarłych. Mam nadzieję, że odpowiednie służby zakwalifikują kapliczkę do pilnego remontu i zostanie on wykonany jeszcze w tym roku.
Pozdrawiam, Jolanta (26.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Kapliczka, o której Pani pisze zlokalizowana jest na terenie prywatnej nieruchomości, stanowi zatem własność prywatną. Dlatego też wszelkie nakłady na jej utrzymanie powinien ponosić właściciel. Mając jednak świadomość znacznej wartości kulturowej tego obiektu, dołożymy starań aby pomóc przy jego renowacji. Postaramy się zainteresować problemem lokalną społeczność, w tym przede wszystkim sołtysa wsi. Powiadomimy także odpowiednią parafię. Mamy nadzieję, że podjęte wspólne działania przyczynią się do poprawy stanu technicznego przedmiotowej kapliczki.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji na ul. Krótkiej w Borowej Górze, na której w dalszym ciągu borykamy się z bardzo drogimi i uciążliwymi kosztami odbioru nieczystości. Czy jest jakiś termin bliżej określony budowy kanalizacji włącznie z przepompownią lub obniżenie kosztów odbioru ściegów z szamba, ponieważ jest to nierówne traktowanie w porównaniu do innych mieszkańców, którzy zostali już skanalizowani (różnica miesięczna kosztów ok 150 PLN)
Proszę o stanowisko gminy w sprawie decyzji MPWIK oraz dyrektywy EU nr Dyrektywy 91/271/EWG link:
https://www.mpwik.com.pl/view/kontynuujemy-dzialania-na-rzecz-modernizacji-i-rozbudowy-gospodarki-wodno-sciekowej
(Bogdan, 07.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Panie Bogdanie w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2017 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Krótkiej w Borowej Górze. Natomiast ze względu na duże zainteresowanie podłączeniem się do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców tej ulicy, gmina w 2015 roku  wyraziła zgodę na wspólną inwestycję. Wspólna inwestycja polegać miałaby na tym, że mieszkańcy na własny koszt opracują dokumentację projektową i przekażą ją nieodpłatnie gminie do realizacji. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej gmina w ciągu 3 lat podejmie działania mające na celu wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wydatkowanie środków na ten cel. Odnośnie wskazanej przez Pana informacji dotyczącej otrzymania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej informujemy, że otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na inwestycje nie obejmujące rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. MPWiK na terenie gminy Serock jedynie eksploatuje lub modernizuje istniejące sieci, ale ich nie rozbudowuje. Natomiast jeśli chodzi o dofinansowania dla gminy Serock z zakresu gospodarki wodno – ściekowej informujemy, że w ostatnim czasie udało nam się uzyskać środki zewnętrzne m.in. na budowę kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze i Stasim Lesie, na budowę sieci kanalizacji w Serocku w ulicy Krasińskiego,  Zielonej, Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Milewskiego, Oleńki, Sadowej, części ulicy Pułtuskiej oraz na budowę kanalizacji w Skubiance i wiele innych inwestycji. Obecnie  kompleksowa przebudowa sieci kanalizacji w Zegrzu jest również realizowana przy dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej.  A w lutym br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dużej inwestycji obejmującej budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dosina, Skubianki, Jachranki i Izbicy o łącznej długości ok. 10 km i 5 przepompowni ścieków. Podsumowując, gmina Serock sukcesywnie rozbudowuje sieć kanalizacji sanitarnej, aby wywiązać się z zobowiązań i wytycznych Unii Europejskiej dotyczących gospodarki wodno – ściekowej. Niestety ze względu na ograniczone środki finansowe nie każdą inwestycję udaje nam  się zrealizować w trybie natychmiastowym.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Czy planowana jest budowa chodnika prowadzącego do szkoły w Jadwisinie, tak aby dzieci idące z Borowej Góry mogły bezpiecznie dojść do szkoły? Myślę że warto by było zadbać o bezpieczeństwo Naszych dzieci .
(Małgorzata, 12.03.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Plany Gminy na najbliższe lata nie zakładają przebudowy ul. Szkolnej w Jadwisinie (bo zapewne mowa o budowie chodnika w ciągu właśnie tej ulicy), a niestety, z uwagi na małą szerokość pasa drogowego, bez przebudowy całej ulicy budowa chodnika o szerokości zgodnej z przepisami prawa nie jest możliwa. Mając jednak na uwadze względy bezpieczeństwa - przede wszystkim najmłodszych uczestników ruchu drogowego - wprowadzono w ciągu ul. Szkolnej (na odcinku od ul. Akacjowej w kierunku drogi krajowej) strefę zamieszkania.  Oznakowanie takie powoduje, że kierujący pojazdami muszą zwrócić szczególną uwagę na pieszych a także ustąpić im pierwszeństwa w każdej sytuacji. Dodatkowo zastosowano elementy wymuszające zmniejszenie prędkości – tj. progi zwalniające.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem mieszkańcem Borowej Góry. W ostatnim tygodniu otrzymałem ankietę dotyczącą nieczystości płynnych. Mieszkam na ulicy Krótkiej, która jak wiadomo jest omijana przez władze samorządowe i nie mamy tutaj kanalizacji. Mam pytanie co mam wpisać w ankiecie ponieważ wybieram szambo raz lub dwa razy w miesiącu a większość sąsiadów wylewa na swoje poletka. Jeżeli wpisze zbyt częste wybieranie szamba a sąsiedzi napiszą raz do roku czy to nie spowoduje kontroli u sąsiadów? Nie chciałbym robić nieprzykrości sąsiadom ponieważ wine za brak kanalizacji i wysokie koszty za wywóz szamba ponosi tylko i wyłącznie gmina. Dlaczego mieszkańcy posiadający kanalizacje płacą 60-70 PLN miesięcznie a my bez możliwości podłączenia do kanalizacji płacimy ponad 200 PLN miesięcznie?
(Bogdan, 19.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Bogdanie,
Odpowiadając na Pana pytania związane z gospodarką ściekową na terenie gminy, uprzejmie informuję, iż druk informacji dotyczącej sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości, skierowany został do wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy, w celu stworzenia przez gminę kompleksowej inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Jest to konieczne, ponieważ jak Pan słusznie zauważa część mieszkańców pozbywa się ścieków niezgodnie z przepisami, zanieczyszczając środowisko i wody gruntowe. Oczywiście na taki proceder, nie było i nie będzie przyzwolenia. Nie jest Pan jedyną osobą, która to zauważa, odzew na skierowaną do mieszkańców informację jest ogromny i dociera do nas wiele sygnałów świadczących, że uporządkowanie tematu gospodarki ściekowej jest niezbędne. Oczywiście zebranie informacji to pierwszy etap prac, kolejnym będą kontrole na nieruchomościach. Kontrole będą prowadzone w całej gminie, a w pierwszej kolejności skontrolowani zostaną oczywiście właściciele nieruchomości, którzy nie złożą informacji wcale, bądź złożą niewiarygodną informację. Podczas kontroli brana będzie pod uwagę ilość osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz wskazania ilości wody zużywanej przez mieszkańców danej nieruchomości, co w prosty sposób da się przeliczyć na ilość ścieków powstających na danej nieruchomości. Dlatego też proszę się nie obawiać, że to wypełnienie przez Pana rzetelnie informacji spowoduje kontrole u sąsiadów, ponieważ kontrole będą przeprowadzane niezależnie od tego.

W kwestii ponoszonych przez Pana kosztów opróżniania szamba, które są znacznie wyższe, niż koszty odprowadzenia ścieków do kanalizacji, wiedząc jednocześnie, że odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej jest najkorzystniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, staramy się jako gmina budować kanalizacje wszędzie tam gdzie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Ze względu na duże zainteresowanie podłączeniem się do systemu kanalizacji zbiorczej mieszkańców ulicy Krótkiej w Borowej Górze, gmina w 2015 roku wyraziła zgodę na wspólną inwestycję. Wspólna inwestycja polegać miałaby na tym, że mieszkańcy na własny koszt opracują dokumentację projektową i przekażą ją nieodpłatnie gminie do realizacji. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej gmina w ciągu 3 lat podejmie działania mające na celu wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wydatkowanie środków na ten cel.

Pytanie:
Witam serdecznie,
chciałem zapytać czy jest w planach budowa oświetlenia na ul. Pięknej, która przechodzi przez Skubiankę i Dosin??? Będę wdzięczny za odpowiedź.
(Łukasz, 27.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
inwestycja, o którą Pan pyta będzie realizowana w roku bieżącym. W chwili obecnej prowadzona jest procedura wyboru Wykonawcy dla tego zadania. Planujemy, iż realnie pod koniec kwietnia bieżącego roku powinno dojść do podpisania umowy i wprowadzenia wykonawcy na budowę. Zgodnie z warunkami realizacji zamówienia, prace związane z budową oświetlenia powinny być zrealizowane  w terminie do 16 czerwca 2017 r. Szczegóły dotyczące procedury wyboru wykonawcy można uzyskać na naszej stronie internetowej, w zakładce zamówienia publiczne lub pod linkiem http://www.bip.serock.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=337.

Pytanie:
Dzień dobry,
Bardzo proszę o informację nt. realizacji poszerzenia ul. Akacjowej w Jadwisinie. Na jej początkowym odcinku przy zjeździe z asfaltu z DK nr 61 jest tak wąsko, że nie mogą się wyminąć dwa samochody osobowe, a widoczności z powodu ogrodzenia i zakrętu ulicy nie ma żadnej. Stłuczki są tam częstym zdarzeniem, a na oblodzonej nieposypywanej (posypano dwa razy przez cały sezon i to po interwencji raz w KZB, a raz w straży gminnej) zimą drodze ciężko zahamować nawet z 20 km/h. Instytut graniczący z ulicą usunął już drzewa i można by przyspieszyć prace z nadchodzącą wiosną. Nie będę już poruszać stanu nawierzchni ul. Akacjowej, gdyż dołów nie da się tam ominąć.
Z poważaniem Liliana (24.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada precyzyjnych planów związanych z budową ul. Akacjowej w Jadwisinie gdyż podjęcie jakichkolwiek prac z tego zakresu uwarunkowane jest realizacją inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zaprojektowanej w pasie drogowym właśnie tej ulicy.  Gmina uzyskała pozwolenie na budowę dla tego zadania i obecnie jest w trakcie pozyskiwania środków zewnętrznych na jego realizację. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja będzie rozpoczęta niezwłocznie. Jeżeli chodzi o poszerzenie pasa drogowego wyjaśniam, że prowadzone są w tym temacie negocjacje z Instytutem Geodezji i Kartografii. Rozmowy są obecnie na etapie bardzo zaawansowanym. Mamy nadzieję, że w ich wyniku uda się dokonać poszerzenia drogi w tym rejonie już na etapie budowy wodociągu.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, kiedy będzie rozpoczęta budowa ścieżki z Jadwisina od ul. Ogrodowej do Zegrza mieszkańcy Zegrza i Jadwisina nie mogą się jej doczekać.
Pozdrawiam Henryk (21.02.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Na dzień dzisiejszy Gmina jest na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego zadania. Realizacja w dużej mierze będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych z programów wspierających inwestycje z zakresu turystyki i rekreacji. Nie ukrywam, że posiadamy kilka opracowanych już projektów na różne zadania z tego zakresu, dlatego też do ewentualnych naborów o przyznanie środków zewnętrznych wytypowany zostanie ten, który z uwagi na spełnianie kryteria będzie miał największą szansę na zdobycie dofinansowania.

Pytanie:
Czy w planie finansowym na 2017 rok została ujęta inwestycja mająca na celu dokończenie budowy chodnika w miejscowości Wierzbica po stronie dawnego "SADP-u" w kierunku od wiaduktu do Złotego Lina? W jednej z odpowiedzi ze stycznia 2016 r. sugerował Pan, że taka inwestycja zostanie uwzględniona w planie finansowym na 2017 r.
Pragnę zauważyć, że tego chodnika nie ma w okolicach przystanku autobusowego, z którego korzystają dzieci szkolne. Nie ma też żadnego znaku pionowego i poziomego informującego o przejściu dla pieszych, a przecież żeby dojść do lub z przystanku autobusowego dzieci muszą przejść przez jezdnię. Nie ma też żadnych progów zwalniających na jezdni, które zmusiłyby kierowców do ograniczenia prędkości w tym miejscu. Reasumując brak chodnika w okolicy przystanku autobusowego oraz brak znaków informujących o przejściu dla pieszych oraz progów zwalniających powoduje, że poruszanie się pieszych w tym rejonie jest bardzo niebezpieczne. Czy przewiduje Pan podjęcie kroków mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w tej części Wierzbicy (od wiaduktu do drogi krajowej nr 61 (Złotego Lina)?
(Małgorzata, 06.02.2017)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
W ubiegłym roku opracowano projekt stałej organizacji ruchu uwzględniającej wprowadzenie progu zwalniającego w ciągu drogi gminnej Nr 180415W (na odcinku od dawnej drogi krajowej do wiaduktu). W bieżącym roku próg zwalniający zostanie wybudowany.
Odnosząc się natomiast do kwestii chodnika w ciągu w/w drogi informuję, że Urząd jest na etapie przygotowywania zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy dróg w Wierzbicy. Jedna z części tej dokumentacji będzie dotyczyła budowy chodnika, o którym Pani pisze, a także przejścia dla pieszych w ciągu dawnej drogi krajowej.
Termin przeprowadzenia robót budowlanych oraz ich zakres będą uzależnione od możliwości finansowych Gminy w latach następnych.

Pytanie:
Kiedy planujecie wybudowanie wreszcie przystanku autobusowego w Dębe w kierunku Legionowa i Nasielska na drodze 632 i wybudowanie zatoczki na przystanku w Ludwinowie Dębskim, na tej drodze jest duży ruch i wyznaczone są objazdy tirów, planowana trasa mostowa ten ruch jeszcze spotęguje.
Czy gmina/rada/ planuje wprowadzenie zakazu palenia węglem w całej gminie?, obecnie prowadzona jest nagonka na właścicieli pieców węglowych ,węgiel jest legalnym paliwem w naszym kraju!,osobiście nie zgadzam się z takimi działaniami, doprowadzi to do tzw.wykluczenia energetycznego ludzi których nie stać na ogrzewanie gazowe i elektryczne!
(Łukasz, 10.02.2017)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Droga nr 632 stanowi drogę wojewódzką w związku z czym pozostaje w zarządzie Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Z uwagi na powyższe Gmina wystąpi z odpowiednim wnioskiem do MZDW o wybudowanie przystanków o których Pan pisze.
Odpowiadając natomiast na Pana pytanie dotyczące wprowadzenia ewentualnego zakazu palenia węglem na terenie Miasta i Gminy Serock, uprzejmie informuję, iż nie jest planowane wprowadzanie takiego zakazu. Na pewno rozwiązanie takie byłoby rozwiązaniem korzystnym z punktu widzenia ochrony środowiska, niemniej jednak zdajemy sobie sprawę, że nie w każdym miejscu gminy jest możliwość podłączenia gazu i tym samym korzystania z ogrzewania gazowego, jak również z faktu, iż ogrzewanie gazowe lub elektryczne może być droższe niż ogrzewanie węglem. Jako gmina mając na uwadze przeciwdziałanie zjawisku niskiej emisji i tym samym tak nagłaśnianemu obecnie zjawisku smogu, zachęcamy jednakże mieszkańców, poprzez udzielanie dotacji z budżetu gminy, do wymiany starych pieców węglowych tzw. „śmieciuchów” na piece ekologiczne – gazowe, olejowe, elektryczne, ale także na paliwo stałe (biomasa, ekogroszek), posiadające odpowiedni atest energetyczno – ekologiczny w klasie A lub równoważnej 5 klasie.

Pytanie:
Pragnę zasygnalizować problem zagrożenia dla życia i zdrowia pieszych użytkowników ul.K. Radziwiłła na odcinku skrzyżowanie z ul. Wyzwolenia + 80m. w kierunku Warszawskiej. Na tym odcinku ul.K. Radziwiłła jest BARDZO WĄSKA i nie posiada poboczy. Rozpędzone samochody (w tym _autobusy i ciężarowe) na prostym odcinku od ronda przy Warszawskiej w kierunku Wyzwolenia wpadają na to przewężenie z szybkością 50 km/godz. (lub prędzej)i WYMIATAJĄ na ogrodzenie posesji przy K.Radziwiłła 1 osoby tam idące (jadące na rowerach lub z wózkami dziecięcymi i spacerujące z psami) stwarzając zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. Jednocześnie te pojazdy same narażają się na niebezpieczeństwo kolizji z innymi pojazdami nadjeżdżającymi ul. Wyzwolenia, która na tym skrzyżowaniu spotyka się z ul.K. Radziwiłła pod kątem prostym. Proponuję odkupić na cele publiczne od właściciela posesji ul. K. Radziwiłła 1 część działki o szerokości 20mb. przylegającej do ul. K. Radziwiłła na długości ok. 80mb. i ZROBIĆ ULICĘ Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA bezpieczną i przyjazną WSZYSTKIM UŻYTKOWNIKOM wraz z zaprojektowaną ścieżką rowerową od Warszawskiej do Wyzwolenia i Yacht Klubu Polskiego.Licząc na pozytywne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa ludzi i pojazdów _ POZDRAWIAM
(27.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
zdaję sobie sprawę, że poruszanie się pieszych po jezdni wiąże się z dużym zagrożeniem. Takich sytuacji niestety na terenie Gminy jest sporo i mimo szczerych chęci nie zawsze da się to szybko rozwiązać. Gmina sukcesywnie, co roku, stara się rozbudowywać sieć ciągów pieszych (chodników) w pasach dróg gminnych. Ograniczona ilość  środków finansowych sprawia jednak, iż zmuszeni jesteśmy ustalać priorytety. Priorytety, których wyznacznikiem jest między innymi natężenie ruchu pojazdów, ruch pieszych oraz istniejąca zabudowa. Ze swojej strony pragnę Pana zapewnić, iż w ramach doraźnej poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku zostanie opracowana i wprowadzona w życie organizacja ruchu. Dalsze działania będą mogły być podjęte w przypadku zapewnienia odpowiednich środków finansowych przez Radę Miasta i Gminy Serock.

Pytanie:
Pytanie: Proszę o informację czy w 2017 roku zostały przyznane środki na wykonanie odcinka kanalizacji w drodze wewnętrznej w Wierzbicy przy ul. Pułtuskiej od stacji benzynowej do granicy działki nr 3f.
Anna (18.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
W grudniu 2016 roku złożyliśmy wniosek o przyznanie dofinasowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie, które obejmuje swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiosennej, czyli w rejonie Pani działki.  Wniosek ten przeszedł pozytywnie ocenę formalną, natomiast ze względu na alokacje środków,  jesteśmy obecnie na liście oczekujących. W przypadku uzyskania dofinansowania, przewidujemy, że realizacja tej inwestycji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.  

Pytanie:
Witam, mam pytanie na jakiem etapie realizacji jest inwestycja dot. kanalizacji na ul. Jaśminowej w Serocku bo zapewnienia były i czy tylko na tym się skończyło. Drugie wszędzie nowe ledy na słupach i nowe oświetlenia a kiedy zostanie dokończone oświetlenie na ul. Tchorka w Serocku. Brakuje jak liczyłem z 8 słupów przecież projekt jest zrobiony tylko nie do końca zrealizowany. To tak jakby ze szklanka albo do połowy pełna albo pusta. Pozdrawiam
Mariusz (21.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mariuszu,
Gmina Serock posiada kompletną dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaśminowej w Serocku wraz z przepompownią ścieków zlokalizowaną przy ulic Zakroczymskiej. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Wstępnie budowa jest planowana na rok 2018. Co się zaś tyczy budowy oświetlenia na ulicy Tchorka, informujemy iż Gmina w najbliższym czasie nie planuje rozbudowy istniejącego oświetlenia z uwagi m.in. na brak zabudowy na wspomnianym przez Pana odcinku. Informujemy ponadto, iż wbrew podanej przez Pana informacji, Gmina nie posiada dokumentacji projektowej na rozbudowę przedmiotowego oświetlenia. W sytuacji gdy zabudowa wzdłuż ul. Tchorka ulegnie znacznemu zagęszczeniu, podejmiemy stosowne działania zmierzające do zapewnienia oświetlenia również na tym odcinku.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu w 2017r obiecał Pan dokoniczenie oświetlenia na ul.Borówkowej w Dosinie chcielibyśmy wiedzieć czy w końcu uda nam się normalnie funkcjonować ,ponieważ jest nie bezpiecznie bez oświetlenia wracać wieczorem z tego co wiem inne miejscowości już są zrealizowane jeśli chodzi o oświetlenia.
Ania (25.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
jak już wcześniej informowałem udzielając odpowiedzi na zadane pytanie, w roku bieżącym w planie finansowym zostało ujęte zadanie pod nazwą „Budowa punktów świetlnych Dosin-ul. Długa”. W ramach tego zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa obejmująca budowę oświetlenia na ulicy Długiej w Dosinie oraz na ulicach odchodzących od niej, a będących w zarządzie Miasta i Gminy Serock, w tym również na ulicy Borówkowej. W bieżącym roku planujemy wykonać dokumentację projektową dla w/w zadania oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Budowa oświetlenia nastąpi natomiast w okresie maksymalnie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Zwracam się do Pana Burmistrza w imieniu obecnych mieszkańców jak i inwestorów aktualnie budujących na niej swoje domy z zapytaniem o możliwość wykonania przez gminę oświetlenia ulicy Helenki w Stasim Lesie. Jest to ulica łącząca ulicę Jutrzenki z ulicą Warszawską. Aktualnie zamieszkane są 3 domy przy ulicy Helenki. W tegoroczne wakacje przeprowadzkę planuję ja ze swoją rodziną. Do ostatniego, aktualnie już wybudowanego domu wybudowanego na działce 62/8, będącego w trakcie prac wykończeniowych, rodzina planuje się wprowadzić pod koniec bieżącego roku. W sumie jest nas więc 5 rodzin na stosunkowo krótkiej ulicy. Niestety szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok chodzenie po nieoświetlonej drodze jest stresujące, głównie dla dzieci wracających ze szkoły od przystanku. A mój dom, jak i dwa sąsiednie są niemalże w połowie drogi między ulicą Jutrzenki (ok. 280 metrów) a ulicą Warszawską (ok. 230 metrów). Dookoła jest pole lub las, więc jest naprawdę ciemno.
Dodam jeszcze, że ulica Helenki jest wykorzystywana przez mieszkańców ulicy Jutrzenki do dostania się samochodem do ulicy Warszawskiej lub na spacery. Szczególne nasilenie ruchu miało miejsce w trakcie remontu ulicy Głównej w Stasim Lesie. Wówczas mieszkańcy ulicy Jutrzenki „odkryli” to połączenie z ulicą Warszawską i część z nich woli już jeździć ulicą Helenki niż „kluczyć” po ulicy Jutrzenki w celu dostania się do ulicy Warszawskiej.
Sylwester (29.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sylwestrze,
dziękuję bardzo za skierowane zapytanie. Chciałbym jednak zwrócić Pana uwagę, iż ul. Helenki jest stosunkowo nowo powstałą ulicą, na której zabudowa, jak sam Pan potwierdza, dopiero powstaje. Realizując budowę oświetlenia, z racjonalnego punktu widzenia, trzeba brać pod uwagę cały odcinek ulicy, aby oświetlać cały ciąg komunikacyjny. Budowa oświetlenia jedynie w rejonie powstałej zabudowy mijałaby się z celem tj. zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów po zmroku. Corocznie do gminy kierowane jest kilkanaście, jeśli nie nawet kilkadziesiąt wniosków dotyczących budowy oświetlenia. Zmuszeni jesteśmy dokonywać wyborów i ustalać priorytety, nie tylko z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych przeznaczanych na ten cel, ale również zasadność realizacji inwestycji. Przedstawiając niniejsze, chcę poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej obejmującej lata 2017 – 2019 gmina nie planuje realizacji inwestycji związanej z budową oświetlenia drogowego na ul. Helenki w Stasim Lesie. W roku bieżącym oraz przyszłym realizowane będą zadania, na które posiadamy opracowaną dokumentację projektową i pozwolenia na budowę. Mając jednak na względzie Pana prośbę, informujemy iż pochylimy się nad nią przy planowaniu zadań inwestycyjnych na lata następne.

 

Pytanie:
Dzień dobry
Kiedy przewidziana jest realizacja projektu Centrum Sportu w Serocku?
Iwona (09.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Iwono
Obecnie Gmina Serock posiada kompletną dokumentację projektową zarówno budowlaną jak i  wykonawczą. Jesteśmy w fazie załatwiania spraw formalnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę dla całości przedsięwzięcia, w tym między innymi spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej dla części działki, na której będzie realizowana inwestycji oraz  pozwolenia wodno – prawnego dla potrzeb odwodnienia obiektu. Wszystkie pozwolenia chcemy uzyskać w bieżącym roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy oraz szacowaną wartość całej inwestycji na kilkadziesiąt milionów złotych, zakładamy, że budowa centrum trwałaby przez okres około 6 lat. I to przy założeniu, że 100% budżetu na zadania inwestycyjne przeznaczamy tylko na budowę Centrum Sportu. Z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności jest to oczywiście nierealne. Stąd jesteśmy w fazie opracowywania koncepcji  takiej konstrukcji finansowej zadania, która nie wpłynie znaczącą na bieżące potrzeby inwestycyjne i remontowe Gminy. Prowadzimy rozmowy na wielu poziomach i  z wieloma instytucjami, które ewentualnie mogły by wejść we współfinansowanie przedsięwzięcia. Są też prowadzone analizy dotyczące różnych form partnerstwa publiczno – prywatnego, dofinansowania, dotacji, pożyczek lub innych źródeł  wsparcia finansowego  dla zadania. Niestety na dzień dzisiejszy tego rodzaju inwestycji nie można współfinansować ze środków unijnych, gdyż nie ma po prostu na cel zapewnionych środków finansowych oraz programów.
 

 
 

Pytanie:
Proszę o odpowiedź, kiedy i czy jest w ogóle planowa modernizacja źródeł wody dla wsi Karolino. W ostatnim czasie woda jest tak twarda, że filtry do odkamieniania nie dają sobie z nią rady i zużywają się szybciej niż zakłada producent. Ostatnio wyrzuciłam zmywarkę, pomimo używania wszelkich specyfików do twardej wody, jak powiedział serwis powodem jest zbyt twarda woda, a naprawa nie miała sensu. Ta sama woda po zagotowaniu w czajniku bez odfiltrowania ma biały nalot na wierzchu. To niedopuszczalne, żeby gmina nas tak truła. Wystarczą odpowiednie filtry na ujęciu wody. Czy to tak wiele?
(08.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Woda dostarczana do odbiorców jest pozyskiwana z pokładów wody czwartorzędowej. Charakteryzuje się ona miedzy innymi dużą zawartością węglanu wapnia czyli dużą twardością. Gmina Serock nie odbiega tu od normy w kraju i jest to zjawisko normalne dla wód czwartorzędowych. Norma zawartości węglanu wapnia określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi waha się w przedziale od 60 do 500 mg/l zawartości CaCo3. Spotyka się różne klasyfikacje wody ze względu na jej twardość (różne przedziały twardości). W przybliżeniu można przyjąć, że:
Woda bardzo miękka: do 71 mg CaCO3
Woda miękka: do 143 mg CaCO3
Woda średnio twarda: 250 mg CaCO3
Woda twarda: 357 mg CaCO3
Woda bardzo twarda: powyżej 357 mg CaCO3

Na terenie gminy Serock woda podawana do sieci wodociągowej ma zawartość od 250 do 400 mg CaCO3 czyli jest to woda twarda i bardzo twarda.

Tak duży parametr nie wpływa na to iż woda ta nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Warto natomiast w gospodarstwie domowym zadbać o urządzenia, które korzystają z wody i ją podgrzewają do około 90 stopni C. Na ujęciach wody nie przewiduje się budowania dodatkowych filtrów czy innych urządzeń do zmiękczania wody.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Ogromnym problemem dla mieszkańców Serocka i okolic jest dostęp do opieki stomatologicznej. Ta objęta refundacją NFZ wymaga wielu miesięcy czekania na pierwszą wizytę, a prywatna jest zbyt kosztowna dla kieszeni mieszkańców. Cierpią na tym także mali pacjenci. Tymczasem tak jak są organizowane badania mammograficzne dla kobiet w specjalnych mammobusach istnieje fundacja, która dysponuje specjalnym dentobusem, który jeździ po całej Polsce i diagnozuje oraz leczy zęby dzieci. Nazwa tej fundacji to Fundacja Wiewiórki Julii, a jej siedziba znajduje się niedaleko - w Warszawie. Będę wdzięczna za przekazanie namiarów na tę fundację odpowiednim komórkom w Urzędzie czy szkołach celem zwrócenia się z prośbą o objęcie opieką dzieci z miasta i gminy Serock. Tu znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne dane kontaktowe: http://wiewiorkajulia.pl/ .
Proszę przyjąć również najlepsze życzenia noworoczne wszelkiej pomyślności i oby ten rok przyniósł rozwiązanie wielu trapiących samorządową społeczność problemów.
Łączę wyrazy szacunku,
Anna

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
dziękuję za przekazaną informację na temat możliwości skorzystania z pomocy stomatologicznej, świadczonej przez Fundację Wiewiórki Juli. O możliwości skorzystania z takiej pomocy zostali poinformowani dyrektorzy szkół, którzy we własnym zakresie będą kontaktować się z przedstawicielem fundacji. Z informacji uzyskanych od fundacji wynika, że obecnie przeprowadzane są tylko badania stanu uzębienia u dzieci, bez leczenia. Ponadto zasięgnęliśmy informacji z innych szkół,  które korzystały już z takiej pomocy, na temat prowadzonej akcji.

Pytanie:
Witam P. Burmistrzu - wszystkiego dobrego w Nowym 2017 Roku.
Mieszkam w Wierzbicy na ulicy Wiosennej . W zeszłym roku zostało nam założone oświetlenie drogi / bardzo dziękujemy /Kolejnym etapem "unowocześnienia" miejsca zamieszkania miało być założenie kanalizacji . Do tej pory cisza w tym temacie .Drugie pytanie dotyczy drogi która graniczy z tzw. truskawką a raczej płotu -porozrywana siatka , która zagraża dzieciom oraz zwierzętom . Nie wspomnę o przewróconych betonowych słupach oraz o estetyce . Do kogo mamy się zwrócić o pomoc .
Dziękuję i pozdrawiam
Mirosława (03.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowana Pani,
Pragnę Panią zapewnić, że pracujemy nad przygotowaniem realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Wierzbicy. W ubiegłym roku, niezwłocznie po ogłoszeniu naboru,  został złożony wniosek o przyznanie środków zewnętrznych na realizację m.in. tego przedsięwzięcia. Obecnie oczekujemy na wyniki oceny złożonego wniosku. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny i przyznania środków, roboty budowlane będą mogły być rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Niestety na tę chwilę nie mamy informacji kiedy zakończy się proces oceny ani w jakim terminie zostanie zawarta ewentualna umowa. Dlatego też nie możemy precyzyjnie określić terminu realizacji inwestycji. Odnosząc się natomiast do kwestii ogrodzenia terenu działki sąsiadującej z ul. Wiosenną w Wierzbicy informuję Panią, że przepisy nie uprawniają gminy do nakazania przeprowadzenia remontu czy przebudowy ogrodzenia jeśli nie zagraża ono życiu ani zdrowiu ludzi. Niemniej jednak Straż Miejska przeprowadziła interwencję, mającą na celu skłonienie właściciela przedmiotowego ogrodzenia do podjęcia dobrowolnych działań skutkujących wyremontowaniem bądź rozbiórką ogrodzenia o którym mowa.


 

Pytanie:
Dzień dobry
Czy na terenie gminy Serock przeprowadzane są badania jakości powietrza ?
I jeśli tak to gdzie można się zapoznać z wynikami, natomiast jeśli takie badania nie są przeprowadzane chciałbym Wiedzieć dlaczego i kiedy będą przeprowadzone ?
Biorąc pod uwagę, że tyle się teraz mówi o jakości powietrza i smogu wydawać by się mogło że taka informacja powinna być dostępna.
Pozdrawiam Marcin (09.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marcinie,
Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące badań jakości powietrza uprzejmie informuję, iż badaniami jakości powietrza dla poszczególnych gmin i powiatów zajmuje się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – dla naszego regionu WIOŚ w Warszawie. Badania prowadzone są przez akredytowane stacje pomiarowe. Dla powiatu legionowskiego, w tym dla naszej gminy badania takie prowadzi stacja pomiarowa znajdująca się w Legionowie przy ulicy Zegrzyńskiej. W związku z rosnącym zainteresowaniem jakością powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie uruchomił prognozę zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim. Na specjalnym portalu, każdy może sprawdzić jaki jest stan jakości powietrza bieżącego dnia oraz jaki będzie następnego dnia. Prognoza wraz z krótką instrukcją dostępna jest pod adresem: http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=prognoza_krotkoterminowa

Pytanie:
Witam, od niedawna jestem mieszkanką wsi Cupel. Niepokoi mnie stan ulicy Łąkowej przy której mieszkam, a szczególnie wjazd na tą drogę. Jest on częściowo "obsunięty" - przez co uległ on zwężeniu /po jednej stronie jezioro - po drugiej kanał/. Czy istnieje możliwość poprawienia przynajmniej tej części drogi? Może jest też szansa na ustawienie jakiś niewielkich zabezpieczeń np. niskich barierek, od strony jeziora. Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na drzewa, które są uszkodzone prawdopodobnie przez bobry, a sąsiadują bezpośrednio z drogą dojazdową do posesji na ul. Łąkowej.
dziękuję i pozdrawiam
Grażyna (05.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Grażyno,
W związku z Pani zapytaniem , informuję, iż właścicielem terenu na którym znajduje się wjazd w ulicę Łąkową w miejscowości Cupel jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (Zarząd Zlewni w Dębem). Uwagi dotyczące zabezpieczenia wjazdu w ul. Łąkową od strony starorzecza, a także odnośnie zabezpieczenia drzew przed działalnością bobrów, zostaną przekazane zgodnie z właściwością RZGW. Ponadto informuję, że bieżącym utrzymaniem ulicy Łąkowej zajmuje się Miejsko-Gminny  Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Bieżące prace utrzymaniowe będą  realizowane na wiosnę 2017r.

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Mam Pytania.
Po pierwsze kiedy zostanie dokończona druga połowa drogi ulicy Polnej, która jest nieoświetlona i w okresie jesienno zimowym błotnista. Jestem osobą starszą i jest ciężko dostać się m.in do przychodni, kościoła, itp. Po drugie dlaczego ulice Polna za wiaduktem, Dłużewskich, Pobyłkowska są wyłączone z komunikacji miejskiej? Dokończenie ulicy Polnej ułatwiłoby życie mieszkańcom w podeszły wieku jak i dzieciom szkolnym, które mają daleko do autobusu.
(Teresa, 02.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Tereso,
w przyjętym przez Radę Miejską wieloletnim planie finansowym, obejmującym lata 2017- 2022, nie ujęto realizacji inwestycji związanej z budową nawierzchni twardej na ulicy Polnej w Serocku. Powodem niniejszego jest brak w chwili obecnej realnych możliwości zabezpieczenia środków finansowych na jej realizację. Chcę aby Pani wiedziała, iż gmina podejmuje wiele działań, aby zapewnić jak najlepszy stan techniczny zarządzanych przez nas dróg. Zgodzę się z Panią, że w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych, stan nawierzchni dróg nieutwardzonych pogarsza się i poruszanie się pieszo czy samochodem sprawia chwilowe utrudnienia. W przypadku dróg gruntowych, mimo czynionych przez nas starań, jest to naturalny stan rzeczy i niestety zmuszeni jesteśmy go akceptować. Staramy się jednak systematycznie dbać o ich jak najlepszy stan techniczny. Tak będzie również w przypadku ul. Polnej. Co się zaś tyczy komunikacji miejskiej, to chciałbym zwróć Pani uwagę, iż autobusy lokalnej komunikacji kursują jedynie głównymi ulicami miasta (Pułtuska, Warszawska, Nasielska, Wyzwolenia) oraz głównymi drogami na obszarze wsi. Rozumiem Panią i spodziewam się, iż każdy z mieszkańców chciałby mieć bezpośredni dostęp do komunikacji publicznej – niestety jest to niemożliwe. Chcę również poinformować, iż na chwilę obecną nie planujemy zmian w trasach kursowania lokalnej komunikacji autobusowej prowadzących do objęcia jej zakresem większego obszaru terenu naszej gminy. 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Na wstępie dziękuję za dbałość o naszą gminę oraz przychylność na prośby mieszkańców.
Pytanie moje dotyczy obiecanego oswiatlenia ulicy borowkowej w Dosinie od strony ulicy długiej czy jest na nie szansa w tym roku. Dodam ze nasze osiedle rośnie z roku na rok, a kilku sąsiadów uzależnia od tego zamieszkanie lub budowę domu, gdyż obecnie maja obawy przed bezpieczenswtem swoich dzieci.
Serdecznie pozdrawiam
(Rafał, 26.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,
w roku bieżącym w planie finansowym zostało ujęte zadanie pod nazwą „Budowa punktów świetlnych Dosin-ul.Długa”. Pod tą nazwą kryje się zamiar wykonania dokumentacji projektowej obejmującej ulicę Długą w Dosinie, ale również inne ulice odchodzące od niej, a będące w zarządzie Miasta i Gminy Serock. Mogę zatem Pana zapewnić, że w ramach tej dokumentacji ujęte zostanie zaprojektowanie oświetlenia również na ul. Borówkowej. W bieżącym roku planujemy wykonać dokumentację projektową dla w/w zadania oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Budowa oświetlenia nastąpi natomiast w okresie maksymalnie 3 lat od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. W chwili obecnej nie mogę jednak udzielić Panu dokładnej informacji o terminie realizacji zadania. 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, w ostatnie wakacje w szkole w Woli Kiełpińskiej został wymieniony piec. Od tamtej pory dzieciaki skarżą się na zimno. W poniedziałki jest najzimniej. Z tego co słyszałam, również w Przedszkolu. Ostatnio dziecko ubrane w trzy warstwy ubrania odebrane zostało z lodowatymi rękami. Zdarzało się, że dzieci chodziły po szkole w kurtkach. Czy to tak musi wyglądać? Jeśli teraz dzieci narzekają, co będzie przy mrozach jakie są zapowiadane? Będę wdzięczna za interwencję i doprowadzenie remontu do końca.
Z poważaniem
Justyna (03.01.2017 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Justyno,
piece w szkole w Woli Kiełpińskiej są nowe i w związku z tym należało odpowiednio je ustawić, aby była właściwa temperatura w szkole. Z informacji uzyskanych ze szkoły wynika, iż problem z ogrzewaniem został rozwiązany.

Pytanie:
Witam,
Panie Burmistrzu na początku chciałabym bardzo podziękować Panu za modernizację ul. Głównej w Stasim Lesie. Inwestycja ta odnowiła Naszą miejscowość, a co najważniejsze budowa chodnika i nowe oświetlenie,znacząco poprawiły Nasze bezpieczeństwo.
Jednocześnie w imieniu swoim i mieszkańców ul. Głównej i ul. Jutrzenki w Stasim Lesie bardzo proszę o kontynuację budowy chodnika i oświetlenia na ul. Głównej w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności najmłodszych użytkowników drogi tj. dzieci i młodzieży.
Z góry dziękujemy
Pozdrawiam Marta (20.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
cieszy mnie zadowolenie mieszkańców z efektów osiągniętych w wyniku przebudowy ul. Głównej w Stasim Lesie. Oczywiście mamy świadomość konieczności budowy chodnika nie tylko na 430 m ul. Głównej ale także na jej dalszym odcinku. Jednak z uwagi na małą szerokość pasa drogowego, nie ma możliwości wybudowania tylko chodnika bez dokonania przebudowy całej jezdni (konieczne jest dokonanie przejęcia fragmentów przyległych nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego). Ponadto zaznaczyć należy, że założeniem inwestora jest realizacja przebudowy ul. Głównej tylko na odcinku gdzie istnieje już sieć kanalizacji sanitarnej (tj. właśnie na odcinku około 430 m). Dalszy odcinek ul. Głównej będzie przebudowany dopiero po wyposażeniu następnych obszarów miejscowości Stasi Las w sieć kanalizacyjną. 


 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu !
Mieszkam na ul.Stokrotki w Serocku i jestem zaniepokojony tym co się dzieje w związku z powstałymi tam nowymi domami w zabudowie szeregowej.Wydaje mi się ,że brakuje tam nadzoru technicznego i wyobraźni ludzkiej .Skrzynki z licznikami gazu są usytuowane tuż przy drodze dojazdowej zamiast w ogrodzeniach działek !Grozi to bezpieczeństwu wszystkich mieszkańców .Przy byle jakiej kolizji na drodze czy nawet podczas odśnieżania pługiem w czasie zimy może zostać uszkodzona magistrala gazowa ,a wiadomo czym to grozi!Dodatkowym zagrożeniem dla wszystkich mieszkańców jest postawienie muru narożnego przy skręcie w prawo z ul.Stokrotki na nasze osiedle . Mur ten zasłonił dokładnie wszystkim korzystającym z tej drogi widoczność i stanowi ogromne zagrożenie dla bezpiecznego przejścia i przejazdu.Kto zezwolił na postawienie czegoś takiego ?!!!
Liczę na szybką Pana interwencję zanim dojdzie tam do tragedii.
Z poważaniem
Marek (11.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Sieci i przyłącza gazowe projektowane i budowane są przez podmiot niezależny od Gminy. Zgodę na zlokalizowanie urządzeń na terenach stanowiących własność Miasta i Gminy Serock wydaje Urząd Miasta i Gminy Serock. W dniu 29.03.2016 r Urząd wydał zgodę na zlokalizowanie czterech przyłączy gazowych do działek nr ewid. 38/15 i 38/16. Zgodnie z wydanym zezwoleniem inwestor mógł zlokalizować w granicach ewidencyjnych ul. Stokrotki odcinki przyłączy. Zgoda nie obejmowała lokalizacji szafek gazowych, które miały być lokalizowane poza granicami ewidencyjnymi ul. Stokrotki, tj. na terenach prywatnych nieruchomości.
Na podstawie posiadanych dokumentów należy stwierdzić, że lokalizacja szafek gazowych jest prawidłowa – umieszczone są na terenie prywatnych nieruchomości.   Jednak z uwagi na lokalizację ogrodzeń niezgodną z przebiegiem granic ewidencyjnych (cofnięte w głąb działki w stosunku do granicy ewidencyjnej) można odnieść wrażenie jakby szafki zostały wybudowane w pasie drogowym. Warto zaznaczyć, że Gmina nie jest stroną w procedurze wydawania pozwolenia na budowę dla prywatnych inwestycji, w związku z czym nie posiada wiedzy na temat przyczyn takiego wzajemnego usytuowania elementów zagospodarowania terenu (szafki w stosunku do ogrodzeń). Zobowiązujemy się jednak wystąpić do właściciela nieruchomości do których wybudowano przyłącza oraz do Polskiej Spółki Gazownictwa z prośbą dokonanie zmiany lokalizacji w/w szafek.
Odnosząc się natomiast do  kwestii ogrodzenia działki 37/40 informuję, że obowiązujące przepisy zabraniają wznoszenia ogrodzeń pełnych lub z betonowych elementów prefabrykowanych (za wyjątkiem elementów konstrukcyjnych). Zgodność projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami prawa jest weryfikowana przez organ architektoniczno-budowlany (tu Starosta Legionowski) na etapie wydawania pozwolenia na budowę, natomiast zgodność wybudowanych obiektów z zatwierdzonym projektem budowlanym weryfikuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego po zgłoszeniu przez inwestora zakończenia budowy lub podczas kontroli w czasie trwania budowy. Mając jednak na uwadze Pana obawy, Gmina podejmie działania mające na celu weryfikację zgodności wybudowanych obiektów z obowiązującymi przepisami prawa.
    

 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu,
W związku z tym, że moje dziecko jest w 6 klasie szkoły podstawowej, a w siódmej klasie dojdzie drugi język obcy, proszę o informację co moglibyśmy zrobić, żeby nie był to tylko język niemiecki, żeby nasze dzieci miały wybór, ponieważ potem w liceum już będą musiały kontynuować naukę tego języka. W szkołach w Warszawie dzieci już od 4 klasy mają 2 języki obce i mają wybór między językami niemieckim, hiszpańskim czy francuskim, jest to lepszy start w wyborze szkoły ponadpodstawowej. Proszę o przeanalizowanie tej sytuacji i pomoc naszym dzieciom, które i tak będą miały trudniej dostać się do szkół ponadpodstawowych,zważywszy na fakt iż będzie to podwójny rocznik, żeby chociaż mogły wybrać drugi język taki jaki będą chciały kontynuować w dalszej edukacji.
Dziekuję i pozdrawiam (Marta, 12.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
rozumiejąc Pani troskę o edukację własnego dziecka i potrzebę zapewnienia dobrego startu do wybranej szkoły ponadpodstawowej uprzejmie informuję, iż w proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowych ramowych planach nauczania dla szkoły podstawowej - od 1 września 2017 r.,  łączny wymiar godzin na naukę drugiego języka obcego w klasie VII i VIII ma wynieść 4 godziny tygodniowo. Wybór drugiego języka obcego nowożytnego do nauczania powinien być dogłębnie rozważony przez dyrektora szkoły, radę pedagogiczną i rodziców. Dokonując tego wyboru należy wziąć pod uwagę m.in. preferencje uczniów i rodziców, możliwości kadrowe szkoły, a także możliwość kontynuowania przez uczniów nauki wybranego języka na dalszych etapach edukacji. Proszę, aby wnioski w tym zakresie zgłaszać bezpośrednio do dyrektorów szkół podstawowych.

 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
Proszę odpowiedzieć czy w 2017 roku będzie utwardzana ulica Traugutta na odcinku od ulicy Polnej do Słonecznej ?
Panie Burmistrzu jest to chyba jedyna ulica o takiej szerokości czyli 16m tak zaniedbana w całym Serocku . Tą ulicą nie da się normalnie chodzić, latem kurz nie do zniesienia wiosną i jesienią błoto , glina do kolan proszę o pomoc wiernym wyborcom z ulicy Traugutta. Pozdrawiam Aneta (05.12.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aneto,
Trwają już prace związane z przygotowaniem inwestycji polegającej na budowie ul. Traugutta w Serocku. W bieżącym roku Gmina opracowała projekt techniczny dla tego zadania, a w pierwszej połowie przyszłego roku planuje się uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego przedsięwzięcia. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji możliwe będzie planowanie konkretnych terminów  robót budowlanych.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
remont fragmentu ul. Głównej w Stasim Lesie ma się ku końcowi, chcę za Pana pośrednictwem zwrócić uwagę na stan drugiego końca ulicy Głównej. Przez prowadzone prace cały ruch do Stasiego Lasu odbywał się od strony "zachodniej" przez co początkowy fragment ulicy wygląda katastrofalnie! Jedna część ulicy jest zapadnięta tak że na wysokości numerów 55 i 53 po małych nawet opadach tworzą się ogromne bezodpływowe kałuże, pobocze przy skrzyżowaniu z Prostą jest po prostu rozjeżdżonym błotem a kolorytu dopełnia pokrzywiony znak drogowy. Winne takiego stanu ulicy są auta ciężarowe wykonawcy przebudowy jaki i śmieciarki z ZUK które omijając wiszące gałęzie przemieszane z przewodami skutecznie rozjeździły "południową" stronę ulicy do takiego stopnia że już trudno jest tam przejść bez wchodzenia w głębokie błoto. Przypominam że na skrzyżowaniu Głównej i Prostej zatrzymują się autobusy szkolne, dzieci idące Główna są zmuszone uciekać na błotniste pobocze gdy ulicą jedzie auto a szczególnie jadąca środkiem ciężarówka omijająca gałęzie o których wcześniej wspominałem. Za Pana pośrednictwem proszę odpowiednie osoby o zwrócenie uwagi na ten odcinek Głównej gdyż ruch w tym miejscu jest naprawdę niebezpieczny.
Pozdrawiam serdecznie (Marek, 23.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku,
Wykonawca przebudowy ul. Głównej w Stasim Lesie został zobligowany do naprawy poboczy tej ulicy  w rejonie skrzyżowania z ul. Prostą. Jeżeli chodzi o zapadnięcie nawierzchni bitumicznej  należy zauważyć, że podobne uszkodzenia występują na całej długości niemodernizowanego odcinka ul. Głównej. W miarę możliwości miejsca takie będą naprawiane w ramach bieżącego utrzymania dróg w przyszłym roku, przy bardziej sprzyjających warunkach atmosferycznych.

 

Pytanie:
Dzień dobry,
Chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, co dzieje się obecnie w Woli Kiełpińskiej. Nowy chodnik i jezdnia - świetnie! Tylko czy ktoś pomyślał przy tym wszystkim o pieszych, w tym dzieciach uczęszczających do szkoły, które muszą pokonać pieszo ten odcinek? Obecnie kładziony jest asfalt przy całkowicie rozgrzebanym chodniku. Jest tam teraz piach, stara zepsuta kostka i krawężniki, ogólnie okropny bałagan i mnóstwo maszyn i ciężkich sprzętów na jezdni. Którędy zatem mają chodzić dzieci? Ostatnio po dwudniowych opadach deszczu dzieci, z plecakami ważącymi po 6kg wracały do domów rowami pełnymi wody! Na pamiątkę mamy już zapchany nos i chore gardło. A co z bezpieczeństwem? Codziennie drżę aby nic złego nie stało się dziecku, tym bardziej, że pogoda z dnia na dzień jest gorsza. Będę wdzięczna za zapoznanie się z sytuacją.
Mieszkanka (04.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Moniko,
Niestety każdy remont czy przebudowa w terenie już zagospodarowanym wiąże się z pewnymi utrudnieniami. Nie da się przeprowadzić robót budowlanych w rejonie pasa drogowego bez utrudnień w ruchu kołowym czy pieszym. Jednak jako współinwestor przedsięwzięcia serdecznie przepraszamy za powstałe uciążliwości wyrażając jednocześnie nadzieję, że przeprowadzone prace budowlane przyczynią się do wzrostu poziomu komfortu i bezpieczeństwa użytkowników wyremontowanej drogi. 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu.
Mam pytanie, czy jest planowana budowa chodnika albo ścieżki rowerowej w ulicy Nasielskiej w kierunku ulicy Moczydło w najbliższych latach?
(Darek, 08.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
ulica Nasielska w Serocku biegnąca w mieście jak również na dalszym odcinku - poza obszarem zabudowanym (aż do ul. Moczydło) stanowi drogę powiatową, dlatego też  jednostką właściwą do realizacji zadania polegającego na budowie chodnika lub ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi jest Starostwo Powiatowe w Legionowie. Na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada informacji jakoby zarządca drogi powiatowej planował w najbliższym czasie inwestycję tego typu.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w ul.Krótkiej w Borowej Górze. Dlaczego do tej pory nie został połączony odcinek między Nasielska a Długa co stanowi Ul.Krótka? Głównym problemem są wysokie opłaty za wywóz szamba ponad 200pln miesięcznie. Dodatkowo w ostatnim czasie cześć mieszkańców zaczęła notorycznie wylewac szambo na jedną z pustych i nieogrodzonych działek co może doprowadzić do skażenia środowiska, już nie wspominając o wierzornym smrodzie. Proszę określić ile jeszcze lat musimy się męczyć?
(Bogdan, 31.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
informuję, że z uwagi na techniczne uwarunkowania istnieje możliwość wybudowania zaledwie niewielkiego fragmentu kanalizacji w ul. Krótkiej w Borowej Górze, byłby to jednak odcinek niewiele dłuższy niż 150 m licząc od ul. Nasielskiej. Niestety rzędne wysokościowe kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Nasielskiej, do której miałoby nastąpić włączenie, nie pozwalają na skanalizowanie całej ulicy Krótkiej systemem grawitacyjnym. Byłoby to możliwe dopiero po wybudowaniu większego systemu kanalizacyjnego wraz z następną przepompownią. Na tę chwilę niestety nie planuje się tak dużego przedsięwzięcia w tamtym rejonie z uwagi na niedawno zakończoną inwestycję kanalizacyjną w miejscowościach Borowa Góra – Stasi Las, a także na zaplanowane na najbliższe lata obszerne inwestycje kanalizacyjne na pozostałym terenie gminy.

Pytanie:
Witam , Panie Burmistrzu!
Mieszkam w Serocku na ulicy Nasielskiej (za wiaduktem). Od roku cieszę się , że mogę mieszkać w tak malowniczym mieście gdzie jest bardzo dużo miejsc gdzie można wyjść z rodziną na niedzielny spacer. Jednak od pewnego czasu zastanawiam się czemu popełniłam ten błąd. Wracając do domu po drodze widzę śmierdzące kontenery , które są ciągle przeładowane śmierdzącymi odpadami zebranymi od mieszkańców Gminy Serock. Kiedy kontener stał przed wiaduktem w stronę Karolina nie czepiałam się i nie zwracałam uwagi , choć powinnam bo nawet jak był rozstawiony Cyrk Zalewski w ubiegłym roku nie można było posprzątać. Kiedy kontenery zabrała firma Błysk-Bis , która odbiera odpady cieszyłam się , że w końcu zrobili porządek. Jednak się szybko okazało , że kontenery zmieniły swoje miejsce pobytu przeniosły się na drugą stronę wiaduktu praktycznie pod mój dom! Jestem oburzona ignorancją ludzi pracujących na stanowiskach w Gminie odpowiedzialnych za ochronę środowiska w naszym mieście. Nie jest to moja prywatna posesja ale chociażby wypadało zapytać o zgodę jako mieszkającej najbliżej.kiedy zapytałam Pana odpowiedzialnego w firmie Błysk-Bis jakim prawem to ironicznie mi odpowiedział , że jest "dogadany z właścicielem i mogą tam stać a oni będą tam wozić odpady". Pytam Panie Burmistrzu jakim prawem gdzie są wszystkie pozwolenia , które trzeba posiadać prowadząc taką działalność np. na przeładownie. Może jest ktoś chętny żeby taki kontener staną pod jego domem Pan właściciel lub może osoba odpowiedzialna za kierowanie komórką o odpadach. Proszę o jak najszybsze usunięcie kontenerów z ulicy Nasielskiej.
Pozdrawiam Maria (17.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Mario,

Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące usunięcia kontenerów, które ustawione zostały na działce przy ulicy Nasielskiej w Serocku, uprzejmie informuję, iż firma odbierająca odpady została pisemnie upomniana o konieczności zabrania kontenerów z przedmiotowego miejsca, i jeszcze w dniu wczorajszym uprzątnęła kontenery.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu
W ostatnich dniach miasto Legionowo /nie gmina ani powiat/podało wiadomość o poczynaniach w celu zabezpieczenia przed zimą kilkudziesięciu bezdomnych, koczujących w różnych miejscach w mieście.A ilu bezdomnych jest w naszej gminie i jak "przyjazdna gmina Serock" chce im pomóc przed, prawdopodobnie, srogą zimą. Pozdrawiam serdecznie i proszę o odpowiedź również na tym forum.
Andrzej (11.11.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Pani Andrzeju,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku zapewnia pomoc na rzecz 8 osób bezdomnych w formie opłacania schronienia wraz z wyżywieniem w placówkach świadczących pomoc dla bezdomnych.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu. Chciałbym zapytać czy gmina ma w planach budowę utwardzonej nawierzchni ul. Zacisze w Serocku. Pokonanie pieszo tej ulicy idąc do przystanku autobusowego graniczy z cudem, droga to samo błoto i dziury pełne wody. Doraźne utwardzenie drogi wystarcza do pierwszych opadów deszczu i wszystko jest wypłukiwane a droga to bagno. Bardzo proszę o przyjrzenie się sprawie, gdyż problem pojawia się zarówno na jesieni jak i na wiosnę, gdzie opadów deszczu zazwyczaj jest najwięcej. W naszym mieście są ulice gdzie nawierzchnie bądź chodniki zmieniane były już po raz kolejny a inne ulice poza centrum miasta a w zasadzie to mieszkańcy czekają na drogę pozwalającą normalne jej użytkowanie. Dziękuję i pozdrawiam
(Mariusz, 30.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Niestety plany inwestycyjne gminy na najbliższe lata nie przewidują budowy ul. Zacisze w Serocku. Mając jednak świadomość złego stanu technicznego dróg gruntowych po długotrwałych opadach deszczu Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku dwa razy w ciągu roku przeprowadza zabiegi z zakresu bieżącego utrzymania i napraw cząstkowych dróg. W pierwszym tygodniu listopada nawierzchnia ulicy Zacisze została poddana doraźnemu remontowi, który wyraźnie poprawił jej stan techniczny.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Chciałem się spytać czy realizacja przebudowy ulicy Głównej w miejscowości Stasi Las przebiega zgodnie z projektem . A wytłumaczę dlaczego mam wątpliwości ponieważ zauważyłem że na środku wybudowanego chodnika stoi słup telefoniczny , skrzynki gazomierzowe znajdują się też na środku chodnika i prawdopodobnie są do przesunięcia ale dlaczego zostały obłożone kostką chodnikową tego nie mogę zrozumieć , pytam się też dlaczego wykonywane są dwa chodniki po obu stronach jezdni, czy jeden by nie wystarczył , przecież w ten sposób zastała zwężona jezdnia a jej szerokość nie pozwala aby minęły się dwa samochody ciężarowe, kierowcy na pewno będą jeździć po krawężnikach . Przy tej ulicy istnieje firma ZUK a samochody ciężarowe jeżdżą codziennie
Dariusz (24.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie realizowana jest zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Odnośnie wspomnianych przez pana skrzynek gazowych informuję, ze zgodnie z warunkami określonymi przez Polską Spółkę Gazownictwa (gestora sieci) jedynie podmiot wskazany przez PSG i działający pod jej nadzorem mógł dokonać przebudowy wspomnianych skrzynek a termin tych prac nie był zależny o generalnego wykonawcy. Na dzień dzisiejszy skrzynki zostały już przebudowane. Jeśli chodzi o słup teletechniczny na końcu projektowanego odcinka, jak słusznie Pan zauważył, został ustawiony niewłaściwie,  jednak wykonawca dokonał już zmiany jego lokalizacji na tę właściwą – zgodną z dokumentacją techniczną. Pragnę Pana w tym miejscu zapewnić, że prace budowlane są nieustannie nadzorowane, wszelkie usterki, które z uwagi na technologię robót muszą być usunięte niezwłocznie, są przez wykonawcę usuwane, te natomiast, które można usunąć na późniejszym etapie realizacji zadania pozostawiono, aby ich kosztem nie opóźniać prac związanych z budową nawierzchni. Niemniej zapewniam, że zamawiający nie dopuści do rozpoczęcia czynności odbiorowych bez usunięcia wszelkich usterek i braków. Odnosząc się natomiast do kwestii chodnika, proszę zauważyć, że wykonano chodnik jednostronny na całym odcinku. Jedynie w początkowej części (od strony drogi krajowej) na odcinku niespełna 60m zaprojektowano chodnik obustronny z uwagi na planowaną lokalizację przystanku autobusowego i  przejścia dla pieszych. Jeśli natomiast chodzi o szerokość jezdni, która budzi Pana wątpliwości, pragnę zapewnić, że jest ona zgodna z wymaganiami dla dróg klasy D, którą stanowi ul. Główna. Parametry geometryczne elementów infrastruktury zostały zbadane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami przez organ architektoniczno – budowlany w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pytanie:
Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy możliwe jest (chciażby w 2017 r.) poprawienie stanu ulicy Popowskiej w Kani Nowej? Bieżące naprawy za pomocą zasypywania dziur żwirem nic nie dają, czy znalazłyby się środki na porządne utwardzenie nawierzchni. Ten temat był już wielokrotnie poruszany.
Pozdrawiam Dariusz (20.10.2016 r.)

Odpowiedż:
Szanowny Panie Dariuszu,
niestety na dzień dzisiejszy w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata nie ma inwestycji polegającej na przebudowie ul. Popowskiej w Kani Nowej. Zwracam w tym miejscu uwagę na fakt, że wykonanie utwardzenia w postaci budowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej, czy bitumicznej wymaga przeprowadzenia odpowiednich prac projektowych oraz uzyskania odpowiednich zezwoleń. Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie nawierzchni utwardzonej wiąże się z obowiązkiem zaprojektowania takiej nawierzchni zgodnie z obowiązującymi przepisami, których nie ma możliwości spełnienia przy obecnej szerokości pasa drogowego ul. Popowskiej (obecna szerokość niejednokrotnie nie osiąga nawet 4 m). Oczywiście istnieje możliwość zaprojektowania i wybudowania drogi czy ulicy w trybie tzw. „specustawy drogowej”, wiąże się to jednak z koniecznością przeprowadzenia wywłaszczeń w obrębie nieruchomości przylegających do projektowanej drogi. Niestety koszty realizacji takiej inwestycji są bardzo wysokie, w związku z czym podjęcie decyzji o jej rozpoczęciu wymaga przeprowadzenia gruntownych przemyśleń i analiz pod kątem możliwości finansowych gminy.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
zwracam się do Pana w imieniu swoim i mieszkańców Stasiego Lasu. Cieszy nas fakt, że rozpoczęła się modernizacja drogi przy ul.Głównej, jednakże zaczyna zastanawiać i niepokoić to czy po drodze będzie można swobodnie jeździć? Obecnie po wbudowaniu krawężników droga jest tak wąska, że z ledwością mijają się dwa samochody osobowe jadące z przeciwka. W takim przypadku nieuniknione jest zaczepienie się lusterkami. Czy chodnikiem będzie chodziło aż tylu pieszych, że niezbędne było wybudowanie go z obu stron ulicy? Wcześniej nie było chodnika i ludzie jakoś dawali sobie radę a teraz zarządziliście by był on z obu stron kosztem zwężenia jezdni pomimo, że był zabrany pas ziemi na poszerzenie drogi. Czy pomyślał ktoś jak będzie wyglądało minięcie się np. autobusu lokalnego ze śmieciarką firmy Pana Goźlińskiego? Skoro osobowe auta mają problem to ciężarowe będą wjeżdżały na chodnik co grozi zniszczeniem krawężników, zniszczeniem opon czy felg w autach osobowych, zawadzeniem się lusterkami, a w najgorszym przypadku potrąceniem pieszych.... Czy nie wystarczyłby chodnik po jednej stronie i szersza droga do swobodnego przejazdu? Kto robi te projekty i kto zatwierdza i godzi się na takie rzeczy? Czy Ci ludzie nie mają wyobraźni? A może Gmina ma za dużo pieniędzy by później płacić za wszelkie poprawki. Ponadto czy skrzynka gazowa będąca na środku chodnika ma być ozdobą? Czy miną wybuchową czekającą, aż ktoś wjedzie na nią autem?
Mamy nadzieję, że przemyśli Pan zaistniałą sytuację i zarządzi stosowne zmiany zanim roboty dobiegną końca.
Z poważaniem,
Andrzej i mieszkańcy miejscowości Stasi Las (31.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Zaprojektowana szerokość ul. Głównej w Stasim Lesie jest zgodna z wymaganiami odpowiednich  przepisów technicznych. Warto zauważyć, że obecnie ruch odbywa się po podbudowie z kruszywa przy znacznie wyniesionych krawężnikach i niewyregulowanych wysokościowo studniach kanalizacyjnych, co sprawia wrażenie niedostatecznej szerokości, jednak po wykonaniu warstw bitumicznych i oznakowania poziomego uczestnicy ruchu drogowego nie będą już odczuwali dyskomfortu  związanego ze zbyt wąską nawierzchnią. Odnosząc się natomiast do kwestii chodnika, proszę zauważyć, że wykonano chodnik jednostronny na całym odcinku. Jedynie w początkowej części (od strony drogi krajowej) na odcinku niespełna 60m zaprojektowano chodnik obustronny z uwagi na planowaną lokalizację przystanku autobusowego i  przejścia dla pieszych. Odpowiadając na Pana wątpliwości co do poprawności projektu budowlanego i jego zgodności z obowiązującymi przepisami informuję że zostało to zweryfikowane  Parametry geometryczne elementów infrastruktury zostały zbadane pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami przez organ architektoniczno –budowlany w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pytanie:
Witam. Ponawiam swoje pytania o zawłaszczanie przez Yacht club i Narvila ścieżek edukacyjnych nad Zalewem i ogranicznie na nich ruchu rowerowo pieszego? Nie wiem czy Państwo wiedzą że Nieporęt organizuje bieg niepodległości, oczywiscie tego samego dnia co Serock, czyżby propozycja biegu wokół Zalewu zaczęła kiełkować- coraz więcej ludzi biega, jeździ na rowerze, teren jest, dogadać się chyba można wśród innych miejscowości, i most, mostek , prom ? nie wiem -przez Bug mógłby powstać, Unia pewnie by pomogła, nie znam się ale może.
Pozdrawiam Dariusz (26.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,
Dziękuję Panu bardzo za wyrażone w poprzednim e-mailu słowa uznania dla urządzonych przez gminę ścieżek edukacyjnych pieszo – rowerowych wzdłuż wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego. Jednocześnie dziękuję za zasygnalizowanie przez Pana problemów wynikających z ograniczeń w korzystaniu ze ścieżki spowodowane działalnością ośrodków położonych wzdłuż trasy ścieżki. Już po Pana pierwszym sygnale zajęliśmy się wnikliwie wyjaśnianiem tematu. Teren, po którym poprowadzona została ścieżka jest użyczony gminie  przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, więc zgłaszane przez Pana sygnały nie powinny mieć miejsca, niemniej jednak faktycznie tak jest jak Pan pisze. Gdy tylko wyjaśnimy temat do końca, zostanie Pan o tym niezwłocznie poinformowany. W kwestii biegu niepodległościowego to uprzejmie informuję, iż XIV Serocki Bieg Niepodległości odbył się w dniu 30 października, natomiast gmina Nieporęt swój I Bieg Niepodległości organizuje w dniu 11 listopada.    

 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu
Bardzo proszę ponownie o odpowiedź na moje pytanie dotyczące przystanków przy ulicy Warszawskiej w Serocku autobusów zielonej linii. Czy jest szansa przeniesienia przystanku z Norwida na Mickiewicza, byłyby bardziej sprawiedliwe odległości między przystankami. Jest przystanek przy rondzie, przy Norwida i przy Cmentarzu. Odległości są jakby niesprawiedliwie różne. Z ulicy Stokrotki i Mickiewicza dużo dzieci dojeżdża do szkoły. Pozdrawiam
(Marta, 14.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Pani Marto,
W związku z Pani zapytaniem odnośnie lokalizacji przystanków autobusowych na ul. Warszawskiej w Serocku, informuję, iż opracowanie projektowe dotyczące przebudowy głównych arterii naszego miasta, przygotowane przez Referat Przygotowania i Realizacji UMiG Serock,  przewiduje wykonanie przystanku autobusowego wraz z zatokami  na wysokości ul. Mickiewicza.
Inwestycja drogowa zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez gminę dofinansowania w ramach tzw. „Schetynówki”.

 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
Chciałbym poruszyć sprawę, że w Pańskiej Gminie jest łamane prawo budowlane .
Szanowny Panie Burmistrzu zakupiłem nieruchomość na której do dnia dzisiejszego nie mogę otrzymać pozwolenia na budowę ponieważ zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania nie spełniam warunków i wszystko rozumię .Tylko jednego nie rozumie jak w Pańskiej Gminie mógł Pan i Pańscy pracownicy dopuścić w Łasze przy ulicy Mazowieckiej do tylu samowoli budowlanych cały pas na działkach RZGW jest zabudowany i ani jeden budynek nie jest pobudowany z pozwoleniem na budowę proszę koniecznie zatrzymać ten proceder samowoli ponieważ następne dziłki są nie prawnie grodzone i zaraz powstaną kolejne '' budy'' zasłaniające widok na Narew.
(Waldemar, 16.10.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że Burmistrz Miasta i Gminy Serock nie jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie. Wszelkie sprawy z zakresu budownictwa i architektury, w tym wydawanie pozwoleń na budowę, na terenie naszej gminy prowadzi Starosta Powiatu Legionowskiego z siedzibą przy ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo. Z treści pytania wynika, że na przedmiotowym terenie Pana zdaniem istniejące budynki powstały z naruszeniem przepisów Prawa Budowlanego. Jeżeli posiada Pan wiedzę jakie konkretnie budynki zostały wybudowane bez pozwolenia należy ten fakt zgłosić organowi właściwemu tj. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Legionowie, ul. gen. W. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Bardzo proszę o informację, czy kiedykolwiek będzie możliwa inwestycja polegająca na doprowadzeniu instalacji gazu ziemnego do miejscowości znajdujących się "za wodą" Łacha, Gąsiorowo, Kania itd. Bardzo proszę o informację w tym zakresie. Moje pytanie o to, wysłane na wiosnę tego roku, pozostało bez odpowiedzi.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
(Robert, 30.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Gmina nie realizuje inwestycji z zakresu budowy sieci gazowych i nie posiada wiedzy na temat planów inwestycyjnych z tego zakresu dla obszaru Łachy, Gąsiorowa, Kani Nowej i Kani Polskiej. Jednostką zajmującą się budową i eksploatacją sieci na terenie gminy Serock jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji proszę z wrócić się do wskazanego wyżej podmiotu.   

 

Pytanie:
Dołączam się do interwencji dotyczącej pozostawania worków na śmieci przez firme odbierającą odpady. Worki zostawiane są wedle woli wywożących a nie potrzeb. I nie jest dokładnie tak ze worki można odebrać osobiście z zakładu na ul. Nasielskiej. Wielokrotnie ich brakuje. Największy problem jest z workami biodegradowalnymi. Kilkakrotnie nie były ani zostawwione ani nie było ich zapasu w zakładzie gospodarki odpadami.
(Karina, 6.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Karino,
W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące kwestii pozostawiania worków na wymianę na odpady informuję, że zwrócono się do firmy zajmującej się odbiorem odpadów o zajęcie stanowiska w sprawie. Uzyskaliśmy odpowiedź, w której Wykonawca zapewnia, że „pracownicy są zobligowani do zostawiania takiej samej ilości worków jaka została przez nich odebrana”. Pracownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  wielokrotnie przekazują Wykonawcy uwagi dotyczące pozostawiania worków „na wymianę” w dniu odbioru odpadów biodegradowalnych czy też segregowanych. Stwierdzenie, że w siedzibie Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej nie można odebrać worków, bo wielokrotnie ich brakuje, nie do końca jest prawdziwe. W okresie wakacyjnym , ze względu na dużą ilość osób odbierających worki (mieszkańcy, działkowicze), mogło się zdarzyć, że w danym dniu worków zabrakło, lecz nie było to zdarzenie długotrwałe.

 

Pytanie:
Szanowny Panie.
Niedługo minie kolejny rok odkąd działają zasady odbioru śmieci w systemie segregowania. I może najwyższy czas zastanowić się bardzo poważnie nad częstotliwością odbioru odpadów zielonych. Jesteśmy jedyną gmina jaką znam, która w okresie letnim w czasie, kiedy trawniki kosi się co 7-14 dni odbiera je co 2 miesiące i to tylko w okresie od maja do listopada. Czyżby od grudnia do kwietnia obowiązek segregacji nie istniał? Dlaczego większość gmin odbiera takie odpady co 2 tygodnie, nieliczne raz w miesiącu. Czy wie pan co jest w worku z trawą po 60 dniach stania na słońcu? Proszę sprawdzić.
Przez taki okres przygotowanych mam do oddania około 30 worków z trawą i innymi odpadami biodegradowalnymi. Smród zgniłej trawy na kilka metrów wokół się rozchodzi. Jak juz wreszcie worki zostaną odebrane Panowie zostawiają nowych worków 10 ( jak się uda, bo zdarzały się przypadki,że mniej). I nie pomagaja interwencję. Takie maja zarządzenie i tyle. W MGZGK, gdzie pojechałem po brakujące worki również dostałem tylko 10. I zostałem potraktowany tekstem, ze jak mi się skończą, to mogę sobie przyjechać jeszcze raz. Uważam, a nie jest to tylko moja opinia, że przynajmniej w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania odpadów zielonych powinna być co 14-30 dni. Proszę się nad tym zastanowić i postawić w naszej sytuacji.
Pozdrawiam, Rafał (4.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące kwestii częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych informuję, że w 2017 roku odpady biodegradowalne będą odbierane częściej (1 x kwiecień, 2 x maj, 2 x czerwiec, 1 x lipiec, 1 x sierpień, 1 x wrzesień, 1 x październik, 1 x listopad). Odnosząc się do pozostawiania worków na wymianę na odpady informuję, że zwrócono się do firmy zajmującej się odbiorem odpadów o zajęcie stanowiska w sprawie. Uzyskaliśmy odpowiedź, w której Wykonawca zapewnia, że „pracownicy są zobligowani do zostawiania takiej samej ilości worków jaka została przez nich odebrana”. Pracownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  wielokrotnie przekazują Wykonawcy uwagi dotyczące pozostawiania worków na wymianę w dniu odbioru odpadów biodegradowalnych czy też segregowanych. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy w Serocku prowadzi Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73. Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do w/w jednostki. Zgłoszone uwagi i reklamacje są na bieżąco wyjaśniane.

Pytanie:
Witam serdecznie!
Jestem mieszkańcem Borowej Góry. Mam pytanie odnosnie planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji drogowej oraz jej zakresu , związanej z przebudową ul. Długiej, na granicy Stasiego Lasu i Borowej Góry.
Pozdrawiam,
(Radosław, 06.09.2016)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Zadanie inwestycyjne dotyczące ul. Długiej w miejscowości Borowa Góra/Stasi Las zakłada budowę dwukierunkowej jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika oraz oświetlenia drogowego na odcinku od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Nasielską.
Jako pierwszą do realizacji zaplanowano przebudowę ul. Głównej w Stasim Lesie. Dopiero po jej zakończeniu gmina będzie się starała  zabezpieczyć środki finansowe na realizację przebudowy ul. Długiej.
Termin realizacji inwestycji jest jednak uzależniony od możliwości finansowych gminy oraz poziomu dofinansowania inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych, o które gmina aplikuje.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Pisze w sprawie budowy chodnika w stasim Lesie na ul: Głównej i chciałabym się dowiedzieć czemu chodnik będzie tylko w tak krótkiej odległości? biorąc pod uwagę ruchliwość ulicy ponieważ jest tu duży sklep wychodząz dziećmi na Space bądź na rower trzeba schodzić na pobocze i umożliwiać przejazd przejezdzajacym samochodom, gdzie w takim razie bezpieczeństwo dzieci wychodzą na autokar szkolny bądź idąc na przystanek muszą chodzić po "ogrodzeniach" bo jadący autem nie zwracaja na to uwagi liczy się tylko to ze drogą jest dla nich A czasem potrafią otworzyć szybę i wyzwac ze ktoś nie potrafi chodzić... czasem warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo bo ten kawałek chodnika nic nie da i to tylko strata budżetu miasta. Pozdrawiam
(Klara, 05.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Oczywiście mamy świadomość konieczności budowy chodnika nie tylko na 430 m ul. Głównej ale także na jej dalszym odcinku. Jednak z uwagi na małą szerokość pasa drogowego, nie ma możliwości wybudowania tylko chodnika bez dokonania przebudowy całej jezdni (konieczne jest dokonanie przejęcia fragmentów przyległych nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego). Ponadto zaznaczyć należy, że założeniem inwestora jest realizacja przebudowy ul. Głównej tylko na odcinku gdzie istnieje już sieć kanalizacji sanitarnej (tj. właśnie na odcinku około 430 m). Dalszy odcinek ul. Głównej będzie przebudowany dopiero po wyposażeniu następnych obszarów miejscowości Stasi Las w sieć kanalizacyjną. 

Pytanie:
Dzień dobry Panie Burmistrzu,
Moje pytanie dotyczy placu zabaw dla Przedszkola przy Szkole w Woli Kiełpińskiej, który znajduje się obok Domu Nauczyciela. Czy są jakieś plany na jego modernizację? Dziękujemy za piękny plac zabaw znajdujący się za boiskiem, ale dla takich maluszków jest to zbyt daleko na codzienne wyjście, chociażby ze względu na brak toalet. Wiem od rodziców, że jeśli jest taka potrzeba to musi ktoś ze szkoły po to dziecko przyjść (Pani nie może zostawić reszty grupy) i dopiero zaprowadzić do toalety. Jest to daleko i jest to dosyć dużym problemem. Stary plac zabaw jest bliziutko ale nie jest tak fajny i przede wszystkim tak bezpieczny jak ten nowy.
Będę wdzięczna za odpowiedź.
(Monika, 22.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Moniko,
jeśli chodzi o plac zabaw dla Przedszkola w Woli Kiełpińskiej obok Domu Nauczyciela to uprzejmie informuję, iż z uwagi na jego lokalizację (w otoczeniu dróg dojazdowych) i niewielki teren zdecydowaliśmy się na urządzenie placów zabaw w innych miejscach tj. za boiskiem szkolnym duży plac zabaw oraz „mini plac zabaw” usytuowany pomiędzy przedszkolem a salą gimnastyczną. W związku z powyższym nie planujemy modernizacji tego placu zabaw.

 

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu
w dniu dzisiejszym o godz. piątej trzydzieści - 5.30 Panowie z kosami spalinowymi rozpoczęli z potwornym rykiem koszenie trawy.
Jest niedopuszczalne żeby tak ogromny hałas fundować mieszkańcom w czasie ciszy nocnej. Proszę pouczyć kategorycznie firmę odpowiedzialną za koszenie w jakich godz. można tak hałasować, a w jakich jest to zabronione. Po godz. 6.15 wszystko ucichło. Niestety wiele osób było zmuszonych zerwać się o 5.30, bo nawet przy szczelnie zamkniętych oknach ryk kos spalinowych był nie do zniesienia. Incydent miał miejsce w Jadwisinie w dn. 05.09.2016 bladym świtem o 5.30.
(Donata, 5.09.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Donato!
W odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie informuję, że firma REMONDIS wykonująca usługę koszenia na terenie naszego miasta i gminy została pouczona, aby nie wykonywać tej usługi w godzinach od  22:00 do 06:00. Przedstawiciel Firmy zobowiązał się do przestrzegania tego zakazu.


 

Pytanie:
Witam,
Mam pytanie czy teraz jak już wiadomo jak będzie szła ścieżka z Jadwisina do Zegrza Płn. to będzie zezwolenie na wycinkę wszystkich drzew na skarpie na odcinku od przepompowni do Zegrza oraz zamknięcie dojścia do wody bo właściciele się po grodzą?
Na tą chwilę dwóch właścicieli gruntów zrobiło czystkę ze wszystkimi drzewami. I tak zastanawiam się od kiedy Gmina jest taka szczodra w zezwoleniach na wycinkę drzew. Przecież te drzewa trzymają całą skarpę w ryzach teraz niech nadejdą długotrwałe deszcze i mieszkańcy, którzy są wyżej popłyną razem ze skarpą do zalewu.
Dodatkowo dla mnie jest to absurd bo znajomy nie dostał zezwolenia na wycięcie tylko jednego drzewa chorego. Bardzo proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
(10.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo turystyczna z Jadwisina do Zegrza nie będzie biegła wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego. Zaplanowana jest ona na odcinku od ul. Ogrodowej w Jadwisinie do ul. Juzistek w Zegrzu. W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew o znaczących walorach przyrodniczych a jedynie usunięcie krzewów i  nielicznych drzew owocowych.

Jeżeli chodzi o kwestię wydawania zezwoleń na usunięcie drzew, informuję, że usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.) może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie:

- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

-drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

Każdy wniosek, który wpłynie do Urzędu Miasta i Gminy Serock o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów jest wnikliwie sprawdzany pod kątem celowości podczas oględzin w terenie. Podczas wizji lokalnej, szacowany jest także wiek drzew, stan zdrowotny, wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się w pobliżu drzewa oraz wartość przyrodniczą poszczególnych gatunków drzew. Z Pani wiadomości nie można jednoznacznie wywnioskować, którzy właściciele usunęli wszystkie drzewa w ramach „czystki” i jakie to były drzewa lub krzewy oraz czy była wymagana zgoda na ich usunięcie, a także co było przyczyną nieudzielenia zezwolenia Pani sąsiadowi.

Pytanie:
Dzień dobry,
mam pytanie w sprawie przebudowy ulicy Długiej w Borowej Górze (ulica miała zostać poszerzona i miał powstać chodnik), kiedy zaczną się prace. Jest tam naprawdę wąsko i niebezpiecznie dla przechodnia, praktycznie nie ma tam żadnego pobocza, a niestety ulica jest bardzo ruchliwa przez zjazd (wiadukt) z ulicy Warszawskiej właśnie na ulicę Długą.
(Grażyna, 18.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W ubiegłym roku opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Długiej w Borowej Górze, na początku bieżącego roku uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na duży koszt przedsięwzięcia, Gmina stara się o uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych uwarunkowane będzie przyznaniem środków zewnętrznych na ten cel.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
chciałbym zgłosić problem z workami na odpady segregowane, które odbiera i pozostawia firma Błysk Bis. Często się zdarza, iż przy odbiorze w Stasim Lesie dostajemy mniej worków żółtych, niż wystawiliśmy. Efekt jest taki, że musimy w markecie dokupować worki żółte. Będąc na urlopie podczas zbiórki 21 lipca specjalnie byłem obecny przy odbiorze odpadów. Panowie odbierający odpady na 6 worków wystawionych zostawili 4. Na pytanie dlaczego nie 6 odpowiedzieli, że "więcej nie mają, ale zostawiają 2 więcej niebieskich na papier, bo to nie ma znaczenia". Rozumiem, że raz mogłoby zabraknąć im worków, ale ta sytuacja się powtarza. Niestety apogeum było 18 sierpnia, gdyż Panowie nie pozostawili nam żadnego worka (niebieskiego, zielonego czy żółtego)! Z racji, iż byłem w pracy nie dowiedziałem się dlaczego...Teraz muszę kupić worki na wszystkie materiały segregowane w markecie - mam sobie koszt worków odliczyć od opłaty jaką 4 razy w roku ponoszę za odbiór odpadów?
(Sylwester, 21.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Sylwestrze,
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące kwestii pozostawiania worków na wymianę na odpady segregowane informuję, że zwrócono się do firmy zajmującej się odbiorem odpadów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii. Uzyskaliśmy odpowiedź, w której Wykonawca zapewnia, że „pracownicy zawsze starają się zostawiać tyle worków ile zabierają. Sytuacje, w których zostawiają inny kolor worka niż powinni mogą się zdarzać, ale jest to wyłącznie jednorazowe zdarzenie spowodowane brakiem danego koloru”. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy w Serocku prowadzi Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73. Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do w/w jednostki. Zgłoszone uwagi i reklamacje są na bieżąco wyjaśniane. Jednocześnie informuję, że nie ma potrzeby kupowania worków we własnym zakresie, worki na odpady segregowane można odebrać w siedzibie MGZGK (Serock, ul. Nasielska 21) pon-pt. w godzinach 7-15, a także na terenie PSZOK (Serocku, ul. Nasielska 21) codziennie w godzinach 7-17.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu, czy znalazłyby się pieniądze w budżecie gminy na wymianę metalowych schodów, prowadzących dolinką ,na ul. Rybaki , na wprost cmentarza, nie pamiętam jaka to ulica. Chodzi mianowicie o to , że schody są po pierwsze bardzo zniszczone , strome ,niebezpieczne dla starszych osób i przede wszystkim ,nie ma możliwości zjazdu- podjazdu dla wózka ,czy innego pojazdu. bardzo przydałyby się takie schody z łagodniejszym spadkiem i najlepiej betonowe. Chcę dodać ,że jest to droga dość często uczęszczana przez mieszkańców ul Rybaki i również bardzo turystyczna dla przyjezdnych. Dziękuje i mam nadzieję otrzymać odpowiedź na moje pytanie.
(Katarzyna, 4.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Geometria schodów łączących ul. Rybaki z ul. H. Sienkiewicza uwarunkowana jest istniejącym ukształtowaniem terenu oraz sposobem zagospodarowania przyległych nieruchomości. Dlatego też ich  przebudowa w sposób przez Panią sugerowany (złagodzenie nachylenia, budowa zjazdów dla wózków dziecięcych)  wiązałaby się z zaangażowaniem dużych środków finansowych.  Dlatego też Pani prośba zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Serocku jako wniosek do budżetu na rok 2017 lub lata następne. W przypadku nie ujęcia zadania związanego z przebudową przedmiotowych schodów w planach inwestycyjnych na lata następne, zlecone zostanie  przeprowadzenie zabiegów z zakresu bieżącego utrzymania i konserwacji mających na celu poprawienie stanu technicznego schodów o których Pani pisze.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
proszę o wyjasnienie, kto i na jakiej podstawie wydał zezwolenie (o ile takie było wydane), na wycinkę drzew w Zegrzu, w obrębie ulicy Drewnowskiego (nad Zalewem). Przede wszystkim interesuje nas (członków wspólnot) proceder wycinania niemal 100-letnich drzew (topole, wierzby). Jednocześnie nadmieniam, iż pytanie dotyczące powyższego procederu (wraz ze zdjęciami), wystosowane zostało do Departamentu Ochrony Przyrody oraz Departamentu Zarządzania Środowiskiem w Ministerstwie Środowiska.
Z Poważaniem
(Tomasz, 18.08.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,
Odpowiadając na Pana wiadomość z dnia 18 sierpnia 2016 r. uprzejmie informuję że właściciel działki położonej w obrębie ul. Drewnowskiego (nad Zalewem) posiada zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości (decyzja 310/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.). Właściciel złożył wymagany prawem wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wraz z niezbędnymi załącznikami, następnie wniosek został zweryfikowany pod kątem celowości złożenia podczas oględzin w terenie. Podczas wizji lokalnej oszacowany był wiek drzew i ich stan zdrowotny oraz wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia znajdującego się w pobliżu drzew. Drzewa, na które właściciel uzyskał zezwolenie na usunięcie były w złym stanie fitosaitarnym, posiadały dużą ilość posuszu, były połamane i uszkodzone podczas działania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Część z drzew znajdowała się wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego graniczącego ze zbiornikiem wodnym, z uwagi na stan zdrowotny stwarzały one zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.  W związku z powyższym zasadne było wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu w/w nieruchomości. Jednocześnie informuję, że drzewa których stan zdrowotny jest zadowalający pozostaną na nieruchomości. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że usunięcie drzewa z terenu nieruchomości zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz. 1651 z późn. zm.) może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez burmistrza na wniosek posiadacza nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości, co w tym przypadku zostało spełnione.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Pisze z zapytaniem w sprawie przebudowy ulicy Głównej w Stasim Lesie, w związku z zamieszczonym artykułem w Serockim Informatorze: "17.06.2016 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Głównej w Stasim Le-sie. Otwarcie ofert zaplanowano na 8 lipca bieżącego roku. Przedmiotem przetargu jest przebudowa drogi gminnej Nr 180422 W na odcinku 437 mb począwszy od połącze-nia z drogą serwisową w ciągu drogi krajo-wej Nr 61." Chciałabym się dowiedzieć czemu zostanie tylko przebudowana na odcinku 437mb tak samo jak chodniki i kanalizacja? Mieszkam dalej niż wpisana jest ta odległość i chcę wiedzieć dlaczego tak to wszystko wygląda. Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
(Klaudia, 14.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w Stasim Lesie została wybudowana na odcinku około 430m licząc od skrzyżowania z droga krajową ze względu na uwarunkowania techniczne. Z uwagi na specyfikę kanalizacji grawitacyjnej kanał główny układa się z określonym spadkiem na tak długim odcinku, dopóki możliwe jest zachowanie minimalnego wymaganego zagłębienia, a także zapewnienie możliwości odprowadzenia ścieków z przyległych nieruchomości w sposób grawitacyjny. W związku z powyższym, kanał odprowadzający ścieki w kierunku ul. Warszawskiej, można było wybudować tylko na długości około 430m. Dalszy odcinek ul. Głównej będzie mógł być skanalizowany dopiero pod warunkiem wybudowania bardziej skomplikowanego systemu kanalizacji sanitarnej wyposażonego w przepompownię ścieków.
Odnosząc się natomiast do założeń przebudowy ul. Głównej informuję, że wynikają one właśnie z lokalizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Przemyślanym działaniem było projektowanie nowej nawierzchni drogowej wyłącznie na długości istniejącej sieci. Dalszy odcinek ul. Głównej będzie przebudowany dopiero po wyposażeniu następnych obszarów miejscowości Stasi Las w sieć kanalizacyjną

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy na ulicy Sosnowej w Borowej Górze przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej?
(Filip, 26.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Z przykrością muszę stwierdzić, że na dzień dzisiejszy nie ma planów skanalizowania ul. Sosnowej w Borowej Górze. Wiąże się to z uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznymi, z których wynika brak możliwości wybudowania przedmiotowej kanalizacji bez budowy przepompowni ścieków a także znacznie rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla całego obszaru. Jednocześnie zapewniam Pana, że sieć kanalizacji sanitarnej na terenie naszej Gminy jest nieustannie rozwijana, dlatego też należy zakładać, że taka inwestycja jest możliwa do zrealizowania w przyszłości.

 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu

Chciałbym poruszyć kilkukrotnie już sygnalizowany przez mieszkańców zarówno (w korespondencji jak i na spotkaniach) problem dotyczący ul. Brzozowej w Borowej Górze.

Od momentu zakończenia budowy obwodnicy Serocka i likwidacji wjazdu do Borowej Góry od ul. Lipowej (bezpośrednio z trasy 61) borykamy się z problemem wzmożonego ruchu na ul. Brzozowej, związanego z tym znacznego pogorszenia stanu bezpieczeństwa nas i naszych dzieci,obecnego wszędzie kurzu i pyłu z materiałów którymi już wielokrotnie była wyrównywana droga (i które prawdopodobnie mogą mieć wpływ na nasze zdrowie, a na pewno ma wpływ na pogorszenie komfortu mieszkania) oraz hałasu.

Krótko opiszę te problemy:

1. Bezpieczeństwo
Pomimo ograniczenia prędkości na tej drodze do 30 km/h niestety mało kto przestrzega tej prędkości -mieszkańcy dojeżdżający dalej, ale szczególnie firmy kurierskie gnają po drodze ze znacznie większą prędkością zostawiając za sobą tumany kurzu. Rozpędzone auta to również wzmożony hałas i niebezpieczeństwo w godzinach nocnych gdzie część oświetlenia na ulicy jest wyłączona i pędzący kierowcy mają ograniczoną widoczność.
Ulica na chwilę obecną nie jest szeroka (samochody osobowe wymijając się muszą prawie zjeżdżać na pobocze) i przy ograniczonej widoczności strach jest wyjść z posesji przez furtkę żeby nie wejść pod pędzący samochód. O ile osoba dorosła jeszcze spojrzy i jest w stanie odskoczyć, to z dziećmi już może być różnie…. Warto się temu problemowi przyjrzeć bliżej zanim dojdzie do tragedii, gdyż wtedy zajmą się tym już uprawnione instytucje. Podkreślam to gdyż jak pisałem temat był wielokrotnie już poruszany (również w listach do Pana Burmistrza zamieszczonych na stronie internetowej widziałem taką korespondencję), ale do tej pory nikt się nim nie zajął.

2. Dziury,kurz i hałas
Droga była już wielokrotnie podsypywana jakimiś bliżej niesprecyzowanymi (nie znanymi mi) materiałami, a czasami jest tylko równana. Takie zabiegi jednak kompletnie nie spełniają swojej funkcji. Ze względu na wzmożony ruch droga jest w miarę równa jedynie do pierwszego opadu deszczu, później pojawiają się spowrotem dziury. Skupia się to na tym że kilka dni jest równo, później jeździmy przez kilka miesięcy po dziurach…
A poziom tej drogi zaczyna się niepokojąco podnosić w stosunku poziomu posesji.

Drugim aspektem jest wszędobylski kurz, pył i hałas. Przy znacznych prędkościach aut poruszających się pod drodze kurz i pył utrzymuje się w powietrzu przez prawie cały czas, szczególnie jest to uciążliwe w okresie letnim. Osadza się on wszędzie, na samochodach, oknach i w domu.
Oprócz tego że wszystko trzeba czyścić znacznie częściej, to mamy obawy o wpływ tego pyłu na nasze zdrowie, gdyż nie wiemy jakie materiały i jakiego pochodzenia były wysypywane na tę drogę. Powiem więcej - nie tylko mamy obawy, ale już wiemy że ten pył i kurz ma wpływ na nasze zdrowie, gdyż moje dzieci już zaczęły być leczone pod kątem alergicznym (konieczność przyjmowania leków).
Temat jest już na tyle poważny, że zastanawiamy się nad zgłoszeniem sprawy do odpowiednich urzędów, w celu zbadania próbek tego pyłu i określenia jego wpływu na zdrowie mieszkańców, a szczególnie naszych dzieci. Skutki finansowe takich badań mogą być dla gminy znacznie większe niż zajęcie się wreszcie tym problemem.

Podsumowując, w mojej ocenie (chociaż myślę, że wyrażę tutaj opinię wielu mieszkańców ulicy) sytuacja może ulec zmianie jedynie w przypadku wybudowania drogi asfaltowej z progami zwalniającymi.
Niestety uzależnione jest to podobno od wybudowania kanalizacji sanitarnej. Teoretycznie ulica Brzozowa jest objęta planowanym na lata 2018-2022 projektem budowy kanalizacji sanitarnej, chociaż tak naprawdę nie wiadomo kiedy i czy w ogóle projekt zostanie ostatecznie uruchomiony i zakończony.
Ale tu mamy kolejny paradoks - ulica Brzozowa nie jest objęta tym projektem w całości (chociaż akurat moją posesję obejmuje), a jedynie od ul. Zegrzyńskiej do Polnej. Pozostaje krótki odcinek od ul. Polnej do ul. Lipowej, którego podobno nie ma obecnie w żadnych planach inwestycyjnych.
Jak podejrzewam, może to przesunąć w czasie budowę drogi asfaltowej i progów o co najmniej kilka kolejnych lat…

Bardzo proszę Pana Burmistrza o przyjrzenie się dokładnie temu problemowi ,spowodowanie wypracowania rozwiązania korzystnego dla mieszkańców i informację jakie działania zostaną podjęte.

Pozdrawiam
Robert (28.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Oczywiście rozumiem, że sąsiedztwo drogi gruntowej niesie za sobą niedogodności o których Pan pisze. Jednak przyzna Pan, że nierozsądnym byłoby wykonanie nawierzchni bitumicznej, czy też każdej innej ulepszonej w momencie, kiedy na najbliższe lata planuje się budowę w tej drodze sieci kanalizacji sanitarnej. Proszę pozwolić na realizowanie inwestycji w kolejności słusznej z punktu widzenia technologiczno—ekonomicznego.
Na najbliższe lata zaplanowano budowę około 10 km sieci w miejscowościach Borowa Góra, Dosin Skubianka, Jachranka i Izbica. Projektowana sieć „bazuje” na kolektorze zlokalizowanym wzdłuż ul. Zegrzyńskiej biegnącej przez te miejscowości. Z uwarunkowań technicznych związanych z jego położeniem  wynika fakt skanalizowania ulicy Brzozowej tylko do wysokości skrzyżowania z ul. Polną. W celu umożliwienia odprowadzenia ścieków z dalszego odcinka ul. Brzozowej konieczne będzie stworzenie bardziej rozbudowanego systemu wyposażonego w przepompownię ścieków. Co prawda na tę chwilę nie ma precyzyjnych planów związanych z budową sieci na tym odcinku, nie mniej jednak nieustannie dążymy do skanalizowania jak największych obszarów gminy.
Wracając natomiast do kwestii budowy nawierzchni ulicy – brak sieci kanalizacyjnej w ulicy Brzozowej na jej dalszym odcinku nie uniemożliwia budowy nawierzchni na odcinku od ul. Zegrzyńskiej do ul. Polnej. Dlatego też, po zakończeniu inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej rozważona zostanie możliwość przystąpienia do prac zmierzających do budowy ulicy Brzozowej.
Jednocześnie zapewniam Pana, że do czasu rozpoczęcia planowanych inwestycji dołożymy wszelkich starań, aby w miarę możliwości jak najbardziej złagodzić dokuczliwości wynikające z rodzaju nawierzchni ulicy Brzozowej. Mam tu na myśli głównie przeprowadzenie analizy pod kątem wprowadzenia organizacji ruchu wpływającej na zmniejszenie prędkości pojazdów poruszających się po tej drodze, a także częstsze przeprowadzanie zabiegów poprawiających stan techniczny nawierzchni takich jak żwirowanie i profilowanie.
Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, proszę Pana o cierpliwość i wyrozumiałość.

Pytanie:
Witam. Pisze w sprawie w której już dostaliśmy odpowiedz jednak nie potwierdzającą się w praktyce. Moje pytanie brzmi czy Serock dofinansowuje zajęcia w szkole rodżenia dla pań które są jego mieszkankami? Dostałam odpowiedz ze tak w NZOZ Zdrowie Legionowo. Problem w tym ze juz kilka miesięcy temu a również teraz dostałam ponownie informacje ze absolutnie nie jest to prawda a szkoła rodzenia w Legionowie jest dofinansowana jedynie dla mieszkańców miasta Legionowo a nie powiatu. Znajduje to odzwierciedlenie również z informacji zamieszczonej na stronie przychodni. Proszę zatem o odpowiedz czy kobieta w ciąży może udać się do szkoły rodzenia refundowanej przez nasze miasto Serock. Myślę że nie powinno być tak że zamieszczono poprzednią odpowiedź na moje pytanie ale tylko korzystną dla władz miasta i gminy natomiast nie będącą informacją prawdziwą. Proszę zatem o szybkie wyjaśnienie.
(Karina, 22.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Uprzejmie informuję, że udzielona wcześniej Pani odpowiedź o możliwości skorzystania przez mieszkańców całego powiatu legionowskiego z zajęć w szkole rodzenia w Przychodni NZOZ „Zdrowie” w Legionowie, znajduje swoje potwierdzenie na stronie internetowej ww. placówki. Zgodnie z informacją do skorzystania z zajęć, zapraszani są przyszli rodzice z terenu całego powiatu legionowskiego. Jednocześnie informuję, że w Przychodzi SPZOZ w Serocku można wziąć udział w edukacji przedporodowej dla kobiet od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania. Więcej informacji na ten temat na stronie www.zdrowie.serock.pl

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Okrężnej w Jadwisinie są wszystkie media oprócz gazu. Na marginesie serdecznie dziękujemy za kanalizację. W Gazowni Warszawskiej dowiedzieliśmy się, że działki przez które ma przejść gazociąg (tj. dz.127/1, 135, 124) mają nieuregulowany stan prawny, Gmina wykupując działki od ludzi nie wykupiła wszystkich udziałów. Dokładnie tak odpowiedziała Gazownia. Czy w takiej sytuacji Gazownia może wykonać nam przedłużenie gazociągu od ul. Szaniawskiego czy też sytuacja ze strony Gminy musi być uregulowana ?
Pozdrawiamy, mieszkańcy Okrężnej i Dojazdowej (11.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Na wstępie chcę podkreślić, że działki przez które ma przebiegać projektowany gazociąg mają uregulowany stan prawny, gdyż mają właściciela lub też współwłaścicieli. Chciałbym poinformować, iż w latach 2013-2014 Urząd Miasta i Gminy, na wniosek właścicieli okolicznych nieruchomości, podjął próbę przejęcia na własność przedmiotowych działek, tj. ul. Okrężnej i Dojazdowej. Z przyczyn niezależnych od gminy nie udało się przejąć wszystkich udziałów. Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższa sytuacja nie uniemożliwia wykonania przedłużenia gazociągu biegnącego przez przedmiotowe nieruchomości. Rozwiązaniem jest np. uzyskanie prawa tylko do dysponowania gruntem na cele budowlane. Jeżeli Gazownia uzyska prawo do dysponowania gruntem pod projektowany gazociąg to nic nie stoi na przeszkodzie aby tę inwestycję zrealizować. Innym z rozwiązań mogło by być zawarcie umowy z Gazownią o ustanowienie służebności przesyłu. Jedynym warunkiem jest zgoda wszystkich właścicieli poszczególnych działek przez które ma przebiegać projektowany gazociąg. Ze swojej strony mogę zadeklarować chęć współpracy.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy można zrobić coś, aby na plaży w Serocku nie śmierdziało tak szambem z wody? Należałoby zidentyfikować z których posesji jest przeciek nieczystości do wody. Wiem, że nie jest to łatwe, ale ogrom osób, który korzysta z plaży jest tak duży, że warto. Ta wartość jaką jest rzeka jest niezwykle cenna, a zaniedbanie niewybaczalne. To nie śmierdzi muł, ani glony, ale szambo, specyficzny fetor, którego poza zabudowaniami Serocka nie ma.

Odpowiedź:
Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, iż nieruchomości położone w sąsiedztwie plaży miejskiej w Serocku, czyli nieruchomości położone przy ulicy Retmańskiej podłączone są do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zatem nie powinno mieć tam miejsca zgłaszane przez Pana zjawisko. Najprawdopodobniej przyczyną przykrego zapachu jest działanie starej przepompowni, która obsługuję tę sieć. Jednakże zarówno sieć i przepompownia objęte są stałym dozorem właściciela kanalizacji czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, który na bieżąco konserwuje i usuwa usterki w działaniu kanalizacji.

 

Pytanie:
Jedni płacą za szambo a drudzy mogą je pompować do lasu ,zgłaszałam do ochrony środowiska i nic nie zrobili zbyli mnie.
Co robić panie Burmistrzu?
Chyba że gmina Serock lubi takie zapachy.
(24.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że oczywiście w naszej gminie nie ma przyzwolenia na zgłaszane przez Panią praktyki dotyczące pompowania ścieków do lasu. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska w ramach swoich służbowych obowiązków mają możliwość zweryfikowania czy właściciele nieruchomości posiadają zawartą umowę na odbiór nieczystości płynnych oraz sprawdzenia rachunków świadczących o regularnym opróżnianiu szamba. Z relacji przekazanej mi przez pracownika wynika, iż zgłaszała Pani fakt pompowania ścieków w danym momencie i tylko dlatego pracownik próbował przekierować Panią do Straży Miejskiej, która jest władna do ukarania mandatem właścicieli nieruchomości podczas złapania ich “na gorącym uczynku”. Jeszcze raz Panią zapewniam, iż nie ma przyzwolenia dla takich praktyk. Jeśli Pani może, to proszę  o wskazanie adresu tej nieruchomości, tak abyśmy mogli objąć ją szczegółową kontrolą w zakresie zgłaszanych przez Panią nieprawidłowości.

Pytanie:
Witam. Sytuacja sprawiła, że w ostatnim czasie zajęliśmy się z mężem szukaniem szkoły rodzenia. Sąsiadujące gminy oferują swoim mieszkańcom pomoc dofinansowujqc zajęcia w szkołach rodzenia dla par spodziewającach się dziecka. Dofinansowania są różne. Niektóre kwoty to 100% refundacji inne 30%. Przemeldowując się z Warszawy, odprowadzając podatki w naszym powiecie każdy chciałby spotkać się ze wsparciem w roznych dziedzinach wśród władz powiatu, gminy, miasta. To naprawdę smutne ze w Serocku nie znaleziono środków na pomoc tego typu dla kobiet w ciąży.
(Karina, 4.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Karino,
Uprzejmie Panią informuję, że mieszkańcy powiatu legionowskiego mogą korzystać z zajęć w szkole rodzenia w Przychodni NZOZ "Zdrowie" w Legionowie ul. Sowińskiego 15A  (na piętrze).  Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł co stanowi  50%  całego kosztu.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
ostatnio zostały wysypane piękne plaże z drugiej strony rzeki z piasku pochodzącego z pogłębiania. Czy takie plaże nie mogłyby być rownież wysypane np. w Zegrzynku, geovicie czy Zegrzu.Nasza strona zalewu jest uboga w plaże w przeciwieństwie do drugiej strony rzeki.
Pozdrawiam
Anna (1.07.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
w roku ubiegłym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zrealizował na terenie naszej gminy dwie bardzo istotne inwestycje. Jedną z nich było udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug poprzez jego poszerzenie i pogłębienie. W wyniku wykonania bagrowania osadów za pomocą pogłębiarki pozyskano bardzo duże ilości urobku, który został przetransportowany w miejsca bezpośrednio sąsiadujące z terenem inwestycji tj. wzdłuż zapór bocznych. W następstwie tych prac powstały właśnie jak to Pani określa „plaże”. Chcę zwrócić w tym miejscu Pani uwagę, iż „plaże” te są niejako efektem ubocznym inwestycji RZGW. Gdyby nie jej realizacja, myślę, że nikt nie zdecydowałby się na wydatkowanie tak dużych środków finansowych na usypanie piasku w tych miejscach gdzie zostało to uczynione. Oczywiście podobne „plaże” prawdopodobnie mogłyby powstać w miejscach przez Panią wskazanych – koniecznym byłoby jednak znalezienie inwestora, który w pierwszej kolejności uzyskałby zgodę RZGW na usypanie piasku a następnie pokryłby koszty wykonania prac związanych z bagrowaniem i transportem urobku w to miejsce lub nawiezieniem piasku. Jestem świadomy, iż każde takie miejsce byłoby niewątpliwie atrakcją dla mieszkańców. Nie mogę jednak w chwili obecnej złożyć Pani żadnej deklaracji co do możliwości stworzenia takich miejsc przez gminę.

Pytanie:
Dzień dobry,
Proszę o interwencję i wycięcie drzew zupełnie pochylonych nad drogą wyjazdową z Nowej Wsi (zakręt za mostkiem zaraz przy wyjeździe). Drzewa te stwarzają realne zagrożenie dla życia kierowców i pieszych. Droga ta jest dojazdówką do Nowej Wsi, Kani Nowej, Kani Polskiej, Cupla jak również Popowa. Wczoraj w wyniku podmycia ziemi ogromne drzewo przewróciło się w poprzek drogi tarasując przejazd. Na szczęście nikt wtedy nie przejeżdżał, ale mogła wydarzyć się tragedia. Proszę o reakcję i wycięcie drzew w tym miejscu.
(Agata, 2.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agato,
W odpowiedzi  na Pani zapytanie informuję, że drzewa pochylone w kierunku drogi powiatowej na wjeździe do Nowej Wsi  są zlokalizowane na terenie działki należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Nowa Wieś. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zwrócił się o  wycinkę lub podcięcie konarów do w/w wspólnoty. Przedstawiciel  wspólnoty obiecał, że podejmie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na powyższym fragmencie drogi.
Ponadto informuję, że znaczna część połamanych pni drzew i konarów została usunięta przez służby MGZGK oraz straż pożarną, które interweniowała po nawałnicy w czerwcu bieżącego roku.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu.
Kiedy zostanie wybudowany chodnik w ciągu ul. Wyzwolenia od ul. Norwida do ul.Radziwiłła ?
To jest część Serocka zabudowana hotelami i ośrodkami szkoleniowymi i turyści oraz mieszkańcy muszą poruszać się jezdnią bez utwardzonych poboczy, co stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia! Sprawa bardzo pilna ! Pozdrawiam.

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Na dzień dzisiejszy nie planuje się inwestycji związanej z przebudową ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Norwida do ul. Radziwiłła ani też z budową samego chodnika. Jednak mając na uwadze Pana wystąpienie, odpowiedni wniosek zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej na etapie tworzenia budżetu na rok 2017.  Warunkiem rozpoczęcia działań zmierzających do budowy chodnika jest podjęcie stosownej uchwały wprowadzającej odpowiednie zadanie inwestycyjne do budżetu gminy.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
Ile należy dopłacić do ceny zakupu 1 m2 działki budowlanej w Jadwisinie za przekształcenie jej z użytkowania wieczystego we własność cena sprzedaży 1 metra to 150 zł m2 (użytkowanie), media w drodze. Interesuje mnie kwota dopłaty do 1 m2 nawet orientacyjna bez uwzględniania bonifikaty ze względu na dochody na 1 os w rodzinie.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam
Mariusz (11.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Panie Mariuszu,
wysokość opłaty za przekształcenie zależna jest od wartości rynkowej nieruchomości oraz wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości. Jest to różnica pomiędzy wartością nieruchomości a wartością prawa użytkowania wieczystego na niej ustanowionego. Obie wartości wyceniane są przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego. Przy opracowywaniu takiego operatu rzeczoznawca majątkowy bada ceny transakcyjne w przyjętym zakresie czasowym uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości gruntowych będących przedmiotem prawa użytkowania wieczystego. Przyjmując odpowiednią metodę wyceny określa również wartość rynkową prawa własności przedmiotowej nieruchomości. Przy wyborze odpowiedniej metody  uwzględnia on w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych. Ze wzglądu na tak dużą różnorodność cech branych pod uwagę przy dokonywaniu wyboru odpowiedniej metody wyceny a w szczególności ze względu na dane o cenach nieruchomości pochodzących z transakcji ze sprzedaży nieruchomości podobnych do wycenianej, niemożliwe jest wytypowanie bez operatu szacunkowego nawet orientacyjnej kwoty od 1m2 za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wartość konkretnej nieruchomości wyceniana jest indywidualnie na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Warunki i zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności reguluje  ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

Pytanie:
Panie Burmistrzu jestem mieszkańcem w Borowej Górze od 2007 r.
Mam pytanie kiedy w końcu zostanie utwardzona droga w Borowej Górze przy ulicy Brzozowej. Rozmawialiśmy na ten temat w 2014 i były też prośby o interwencję w poprzednich latach.Nie dawno po raz kolejny została ta droga równana równiarką ale nie utwardzona wałem drogowym. Efekt--po przejechaniu pojazdu z minimalną prędkością kurz wzbija się na 3 metry zaś podczas ulewnych deszczów woda z drogi której poziom w wyniku ciągłego nawożenia już jest wyższy niż poziom działek, wlewa się na nasze posesje. Moje dzieciaki skarżą się na swędzące oczy i ręce co jest ewidentnym wynikiem drażniącego działania tego pyłu. Na drogę tą jak Pan wie kilka razy był wysypywany gruz budowlany i w efekcie mamy mieszankę różnych materiałów wysokopylnych nie wiadomego pochodzenia i składu który powinien zostać tak naprawdę zbadany przez odpowiednie służby. Rozmawiałem z Panem w 2014 roku w sprawie tej drogi i miał Pan sprawdzić też czy ew jest możliwość zamontowania progów zwalniających na tej ulicy , które zdyscyplinowałyby kierowców o cięższej nodze. W dziedzinie infrastruktury drogowej są gotowe rozwiązania nawet przeznaczone na drogi gruntowe które pozwalają na ograniczenie prędkości pojazdów w strefie zamieszkania ( przykład --ul Książęca w Jadwisinie--czyli da się )My mieszkańcy tej ulicy mamy już serdecznie dosyć takiego podejścia do tematu, przecież przez tle lat takie doraźne pseudoremonty pochłonęły więcej pieniędzy niż wylanie nowej utwardzonej nawierzchni. Proszę Pana o dokładne zbadanie tej sprawy i wypracowanie w końcu efektywnego rozwiązania.
(Adam, 10.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Adamie,
W odpowiedzi  na Pana zapytanie odnośnie ul. Brzozowej w Borowej Górze/Dosinie informuję, iż na etapie projektowania jest kanalizacja sanitarna przewidziana na w/w ulicy.Wobec powyższego trwałe utwardzenie nawierzchni drogi  będzie możliwe po zakończeniu wszystkich prac związanych z budową kanalizacji. Na chwilę obecną  nawierzchnia drogi z destruktu asfaltowego jest na bieżąco monitorowana przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku i w razie konieczności naprawiana. Problem pylenia wynika ze specyfiki tego typu nawierzchni i występuje na każdej drodze nieutwardzonej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
 

Pytanie:
Witam
Jak gmina Serock zamierza rozwiązać problem wakacyjny z dziećmi których rodzice nie mają z kim zostawić w okresie wakacyjnym ,a dzieci sa zbyt małe aby same zostały w domu. Proszę tylko nie sugerowac pomocy cioci, babci itp bo nie każdy ma taka mozliwość a za opiekunkę trzeba słono zapłacić. Dlaczego nie ma dyzurów dla dzieci klas 1-6 w szkole w okresie wakacyjnym???
(Anna, 15.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
Gmina Serock przygotowała otwartą ofertę na okres wakacji, którą prowadzą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, Centrum Kultury i Czytelnictwa, Świetlice Terapeutyczne , Ośrodek Pomocy Społecznej. Z letniej oferty programowej mogą korzystać dzieci i młodzież spędzające wakacje na terenie gminy. Ponadto Integracyjne Centrum Opieki Wychowania i Terapii KKWR ul. Wyzwolenia 31 organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 7-13 lat, w godzinach od 9.00 do 17.00. Pełna oferta wakacyjna dostępna jest na stronie internetowej gminy w zakładce: Wakacje w gminie Serock. Szkoły są placówkami feryjnym i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. W związku z powyższym nauczyciele w okresie wakacji mają urlopy i nie mogą pełnić dyżurów w szkole.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
1. Dlaczego w naszej gminie można stawiać budynki jednorodzinne które mają dachy płaskie, moim zdaniem nie jest to zgodne z turystycznym i rolniczym charakterem gminy i powoduje że takie architektoniczne "klocki"będą u nas budowane.
2. Czy planowana budowa centrum sportu w Serocku poprawi warunki na lekcjach w-f w szkole podstawowej ?
(Łukasz, 14.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,

Ad. 1 Większość inwestorów, myśląc o własnym domu, niechętnie rozpatruje możliwość zbudowania dachu płaskiego. Powodów tego jest wiele, ale za najważniejsze należy chyba uznać upodobania estetyczne, przywiązanie do tradycji oraz niewielką liczbę pozytywnych wzorców mogących wpływać na zmianę myślenia. Dach płaski przez inwestorów utożsamiany jest z przygnębiającym budownictwem z lat 70. Tymczasem w ostatnich latach, przeważająca część architektów, zwłaszcza młodego pokolenia, jak również część inwestorów, preferuje dachy płaskie, nie tylko na domach wielorodzinnych, ale także jednorodzinnych, jako dające wiele możliwości kształtowania ciekawej bryły, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i materiałów budowlanych. Wychodząc tym nowym trendom naprzeciw oraz biorąc pod uwagę, że koszty dachu płaskiego zazwyczaj są nieco tańsze niż dach spadzisty uwzględniliśmy na większości terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną właśnie taką możliwość.

Ad. 2 W takiej konwencji jest również rozpatrywana przyszła inwestycja sportowa, aby jej powstanie poprawiło warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum w Serocku.

 

Pytanie:
Dzien dobry, Panie Burmistrzu.
Pozwalam sobie napisac do Pana w sprawie, ktora na pewno nurtuje spore grono mieszkańców Serocka - na pewno matek oraz opiekunów osob niepełnosprawnych. Mianowicie chodzi o stworzenie warunków do spacerowania z wózkami dziecięcymi ale równie inwalidzkimi w niektórych miejscach, w ktorych teraz jest to niemożliwe.
Pozwolę sobie opisać kilka trudnych do pokonania miejsc:
1. Trakt spacerowy - zjazd przy białym bloku niestety jest zbyt wąski, zeby bezpiecznie zwieźć po nim osobę na wózku inwalidzkim. Rozstawienie zjazdów natomiast jest dosc niewymiarowe jak na wózki dziecięce... Z kolei drugi zjazd - koło barbarki jest zniszczony, zbyt wąski i niedostępny.
2. Brak możliwości zjechania wózkiem nad wode od strony ulicy Radzyminskiej. Jedyny w miarę sensowny zjazd to ten na plazy. Niestety idąc bulwarem nadrzecznej trzeba na jego
Końcu zawrócić, by podjechać ta sama trasa, bo wjazd na schodach przy ulicy Radzyminskien nie dosc, ze jest BARDZO stromy (a pamietajmy, ze z wózkiem spacerują głownie kobiety, a wózki sporo waza), to jeszcze tak wąski, ze wózek sie z niego zsuwa. Jest to bardzo niebezpieczne. Moze byłaby możliwość zrobienia zjazdów przy drugich schodach koło Barbarki? Zdaje sie, ze tam jest łagodniejsze zejście...?
3. Chcialabym zwrócić uwagę, ze przy Biedronce przydałyby sie pasy dla pieszych, łączące chodniki wzdłuż ulicy Warszawskiej (chodzi o sam zjazd z ulicy Warszawskiej do Biedronki). Niektórzy kierowcy wymuszają tu pierwszeństwo...
4. Bardzo kiepskie jest nowe przejście koło Biedronki do cmentarza- przy chodniku jest zrobiony spływ dla wody, pokonać to wózkiem i wjechać na chodnik podbijając wózek / bardzo niebezpieczne - bo kierowcy samochodów zwalniających przed pasami nie sa świadomi, ze kobieta misie sie tam zatrzymać i mocno podbić wózek, zeby wjechać na chodnik. Wózkiem inwalidzkim jest to praktycznie niewykonalne.
5. Wiekszosc chodników przy przejściach dla pieszychma zbyt wysokie krawężniki, by sprawnie je pokonać wózkiem / to samo niebezpieczeństwo co wyżej, kierowcy nie sa świadomi, ze czasem trzeba sie zatrzymać i podbić wózek.
6. W niektórych miejscach np. Chodnik wzdłuż traktu spacerowego jest bardzo trudny do pokonania przez śluby energetyczne zamieszczone pośrodku chodników, zeby je ominąć wózkiem trzeba zjechać na jezdnie...
7. Chodnik przy Pychotce ma w jednym miejscu spływ od rynny - rownież kiepsko do pokonania szczególnie kiedy dziecko spi :). Moze mozna by tam zamontować jakas kratkę?
8. Pasy przydałyby sie rownież przy ośrodku zdrowia - łącząc odcinki chodnika na ulicy Wyzwolenia, bo i tu kierowcy czesto wymuszają pierwszeństwo.
9. W kwestii bezpieczeństwa moze udałoby sie namowic dyrekcje Biedronki do wyremontowania tam parkingu, zamieszczenia znaków wskazujących jak sie poruszać po nim oraz z udowania chodnika?
To chyba tyle Panie Burmistrzu. Wiem, ze to temat ważny dla wielu osob, w tej chwili w Serocku jest bardzo duzo młodych mam i coraz wiecej osob na wózkach inwalidzkich. Warto pomysleć o nich, ułatwić im zycie, mam nadzieje, ze moje prośby spotkają sie z Pana przychylnością.
Serdecznie Pana pozdrawiam.
(Karolina, 24.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Karolino,
Odpowiadając na Pani uwagi dotyczące niedogodności na terenie Serocka dla kobiet z wózkami dziecięcymi oraz osób niepełnosprawnych, bądź osób zajmujących się nimi, mogę Panią zapewnić, że wygoda i bezpieczeństwo naszych Mieszkańców są dla nas bardzo ważne, dlatego miejsca sprawiające problem, o których Pani wspomniała mamy na uwadze i są one w miarę możliwości na bieżąco poprawiane, w zależności od dostępności środków finansowych.
Ponadto, pragnę poinformować, iż na przestrzeni lat Miasto i Gmina Serock podjęła starania, aby sukcesywnie likwidować bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. W przyszłych latach działania mające na celu udogodnienie życia matek z dziećmi, osób starszych czy niepełnosprawnych będą kontynuowane.
 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Kiedy doczekamy się właściwej organizacji imprez w mniej uciążliwych miejscach, które nie wymagałyby zmiany organizacji ruchu samochodów, np. w okolicy plaży, gdzie jest dużo miejsca lub w innym dogodnym miejscu. Kierowanie niezliczonej liczby samochodów od godz 8 rano do 23 w nocy jedną trasą, to jakiś horror dla mieszkańców, szczególnie w wolne dni, które spędzamy w domu. Jest to zakłócanie spokoju mieszkańców, zanieczyszczenie spalinami miasta i hałas muzyki nie dla każdego miły.
(Barbara, 27.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Święto Patrona Serocka św. Wojciecha jest największą imprezą organizowaną w naszym mieście. Ze względu na charakter tej imprezy usytuowana jest ona w centralnym miejscu miasta – na rynku, w miejscu, które może pomieścić dużą liczbę osób. Ze względów organizacyjnych, logistycznych a przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, to właśnie rynek, jest miejscem najlepiej do tego typu wydarzeń przygotowanym. Święto Patrona Serocka organizowane jest raz w roku i  trwa jedne dzień. Mimo wielu niedogodności związanych z organizacją tak dużego wydarzenia przeniesienie go w miejsce peryferyjne, utrudniłoby dostęp do uczestniczenia we wspólnym świętowaniu wielu osobom.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Jest godz 22.30 sobota 28.05,głośna muzyka huczy w rynku od rana. Wokół rynku mieszka dużo ludzi, w tym dzieci i osoby starsze. Zgotował nam Pan udrękę hałasem i wątpliwej jakości muzyką. To nie jest zabawa,tylko zdziczałe wybryki. Dziwię się tylko, że z Pana udziałem jako organizatora, bo miałam Pana za dobrego gospodarza. Naszemu miastu nie jest potrzebna taka reklama. Tutaj przyjeżdżają ludzie spragnieni ciszy, spokoju, przyrody i zachwycają się właśnie tym, uciekają od zgiełku. Tym ich Pan nie przyciągnie. Taki huk jak dziś może co najwyżej zniechęcić. Art. 51 kodeksu wykroczeń mówi: “Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Każdy ma prawo do spokoju we własnym domu i nie dotyczy to tylko spoczynku nocnego, ale również dnia" Dlatego zwracam się z prośbą, aby te słabe w artystycznym wymiarze imprezy lepiej zorganizować i nie czynić gehenny mieszkańcom.
(Barbara, 28.05.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Dziękuję za cenne uwagi związane z organizacją Święta Patrona Serocka św. Wojciecha. Kalendarz serockich imprez kulturalnych jest bardzo bogaty, a finał Wojciechowego Świętowania to szczególne wydarzenie, które organizowane jest tylko raz w roku i trwa tylko jeden dzień. Dlatego staramy się urozmaicić repertuar występów scenicznych, biorąc pod uwagę różne gusta i wiek uczestników wydarzenia. Mamy świadomość, iż nie jesteśmy wstanie sprostać oczekiwaniom wszystkich mieszkańców, ale również liczymy na ich wyrozumiałość, tolerancję i otwartość na potrzeby innych, którzy na tę imprezę czekają, uczestniczą w niej, bawią się, i która w całości spełnia ich oczekiwania.

Pytanie:
Proszę o skuteczne poinformowanie mieszkańców co niesie za sobą używanie wody z kranu skażonej bakterią E.coli i jakie są objawy zakażenia.
Jeśli okaże się, że woda w kranie jest skażona bakterią E. coli, nie należy jej używać do celów spożywczych i higieny osobistej. Nie należy w takiej wodzie:
- myć naczyń, owoców, warzyw,
- myć rąk czy zębów, a nawet brać kąpieli.
Taka woda jest przeznaczona tylko do celów sanitarnych (jedynie do użycia w toaletach). Najczęstszym efektem zarażenia się E. Coli są zakażenia układu moczowego (60-80% tego schorzenia). Objawy zakażenia to bóle i zawroty głowy, bóle brzucha, nudności, biegunka, wymioty, niekiedy gorączka, ogólne osłabienie, objawy odwodnienia. Rozwój bakterii E. coli w przewodzie pokarmowym powoduje ciężkie schorzenia – zapalenia otrzewnej. Proszę to jasno napisać w ogłoszeniu na stronie www.serock.pl i na wszystkich tablicach ogłoszeń (słupach). Sprawa jest bardzo poważna, a badania wody w gminie wykonuje się niezwykle rzadko, raz na kwartał. Rozdawanie wody tylko do celów spożywczych czyli symboliczne 5 litrów na osobę dziennie nie rozwiązuje sprawy. Gmina ma obowiązek dostarczać wodę nieskażoną i tylko za taką można pobierać opłatę.
(Maria, 6.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Mario
Zgodnie z badaniami bakteriologicznymi z dnia 6 czerwca 2016 r. woda w wodociągu Jadwisin jest wolna od bakterii i może być używana do celów spożywczych. W badaniach wcześniejszych  nie stwierdzono występowania bakterii E. coli, o której Pani pisze w swoim emailu.  Wyniki zostały zamieszczone łącznie z decyzją na stronie zakładu wodociągowego. W przypadku potwierdzenia występowania bakterii E. coli na pewno pojawiły by się informacje szczegółowe dotyczące właściwego zachowania sanitarnego.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem mieszkanką Jadwisina, wczoraj na stronie gminy pojawiła się informacja, iż w wodzie wykryto bakterie coli. Mam małe dzieci i dowiedziałam się o niej dopiero dzisiaj i to przez przypadek. Nie mam czasu na to, aby codziennie korzystać z internetu. Sądzę że tak ważna informacja powinna być przekazana w taki sposób żeby dowiedzieli się o niej od razu wszyscy mieszkańcy a nie nieliczni i to dopiero dzień po.
(7.06.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Na początku chcę zapewnić iż woda wodociągowa w Jadwisinie może być już używana również do celów spożywczych. Potwierdziły to badania wody pobranej w dniu 6 czerwca 2016 roku. Informacja o wykrytych bakteriach oraz o zakazie spożywania wody wodociągowej była umieszczona nie tylko w Internecie, ale również na tablicy ogłoszeń wsi Jadwisin,  tablicy UMiG  Serock znajdującej się w Jadwisinie oraz na płotach i słupach w terenie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pytanie: Jak długo będzie Pan tolerował pychę komendanta Straży Miejskiej. To ograniczony gbur, beton rodem z PRL.
Za co my płacimy?
Pytanie: Pytanie: Panie Burmistrzu po co utrzymujemy straż miejska w Serocku.Po dzisiejszym programie Uwagi dochodzę do wniosku ze są to zmarnowane pieniądze.sprawa Pani Iwony jest skandaliczna !!!!

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Straż Miejska jest jednostką wykonującą trudne zadania, m.in. z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jako służba mundurowa często podejmuje czynności związane np. z karaniem za popełnione wykroczenia. Jest to zatem działalność z założenia postrzegana w sposób niezbyt życzliwy. Niemniej jednak są to zadania, które koncentrują się wokół ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych. Często zgłaszane są przypadki „błąkającego” się psa, który w rzeczywistości znalazł się w miejscu publicznym za sprawą nieodpowiedzialnej opieki ze strony właściciela. Także ten konkretny przypadek zgłoszenia był zweryfikowany przez Straż Miejską. Proszę także mieć na uwadze, że opinia ugruntowana jedynie na podstawie jednostronnie przekazanej informacji z pewnością nie może być obiektywna. Zachęcam więc do zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez Miasto i Gminę Serock skierowanymi na zapewnienie zwierzętom bezdomnym opieki.

Pytanie:
Witam,
Jestem mieszkańcem Wierzbicy ul. Wiosenna. Rok temu na naszym osiedlu zbierano podpisy po inwestycję: Kanalizacja oraz oświetlenie drogi. Mam pytanie kiedy ruszą prace jeśli w ogóle ruszą.
(Mirosława, 24.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Mirosławo,
Zarówno realizacja jednej jak i drugiej wspominanej przez Panią inwestycji jest w fazie zaawansowanej. Budowa oświetlenia zrealizowana zostanie w terminie: czerwiec – lipiec bieżącego roku. Budowa kanalizacji sanitarnej uzależniona jest od uzyskania przez gminę dofinansowania na jej realizację. W drugiej połowie br. roku ogłoszone zostaną nabory wniosków o dofinansowanie w ramach PROW-u. W przypadku uzyskania dofinansowania, przewidujemy iż realizacja tej inwestycji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie.  

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu podpisał Pan projekt na oświetlenie w Dosinie ulic Pięknej i Lipowej a co z ul. Borówkową jest do założenia kilka lamp obiecał Pan że będzie to sfinalizowane kiedy?
(Anna, 21.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
jak już wcześniej informowałem, udzielając odpowiedzi innym osobom zainteresowanym budową oświetlenia na ulicy Borówkowej, rozpatrzenie zgłaszanego wniosku będzie możliwe przy opracowywaniu planu finansowego na rok 2017. Podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w Dosinie obejmuje zakres ulicy Pięknej oraz odcinek drogi gminnej od ul. Pięknej aż do Borowej Góry. Zakres ten sąsiaduje z ulicą Borówkową, jednak na odcinku gdzie jest obecnie  zabudowa od strony ul. Lipowej, oświetlenie istnieje i nie widzę potrzeby jego rozbudowy. Wykonanie oświetlenia na ulicy Borówkowej, na odcinku przylegającym do ulicy Długiej, możliwe jest natomiast jako realizacja całkowicie oddzielnego obwodu oświetleniowego. Co roku, przy tworzeniu budżetu inwestycyjnego, staram się uwzględniać zgłaszane wnioski w zakresie budowy oświetlenia. Niestety, z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych jakie mogą być rozdysponowane na ten cel, nie wszystkie prośby mieszkańców mogą być w nim ujęte. Proszę o zrozumienie i cierpliwość.


 

Pytanie:
Panie Burmistrzu czy będą zamontowane jakieś barierki wzdłuż nowego chodnika z Jadwisina do Zegrza od strony ruchliwej jezdni.
(Aldona, 22.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aldono,
w dokumentacji projektowej sporządzonej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego Jadwisin-Zegrze nie przewidziano wykonania barier pomiędzy jezdnią a chodnikiem. Powodem niniejszego jest fakt, iż wybudowany chodnik jest znacznie odsunięty od jezdni. Dodatkowo chodnik od jezdni oddziela rów, co sprawia, iż ryzyko wystąpienia bezpośredniego zdarzenia z udziałem pojazdów jest niewielkie. W chwili obecnej nie widzimy potrzeby montażu jakichkolwiek barier. Użytkowanie tego obiektu będziemy  jednak monitorować na bieżąco i zapewniamy Panią, iż w sytuacji gdy stwierdzimy realne zagrożenie pieszych i rowerzystów, przemawiające za zamontowaniem barier, podejmiemy kroki w celu ich uzupełnienia.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Na terenie naszej gminy były realizowane inwestycje w wyniku których wybudowano place z wyposażeniem siłowni. Jest to bardzo fajna inicjatywa służąca rozwojowi społeczeństwa, szczególnie dzieci które statystyczne przybywają na wadze. Niestety na terenie samego Serocka takich miejsc jest zbyt mało. Nie możemy patrzeć tylko w kierunku plaży, bo jest to jedyne miejsce gdzie się inwestuje wg. mnie na zasadzie jak cię widzą tak cię piszą. Serock się rozwija, widzimy to szczególnie od strony obwodnicy, gdzie rośnie zagęszczenie domów jednorodzinnych. Jestem mieszkańcem tzw. osiedla pod lasem, od kilku lat obserwują jak rośnie liczba osób uprawiających sport. Jakie są szanse wybudowania siłowni w terenie przy ul. Nasielskiej przy obwodnicy zamiast kontenerów na śmieci, które mówiąc w skrócie odpychają. A może zrobić korty ziemne lub plac zabaw dla dzieci,bo jako miejsce na cyrk to coś nie halo. Uprzejmie proszę o analizę mojego pytania i w miarę możliwości kompetentną odpowiedź.
Serdecznie Pana Burmistrza pozdrawiam, także w imieniu mieszkańców z osiedla pod lasem.
(Józef, 29.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Zapewniam Pana, że gmina Serock przykłada dużą wagę do rozwoju infrastruktury służącej sportowej aktywności mieszkańców, co ma swoje odzwierciedlenie w ilości realizowanych zadań z tego zakresu. Na terenie miasta Serock jest to jednak o tyle trudne, że nie dysponujemy tak dużą ilością nieruchomości, aby w każdym rejonie miasta lokalizować boiska czy place zabaw. Dlatego też staramy się dbać o rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenach, na których możemy to robić (m.in. plaża miejska, teren Ośrodka Sportu przy ul. Pułtuskiej oraz wsie: Marynino, Jadwisin, Borowa Góra, Nowa Wieś, Wola Smolana). Reasumując, propozycja Pana jest godna uwagi i na pewno będzie stanowiła inspirację do dalszych prac nad rozwojem infrastruktury na terenie Miasta. Odnosząc się natomiast do samej lokalizacji przez Pana proponowanej, zakładam, że chodzi o teren w rejonie skrzyżowania ulic R. Traugutta i Nasielskiej i niestety z przykrością informuję, że nie stanowi on własności Gminy Serock, w związku z czym nie ma możliwości zrealizowania tam żadnych inwestycji gminnych.   

Pytanie:
Pytanie dot. Okrężnej i Dojazdowej w Jadwisinie. Mamy już dawno kanalizację. Ulice są drogami gminnymi. Kiedy Gmina wybuduje odpowiednią stałą nawierzchnię ?
Pozdrawiam
Gabriela (22.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
W pierwszej kolejności pragnę zaznaczyć, że ulice Dojazdowa i Okrężna w Jadwisinie tylko w części stanowią własność Miasta i Gminy Serock. Pozostała część jest własnością osób prywatnych. Między innymi właśnie z tego powodu budżet Gminy w perspektywie najbliższych lat nie zakłada budowy nawierzchni tychże ulic. Gmina będzie mogła podjąć działania z zakresu inwestycji drogowej dopiero po uregulowaniu stanu prawnego gruntów przeznaczonych pod ulice Dojazdową i Okrężną.

Pytanie:
Panie Burmistrzu, proszę o interwencję. W okolicy plaży miejskiej błąka się od jakiegoś czasu duży, czarny pies. Jest agresywny, skacze na przechodniów, nie da się spokojnie przejść przez plażę. Zaczepia również dzieci.
Straż Miejska odsyła do referatu ochrony środowiska, ten zaś twierdzi, że nie mogą psa odłowić. Nie rozumiem, czekacie aż kogoś pogryzie? To jest naprawdę duży pies, skacze na małe dzieci. Bardzo proszę Pana o interwencję w tej sprawie.
Z poważaniem,
Tadeusz (26.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tadeuszu,
Odnosząc się do zgłoszonego przez Pana problemu uprzejmie informuję, że jeśli chodzi o dużego bezdomnego psa, w typie owczarka, który błąkał się w okolicy plaży miejskiej w ubiegłym tygodniu, to trafił on już w ubiegłym tygodniu do schroniska. W bieżącym tygodniu, zgodnie z informacją otrzymaną od Straży Miejskiej, na ulicy Retmańskiej pouczono dwóch mieszkańców, którym uciekały psy z posesji i faktycznie biegały w okolicach plaży. Być może widział Pan, któregoś z nich i stąd Pana obawy. Zapewniam, iż Straż Miejska po otrzymaniu zgłoszenia o błąkającym się zwierzęciu i potwierdzeniu, że pies jest bezdomny, kieruje niezwłocznie zlecenie na odłowienie zwierzęcia do schroniska. 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu proszę o wyjaśnienie i nadzór nad realizowanym przez Gminę Serock programem bezpłatnej sterylizacji zwierząt! W dniu dzisiejszym uzyskałam telefoniczą informację od pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, iż środki na bezpłatną sterylizację wyczerpały się. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, jak "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku" - projekt jest z lutego, a uwagi można było zgłaszać do 24 lutego 2016 r. przewidziany w kwocie 39 000 na realizację bezpłatnej sterylizacji, mógł się wyczerpać do dnia 11 kwietnia 2016 r. Jeżeli to prawda proszę o wzmożenie kontroli w gabinetach weterynaryjnych, czy takie zabiegi faktycznie się odbyły. Z góry dziękuje, kotki z mojej wsi czekają, w przeciwnym razie czeka nas fala niechcianych ciąż i porzuconych zwierząt!
(Ewa, 11.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
Odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuję, że środki na bezpłatne sterylizacje faktycznie zostały prawie w pełni wyczerpane. Jak Pani słusznie zauważa Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016 roku podjęty został 29 lutego 2016 roku i od samego początku cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Kwota 39 tysięcy złotych, zgodnie z założeniami programu to cała pula środków przeznaczona na zabiegi lekarsko – weterynaryjne: m.in. sterylizacje i kastracje zwierząt domowych i kotów wolnożyjących, znakowanie zwierząt za pomocą mikroprocesorów, przeprowadzenie eutanazji z konieczności, w tym usypianie ślepych miotów, a także udzielania w uzasadnionych sytuacjach pomocy lekarsko – weterynaryjnej wolnożyjącym kotom, bądź zwierzętom trafiającym do adopcji. Także nie jest tak, iż cała kwota może być przeznaczona tylko i wyłącznie na finansowanie sterylizacji, ale obejmuje również inne usługi. W kwestii Pani wątpliwości co do sumienności przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych w gabinetach weterynaryjnych to uprzejmie informuję, że gmina finansuje wyłącznie te usługi, na które mieszkaniec bezpośrednio z urzędu otrzyma kartę zlecenia. Z otrzymaną kartą zlecenia mieszkaniec umawia się do gabinetu weterynaryjnego i na karcie zlecenia zarówno lekarz jak i mieszkaniec kwitują, że usługa miała miejsce. Zatem nie ma możliwości aby lecznice wystawiały gminie faktury za usługi, które nie miały miejsca.


 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu Obiecał Pan w 2015r. Oświetlenie i utwardzenie na ulicy Traugutta od Zielonej do Słonecznej czy dotrzyma Pan słowa , stan ulicy na dzień dzisiejszy jest tragiczny.
(Jan, 28.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Janie,
tak jak wcześniej informowałem w budżecie na rok bieżący ujęte zostały inwestycje związane z budową oświetlenia oraz utwardzeniem ulicy Traugutta w Serocku. W dniu 15 kwietnia br. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane związane z budową oświetlenia. Po wyłonieniu wykonawcy, i podpisaniu umowy, będzie on miał 45 dni na wybudowanie oświetlenia. Co się zaś tyczy utwardzenia nawierzchni ul. Traugutta, to muszę Pana poinformować, że inwestycja ta wymaga wcześniejszego opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania prawa do gruntu w drodze tzw. decyzji ZRID wydawanej przez Starostę Legionowskiego. W roku bieżącym planujemy zatem opracowanie stosownej dokumentacji projektowej oraz wystąpienie z wnioskiem o wydanie wspomnianej decyzji. Realizacja inwestycji nastąpi w latach kolejnych i będzie obejmowała kompleksową budowę drogi na odcinku, gdzie została już wybudowana kanalizacja. Do czasu natomiast budowy docelowej nawierzchni na ulicy Traugutta, będzie ona poddawana wg potrzeb cyklicznym remontom.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu,
mam pytanie. Czy i kiedy planowana jest budowa kanalizacji w Maryninie.
Pozdrawiam,
Maja (19.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani
Z przykrością muszę stwierdzić, że z uwagi na uwarunkowania techniczne obecnie nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej w Maryninie. Inwestycja mająca na celu skanalizowanie tej miejscowości wymagałaby budowy kilku kilometrów sieci i kilku przepompowni ścieków. Byłyby to ogromne koszty, których na tę chwilę gmina nie jest w stanie wygospodarować z budżetu.

 

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
W dniu 24.01.2016 roku wysłałem do Pana pytanie dotyczące ilości i wielkości miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na rynku w Serocku. Proszę o możliwie szybką odpowiedź.
(Arkadiusz, 3.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arkadiuszu,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy ul. Rynek w Serocku, informuję, iż trwają prace przygotowujące nową organizację ruchu w okolicy miejskiego ratusza. Nowa organizacja przewiduje m.in. zwiększenie ilości miejsc postojowych dla zmotoryzowanych osób niepełnosprawnych, co w praktyce ułatwi parkowanie przy serockim rynku. Pana uwagi odnośnie parkowania pojazdów nieuprzywilejowanych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych zostały przekazane do Straży Miejskiej w Serocku w celu zwrócenia szczególnej na ten proceder i egzekwowaniu przypadków łamania obowiązujących przepisów w tej kwestii.

Pytanie:
Witam.. Panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć czy jest możliwość podłączenia gazu do bloków przy ulicy Pułtuskiej 39, 41, 43, 45.. w większości mieszkań w tych blokach ludzie są zmuszeni do palenia węglem co jak wiadomo jest bardzo nie ekologiczne oraz dosyć uciążliwe (szczególnie dla starszych osób).. podłączenie gazu do tych bloków było by dobrym rozwiązaniem ponieważ każdy mógłby zainstalować sobie w mieszkaniu piec który byłby bardziej ekologiczny i jednocześnie mniej wymagający pod względem obsługi .. mamy 21 wiek a te bloki zostały daleko w tyle .. wiem że w tych blokach funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe których administratorem jest KZB, jednak żaden z bloków nie posiada tzw. funduszu remontowego z którego można by pokryć większość wydatków związanych z eksploatacją budynku (w tym również samodzielne przyłączenie bloku do sieci gazociągu).. czy więc istnieje możliwość jakiegoś dofinansowania ze strony gminy na ten cel.. ? na jakich zasadach takie przyłącze mogło by być zorganizowane ?
(Aneta, 3.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aneto,
Rozmowy z mieszkańcami w sprawie podłączenia budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Pułtuskiej 39, 41, 43 i 45 oraz ul. Nasielska 1 w Serocku zostały rozpoczęte w 2015 roku. Na zebraniach wspólnot które odbyły się w lutym br. przedstawiono zarówno możliwości techniczne podłączenia gazu do budynków, wymiany pieców na gazowe jak również przedstawiono szacunkowy koszt tych prac. Z uwagi na małą frekwencję nie zostały podjęte żadne decyzje w tym zakresie. Przeszkodą były również zbyt duże koszty inwestycji. W najbliższym czasie wystosowane zostanie kolejne pismo do właścicieli mieszkań w tych wspólnotach w przedmiotowej sprawie. Ponadto zostanie wykonana koncepcja podłączenia gazu. Nie ulega również wątpliwości fakt, iż bez wsparcia finansowego ze strony Gminy Serock wspólnoty nie zrealizują tej inwestycji.

 

Pytanie:
Szanowny Panie,
Zwracam się z pytaniem, kiedy będzie wykonana kanalizacja sanitarna we fragmencie ulicy Słonecznej w Stasim Lesie? Dokumentacja projektowa tego zadania inwestycyjnego została wykonana w 2015r.
Czy po wykonaniu kanalizacji sanitarnej planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej całej drogi?
Droga stanowiąca ulicę Słoneczną w Stasim Lesie jest drogą gminną, przy której zlokalizowanych jest ok. 30 budynków jednorodzinnych.
W obecnej nawierzchni z kruszywa powstają dziury, przez co niszczą się samochody.
Kiedy zostaną uzupełnione ubytki w nawierzchni drogi po okresie zimowym?
Z poważaniem
Sylwia (12.04.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Sylwio,
Istotnie, posiadamy już opracowaną dokumentację techniczną na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Stasim Lesie, jednak realizacja uwarunkowana jest otrzymaniem funduszy unijnych na ten cel. Gmina złoży stosowne wnioski o przyznanie środków zewnętrznych niezwłocznie po ogłoszeniu odpowiednich naborów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Odnosząc się natomiast do następnych poruszanych przez Panią kwestii, informuję, że na tę chwilę nie ma precyzyjnych planów zakładających budowę docelowej nawierzchni ul. Słonecznej w Stasim Lesie, nie mniej jednak droga ta jest regularnie poddawana zabiegom bieżącego utrzymania, co zapewnia możliwość swobodnego z niej korzystania. Również w tym roku przeprowadzono już odpowiednie roboty z tego zakresu. 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Proszę o odpowiedź na pytanie dlaczego terminy wywozu śmieci wielkogabarytowych ustalone zostały na kwiecień i wrzesień?
Zgadzam się z wrześniem, natomiast kwiecień jest miesiącem absolutnie niepraktycznym dla kilku tysięcy działkowiczów. Z ponad czterdziestoletniego doświadczenia wiem, że faktyczny sezon działkowy - a to działki i domki rekreacyjne są od lat znaczącym źródłem dochodów gminy i źródłem dochodu jej mieszkańców - zaczyna się w maju. Mało kto jeździ w kwietniu, a już zwłaszcza na początku. W konsekwencji porządki na posesjach robione są w maju i czerwcu przed sezonem urlopowym. W tym terminie nie ma jak wyrzucić niesprawnego sprzętu, mebli. Z doświadczenia wiem, że ludzie i tak wystawiają takie rzeczy na drogi, które leżą tygodniami.
Czy nie byłoby ukłonem w stronę działkowców wiosenny termin odbioru "gabarytów" przesunąć na koniec maja - wtedy gdy teren zaczyna się faktycznie zaludniać i pośrednio nie zmuszać użytkowników do "kombinowania" lub zaśmiecania terenów rekreacyjnych?
(Julita, 29.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Julito,
Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w miesiącach kwiecień i wrzesień funkcjonują od 2013 roku. Niemniej jednak przy tworzeniu harmonogramu na przyszłe lata weźmiemy pod uwagę Pani sugestie, co do określenia terminu odbioru przedmiotowych odpadów. Ponadto przypominamy, że w ramach ponoszonej do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów mogą Państwo zostawić różne rodzaje odpadów problematycznych (m.in. gabaryty i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Serocku przy ul. Nasielskiej 21.

 

Pytanie:
Kiedy będzie wykonana kanalizacja w Jadwisinie nad Zalewem ul. Książęca? I kiedy będzie kostka brukowa i chodnik na tej ulicy ? Na razie jest bałagan, zaniedbane puste działki, zarośnięte, powyrywane siatki i błoto.
Marek (22.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że pod koniec ubiegłego roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Książęcej. Jednak w związku z trudnościami z uzyskaniem zgód współwłaścicieli tej ulicy na zlokalizowanie tam sieci - termin zakończenia opracowywania dokumentacji może się wydłużyć. Niemniej jednak mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się uzyskać pozwolenia na budowę dla tej inwestycji. Odnosząc się natomiast do sprawy wykonania nawierzchni  w ciągu ul. Książęcej informuję, że wszczęto postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego dla tego zadania. I tu też przewiduje się, że do końca roku Gmina będzie posiadała już zezwolenie na realizację inwestycji. Tak więc podsumowując: w bieżącym roku planuje się zakończyć opracowywanie dokumentacji projektowych na budowę zarówno sieci kanalizacji sanitarnej jak i drogi. Realizację obu inwestycji przewiduje się na lata następne.

Pytanie:
Witam serdecznie,
Panie Burmistrzu moje pytanie dotyczy drogi biegnącej od Ogrodowej do samego klubu Dolomit oczywiście w Jadwisinie. Do kogo należy ta droga ? Pytam ponieważ stan jej jest fatalny, bardzo ciężko zjechać nad wodę tak żeby sobie czegoś nie uszkodzić w aucie ?
W okolicy drogi są bardzo piękne miejsca widokowe jednakże bardzo zarośnięte krzakami i niezagospodarowane. Czy przynajmniej drogę można doprowadzić do porządku ?
pozdrawiam
Włodek (28.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Droga, o której Pan pisze biegnie po terenach prywatnych, a w końcowym jej odcinku – po terenach będących w zarządzie RZGW.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Odnośnie mojego pytania dotyczącego budowy kanalizacji w ul. Krótkiej w Borowej Górze cytując Pana odpowiedz:
"Dlatego też, zapewniam, że po dokonaniu analiz możliwości technicznych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, sprawa ta zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej jako wniosek do budżetu na rok 2016 lub lata późniejsze.Odnosząc się natomiast do kwestii opracowywania dokumentacji projektowej przez mieszkańców stwierdzam, że niejednokrotnie zdarzało się, że inwestycje kanalizacyjne realizowane są przy udziale zainteresowanych mieszkańców. Zależy to wyłącznie od okoliczności i konkretnych uwarunkowań." Mam pytanie czy rada już się odbyła i czy powyższa sprawa została na niej poruszona? Jeżeli tak to jakie zapadły decyzje w tej sprawie?
Pozdrawiam Piotr (17.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Informuję, że istnieje techniczna możliwość zaprojektowania niewielkiego fragmentu kanalizacji w ul. Krótkiej w Borowej Górze, byłby to jednak odcinek niewiele dłuższy niż 150 m licząc od ul. Nasielskiej. Niestety rzędne wysokościowe kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Nasielskiej, do której miałoby nastąpić włączenie, nie pozwalają na skanalizowanie całej ulicy Krótkiej systemem grawitacyjnym. W związku z minimalnym zakresem ewentualnego przedłużenia kanału nie wprowadzono do budżetu wyodrębnionego zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Krótkiej. Budżet przewiduje jednak realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap” w ramach którego w pierwszej kolejności planuje się realizację inwestycji, na które Gmina posiada już dokumentację techniczną i prawomocne pozwolenia na budowę.  W przypadku gdyby zaplanowane środki finansowe okazały się wystarczające – realizowane będą następne fragmenty sieci kanalizacyjnej.   Nie ukrywam, że opracowanie przez mieszkańców dokumentacji projektowej może wpłynąć na przyspieszenie ewentualnej realizacji takiej inwestycji. Nie mniej jednak wszelkie bardziej konkretne uzgodnienia mogą zostać podjęte dopiero w chwili, gdy Gmina uzyska środki zewnętrzne na inwestycje kanalizacyjne, na które już złożono wnioski o dofinansowanie oraz na te, które są w tej chwili w końcowej fazie projektowania. Przewiduje się, że z końcem roku będziemy już mieli wiedzę, jak duże fundusze zostaną przyznane Gminie Serock,  co pozwoli rozpocząć bardziej precyzyjne planowanie dalszych działań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Pytanie:
Witam.
Mam pytanie odnośnie placówki którą pan nadzoruje i powinien pan wiedzieć na co są wydawane pieniądze w szkole podstawowej w Serocku. Może wie pan po jakie licho ktoś wpadł na wspaniały pomysł zakupienia i zastąpienia stolika i dwóch krzeseł ladą-kontuarem za którym we wrześniu tylko siedziała szatniarka i pilnowała osób wchodzących do szkoły. Po co żeby szanowny pan kierownik miał się czym wykazać, że zmienia szkołę na lepsze? Mógł zostać stolik a pieniądze można było przeznaczyć na środki czystości i odświeżacze bo zapachy są straszne że dzieci trzeba od razu rozbierać po powrocie ze szkoły.
Dziękuję za odpowiedź.
(Anna, 21.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
Kontuar – lada, przy którym wyznaczona osoba monitoruje osoby wchodzące na teren szkoły, myślę że jest lepszym rozwiązaniem niż dotychczasowy zestaw stolik i dwa krzesła. Istotne jest, aby faktycznie to zadanie było wykonywane. Uważam, iż szkoła posiada środki na drobne wyposażenie oraz środki czystości, które powinny zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.   

Pytanie:
Szanowny Panie
Jestem mieszkańcem ul. Spacerowej w Jadwisinie. Jak zwykle po okresie zimowym ul. Spacerowa usiana jest dziurami. Kiedy mogę spodziewać się wyrównania drogi?
Pozdrawiam Dariusz (11.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,
Nawierzchnia ul. Spacerowej w Jadwisinie zostanie naprawiona w kwietniu bieżącego roku. Zostaną przeprowadzone prace polegające na wyrównaniu nawierzchni oraz ewentualnie miejscowym uzupełnieniu  kruszywem.

Pytanie:
W zasadzie to nie jest pytanie, ale prośba. Nawiązuję do pytania dotyczącego parkingu przy szkole. Odpowiedź Pana Burmistrza była m.in. "Zastanawiam się, czy takiej przestrzeni miejskiej chcieliby mieszkańcy". Tak, na pewno nie takiej przestrzeni bym chciała jak wielki parking koło szkoły i przedszkola. Park jest bardzo ładny, przyjemny i na pewno otoczenie zieleni jest dla dzieci korzystniejsze. Za ogrodzeniem jest przecież plac zabaw. A parking rzeczywiście służyłby tylko na kilkadziesiąt minut a potem byłby pusty. Taki jaki jest wystarczy, na pewno nie kosztem parku. Z mojej strony gorąca prośba o zachowanie parku. Jeżeli chodzi o "zapach" w szkole, to rzeczywiście, ubrania dzieci po całym dniu są nim przesiąknięte i nie jest przyjemny.
(Iwona, 16.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Iwono,
dziękuję za wypowiedź w istotnej sprawie  - parkingu przy szkole. Jednocześnie informuję, iż pracujemy nad rozwiązaniem uciążliwego problemu „zapachów w szkole” poprzez przygotowanie remontu wentylacji w szkole – w rejonie kuchni.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu
Moje pytanie dotyczy drogi do szkoły podstawowej dzieci i noszenia zbyt dużej ilości książek na plecach. Moje dziecko ma do szkoły ponad 2,5 km, codziennie dźwiga bardzo ciężki tornister. Bardzo proszę zwrócić uwagę na tą kwestię, ponieważ w tej chwili niszczymy kręgosłupy naszym dzieciom. W zeszłym roku chodziłam do dyrekcji szkoły i pytałam się o autobus szkolny, jednak okazało się że autobus jeździ tylko w przeciwnym kierunku w stronę Wierzbicy, w naszą stronę nie jeździ, jak powiedziała Pani Dyrektor ta strona została zniesiona przez Gminę, ponieważ została wprowadzona zielona linia do Legionowa, a ta znowu nie przejeżdża nawet ul. Warszawską, tylko ul. Wyzwolenia, do której żeby się dostać przez małe dziecko na piechotę zimą jest nie przyjemnie i ciemno, nie do przyjęcia. Inną metodą na zmniejszenie zawartości plecaka byłaby szafka szkolna, której nie ma, ponieważ jest ich za mało w szkole i są robione losowania, które dziecko taką szafkę będzie miało. Z praktyki wiem, że mają szafki dzieci, które mieszkają dużo bliżej. Proszę bardzo o spojrzenie na tą sprawę przychylnym okiem, można przecież ten autobus szkolny puścić również w drugą stronę, żeby dzieci zebrał wszystkie, to nie jest aż tak dużo kilometrów dla pojazdu mechanicznego, dla dziecka owszem tak. Jestem skłonna nawet dopłacać za ten autobus w ramach np. zwiększenia kwoty na Radę Rodziców. Również jestem w stanie zakupić taką szafkę do szkoły, byle byłaby taka możliwość. Jeszcze raz bardzo proszę o rozpatrzenie mojej prośby.
Z poważaniem
Marta (14.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Marto,
poruszany przez Panią problem „ciężkiego plecaka” jest bardzo ważny, z uwagi na obciążenie dla młodego organizmu i wpływ na kształtującą się statykę ciała. Pozostawienie części podręczników i przyborów na terenie szkoły – w klasie , w szafce, szatni łagodziłoby problem. Przekazuję Pani zapytanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Serocku, w celu zorganizowania na terenie szkoły miejsc, w których uczniowie mogliby pozostawić część przyborów lub podręczników szkolnych.

Pytanie:
Dzień dobry.
Moje pytanie dotyczy budowy łącznika w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Zgodnie z informacjami, które posiadam budowa łącznika ma się zakończyć 31.07.2017 r. W ramach przeprowadzonej przebudowy ma powstać m.in. sala oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat. W związku z powyższym, czy oddział przedszkolny dla tej grupy wiekowej zostanie uruchomiony we wrześniu 2017 r.? Jeśli nie to w jakim terminie planowane jest przyjmowanie dzieci do przedszkola?
(Żaneta, 10.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Żaneto,
zgodnie z przytoczonymi przez Panią informacjami, zakończenie budowy łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie zaplanowane jest na 31.07.2017r. W wyniku rozbudowy powstaną sale do wychowania przedszkolnego zorganizowanego w szkole.
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się zgodnie z art. 20c, 20w ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 lutego 2015r. określającą kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca, które powstają w oddziale przedszkolnym po zwolnieniu ich przez dzieci przechodzące do edukacji szkolnej. W związku z powyższym rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami odbędzie się w miesiącach marzec – kwiecień 2017r.

  

Pytanie:
Witam serdecznie.
Moje pytanie dotyczy ul. Kameralnej w Borowej Górze, a chodzi o dziury i nierówności jakie obecnie są na ulicy. Dojazd do posesji samochodem jest bardzo trudny i może grozić uszkodzeniem auta. Wyjście na spacer lub sklepu w porze deszczowej prawie niemożliwe. Firma budująca kanalizację miała ulicę pozostawić w takim stanie jakim ją zastała. Przed budową na ulicy było równo i sucho, gdyż znajdował się na niej destrukt. Firma wyrównała ulicę wyłącznie piaskiem i gliną. Zapewne obecnie kłopoty są następstwem takiego działania.
Proszę o informacje czy jest możliwość naprawy nawierzchni, jej wyrównania destruktem lub uzupełnienia braków kruszywem?
Z poważaniem,
Piotr (8.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Panie Piotrze,
Na wstępie zwracam uwagę, że każda droga gruntowa po okresie jesienno-zimowym wymaga przeprowadzenia robót z zakresu bieżącego utrzymania tj. uzupełnienia ubytków, profilowania czy dogęszczenia. Dlatego zapewniam Pana, że również w ciągu ulicy  Kameralnej zostaną przeprowadzone odpowiednie prace mające na celu poprawę jej stanu technicznego.

Pytanie:
Witam,
Chciałam poruszyć problemy dotyczące Szkoły Podstawowej w Serocku. Pierwszym z nich jest brak miejsc parkingowych w okolicach szkoły. Ostatnio pod szkołę została wezwana policja ponieważ rodzic wjechał na teren szkoły żeby wysadzić dziecko. W godzinach porannych i popołudniowych pod szkołą panuje prawo dżungli. Zrobiono obok szkoły i przedszkola park, z którego nikt nie korzysta, a gdzie parking???Co jest ważniejsze? Drugą ważniejszą sprawą jest stan sanitarny szkoły. Dziecko po powrocie do domu musi się przebrać ponieważ jego ubranie śmierdzi, plecak śmierdzi - w takich warunkach przebywają nasze dzieci. Należałoby w soboty przeprowadzać co jakiś czas dezynfekcję pomieszczeń szkolnych. Szkoła jest pod opieką urzędu, ale warunki w jakich Pan Burmistrz przebywa, a nasze dzieci są diametralnie różne. Skąd wszawica co jakiś czas w szkole? Skąd ten "zapach"? Wstyd, gmina się rozwija, miasto się rozwija, a szkoła tkwi w smrodzie i ubóstwie. Przykre..
(Agata, 4.0.3.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agato,
Problemy poruszane przez Panią w zapytaniu są przedmiotem prac gminy. Kwestie związane z komunikacją w rejonie szkoły , zwłaszcza przed godziną ósmą rano, kiedy to w krótkim czasie, jednocześnie  podjeżdża kilkadziesiąt samochodów , blokujących drogę dojazdową i przyległe parkingi, często łamiąc przepisy – Prawo o ruchu drogowym- to problem, który dotyka wielu szkół nie tylko w gminie Serock. Liczba samochodów podjeżdżających rano na kilka minut, wymagałaby wybudowania imponującego parkingu, który w pozostałej części dnia byłby pusty. Zastanawiam się, czy takiej przestrzeni miejskiej chcieliby mieszkańcy. Nie mniej szukamy rozwiązań , dla zgłaszanego już niejednokrotnie przez rodziców problemu. Poleciłem służbom technicznym opracowanie koncepcji rozwiązań komunikacyjnych wokół szkoły/przedszkola w Serocku, która po opracowaniu będzie konsultowana z przedstawicielami rodziców. Rodzice przywożący dzieci do szkoły i przyjeżdżający po nie po zakończonych zajęciach, jako osoby kierujące pojazdami powinni stosować się do przepisów Prawo o ruchu drogowym. W zakresie innych problemów poruszanych w zapytaniu, przygotowywane są projekty pod przyszłe remonty instalacji kanalizacyjnej i wentylacyjnej w szkole.  Warto zaznaczyć, iż w 2015r. wykonano remont kapitalny 10 toalet szkolnych.

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Jak zamierza rozwiązać Pan problem w związku z brakiem miejsc w serockim przedszkolu dla 3-latków, co spowodowała reforma oświaty czyli zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków? Czy podejmowane są już jakieś kroki, rozmowy w związku z zaistniałą sytuacją? Może trzeba iść za śladem innych miast, gdzie pomoc mają nie tylko rodziny z minimum socjalnym ale także rodzice pracujący, których dochody nie pozwalają np. opłacić prywatnego przedszkola czy opiekunki. Proszę o odpowiedź.
Anna (26.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
podzielam Pani troskę o miejsca przedszkolne także dla dzieci 3-letnich w serockim przedszkolu i innych placówkach publicznych na terenie gminy. Przed zakończeniem rekrutacji do przedszkoli trudno określić faktyczną sytuację i skalę potrzeb. Pomimo, iż dzieci 3-letnie nabędą prawo do przedszkola dopiero za rok, to także o nich myślimy i w jak największym zakresie chcielibyśmy zaspokoić potrzeby przedszkolne dzieci. Rodzaj rozwiązań i podejmowanych działań będzie zależny od wyników rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Pytanie:
Ponawiam pytanie odnośnie ul.Popowskiej w Kani Nowej, obecnie jej stan to więcej niż tragiczny. Serdecznie zapraszamy na przejażdżkę Burmistrza po naszej bogatej w głębokie dziury ulicy. Nie ma możliwości ich omijania !! Tragedia, kiedy zostanie ona doprowadzona do stanu aby kilka lat nie trzeba było jej "doraźnie" naprawiać?? Jazda z prędkością 5/h nie pomaga koła się zapadają !! Dziury maja po 10 cm głębokości i więcej. Czy kiedykolwiek pofatygował się Pan osobiście aby zobaczyć naszą drogę? a może chce Pan otrzymać zdjęcia? bo jak widać nie wiele pomagają prośby o reakcje! łatwo się wymienia kostkę po kilka razy i kwiatki a to co poza Serockiem nie musi być piękne!! za co płacimy podatki? za zieleninę ? kto odpowiada za naprawę zawieszenia> kogo mam pociągnąć do odpowiedzialności za naprawę auta ?? bo mnie nie stać na taki wydatek!!
(Anna, 24.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
Nawierzchnia ul. Popowskiej  w Kani Nowej/Polskiej została naprawiona poprzez uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym. Ulica Popowska  posiada nawierzchnię gruntową, co oznacza że po okresie zimowym powstają na niej nierówności i wyboje. Wynika to ze specyfiki tego typu nawierzchni, które po zimie zawsze wymagają ingerencji. Droga będzie na bieżąco monitorowana przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku i naprawiana. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Pytanie:
co jest z opłatami za psy, płacić, nie płacić? nie dostaniemy informacji o opłatach?
(6.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Do dnia 31 marca 2016 roku na podstawie uchwał : Nr 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007  i Uchwały  Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku płacimy bez wezwania opłatę od posiadanych psów w wysokości 40 zł od jednego psa .Opłatę wnosimy na rachunek bankowy : Bank Spółdzielczy w Legionowie Nr 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w siedzibie Urzędu w godz. 8-14 i 15-16.

Pytanie:
Gdzie znajdę na stronie gminy informację o opłatach za psa?
(6.03.2016 r.)

Odpowiedź:
Na rok 2016 obowiązują Uchwały : Nr 132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007 roku ustalająca opłatę roczna w wysokości 40 zł. (od jednego posiadanego psa, opłata winna być wnoszona bez wezwania do dnia 31 marca 2016 roku) oraz Uchwała  Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniająca zapis dotyczący rachunku bankowego. Obecny rachunek bankowy prowadzony jest przez Bank Spółdzielczy w Legionowie Nr 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002.Opłata może być dokonywana również w kasie Urzędu Miasta i Gminy Serock. Uchwały znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Gminy Serock, zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/.

Pytanie:
Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy ul. Zacisze w Serock a w zasadzie dziur które powstały już w zeszłym roku. Dojazd do posesji jest bardzo utrudniony a dziury na wysokości Domu Seniora są tak duże że jazda po nich grozi uszkodzeniem auta. Jakie są realne szanse na wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul Zacisze.
Z poważaniem Mariusz (16.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mariuszu,
Nawierzchnia ul. Zacisze w Serocku zostanie naprawiona w okresie marzec-kwiecień bieżącego roku. Zostaną przeprowadzone prace polegające na wyrównaniu nawierzchni oraz miejscowym uzupełnieniu  kruszywem. Prace rozpoczną się po całkowitym ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.

 

Pytanie:
Trwają prace drogowe między Zegrzem a Jadwisinem. Co ma powstać na tym krótkim odcinku i kto je finansuje. Może jakiś projekt by pokazać ...
(16.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Wzdłuż drogi krajowej DK 61, na odcinku od Jadwisina do Zegrza trwają prace związane z budowa ciągu pieszo-rowerowego. Jest to inwestycja realizowana przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, której inicjatorem był Urząd Miasta i Gminy w Serocku. Jest ona finansowana ze środków Gminy. Zapoznanie się z dokumentacją projektową jest możliwe w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. 59 w godzinach pracy Urzędu.

Pytanie:
Po analizie Pana odpowiedzi w tematach połączenia komunikacyjnego Jadwisin - Zegrze wnioskuję, że żadna droga lokalna nie jest planowana. Proszę o wyjaśnienie co to jest owa ścieżka dydaktyczna ... itd.
Czy będą mogły po niej jeździć samochody ?
(16.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Planowana do budowy ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna łącząca Jadwisin z Zegrzem nie będzie udostępniona dla ruchu samochodowego, będzie to swego rodzaju kontynuacja bądź dopełnienie obecnie istniejącego szlaku biegnącego od ul. Rybaki w Serocku do okolic Wąwozu Szaniawskiego. Planuje się, że będzie to szlak pieszy zrealizowany głównie z myślą o turystach oraz mieszkańcach lubiących spacery na łonie przyrody, wyposażony w elementy małej architektury a także tablice dydaktyczne o tematyce nawiązującej do walorów turystycznych, przyrodniczych i faktów historycznych dotyczących tego rejonu. 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Sprawa dot. parkingu przy Kościele w Zegrzu. Notorycznie mieszkańcy Zegrza traktują ten parking jako służący im do parkowania pojazdów. Efektem takiego bezczelnego postępowania mieszkańców Zegrza jest brak miejsc parkingowych dla osób przyjeżdżających na msze święte. Ksiądz wielokrotnie prosił w kościele, aby uszanować, że jest to parking kościelny służący uczestnikom mszy. Efekty są żadne. Dochodziło nawet do wielokrotnego i bestialskiego przecinania kłódek, które były zakładane na szlabanach do parkingu. Właściciele tych pojazdów są głusi, poza tym zapewne część z nich nie jest świadoma apelu, gdyż jak można sądzić nie uczęszczają do kościoła. Księdzu jako osobie duchownej jest na pewno niezręcznie podejmować kolejne radykalne działania, i tu właśnie powinna wkroczyć z pomocą Gmina. Dobrym rozwiązaniem byłoby postawienie tablicy informującej, że parking jest przeznaczony dla uczestników nabożeństw, a na auta p ozostawione na parkingu poza godzinami mszy będą zakładane blokady (zdejmowane na koszt właściciela), odholowywanie pojazdów itp. Może zainstalować kamery i nadal zamykać szlabany. Prosimy o rozwiązanie problemu ponieważ sprawa jest niezwykle ważna dla społeczności lokalnej.
z wyrazami szacunku
Maryla (6.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Odpowiadając na Pani sugestie informuję, że problematyka wskazana była przedmiotem podjętych czynności przez Straż Miejską. Faktycznie stwierdzano, że szlabany są pootwierane i na teren parkingu przy kościele może wjechać każdy, jest on ogólnodostępny. Przeprowadzono również rozmowę z księdzem proboszczem, który oświadczył, że cała historia konfliktu jest znana w parafii i prosił, aby z tym problemem zgłaszać się bezpośrednio do Niego.

Pytanie:
Uprzejmie proszę o podanie dokładnego terminu wykonania kanalizacji w ulicy Książęcej w Jadwisinie. Nadmieniam, że wiem iż aktualnie wykonywany jest projekt. Proszę o podanie terminu możliwego podłączenia do domów.
Dziękuję (31.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Istotnie, obecnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Książęcej i Królewskiej w Jadwisinie. Przewiduję się, że w drugiej połowie bieżącego roku uzyskamy decyzję o pozwoleniu na budowę dla tego zadania. Termin realizacji przedsięwzięcia w dużej mierze uzależniony będzie od możliwości pozyskania środków unijnych na to zadanie, mamy jednak nadzieję, że budowę uda się rozpocząć w ciągu roku bądź dwóch od uzyskania pozwolenia na budowę.

 

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu
noszę się z zamiarem zakupu działki budowlanej na przepięknej skarpie w malowniczej miejscowości Jadwisin dokładnie obok ośrodka Geovita (miejsce gdzie kończy się asfalt ul. Ogrodowej).
Moje pytanie brzmi - Czy ul. Ogrodowa zostanie połączona z Zegrzem ?
Czytałam w Pana odpowiedziach, że tak ma się stać, jednakże jako że wszystkie podane w odpowiedziach terminy minęły proszę o konkretną i poważną odpowiedź. Naocznie widać że nic się nie dzieje. Jaka jest szansa na asfalt na ul. Ogrodowej w kierunku Zegrza ?
Działki budowlane w tak bliskiej odległości od wody są w atrakcyjnych cenach ok. 100 zł m2. Sam Pan rozumie, że muszę się wszystkiego dowiedzieć przed zakupem.
Dziękuję i pozdrawiam
Joanna (31.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
Informuję, że połączenie ul. Ogrodowej w Jadwisinie z Zegrzem będzie realizowane jako ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna. Na 2016 r. zaplonowano opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata następne.

Pytanie:
Witam,
Czy zgodnie z nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - sekcja E obejmującego obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie (Uchwała nr 106/XI/2015 z dnia 31.08.2015) można na działce budowlanej w Stasim Lesie przy ul. Słonecznej zbudować zbiornik retencyjny przeznaczony na wody opadowe z dachu budynku??
pozdrawiam
Marlena (09.02.2016)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Marleno,
biorąc pod uwagę zapisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja E, obejmującym obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, należy stwierdzić, iż planowana przez Panią inwestycja na przedmiotowym terenie moim zdaniem nie stoi w sprzeczności z ustaleniami planu. Jednakże jestem zobligowany by poinformować Panią, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie. Wszelkie sprawy  z zakresu budownictwa i architektury prowadzi Starostwo Powiatu Legionowskiego z siedzibą przy ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo.

Pytanie:
Szanowna Gmino,
nie wiem jaką farbą pomalowane zostały pasy przejść dla pieszych na ul. Szaniawskiego w Jadwisinie, ale już są zupełnie niewidoczne. Przydałoby się pomalować czymś trwałym. Bardzo dobrym rozwiązaniem są za to odblaski sygnalizujące przejście przytwierdzone do asfaltu, tylko jest ich za mało.
Pozdrawiam
Bogdan (4.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
Problem oznakowania poziomego w ul. Szaniawskiego w Jadwisinie  został już zgłoszony wykonawcy robót budowlanych w ramach obowiązującej gwarancji. Jednak z uwagi na panujące warunki atmosferyczne ustalono, że odnowienie oznakowania poziomego będzie wykonane dopiero w okresie wiosennym.

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Kiedy zostanie położona nowa nawierzchnia na ulicy Lipowej w Borowej
Górze?Obiecano,że zostanie zrobiona po wykonaniu kanalizacji i wymianie wodociągu.Inwestycję zakończono, a droga staje się nieprzejezdna.W ubiegłym roku połatano ją w kilku miejscach ale to nie rozwiązuje problemu.Nadmieniam,że tą ulicą kursują autobusy i dobrze by było zadbać o jej nawierzchnię.Przykro nam patrzeć na nową piękną nawierzchnię ulicy Nasielskiej w której kanalizacja została zrobiona dwa lata później.Dlatego zwracamy się z prośbą o jej wykonanie.
(Dorota, 5.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Doroto
Informuję, iż na ten rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Lipowej w Borowej Górze. W ramach inwestycji planuje się budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem oraz przebudową kolizji z istniejącą infrastrukturą. Z uwagi na niedostateczną szerokość istniejącego pasa drogowego, nie ma możliwości przeprowadzenia prac budowlanych na zasadzie szybkiego remontu (jak to miało miejsce na wspomnianej przez Panią ul. Nasielskiej). W przypadku ul. Lipowej niezbędne będzie dokonanie poszerzenia pasa drogowego poprzez podział nieruchomości do niego przyległych i dalej opracowanie obszernej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi załącznikami umożliwiającej złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.  Zapewniam jednak Panią, że urząd pracuje już nad tą inwestycją,  jednak z uwagi na wyżej wskazane argumenty realizacja takiego zadania jest procesem długotrwałym, co sprawia że przeprowadzenie samej przebudowy nie będzie możliwe w tym roku.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu,
posiadam działkę z domkiem w miejscowości Łacha, przy ulicy Polnej Róży, jest to nieutwardzona droga, która zawsze po opadach deszczu robi się wielkim błotnym bajorem i ciężko dojechać do posesji, auta topią się w błocie, po za tym na wiosnę jak rolnicy zaczynają pracę w polu, worują się w drogę i ją uszkadzają.
Mam pytanie czy jest szansa na wyrównanie, podniesienie i utwardzenie wyżej wymienionej ulicy na wiosnę tego roku?
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Pozdrawiam Tomasz (9.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu,
Ulica Polnej Róży w miejscowości Łacha stanowi drogę gruntową z której korzystają głównie rolnicy dojeżdżający do okolicznych pól uprawnych. Zabudowa mieszkaniowa (lub letniskowa) jest znikoma i znajduje się jedynie przy niewielkim fragmencie tej drogi. Jednak mając na uwadze umożliwienie dojazdu do istniejących posesji, na wiosnę bieżącego roku zostaną przeprowadzone naprawy w/w drogi gruntowej (wyrównanie nawierzchni oraz miejscowe uzupełnienie i utwardzenie kruszywem). Prace rozpoczną się po całkowitym ustaniu roztopów i osuszeniu gruntu.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Moje pytanie dotyczy szkoły,czy jako organ nadzorujący Szkołę Podstawową w Serocku popiera Pan wzywanie policji w szkole do dzieci które się szarpią w wieku 7, 8, 9,itd lat.
Czy Pan nie uważa, ze jest to bezradność i brak kompetencji osób, które te dzieci nadzorują.
Pozdrawiam i mam nadzieję ze te pytania doczekają się odpowiedzi.
(Stanisław)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Stanisławie,
uprzejmie informuję, iż już dwukrotnie przesyłałem odpowiedź na Pana zapytanie: 14.01.2016r. oraz 09.02.2016r. na Pana adres e-mail. Jeszcze raz ją przesyłam zamieszczając także na stronie odpowiedzi na zapytania do Burmistrza i oczywiście nie popieram wzywania policji do dzieci w sytuacjach podnoszonych w zapytaniu.
Treść udzielonych odpowiedzi:
„Jestem również jak Pan zaskoczony, że sytuacje wychowawcze w Szkole Podstawowej w Serocku, na poziomie klas I-III wymagają wzywania policji. Uważam, iż najważniejszymi i pierwszymi wychowawcami dziecka są rodzice, problemy pojawiające się w szkole powinny być rozwiązywane przez szkołę we współpracy z rodzicami, z zaangażowaniem specjalistów zatrudnionych w szkole.
Rolę policji widzę raczej w akcjach profilaktycznych z różnych zakresów tematycznych, natomiast trudne zdarzenia i sytuacje nietypowe wymagają diagnozy i odpowiednich działań całego środowiska szkolnego. Szkoła może i powinna w trudnych sprawach korzystać z pomocy instytucji wspierających szkołę tj. poradni psychologiczno – pedagogicznej, lub wykorzystując środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, organizować warsztaty podnoszące kompetencje nauczycieli.To jest kierunek działań jaki wskazuję szkołom prowadzonym przez gminę Serock.”  
 

Pytanie:
W związku z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.)i wynikającymi z niej powinnościami ciążącymi na zarządcach dróg m.in. jej odśnieżanie, zwalczanie śliskości czy też usuwanie powstających zimą ubytków w nawierzchni drogowej, pytam czy jak bywało w latach ubiegłych również i w bieżącym roku tak będzie w stosunku do ulicy Sadowej? Obecnie skręcając w nią z ul. Pułtuskiej i jadąc w kierunku Polnej nie da się bezpiecznie przebrnąć przez tor przeszkód (dziur jest więcej niż miejsc w miarę równych).
(Mariusz, 6.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mariuszu,
Gruntowa nawierzchnia ulicy Sadowej zostanie naprawiona na wiosnę bieżącego roku. Naprawy dróg gruntowych mogą być dokonywane po okresie zimowym tj. po ustaniu roztopów oraz osuszeniu gruntu. Wzmożona degradacja nawierzchni dróg gruntowych w okresie jesienno-zimowym jest zjawiskiem normalnym. Spowodowane jest to oddziaływaniem niekorzystnych warunków pogodowych (częste opady deszczu lub śniegu, mróz). Dlatego prace naprawcze dróg gruntowych ruszają zawsze na wiosnę.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Od kilku lat jesteśmy właścicielami małego mieszkania w Serocku (ul. 11 Listopada) z widokiem na piękny rynek. Mieszkamy w Warszawie, ale przyjeżdżamy często do Serocka na weekendy. Chcemy "odetchnąć świeżym powietrzem". Cóż z tego. Obecnie w Serocku powietrze jest bardzo zanieczyszczone, wieczorem możemy jedynie szczelnie zamknąć okna zamiast wyjść na spacer. Szkoda. Pan z pewnością zna przyczyny tego stanu rzeczy, to palenie w piecach węglem i drewnem. Nasz dom ma ogrzewanie gazem. Kiedy w Serocku będzie podjęta uchwała antysmogowa i z jakim terminem wykonania? Chcemy zachwalać Serock jako miejsce do relaksu i wypoczynku dla Warszawiaków, jako dobre miejsce do życia.
Prosimy o odpowiedź,
Beata i Marek (1.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku
Rozumiem doskonale Pana rozczarowanie. Problem, który Pan porusza jest nam oczywiście znany i jak większość polskich miejscowości borykamy się z nim, niemniej jednak jako gmina podejmujemy kroki, mające na celu poprawienie tej sytuacji. W ubiegłym roku opracowaliśmy plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, w którym to dokumencie zostało zdiagnozowane iż podstawowym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest emisja niska, pochodząca głównie z indywidualnego ogrzewania mieszkań w budynkach starszych, gdzie głównym opałem jest węgiel i miał.  Aby ograniczać uciążliwość spowodowaną niską emisją od 2014 roku dofinansowujemy właścicielom nieruchomości z terenu gminy wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych na urządzenia ekologiczne. Program cieszy się rosnącym zainteresowaniem, z roku na rok, dzięki udzielanej przez gminę dotacji, ilość wymienianych pieców węglowych na piece ekologiczne wzrasta. Poza tym wspomniany dokument otwiera gminie drogę do uzyskania dofinansowania na zadania związane m.in. z termomodernizacją obiektów, modernizacją kotłowni, energooszczędnym oświetleniem publicznym czy też wspieraniem wszelkich inicjatyw sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji.

Pytanie:
Szanowy Panie Burmistrzu
Referat Ochrony Środowiska ma takie osiągnięcia,a dlaczego przez ponad pół roku nie potrafi rozwiązać problemu z sarną przebywającą na terenie stadionu w naszym mieście /starostwo również zna sprawę/.
(Ewa, 26.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że problem, który Pani sygnalizuje został już rozwiązany. Owszem prawdą jest, iż młody koziołek (samiec sarny), który „zadomowił” się w okolicach boiska przy ulicy Pułtuskiej w Serocku, przebywał tam od dłuższego czasu, pomimo wielokrotnie podejmowanych prób odłowienia zwierzęcia i przetransportowania go w bezpieczne dla niego miejsce. Niemniej jednak niespełna dwa tygodnie temu udało się przeprowadzić wspólną akcję Straży Miejskiej, pracowników gminy oraz lekarza weterynarii, która zakończyła się sukcesem i odłowione zwierzę zostało przetransportowane do lasu.

 

 

Pytanie:
Witam
Jestem mieszkańcem Dosina ul. Borówkowa w części od ul. Długiej,jesteśmy zaniepokojeni faktem iż mimo wielu próśb nie doczekaliśmy się oświetlenia ulicy o chodniku nawet nie mażąc. Boimy się gdyż z ich braku zdarzają się kradzieże, spacery z dziećmi są wręcz niemożliwe i niebezpieczne bo samochody jeżdżą tam naprawdę szybko mimo słabej jakości drogi, domy i płoty są ciągle zakurzone.
Prosimy serdecznie o POMOC jest to nam jako mieszkańcom bardzo potrzebne

Z wyrazami szacunku
Łukasz (01.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Łukaszu,
chcę aby Pan wiedział, że jestem świadomy ogromu potrzeb w kwestii budowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy. Co roku, przy tworzeniu budżetu inwestycyjnego, staram się uwzględniać zgłaszane wnioski w tym zakresie. Niestety, z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych jakie mogą być rozdysponowane na ten cel, nie wszystkie wnioski mogą być ujęte zaraz po zgłoszeniu. Pana wystąpienie traktuję jako wniosek do budżetu. Jego rozparzenie będzie możliwe przy opracowywaniu planu finansowego na rok 2017. Proszę o cierpliwość i zrozumienie.  

Pytanie:
Witam serdecznie,
Ze strony internetowej gminy dowiedziałem się o planowanej inwestycji budowy gazociągu.
https://www.serock.pl/redir,index?wiecej=6104&wiecej_news=1
Z załączonej mapki (bardzo mało precyzyjnej) nie jestem w stanie wywnioskować o przebiegu inwestycji na terenie mojej działki (obręb 01). W związku z powyższym mam pytanie: gdzie mogę uzyskać konkretne informacje? Wydaje mi się bowiem, że gazociąg przecina moją działkę w połowie jej długości. Dodatkowo mapa nie uwzględnia mojego domu (który stoi tam legalnie od 2004 roku).
Z góry dziękuję za informacje
Paweł (5.02.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,
pragnę Pana poinformować, że wszelkie informacje dostępne są na stronie www.serock.pl. Znajdzie Pan tam też załącznik „Wykaz działek” z wymienionymi wszystkimi numerami ewidencyjnymi działek, przez które przebiegać ma planowana inwestycja budowy gazociągu.Zachęcam do zapoznania się z udostępnionymi na stronie internetowej informacjami, a w przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22-7828826, ewentualnie zapraszam bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy (ul. Rynek 21,  05-140 Serock, Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, pok. nr 51).

 

Pytanie:
Szanowni Państwo odgrzewam zapomniany dawno przez Was temat nt. którego rozpisywaliście się w Gazecie Powiatowej i na stronach www.serock.pl, aż wszystko ucichło. http://www.legio24.pl/przedluza-sciezke-rowerowa-wzdluz-jeziora-zegrzynskiego/
Przedłużą ścieżkę rowerową wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego

Seroccy urzędnicy skorygowali więc przebieg ścieżki, tak, by wykorzystać sieć istniejących dróg gminnych. Aby można było sprawnie dotrzeć do Zegrza, na odcinku o długości około 750 m powstanie nowa droga. Będzie ona stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, pobiegnie aż do ulicy Juzistek w Zegrzu.

Dzięki zawartemu porozumieniu gmina pozyskała już grunty o powierzchni prawie 5,5 tys. m2 z przeznaczeniem na drogę. Aktualnie trwają prace związane z przejęciem od wojska brakującego, około 70-metrowego odcinka terenu , co nastąpić ma na początku 2014r.
W planie zagospodarowania przestrzennego ustalono dodatkowe połączenie drogowe Zegrza z Jadwisinem. Planowana droga powstanie na odcinku o długości około 750 m i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Dotychczas przejęto na rzecz gminy grunty od IHAR-u, a do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 70 m usytuowany na terenach wojskowych, co nastąpi po wyłączeniu wydzielonej działki z terenu zamkniętego - przewidywany termin I półrocze 2014r.
Na chwilę obecną przewiduje się, że z projektowanej drogi w pierwszej kolejności będą mogli korzystać piesi i rowerzyści, zaś wykonanie drogi umożliwiającej transport samochodowy nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie gminy.
Jest rok 2016 i nic. Proszę o wyjaśnienie co się stało, kto "nawalił" ?
Ps. wiem, że powstaje chodnik przy dwupasmówce, ale to nie rozwiązuje sprawy gdyż chodzi o trasę jak najbliżej wody i do ewentualnego przejazdu samochodów między Zegrzem a Jadwisinem bez wyjazdu na dwupasmówkę.
Miłego dnia
Ryszard z Zegrza (09.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Panie Ryszardzie.
Odpowiadając na Pana zapytanie na wstępie wyjaśniam, że przedsięwzięcie o którym wcześniej informowaliśmy będzie realizowane. W dniu 29.10.2015 r. został podpisany akt notarialny, który kończy procedurę nabycia przez gminę Miasto i Gmina Serock gruntu pod drogę, która zostanie zagospodarowana jako ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna łączącą ul. Ogrodową w Jadwisinie z Zegrzem. W bieżącym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa dla tego zadania. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata kolejne.

 

Pytanie: Panie Burmistrzu
noszę się z zamiarem zakupu działki budowlanej na przepięknej skarpie w malowniczej miejscowości Jadwisin dokładnie obok ośrodka Geovita (miejsce gdzie kończy się asfalt ul. Ogrodowej). Moje pytanie brzmi - Czy ul. Ogrodowa zostanie połączona z Zegrzem ?
Czytałam w Pana odpowiedziach, że tak ma się stać, jednakże jako że wszystkie podane w odpowiedziach terminy minęły proszę o konkretną i poważną odpowiedź. Naocznie widać że nic się nie dzieje. Jaka jest szansa na asfalt na ul. Ogrodowej w kierunku Zegrza ?
Działki budowlane w tak bliskiej odległości od wody są w atrakcyjnych cenach ok. 100 zł m2. Sam Pan rozumie, że muszę się wszystkiego dowiedzieć przed zakupem.
Dziękuję i pozdrawiam
Joanna  (09.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Pani Joanno, pragnę Panią uspokoić i informuję, że w dniu 29.10.2015 r. został podpisany akt notarialny, który kończy procedurę nabycia przez gminę Miasto i Gmina Serock gruntu pod drogę. W budżecie na rok 2016 zaplanowane zostało zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla realizacji ścieżki dydaktyczno-krajobrazowo-turystycznej łączącej ulicę Ogrodową w Jadwisinie z Zegrzem. Odnosząc się natomiast do kwestii asfaltu na ul. Ogrodowej w kierunku Zegrza, informuję, że kwestia ta zostanie rozważona po realizacji wspomnianej ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej.

 

Pytanie:
Witam Pana,
Bardzo proszę o rozpatrzenie możliwości zwiększenia zakresu prac przy wodociągu w Jadwisinie, który ma być realizowany w tym roku w ul.Akacjowej, o ulicę Różaną, która jest tylko 350 m długości i jest ulicą "ślepą". Koszty jakie trzeba będzie ponieść w przyszłości, żeby w ul. Różanej zrobić wodociąg będą dużo dużo większe niż rozszerzenie prac teraz. Doprojektowanie tak krótkiego odcinka leżącego w całości na ulicy, która cała należy do gminy powinno się udać zanim prace przy Akacjowej zostaną zakończone.
Z poważaniem Liliana (26.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
przesłanką do rozpoczęcia projektowania wodociągu w ul. Akacjowej była konieczność wybudowania magistrali pozwalającej stworzyć w rejonie Jadwisina układ pierścieniowy zapewniający prawidłową eksploatację sieci wodociągowej w tym obszarze. Zakładano, że dopiero następnym etapem będzie budowa wodociągów w ulicach dochodzących do ulic Akacjowej i Szkolnej. Argumentem przemawiającym za takim podziałem zadań, jest fakt, że realizacja projektów obejmujących duże zakresy, zwykle jest rozłożona w czasie, a dynamicznie rozwijająca się zabudowa mieszkaniowa powoduje, że jeszcze przed ukończeniem budowy, projekt  w zakresie przyłączy, wymaga  już aktualizacji. Dlatego też zadecydowano, że projektowanie sieci w ulicach bocznych będzie rozpoczęte dopiero w momencie kończenia budowy magistrali. Ponadto zaznaczam, że przedsięwzięcie, o którym mowa jest zadaniem kosztownym, w związku z czym Gmina będzie ubiegać się o przyznanie środków zewnętrznych na jego realizację. Otrzymanie takich środków będzie warunkowało rozpoczęcie inwestycji.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu właśnie dowiedzieliśmy się, że zrezygnował Pan z połączenia ul. Ogrodowej w Jadwisinie z Zegrzem. Czy naprawdę Pan Burmistrz nie rozumie sensu ścieżki rowerowo/pieszej, a nawet drogi przejazdowej biegnącej jak najbliżej Zalewu jako podnoszącej atrakcyjność turystyczną terenu. Turystom nie zależy, aby wdychać spaliny wzdłuż trasy szybkiego ruchu tylko, aby trzymać się jak najbliżej terenów nad Zalewem i terenów leśnych. Turysta nie przyjeżdża jeździć wzdłuż uczęszczanej szosy, bo takie ścieżki ma na miejscu w Warszawie.
Oczywiście ścieżka wzdłuż DK61 z Jadwisina do Zegrza jest niezbędna ale dla wygody mieszkańców, a nie dla turystów.
Nic nie stoi na przeszkodzie żeby sfinalizować również sprawę kilka lat planowanego dojazdu ul. Ogrodową do Zegrza na pozyskanych już od Instytutu IHAR terenów. Nie rozumiem czemu Pan nie chce zakończyć projektu kiedy działania formalne zostały praktycznie zakończone, a zostało fizyczne wykonanie.
Liczymy, że sfinalizuje Pan to zamierzenie niezależnie od zbudowania ścieżki wzdłuż DK61, która ma całkowicie inne przeznaczenie.
Liczy na Pana Zegrze inni zapewne również.
Mieszkańcy Zegrza (9.01.2016r.)

Odpowiedź:
Szanowni Państwo,
Informuję, że połączenie ul. Ogrodowej w Jadwisinie z Zegrzem będzie realizowane jako ścieżka dydaktyczno-krajoznawczo-turystyczna. Na 2016 r. zaplonowano opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata następne.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu, kiedy Gmina ma w planie zakończenie budowy chodnika w Wierzbicy po stronie "Sadpol"-u? Po tej stronie Wierzbicy został wybudowany wiadukt nad obwodnicą i chodnik (w stronę byłej- nie wiem czy nadal DK-61) który nie został dokończony i urywa się przy jednej z posesji. Od tego miejsca do przystanku na wysokości Restauracji "Złoty Lin" trzeba "przemykać" między samochodami (z wózkami, z dziećmi) -jest to bardzo niebezpieczne.
(Ewa, 7.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
zdaję sobie sprawę, że poruszanie się pieszych po jezdni wiąże się z dużym zagrożeniem, mimo iż taki sposób poruszania pieszych jest dopuszczony przez przepisy Prawa o ruchu drogowym. Sukcesywnie, co roku, staramy się rozbudowywać sieć ciągów pieszych (chodników) na terenie gminy. Ograniczona ilość środków finansowych sprawia jednak, iż zmuszeni jesteśmy ustalać priorytety. Priorytety, których wyznacznikiem jest właśnie zagrożenie ruchu pieszych, związane z dużym natężeniem ruchu pojazdów. W roku 2015 rozpoczęliśmy bardzo ważną inwestycję w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych, mianowicie budowę ciągu pieszo-rowerowego Jadwisin-Zegrze. Dzięki dobrej współpracy gminy z GDDKiA powstał także chodnik w Woli Kiełpińskiej, zapewniający bezpieczną drogę dzieci do szkoły. Opracowujemy ponadto dokumentację projektową budowy chodnika w Łasze na odcinku od mostu do ul. Mazowieckiej oraz budowy zatoki autobusowej  w rejonie włączenia tejże ulicy do DK-62. Wiele chodników powstaje także w ramach wykonywanych robót związanych z budową lub przebudową ulic. I mimo, iż co roku przybywa chodników na terenie gminy, potrzeby w zakresie ich budowy są nadal duże. Liczę na Pani zrozumienie. Ze swoje strony pragnę Panią zapewnić, iż rozpatrzę możliwość ujęcia budowy chodnika we wskazanym przez Panią miejscu przy planowaniu budżetu na rok 2017.

 

 

Pytanie:
Witam Państwa, czy istnieje mozliwość zwiększenia ilości progów zwalniających na ul. Lipowej w Borowej Górze, ponieważ ostatni próg znajduje się przy sklepie spożywczym i od tego momentu jest wyścig na 1/4 mili, zaznaczam, że w niedalekiej odległości znajduje się przystanek autobusowy na którym wsiadają oraz wysiadają nasze dzieci ze szkolnego autobusu, a niektórzy kierowcy mają tu już zawrotną prędkość. Pozdrawiam.
Paweł (7.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Pawle,
warunki umieszczania progów zwalniających na drogach określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Przed podjęciem decyzji o instalacji progu należy każdorazowo zbadać istniejące warunki ruchu drogowego oraz sprawdzić odległości od poszczególnych elementów drogi np. skrzyżowań. Nie w każdym bowiem miejscu można wykonać próg zwalniający. Przeanalizujemy zatem w najbliższym czasie kwestie bezpieczeństwa ruchu pieszych we wskazanym przez Pana  miejscu. W przypadku podjęcia decyzji o potrzebie zainstalowania progu zwalniającego, przygotujemy zmianę projektu organizacji ruchu, uzyskamy stosowne zatwierdzenia oraz przekażemy projekt do realizacji do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 

 

Pytanie:
Witam. Chciałbym poruszyć 2 kwestie. Pierwsza to zmiana organizacji ruchu na rondzie na skrzyżowaniu dróg 61 i 631 (Zegrze). Jest to miejsce kilkunastu-kilkudziesięciu stłuczek i wypadków miesięcznie. Najczęściej są one spowodowane brakiem jasnego oznakowania kierunków jazdy na rondzie. Wystarczyłoby postawić znaki pionowe i poziome informujące o kierunku jazdy na rondzie z danego pasa, a nie byłoby sytuacji, że kierowca na prawym pasie skręca w lewo i zderza się z kierowca jadącym prosto z lewego pasa. Namalowanie pasów na jezdni i postawienie znaków rozwiązałoby ten problem. 2 wyjściem jest zrobienie ronda turbinowego. Obydwa rozwiązania są równie skuteczne co tanie, a na p ewno ułatwiłoby życie i codzienne podróże kierowców.
Druga sprawa, to kanalizacja na skrzyżowaniu ulic Prostej i Radziwiłłów. Chciałbym wiedzieć, czy te rejony są w najbliższym czasie objęte planem jej budowy?
Z poważaniem
Rafał (6.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Rafale,
rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką w Zegrzu Południowym zlokalizowane jest na terenie gminy Nieporęt. Proszę zatem swoje propozycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu przekazać albo do wójta gminy Nieporęt albo bezpośrednio do zarządcy drogi krajowej nr 61 tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Nie widzę podstaw prawnych abym mógł wykorzystać zajmowane przeze mnie stanowisko by interweniować w tej sprawie.
Odnosząc się natomiast do drugiej poruszonej przez Pana sprawy, muszę poinformować, że w planie inwestycyjnym obejmującym perspektywę finansową do roku 2020, nie ma zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ulic Prostej i Radziwiłła.

 

Pytanie: Witam
moje pytanie dot. sensu ustawienia oświetlenia drogi gruntowej będącej przedłużeniem ul. Traugutta w Serocku i prowadzącej do ul. Zakroczymskiej (ulica ma nazwę chyba Tchorka) ? Ulica jest obecnie nie zamieszkana, no chyba że może jest 1 dom. Ludzie mówią, że oświetlenie zostało ustawione ponieważ działki przy tej ulicy należą do jednego z serockich radnych.
Pozdrawiam
(Monika, 9.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Moniko,
oświetlenie uliczne jest przede wszystkim elementem zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego tj. ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów i tylko i wyłącznie w takich kategoriach należy rozpatrywać jego budowę. Gdy mamy do czynienia z tzw. ulicami przelotowymi, pełne zapewnienie bezpieczeństwa w/w uczestników ruchu możliwe jest do osiągnięcia jedynie przy budowie oświetlenia na całych ciągach komunikacyjnych, tak jak zostało to uczynione na odcinku ulicy Tchorka, stanowiącego uzupełnienie ciągu komunikacyjnego ul. Daliowa- ul. Nasielska. Dziękuję, że zamiast wierzyć w to co „ludzie mówią”, zwróciła się Pani do mnie z prośbą o wyjaśnienie.

 

Pytanie:
witam Pana
we wrześniu złożyłem podanie o wycięcie gminnego drzewa ,które się położyło na płocie i nachyla się niebezpiecznie w kierunku domu.Byli ludzie zaznaczyli na pomarańczowo i mamy styczeń 2016 .Brak jakiś ruchów ze strony gminy.trwa to bardzo długo.
Piotr (6.01.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze
Odnosząc się do Pana stwierdzenia, iż długo trwa temat dotyczący usunięcia drzewa z pasa drogowego drogi gminnej, uprzejmie informuję, iż faktycznie procedura nieco się przedłuża, niemniej jednak nie jest to spowodowane opieszałością pracowników naszego urzędu. Na usunięcie drzew gminnych zgodę musi wyrazić Starosta. Jeśli chodzi o usuwanie drzew z pasa drogowego, dodatkowo opinię w tej sprawie musi wyrazić Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Tak też było jeśli chodzi o procedurę uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa, którym jest Pan bezpośrednio zainteresowany. Obecnie otrzymaliśmy już jako gmina zezwolenie Starosty na usunięcie drzewa. W bieżącym tygodniu zostanie podpisana umowa z Wykonawcą na usuwanie drzew  z terenów gminnych i przedmiotowe drzewo zostanie zlecone do usunięcia.

 

Pytanie:
Witam,
niestety jak większość pracujących nie mogę być obecna na Konsultacjach społecznych o śmiesznej godzinie 15.00 w dniu roboczym 19.01.2016 (normalni ludzie są wtedy w pracy, a większość pracuje poza Serockiem).
Zgłaszam do strategii nast. sprawy:
- SKM do Zegrza sprawa najważniejsza !!!
- ścieżka rowerowa/piesza nad wodą z Serocka aż do samego Zegrza
- oświetlenie i zagospodarowanie podobnie jak skwery w Serocku Wąwozu Szaniawskiego i całego rezerwatu
- przedłużenie drogi lokalnej na odcinku od ronda w Serocku/Jadwisinie do Jadwisina (brakujący odcinek przy lesie)i odcinka od ul. Akacjowej Jadwisin do Zegrza wzdłuż 2-pasmówki.
- jednolite oznakowanie nazw ulic w całej gminie np. Tak jak w Serocku
tablice informacyjne przy wjazdach do miejscowości
- oświetlenie wiaduktów w celu zachęcenia turystów do przyjazdu zwiększenie ilości plaż w gminie w miejscowościach nad wodą (Zegrze, Jadwisin - nie ma wcale)
Pozdrawiam i liczę na zgłoszenie odpowiedniej osobie.
(Krzysztof, 9.01.2016r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,
pragnę Pana poinformować iż konsultacje które odbyły się w dniu 19.01.2016 r. zakończyły się po godzinie 18.00. Dlatego też zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych tego typu spotkaniach o których będziemy odpowiednio wcześniej informować za pomocą strony internetowej, tablic ogłoszeń w Urzędzie jak i na terenie Gminy oraz poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Jednocześnie chcemy zapewnić, iż Pana uwagi zostaną przekazane bezpośrednio do firmy zajmującej się opracowaniem „Strategii”. Równocześnie zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz obejrzenia prezentacji przygotowanej na potrzeby ww. konsultacji dostępnej na stronie www.serock.pl.
Ankietę można pobrać, wypełnić i przesłać na adres planowanie@serock.pl. Ankiety w formie papierowej dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

 

Pytanie: Panie Burmistrzu !
jesteśmy mieszkańcami Jadwisina - okolice Akacjowej. Świetnie,że budujecie chodnik łączący Jadwisin z Zegrzem. Czy przy okazji nie byłoby możliwe przedłużenia lokalnego odcinka asfaltu, którym wjeżdżamy jadąc z Warszawy w ul. Akacjową ? Mam na myśli połączenie tego krótkiego odcinka między parkingiem w Zegrzu, a lokalną drogą asfaltową przy kładce w Borowej Górze. Aktualnie jeśli jedziemy rano do pracy do Warszawy zmuszeni jesteśmy jechać najpierw w przeciwnym kierunku, aby dostać się na wiadukt w Jadwisinie i dopiero móc jechać w kierunku Warszawy (nadkładamy codziennie ok.2 km - 1 km w przeciwnym kierunku i 1 km dodatkowy we właściwym). Gdyby powstała lokalna droga asfaltowa do Zegrza byłoby możliwe włączenie się do ruchu w Zegrzu na światłach. Uprzejmie prosimy o uzupełnienie brakującego krótkiego odcinka drogi lokalnej z Jadwisina do Zegrza.
Przesyłam pozdrowienia
Andrzej (6.01.2015 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż droga o której Pan pisze stanowi element drogi krajowej (leży w pasie drogowym drogi krajowej) i jest w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Drogi tego typu lokalizuje się na odcinkach w których występuje zabudowa mieszkaniowa, a dostępność do drogi głównej ograniczona jest do węzłów drogowych. Funkcją dróg tego typu jest ograniczenie liczby wyjazdów i wjazdów na jezdnię główną oraz eliminacja z niej manewrów przeplatania, a także zapewnienie swobodnej komunikacji lokalnej wzdłuż drogi szybkiego ruchu, do której dostępność jest ograniczona. Dróg tego typu nie stosuje się w celu realizacji zadań jezdni głównej – tj. dla obsługi ruchu innego niż lokalny. Odcinek od Jadwisina do Zegrza o którym Pan pisze jest niezabudowany, w związku z czym zarządca drogi krajowej nie ma wskazań do budowy drogi tego typu. Jednocześnie zaznaczam, że budowa chodnika na tym odcinku stanowi wspólne przedsięwzięcie Gminy i GDDKiA i jest wynikiem naszych kilkuletnich starań dążących do rozwiązania problemu ruchu pieszo-rowerowego w tym rejonie.

 

Pytanie:
Witam moje pytanie jest następujące kiedy będą wnioski do programu 500+? słyszałam że od stycznia można je już składać proszę o jakąś informację czy to prawda i gdzie można się udać po wniosek z góry dziękuję
pozdrawiam Kinga (14.01.2016 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Kingo,
Uprzejmie informuję, że w związku z licznymi pytaniami w sprawie programu 500+,  na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  www.ops.serock.pl w ślad za informacją  udostępnioną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej została zamieszczona informacja, że obecnie trwają konsultacje społeczne programu, a planowany termin jego wejścia w życie to kwiecień 2016 r. Szczegóły odnośnie  prac nad programem „Rodzina 500 plus”  dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej www.mpips.gov.pl

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
W drugiej połowie 2015 roku zostało złożone w Urzędzie Gminy Serock pismo - petycja mieszkańców i działkowiczów z ul. Spacerowej w Kani Nowej odnośnie założenia oświetlenia na tej ulicy. Uprzejmie proszę o odpowiedź w kwestii tego pisma. Czy jest możliwość wykonania i w jakim terminie oświetlenia na ul. Spacerowej?
Pozostaję z poważaniem, Anna z ul. Spacerowej. (9.01.2016r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
w budżecie na rok 2016 zaplanowane zostało zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla budowy punktów świetlnych na ulicy Wspólnej w Kani Nowej, na odcinku od ul. Polnej do ul. Pod Lasem, o długości blisko 1 km. Budowa tego oświetlenia nastąpi najprawdopodobniej w roku 2017. Wspominam o tej inwestycji, gdyż budowa oświetlenia na ulicy Spacerowej będzie mogła zostać zrealizowana w przyszłości właśnie w oparciu o projektowane oświetlenie na ul. Wspólnej, jako jego rozbudowa. W chwili obecnej nie mogę udzielić informacji o terminie budowy oświetlenia na ulicy Spacerowej. Chcę jednak aby Pani wiedziała, że skierowany przez Panią wniosek zostanie ponownie zgłoszony przeze mnie Komisji Budżetowej podczas prac przy opracowywaniu budżetu na rok 2017 i lata kolejne.

 

Pytanie:
Szanowni Państwo,
Plastikowe zapory spowalniające ruch pojazdów ustawione na ul. Książęcej miejscowość Jadwisin stoją w odpowiednim miejscu tylko od naszej strony ulicy, a mianowicie od ul. Szkolnej.Cała ulica Książęca ma długość 350 metrów. Dzieląc ulicę na 3 równe odcinki zapory powinny stać dokładnie na 116,6 metrze drogi licząc od ulicy Szaniawskiego i tak samo na 116,6 m licząc od ulicy Szkolnej. Aktualnie zapory stoją dokładnie tam gdzie powinny stać czyli na 116,6 metrze licząc od ul. Szkolnej na wysokości posesji - ul. Książęca nr 3 i 5 vis a vis 10.Natomiast zapory zostały ustawione nieprawidłowo od strony ul. Szaniawskiego. Powinny stać na 116,6 metrze to jest dokładnie na wysokości posesji Książęca 15 vis a vis posesji Książęca 18. Numery widnieją na domach, poza tym Wasz pracownik może sam odmierzyć odległości. Uprzejmie zwracam uwagę, że należy zapory ustawić prawidłowo na 116,6 m z obu stron wtedy całe przedsięwzięcie ma sens. Oczekujemy na prawidłowe ustawienie zapory od strony ul. Szaniawskiego, tak jak zostało to zrobione od strony ul. Szkolnej. (ponowne zgłoszenie ponieważ 28.12.15 r. minęły 2 tygodnie, a odpowiedź nie została zamieszczona)
Z wyrazami szacunku i noworocznymi życzeniami
Artur (1.01.2016r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,
doceniam Pana zaangażowanie w analizę sposobu rozmieszczania szykan na ulicy Książęcej i chęć wyrażenia na ten temat swojej opinii. Ma Pan oczywiście do tego prawo. Chciałbym jednak aby wiedział Pan, iż ustawiając szykany, Urząd kierował się inną zasadą niż wskazana przez Pana. Otóż, szykany zostały ustawione mniej więcej symetrycznie względem drogi odchodzącej od ulicy Książęcej w kierunku wschodnim. Droga ta dzieli ulicę Książęcą na dwa odcinki i jest „naturalnym” miejscem, które powinno ograniczać prędkość pojazdów, ze względu na możliwość wystąpienia w tym miejscu kolizji. Ponadto dokładne miejsce ustawienia szykan od strony ul. Szaniawskiego zostało uzgodnione z właścicielami posesji przyległych. Chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której bramy wjazdowe do posesji znalazłyby się w środku szykany, gdyż mogłoby to powodować utrudnienia nie tylko dla właścicieli danej posesji ale również dla pozostałych mieszkańców i użytkowników. Szykany są rozmieszczone w odległości ok. 150 m od siebie. W mojej ocenie nie jest to odległość pozwalająca rozpędzić pojazd do prędkości  stwarzającej zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu. Myślę, że zaproponowana przez Pana propozycja przesunięcia szykan o 30 czy 40 metrów, nie miałaby istotnego wpływu na prędkość poruszania się pojazdów. Liczę zatem na zrozumienie z Pana strony.

 

Pytanie:
Zapoznałem się z nowym planem - harmonogramem odbioru odpadów, a w tym m.in. trawy. W związku z tym mam pytanie, czy nie można do niego wprowadzić korekt, zwłaszcza chodzi mi o odbieranie skoszonej trawy przynajmniej 2 razy w miesiącu, a nie jak jest w planie 1 w miesiącu z pominięciem takich miesięcy jak lipiec i wrzesień. Jest to mocno niezrozumiale bowiem w planie ostatni odbiór jest w listopadzie. Przecież w listopadzie mało kto już kosi trawę. Czy nie można tego zmienić???
Pozdrawiam, Edward (2.01.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Edwardzie,
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych została określona zapisami Uchwały nr 260/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z §2 cytowanej uchwały odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane są 4 razy w roku. Z uwagi na liczne uwagi mieszkańców o braku odbioru odpadów biodegradowalnych (zgrabionych liści) w miesiącu listopad, w specyfikacji przetargowej, stanowiącej integralną część umowy zawartej przez gminę z realizująca odbiór odpadów uwzględniono dodatkowy odbiór przedmiotowych odpadów w miesiącu listopad. Na chwilę obecną nie przewidujemy zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych, z uwagi na zapisy umowy (odbiór odpadów biodegradowalnych 5 razy w roku) oraz faktem, że odbiór odpadów biodegradowalnych z większą częstotliwością wpłynąłby na wzrost ponoszonej przez mieszkańców opłaty za odbiór odpadów. Jednocześnie informuję, że macie Państwo możliwość dostarczania m.in. odpadów biodegradowalnych na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Nasielskiej 21 codziennie w godzinach 7-17
w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów.

Pytanie:
Witam. W informacji z dnia 4grudnia na stronie gminy przeczytałam o kanalizacji w Serock i wymienione konkretne ulice, której mieszkańcy mają zgłaszać się do gminy w celu podłączenia. Moje pytanie brzmi dlaczego nie uwzględniono ul. POLNEJ W SEROCKU skoro czytając informacje o przetargu była ona przewidziana w projekcie budowy kanalizacji z czego się bardzo ucieszyłam,że po 8 latach z szambem w końcu będzie cywilizacja.
Pozdrawiam Kasia (14.14.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
realizowana inwestycja obejmowała budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasińskiego, Pułtuskiej, Zielonej, Nodzykowskiego, Kuligowskiego, Sadowej, Oleńki, Jabłoniowej i Piotra Skargi. W zakres tej inwestycji nigdy nie wchodziła budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej. Zapewniam jednak Panią, że każdy wniosek mieszkańców gminy jest dla nas ważną informacją o lokalnych potrzebach i jest brany pod uwagę podczas tworzenia planów rozwojowych i budżetowych. Planując zatem dalszą rozbudowę kanalizacji na terenie miasta Serock z pewnością weźmiemy Pani wniosek pod uwagę.

 

Pytanie:
Szanowni Państwo,
Plastikowe zapory spowalniające ruch pojazdów ustawione na ul. Książęcej miejscowość Jadwisin stoją w odpowiednim miejscu tylko od naszej strony ulicy, a mianowicie od ul. Szkolnej.
Cała ulica Książęca ma długość 350 metrów.
Dzieląc ulicę na 3 równe odcinki zapory powinny stać dokładnie na 116,6 metrze drogi licząc od ulicy Szaniawskiego i tak samo na 116,6 m licząc od ulicy Szkolnej.
Aktualnie zapory stoją dokładnie tam gdzie powinny stać czyli na 116,6 metrze licząc od ul. Szkolnej na wysokości posesji - ul. Książęca nr 6.
Natomiast zapory zostały ustawione nieprawidłowo od strony ul. Szaniawskiego. Powinny stać na 116,6 metrze to jest dokładnie na wysokości posesji Książęca 15 vis a vis Książęca 18. Numery widnieją na domach.
Uprzejmie zwracam uwagę, że należy zapory ustawić prawidłowo na 116,6 m z obu stron wtedy całe przedsięwzięcie ma sens.
Z wyrazami szacunku
Artur (13.12.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Arturze,
W odpowiedzi na Pana sugestie dotyczące ustawienia zapór spowalniających ruch na ul. Książęcej w Jadwisinie, informuję, że ustawienie zapór spowalniających ruch typu U-14e oraz oznakowanie pionowe zostało zamontowane na podstawie projektu stałej organizacji ruchu. Projekt został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe oraz Komendę Powiatową Policji w Legionowie. Wprowadzenie strefy ruchu i wygrodzenia za pomocą plastikowych barier miało na celu zmniejszenie natężenia ruchu na w/w drodze.

 

Pytanie:
Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja z uruchomieniem stacji PKP Zegrze dla SKM ? Co konkretnie w tej kwestii załatwił ten Grabiec poza tym, że załatwił mandat poselski dla siebie w sejmie? Pytam, bo bardzo głośno afiszował się tą sprawą w mediach i podnosił ją jako niezwykle istotną, a ostatnio sprawa ucichła. Proszę nie "owijać w bawełnę" tylko przedstawić stan faktyczny w przedziale czasowym.
Pozdrawiamy i trzymamy kciuki za powodzenie sprawy

Stanisław (01.12.2015 r.)

Odpowiedż:
Szanowny Panie Stanisławie, bardzo dziękujemy za zadanie pytania dotyczącego tak istotnej kwestii. Pragnę poinformować iż, Urząd Miasta i Gminy w Serocku wspiera inicjatywę rewitalizacji linii kolejowej do Zegrza. Wyrazem tego jest podpisanie w dniu 16 października 2015 roku Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie rewitalizacji oraz późniejszego utrzymania linii kolejowej nr 28 Wieliszew – Zegrze Południowe.  Na mocy tego dokumentu strony niniejszego listu wyrażają wolę wspólnego działania ukierunkowanego na podniesienie efektywności transportu kolejowego w północnej części województwa mazowieckiego. Niemniej jednak pragnę podkreślić, iż komunikacja lokalna obejmująca teren kilku gmin należy do kompetencji starosty. Jednocześnie zapewniam, że Miasto i Gmina Serock będzie szczególnie zabiegać o jak najszybsze wznowienie wyżej wymienionego połączenia kolejowego do Zegrza Południowego.

Pytanie:
Panie Burmistrzu
w związku z tragedią, jaka wydarzyła się w dniu 17.12.2015r. na przejściu dla pieszych przy Wodniku, gdzie przechodzące na zielonym świetle , dorosłe osoby zostały zdmuchnięte przez rozpędzony samochód, mam pytanie.
Kiedy nasze dzieci będą chronione przez osoby przeprowadzające na przejściach, tak jak jest to robione w sąsiednich gminach? Bezpieczeństwo dzieci na drodze powinno być priorytetem władzy. Myślę,że koszt utrzymania osób przeprowadzających jest niczym wobec życia i zdrowia dzieci. Proszę o szybką odpowiedź i odpowiednią do tragicznego zdarzenia reakcję. Pragnę również zaznaczyć, że moje dzieci idąc do szkoły korzystają z tego przejścia. Jak widać czerwone światło nie dotyczy wszystkich kierowców.
Ewa (18.12.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Wiemy o zaistniałym wypadku wskazanym w korespondencji. Mając na względzie zaistniałe zdarzenie uzyskano informację od Policji, z której wynika, że w 2015 roku na ulicy Pułtuskiej doszło do ośmiu zdarzeń drogowych. Przejście dla pieszych jest prawidłowo oznakowane znakami poziomymi i pionowymi oraz sygnalizacją świetlną, a wszyscy uczestnicy ruchu drogowego powinni przestrzegać obowiązujących zasad. Ponadto, miejsce to jest monitorowane w ramach monitoringu miejskiego. W najbliższym czasie nie przewidujemy zatrudnienia osoby do zabezpieczenia tego miejsca. Miejsca zagrożone zdarzeniami drogowymi są  patrolowane na bieżąco przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz Komisariatu Policji w Serocku. Ponadto w ramach działań „Bezpieczna droga do szkoły” zabezpieczane jest przejście dla pieszych ul. Pułtuska i rondo przy Zespole Szkół w Serocku.
 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu,
Czy w naszej gminie plany zagospodarowania umożliwiają stawianie elektrowni wiatrowych?
(Łukasz, 16.12.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana pytanie odnośnie sytuowania elektrowni wiatrowych na podstawie miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Serock informuję, że ze względu na bliskość stacji radarowej systemu meteorologicznego POLRAD (Legionowo, ul. Zegrzyńska 38) zlokalizowanie elektrowni wiatrowej przyczyniłoby się do zakłócenia procesu pozyskiwania i przesyłania danych radarowych a w efekcie do zaburzenia pracy całego systemu. Pojedyncze turbiny wiatrowe nie powinny być sytuowane w odległości mniejszej niż 5 km od obiektu radarowego, a tzw. fermy wiatrowe w odległości do 20 km od stacji. W związku z powyższym plany miejscowe nie wskazują terenów do lokalizacji tego typu zamierzeń.

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu
Patrząc na okoliczne miejscowości jak na przykład Wieliszew czy Pułtusk zastanawiam się dlaczego w Serocku nie powstają nowoczesne wielorodzinne osiedla mieszkaniowe. Zdaję sobie z tego sprawę, że miasto stawia na zabudowę jednorodzinną, ale nie myśli Pan, że 'bloki' są także atrakcyjną ofertą dla przyszłych mieszkańców ? Miasto rozwija się, jest korzystnie usytuowane względem stolicy, może warto stworzyć warunki dla osób które chciały by się w te rejony przenieść. Większa liczba mieszkańców sprzyja rozwojowi miasta. Jakie ma Pan na ten temat zdanie?
(Krzysztof, 29.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana zapytanie odnośnie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w naszej  gminie pragnę poinformować, że przy opracowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie było zainteresowania ze strony inwestorów takiego rodzaju zabudową. Jednakże gmina opracowując studium, wskazała w nim strefy dla zabudowy wielorodzinnej: na terenie miasta oraz w miejscowościach Zegrze, Jadwisin i Wierzbica, tym samym umożliwiając potencjalnym inwestorom realizację tego rodzaju zabudowy. Pomimo, że w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dominująca formą zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, to w przypadku wniosku inwestora możliwa jest zmiana przeznaczenia terenu pod zabudowę wielorodzinną, tak jak w przypadku realizowanej obecnie inwestycji przy ulicy Traugutta. Zamierzeniem innego inwestora (zgodnie z przedstawioną koncepcją) jest budowa małego osiedla wielorodzinnego w Wierzbicy za rondem, wpłynął też wniosek dotyczący Zegrza, a w niedługim czasie powstanie kolejny budynek wielorodzinny w Jadwisinie. Jako gmina jesteśmy otwarci na nowe inwestycje, jednakże ich realizacja nie może przyczynić się do pogorszenia warunków życia naszych mieszkańców.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
1,/czy jest planowane wykonanie asfaltu lub kostki na ul.Nodzykowskiego ?
2,/czy jest planowane wykonanie przedłużenia ul.Nodzykowskiego do ul.Sadowej ?
3,/czy jest planowane wykonanie oświetlenia/latarni w końcówce ul.Nodzykowskiego - w kierunku sadowej i Milewskiego ?
Adam(3.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Adamie,
w roku bieżącym na ulicy Nodzykowskiego wykonana została brakująca infrastruktura techniczna w postaci sieci kanalizacyjnej. Nadal jednak brakuje sieci gazowej. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli dopiero myśleć o kwestiach dotyczących budowy nawierzchni utwardzonej na tej ulicy. Chciałbym jednak zwrócić Pana uwagę na pewną kwestię. Otóż, żadna z dróg zlokalizowanych w sąsiedztwie ulicy Nodzykowskiego nie posiada nawierzchni twardej. Zasadnym wydaje się zatem wcześniejsze utwardzenie dróg dojazdowych, łączących się z ul. Nodzykowskiego. Mam tu na myśli ul. Traugutta, odc. od ul. Polnej w kierunku północnym, dla której w przyszłym roku przygotowany zostanie projekt budowlany. Sama zaś budowa ul. Traugutta zaplanowana została na lata 2017-2018. Budowa ulicy Nodzykowskiego mogłaby zostać zrealizowana po tym terminie. Zadanie to mogłoby objąć wykonanie połączenia z ulicą Sadową, wraz z wykupem gruntów pod drogę oraz budowę oświetlenia. 

 

Pytanie :
Szanowny Panie burmistrzu. Mam pytanie dotyczące chodnika na ulicy Wyzwolenia. Chodnik jest ale około 500 metrów przed skrzyżowaniem z ulicą Radziwiłła kończy się. A chodzą tą drogą dzieci do szkoły, która niestety autobus miejski nie odwozi. I drugie pytanie - czy nie można na ulicy Wyzwolenia dołączyć spowalniaczy ruchu? Kierowcy jeżdżący ta ulicą między innymi do hotelu Pan Tadeusz czy Narwil pędzą na złamanie karku. Do tego brak chodnika.... Czy nie da się z tym czegoś zrobić zanim dojdzie do tragedii?
(Artur, 17.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Arturze,
w planach inwestycyjnych gminy obejmujących perspektywę do roku 2020 nie ma inwestycji obejmującej budowę chodnika na wspomnianym przez Pana odcinku ul. Wyzwolenia w Serocku. Nie znaczy to oczywiście, że takie zadanie, nie może zostać do niego wprowadzone. Warunkiem tego jest jednak zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Rozważamy natomiast zastosowanie dodatkowych urządzeń do ograniczania prędkości jakim są progi zwalniające. Zasadność ich zastosowania i ewentualne miejsca lokalizacji zostaną wskazane w przygotowywanym projekcie stałej organizacji ruchu dla ulicy Wyzwolenia. Mam nadzieję, że zmiany te uda się wdrożyć do końca pierwszej połowy przyszłego roku.

 

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu.
Około 1 miesiąc temu w związku z realizacją hali sportowej na terenie CSŁiI w Zegrzu został wykonany odcinek
sieci(prawdopodobnie kanalizacyjnej) do przepompowni ścieków znajdującej się przy ul. Groszkowskiego.
Wykop przeciął drogę dojazdową do przedszkola w Zegrzu, następnie został zasypany i odtworzono na nim nawierzchnię (trelinkę).
Niestety zaraz po zakończeniu prac ten fragment drogi zaczął osiadać i z każdym dniem zapadlisko staje się coraz większe. Obawiam się, że za kilka dni uniemożliwi wjazd samochodem na parking.
Jeśli ww. odcinek drogi jest własnością gminy proszę o wymuszenie na wykonawcy prawidłowego odtworzenia nawierzchni (względnie interwencję
w CSŁiI, aby prowadzona przez nich inwestycja nie utrudniała dojazdu do przedszkola gminnego).
Jednocześnie proszę o informację, czy (także w kontekście własności gruntu) gmina przewiduje wykonanie remontu istniejącego "parkingu" przy przedszkolu.
Jego pojemność - ok. 3 miejsc parkingowych (do tego w fatalnym stanie) powoduje rozjeżdżanie okolicznych terenów zielonych, które stają się kompletnym "bagnem" lub konieczność parkowania na chodniku prowadzącym do szkoły.
Obecny stan jest bardzo przykrą wizytówką Samorządowego Przedszkola w Zegrzu.
Z poważaniem.
Marcin (7.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marcinie,
w kwestii zapadnięcia w jezdni interweniowałem u przedstawicieli inwestora budowy Kompleksu Wychowania Fizycznego. Mam nadzieję, że jeszcze do końca tego roku problem zostanie usunięty. Co się zaś tyczy remontu istniejącego parkingu przy przedszkolu, to muszę poinformować, że gmina posiada dokumentację projektową przebudowy ulicy Oficerskiej, w której zawarto m.in. budowę zatok parkingowych na 13 miejsc postojowych. W perspektywie najbliższych 2-3 lat przebudowa ulicy będzie jednak niemożliwa. W okresie tym realizowana będzie w Zegrzu inwestycja związana z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej teren całego osiedla. Inwestycja ta obejmie również budowę kanału sanitarnego w ulicy Oficerskiej. Wstrzymanie przebudowy ulicy pozwoli uniknąć konieczność rozbiórki nowo wybudowanej nawierzchni jezdni. Po wybudowaniu kanalizacji powrócimy do dalszej modernizacji dróg i parkingów w Zegrzu.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
chciałbym poruszyć temat zajęć W-F klas I-III. Odbywanie lekcji W-F w pomieszczeniu gdzie na 1 dziecko przypada ca. 1m2 powierzchni urąga jakimkolwiek zasadom prowadzenia tych zajęć. Obok szkoły wybudowano halę sportową, która nie jest w pełni wykorzystana. Przecież starsze dzieci z klas np. V, VI mogłyby ćwiczyć na tej sali. Wiem, że za to trzeba płacić, chociaż tego nie rozumiem, ale ile gmina zaoszczędzi na tej sali??? Może dajmy tym dzieciom normalnie się rozwijać. Takie małe dzieci mają olbrzymią potrzebę ruchu, szczególnie 6-latki, które zagoniono do szkoły zapewniając, że wszystko jest cudownie i fantastycznie. Przecież te dzieci, kiedyś będą płacić podatki na rzecz tej albo innej gminy. Z prostymi kręgosłupami będzie im łatwiej pracować. Proszę to przemyśleć.
(Jacek, 1.12.2015r.)

Odpowiedź :
Panie Jacku,
problem bazy sportowej szkoły podstawowej i gimnazjum w Serocku faktycznie występuje, a szczególnie jest dotkliwy w okresie jesienno – zimowym. W tym czasie wspomagamy się wynajmowaniem hali sportowej PZSP w Serocku na zajęcia wychowania fizycznego i zajęcia sportowe przez gimnazjum i szkołę podstawową w Serocku. Czas wykorzystania hali sportowej zależy od możliwości organizacyjnych zainteresowanych szkół. Po wnikliwej analizie możliwości większego korzystania z hali sportowej przez Szkołę Podstawową w Serocku ustalono, iż od 11 grudnia 2015r. dwie grupy z klas czwartych, w piątki będzie korzystało z hali sportowej, a szkolna sala gimnastyczna pozostanie do dyspozycji klas młodszych. Prosiłem także Dyrektorów szkół, aby od drugiego semestru roku szkolnego 2015/2016 plan tygodniowy zajęć w większym stopniu uwzględniał dostępność do bazy sportowej, w tym wynajmowanej od PZSP w Serocku.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu zorganizujmy naszym dzieciom szkolny wycieczki do TVP, myślę że to byłoby edukacyjne wydarzenie dla dzieci. Koszt 17 zł.

http://www.tvp.pl/centrum-informacji/informacja-dla-widzow/wycieczki-do-tvp

(Barbara, 12.12.2015r.)

Odpowiedź:
Pani Barbaro,
dziękuję za informację dotyczącą wycieczek szkolnych do TVP, którą przesłałem do szkół. Na pewno szkoły będą interesować szczegółowe kwestie dotyczące wycieczek do TVP oraz jakie koszty obejmuje kwota 17,00 zł. W miarę możliwości proszę o kontakt.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu
Mam pytanie czy jest możliwe wykonanie chodnika wraz z ławeczkami i oświetleniem
wzdłuż wału we wsi łacha od mostu w stronę
ośrodka Lipowy Przylądek .Wieś Łacha zawsze była i jest miejscem wypoczynkowym. Każdego roku w okresie wakacyjnym jest chętnie odwiedzana przez urlopowiczów jak i licznych działkowców . Sam posiadam działkę przy rzece i widzę ilu ludzi tędy spaceruje przedzierając się przez nieskoszony wał. Chętnie każdy z nas usiadłby na ławeczce i popatrzył na łodzie przepływające obok jak i obejrzał piękny zachód słońca . Mam nadzieje że jeszcze da się coś zrobić dla Łachy. Jeszcze jedno żaden z nas nie chciał by żeby nasze dziecko wysiadało na przystanku który jest usytuowany przy rowie bez zatoczki i chodnika jak również brakiem pasów żeby bezpiecznie przejść na drugą stronę. Mam nadzieje że da się coś z tym zrobić. Chodzi o przystanek zaraz za mostem w kierunku Wyszkowa. Pozdrawiam
Andrzej (1.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
Mając na uwadze kwestię zatoki autobusowej i chodnika, informuję że posiadamy opracowaną dokumentację projektową na budowę zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania z ul. Mazowiecką oraz chodnika na odcinku od mostu do projektowanej zatoki. Opracowanie obejmuje również  projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Mazowiecką. Z uwagi na to, że inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi krajowej, w najbliższym czasie przekażemy tę dokumentację do uzgodnienia z GDDKiA, po czym zostanie złożony stosowny wniosek do Wojewody Mazowieckiego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie powierzona GDDKiA jako zarządcy drogi krajowej. Odnosząc się natomiast do kwestii budowy ścieżki wraz z oświetleniem wzdłuż wału, informuję, że teren o którym pan wspomina jest we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i jak Pan wspomniał stanowi wał przeciwpowodziowy. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642)  art. 88n, ustęp 1 pkt. 4 nie dopuszcza się wykonywania obiektów budowlanych w obrębie wałów. Możliwe jest jedynie wyznaczenie szlaku pieszego.

 

Pytanie :
Witam,
Panie Burmistrzu bardzo proszę o odpowiedź na pytanie czy w 2016 roku planowana jest budowa chodnika przy ul. Głównej w Stasim Lesie oraz czy planowany jest projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Głównej w kierunku Ludwinowa oraz w ul. Jutrzenki w Stasim Lesie.
Z góry dziękuję.
(Piotr, 3.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Piotrze
Gmina jest w posiadaniu projektu budowlanego na rozbudowę ul. Głównej w Stasim Lesie (na odcinku od ul. Nasielskiej do drogi krajowej nr 61), na podstawie której uzyskała zezwolenie Starosty Legionowskiego na realizację inwestycji drogowej. W ramach rozbudowy planuje się budowę jednostronnego chodnika, dwukierunkowej jezdni, odwodnienia oraz oświetlenia. Obecnie jesteśmy na etapie opracowywania wniosku o przyznanie środków unijnych na realizację tego przedsięwzięcia. Zakłada się, że  w przypadku ich przyznania większość inwestycji będzie zrealizowana w przyszłym roku. Odnosząc się natomiast do kwestii budowy kanalizacji w ulicy Głównej na jej dalszym odcinku a także w ul. Jutrzenki, informuję, że na dzień dzisiejszy nie planuje się takiej inwestycji.

 

Pytanie :
Witam!
Czemu na stronie Urzędu Serocka brak jest zakładki (podstrony) odnośnie przebiegu i zasad rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock.zgodnie z projektem kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka - PRI.272.2.4.2015 ? Obecnie status dla mieszkanców gm. Serock jest mało przejrzysty.
(Mikołaj, 1.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Mikołaju,
na stronie internetowej Urzędu z reguły umieszczane są aktualności z zakresu realizowanych inwestycji jednak na dzień dzisiejszy nie możemy jeszcze zamieścić mapy z precyzyjnie zaznaczonym przebiegiem projektowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka, Jachranka, ponieważ w dalszym ciągu trwają ustalenia z właścicielami gruntów po których planuje się projektować sieć odnośnie ostatecznej jej lokalizacji. Trudno natomiast odnieść się do poruszanej przez Pana kwestii zasad rozbudowy. Bardzo proszę o doprecyzowanie jakie kwestie Pana interesują. Ponadto zaznaczam, że wszelkie informacje z tego zakresu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Serock pok. 60 lub po numerem telefonu: 22 782-88-18

 

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu,
Podobno ulice Letnia, Jesienna oraz przyległe w miejscowości Jachranka Nowa nie zostały włączone do planu rozbudowy sieci kanalizacyjnej na najbliższe lata. Jeżeli to prawda, to proszę o informację, dlaczego? Okolica jest rozwojowa, przybywa mieszkańców, a bezpośrednie sąsiedztwo Leśnego Kompleksu Promocyjnego daje przesłanki do rozbudowy sieci w tym kierunku. Z góry dziękuję za więcej niż ogólną odpowiedź.
Pozdrawiam, Elżbieta (1.12.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Elżbieto,
Gmina posiada sporządzoną w 2014 roku „Koncepcję kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica” obejmującą między innymi ulice Letnia i Jesienną. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące realizacji I etapu wspomnianego opracowania, który niestety nie obejmuje swym zakresem ulic, o które Pani pyta. Niemniej jednak można zakładać, że przez najbliższe lata będziemy sukcesywnie dążyć do realizacji następnych etapów przedmiotowego zadania, tak więc również do skanalizowania ulic Letniej i Jesiennej.

 

Pytanie :
Nie doczekałam się odpowiedzi na moje zapytanie. Ponawiam je kolejny raz, kiedy będzie basen w Serocku?
(Iwona, 30.11.2015r.)

Odpowiedź :
Witam,
w odpowiedzi na Pani zapytanie mailowe informujemy, że budowa basenu jest przewidziana w inwestycji pn. "Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku". Szczegółowe informacje na temat inwestycji znajdują się na stronie serock.pl pod linkiem:
https://www.serock.pl/redir,index?wiecej=5435&wiecej_news=1
Jednocześnie informuję, że zgodnie z planem inwestycji, budowa basenu przewidziana jest w II etapie realizacji przedsięwzięcia. Obecny stan realizacji inwestycji jest opisany w powyższej informacji na stronie internetowej z dnia 28.07.2015 r. Zgodnie z treścią informacji, obecnie trwają prace dotyczące modelu finansowania przedsięwzięcia oraz ewentualnych źródeł pozyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych, które poniekąd warunkują rozpoczęcie realizacji oraz okres trwania budowy. O dalszych postępach Urząd Miasta i Gminy w Serocku będzie informował na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej www.serock.pl. Jednocześnie informuję, że sprawami inwestycji miejskich zajmuje się Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

 

Pytanie :
Witam serdecznie moje pytanie brzmi czemu budynek mieszkalny jest tak obskurny budzi wstręt w porównaniu do innych budynków tym bardziej że znajduje się on w centrum Serocku na drodze dojazdowej do ratusza przecież pasuje on cały wizerunek czy nie można go wyremontować.
(Agnieszka, 20.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Agnieszko,
Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku stara się podnosić standard zarówno techniczny jak i wizualny  administrowanych przez siebie budynków. W roku 2014 zostało min. wykonane pokrycie dachu blachą budynku przy ul. Kościuszki 3 wykonano renowację elewacji budynku przy ul. Kościuszki 12 i 14. Trudno zgadnąć jaki budynek budzi Pani wstręt przy ul Kościuszki, ale wychodząc naprzeciw informujemy, ze w latach następnych poddawane renowacji będą kolejne budynki znajdujące się również przy tej ulicy. Jako pierwszy będzie to budynek znajdujący się przy ul. Kościuszki 13 i 13A.

Pytanie :
Dzień Dobry
mam pytanie dot. zakończenia prac przy nawierzchni asfaltowej w Jadwisinie na gł. ulicy. Czy należy rozumieć, że firma uważa inwestycję za zakończoną ? Z tego co zaobserwowałem to wystają studzienki znacznie powyżej poziomu asfaltu - jedna vis a vis bramy wjazdowej osiedla Ihar, a druga na wysokości Książęcej. Nie wiem czy ma Pan świadomość jak robotnicy wykonali asfaltowy wjazd w ulicę Książęcą. Tak więc robotnicy BEZPOŚREDNIO na poprzednią powierzchnię gruntową bez podkładu położyli asfalt. Wiadomo, że zostało to zrobione na zasadzie"odwalenia roboty, aby było", a że szybko to popęka to już nie istotne. Niezrozumiały jest fakt, że obok leżą palety z kostką, ale jakoś robotnikom nie chciało się jej układać. Po co jak można wylać byle jak asfalt w moment, a przy kostce trzeba trochę porobić. Poza tym jest biegnąca środkiem bruzda na asfalcie.
Proszę sobie porównać z asfaltem położonym ostatnio na Nasielskiej w Borowej Górze i nakazać robotnikom wykonanie o takiej samej jakości w Jadwisinie, a nie płacić za bubel.
Pozdrawiam Pana Burmistrza
(Romek, 19.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że stan nawierzchni o którym Pan pisze, nie był ostateczny. Na tamtą chwilę do ułożenia pozostała jeszcze warstwa ścieralna. Technologia robót wymaga wyregulowania urządzeń do poziomu projektowanej nawierzchni przed przystąpieniem do jej układania – stąd Pana wrażenie, że studzienki – jak to Pan pisze – „wystawały”. Po ułożeniu warstwy ścieralnej urządzenia te „zrównały się” z docelowym poziomem nawierzchni. Zapewniam Pana, że proces układania mas bitumicznych przebiegł pod tym względem jak najbardziej prawidłowo. Odnosząc się natomiast do kwestii zjazdu w ul. Książęca, informuję, że jego konstrukcja jest zgodna z projektem budowlanym, tj. na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego ułożono warstwę wiążącą i ścieralną. Ponadto informuję Pana, że realizując zadanie inwestycyjne tego typu, Wykonawca nie ma dowolności wyboru rodzaju nawierzchni i jest zobligowany do jej wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Dodatkowo zaznaczam, że nawierzchnię asfaltową na ulicy Nasielskiej w Borowej Górze wykonywała ta sama firma, która jest wykonawcą robót drogowych w Jadwisinie, dlatego też należy spodziewać się, że efekt finalny będzie porównywalny.  

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
w imieniu harcerzy i ich rodziców, chciałam zapytać o to, czy podjął Pan już decyzję w sprawie lokalu, w którym mogłyby odbywać się zbiórki w soboty? Szczególnie zależy nam na tym teraz w okresie jesienno-zimowym, bo zbiórki odbywają się na świeżym powietrzu a dzieciaki marzną. Może udałoby się udostępnić im, na dwie, trzy godziny w sobotę jakieś miejsce? Chyba warto wspierać takie inicjatywy młodych ludzi?
Pozdrawiam i Czuwaj!
(Anna, 25.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Anno,
na bieżąco kontaktujemy się z dh Dariuszem Siegiem z Hufca ZHP Legionowo w sprawie lokalu, a także działalności programowej harcerstwa w Szkole Podstawowej w Serocku. W okresie przejściowym zbiórki dla zuchów i harcerzy odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Serocku, docelowo chcemy przygotować niezależne pomieszczenie dla organizacji społecznych, stowarzyszeń działających na terenie gminy Serock.      

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu
Proszę odpowiedzieć dlaczego na ulicy Traugutta na odcinku od Polnej do Słonecznej nie prowadzone od lat są żadne inwestycje w celu oświetlenia i utwardzenia nawierzchni jest to jedna z najszerszych i głównych ulic w Serocku dawno istnieją wszystkie media , w lato nie da się przejść z wózkiem ponieważ jeżdżące samochody strasznie kurzą , na jesieni błoto do kolan , w zimę strach przejść wieczorem ponieważ ciemnica . Proszę o ujęcie w budżecie w jak najszybszym czasie i wziąć pod uwagę że przy tej ulicy powstają nowe zabudowania i co roku przybywa mieszkańców pozdrawiam
Karol (8.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Karolu,
Niestety ale nie mogę zgodzić się z Pana zdaniem. Od kilku lat na wspomnianym przez Pana odcinku ulicy Traugutta w Serocku realizowane były inwestycje, które miały właśnie poprzedzić budowę nawierzchni twardej i oświetlenia. Wybudowana została sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. W roku bieżącym przygotowana została dokumentacja projektowa budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego. Będę rekomendował Radzie Miejskiej zabezpieczenie w budżecie na rok 2016 środków finansowych na jej realizację a także na  przygotowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni twardej. Mam nadzieję, że moja propozycja spotka się z akceptacją Radnych. Jeśli tak będzie to dołożę starań aby budowę nawierzchni ulicy zrealizować jak najszybciej.

 

Pytanie : Działka przy Kuligowskiego/Prusa Serock
Planuję zakup działki w Serocku ze względu na niską cenę (daleko Warszawy i centrum miasteczka) przy ul. Kuligowskiego w Serocku. Czy i kiedy ulica ta będzie połączona z ul. Prusa tak żeby można było łatwo się przemieszczać. Liczę na szybką i konkretną odpowiedź ponieważ od tego zależy moja decyzja o zakupie działki.
Teren nie jest zbyt atrakcyjny, ale cena i połączenie Kuligowskiego i Prusa przemawiają za.
Dziękuję (Marian, 11.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marianie,
w najbliższej perspektywie finansowej sięgającej końca roku 2018 gmina nie planuje realizacji inwestycji związanej z budową ulicy Kuligowskiego w Serocku, a tylko w takim przypadku mogłoby nastąpić przejęcie gruntów pod drogę z mocy prawa na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej wydanej w trybie tzw. specustawy drogowej. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie połączenia ulicy Prusa z ulicą Polną, poprzez ul. Kuligowskiego w Serocku realizowane będą najprawdopodobniej w drodze indywidualnych podziałów działek dokonywanych przez ich właścicieli (na ich wniosek). Niemożliwe jest zatem wskazanie terminu kiedy może to nastąpić.

 

Pytanie:
Witam
Panie Burmistrzu pana zdaniem jaką inwestycję warto by zacząć na Moczydle ?
Kanalizacja nie opłacalna.
Chodnik też nie, może ma pan jakąś propozycje dla mieszkańców Moczydło oprócz podwyżki podatku oczywiście.
Pozdrawiam Ewa (4.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Ewo,
Ostatnia odpowiedź odnośnie działań w rejonie Moczydła, istotnie sugerowała, że inwestycje z zakresu sieci sanitarnej w najbliższej przyszłości nie będą realizowane z uwagi na uwarunkowania techniczno – ekonomiczne. Nie znaczy to jednak, że żadna inwestycja w rejonie Moczydła nie będzie realizowana - jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Jeśli tylko warunki będą na to pozwalały, będziemy robić wszystko aby je realizować.

 

Pytanie :
Witam
Czy może Pan podać termin ( choćby przewidywany) zakończenie prac na ulicy J.Szaniawskiego w Jadwisinie ? Pomimo Pańskiej poprzedniej odpowiedzi na pytanie Pani Aldony z dnia 19.10.2015r. prace na tej ulicy do dziś nie zostały zakończone. Obawiam się, że z powodu nadciągającej zimy prace zostaną wstrzymane lub przeprowadzone na szybko w nieodpowiedni sposób.
(Bogusław, 13.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Bogusławie
Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót planowany termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec bieżącego roku. Jednak większość prac brukarskich jak również tych związanych z wykonaniem nawierzchni bitumicznych zostanie zrealizowana w ciągu następnych kilku dni . Ponadto wykonawca rozpoczął już prace wykończeniowe i porządkowe. Jednocześnie zapewniam Pana, że jakość robót jest nieustannie kontrolowana, na każdym etapie realizacji zadania.

Pytanie:
Panie Burmistrzu,czy doczekamy się brakującego kawałka asfaltu na Szaniawskiego w Jadwisine? Jeśli tak, to kiedy bo nasze samochody "cierpią". Wygląda jakby Panowie ukończyli zadanie.
Przy okazji kiedy zostanie uprzątnięty ten straszny bałagan na rogu Szaniawskiego i Książęcej. Aktualnie folie i inne odpady budowlane fruwają po drogach ?
(Andrzej, 8.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
W najbliższych dniach zakończone zostaną roboty bitumiczne, więc ulica Szaniawskiego oraz pozostałe, objęte zadaniem będą już przejezdne. Jednocześnie wykonawca rozpoczął już porządkowanie terenu i roboty wykończeniowe.

 

Pytanie :
Witam !
Kiedy doczekamy się asfaltu przy ulicy Szaniawskiego w Jadwisinie ? Teraz jest bałagan. Trwa to bardzo, bardzo długo, jezdnia zdarta, wystające niebezpiecznie studzienki. Nie widać robotników. Ekipa zapomniała również zrobić wjazd z kostki w ulicę Książęcą. Przed remontem taki wjazd był, a teraz są nierówności i dziury uszkadzające auta.
Już dziś podpowiadam, żeby zaplanował Pan (po wykonaniu kanalizacji) nawierzchnię z kostki brukowej w ulicy Książęcej. Położenie kostki na ulicy domków jednorodzinnych jest rozwiązaniem lepszym i tańszym ze względów praktycznych. Tylko kostka brukowa daje możliwość zdjęcia jej i ponownego zamontowania w przypadku sukcesywnego podłączania się kolejnego użytkownika do kanalizacji. Wiadomo, że wszyscy nie wyrażą od razu zamiaru podłączenia się do kanalizacji (brak zdecydowania, puste działki). Położenie asfaltu spowoduje konieczność kilkakrotnego "prucia" nawierzchni i chyba wiadomo jaki będzie efekt (łaty, dziury,wieczne remonty). Zgłaszam ten postulat żeby uniknąć podjęcia niewłaściwej decyzji i żebyście Państwo nie stwierdzili dlaczego nikt wcześniej nie występował w tej kwestii i nie przewidział kosztownych konsekwencji jakie wiązałyby się z wyborem asfaltu ?
Na pewno nikt nie chciałby marnotrawić środków finansowych z pełną świadomością. Szanujmy nasze wspólne pieniądze i planujmy mądrze.
POZDRAWIAM PANA,
ANNA (11.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Anno,
W najbliższych dniach zakończone zostaną roboty bitumiczne, tym samym ulica Szaniawskiego oraz pozostałe, objęte zadaniem będą całkowicie przejezdne. Ponadto informuję, że budowa zjazdu w ul. Książęcą została już zakończona, a wykonawca rozpoczął już porządkowanie terenu i roboty wykończeniowe. Odnosząc się do Pani sugestii odnośnie projektu ulicy Książęcej, dziękuję za przedstawione uwagi i jednocześnie zapewniam Panią, że prace z tym związane prowadzone są w sposób jak najbardziej przemyślany. Obecnie przystępujemy do opracowania dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej właśnie w ul. Książęcej. Projekt będzie obejmował budowę przyłączy do wszystkich działek bez względu na to czy są one zabudowane czy też nie, co pozwoli uniknąć niszczenia nawierzchni w późniejszym czasie. Mając natomiast na uwadze proponowany przez Panią rodzaj nawierzchni ul. Książęcej gwarantuję, że będzie on brany pod uwagę na etapie projektowania.

 

Pytanie :
Dzień Dobry
Panie Burmistrzu, czy Rada Miasta mogłaby rozważyć wprowadzenie do szkół poidełek dla uczniów. Przykład podaję w linku: http://prostozkranu.pl/kategoria-glowna-fontanny-wody-poidelka.html
Pozdrawiam
Mirek (23.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Mirku,
przeanalizujemy możliwość udostępnienia wody wodociągowej do bezpośredniego spożycia przez dzieci, pod kątem:
- jakości wody, która zasilałaby urządzenia dystrybucyjne, w tym stan instalacji wewnętrznych,
- optymalnych rozwiązań co do rodzaju urządzeń dystrybucyjnych, ich rozmieszczenia oraz innych kwestii związanych z bieżącym nadzorem i kontrolą nad jakością wody i stanem urządzeń.

 

Pytanie :
Witam
Słyszałem ,że w Jadwisinie są planowane inwestycje dot.przyłączy wodno - kanalizacyjnej wspomagane ze środków UE i OŚ. Proszę podać na jakim etapie są prace projektowe ,jakich ulic w Jadwisinie to dotyczy oraz kiedy będą rozpoczęte prace.
Z góry dziękuję za szybką i wyczerpującą odp.
Pozdrawiam Piotr (8.11.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Piotrze,
W odpowiedzi na nadesłane zapytanie informuję, że istotnie planuje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie. Inwestycja będzie obejmowała swym zakresem ulice: Królewską i Książęcą. Obecnie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe wyłaniające wykonawcę dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia. Planuje się, że do końca przyszłego roku uzyskana będzie decyzja o pozwoleniu na budowę. Terminy budowy przedmiotowej sieci zostaną określone na etapie planowania inwestycji na rok 2017 i lata późniejsze i w dużej mierze uzależnione będą od harmonogramu naborów wniosków na dofinansowania z Unii Europejskiej.
Ponadto na przyszły rok planuje się rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej w ul. Akacjowej. Szczegółowy termin będzie również uzależniony od harmonogramu naborów wniosków na dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
miałam wątpliwą przyjemność odwiedzić placówkę, którą Pan nadzoruje. Chodzi o Szkołę Podstawową w Serocku. Byłam w niej tylko kilka minut podczas głosowania i z dużą radością ją opuściłam. Szkoła jest brudna, śmierdząca i zaniedbana. Smród wybijającego szamba był nie do zniesienia. Biedne te nasze Dzieci. Czas porzucić wykwintne toalety urzędu i udać się na kontrolę do Szkoły. Bo to wstyd dla nas wszystkich jak i dla Pana. Szkoła nie może być tak zaniedbana i śmierdząca.
Pozdrawiam Gryzelda (25.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
dziękuję za przekazanie informacji na temat zauważonych nieprawidłowości. Informuję, iż likwidowana jest przyczyna nieprzyjemnej woni, której źródło ustalono. Poleciłem także Dyrektorowi szkoły, aby na bieżąco kontrolował czystość i porządek w placówce.

Pytanie :
Jak zawsze pytam co z ulicą Popowską w Kani Nowej i Polskiej? Stan jej jest tragiczny, dziury, dziury i jeszcze raz dołu! Czy służby jak straż gminna nie zgłaszają do odpowiedniego wydziału stanu dróg? Nie proszę o pełny remont bo wiem że to niemożliwe lecz o naprawę w/w ulicy! Ostatnio jak wpadłem w krater to koło do wyważania było, proszę sobie wyobrazić że nie wszyscy na wsi poruszają się wozem zaprzęgniętym w konia, a pracują w warszawie i dowożą pieniądze do lokalnej społeczności, lecz niedługo to będzie niemożliwe, gdyż tereny "za wodą" zostają zapomniane. Pozdrawiam.
(Maciej, 22.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Macieju,
Nawierzchnia ul. Popowskiej  w Kani Nowej/Polskiej została naprawiona poprzez uzupełnienie ubytków destruktem asfaltowym. Nie był to pierwsza, ale już kolejna naprawa nawierzchni w/w drogi. Niszczenie drogi potęgują spory ruch pojazdów oraz opady deszczu w ostatnim czasie.
Nie można zatem zgodzić się z Pana twierdzeniem, że tereny „za wodą” są zapomniane. Bieżącym utrzymaniem objętych jest wiele dróg gminnych, w tym także drogi zlokalizowane w miejscowości Kania Nowa/Polska.

 

Pytanie :
Witam czy jest jakaś szansa na kanalizację na Moczydle. Ewentualnie chodnik do Moczydła. Pozdrawiam Darek (21.10.2015r.)

Odpowiedź :
Panie Darku, z przykrością stwierdzam, że budowa kanalizacji w rejonie Moczydła na dzień dzisiejszy jest zadaniem nieekonomicznym z uwagi na duże odległości do istniejącej sieci. Infrastruktura tego typu niestety nie może być realizowana w oderwaniu od całości, dlatego też w najbliższym czasie nie planuje się budowy kanalizacji w tamtym rejonie. Odnosząc się natomiast do kwestii budowy chodnika na terenie Moczydła informuję, że na dzień dzisiejszy budżet Gminy nie przewiduje takiego zadania. Niemniej jednak, dziękujemy za Pana zainteresowanie i oczywiście poddamy pod rozważania przeprowadzenie takiej inwestycji.
 

Pytanie :
Dzień dobry,
Moje pytanie brzmi czy w Jadwisinie na ul.Szaniawskiego w końcu będą dokończone prace związane z budową chodnika bo jak na razie to jest rozgarbiasz ponaczynany.
I jeszcze czy będą założone zwalniacze na jezdni jak ją skończą ?
(Aldona, 19.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
W odpowiedzi na nadesłane zapytanie zapewniam Panią, że większość prac  związanych z budową chodnika w ul. Szaniawskiego zostanie zakończona w ciągu najbliższych kilkunastu dni.  Odnosząc się natomiast do następnej poruszanej przez Panią kwestii  informuję, że projekt budowlany zakłada zlokalizowanie dwóch progów zwalniających w ciągu ul. Szaniawskiego. Będą one wykonane dopiero po ułożeniu warstwy ścieralnej.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu, jakie są opłaty naliczane w związku ze zmianą zagospodarowania przestrzennego, oraz od podziału działek. Czy przy podziale jednej tylko działki są jakieś opłaty? Jak to wszystko się odbywa i na jakiej podstawie wszystko jest naliczane?
(Aneta, 7.10.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Aneto,
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa istnieje kilka możliwości naliczenia opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości:
1.Opłata planistyczna wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ), gdy właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość.
2.Opłata adiacencka wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa - art. 98a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)
3.Opłata adiacencka wynikająca ze wzrostu wartości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej - art. 145 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Zarówno opłaty planistyczne jak i adiacenckie  ustalane są w drodze decyzji Burmistrza, który na ich ustalenie ma określony przez ustawodawcę czas. W przypadku opłaty planistycznej jest to termin   5 lat  od dnia, w którym miejscowy plan albo jego zmiana stały się obowiązujące, natomiast w przypadku opłaty adiacenckiej jest to termin 3 lat od dnia, w którym decyzja o podziale stała się ostateczna (opłata podziałowa), lub od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi (opłata infrastrukturalna). Dodatkowo należy zaznaczyć, że warunkiem do stworzenia możliwości naliczenia opłaty adiacenckiej zarówno podziałowej jak i infrastrukturalnej jest ustalenie przez radę gminy stawki procentowej opłaty adiacenckiej w drodze uchwały.
W odniesieniu do naszej gminy Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 341/XL/09 z dnia 27.04.2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. nr 116 poz. 3370) określiła wysokość stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału w wysokości 15% wzrostu wartości nieruchomości. Stawka procentowa do ustalenia opłat adiacenckich infrastrukturalnych na dzień dzisiejszy nie jest określona, dlatego też opłaty takie na chwilę obecną nie są ustalane.
W związku z uchwalanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego naliczana jest również opłata planistyczna, w przypadku, gdy właściciel dokona sprzedaży  nieruchomości. Wysokość opłaty planistycznej stanowi 10% wzrostu wartości nieruchomości, gdy jej wartość wzrośnie w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Postępowania w sprawie ustalenie w/w opłat prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
Podstawą ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w poszczególnych sprawach jest operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie urzędu.  

 

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu lub inni odpowiadający po długim namyśle po 14 dniach na pytania !
Jestem zbulwersowany po przeczytaniu odpowiedzi dot. interwencji mieszkańców w sprawie szerokości wjazdu w ul. Książęcą w Jadwisinie.
Istnieje taka prosta zasada, że w życiu trzeba kierować się rozumem.
No, cóż jesteśmy w polskiej Gminie, takiej gdzie ludziom robi się na złość i chełpi się pychą, że udało się postawić na swoim. Wg waszego sposobu rozumowania trzeba tak skorzystać z przepisów, żeby zrobić minimum tego co można było zrobić. Po głupiemu, ale po swojemu.
Nie będą mieszkańcy sugerować nam żadnych rozsądnych, ułatwiających im korzystanie z drogi rozwiązań, nawet jeśli są możliwości. A jak ! Obranie kierunku walki z mieszkańcami w dzisiejszym samorządzie obywatelskim - bardzo nieładnie.
Tak na marginesie, to inżynierowi jest wszystko jedno, bo nie będzie z tego wątpliwego udogodnienia korzystał, a przepisy nie głoszą, że nie można zrobić lepiej, tylko chęci brak, albo powód jest jeszcze inny ?
Głupich decyzji już się nie da naprawić. Przykładem jest ulica Szkolna w Jadwisinie, gdzie na dzień dzisiejszy nie ma gdzie zrobić chodnika, bo trzeba cofnąć ogrodzenia. Lokalizacja parku w Serocku w miejscu odpowiednim na basen do dzisiaj zapewne odbija się Panu czkawką i jeszcze długo będzie. Do tych i innych trefnych decyzji dołączy wjazd w Książęcą z Szaniawskiego.
Myślałem, że to co ludzie głoszą na Pana temat nie jest prawdą, ale chyba byłem w błędzie... Jak Pan sądzi ?Czy nadal uważa Pan tą decyzję za właściwą ?
Pozdrawiam
Dariusz (1.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie,
mając na uwadze liczne głosy mieszkańców w sprawie geometrii skrzyżowania ulicy Książęcej i Szaniawskiego podjęto decyzję o zwiększeniu promienia łuku do 7m dla pojazdów skręcających w prawo z ul. Szaniawskiego. Ze względu na geodezyjne granice pasa drogowego zarówno ulic Książęcej jak i Szaniawskiego chodnik przy tym łuku zostanie przewężony z obecnych 2,0m do 1,5m szerokości. Szerokość jezdni ul. Książęcej pozostawiono bez zmian.

 

Pytanie :
Witam,
Szanowny Pani Burmistrzu mam pytanie dotyczące nawierzchni w Borowej Górze, a dokładnie o ulicę Długą. Czy jest w planach remont nawierzchni?
(Ewa, 15.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Ewo,
Odpowiadając na Pani zapytanie, informuję, że obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Długiej w Stasim Lesie (położonej na granicy miejscowości Stasi Las - Borowa Góra). Planuje się, że w pierwszej połowie przyszłego roku uzyskamy decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Następnym krokiem będzie realizacja przebudowy. Jej termin będzie uzależniony od możliwości pozyskania środków krajowych lub unijnych przeznaczonych na takie projekty.

 

Pytanie :
Witam,
Szanowny Panie Burmistrzu mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w Borowej Górze w ulicy Krótkiej. Jest to teren mocno zurbanizowany i do tej pory mocno dyskryminowany przez władze gminy. Proponuje Pan inwestycję wspólną czy pozostali mieszkańcy, którzy posiadają już kanalizację również dokładali się do biznesu? Pieniądze są z unii europejskiej i winny być uczciwie równomierni rozdzielane na wszystkich mieszkańców gminy. Proszę o umieszczenie mojego zapytania i odpowiedzi na stronie.
(Piotr, 18.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Piotrze,
Odpowiadając na Pana zapytanie na wstępie wyjaśniam, że budowa kanalizacji sanitarnej jest o tyle specyficzną dziedziną, że nie może być budowana w „oderwaniu od reszty” – należy ją budować jako cały system odprowadzania ścieków. W tym roku zakończona inwestycja w Stasim Lesie i Borowej Górze pozwoliła na doprowadzenie kanalizacji właśnie w okolice skrzyżowania ulicy Nasielskiej z ulicą Krótką, co stwarza możliwości budowy kanalizacji dalej w ul. Krótkiej. Dlatego też,  zapewniam, że  po dokonaniu analiz możliwości technicznych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej, sprawa ta zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej jako wniosek do budżetu na rok 2016 lub lata późniejsze.Odnosząc się natomiast do kwestii opracowywania dokumentacji projektowej przez mieszkańców stwierdzam, że niejednokrotnie zdarzało się, że inwestycje kanalizacyjne realizowane są przy udziale zainteresowanych mieszkańców. Zależy to wyłącznie od  okoliczności i konkretnych uwarunkowań.

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu mam krótkie pytanie czy Pan i Pana pracownicy nie widzicie przejeżdżając parokrotnie dziennie ulicą Warszawską co się dzieje na budowie przy ulicy Koszykowej ? Po prostu masakra jest tam codziennie od pary tygodni zwożony gruz odpady budowlane , azbest itp. Nawet widziałam jak samochody które prowadziły wykopy na rynku ,tam wywoziły gruz proszę o szybką interwencję zanim ten pseudo Deweloper narobi nam sąsiadom nieszczęścia ekologicznego i Pan jako włodarz naszej gminy powinien zgłosić sprawę do Powiatowego Inspektora Budowlanego i Ochrony Środowiska pozdrawiam
(Ela, 4.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Elżbieto,
Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że oczywiście fakt zwożenia odpadów pobudowlanych w okolicę ulicy Koszykowej w Serocku został zauważony przez Straż Miejską w Serocku i niezwłocznie zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w stosunku do prowadzącego budowę domów jednorodzinnych we wspomnianej okolicy. Również pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadzili kontrolę w ww. zakresie. W wyniku kontroli stwierdzono obecność zalegających odpadów budowlanych, wśród których były odpady betonowe, ceglane oraz odpady metalowe. Podczas oględzin nie potwierdzono aby wśród zgromadzonych odpadów znajdowały się  odpady zawierające azbest. Zgodnie z planami Inwestora, prowadzącego przedmiotową budowę odpady budowlane, po usunięciu z nich odpadów metalowych, zostaną wykorzystane wyłącznie na utwardzenie drogi dojazdowej do budowanych budynków mieszkalnych. Zamierzony sposób wykorzystania odpadów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, zgodnie z którym odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych można wykorzystywać do utwardzania dróg, poboczy i placów, po ich uprzednim rozkruszeniu. Przedmiotowy gruz budowlany inwestor zamierza wykorzystać do końca bieżącego roku,  po zakończeniu inwestycji i podłączeniu niezbędnych mediów.  Zapewniam Panią, że gruz nie pochodzi z prac związanych z remontem nawierzchni Rynku w Serocku, lecz z przebudowy  budynku usługowego. Dziękuję Pani za czujność i informuję, że temat pozostaje w stałym zainteresowaniu zarówno Straży Miejskiej, jak i Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

 

Pytanie :
Witam, mam pytanie dotyczące prac przy budynku niedokończonego i niefunkcjonującego muzeum rybołówstwa a odrestaurowanego za duże pieniądze budynku przy ulicy Św. Wojciecha? Dziękuję za odpowiedź.
(Stefan, 15.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Stefanie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, iż w dniu 06.10.2015 r. została podpisana umowa na zagospodarowanie terenu wokół Izby Pamięci w ramach zadania rewitalizacji i adaptacji zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Wykonawca firma ZUK – Ogrody Dominik Goźliński, Stasi Las, ul. Główna 17,05-140 Serock, za cenę 180.230,49 zł wykona nawierzchnię z kostki granitowej brukowej, murki oporowe z betonu, nasadzenia krzewów i roślin oraz dostarczy i zamontuje małą architekturę. Termin realizacji powyższego zamówienia to  - 60 dni od dnia podpisania umowy. Jest to kolejny etap tej inwestycji mający za zadanie przybliżenie nas do terminu otwarcia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich.

 

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
Zespół ds komunikacji autobusowej z Warszawą, który Pan powołał ponoć ciągle pracuje nad poprawą komunikacji. Proszę więc wyjaśnić jak to jest, że do tej pory nie udało się Państwu ustalić, jakie autobusy przejeżdżają przez Serock, a jakie nie. Wg rozkładu jazdy wiszacego na przystanku głównym pomiędzy godziną 8:25, a 9:00 są 4 autobusy. Niestety w praktyce nie ma żadnego. Może ktoś z członków zespołu zadałby sobie trud weryfikacji rozkładu ze stanem faktycznym i go zaktualizował? Wtedy mieszkańcy mogliby inaczej planować podróż, a i Pan może doszedłby do wniosku, że może warto dołożyć kurs o np 8:30 do PKP Legionowo.
Pozdrawiam,
Paweł (6.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Pawle,
Pragnę poinformować, że wszystkie rozkłady jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej za które bezpośrednio odpowiada Urząd Miasta i Gminy są aktualne oraz w przypadku ich braku Operator ma obowiązek do ich natychmiastowego uzupełniania. W przypadku rozkładów jazdy prywatnych przewoźników Urząd wystąpił z prośbą o ich natychmiastowe uaktualnienie.

Pytanie :
Mam pytanie dotyczące komunikacji dowozowej do pociągów SKM. Jak sama nazwa wskazuje ma być to linia dowozowa do pociągów SKM, więc moje pytanie brzmi dlaczego rozkłady jazdy autobusów nie są do tego przystosowane? Chodzi mi głównie o poranny dojazd do szkoły. Uczniowie chodzący do szkoły w Warszawie zamieszkali w Jachrance, Skubiance czy Izbicy mają do wyboru tylko kurs, który jest w Legionowie o godzinie 6:40, gdzie do szkoły docierają na godzinę 7:10-20 i 40 minut trzeba oczekiwać na lekcje i jest to zwykłe marnowanie czasu, następnym kursem w Legionowie są na godzinę 7:40-45 gdzie do szkoły można dotrzeć na 8:30. Dlaczego nie ma kursy autobusu, który umożliwiłby jazdę pociągiem SKM o 7:11, czy KM o 7:16? Dlaczego kursy autobusów są przystosowane dla uczniów szkół w Legionowie, a nie do pociągów SKM? Nie da się tego jakoś pogodzić i wpleć jeden kurs ruszający z Dębego jadący przez Jachrankę i inne miejscowości np. o godzinie 6:10? Wiem, że rozkład pociągów dosyć często ulega zmianie, ale taki kurs dałby uniwersalną możliwość na dojazd do Warszawy na godzinę 8 i nie byłoby potrzeby czekać na lekcje 40 minut, lub spóźniać się na nie 30.
(Dominik, 5.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Dominiku,
w odpowiedzi na Pana sugestie informuję, że rozkład jazdy autobusu Lokalnej Komunikacji Autobusowej został dostosowany do potrzeb  największej grupy ludzi realnie korzystającej z połączeń komunikacyjnych. Należy zauważyć, iż poza osobami uczęszczającymi do szkoły w Legionowie liczna grupa podróżujących pracuje oraz uczy się w różnych dzielnicach Warszawy. Dojazd do miejsca docelowego zajmuje znacznie więcej niż 1 godzinę.
Jednakże mając na uwadze Pana  propozycję w chwili planowania wprowadzenia korekty
w obecnie funkcjonującym rozkładzie jazdy będziemy mieć na uwadze proponowaną sugestię, tylko i wyłącznie w przypadku gdy takie zmiany będą możliwe do wprowadzenia.

Pytanie :
Witam.
Czy jest przewidziana budowa kanalizacji i instalacja oświetlenia na ulicy Szafirowej w Skubiance.
Pozdrawiam, Iwona (7.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Iwono,
Obecnie opracowywana dokumentacja projektowa pierwszego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dosin, Skubianka, Jachranka nie obejmuje swym zakresem ulicy Szafirowej. Niemniej jednak, zgodnie  z „Koncepcją kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka Izbica” ulica Szafirowa w Skubiance będzie ujęta w etapach kolejnych.
Odnosząc się do następnej poruszanej przez Panią kwestii, z przykrością informuję, że na dzień dzisiejszy nie planuje się budowy oświetlenia w ulicy Szafirowej w Skubiance.

Pytanie :
Dzień dobry !
Panie Burmistrzu jak mógł Pan dopuścić do rozbiórki historycznych "Kocich Łbów" na Rynku w Serocku ?! Kto wyraził na to zgodę ? Proszę mi odpowiedzieć komu przeszkadzał podziwiany przez przyjezdnych zabytkowy bruk ? Gdzie będą położone kamienie po których spacerowali nasi pradziadowie ,a nam dawały powody do dumy,że kultywujemy stare zabytki .Co teraz ma Pan do pokazania turystom ?
Z poważaniem
Marek (1.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marku!
Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że prowadzone obecnie działania na Rynku mają na celu jedynie wykonanie wzmocnionej podbudowy pod „kocie łby” – bruk historyczny. Kamienie, które zostały zdjęte będą ponownie ułożone w takiej samej konfiguracji. Wykonanie podbudowy jest konieczne z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni brukowej. Część kamieni wypadała, tworzyły się zagłębienia, w których  po opadach deszczu stagnowała woda. Obecnie podbudowa zostanie wykonana z tłucznia kamiennego, co zapewni trwałość nawierzchni brukowej. Ponadto kostka betonowa zostanie wymieniona na materiały naturalne co zdecydowanie poprawi estetykę Rynku i będzie stanowiło atrakcję turystyczną w naszym mieście.

 

Pytanie :
Dzień dobry.
Mam pytanie dotyczące remontu nawierzchni brukowej na Rynku w Serocku. Otóż w dokumentacji przetargowej udostępnionej na stronie MGZGK w Serocku nie zostało opublikowane pozwolenie konserwatora zabytków na wykonanie takich prac, a przecież bruk leżący na rynku jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego proszę o informację czy decyzja zezwalająca na remont nawierzchni została wydana przez WKZ, z jaką datą i gdzie mogę się udać, aby się z nią zapoznać?
Dziękuję za odpowiedź. (Małgorzata, 14.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Małgorzato!
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że prowadzona inwestycja na Rynku posiada wszelkie niezbędne pozwolenia w tym pozwolenia na prowadzenie prac remontowych oraz badań archeologicznych wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także decyzje o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Legionowskiego.
Dokumenty znajdują się w siedzibie Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21 i są dostępne do wglądu w godzinach urzędowania Zakładu, tj.  od godz. 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
 

Pytanie :
Czy Gmina planuje korektę rozkładu jazdy na trasie Dębe-Legionowo, tak aby poprawić niekorzystne zmiany wprowadzone w marcu br.? Uważam, że przywrócenie zasady odjazdu autobusu spod stacji Legionowo 30 min po pełnej godzinie pozwoliłoby skorzystać z komunikacji lokalnej pasażerom większej ilości pociągów, bez długotrwałego czekania.
(Jarosław, 1.10.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Jarosławie w odpowiedzi na Pana pytanie informuję że w dniu 5.10 2015 roku wystąpiłam z pismem do Przewoźnika  z prośbą o  zmianę godzin odjazdu LKA w miejscowości Legionowo, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców tj. 30 min po pełnej godzinie.
 

Pytanie :
Proszę o uzasadnienie i podanie powodu dla którego ulica Książęca (od Szaniawskiego) w Jadwisinie, która jest właśnie w trakcie przebudowy ma zostawione TYLKO 5 METRÓW SZEROKOŚCI pomiędzy właśnie ustawionymi krawężnikami ?
Droga w planach ma 10 metrów szerokości, a na wjeździe 16 metrów. Każdy inżynier budownictwa mający pojęcie o drogownictwie wie, że można dysponując takimi parametrami wykonać to następująco:
1. Szerokość drogi 8 metrów, a nie 5 !!! Tak na marginesie najwęższe nawet ulice w gminie mają po 6 metrów, bo na więcej nie ma po prostu miejsca.
2. Chodnik od strony drogi z latarniami szerokość maksymalnie 2 metry. Należy robić tak żeby nie pozostawiać poboczy zarośniętych trawą, których koszenie musi finansować gmina rok w rok po kilka razy. Proste i rozsądne rozwiązanie.
Aktualnie z tego co daje się już zauważyć Panowie robotnicy zrobili chodnik do połowy szerokości drogi Książęcej i jeden pas drogi to chodnik (prawa strona), a drugi pas to wąziutka 5 metrowa droga.
Panie Burmistrzu bardzo proszę pomyśleć zaangażować jakiego fachowca i nakazać dokonanie właściwej zmiany.
Ps. Może robotnikom nie chciało się usunąć przeszkód w postaci starego ogrodzenia i wyciąć klon dlatego beztrosko przesunęli wszystko i tak im wyszło ?
Pozdrawiam
Henryk (17.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Henryku,
Pas drogowy ulicy Książęcej w istocie ma szerokość około 10,0m a jezdnia wlotu skrzyżowaniu z ul. Szaniawskiego ma szerokość w świetle krawężników w najwęższym miejscu równą 5,6m. Zapewniam Pana, że nie jest to żadna pomyłka. Zgodnie z §15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu na dwupasowej dwukierunkowej drodze klasy D na terenie zabudowy (a taką właśnie jest ul. Książęca) wynosi od 2,25m – 2,50m. Wynika z tego, że dopuszczalna szerokość jezdni wynosi od 4,5m do 5,0m. Dlatego też należy stwierdzić, że geometria skrzyżowania ulic Książęcej i Szaniawskiego jest jak najbardziej prawidłowa i nie może być w tym przypadku mowy błędzie. Jednocześnie zapewniam Pana, że realizacja przebudowy o której mowa  nadzorowana jest przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru posiadających stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa. Ponadto dokumentacja techniczna została opracowana przez projektanta również posiadającego odpowiednie uprawnienia. Dlatego też jestem przekonany, że przy realizacji tego przedsięwzięcia pracuje odpowiednia ilość, jak Pan to nazywa, „fachowców”.
Odnosząc się do Pana propozycji przyszłego projektu ul. Książęcej informuję, że zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami, szerokość dwupasowej jezdni drogi klasy D, nie powinna być szersza niż 5,0m. Chodnik zlokalizowany przy jezdni musi mieć szerokość minimum 2m, Ponadto niezbędne jest jeszcze zapewnienie odwodnienia – w tym przypadku – powierzchniowego, co wiąże się z koniecznością wygospodarowania jeszcze pobocza chłonnego.
Podsumowując, pozwolę sobie stwierdzić, że inwestycja polegająca na przebudowie między innymi ul. Szaniawskiego, przebiega prawidłowo, i jak dotąd nie wystąpiły żadne niedopuszczalne odstępstwa w stosunku do dokumentacji projektowej czy też przepisów prawa.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu 5 lat temu złożyłam wniosek o odrolnienie działek na Stasim Lesie i od urzędników w urzędzie nie mogę dostać wiarygodnej odpowiedzi co do tej sprawy.Proszę o odpowiedź.
Maria (25.09.2015r.)

Odpowiedź :
Odpowiadając na Pani zapytanie pragnę poinformować, że dla miejscowości Stasi Las aktualnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja E przyjętym Uchwałą nr 136/XVIII/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12.12.2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock pow. legionowski woj. mazowieckie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 29 poz. 891 z dnia 12.02.2004r.). W dniu 31.08.2015 r. Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę nr 106/XI/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E, obejmującego obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las, powiat legionowski, woj. mazowieckie, zgodnie z którą tereny rolne z obrębu Stasi Las przeznaczone są pod zabudowę. Uchwała z dnia 31.08.2015 r. czeka obecnie na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wejdzie w życie po 30 dniach od daty publikacji. Z treścią przedmiotowej uchwały można się zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju lub na stronie internetowej www.bip.serock.pl w zakładce Prawo lokalne.

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
Niezmiernie doceniamy fakt, że cokolwiek pozytywnego dzieje się na naszej ulicy Książęcej (zapory spełniają swoje zadanie), jednakże nie ma potrzeby tak drastycznie zwężać wjazdu w ulicę od strony ul. Szaniawskiego !!! Ulica Książęca w planach widnieje jako ulica o szerokości 10 metrów, a na wjeździe zapewne ta szerokość, winna być i na pewno w planach jest jeszcze szersza. Ku naszemu ogromnemu zdziwieniu Panowie Robotnicy aktualnie ustawiają na wjeździe krawężniki w drastycznie małej od siebie odległości, dosłownie na jeden samochód ! Tak wąski wjazd jest bardzo niebezpieczny, ponieważ utrudnia normalne minięcie się na skrzyżowaniu jednocześnie 2 pojazdów w taki sposób, aby nie doszło do kolizji. Dodatkowo takie utrudnienie wjazdu/wyjazdu spowoduje blokadę ruchu na ul. Szaniawskiego. Będą tworzyć się małe korki w oczekiwaniu na przejazd.
Jak można zrobić tak wąski i niebezpieczny wjazd na 1 auto na drodze o szerokości 10 metrów ? Czy w ogóle ta ekipa działa w oparciu o jakieś plany, czy robi na żywioł ? Proszę powstrzymać robotników dopóki jeszcze nie zdążyli sfinalizować tego niewypału, który zaraz trzeba będzie rozbierać.
Jeśli teraz, nie zostanie to prawidłowo wykonane będziemy interweniować, aby to zmienić, spowoduje to kolejne koszty dla Gminy, czego zapewne nikt nie chce.
(Adam, 12.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Adamie,
Pas drogowy ulicy Książęcej w istocie ma szerokość około 10,0m a jezdnia wlotu skrzyżowaniu z ul. Szaniawskiego ma szerokość w świetle krawężników w najwęższym miejscu równą 5,6m. Zapewniam Pana, że nie jest to żadna pomyłka i tym bardziej nie będzie to w żaden sposób utrudniało korzystanie z drogi. Zgodnie z §15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu na dwupasowej dwukierunkowej drodze klasy D na terenie zabudowy (a taką właśnie jest ul. Książęca) wynosi od 2,25m – 2,50m. Wynika z tego, że dopuszczalna szerokość jezdni wynosi od 4,5m do 5,0m. Dlatego też należy stwierdzić, że geometria skrzyżowania ulic Książęcej i Szaniawskiego jest jak najbardziej prawidłowa i nie może być to mowy błędzie. Jednocześnie zapewniam Pana, że większość skrzyżowań (poza nielicznymi wyjątkami) na terenie gminy ma podobną geometrię i w żadnym stopniu nie utrudnia ona mijania się pojazdom wjeżdżającym i wyjeżdżającym z ulic podporządkowanych.
Dodatkowo pragnę Pana zapewnić, że trwająca obecnie przebudowa ulic w Jadwisinie realizowana jest na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego przez Starostę Powiatowego w Legionowie na mocy wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę, a prowadzone prace nadzorowane są przez inżynierów posiadających stosowne uprawnienia.
 

Pytanie :
1.Na kiedy jest planowana budowa przystanku autobusowego w Dębe w kierunku Skrzeszewa-Legionowa i analogicznie w kierunku Nasielska,przecież te linie są w ruchu od kilkudziesięciu lat i nikt tego nie ujął w projekcie przebudowy skrzyżowania z drogą do Zegrza?Pojazdy 3 firm zatrzymują się naprzeciw bramy prywatnej posesji prawie w rowie , jeżeli jest w rozkładzie przystanek to dlaczego nie ma zatoki z rozkładem jazdy?Ruch na tej trasie jest duży . Przystanki na terenie gminy Wieliszew w kierunku Skrzeszewa prawie we wszystkich miejscach mają zatoki autobusowe.
2.Gmina Pomiechówek ma jeden kurs busa z możliwością dojazdu do TGW DĘBE, gmina Wieliszew także ma tam pętle L-i,czy z naszej gminy busy nie mogłyby zajeżdżać w roku szkolnym pod TGW jeżeli uczniowie z naszej gminy chodzą tam do szkoły?Wtedy byłby to jednorodny schemat komunikacyjny.
3.Czy w sezonie letnim busy nie powinny zajeżdżać w Serocku przez Rynek na plażę?
(Łukasz, 17.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Łukaszu
Urząd Miasta i Gminy Serock wielokrotnie występował z wnioskiem do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 632 czyli Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wybudowanie przystanku w miejscowości Dębe. W najbliższym czasie ponownie podejmiemy próbę interwencji w tej sprawie.
Urząd Miasta i Gminy Serock jest organizatorem lokalnej komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. Z uwagi na fakt, iż TGW Dębe leży poza terenem gminy, nie mamy obowiązku organizowania transportu poza jej granice. W przypadku odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany trasy autobusu w sezonie letnim informuję, że pomysł jest ciekawy i wart przemyślenia. W związku z powyższym Pana sugestie będą wzięte pod uwagę w trakcie wprowadzania ewentualnych zmian na trasach komunikacyjnych.
Mamy świadomość, że stworzony system Lokalnej Komunikacji Autobusowej nie spełnia wszystkich oczekiwań mieszkańców jak również osób zainteresowanych komunikacją publiczną i wymaga ciągłego rozwoju. Jednakże każda wnoszona uwaga dotycząca wprowadzenia zmian musi być skonfrontowana z rzeczywistymi możliwościami wcielenia jej w życie.

 

Pytanie :
Witam. Pytanie moje dotyczy kontenera, który stoi przy wiadukcie na ul. Nasielskiej czy jest on ogólnodostępny czy osoby prywatnej.
(Mariola, 15.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
Zgodnie z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Na terenie gminy Serock  nie ma ustawionych ogólnodostępnych kontenerów.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu dlaczego Ekipa Skanska na Książęcej w Jadwisinie robi taki wąziutki wjazd na skrzyżowaniu Szaniawskiego i Książęcej. Na pewno jako człowiek mądry i myślący zdaje Pan sobie sprawę jak bardzo będzie to nam wszystkim utrudniało korzystanie z drogi. W planach zagospodarowania nasza ulica Książęca jest bardzo szeroka jak na ulice w naszej Gminie i szczęśliwie ma 10 METRÓW SZEROKOŚCI i dlatego należy to wykorzystać.
Ja rozumiem, że robi się tak wąsko bo nie ma innej możliwości, jak ulica ma szerokość 6 metrów, ale nasza ulica jest w planach bardzo szeroka ma aż 10 metrów szerokości. Nie można traktować jej standardowo jak inne wąskie ulice.
Spokojnie można wykonać 8 metrów szeroką ulicę i po 1 metrze na chodniki nawet z 2 stron, a przy chodniku od razu ogrodzenia posesji. Na ulicy o szerokości 10 metrów nie ma potrzeby robić takiego wąskiego wjazdu, jest przestrzeń i trzeba ją wykorzystać maksymalnie na drogę dającą bezpieczny i komfortowy wjazd i wyjazd.
Sprawa jest bardzo pilna, bo Skanska właśnie tworzy wąziutki wjazd w ulicę Książęcą.
Proszę o pilną interwencję.
Andrzej (12.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
Pas drogowy ulicy Książęcej w istocie ma szerokość około 10,0m a jezdnia wlotu skrzyżowaniu z ul. Szaniawskiego ma szerokość w świetle krawężników w najwęższym miejscu równą 5,6m. Zapewniam Pana, że nie jest to żadna pomyłka i tym bardziej nie będzie to w żaden sposób utrudniało korzystanie z drogi. Zgodnie z §15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu na dwupasowej dwukierunkowej drodze klasy D na terenie zabudowy (a taką właśnie jest ul. Książęca) wynosi od 2,25m – 2,50m. Wynika z tego, że dopuszczalna szerokość jezdni wynosi od 4,5m do 5,0m. Dlatego też należy stwierdzić, że geometria skrzyżowania ulic Książęcej i Szaniawskiego jest jak najbardziej prawidłowa i nie może być to mowy błędzie.
Mając na uwadze Pańskie uwagi co do szerokości w przyszłości projektowanej jezdni ul. Książęcej, z przykrością stwierdzam, że z uwagi na wyżej przywołane przepisy, nie ma możliwości zaprojektowania jej jako jezdni dwupasowej o łącznej szerokości 8m. Ponadto chodnik projektowany bezpośrednio przy jezdni, poza wyjątkowymi przypadkami, nie może być węższy niż 2, m a dodatkowo należy jeszcze pozostawić miejsce na odwodnienie jezdni. W związku z czym nie ma możliwości zrealizowania tego projektu w sposób o którym Pan pisze.  Zapewniam również, że zarówno projektowanie jak i wykonawstwo zostały powierzone firmom, które posiadają stosowne uprawnienia, a nadzór nad realizacją inwestycji jest prawidłowy.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu kiedy będzie zrobiona kanalizacja na ul. Krótkiej i Dobrej w Borowj Gorze?
(Martyna, 16.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Martyno,
W odpowiedzi na Pani zapytanie z przykrością informuję, że na dzień dzisiejszy nie planuje się inwestycji związanej z projektowaniem i budową kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej i Dobrej. W najbliższym czasie budowane będą odcinki sieci, na które Gmina posiada już opracowane dokumentacje projektowe i prawomocne pozwolenia na budowę. Jednocześnie zaznaczam, że nieustannie dążymy do skanalizowania jak największego obszaru gminy, w związku z czym po dokonaniu analiz możliwości technicznych, zostanie poddana pod rozważania również sprawa skanalizowania  ulic Krótkiej i Dobrej.

Pytanie: 
Szanowny Panie burmistrzu,
prosimy o pilną interwencję w sprawie budowy wjazdu do ul. Książęcej z ul. Szaniawskiego w Jadwisinie. Firma budowlana właśnie układa wjazd szerokości 5 m ( taki jak do posesji ), podczas gdy droga na pierwotnym planie ma 16 metrowy wjazd zwężający się do 10 m drogi. Prosimy o powstrzymanie tego absurdu i zlecenie wykonania szerszego wjazdu. Wjazd tak wąski będzie powodował zatory na ul. Szaniawskiego ponieważ na skrzyżowaniu z Książęcą nie miną się 2 samochody. Prosimy o pomoc ponieważ będziemy z tego wjazdu korzystać latami i nikt już tego nie poprawi, a nie możemy cierpieć z tego powodu że ktoś nierzetelnie przygotował dokumentację budowy wjazdu do ul. Książęcej i zaplanował wjazd jak do posesji.
(Krzysztof, 14.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Krzysztofie,
Pas drogowy ulicy Książęcej w istocie ma szerokość około 10,0m a jezdnia wlotu skrzyżowaniu z ul. Szaniawskiego ma szerokość w świetle krawężników w najwęższym miejscu równą 5,6m. Zapewniam Pana, że nie jest to żadna pomyłka ani, jak Pan to nazywa „absurd”. Zgodnie z §15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu na dwupasowej dwukierunkowej drodze klasy D na terenie zabudowy (a taką właśnie jest ul. Książęca) wynosi od 2,25m – 2,50m, co powoduje że szerokość jezdni powinna mieścić się w zakresie 4,5m do 5,0m. Dlatego też należy stwierdzić, że geometria skrzyżowania ulic Książęcej i Szaniawskiego jest jak najbardziej prawidłowa i nie może być to mowy błędzie.
 

Pytanie :
Proszę o zajęcie się uporządkowaniem wjazdu na ul. Książęcą w Jadwisinie.
Wszystko można zrozumieć, że remont itd. ale żeby rozebrać elegancki wjazd z kostki i zostawić wyboje i doły takiej głębokości, że można sobie na tym zakręcie urwać zawieszenie to już przechodzi wszelkie wyobrażenie. Karygodny jest fakt, że od tygodnia w tym miejscu kompletnie nic się nie dzieje, a bałagan jaki robotnicy zostawili na prywatnej działce i zajęli gruzem i piachem dobre pół drogi Książęcej paraliżując wjazd i wyjazd jest nie do opisania.
Chyba można wyznaczyć np. w sobotę wjazd na Książęcą od ul. Szkolnej i zamknąć na 1 dzień ul. Książęcą od strony Szaniawskiego żeby skończyć prace na wjeździe. Proszę o pomoc w opanowaniu tego bałaganu.
(Darek, 10.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Dariuszu,
Niestety prace związane z przebudową głównych ulic muszą się wiązać z pewnymi utrudnieniami w ruchu pojazdów jak i pieszych. Nie da się tego uniknąć. Można natomiast minimalizować niedogodności związane z trwającymi pracami budowlanymi i w mojej ocenie, biorąc pod uwagę całą inwestycję, tak właśnie się dzieje. Należy jednocześnie zaznaczyć, że podczas prowadzenia robót często występują okoliczności trudne do przewidzenia na etapie ich planowania, które w pewien sposób zaburzają założenia harmonogramu prac. Taka właśnie sytuacja ma miejsce na wjeździe w ul. Książęcą. Po rozpoczęciu robót ziemnych zlokalizowano nienaniesioną na mapy studnię o nietypowej konstrukcji. W związku z koniecznością dostosowania jej wysokości do projektowanej rzędnej nawierzchni należy dokonać jej przebudowy. Są to prace, których wykonawca nie mógł przewidzieć przystępując do budowy omawianego zjazdu, a z uwagi na niestandardowe rozwiązanie – wymagające czasu. Dlatego też pragnę Pana przeprosić za wszelkie niedogodności związane z realizacją przebudowy układu drogowego Jadwisina, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość w stosunku do wykonawcy robót.  

 

Pytanie :
Pytanie dotyczy terminu przestawienia słupa energetycznego w miejscowości Cupel ul. Bociania sprawa PRI.720.1.41.5.2015 sprawa znana Burmistrzowi prowadzona była przez Pana Roberta Piekarzewskiego koejny rok mija a słup jak stał tak stoi . Sprawa dotyczy 12 posesji i ich mieszkańców którym słup utrudnia wjazd w ulicę.
Z poważaniem,
Jolanta (8.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Jolanto,
słup energetyczny o którym Pani wspomina zgodnie z informacją otrzymaną od PGE Dystrybucja S.A. (zakład energetyczny) wymieniony zostanie w dniu 11.09.2015 r. W imieniu PGE przepraszam, że trwało to tak długo.

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu, czy Urzędników samorządowych obowiązują terminy odpowiedzi na zapytania e,mailowe dot. społeczności lokalnej? W dn.24 lipca skierowałem pytanie do Wydziału Inwestycji UG w sprawie budowy kanalizacji w ul.Pogodnej w Stasim Lesie i dotychczas nie otrzymałem odpowiedzi, co traktuję jako lekceważenie mieszkańca Gminy, tym bardziej, że korespondencję e,mailową w tej sprawie prowadzę z Urzędem od dawna /do wglądu/.
Z poważaniem, Jerzy (1.09.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Jerzy,
Informuję, że zgodnie z poprzednio przekazywanymi Panu informacjami, na realizację zadania o które Pan pyta, Gmina zamierza pozyskać fundusze ze środków unijnych, dlatego też nieustannie monitoruje ogłaszane nabory na składanie wniosków o przyznanie środków finansowych, i z pewnością po ogłoszeniu tych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, będzie niezwłocznie na nie aplikować.
 

Pytanie :
Czy byłaby możliwość częstszego odbioru odpadów. Nasze działki wyglądają jak składowiska śmieci. Przynajmniej w miesiącach letnich jest to ważne że względów sanitarnych. Nie rozumiem dlaczego w wakacje odpady segregowane są odbierane dopiero po półtora miesiąca. Odpowiedź pani urzędnik, że mogę je przywieźć nie jest satysfakcjonująca. Nie po to placimy wcale nie małe pieniądze by jeszcze wydawać na benzynę. Czy da się coś w tej kwestii zmienić. Nie chcemy z działek robić śmietnika
(Natalia, 18.08.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych została określona zapisami Uchwały nr 260/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16 października 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z §2 cytowanej uchwały odpady segregowane z zabudowy jednorodzinnej odbierane są 1 raz w miesiącu. Terminy określone w harmonogramie zostały prawidłowo określone. Jednocześnie informuję, że macie Państwo możliwość dostarczania m.in. odpadów segregowanych na teren Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Nasielskiej 21 codziennie w godzinach 7-17 w ramach ponoszonej opłaty za odbiór odpadów.
 

Pytanie :
Dzień dobry,
proszę o informację odnośnie syreny - brzmi jak alarmowa - którą od czasu do czasu słychać aż na Kani Polskiej. Ostatni raz była słyszalna 25.08.2015 ok. godz. 14.30
(Jola, 25.08.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Jolu  uprzejmie informuję, że w naszej gminie funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Serock, Wola kiełpińska, Gąsiorowo i Stanisławowo. W każdej takiej jednostce zamontowane są syreny alarmowe, które załączane są w sytuacji pożaru lub innego zdarzenia kryzysowego w celu wezwania strażaków ratowników do akcji.
W miejscowości Kania Polska słyszana może być również syrena alarmowa jednostki OSP Popowo.W okresie suszy znacząco wzrosło zagrożenie pożarowe i zwiększyła się ilość wyjazdów OSP do pożarów. Z  tego powodu wzrosła też częstotliwość załączania syren.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu nie wiem do końca jakie są procedury przyjęć do pracy w Urzędzie Miasta.Było ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik administracyjny. Chętnych prawie 40 osób i sziwne że nikt nie spełniał warunków. Moja żona była zdziwiona choć wykształcenie ma odpowiednie i doświadczenie też. Pewnie za jakiś czas będzie już ktoś przyjęty bez ogłoszenie o ponownym naborze.Czy zawsze ogłaszane są wolne stanowiska czy nie. Do referatu Ochrony Środowiska widzę nowego Pana zatrudnionego a ogłoszenia nie było.Dziwne to wszystko. Od Kilku lat odkąd mieszkam na terenie Gminy bardzo Pana popieram,lecz teraz się rozczarowuję. Pozdrawiam Andrzej (12.08.2015r.)

Odpowiedź :
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że nabory na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Serock są otwarte i konkurencyjne, dotyczą wszystkich stanowisk pracy. Przeprowadzane są zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.). Nabory na wolne stanowiska urzędnicze ukazują są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w zakładce „Praca” a także na tablicy informacyjnej znajdującej się    w budynku Urzędu  Miasta i Gminy Serock oraz w prasie lokalnej.
Na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych do zatrudnienia nie został wybrany żaden kandydat. W ocenie Komisji żaden z kandydatów nie spełnił w stopniu dostatecznym określonych w ogłoszeniu wymagań.
W świetle art. 16 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika samorządowego w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca samorządowy może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony (umowy na zastępstwo), obejmujący czas tej nieobecności. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ww. ustawy nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego. Oznacza to, że można zatrudnić na podstawie umowy o pracę na zastępstwo bez przeprowadzenia procedury naboru. W takim trybie zatrudniono na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.

Pytanie :
Dzień dobry.
Panie Burmistrzu, mam pytanie czy w najbliższych latach władze gminy planują zamknąć rynek w Serocku dla sprzedających i kupujących (wprowadzić zakaz handlu? Jest to informacja, która od pewnego czasu dociera do mnie podczas zakupów na targowisku, dlatego proszę o uczciwą odpowiedź w tej sprawie. Jeśli faktycznie planowane jest zamknięcie targowiska, to dlaczego jest ono taką solą w oku dla władz gminy. Już nie będę odnosić się do przykładów targowisk funkcjonujących w Polsce, nawet w ościennych gminach, ale nawet w krajach takich jak Włochy czy Francja w małych miasteczkach w ich centrum rzeczą normalną jest handel na takich bazarkach, co mieszkańcy sobie chwalą. Dlaczego nam miałoby się odebrać możliwość korzystania z takiego bazarku...
Dziękuję za odpowiedź.
(Małgorzata, 10.08.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Małgorzato,
w odpowiedzi na pytanie dotyczące zamknięcia rynku (targowiska) pragnę poinformować, że nie została wydała taka decyzja która wprowadzałaby zakaz handlu. W związku z powyższym serocki rynek jest otwarty zarówno dla kupujących jak i sprzedających.

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
w imieniu mieszkańców ulicy Wyzwolenia zwracam się z prośbą o zainstalowanie na całym odcinku ulicy większej ilości progów zwalniających. Rajdy, jakie odbywają się na tej ulicy stanowią ogromne zagrożenie dla osób spacerujących w tamtej okolicy. Pojazdy znacznie przekraczają prędkość, nie zwracają uwagi na przechodniów, z ogromną prędkością "wchodzą w zakręt" przy cmentarzu, bądź jadą prosto z piskiem hamując przy progu przy ośrodku TPD.
Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Z wyrazami uznania,
Monika (15.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Moniko,
mam świadomość problemu jaki Pani opisuje oraz niedogodności z nim związanych. Problem ten nasila się dodatkowo w okresie wakacji, kiedy to do hoteli i ośrodków zlokalizowanych w rejonie ulicy Wyzwolenia przyjeżdżają goście. Niemniej jednak sama ilość osób tam zatrudnionych oraz mieszkańców sprawia, iż każdego dnia w godzinach szczytu, natężenie ruchu na tej ulicy jest znaczne. Przeanalizuję dokładnie obecną organizację ruchu na ulicy Wyzwolenia, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo ruchu pieszego. Niewykluczone, iż koniecznym okaże się dokonanie zmiany projektu organizacji ruchu oraz zabezpieczenie środków finansowych na jej wdrożenie. Dołożę starań aby stosowną dokumentację wykonać jeszcze w roku bieżącym. Jej wdrożenie odbyłoby się w roku 2016 lub latach następnych.

Pytanie :
Witam,
Bardzo proszę o podanie konkretnej daty wybudowania ścieżki rowerowej łączącej Jadwisin z Zegrzem. Tak naprawdę wszyscy nasi mieszkańcy, którzy lubią jeździć na rowerze mają dość ryzykowania jazdy poboczem. Może zamiast poprawy kostki brukowej na rynku w pierwszej kolejności wybudowano by ścieżkę dla rowerzystów?
Pozdrawiam,
Agnieszka (24.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Agnieszko,
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Jadwisina do Zegrza zaplanowana jest w budżecie gminy do realizacji na lata 2015 -2016. Jej rozpoczęcie planowane jest na III-IV kwartał br., co w dużej mierze determinowane jest również kwestią zawarcia stosownego porozumienia w kwestii finansowania tego zadania z zarządcą drogi krajowej czyli Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Zapewniam Panią, że jak tylko będzie to możliwe, przystąpimy niezwłocznie do wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia robót budowlanych. Zdaje sobie sprawę, że budowa tego ciągu jest inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców od wielu lat. Muszę jednak zaznaczyć, że mimo, iż budowa ciągu pieszo-rowerowego należy do GDDKia, gmina nie czekając na jej działania, przygotowała stosowną dokumentację projektową i wydatkuje z własnego budżetu środki finansowe na jej realizację. Proszę Panią zatem o jeszcze odrobinę wyrozumiałości i cierpliwości.

Pytanie :
Szanowny Panie
W nawiązaniu do zadanego pytania dotyczącego znaku D40 pragnę sprostować nazwę ulicy, jest to ul.Krokusowa połączona z Goździkową. Proszę o informację dotyczącą możliwości montażu znaku D40 lub progów zwalniających. Jak już pisałam droga ta jest utwardzona, bez chodników i poboczy a prędkość poruszających się nią pojazdów stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców osiedla a w szczególności dzieci.
Dziękuję Wioletta (24.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Wioletto,
na ulicach charakteryzujących się parametrami technicznymi i natężeniem ruchu takim jak w przypadku ulicy Krokusowej w miejscowości Dębe nie wyznacza się „stref zamieszkania”. Idąc Pani tokiem myślenia strefy takie należałoby ustanawiać na większości ulic na terenie gminy, co mogłoby doprowadzić do całkowitej deprecjacji znaczenia znaków D-40. Strefy zamieszkania wyznacza się na zwartych osiedlach, głównie w zabudowie wielorodzinnej lub tam gdzie z uwagi na duże natężenie ruchu pieszych zachodzi konieczność wprowadzenia ograniczeń dla ruchu pojazdów. Zabudowa zlokalizowana w rejonie ulicy Krokusowej ma całkowicie inny charakter, wobec czego niestety nie mogę przychylić się do Pani wniosku w zakresie ustanowienia w/w strefy.

Pytanie :
Dzień dobry !
Szanowny Panie Burmistrzu , mam pytanie o zasadność przystanku autobusowego przy ul.Norwida ? 200 metrów dalej przy rondzie są przystanki z zatoczkami .Przystanek powinien być w połowie drogi między Cmentarzem , a wspomnianym rondem . Na ul.Stokrotki jest osiedle 18 domów ,wybudowano 6 nowych i ma powstać kolejne 18 domów . Proszę się zastanowić nad zrobieniem prawdziwych przystanków autobusowych między ulicą Stokrotki i Mickiewicza co logistycznie jest potrzebne (duża liczba dorosłych i młodzieży dojeżdżających do pracy i szkoły). Dla bezpieczeństwa przydały by się też przejście dla pieszych (po co zrobiono dużym kosztem drugie przejście przy cmentarzu ???)Bardzo proszę o sumienne podejście do tematu przystanków . Bardzo poprawiło by to bezpieczeństwo i ułatwiło życie dużej ilości ludzi naszego pięknego Serocka .
Pozdrawiam serdecznie
Marek (18.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marku,
bardzo dziękuję za Pana sugestie dotyczące zmiany lokalizacji przystanków autobusowych na ulicy Warszawskiej w Serocku. Przyznaję Panu rację, iż w momencie zakończenia budowy osiedla w rejonie ulicy Stokrotki, potencjalna liczba osób chcących korzystać z komunikacji lokalnej zwiększy się. Przeanalizuję Pana wniosek pod kątem możliwości wprowadzania tych zmian, a przede wszystkim terminu i sposobności kiedy byłoby to możliwe.    

Pytanie :
Witam
Panie Burmistrzu co z kanalizacją w Ludwinowie Zegrzyńskim wzdłuż ulicy Nasielskiej.Kiedy możemy się spodziewać jakiś decyzji.
(Agnieszka, 20.07.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Agnieszko, z przykrością stwierdzam, że w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata nie ujęto zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Ludwinowie Zegrzyńskim. Niemniej jednak, dziękujemy za Pani zainteresowanie i oczywiście poddamy pod rozważania przeprowadzenie takiej inwestycji.
 

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu
Zwracam się do Pana z prośbą dotyczącą postawienia znaku drogowego D40 w miejscowości Dębe, ul. Konwaliowa. Mieszkańcy obserwują kierowców pojazdów rozwijających nadmierną prędkość i stwarzających tym samym zagrożenie dla pieszych a w szczególności dzieci. Droga ta jest drogą utwardzona kruszywem baz poboczy i chodników. Proszę o informację jak wygląda procedura montażu znaku.
Z wyrazami szacunku
Wioletta (6.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Wioletto,
w rejestrze nazw ulic prowadzonym m.in. dla miejscowości Dębe brak jest ulicy, której Rada Gminy nadałaby stosowną uchwałą nazwę Konwaliowa. Nie mogę odnieść się zatem do Pani zapytania i udzielić jednoznacznej informacji. Proszę o doprecyzowanie informacji, o którą ulicę chodzi poprzez wskazanie np. numerów posesji przy których przybiega.  

 

Pytanie:
Szanowny panie Burmistrzu
Dnia 25 Listopada 2014r wybrano firmę na odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z gminy Serock.Firma BŁYSK-BIS z Makowa Mazowieckiego.
Jakim cudem firma ta zwozi śmieci na teren posesji w Stasim Lesie i parkuje swoje śmierdzące samochody czy ktoś tą firmę sprawdził pod kątem tego co robi z odbieranymi odpadami i gdzie ma bazę transportową. Jest to kolejne zaniedbanie przez pracowników gminy odpowiedzialnych za kontrolowanie takich spraw. Wystarczy już tolerowanie firmy ZUK która niby jest na prawie nabytym przed zmianą planu zagospodarowania i też robi co chce na swoim terenie kolejne zaniedbanie przez urzędników. Proszę o pilne wyjaśnienie tych spraw oraz odpowiedz jak długo będziemy znosić smród z posesji ZUK.? Co ma zamiar wy6dział ochrony środowiska zrobić z tym problemem?
(Tomasz, 5.0.7.2015r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Tomaszu
Odpowiadając na Pana e-mail uprzejmie informuję, że przeprowadzona przez Straż Miejską kontrola, nie potwierdziła zwożenia śmieci na teren opisywanej przez Pana nieruchomości, niemniej jednak temat pozostaje w stałym zainteresowaniu służb. W kwestii działalności firmy Błysk – Bis, odbierającej odpady komunalne z terenu gminy Serock, informuję, iż firma jest pod stałym nadzorem urzędu i każde zauważane oraz zgłaszane przez mieszkańców ewentualne nieprawidłowości są wyjaśniane na bieżąco. Również w związku z zasygnalizowanymi przez Pana nieprawidłowościami podjęto czynności wyjaśniające w stosunku do firmy Błysk - Bis.
 

Pytanie :
Według KZB blok znajdujący się przy ulicy Pułtuskiej 17B jest zbudowany po nowoczesnemu. W takim razie zapraszam wszystkich ludzi, aby zobaczyli jak buduje się ,,nowoczesne bloki" w Serocku. Chcę zauważyć, że blok ma dopiero 6 lat. Kiedy ten blok zostanie w końcu ,,umyty" jak to zapowiedziała pewna Pani z KZB ? Jak rozumiem Wy zajmiecie się tą sprawą dopiero wtedy, gdy zostanie on naturalnie zielony ?
Następna sprawa: Dlaczego sprzed w/w bloku zostały zabrane ławki, komu one przeszkadzały ? Lokatorzy domagają się powrotu tych ławek.
Kolejne pytanie: Dlaczego przy tym bloku są dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, a ŻADNE z lokali nie zostało dla tych ludzi przystosowane ? W tym bloku mieszkają ludzie z orzeczeniami, ale chyba nikt nie pomyślał, aby coś dla tych ludzi zrobić. Na co zostały wydane pieniądze z PFRON przeznaczone na ten cel ?
Kolejne pytanie: W każdej łazience jest zamontowany panel pod prysznic, to w takim razie dlaczego ich nie ma ? Gdzie są te prysznice przeznaczone dla tego bloku ? Zgubiły się w trakcie budowy ?
My lokatorzy chcemy zobaczyć plan budowy tego bloku, ale ten właściwy plan, a nie przygotowany przed chwilą. ;) Wiedzieliście, że w tym bloku będą mieszkać ludzie niepełnosprawni, to dlaczego mieszkania nie są dla tych ludzi przystosowane ? To przez Wasze oszczędności ?
Jeżeli coś nie zrobicie w tych sprawach, po prostu wzywamy telewizję, bo cierpliwość tych ludzi na Was już się skończyła.
(lokator bloku, 3.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Lokatorze bloku
Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku prowadzi renowację budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W bieżącym roku prowadzone są remonty budynków przy ul. Kościuszki 12 i 14 Pułtuskiej 15 i 17. Remonty wymagają dużych nakładów finansowych i muszą być zaplanowane w dłuższej perspektywie czasowej. Remont elewacji przy ul. Pułtuskiej 17 B również pochłonie znaczne środki finansowe i jest zaplanowany na kolejne lata.
Ławki, które znajdują się przy ww. budynku zostały zabrane na wniosek mieszkańców  ( III klatka). Budowa budynku nie była finansowana ze środków PFRON. Budynek spełnia jednak warunki techniczne wynikające z ustawy prawo budowlane i jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Ma odpowiednie podjazdy dla osób na wózkach oraz miejsca parkingowe. Przystosowanie lokali dla osób niepełnosprawnych leży w gestii lokatorów, gdyż jego wyposażenie musi spełniać indywidualne potrzeby niepełnosprawnego zajmującego lokal.
Ponadto informuję, iż budynek został wykonany i wyposażony zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę. Dokumenty te są dostępne do wglądu w Miejsko – Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku jak i Starostwie Powiatowym w Legionowie.

Pytanie :
Witam serdecznie,
Czy są jakieś szanse na przedłuzenie linii ZTM 735 z zegrza do serocka ?
Dziekuję i pzdr,
(Jarek, 15.07.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie,
zgodnie z Pańskim zapytaniem odnośnie możliwości uruchomienia linii autobusowej ZTM do Miasta Serocka, pragnę poinformować, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku podpisał umowę na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie gminy z firmą Mobilis Sp. z o.o. obowiązującą do końca 2016 roku.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące transport zbiorowy. Wprowadzone zmiany w ustawie mogą doprowadzić do  zmiany organizatora komunikacji lokalnej na terenie naszej gminy.
 

Pytanie :
Dzień Dobry.
Zwracałam się z prośbą o spowodowanie, aby msze w kościele przy ul. Farnej w Serocku nie były nagłaśniane na zewnątrz, a dzwony przyciszone. Hałas dzwonów powoduje dużą uciążliwość dla mieszkańców domów w pobliżu kościoła. Urzędnicy mają zgodnie z prawem obowiązek pomiaru poziomu hałasu, który w terenie zabudowanym budynkami wielorodzinnymi nie powinien przekraczać 55 dB, co w przypadku dzwonów szczególnie w niedzielę i święta jest przekraczane. Zmuszanie okolicznych mieszkańców do wysłuchania mszy kilka razy dziennie i ciągłe, systematyczne zakłócanie spokoju jest niezgodne z prawem. Proszę o interwencję u proboszcza, aby zaprowadził zmiany w powyższych kwestiach. Proszę też o opublikowanie mojej prośby na stronie urzędu. Nie unikajmy drażliwych tematów.
(Barbara, 23.06.2015r.)

Odpowiedź :
Odpowiadając na Pani e-mail uprzejmie informuję, że tak jak odpowiadaliśmy Pani w dniu 22 czerwca 2015 roku, Pani sugestie dotyczące nagłośnienia mszy oraz bijących dzwonów kościelnych, przekazane zostały już proboszczowi serockiej parafii. Niemniej jednak ponieważ po raz kolejny kieruje Pani przedmiotowe pytanie do mnie, pragnę poinformować, iż nie powinna Pani oczekiwać rozwiązania problemu przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock, ponieważ Kościół nie jest instytucją zależną od władz samorządowych. Tak jak informowaliśmy już Panią uprzednio, proszę swoją prośbę kierować bezpośrednio do proboszcza parafii. Z drugiej strony, proszę spojrzeć na problem z drugiej strony, czy decydując się na mieszkanie w sąsiedztwie kościoła, który wybudowany został w pierwszej połowie XVI wieku, nie brała Pani pod uwagę, że dzwony kościoła będą słyszalne nie tylko w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, a msze w okresie letnim, zwyczajowo są nagłaśniane w większości kościołów w Polsce właśnie z tego względu, aby duża część wiernych mogła skorzystać z nich także na zewnątrz kościoła?

Pytanie :
Witam,
Mam pytanie dotyczące ustawienia lustra na przeciwko bramy wyjazdowej przy ulicy 11 listopada 6 . Chciałbym nadmienić, że samochody parkujące ( zdarza się że są to samochody dostawcze) wzdłuż bloków przy ulicy 11 listopada 6 uniemożliwiają możliwość prawidłowego sprawdzenia czy nie nadjeżdża pojazd. Dodatkowo szczególnie podczas lata jeżdżą tą ulicą motory z dużą prędkością czy jest szansa na tzw progi na ulicy przy 11 listopada ponieważ jest to bardzo niebezpieczne Proszę o informację w/w kwestiach. Dziękuję za odpowiedź.
(Mariusz, 10.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Mariuszu,
rozważymy możliwość zastosowania lustra drogowego w miejscu, o którym Pan wspomina. Chcemy jednak aby Pan wiedział, że sytuacja którą Pan opisuje, jest powszechnie obserwowana w miejscach gdzie wyznaczane są strefy pakowania na jezdni lub w jej pobliżu. Lustra w takich miejscach stosowane są sporadycznie, jedynie w przypadku zerowej widoczności. Co się zaś tyczy zainstalowania progu zwalniającego na ulicy 11-go Listopada, to musimy mieć na uwadze, iż uwarunkowania prawne instalacji tego typu urządzeń na drogach sprawiają, iż wykonanie progu zwalniającego w rejonie budynków wielorodzinnych jest niemożliwe (progi zwalniające nie mogą być umieszczane bliżej niż 40 m od skrzyżowania). Zastosowanie progu na odcinku ulicy 11-go Listopada, pomiędzy wyjazdem z Państwa Wspólnoty a ul. Pułtuską, mija się w naszej ocenie z celem. Zmniejszenie prędkości wymusza w tym miejscu zmiana pasa ruchu lub konieczność zatrzymania pojazdu przed włączeniem się do ruchu.

Pytanie :
Witam,
Zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o informację czy jest możliwe ustawienie przez Władze Miasta tabliczki informującej o ślepej ulicy, jaką jest ul. Orla w Serocku. Coraz częściej gościmy na naszej ulicy kierowców liczących na przejazd ulicą Orlą. Stało się to nagminne. Szczególnie teraz, latem niejednokrotnie zdarza się, że urządzane są wycieczki samochodami terenowymi po kilka pojazdów jadących z wielkim impetem, gdzie w jednej chwili kierowcy raptownie hamują, zmuszeni zawracać. Nie jest to ulica z przeznaczeniem na rajdy samochodowe, a raczej spokojny dojazd jej mieszkańców do domów. Tego typu sytuacje piętrzą się i stają się coraz bardziej problemowe. Taka tabliczka nie wyeliminuje całkiem takich zdarzań, ale z pewnością je ograniczy i da mieszkańcom większe pole do ew. słusznego zwrócenia uwagi "niechcianym gościom", odwołując się do wspomnianego znaku, jaki mógł by pojawić się przy ul. Orlej. Pozdrawiam, Karina (22.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Karino,
w odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące ustawienia tablicy informującej o drodze bez przejazdu na  ul. Orlej informuję, że powyższa droga stanowi współwłasność osób fizycznych. W związku z czym ustawianie znaków drogowych bądź indywidualnych tablic informacyjnych jest obowiązkiem właścicieli w/w prywatnej drogi.
 

Pytanie :
Witam,
Mam pytanie odnośnie miejskiego placu zabaw w Serocku przy ul. Pułtuskiem. Kto i czy w ogóle opiekuje się tym placem, sprawdza jego czystość i stan uzadzen tak by dzieci mogły się bezpiecznie bawić? Z miesiąc temu został wyrwany konik bujaczek dla najmłodszych. została po nim dziura w nawierzchni bezpiecznej idealna by małe dziecko złamało nogę. Stan huśtawek również jest w opłakanym stanie, piaskownica pozostawia wiele do życzenia. Korzystam z placu zabaw często a jeszcze nigdy nie widziałam by był sprzątany. Dodatkowym problemem są menele siedzący tuż przy wejściu na plac, piją wino przeklinają tak głośno ze dzieci boją się być na placu. Proszę o interwencję i poprawę bezpieczeństwa użytkowania placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy.
(Ewelina, 21.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Ewelino,
Plac zabaw przy ul. Pułtuskiej w Serocku administruje Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej. Zakład regularnie przeprowadza przeglądy techniczne, wymienia piasek w piaskownicach oraz dba o czystość. Plac ten jest najliczniej odwiedzanym przez rodziców z dziećmi oraz niekiedy przez osoby przebywające tam w innych celach.
Duża liczba osób użytkujących plac zabaw oraz jego niewłaściwe użytkowanie wpłynęło na jego szybsze zużycie, uszkodzenie zabawek, stan zieleni wokół oraz czystość i porządek. Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku dołoży starań aby plac  zabaw był częściej sprzątany przez pracowników również w weekendy. Ponadto sprawę osób spożywających alkohol w obrębie placu zabaw przekazano Straży Miejskiej oraz Policji w Serocku.

Pytanie :
Witam,
Chciałabym razem z mężem i dziećmi starać o mieszkanie komunalne. Jesteśmy mieszkańcami gminy Serock. Mąż pracuje, Ja obecnie odbywam staż. Dzieci chodzą do szkoły podstawowej. W jaki sposób możemy to uczynić?
Z poważaniem
Anna (29.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
odpowiadając na Pani pytanie informuję, że procedurę przydziału lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasto i Gmina Serock reguluje Uchwała Nr 96/XIV/03  Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 24.10.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.
Treść uchwały dostępna jest na stronie: http://archiwum.bip.serock.pl/public/indexec3e.html?id=4476

Jeśli w Pani ocenie rodzina spełnia kryteria określone w wyżej wymienionej uchwale, należy złożyć wniosek  (podanie) o przydział lokalu w sekretariacie urzędu.

Pytanie :
Jaki jest sens zamykania jedynego publicznego szaletu w centrum miasta Serocka w sobotę 13.00 i otwieranie go w poniedziałek o 9.00 rano? (Dysponuję fotografią tabliczki z godzinami "otwarcia" na zamkniętych w sobotnie popołudnie drzwiach tego przybytku). Szanowni Państwo ! Odnoszę wrażenie, że pomiędzy sobotą a poniedziałkiem otwarty szalet jest w Serocku najbardziej potrzebny. Nie każdy lubi latać pod miejskie krzaki.
(Joanna Maria, 20.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Joanno
Szalet miejski zlokalizowany przy ul. Pułtuskiej w Serocku jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00, w soboty 9.00 – 13.00. Są to godziny największego natężenia ruchu mieszkańców. W tych godzinach odbywają się dojazdy do szkół, pracy, urzędów, ośrodków opieki zdrowotnej itp. W weekendy funkcjonuje szalet miejski zlokalizowany przy ul. Retmańskiej tj. przy plaży i bulwarze miejskim. Taki sposób funkcjonowania szaletów pozwala na zaspakajanie potrzeb zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających nasze miasto. Zdajemy sobie sprawę, że nie zaspokaja to potrzeb wszystkich mieszkańców, ale jest najbardziej optymalny oraz nie nadużywa finansów gminnych. Należy tu również zaznaczyć, iż z szaletu przy ul. Pułtuskiej korzysta bardzo niewielu mieszkańców.
 

Pytanie :
Panie Burmistrzu.
Pragnę zwrócić uwagę,że nie odpowiada Pan na zadawane pytania a piesze o rzeczach oczywistych. Na moją prośbę umieścił Pan poniższe:
Szanowny Panie Burmistrzu.
Urząd Miasta dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych w urzędzie w każdym roku zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Następnie Państwo przekazujecie w/w oświadczenia do US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej.
Na czy polega wykonywana przez Państwa analiza danych, kto ją przeprowadza i kto ją zatwierdza?
Z poważaniem
Wojciech (10.06.2015r.)

i odpowiedzi na nie nie widzę. Proszę o odpowiedz w krótkim terminie z uwagi na długi już czas oczekiwania. Oraz zamieszczenie je na stronie internetowej.
Wojciech (29.06.2015r.)

Odpowiedź :
Odpowiadając na Pana pytanie z dnia 29.06.br. informuję, że analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych polega głównie na porównaniu treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią poprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz kopiami zeznań (PIT).  Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Ponadto upoważnionym do  dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych, składanych Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock jest Sekretarz Miasta i Gminy Serock Tadeusz Kanownik.
 

Pytanie :
Witam, może nikt nie będzie w stanie zareagować na przedstawiony przeze mnie problem, mimo wszystko sygnalizuje coś co może mieć miejsce nie tylko na ul. Orlej. Od kilku dni notorycznie, gdy tylko się ściemni na naszą ulicę wjeżdżają busy, których kierowcy wyrzucają worki ze śmieciami. W dniu dzisiejszym idąc rano do pracy zauważyliśmy, że wszystkie worki są rozszarpane przez psy, koty, które szukają pożywienia. Wygląda to okropnie, a odór z tych śmieci czuć dookoła. Nie wyobrażam sobie jak można tak robić i aby taka sytuacja była ciągle.
(Karina, 25.06.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Karino, dziękuję za nadesłaną korespondencję. Zobowiązałem odpowiednie służby i liczę na to, że sytuacja wskazana przez Panią poprawi się.

Pytanie :
Panie Burmistrzu.
Proponuje,by w dni targowe do godz. 13 00 zezwolić na parkowanie samochodów wokół rynku po prawej stronie ulic.Wiadomo wszystkim jak wielkim problemem jest znalezienie miejsca parkingowego w dni targowe.Zezwolenie na parkowanie po prawej stronie ulic,nie stworzy żadnych utrudnień w ruchu pojazdów i zagrożeń w ruchu.Z usług targowych korzystają przeważnie ludzie starci,schorowani,a noszenie zakupów na duże odległości czasami staje się nie możliwe.
Proszę o poważne podejście do w/w tematu.

Z uwagi na ograniczone miejsca parkingowe w dni targowe.Proponuję by do godz.13.00 można było parkować po prawej stronie ulic wokół rynku.W/w udogodnienie sprawiwygodę zrobienia zakupów.
Z poważaniem:Stefan Kowalski (24.06.2015r.)

Odpowiedź :
Dziękuję Panie Stefanie za wskazanie problemu. Mogę zapewnić, że działania Straży Miejskiej i Policji nie są skierowane w mieszkańców, kupujących oraz sprzedawców. Zmierzamy do poprawy bezpieczeństwa oraz przestrzegania prawa w zakresie parkowania pojazdów. Dziękuję za propozycje, które są mile widziane, również ze strony społeczeństwa.


 

 

Pytanie :
Witam,
Mam pytanie odnośnie miejskiego placu zabaw w Serocku przy ul. Pułtuskiem. Kto i czy w ogóle opiekuje się tym placem, sprawdza jego czystość i stan uzadzen tak by dzieci mogły się bezpiecznie bawić? Z miesiąc temu został wyrwany konik bujaczek dla najmłodszych. została po nim dziura w nawierzchni bezpiecznej idealna by małe dziecko złamało nogę. Stan huśtawek również jest w opłakanym stanie, piaskownica pozostawia wiele do życzenia. Korzystam z placu zabaw często a jeszcze nigdy nie widziałam by był sprzątany. Dodatkowym problemem są menele siedzący tuż przy wejściu na plac, piją wino przeklinają tak głośno ze dzieci boją się być na placu. Proszę o interwencję i poprawę bezpieczeństwa użytkowania placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy.
(Ewelina, 21.06.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Ewelino cieszę się, że wskazuje Pani problem. Straż Miejska jest zobowiązana do przestrzegania ładu i porządku publicznego, a spożywanie alkoholu w miejscu publicznych jest sprzeczne z prawem. Proszę każdorazowo powiadamiać strażników a ja zobowiążę  Komendanta do zwalczania takiego zjawiska.

Pytanie :
Szanowny Panie!
Niedawno wróciliśmy z serockich "Wianków". Nasz córka występowała reprezentując Klub Kultury, więc wybraliśmy się z synem na prezentacje dzieci. I tu, niestety, następuje sprawa, która jest wręcz żenująca. Otóż wchodząc na teren plaży ludzie z Ochrony zaglądali WSZYSTKIM do toreb i plecaków. Jestem zdania, że wystarczy trochę pomyśleć, spojrzeć na wchodzące osoby i ocenić czy np. dwoje dorosłych wchodzących z małym synem przychodzą na plażę tylko po to aby się napić i zrobić burdę. Raczej logiczne wydaje się, że osoby te chętniej spożyją trunki alkoholowe w domowym zaciszu ze znajomymi.
Kulminacja nastąpiła jednak nieco później. Poszliśmy z dziećmi na spacer i chcieliśmy wrócić na plac zabaw. W dłoni niosłam sok Tymbark w szklanej butelce dla dzieci, a pan z Ochrony stwierdził, że nie możemy tej butelki wnieść na teren plaży, ponieważ jest szklana. Pytanie moje jest następujące: Czy wprowadzając tak działającą ochronę dążycie do tego, aby mieszkańcy gminy omijali imprezy w Serocku szerokim łukiem, ponieważ naruszacie ich prawo do prywatności i wolności gwarantowanej Konstytucją?
Jestem bardzo zniesmaczona zaistniałą sytuacją.
(Aneta, 20.06.2015r.)

Odpowiedź :
Dziękuje że  Pani wskazała na ewentualny problem. Pani Aneto działania nie miały na celu upokarzanie osób, a jedynie dbanie o bezpieczeństwo uczestników imprezy. Nikt Pani nie posądza o złe zamiary, ale ochrona jest zobowiązana do tego, aby eliminować wnoszenie na teren imprezy przedmiotów niebezpiecznych oraz alkoholu, o czym również traktuje regulamin plaży.

Pytanie :
Panie Burmistrzu to pytanie to apel o lustrację działań Straży miejskiej tzn.
warto im przypomnieć kodeks etyki pracowników samorządowych , brak w pracy profesjonalizmu a działanie tendencyjne wskazuje że problem jest głębszy. Ktoś powinien przyjrzeć się bliżej systemowi szkolenia strażników miejskich. Ci ludzie szkoleni są niczym charty: do walki, do tego, aby dopaść i zagryźć zwierzynę, a nie ku prospołecznej postawie,przykładem przegrane sprawy w sądzie za które płaci Skarb państwa.
(wyborca, 15.06.2015r.)

Odpowiedź :
Strażnicy stale są szkoleni oraz zobowiązani są do samokształcenia w zakresie swojej działalności. W celu uniknięcia sytuacji nieprawidłowych poleciłem Komendantowi zwiększenie nadzoru nad podległymi funkcjonariuszami.

Pytanie :
Szanowny Panie,
z jakiego powodu w dniu 13.06.2015r (sobota) na rynku miejskim został ograniczony ruch samochodowy?? Nie zauważyłem żadnych przygotowań do jakiejś imprezy.
(Jacek, 13.06.2015r.)

Odpowiedź :
Dziękuję Panie Jacku za korespondencję. W związku ze zgłaszanymi sytuacjami o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego parkowania podjęte zostały kroki przez Straż Miejską w Serocku wspólnie z Policją w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Działania będą w miarę potrzeb udoskonalane.

Pytanie :
Panie Burmistrzu, czy jest szansa, aby w dni targowe skończyć z samowolką parkujących na serockim rynku? Po pierwsze kierowcy łamią prawo, po drugie stwarzają zagrożenie stawiając samochody na pasach wyłączonych z ruchu, a nie jednokrotnie prawie na środku skrzyżowania lub na pasach dla pieszych. W środę sam o mały włos nie rozjechałbym pieszej, która weszła na pasy zza busa stojącego na niewłaściwym miejscu. Przy głównej ulicy powstały nowe parkingi. Może czas aby się zwróciły?
Z poważaniem
Tomek (11.06.2015r.)

Odpowiedź :
Dziękuję Panie Tomku za korespondencję. Problem ten jest znany i zostały podjęte odpowiednie kroki, aby sytuacja w dni targowe zdecydowanie uległa zmianie. Działania w tym zakresie prowadzi Straż Miejska w Serocku wspólnie z funkcjonariuszami miejscowego Komisariatu Policji.

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
chciałam się dowiedzieć czy została podjęta jakaś decyzja odnośnie usunięcia bazy sprzętu ciężkiego znajdującej się przy ul.Głównej w miejscowosci Stasi Las. Ostatnio sprawa była poruszana na zebraniu u pana Lutomirskiego ale nie widać by coś się zmieniło. Jednego dnia sprzętu nie ma i nic się nie dzieje a kolejnego pojawia się kilka sztuk. Czy musi się stac jakieś nieszczęście by dopiero ktoś zareagował na to co tam się dzieje?
Z wyrazami szacunku,
Anna (2.06.2015r.)

Odpowiedź :
Dziękuję Pani Anno za zainteresowanie problemem. Sprawa została przekazana do Straży Miejskiej, która została zobowiązana do pouczenia właścicieli wskazanej posesji oraz podjęcia działań wspólnie z Policją.

Pytanie:
Witam Szanownego Pana Burmistrza.
Moje pytanie Panie Burmistrzu jest krótkie:dlaczego do dnia dzisiejszego nie zamieszczono na stronie bip oświadczeń majątkowych.
Pozdrawiam (Wojciech, 8.06.2015r.)

Szanowny Panie Burmistrzu.
Urząd Miasta dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych składanych w urzędzie w każdym roku zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Następnie Państwo przekazujecie w/w oświadczenia do US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej.
Na czy polega wykonywana przez Państwa analiza danych, kto ją przeprowadza i kto ją zatwierdza?
Z poważaniem
Wojciech (10.06.2015r.)

Odpowiedź :
Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich złożenia zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości, po dokonaniu analizy danych zawartych w oświadczeniach. Analiza ta oparta jest o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Analiza uprawnia badającego do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią poprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz kopiami zeznań (PIT).  
Oświadczenia majątkowe przewodniczącego rady miejskiej oraz burmistrza zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej po przekazaniu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Oświadczenia majątkowe radnych zostaną zamieszczone po przekazaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, natomiast oświadczenia pozostałych osób zobowiązanych zamieszczane są do końca czerwca danego roku.

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
Czy widzi Pan jakieś szanse w swojej kadencji na rozmowy,czy nawet uruchomienie linii autobusowej ZTM do Miasta Serocka (może to być przedłużenie linii obecnej 735 lub nowej linii)temat jest wałkowany od wielu lat. Problem komunikacyjny był poruszany na tym forum wiele razy ale niestety bez sukcesu.
(Adam, 12.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie,
zgodnie z Pańskim zapytaniem odnośnie możliwości uruchomienia linii autobusowej ZTM do Miasta Serocka, pragnę poinformować, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku podpisał umowę na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie gminy z firmą Mobilis Sp. z o.o. obowiązującą do końca 2016 roku.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące transport zbiorowy. Wprowadzone zmiany w ustawie mogą doprowadzić do  zmiany organizatora komunikacji lokalnej na terenie naszej gminy.

Pytanie :
Uprzejmie proszę Pana Burmistrza o odpowiedź czy jest możliwa dalsza modernizacja nawierzchni ulicy Popowskiej pomiędzy Kanią Nową a Kanią Polską, a jeśli tak to kiedy? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem tymczasowym byłoby położenie destruktu asfaltowego, który pod wpływem słońca utwardza się i daje całkiem fajną powierzchnię drogi. Pozostałości tego rodzaju nawierzchni można jeszcze zobaczyć pomiędzy boiskiem a ulicą Spacerową. Pozdrawiam. (Dariusz, 17.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Dariuszu,
Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni destruktem asfaltowym ulicy Popowskiej w Kani Nowej/Polskiej  będzie kontynuowane.  W zależności od dostępności środków finansowych prace przeprowadzone zostaną jesienią 2015 lub zostaną zaplanowane na rok 2016.
Ponadto informuję, że nawierzchnia ul. Popowskiej ze względu na dość intensywny ruch pojazdów jest na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby dokonywane są doraźne naprawy.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
W ostatnich latach obserwuję pogorszenie w gminie oferty sportowo-kulturalnej. Coraz bardziej szwankuje też system dystrybucji informacji o planowanych wydarzeniach. Mój żal potęguje dodatkowo zwyczaj nieudzielania odpowiedzi zainteresowanym przedsięwzięciami mieszkańcom gminy. Tworzy on wrażenie, że ofertę przygotowuje się dla statystyk, a nie dla ludzi. Żeby było konkretniej:
Zajęcia sportowe w salach przy szkołach na terenie gminy nie zostały właściwie rozpropagowane - zabrakło np. plakatów na samych szkołach, czy w gablotach ogłoszeń w miejscowościach gminy. Na moje zgłoszenie też początkowo nikt nie reagował, w końcu doprosiłem się zapewnienia, że zostanę poinformowany, gdy zajęcia wystartują. Nigdy się tak nie stało.
Ostatnio Ośrodek Kultury zaprosił chętnych do uczestnictwa w chórze. Żona zgłosiła akces, na który nikt nie odpowiedział. Nie wiemy zatem, czy chór działa i dla kogo jest przeznaczony.
W okolicy nie ma kina. Ośrodek w Serocku organizuje jedynie bezpłatne seanse o bardzo słabej reklamie. Może udałoby się pokazywać(odpłatnie) też nowsze propozycje. Tradycja koncertów różnych, często znanych, wykonawców, zaginęła już chyba bezpowrotnie.
Czy zmieniły się jakieś przepisy, obsada personalna ośrodków, czy też może zwyczajnie brakuje pieniędzy?
(Jarosław, 8.06.2015r.)

Odpowiedź :
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku wszelkie informacje o imprezach sportowych zamieszcza na stronie internetowej tj., www.osir.serock.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook. Inną drogą informacji są gabloty na terenie miasta Serock, gdzie plakaty informacyjne z harmonogramem wywieszane są przed każdym przedsięwzięciem, aby mieszkańcy Miasta i Gminy Serock mogli zapoznać się z nim odpowiednio wcześnie.
Ponadto w gablotach znajdujących się na terenie sołectw gminy Serock, dwa razy w roku wywieszane są plakaty z półrocznym harmonogramem imprez sportowych.
Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji zawsze odpowiadają na maile oraz telefony z wszelkimi zapytaniami, starając się jednocześnie odpowiedzieć lub pomóc rozwiązać problem.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w tym roku w budżecie ma zaplanowane fundusze na pokaz 4 filmów.
Dwa pokazy odbyły się w lutym (film „Smak curry” reż. Ritesh Batra, produkcja: Francja, Indie, Niemcy,USA) i w marcu (film „Bogowie” reż. Łukasz Palkowski, produkcja: Polska), pozostałe dwa planujemy w październiku i listopadzie.
Jeśli chodzi o nowości, to nie staramy się dorównać kinom komercyjnym a raczej próbujemy zaproponować Państwu kino alternatywne, ale jednocześnie wybieramy filmy docenione na różnych prestiżowych festiwalach.
Jeśli chodzi o chór, to prowadząc zapisy chcieliśmy uzyskać informację, jakie jest zainteresowanie tą formą. Mając na uwadze dość duży odzew, podjedliśmy dalsze działania, aby umożliwić Państwu realizowanie swoich pasji. Obecnie jesteśmy w trakcie poszukiwania osoby, która mogłaby poprowadzić tego rodzaju zajęcia (ogłoszenie o naborze jest w gablocie przy Centrum Kultury i Czytelnictwa oraz pojawi się w najbliższym Informatorze Gminy

Pytanie :
Czy dzieci, które brały udział w konkursie "Listy dla ziemi" mogłyby chociaż dostać jakiś dyplom w podziękowaniu za udział ? W informatorze Maj 2015 jest taka deklaracja. Z jakiej przyczyny do tej pory nie podziękowano dzieciom ?
(Andrzej, 22.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
Odpowiadając na Pana e-mail uprzejmie informuję, że tak jak pisaliśmy w majowym Informatorze Gminy Serock, w konkursie brało udział przeszło 2 tysiące dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Przyzna Pan, że nagrodzić wszystkich dyplomami za udział byłoby wręcz niemożliwe. Spośród napisanych listów, najciekawsze listy wybrane w etapie szkolnym trafiły do Urzędu, gdzie z kolei spośród przeszło 180 listów zostały wybrane komisyjnie najciekawsze prace, które zgodnie z tym, o czym również napisaliśmy we wspominanym Informatorze postanowiliśmy nagrodzić i wyróżnić. O terminie wręczenia nagród, o czym również napisaliśmy powiadomieni zostali dyrektorzy szkół. Zgodnie z ustaleniami nagrodzeni i wyróżnieni autorzy najciekawszych prac, otrzymają nagrody podczas zakończenia roku szkolnego. W dniu dzisiejszym dyplomy oraz nagrody dla dzieci i młodzieży zostały dostarczone do placówek oświatowych na terenie gminy.

Pytanie : 
Witam serdecznie...od dłuższego czasu mamy obiecywany nowy plac zabaw na Gąsiorowie na przeciw OSP...aktualny Plac Zabaw to ruina..proszę o informację bo podobno fundusze na to już były w zeszłym roku a dzieci jak nie miały tak nie mają gdzie się bawić. pozdrawiam
(Izabela, 11.06.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Izabelo,
odpowiadając na Pani prośbę, informuję, że modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie została ujęta w wieloletnim planie finansowym na lata 2015-2016. Z uwagi na to, że jest to inwestycja obszerna, obejmująca swym zakresem nie tylko budowę placu zabaw dla dzieci, ale także budowę elementów boiska sportowego, siłowni zewnętrznej, oraz infrastruktury towarzyszącej, koszty jej realizacji są znaczące, a tym samym trudne do wygospodarowania w jednym roku. Dlatego też wykonanie tego zadania podzielono na etapy, z czego w ramach pierwszego z nich zostanie wybudowane przejście dla pieszych wraz z chodnikami w obrębie omawianego boiska. Natomiast prace budowlane związane z modernizacją wyposażenia, stanowiące kolejne etapy, zaplanowano na lata następne.

Pytanie :
Dlaczego nie odpowiada Pan na wszystkie pytania np. kilka razy ja i inni moi znajomi pytali o połączenie ścieżką-drogą wewnętrzną Zegrza z Jadwisinem a odpowiedzi nadal nie ma.
Proszę odpowiadać na wszystkie pytania nawet te niewygodne.
Artykuł z 2013 roku, a w rzeczywistości brak ruchów.

Przedłużą ścieżkę rowerową wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego

w kategorii: Legionowski, Najważniejsze, Po godzinach 21/11/2013 2 razy komentowano

Ciesząca się dużym zainteresowaniem ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, na terenie Gminy Serock , w przyszłym roku ma się wydłużyć. Wszystko dzięki wybudowaniu nowej drogi łączącej Jadwisin z Zegrzem.

fot. UG Serockfot. UG Serock

Dotychczas rowerzyści nie mogli podróżować rowerem na całej długości linii brzegowej jeziora. Odcinek na wysokości Jadwisina ze względu na ukształtowanie terenu nie był przejezdny. Dodatkowo właściciele działek nie wyrażali zgody na udostępnienie terenów pod ścieżkę rowerową.

Seroccy urzędnicy skorygowali więc przebieg ścieżki, tak, by wykorzystać sieć istniejących dróg gminnych. Aby można było sprawnie dotrzeć do Zegrza, na odcinku o długości około 750 m powstanie nowa droga. Będzie ona stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, pobiegnie aż do ulicy Juzistek w Zegrzu.

Dzięki zawartemu porozumieniu gmina pozyskała już grunty o powierzchni prawie 5,5 tys. m2 z przeznaczeniem na drogę. Aktualnie trwają prace związane z przejęciem od wojska brakującego, około 70-metrowego odcinka terenu , co nastąpić ma na początku 2014r.
Ścieżka rowerowa od Wierzbicy aż do Zegrza

Powstanie nowej drogi pozwoli na przedłużenie istniejącej ścieżki dydaktyczno-krajoznawczej biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, od miejscowości Wierzbica poprzez Serock i Jadwisin, aż do Zegrza. Ścieżka ta będzie także alternatywnym połączeniem Jadwisina z Zegrzem, które na tę chwilę istnieje tylko przez drogę krajową.
(Marian, 16.06.2015r.)

Odpowiedź :
Panie Marianie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że planowana droga, która  połączy istniejącą ścieżkę dydaktyczną z osiedlem Zegrze powstanie na odcinku o długości około 1,7 km i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie. Pod koniec 2013 r. pozyskany został grunt od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie o powierzchni 5429 m2  z przeznaczeniem na w/w cel. Aby ścieżka była w pełni zrealizowana do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 80 m usytuowany na terenach będących w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, który zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy odcinek drogi znajdował się w dyspozycji wojska jako teren zamknięty, procedura związana z uzyskaniem własności gruntu jest utrudniona i długotrwała.
W marcu bieżącego roku został wygaszony trwały zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej  i Starosta Legionowski skierował do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowego gruntu w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto i Gmina Serock. Aktualnie Starosta Legionowski oczekuje na decyzję Wojewody Mazowieckiego. Podpisanie umowy notarialnej w przedmiotowej sprawie przewiduje się w III kwartale 2015r.
Realizacja inwestycji nastąpi po zakończeniu procedury związanej z nabyciem prawa własności gruntów.

 

Pytanie :
Jak możemy przedostać się nad wodą z klubu Kusznierewicza do zegrza spacerkiem ?
Miała być droga, ale to już dawno temu.
Prosimy opublikować odpowiedź. Rozumiemy że odpowiedź zgodnie z regulaminem za maksymalnie 2 tyg.
(Tomasz, 2.06.2015r.)

Odpowiedź :
Panie Tomaszu
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że ścieżka dydaktyczna w Jadwisinie kończąca się na wysokości ośrodka szkoleniowego Geovita, przebiega po terenach dzierżawionych przez Gminę od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  
W latach ubiegłych podejmowaliśmy działania zmierzające do budowy dalszego odcinka ścieżki do Zegrza, które niestety nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, gdyż kilku właścicieli gruntów usytuowanych wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego nie wyraziło zgody na udostępnienie swoich gruntów na ten cel. W tym miejscu pragnę nadmienić, że część terenów na odcinku Jadwisin-Zegrze położonych bezpośrednio nad wodą należy do osób prywatnych i bez ich zezwolenia nie można było zrealizować zaplanowanych inwestycji.
Mając jednak na uwadze potrzeby mieszkańców, podjęliśmy działania zmierzające do wykonania alternatywnego połączenia Zegrza z Jadwisinem z wykorzystaniem sieci istniejących dróg gminnych. Planowana droga, która połączy istniejącą ścieżkę dydaktyczną z osiedlem Zegrze powstanie na odcinku o długości około 1,7 km i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie. Pod koniec 2013 r. pozyskany został grunt od Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie o powierzchni 5429 m2  z przeznaczeniem na w/w cel. Aby ścieżka była w pełni zrealizowana do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 80 m usytuowany na terenach będących w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, który zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek    w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy odcinek drogi znajdował się w dyspozycji wojska jako teren zamknięty, procedura związana z uzyskaniem własności gruntu jest utrudniona i długotrwała.
W marcu bieżącego roku został wygaszony trwały zarząd Ministerstwa Obrony Narodowej       i Starosta Legionowski skierował do Wojewody Mazowieckiego wniosek o wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowego gruntu w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto i Gmina Serock. Aktualnie Starosta Legionowski oczekuje na decyzję Wojewody Mazowieckiego. Podpisanie umowy notarialnej w przedmiotowej sprawie przewiduje się w III kwartale 2015r.
Realizacja inwestycji nastąpi po zakończeniu procedury związanej z nabyciem prawa własności gruntów.

Pytanie :
Witam
Jestem mieszkanką ul. Pięknej , Dosin.
Jest to ulica przy,której zamieszkuje coraz więcej rodzin . Natężenie ruchu jest bardzo duże,ponieważ jest to główna droga dojazdowa . Brak oświetlenia, chodników , progów zwalniających czyni ją jeszcze bardziej niebezpieczną.Ulica jest długa i prosta co sprzyja do rozwijania dużej prędkości przekraczającej 100 km/h przez kierowców. Kierujący pojazdami nie zwracają uwagi na pieszych i rowerzystów, pozostawiając po sobie pisk opon i hałas często nocą . Dlatego też w imieniu mieszkańców pytam dlaczego ulica ta nie ma żadnych znaków ograniczających prędkość oraz obszar zabudowany i czy musi dojść do nieszczęścia na tej ulicy aby znaki zostały zamontowane?
Pozdrawiam. Mariola (25.05.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Mariolu,
podjąłem decyzję o przygotowaniu projektu zmiany organizacji ruchu na ulicy Pięknej w Dosinie. Przy okazji jego opracowywania przeanalizujemy dokładnie zgłaszany przez Panią problem nadmiernej prędkości pojazdów na przedmiotowej ulicy. Dołożę starań, aby jeśli pozwolą na to dostępne środki finansowe, założenia przyszłej organizacji ruchu zrealizować jeszcze w bieżącym roku budżetowym. Chciałbym jednocześnie wyjaśnić, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma potrzeby ustawiania na każdej drodze znaków informujących o terenie zabudowanym. Jeśli na wjeździe do danej miejscowości, przy tablicy E-17a z jej nazwą, ustawiony jest znak informujący o terenie zabudowanym, to należy traktować, iż dotyczy on terenu całej miejscowości.  W przypadku miejscowości Dosin, położonej w terenie zabudowanym, wspomniane przeze mnie oznakowanie istnieje na drodze powiatowej Nr 1802W – Zegrze- Dębe (ul. Zegrzyńska) oraz na drodze dojazdowej równoległej do drogi krajowej Nr 61. Nie ma więc potrzeby instalowania na ulicy Pięknej dodatkowego oznakowania w postaci tablic D-42 „obszar zabudowany”. Na całym obszarze wsi obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.  

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu
Na moje pytanie zadane 17.02.2015 dotyczące kanalizacji ulicy Spacerowej w Jadwisinie otrzymałem odpowiedź, że "wyraziłem zgodę Społecznemu Komitetowi Uzbrojenia Terenu w Jadwisinie na wspólną inwestycję". Czy mógłby dostać jakiś kontakt do tego Społecznego Komitetu? Przez kogo jest on reprezentowany?
Z poważaniem,
Dariusz (18.05.2015 r.)

Odpowiedź :
Szanowni Panie Dariuszu,
W celu uzyskania informacji, o które Pan prosi, zapraszam do Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku, pok. nr 60 – Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
 
 

Pytanie :
Witam,
Chciałam prosić o sprawdzenie czystości piaskownic w Przedszkolu w Zegrzu.
Piasek jest stary i brudny a piaskownice nie są przykrywane przed zanieczyszczeniem przez zwierzęta. Odkąd zaczęły się cieplejsze dni i dzieci wychodzą na plac zabaw moje dziecko odbieram tak brudne jakby bawiło się w czarnej ziemi a nie w piasku.
Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie.
Dziękuję
(Monika, 12.05.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Moniko,
informuję, iż piasek w piaskownicach na placu zabaw Samorządowego Przedszkola w Zegrzu jest systematycznie uzupełniany i wymieniany zgodnie z zaleceniami Sanepidu. Pracownik gospodarczy przedszkola ma obowiązek sprawdzać stan techniczny sprzętu na placu zabaw oraz czystości piaskownic. W celu skutecznego zabezpieczenia piasku przed zanieczyszczeniami, przedszkole zamówiło nowe paroprzepuszczalne pokrowce na piaskownice.

Pytanie :
Szanowny Nasz Gospodarzu serdecznie proszę w imieniu swoim i mieszkańców o odmalowanie żółtą farbą progów zwalniających w ul. Długiej w Stasim Lesie i Borowej Górze.
Do odmalowania są 3 progi zwalniające:
pierwszy koło sklepu Pana Więcka w Stasim Lecie,
drugi koło Pana Sołtysa Lutomirskiego (aż dziw że sam tego nie zgłosił)
trzeci w ul. Długiej chyba na wysokości nr domu 58 miejscowość Borowa Góra. Wszystkie są niewidoczne na jezdni.
Serdecznie dziękujemy (11.05.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące malowania progów zwalniających na ulicy Długiej w Stasim Lesie i Borowej Górze, informuję, że oznakowanie poziome w/w elementów nastąpi po ostatecznym zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. O zbliżaniu się do progu zwalniającego kierowca jest informowany także, za pomocą oznakowania pionowego tj.znaków drogowych.

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
Mam pytanie odnośnie przebudowy kanalizacji w Jachrance. Czy przewidziane są podłączenia do kanalizacji ul. Gajowa, Majowa i od ul. Zegrzyńskiej 11 wzdłuż drogi aż do ul. Gajowej. Jaki jest stan w ogóle kanalizacji w Jachrance i czy jest szansa w najbliższych latach nas podłączyć. Proszę nas uwzględnić w planach. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedz.
Barbara (13.05.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Barbaro,
Gmina posiada sporządzoną w 2014 roku „Koncepcję kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica” obejmującą między innymi ulice Gajową i Majową. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące realizacji I etapu wspomnianego opracowania, który niestety nie obejmuje swym zakresem ulic, o które Pani pyta. Niemniej jednak można zakładać, że przez najbliższe lata będziemy sukcesywnie dążyć do realizacji następnych etapów przedmiotowego zadania, tak więc również do skanalizowania ulic Gajowej i Majowej.
 

Pytanie :
Witam serdecznie,
Chciałam poruszyć dwie kwestie. Otóż pierwsza z nich ma związek ze sprawami komunalnymi. Nie pierwszy już raz na przestrzeni kilku miesięcy ma miejsce sytuacja nieterminowego wywozu śmieci z ul. Orlej w Serocku. Dopiero po interwencjach telefonicznych w Miejsko- Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Serocku i złożeniu reklamacji śmieci są wywożone. Nie jest to sprawa katastrofalnie utrudniająca funkcjonowanie, ale na pewno go nie ułatwia. Będę zobowiązana za zajęcie się sprawą. W nawiązaniu do tej sprawy mam jeszcze drugą uwagę. Firma zajmująca się odbiorem odpadów powinna zostawiać do dyspozycji mieszkańców nowe worki tożsamego rodzaju z zabranymi. Co jednak nie ma miejsca, lub dzieje się wybiórczo. Pozdrawiam serdecznie, Karina (23.04.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Karino,
W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące kwestii nieterminowego wywozu śmieci z ulicy Orlej
w Serocku informuję, że zwrócono się do firmy zajmującej się odbiorem odpadów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii. Uzyskaliśmy odpowiedź, w której Wykonawca informuje, że „zgłoszenia reklamacyjne z ulicy Orlej były zrealizowane zaraz po rozpatrzeniu. Odpady z ulicy są zawsze zabierane o ile są wystawione w odpowiednim dniu i odpowiedniej godzinie”.  Nadzór nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy w Serocku prowadzi Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73. Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do w/w jednostki. Zgłoszone uwagi i reklamacje są na bieżąco wyjaśniane. Kwestię pozostawiania worków na wymianę na odpady segregowane wyjaśniono w odpowiedzi na pytanie Pani Agaty z dnia 23.04.2015r.

Pytanie : Witam,
Piszę w sprawie odbioru odpadów segregowanych. Obecna firma, która zajmuje się tym tematem odbierając worki na zamianę zostawia zawsze mniej czystych worków niż wystawiamy, Efekt tego jest taki, że nie jestem w stanie posegregować wszystkich odpadów bo nie mam gdzie! W zeszłym roku tego problemu nie było. Firma być może szuka oszczędności, ale chyba nie tędy droga...Bardzo proszę o interwencję, wiem, że jako gmina musimy zwiększyć ilość odbieranych odpadów segregowanych, ale mamy z tym problem już na etapie ich zbiórki.
Z góry dziękuję za interwencję
(Agata, 23.04.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Agato,
W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące kwestii pozostawiania worków na wymianę na odpady segregowane informuję, że zwrócono się do firmy zajmującej się odbiorem odpadów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii. Uzyskaliśmy odpowiedź, w której Wykonawca zapewnia, że „pracownicy zawsze zostawiają taką samą ilość worków jaką odbierają (…) zawsze jest to jeden do jednego”. Stwierdzane przez mieszkańców ‘braki” w ilościach pozostawionych na wymianę worków Wykonawca tłumaczy możliwością wywiewania worków przez wiatr lub zabierania przez osoby postronne. Ponadto informuję, że pracownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej  wielokrotnie przekazują Wykonawcy uwagi dotyczące pozostawiania worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy w Serocku prowadzi Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73. Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do w/w jednostki. Zgłoszone uwagi i reklamacje są na bieżąco wyjaśniane.
 

Pytanie :
W dniu dzisiejszym tj.24,04,2015 wracając z dziećmi ze szkoły podstawowej zauważyłam, że granice terenu zabudowanego Serocka przy ul. Warszawskiej zostały przeniesione tuż za cmentarz. Jednocześnie został postawiony znak ograniczenia prędkości do 70 km/h.
Proszę wyjaśnić tą decyzję, zupełnie niezrozumiałą, ponieważ teren zabudowy ciągnie się aż do ronda. Czy takie działanie ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców ul. Warszawskiej i powstających nowych osiedli przyległych do tej ulicy? Do dnia dzisiejszego , mimo, że znak oznaczający teren zabudowany stał w okolicy ul. Witkiewicza, niejednokrotnie miałam problem z włączeniem się do ruchu, aby zawieść dzieci do szkoły. Byłam otrąbiana przez rozpędzonych kierowców, łamiących nagminnie przepisy ograniczające prędkość. Tylko częste kontrole policji drogowej temperowały zapędy piratów drogowych. Obecne oznakowanie ulicy miejskiej jako „niezabudowanej”, sprawi, że kierowcy będą mogli jechać do 80 km/h i unikną kary. Mam wrażenie, że Urząd Gminy powinien dbać o poprawę warunków bezpieczeństwa mieszkańców a nie o szybki przejazd. Do szybkiej jazdy służy obwodnica.
Mam nadzieję, że Pan Burmistrz osobiście zajmie się tym dziwnym nieporozumieniem i szybko przedłuży obszar zabudowany do ronda.
Ewa (24.04.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Ewo,
wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ul. Warszawskiej miały na celu dostosowanie maksymalnej prędkości pojazdów do istniejących warunków drogowych. Ulica Warszawska na odcinku na którym wyznaczony został teren zabudowany posiada przekrój uliczny. Przyległe nieruchomości powiązane są bezpośrednio poprzez zjazdy indywidualne, zatem możliwych miejsc kolizyjnych jest bardzo dużo. Natężenie ruchu pojazdów na tym odcinku ulicy jest również dużo większe niż na odcinku od cmentarza do ronda. Na pewno zauważa Pani te różnice. Poprzednia lokalizacja granic terenu zabudowanego nie uwzględniała zróżnicowania warunków na drodze. Wyznaczono ją gdy zarządcą ulicy była jeszcze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wówczas inne były również maksymalne prędkości pojazdów przewidziane dla terenu zabudowanego. Wprowadzenie zmian zostało poprzedzone przez nas obserwacjami własnymi. Pierwotne ograniczenie prędkości do 50 km/h, obowiązujące na odcinku od ul. Mickiewicza, nie było respektowane przez kierowców. Prędkość ta była zbyt niska w stosunku do istniejących warunków drogowych oraz parametrów ulicy. W naszej ocenie, wprowadzone zmiany w zakresie wyznaczenia granic terenu zabudowanego i wprowadzenia maksymalnej prędkości ruchu pojazdów do 70 km/h są uzasadnione i odzwierciedlają zróżnicowanie warunków drogowych. Mam świadomość, iż na drodze dochodzi do sytuacji, które Pani opisuje. Jestem jednak przekonany, iż są one objawem poruszania się pojazdów z nadmierną prędkością wynoszącą niekiedy nawet od 100 do 120 km/h oraz braku kultury jazdy. Ograniczenia prędkości wprowadzone po zmianach, do których kierowcy powinni się stosować powinny zapewnić bezpieczeństwo włączania się do ruchu oraz jego płynność na ul. Warszawskiej. Proszę mieć na uwadze, że organizacja ruchu na każdej drodze nie jest czymś stałym, niezmiennym. W przypadku gdyby okazało się, że na ulicy Warszawskiej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, których bezpośrednią przyczyną są wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, podejmiemy stosowne działania.

Pytanie :
Świetlica środowiskowa w Wierzbicy nie była rozwijana przez wiele lat pod względem infrastruktury sportowej. Teraz brak nawet bramek na boisku piłkarskim, również brak siatek na obręczach kosza. Czy są zaplanowane jakieś działania w celu poprawy tego stanu oraz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, które tam przebywają?
Pozdrawiam, Mateusz (5.05.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Mateuszu
Uprzejmie Pana informuję, że bramki na boisku przy Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy zostały usunięte ze względu na ich zły stan techniczny, który zagrażał bezpieczeństwu. W najbliższych dniach zostaną zamontowane nowe bramki oraz siatka do kosza.

Pytanie:
Panie Burmistrzu ponawiam swoje zapytanie odnośnie lustra na skrzyżowaniu ulic w Dosinie chodzi o skrzyżowanie od ulicy Borówkowej jadąc do Skubianki na wprost czy też skręcając w lewo lub w prawo w żaden sposób niemożliwe jest wyjechanie jest to tam wiele kolizji i jest bardzo niebezpiecznie czy jest szansa na to lustro
(Anna, 28.04.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Anno,
W odpowiedzi na Pani zapytanie dotyczące lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Pięknej i drogi asfaltowej (przedłużenie ul. Lipowej) w Dosinie, informuję, że w najbliższym czasie zostanie zamontowane lustro drogowe w sposób ułatwiający wyjazd z ul. Borówkowej.
 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
Proszę o informację, czy istnieje jakiś przepis odnośnie sadowników, a szczególnie oprysków sadów. Mieszkam we wsi Karolino, gdzie jest kilka sadów, o czym zapewne ma Pan świadomość i dobrze zna właścicieli. Chociaż są niewielkie, to położone w pobliżu wielu domów mieszkalnych. Problemem jest fakt bezmyślnego opryskiwania sadów od wiosny przez całe lato, od godziny 17/18 wieczorem, zapach jest intensywny, żrący, nie da się oddychać, nie da się otworzyć okna,nie da się przebywać na dworzu. Czy nie jest możliwe pryskanie drzewek w nocy od godziny 23/24 do 4 rano. Dlaczego rolnikom nie chce się wstać w nocy, czemu rodziny, czemu kobiety w ciąży i dzieci muszą żyć w tym środowisku, przecież rodziny, mające sady również żyją tymi chemikaliami, które potem zjadają ludzie. Wiele osób jest alergikami, a w tym ja, która dusze się, mam atak astmy po kontakcie z tymi substancjami. Jakie służby należy powiadomić o tym fakcie, wiem, � �e powinny być przeprowadzane kontrole pestycydów, którymi pryska się sady, ale nie jest możliwe, żeby duszący zapach był legalny. Dodatkowy problem to w okresie owocowym czereśni, co 5 minut wszyscy mieszkańcy są zmuszeni do wysłuchiwania wystrzałów, odstraszających ptaki i tak od godziny 6/7 rano do 20. Proszę nie odpisywać, że mieszkańcy powinni sami zgłosić się do sadowników, bo żyjąc w sąsiedztwie, może zostać to źle odebrane. Musi być na to inne rozwiązanie.
(Anna, 21.04.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Anno
Zasady stosowania środków ochrony roślin reguluje ustawa z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin. Zgodnie z ww. ustawą stosować można wyłącznie preparaty dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Środki zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka mogą kupować wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania tych środków i mają aktualne zaświadczenie o jego ukończeniu. Również zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie ich stosowania.
Ustawa reguluje również m.in. minimalne odległości od zabudowań, czy dróg jakie muszą być zapewnione jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony roślin, pory dnia, a także dopuszczalną prędkość wiatru podczas stosowania preparatów. Godziny wieczorne stosowania przez rolników środków ochrony roślin są jak najbardziej zgodne z zaleceniami, ponieważ jeśli chodzi o czas aktywności pszczół środki muszą być stosowane wcześnie rano bądź w godzinach wieczornych. Godziny nocne, w których sugeruje Pani pryskanie drzewek przez sadowników, wiązałoby się z kolei z zakłócaniem ciszy nocnej.
W przypadkach podejrzenia zastosowania środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu lub zastosowania go w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt, należy zawiadomić Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która zgodnie z ustawą o ochronie roślin jest instytucją uprawnioną do kontroli stosowania środków ochrony roślin. Dla powiatu legionowskiego właściwym miejscowo jest oddział w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Sukienna 13, tel. 22 775-92-25
W kwestii poruszanego problemu wystrzałów odstraszających szpaki, pomimo, iż podane przez Panią godziny nie zakłócają ciszy nocnej, w przypadku znacznej uciążliwości, proszę zawiadamiać Straż Miejską w Serocku, która może podjąć interwencję w przedmiotowym zakresie.
Ze swojej strony proszę jednak Panią o wyrozumiałość dla sadowników. Jesteśmy bowiem gminą o charakterze w dużej mierze sadowniczym i mimo zagęszczającej się zabudowy mieszkaniowej, muszą na terenie naszej gminy funkcjonować obok siebie oba środowiska, zarówno rolników, sadowników, jak i nowo osiedlających się mieszkańców.

Pytanie :
Witam
W najbliższym czasie chciałbym zamieszkać z żoną i małą córką w naszym nowo pobudowanym domu w dosinie przy ulicy Borówkowej. Moje pytanie brzmi czy jest szansa na oświetlenie ulicy gdyż w jej części niestety go nie posiadamy a w sumie mieszka nas tam juz kilka rodzin zdecydowanie więcej niż w cześci gdzie owe oświetlenie już istnieje oraz czy jest możliwość poprawienie kondycji drogi gdyż jest w dosyć słabym stanie nierówna a po opadach deszczu przejazd jest prawie niemożliwy
Serdecznie pozdrawiam
Łukasz (2.04.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Łukaszu,
z przykrością muszę poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej obejmującej lata 2015 – 2018 nie została zaplanowana do realizacji inwestycja związana z rozbudową oświetlenia drogowego na ulicy Borówkowej w Dosinie. W bliskim sąsiedztwie Państwa posesji nie ma istniejącego oświetlenia, które przy niedużym nakładzie finansowym można by rozbudować. Konieczna jest budowa nowego ciągu oświetleniowego.  W roku obecnym oraz przyszłym gmina będzie realizowała inwestycje w zakresie budowy oświetlenia drogowego na które posiada opracowaną dokumentację i pozwolenia na budowę lub na które dokumentacja projektowa jest przygotowywana w roku bieżącym. Po wykonaniu tych inwestycji, podejmiemy działania aby przystąpić do realizacji Państwa wniosku.

Pytanie :
Witam!
Piszę w imieniu mieszkańców ul. Zielonej. Jakiś czas temu pytaliśmy
Państwa o prace jakie będą wykonywane na naszej ulicy. Dostaliśmy odpowiedź,
że wkrótce ruszą prace związane z kanalizacją. W związku z tym mamy kolejne
pytanie - kiedy się one rozpoczną?
Ale w sumie piszemy z innego powodu. Chodzi o utwardzenie powierzchni na
naszej ulicy. Pisali Państwo, że na razie takie prace nie będą wykonywane,
ale jednak nalegamy na to aby coś w tej sprawie przyspieszyć. Bardzo nam na
tym zależy i bardzo o to prosimy!
Jeśli mimo wszystko nie będziecie Państwo utwardzać nam drogi, to byśmy
bardzo prosili o zamontowanie nam kilku progów zwalniających. Chociaż
tymczasowych do czasu remontu drogi. Jednym z powodów jest to, że niektórzy
kierowcy bardzo szybko poruszają się po tej drodze. My jako mieszkańcy mamy
dzieci, niektórzy małe. Chodzimy z nimi na spacery i niestety na tej drodze
nie czujemy się bezpiecznie. Tym bardziej, że gmina nie zadbała jeszcze o
chodniki dla pieszych. Drugim powodem jest to, że
po jadących samochodach unoszą się kłęby piachu, pyłu, kurzu. Dosłownie. Ten
brud się kotłuje. Nie można normalnie otworzyć okien, bo w domu jest
natychmiast brudno. Nie można wystawić prania na zewnątrz. Okna mamy cały
czas zasyfione. Możemy je myć codziennie, a i tak wyglądają tak samo. Są
okropnie brudne. Nie można spokojnie posiedzieć na działce czy tarasie, bo
trzeba się cały czas zasłaniać od kurzu, którego ma się pełno w oczach,
ustach, włosach. W takich warunkach na prawdę nie da się
spokojnie żyć i funkcjonować.
Nie wiemy czy z tą prośbą mamy się kierować do Państwa, czy bezpośrednio
do Pana Burmistrza? A może do straży miejskiej czy policji? Nie wiemy kto
się zajmuje takimi rzeczami, ale bardzo prosimy o pomoc!

Z niecierpliwością i nadzieją czekamy na odpowiedź!

Z poważaniem
Mieszkańcy ul. Zielonej
(23.04.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa maila informuję, że w dniu 17.04.2015 r.  została zawarta umowa na realizację robót budowlanych obejmujących swym zakresem m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej. Wykonawca przystąpił już do prac przygotowawczych, a dnia 04.05.2015 zobowiązał się do przedstawienia szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót budowlanych w ramach omawianej inwestycji, na podstawie którego będzie można określić w jakim terminie przystąpi do prac w ul. Zielonej.
Odnosząc się natomiast do kwestii utwardzenia ul. Zielonej, informuję, iż budżet Gminy na najbliższe lata nie przewiduje takiej inwestycji, niemniej jednak zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej pozwoli poddać pod rozważania przystąpienie do ewentualnego rozpoczęcia przygotowywania przebudowy ulicy Zielonej. Należy przy tym pamiętać, iż cały proces inwestycyjny dla takiego zadania jest znacznie rozłożony w czasie, ze względu na konieczność spełnienia wymogów formalnych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu budowlanego. Dlatego też, należy przyjąć, że w najbliższym czasie nie będzie możliwe przeprowadzenie prac budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni ul. Zielonej
Natomiast jeśli chodzi o wnioskowany próg zwalniający, z przykrością stwierdzam, iż przepisy techniczne nie przewidują możliwości budowy tego typu urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach o nawierzchni nieutwardzonej.
 

Pytanie :
Witam,
Panie Burmistrzu, chciałam zapytać kiedy zostanie wymieniony stary azbestowy wodociąg w Szadkach wzdłuż DK 62, czy będzie wysyłana do mieszkańców informacja
o terminie przyłączy do wymienionego wodociągu. Będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam. Anna (16.04.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Anno, z przykrością stwierdzam, że w planach inwestycyjnych Gminy na najbliższe lata nie ujęto wymiany wodociągu, o którym Pani pisze. Niemniej jednak, dziękujemy za Pani zainteresowanie i oczywiście poddamy pod rozważania przeprowadzenie takiej inwestycji - miejmy nadzieję – w najbliższej przyszłości.

Pytanie :
Witam panie Burmistrzu gdzie można znależć terminy i informacje odnośnie wyborów na sołtysa w poszczególnych miejscowościach bo nie mogę znależć żadnej informacji chyba że jest to jakaś tajemnica?
pozdrawiam Rafał
(22.04.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Rafale,
w odpowiedzi na zadane pytanie w sprawie terminów zebrań sołeckich dotyczących wyborów sołtysa, informuję, że w dniu 14 kwietnia 2015r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock został zamieszczony harmonogram zebrań sołeckich w sprawie wyboru sołtysa-  http://www.serock.pl/redir,index?wiecej=5048&wiecej_news=1 .
Zgodnie z  podjętą przez Radę Miejską w Serocku uchwałą Nr 37/IV/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. wybory do jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2019 odbywają się w terminie w terminie od 1 marca 2015r. do 31 maja 2015r.

Pytanie :
Gdzie zglosic nieuczciwego sprzedawce ze sklepu w wierzbica który sprzedaje alkohol bardzo pijanym klientom ?
(Marta, 18.04.2015r)

Odpowiedź :
Odpowiadając na e-mail dotyczący sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, Urząd Miasta i Gminy informuje, że zdarzenia takie powinny być zgłaszane na Policję ( tel : 22 782-75-07 ) bądź do Straży Miejskiej ( tel : 22 782-88-33 ).

Pytanie :
Witam Panie burmistrzu na ulicy Nasielskiej zamontowane są żółte barierki na chodniku, proszę powiedzieć jak mieszkańcy ul. Ogrodowej mają przejść na chodnik na ul. Nasielską. Proszę nie pisać, że jest przejście koło sklepu "U Włada" bo do niego też nie mamy bezpiecznego dojścia tylko ulica. Proszę o rozwiązanie przejścia bo dzieci chodzące do szkoły przechodzą przez jezdnię pod skosem do ul. Jorkuny i jest to niebezpieczne przejście.
(Jola, 27.03.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani,
na wstępie chciałbym poinformować Panią, że ulica Nasielska w Serocku jest drogą powiatową, będącą w zarządzie Starosty Powiatu Legionowskiego. Zdaję sobie sprawę, że z Pani punktu widzenia nie ma to znaczenia, jednak gmina nie posiada ani prawnych ani finansowych możliwości aby samodzielnie podejmować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach innych zarządców. Sprawa organizacji ruchu pieszego na ulicy Nasielskiej była wielokrotnie poruszana przeze mnie przy okazji spotkań z Panem Starostą. Niemniej jednak, skieruję do Pana Starosty ponownie wystąpienie w tej sprawie.

Pytanie :
Witam serdecznie,
Panie Burmistrzu za Pańskim pośrednictwem chciałbym zwrócić uwagę firmie odbierającej odpady - w dniu dzisiejszym (02.04) w Stasim Lesie poza wywozem odpadków komunalnych były zbierane również elektrośmieci. Ekipa zbierająca odpadki komunalne jadąc jako pierwsza przeprowadziła swoistą "segregacje" elektoodpadów - Panowie tarasując śmieciarką przejazd ul. Warszawską z wielkim zaangażowaniem tłukli o asfalt kosiarką elektryczną w celu wyjęcia silnika...
Ile podobnych kosiarek skończyło w podobny sposób zanim ta ekipa trasę nie wiem.
Kolej sprawa to temat poruszany na Pana spotkaniu przedwyborczym u sołtysa Stasiego Lasu, rozmawialiśmy wtedy min. na temat terenów/dróg na których zakończyły się inwestycje. Zapewniał mnie Pan że inwestor schodząc z placu budowy ma obowiązek naprawić szkody które poczynił, niestety życie pokazuje że nie miał Pan racji, proszę zobaczyć jak wygląda ulica Długa w Stasim Lesie z zapadliskiem, skrzyżowanie Główna/Prosta/Radziwiłłów gdzie po naprawie wodociągu ubytek asfaltu został zasypany tłuczniem i udeptany, ul. Szkolna/Konwaliowa/Akacjowa w Jadwisinie podobna historia z udeptanym tłuczniem z tym że jest to droga którą chodzą dzieci do szkoły. O ulicy Szaniawskiego w Jadwisinie nie będę wspominał bo wiem że zna Pan jej stan.
Oczywiście bardzo dobrze że gmina inwestuje w infrastrukturę podziemną ale czemu musi się to wiązać z dewastacją wszystkiego co jest na powierzchni dalej nie mogę zrozumieć.
(Marek, 2.04.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marku,
W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące kwestii odbioru zużytego sprzętu elektrycznego w dniu 02.04.2015r. informuję, że zwrócono się do firmy zajmującej się odbiorem odpadów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej kwestii. Uzyskaliśmy odpowiedź o niestosowaniu przez pracowników firmy Błysk-Bis praktyk opisanych w Pana pytaniu. Sytuacja, o której Pan pisze, może być związana z odbiorem odpadów elektrycznych przez nieznaną grupę osób (firmę), która w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przed pracownikami firmy Błysk-Bis.  Ponadto informujemy, że firma Błysk-Bis zgłosiła przedmiotową sprawę na policję w dniu zaistniałej sytuacji.
W odniesieniu do uporządkowania terenu po wykonaniu inwestycji związanych z budową infrastruktury podziemnej informuję, że inwestycje wskazane przez Pana nie zostały jeszcze zakończone i odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia nawierzchni i przywrócenia stanu sprzed budowy i na pewno to uczyni. Odnośnie stanu nawierzchni ulicy Szaniawskiego w Jadwisinie informuję, że gmina przewiduje jej przebudowę w 2016 roku.

Pytanie :
Dzień Dobry,
podczas budowy kanalizacji w Borowej Górze firma realizująca inwestycję w sposób znaczny zniszczyła nam drogę dojazdową do posesji- pozostawiła ogromna dziury, duże kamienie i nierówności. Do kogo zwrócić się z prośbą o doprowadzenie jej do stanu sprzed rozkopów?
(Eliza, 2.04.2015r.)

Odpowiedź :
Pani Elizo, budowa kanalizacji w Borowej Górze i Stasim Lesie dobiega końca, ale nie została jeszcze zakończona. Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia stanu zastanego przed budową. W przypadku uwag poroszę kontaktować się z Referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji w tut. Urzędzie (pokój nr 60, numer telefonu (22)782-88-18, adres e-mail: inwestycje@serock.pl).

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu
mam pytanie odnośnie oświetlenia ulic ,ponieważ są założone lampy w miejscowości Jadwisin i borowej górze ul.lipowa a w miejscowości Dosin na ul.Borówkowej tylko część drogi jest oświetlona już kilka razy prosiliśmy o przedłużenie oświetlenia nawet nasz sołtys składał pismo w tej sprawie ,czy mamy szansę na przedłużenie oświetlenia po całej drodze
(Anna, 17.03.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Anno,
z przykrością muszę poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej obejmującej lata 2015 – 2018 nie została zaplanowana do realizacji inwestycja związana z rozbudową oświetlenia drogowego na ulicy Borówkowej w Dosinie. W roku obecnym oraz przyszłym gmina będzie realizowała inwestycje w zakresie budowy oświetlenia drogowego na które posiada opracowaną dokumentację i pozwolenia na budowę lub na które dokumentacja projektowa jest przygotowywana w roku bieżącym. Po ich zrealizowaniu, rozpatrzymy zasadność rozbudowy oświetlenia na ul. Borówkowej.

Pytanie :
Czy planowana jest, jeśli tak to kiedy, realizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Grunwaldzkiej w Gąsiorowie. Oczywiście na odcinku, gdzie tego oświetlenia brakuje.
Pozdrawiam
(Robert, 31.03.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Robercie,
w budżecie na rok bieżący zagwarantowane zostały środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia, o którym Pan wspomina. Jej opracowanie zostało już zlecone. Dokumentacja projektowa powinna zostać przekazana w terminie do końca lipca.  W roku bieżącym planujemy uzyskać pozwolenie na budowę przedmiotowego oświetlenia. Sama zaś budowa oświetlenia możliwa będzie po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel, w roku przyszłym lub latach kolejnych.

Pytanie :
widzę, że nie dość że macie państwo w nosie potrzeby mieszkańców, nie patrzycie że jako jedyni nie macie biura podawczego, matki z wózkami i starsze osoby muszą wspinać się na górę żeby złożyć wniosek
to jeszcze internetowo tez macie ich w nosie bo przez miesiąc nie możecie odpowiedzieć
(Karolina, 27.02.2015)

dlaczego nie mają Państwo biura podawczego gdzieś na parterze? Starsi ludzie, matki z wózkami nie mogą wejść załatwić sprawy, głupiego pisma złożyć na dole? Poza tym nikt na parterze nie chce udzielać informacji! To jest karygodne, żeby pracownicy Pana Burmistrza nie wiedzieli co gdzie jest. Śmiem twierdzić, że te Panie które siedzą na dole nie mają pojęcia o administracji tylko siedzą, jedzą i się śmieją za pieniądze podatników. Ja rozumiem praca urzędnika dla człowieka, ale nie odsyłajmy wszystkich na górę... to jest nie do pomyślenia. Domyślam się, że odpowiedziami zajmują się m.in. Panie które siedzą właśnie na tym dole, czyli nie mają zielonego pojęcia o pracy w administracji. I nie potrafię pracować z bezpośrednim klientem.
Proszę o udzielenie odpowiedzi i wstawienie tego pytania na Państwa stronie.
(Karolina, 19.03.2015)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Karolino,
Przed skorzystaniem z formularza pytań do burmistrza, uprzejmie proszę zapoznać się z regulaminem pytań i odpowiedzi do burmistrza dostępnym na stronie internetowej.
W związku z sugestią dotyczącą funkcjonowania Urzędu informujemy, że funkcję biura podawczego pełni sekretariat znajdujący się na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy Serock. W celu informacyjnym na parterze znajduje się duża przejrzysta tablica informacyjna, na której widnieją nazwy referatów wraz z numeracją pomieszczeń w jakich dany referat się znajduje. Z powodu braku windy w budynku, w celu ułatwienia załatwienia spraw osobom starszym lub niepełnosprawnym, merytoryczny pracownik Urzędu obsługuje osoby zainteresowane na parterze (stolik interesanta znajduje się przy sali ślubów).
Odnosząc się do informacji dotyczącej braku udzielenia odpowiedzi przez pracownika urzędu, nie mogę Pani jednoznacznie udzielić odpowiedzi. Sytuacja jaka się zdarzyła była prawdopodobnie spowodowana tym, iż trafiła Pani na nowo przyjętego stażystę, bądź osoba nie była pracownikiem urzędu.

Pytanie :
Witam Pana Burmistrza.
Pierwsze pytanie dotyczy zaginionego i brakującego lustra na skrzyżowaniu z Skubianki do Woli Kiełpińskiej i Jachranki o którym rozmawialiśmy na spotkaniu przedwyborczym.
Drugie pytanie dotyczy zarośniętych drzewami latarni na drodze gminnej bez nazwy(za dwoma ostrymi zakrętami) w Jachrance czy jest szansa żeby oświetlały drogę a nie krzaki i zarośla.
Trzecie pytanie dotyczy porządków na terenie gminy.Minęła zima jest piękna pogoda i zaczęły się porządki wiosenne.MGZGK odpowiada za porządek i nadzoruje tą część prac a nasza miejscowość wymaga posprzątania i zebrania śmieci zalegających na poboczach i w krzakach.Ja sam osobiście nie posprzątam całego terenu i dziwię się mieszkańcom że nie dbają o swoje otoczenie.Wiem że teren gminy jest rozległy ale patrole porządkujące i sprzątające bardzo by się przydały.Śmieci leżące przy drodze nie przynoszą chluby naszej gminie.
Pozdrawiam.
Piotr (18.03.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Piotrze,
Sprawa brakującego lustra drogowego przy skrzyżowaniu drogi powiatowej (Jachranka-Wola Kiełpińska)  z drogą gminną w Jachrance została przekazana zarządcy drogi – Starostwu Powiatowemu w Legionowie.
Na terenie całej gminy sukcesywnie prowadzone są prace związane z wycinką zakrzaczeń i gałęzi drzew oraz oczyszczaniem pasów drogowych z odpadów i nieczystości. W trakcie realizacji jest także pozimowe zamiatanie dróg. Prace porządkowe obejmą również teren Jachranki.

 

Pytanie:

Kiedy Pan Burmistrz, bądź Pan Sekretarz zainwestują w urzędzie numery tonowe? Po co łączyć się z centralą jak można od razu się łączyć?
Inne Państwa jednostki mają...  (Monika 19.03.2015)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Moniko

Odpowiadając na Pani pytane uprzejmie informuję, że w urzędzie funkcjonuje wybieranie tonowe, brak jest natomiast zapowiedzi informującej o numerach wewnętrznych. Aktualny spis numerów telefonów urzędu miasta i gminy Serock znajduje się na stronie internetowej pod adresem

http:// www.serock.pl/plik,3679,wykaz-nr-telefonow-i-adresow-mailowych-umig-serock.pdf.

Pytanie :
Dzień dobry.
Mogę popatrzeć na różne miasta w Polsce,ale Serock tajny. Ma wtyczkę taką,którą fachowcowi było szkoda czasu na pobranie. Serock do około 3 lat jest TAJNY.Poprzednio był łatwy (od razu) w internecie. A Serock to ładne miasto.Szkoda,ze nie można oglądać. Zobaczcie inne miasta: Kraków,Lublin..szkoda czasu tajniacy.
(Tadeusz, 15.03.2015)

Odpowiedź :
W odpowiedzi na pytanie dotyczące braku możliwości oglądania widoku z kamer internetowych zainstalowanych na rynku w Serocku informujemy, że kamery działają i zamieszczają obraz online. Jednak ze względu na zmianę w zabezpieczeniach technologii Jawa od wersjo 7.60 dostęp do kamer jest bardzo ograniczony. Wynika to z braku modernizacji oprogramowania kamer przez producenta oraz zmianą w samym sposobie publikacji obrazu w przeglądarkach internetowych.W najbliższym czasie planujemy wymianę systemu kamer.

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w Borowej Górze. Czy przewidziana jest budowa kanalizacji w ul.Krótkiej od ul.Nasielskiej do ul.Długiej. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedz.
(Tomasz, 17.03.2015)

Odpowiedź :
Panie Tomaszu w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że w budżecie gminy na 2015 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji w ulicy Krótkiej w Borowej Górze. W chwili obecnej gmina musi wywiązać się z zobowiązań  wynikających z wcześniej zawartych umów m.in. dotyczącej budowy sieci kanalizacji Borowa Góra – Stasi Las, której koszty budowy to ok. 5 mln zł. Natomiast ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców ulicy Krótkiej podłączeniem się do systemu kanalizacji zbiorczej, gmina wyraziła zgodę na wspólną inwestycję. Wspólna inwestycja polegać ma na tym, że mieszkańcy na własny koszt opracują dokumentację projektową i przekażą go nieodpłatnie gminie do realizacji. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej gmina w ciągu 3 lat podejmie działania mające na celu wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wydatkowanie środków na ten cel.
Szczegółowych informacji może Pan uzyskać w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w tut. Urzędzie pokój nr 60 lub pod nr telefonu (22)782-88-18 w godzinach pracy Urzędu.
 

Pytanie :
Panie burmistrzu moje pytanie kiedy w szkole podstawowej zmieni się światopogląd,kiedy zmienią się nauczyciele na młodszych nie wypalony z zawodową pasją kiedy skończy się kumoterstwo i zamiatarki wszystkiego pod dywan zakazy korzystania z telefonów na przerwie to jakieś średniowiecze chyba ze szkołą ma coś do ukrycia i z tą ten zakaz.
(Justyna, 16.03.2015)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Justyno, nie rozumiem pierwszej części Pani pytania, natomiast w sprawach dotyczących organizacji pracy szkoły, zatrudnionych nauczycieli i jakości pracy szkoły, zapraszam Panią na rozmowę. Termin można umówić za pośrednictwem sekretariatu Urzędu nr (22) 782-88-05.

Pytanie:
Chciałam dowiedzieć się czy w gminie Serock osoby z niepełnosprawnością posiadające legitymację o niepełnosprawności i potrzeby opiekuna mają prawo darmowego lub tańszego przejazdu komunikacją Serocka. Dziękuję
(Katarzyna, 28.02.2015)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Katarzyno
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 211/XII/2012  z dnia 25 kwietnia 2012 r.:
Osobami uprawnionymi do ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie miasta i gminy Serock są:
1. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych,
2. Emeryci i renciści.
Natomiast uprawnionymi do bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock są:
1. Dzieci do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego nauczania w szkole podstawowej,
2. Inwalidzi  I grupy inwalidztwa oraz towarzyszący im opiekunowie, oraz przewodnicy towarzyszący inwalidom zaliczanym do I grupy inwalidztwa.
Warunkiem skorzystania z w/w ulg oraz  bezpłatnego korzystania z przejazdów autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock jest okazanie się  dokumentem, potwierdzającym istnienie podstawy do ich stosowania.

Pytanie :
Do pytania Pana w sprawie zrywanych rozkładów Jazdy.
Rozkłady Jazdy należy zabezpieczyć przed zerwaniem na przystanku tak jak jest to zrobione w Serocku (za szybą). Zrobić raz a porządnie, a nie ciągle borykać się z tym samym problemem.
Co Pan na to ? Chyba to bardzo dobry pomysł. Proszę zamieścić odpowiedź na stronie, bo wiele osób mówi, że odpowiedzi zamieszczacie wybiórczo.
(Michał, 12.03.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Michale,
Zgadzam się z Pana sugestią dotyczącą zabezpieczenia rozkładów jazdy przed zrywaniem. Tablica szklana na głównym przystanku w Serocku jak najbardziej spełnia swoją funkcję, lecz na przystankach w mniejszych miejscowościach najlepszym rozwiązaniem są powieszone tabliczki rozkładowe pod wiatą przystankową z przykręcanym rozkładem jazdy. Niestety zdarzają się pojedyncze przypadki niszczenia takich tabliczek, wobec powyższego zostały podjęte kroki w celu zwiększenia kontroli w miejscach, gdzie dochodzi do takich incydentów.

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
Cieszę się, że władze gminy wreszcie dostrzegły i próbują rozwiązać problem skomunikowania gminy z Warszawą (dodatkowy kursy linii dowozowej do SKM w Legionowie, oraz kursy sobotnie). Chciałbym jednak zwrócić uwagę na zamieszanie jakie panuje u przewoźników prywatnych. Po wybudowaniu obwodnicy Serocka, a nawet wcześniej, po zmodernizowaniu odcinka DK61 od Zegrza do węzła w Karolinie, na trasie powstały nowe przystanki autobusowe, w kolejności od Zegrza: Zegrze Północne, Borowa Góra, Jadwisin, Stasi Las. Co z tego, skoro przewoźnicy nie skorygowali swoich rozkładów jazdy. Próbując sprawdzić rozkład jazdy dostępny w internecie, nie ma nawet usystematyzowanej kolejności przystanków, nie mówiąc już nawet o ich nazwach! Przykładowo, wg. PKS. Ciechanów kolejność jest następująca: Zegrze Płn., Borowa Góra, Zegrzynek PTTK, Zegrzynek Jacht Klub, Jadwisin. (pomiędzy Jadwisinem a Borową Górą dwa przystanki widma, brak przystanku Stasi Las)
Wg. Przewoźnika kursującego do Popowa, jest inna: Zegrze Płn., Borowa Góra, Zegrzynek I, Jadwisin, Zegrzynek II (pomiędzy Jadwisinem a Borową Górą jeden przystanek-widmo), brak przystanku Stasi Las, nie wiadomo gdzie jest zlokalizowany przystanek Zegrzynek II (może chodzi o przystanek przy rondzie na zjeździe do Karolina ?)
Odrzucając teorię o wędrujących przystankach i wędrujących miejscowościach, mamy najczystszy przypadek typowego polskiego bałaganu.
Próbowałem zwracać uwagę kierowców na ten problem, jednakże nie wykazali zrozumienia dla problemu. A problem jest. Ostatnio jeden z kierowców (PKS Ciechanów) odmówił sprzedaży biletu do Stasi Lasu argumentując, że „nie ma takiego przystanku na trasie”. Miał za to przystanki o nazwach Zegrzynek i Zegrzynek PTTK, które – w rzeczywistości nie istnieją (a przynajmniej nie w takiej lokalizacji i nie w takiej kolejności) . Ostatecznie zatrzymał się a bilet wystawił do Jadwisina. Sądzę, że należy wyprostować tę kwestię, bo problematycznym jest odgadnięcie który z przewoźników zatrzymuje się na którym z przystanków – w tej chwili zależy to głównie od widzi-mi-się kierowców. Może to i fanaberia – ale sprawa bywa kłopotliwa.
Ponieważ, jako obywatel, nie mam wystarczającej siły nacisku na przewoźników, zwracam się do Pana Burmistrza o pomoc w uregulowaniu tego problemu oraz – o spowodowanie, aby przewoźnicy umieszczali swoje rozkłady jazdy na przystankach – w szczególności na przystanku przy Dworcu Gdańskim w Warszawie. Może udało by się rozkład jazdy z Dworca Gdańskiego umieścić także na stronie miasta i gminy Serock ?
(Tadeusz, 1.03.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Tadeuszu,
Z wielką uwagą zapoznałem się z treścią Pana pytania, w odpowiedzi pragnę poinformować, że Urząd Miasta i Gminy przesłał do operatorów którzy świadczą usługi transportowe na terenie naszej gminy obowiązującą uchwałę. W treści uchwały wymienione są wszystkie obowiązujące przystanki na terenie naszego miasta oraz gminy wraz z prawidłowym ich nazewnictwem.

 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu
Na ul. Jabłoniowej po zimie powstały dość duże dołki. Wyrównywarka nic nie da , bo po pierwszym deszczu powstanie w nich błoto , które natychmiast samochody wybiją na zewnątrz. Ośmielam się prosić Pana Burmistrza o spowodowanie przywozu 2,5 m sześciennego grubego żwiru bądź destruktu. Ja zobowiązuje się go rozwieźć taczką i wyrównać dołki.
Z poważaniem - Władysław (23.02.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Władysławie,
W odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące ul. Jabłoniowej w Jadwisinie, informuję, że w najbliższym czasie zostanie dostarczone kruszywo do naprawy nawierzchni gruntowej w/w drogi. Dostarczony materiał posłuży Panu do doraźnej naprawy ubytków w nawierzchni.

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
Piszę do Pana w imieniu pracowników ośrodków szkoleniowych znajdujących się przy ul. Wyzwolenia 61 i 63. Są tu zlokalizowane 2 duże obiekty hotelowo-konferencyjne, które prowadzą działalność usługową i zatrudniają pracowników. Niestety droga, która prowadzi do tych obiektów jest od wielu lat nieoświetlona, mimo, że przy drodze znajduje się kilkanaście latarni. Wielu pracowników jest z terenu gminy Serock i docierają do pracy piechotą lub rowerem, a przejście tą drogą wieczorem jest naprawdę nieprzyjemne. Inne drogi odchodzące od ul. Wyzwolenia i prowadzące do znajdujących się tu hoteli są rzęsiście oświetlone, a my musimy iść do pracy lub z pracy w zupełnych ciemnościach. Również goście, którzy przyjeżdżają tu na szkolenia lub na wypoczynek nie mogą po zmierzchu wyjść na spacer, ponieważ jest to niebezpieczne. Czy może Pan sprawić, żeby chociaż co druga ze znajdujących się tu latarni została zapalona? Oświetlenie te j drogi nie wymaga przecież żadnych inwestycji ze strony gminy. Będziemy naprawdę wdzięczni za pomoc w tej sprawie.
Pozdrawiam.
(Ania, 18.02.2015)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Aniu,
oświetlenie drogi prowadzącej do obiektów hotelowo-konferencyjnych przy ul. Wyzwolenia 61 i 63 zostało już przepięte pod obwód gminny i ponownie uruchomione. Informuję jednocześnie, że z uwagi na fakt, iż istniejące oprawy oświetleniowe są dużej mocy, wykonane zostały modyfikacje oświetlenia pozwalające na jego pracę w cyklu całonocnym i północnym.

Pytania :
Panie Burmistrzu,
problem włamań do domów w naszej Gminie zrobił się na tyle duży, że może należy zobligować Komendanta Policji Serockiej do wystąpienia z apelem do ludności. Jestem z Serocka i słyszę, że okradli już ładne kilkanaście domów. Może taki apel jaki wystosowała Legionowska Policja. Nie można się wstydzić prosić o pomoc jak się samemu nie daje rady.
Apel można zamieścić gdzie się da (internet, tablice, gazety)
Legionowski: Apel o pomoc w ujęciu włamywaczy
w kategorii: Legionowski, Na sygnale 31/08/2014 1 raz komentowano
Legionowska policja apeluje o pomoc w ujęciu włamywaczy, którzy w czasie wakacji okradli kilka domów na terenie gminy Nieporęt. Straty, które ponieśli właściciele są poważne.
W okresie wakacyjnym na terenie Kątów Węgierskich dokonano czterech włamań. Złodziei nie odstraszył nawet system alarmowy. Wchodzili do domów przez okna i drzwi tarasowe. Ich łupem padała głównie biżuteria. Nad sprawą pracuje specjalna grupa operacyjno-dochodzeniowa mająca za zadanie wykonywanie czynności zmierzających do wykrycia sprawców włamań i odzyskania straconego mienia.
Apel policji
Według mieszkańców Kątów Węgierskich policja prezentuje poszkodowanym podobizny włamywaczy z prośbą o rozpoznanie. Jak zapewnia komendant KPP Legionowo nadkom. Paweł Piasecki specjalna grupa stworzona na potrzeby tej akcji cały czas intensywnie pracuje nad sprawą. Policja prosi, by każdy posiadający wiedzę na temat włamań skontaktował się z najbliższym komisariatem policji lub zadzwonił na telefon alarmowy. Funkcjonariusze apelują także do mieszkańców, by zwracali uwagę na osoby, które kręcą się przy domach i obserwują posesje oraz na samochody z obcymi numerami rejestracyjnymi.
(19.02.2015)

Szanowny Panie Burmistrzu,
skala włamań jak ogarnęła naszą gminę w ostatnich miesiącach jest niewyobrażalna.
Ze wspólnych rozmów z mieszkańcami z różnych miejscowości obserwujemy, że teren włamań skupia się głównie w następujących miejscowościach: Ludwinowo Zegrzyńskie, Dosin, Jadwisin, Stasi Las, Borowa Góra. Chyba względna cisza jest np. w Serocku i pozostałej części gminy ?
Złodzieje okradają po kilka domów jednego wieczora i bezkarni znikają przed przyjazdem ochrony. Policja pojawia się dopiero jak właściciel zgłosi włamanie. Złodzieje czują się chyba bardzo pewnie na tym terenie, chyba o czymś to świadczy. Czy Panu problem włamań do domów jednorodzinnych i nieudolności naszej serockiej policji jest znany ? Ludzie z sąsiednich gmin, gdzie jest względny spokój, praktycznie już głośno wyśmiewają się z „pracy” naszej serockiej Policji. Dlaczego Policja nie alarmuje mieszkańców, że taki problem u nas istnieje i nabrzmiewa ? Proszę sygnalizować poprzez sołtysów, księdza itp. tak żeby ludzie stali się czujni. Czy nie należałoby poszukać skutecznych rozwiązań żeby to zjawisko jeśli nie wyeliminować w ogóle to przynajmniej zmniejszyć ? Proszę pochylić się bardzo poważnie nad tym problemem jako nasz Gospodarz i wpłynąć na serocką Policję, żeby wreszcie dało się odczuć pozytywne skutki ich działań.
Nie tak powinno wyglądać bezpieczeństwo mieszkańców w dzisiejszych czasach !
(13.02.2015)

Odpowiedź :
Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Odpowiadając na Państwa pytania informuję, że problematyka podnoszona w korespondencji była mi sygnalizowana przez mieszkańców. Z tego względu zwrócono się z pismem do Komendanta Powiatowego Policji w Legionowie i Komendanta Komisariatu Policji w Serocku z informacją o spadku poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy. W odpowiedzi uzyskano informację, że Policja dąży do poprawy poczucie bezpieczeństwa obywateli, również dokłada wszelkich starań aby było jak największe, poprzez prowadzenie działań z funkcjonariuszami Policji z Legionowa w celu ustalenia i zatrzymania sprawców dokonywanych przestępstw. Komendant zwrócił również uwagę na fakt, że obecnie odnotowano mniej włamań niż w analogicznym okresie roku poprzedniego oraz wskazał, że podejrzenia padają również na osoby bezdomne, gdyż na miejscu niektórych zdarzeń odnotowano ślady bytowania oraz kradzież artykułów spożywczych. Ze swojej strony zapewniam, że problem nie pozostanie mi obcy. We wspomnianych działaniach również uczestniczy Straż Miejska w Serocku, której to funkcjonariusze mają wspólne patrole z policjantami.
 

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu
Moje pytanie dotyczy podłączenia prądu do działki budowlanej w miejscowości Cupel.
Nabyłem tę działkę trzy lata temu wystąpiłem do PGE o przyłącze prądu.W tym celu musiałem mieć zgodę współwłaścicieli drogi prowadzącej do posesji na wkopanie kabla elektrycznego
Z dwunastu osób zgodziło się jedenaście
a jedna pani nie zgodziła się tłumacząc
że nie wyrazi zgody bo nie lubi sąsiada od którego nabyłem grunt.Od roku moja sprawa stoi w miejscu wszystkie działki obok mnie mają przyłącza. Podobno już tylko Burmistrz może coś z tym zrobić.Proszę o pomoc.Przez tę jedną panią nie mogę rozpocząć budowy domu
Tomasz (25.02.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Tomaszu,
w zadanym zapytaniu zawartych jest zbyt mało danych, abym mógł dokonać analizy opisanego przez Pana przypadku. Niemniej jednak, muszę Pana poinformować, iż w przypadku dróg będących współwłasnością osób fizycznych, gmina nie będąc stroną postępowania, nie posiada żadnych instrumentów prawnych, które mogłyby doprowadzić do uzyskania zgody na wykonanie przyłącza do Pana działki. Zachęcam Pana, jako osobę bezpośrednio zainteresowaną doprowadzeniem energii elektrycznej do działki, do skorzystania z możliwości jakie dają zapisy zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 124 ust. 1 starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. W sytuacjach podobnych do opisanej przez Pana, gmina jako inwestor budowy infrastruktury technicznej, zmuszona jest niekiedy do występowania do starosty o ograniczenie prawa korzystania z nieruchomości będących własnością osób fizycznych. Jest to procedura czasochłonna ale skuteczna. Zachęcam jednak Pana do podjęcia ponownie rozmów z osobą, która nie wyraziła zgody na budowę przyłącza. Jeśli rozmowy nie przyniosą zakładanych efektów, sugeruję wystąpienie do Starosty z wnioskiem o ograniczenie korzystania z nieruchomości.

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu
Mam pytanie czy coś się dzieje w sprawie oświetlenia skrzyżowania drogi Nr.61 w kierunku Dębego chodzi o włączenie kilku lamp na skrzyżowaniu bo minęło ponad półtora miesiąca od mojego zapytania (05 01 2015). Czy GDDKiA obowiązują jakieś procedury -terminy
pozdrawiam Rafał (19.02.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Rafale,
zapytanie w sprawie oświetlenia na drodze krajowej zostało przez Pana zadane w dniu 19 lutego, a nie jak Pan twierdzi 7 lutego. W zapytaniu z dnia 7 lutego poruszył Pan kwestie budowy kanalizacji w miejscowościach Dosin, Skubianka i Jachranka i odpowiedź została Panu udzielona. Przypomnę ponadto, że w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 5 stycznia br. uzyskał Pan informację, iż termin przywrócenia oświetlenia na skrzyżowaniu drogi krajowej w Borowej Górze – skręt na Jachrankę, uzależniony jest od działań GDDKiA oraz PGE Dystrybucja. Od czasu mojego wystąpienia do GDDKiA z połowy grudnia, sytuacja nie ulegała zmianie – aż do dziś. Jak wynika z uzyskanych informacji, w dniu dzisiejszym (17.03.2015 r.) instalowane jest opomiarowanie dla oświetlenia drogowego. Przywrócenie oświetlenia powinno nastąpić niezwłocznie.

Pytanie :
Witam
Jaki jest adres Państwa skrzynki podawczej ESP ?
Gdzie udostępniacie e-formularz dot. deklaracji za odbiór odpadów komunalnych ?
(Krzysztof, 12.03.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Krzysztofie,
W odpowiedzi na Pana pytanie informujemy, że skrzynka ESP jest udostępniona na platformie e-puap.gov.pl
Niestety nie ma tam udostępnionego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast można go pobrać z naszej strony internetowej (http://www.serock.pl/1399,deklaracja-i-harmonogramy.html) i dostarczyć do urzędu osobiście lub listownie.

Pytanie :
Witam,
Panie Burmistrzu mam pytanie odnośnie dofinansowania niepublicznych przedszkoli ,z tego co wiem placówka gminy ma obowiązek zapewnić dzieciom 4-letnim miejsca w przedszkolach czy jeśli zapiszę dziecko do niepublicznego przedszkola mam szansę na dofinansowanie nie
(Anna, 9.03.2015)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Anno,
jeżeli zapisze Pani dziecko 4-letnie do niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie gminy Serock, to osoba prowadząca to przedszkole będzie otrzymywała co miesiąc dotację na dziecko, w wysokości 75% kosztów bieżących ponoszonych na dziecko w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Serock. Przepisy prawa oświatowego określają, iż dotację otrzymuje przedszkole, a nie rodzic / prawny opiekun dziecka.
 

Pytanie :
Witam,
Proszę o informację, dlaczego w Przedszkolu w Zegrzu dzieci nie mają już zajęć z języka angielskiego?
(Monika 3.03.2015)


Odpowiedź :
Szanowna Pani Moniko,
Miasto i Gmina Serock zabezpieczyło środki na zajęcia językowe w przedszkolu, natomiast problem wynika z braków kadrowych placówki. Poniżej zamieszczam informacje Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Zegrzu w tej kwestii.
„Samorządowe Przedszkole w Zegrzu organizuje dla dzieci przedszkolnych zajęcia przygotowujące ich do posługiwania się językiem obcym (zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego), zajęcia te prowadzone były przez nauczycielkę języka angielskiego.
Z dniem 01 stycznia 2015 r. nauczycielka zrezygnowała z prowadzenia zajęć w przedszkolu, natychmiast rozpoczęto poszukiwania nowego nauczyciela. Zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej przedszkola, na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, rozmawiano z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z j. angielskiego w okolicznych przedszkolach i szkołach. Do chwili obecnej jednak żaden z nauczycieli nie zadeklarował  chęci prowadzenia wyżej wymienionych zajęć.
W związku z zaistniałą sytuacją, która nie jest tylko problemem tego przedszkola trwają intensywne poszukiwania nauczyciela j. angielskiego poprzez zamieszczenie oferty na stronie Mazowieckiego Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli oraz Gazeta Praca. pl.
Równocześnie przystąpiono do przygotowania nauczycielki pracującej w przedszkolu do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć  wysyłając ją na kurs i szkolenia, by z dniem 1 września 2015 mogła rozpocząć zajęcia przygotowujące dzieci do nauki j. angielskiego.”

Pytanie :
W Nowej Wsi przy drodze powiatowej przy skrzyżowaniu z ul. Ogrody stoi drzewo suche spróchniałe grożące przewróceniem i spowodowaniem wypadku. Proszę o interwencje!!!.
(Andrzej, 4.03.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że po zbadaniu sprawy ustalono, iż drzewo o którym Pan wspomina, znajduje się nie w pasie drogowym drogi powiatowej, lecz na terenie prywatnej nieruchomości. Właściciel działki został już poinformowany o konieczności usunięcia zagrożenia, jakie stwarza całkowicie suche drzewo.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
Ponawiam swoje pytanie z zeszłego roku, na które nie uzyskałem odpowiedzi, dotyczące dofinansowania do kolektorów słonecznych w Naszej gminie.
Kilka lat temu były próby uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, niestety z "niewyjaśnionych" przyczyn program legł w gruzach.
Gmina Nieporęt oraz Pułtusk bardzo dobrze poradziły sobie z uzyskaniem takiego dofinansowania, może warto wziąć przykład z sąsiadów i u nas również wdrożyć taki program?
Więc pytam wprost i proszę o odpowiedź na pytanie:
Kiedy w Naszej gminie mieszkańcy będą mieli szansę na skorzystanie z dofinansowania do montażu solarów do grzania wody?
(Karol, 22.02.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Karolu
Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że faktycznie 5 lat temu gmina składała wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na zakładaniu paneli solarnych u zainteresowanych mieszkańców gminy. Jednakże z uwagi na duże zainteresowanie gmin, a zarazem na ograniczoną ilość środków finansowych, jakie były przeznaczone na przedmiotowe zadanie, gminie Serock, pomimo odwołania się od decyzji, nie zostało przyznane dofinansowanie. Tym samym program, jak Pan to trafnie określił „legł w gruzach”. Niemniej jednak jako gmina będziemy przymierzać się do pozyskania dofinansowania z programu Prosument. Ponieważ jest to jeszcze perspektywa odległa, zwracam Pana zainteresowanie na dofinansowania udzielane bezpośrednio osobom fizycznym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Instytucja ta już po raz kolejny uruchomi program dofinansowania na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Zgodnie z regulaminem dofinansowania przedmiotowych inwestycji dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 45 % kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta. Istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100 % kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki. Wojewódzki Fundusz uruchamia program dotacji w tym zakresie od 4 maja 2015 roku.
 

Pytanie :
Witam Pana Burmistrza. Chciałabym dowiedzieć się czemu na przystankach autobusowych choćby w Jadwisinie, niema aktualnych rozkładów jazdy autobusów PKS a te które możemy pobrać na stronie serocka w formacie pdf nijak się mają do rzeczywistości. Czy istnieje możliwość zaktualizowania tych danych?
(Marcin, 5.03.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Marcinie,
Bardzo dziękuję za zadanie pytania, w odpowiedzi chcę poinformować, iż powodem braku rozkładu jest notoryczne zrywanie go z tabliczek informacyjnych. W związku z zaistniałym faktem Urząd Miasta i Gminy dołoży wszelkich starań aby zrywany rozkład był niezwłocznie uzupełniany przez Operatora. Informuję również, że aktualne rozkłady jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock. 

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu,
jakim sposobem droga gminna o szerokości 6m ma obecnie niespełna 5m? Chodzi mi o ulicę Laurową w m. Dosin. W planie zagospodarowania przestrzennego droga ma 6 m. Dwa lata temu rejon energetyczny wybudował na niej skrzynki elektryczne do działek jednak w ten sposób jakby droga miała 5m nie zaś 6. Obecnie gdyby wliczyć skrzynki droga zwęziła się do 4,5m. Po moich telefonach do rejonu energetycznego w Legionowie skontaktował się ze mną jakiś Pan który stwierdził że droga zwęziła się pod wpływem najprawdopodobniej ruchów tektonicznych ziemi. W połowie ubiegłego roku zgłosiłem sprawę Panu zajmującemu się drogami w Gminie Serock w Urzędzie Miasta i Gminy. Obiecał mi sprawę wyjaśnić. Jak do tej pory brak odzewu. Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. (Adam, 22.02.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Adamie,
wyjaśniam, że aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 433/LXVIII/2014 z dnia 31.03.2014 r. przewiduje, że docelowa szerokość drogi gminnej, ul. Laurowej w miejscowości Dosin będzie wynosiła 10,00 m. Przedmiotowa droga utworzona zostanie z działki nr 67 stanowiącej posiadanie gminy jako droga powszechnego korzystania, której szerokość wynosi od 2,30 m do 3,50 m oraz działek wydzielonych jako poszerzenie drogi z nieruchomości do niej przyległych stanowiących własność osób fizycznych. Do chwili obecnej część działek stanowiących poszerzenie drogi została pozyskana, co spowodowało, że droga na całej długości posiada szerokość 5,00 m. Sukcesywnie pozyskiwane będą kolejne grunty stanowiące poszerzenie, które wydzielone będą z nieruchomości usytuowanych po zachodniej stronie drogi.  
Jak wspomniano powyżej, szerokość drogi będzie wynosiła 10,00 m, dlatego też  w przypadku realizacji drogi konieczne będzie przeniesienie skrzynek energetycznych zlokalizowanych na drodze.
   

Pytanie :
Szanowny Panie Burmistrzu
Czy są już bliżej sprecyzowane plany dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Spacerowej w Jadwisinie?
Pozdrawiam
(Dariusz, 17.02.2015r.)

Odpowiedź :
Panie Dariuszu w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, w grudniu 2012 roku wyraziłem zgodę Społecznemu Komitetowi Uzbrojenia Terenu w Jadwisinie na wspólną inwestycję. Wspólna inwestycja polegać ma na tym, że Komitet na własny koszt opracuje dokumentację projektową i przekaże gminie do realizacji. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji technicznej w ciągu trzech lat podejmę działania mające na celu wyrażenie przez Radę Miejską zgody na wydatkowanie środków na ten cel. Do chwili obecnej do Urzędu Miasta i Gminy Serock  przedmiotowa dokumentacja nie została przekazana.

Pytanie :
Witam Pana Burmistrza. Chciałabym dzięki tej stronie zwrócić Pana uwagę na plac zabaw w Serock usytuowany przy parku. Czy jest to odpowiednie miejsce dla dzieci ? Po pierwsze lokalizacja ,blisko ruchliwej ulicy, przystanku autobusowego, parku ,gdzie prześladują mocno zawiani mieszkańcy miasta, którzy też korzystają z laweczek na placu zabaw. Zasmiecony teren nie osłonięty od strony jezdni, nie jest w moim mniemaniu zachętą do przeprowadzania tam dzieci. Chodzę często wieczorem na spacer i zastanawiam się czy to plac zabaw dla dzieci, czy kolejne miejsce dla spotkań towarzyskich? Widząc jak załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na tymże placu konsumenci mocnych trunków ,nie pozwolilabym moim dzieciom na zabawy w tym miejscu. Może jednak udałoby się znaleźć teren bardziej intymny dla naszych milusińskich, gdzie byłoby przede wszystkim czysto przyjaźnie, bezpiecznie i miło spędzić czas z dzieckiem . Uważam, że należy zastanowić się nad moją i innych rodziców, sugestią, na ten temat i pomyśleć, o miejscu do zabawy, z prawdziwego zdarzenia, które będzie przyciągać, a nie wręcz odstraszać. Pozdrawiam serdecznie .
(Katrzyna, 5.02.2015r)
 

Odpowiedź :
Szanowna Pani Katarzyno,
W Serocku znajduje się kilka placów zabaw poza tym przy ul. Pułtuskiej, są one  na osiedlu „Nowy Świat” czy przy plaży miejskiej. Zachęcam do korzystania z ww. wyremontowanych, bezpiecznych i spełniających wszystkie wymagania placów zabaw. Plac zabaw znajdujący się przy ul. Pułtuskiej jest bardzo często i chętnie odwiedzany przez rodziców z dziećmi. Pracownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku dokładają wszelkich starań aby ww. plac zabaw był bezpieczny i czysty. Straż Miejska w Serocku zobowiązała się do częstszych patroli w tej okolicy.

Pytanie :
Czy przewiduje się zniwelowanie kolein na ul. Piaskowej w m. Nowa Wieś?
Droga ta od lat nie była remontowana w związku z tym powstały głębokie koleiny powodujące uszkodzenia samochodu podczas dojazdu właścicieli do swoich nieruchomości.
Pozdrawiam
Suchocki
(Andrzej, 6.02.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
Ulica Piaskowa w Nowej Wsi, a dokładnie jej odcinek od drogi krajowej nr 62 w kierunku południowym stanowi polną gruntową drogę. Przy drodze tej zlokalizowanych jest kilka nieruchomości, z których większość to domki letniskowe użytkowane w sezonie wiosenno-letnim. W chwili obecnej stan nawierzchni drogi umożliwia przejazd na całej jej długości.
Prace związane z naprawą dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Serock planowane są na wiosnę 2015 r. Jeżeli w tym okresie na w/w drodze wystąpią problemy z przejezdnością lub złym stanem technicznym będą dokonywane stosowne naprawy.
 

Pytanie :

Witam Panie Burmistrzu,
Mam pytanie odnośnie budowy kanalizacji w miejscowościach Dosin Skubianka Jachranka w odpowiedzi na pytanie pani Izabeli że jest to duża inwestycja. Czy może Pan zdradzić parę szczegółów jakie ulice w tych miejscowościach brane są pod uwagę. Czy podłączone będą posesje w miejscowości Jachranka ul.Zegrzyńska.Jaki jest stan zaawansowania prac związanych z budową kanalizacji w w/w miejscowościach pozdrawiam Rafał.
(7.02.2015r.)

Odpowiedź :

Panie Rafale w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że gmina ogłosiła przetarg na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący miejscowości Dosin, Skubianka i Jachranka w rejonie ulic Letniej, Jesiennej, Borowej, Wspólnej, drogi gminnej nr 180425W, Jasnej, Ustronnej, Zachodniej, Kuny Leśnej, Szczęśliwej, Dosińskiej, Zegrzyńskiej, Maciejki, Zielone Wzgórze, Perłowej, Sportowej, Turkusowej, Nasturcji, Pięknej, Brzozowej i Przygody. Odnośnie ulicy Zegrzyńskiej to zakres wskazany do projektu obejmuje północną stronę ulicy Zegrzyńskiej na odcinku od ulicy Przygody do ulicy Wspólnej.  W kwestii zaawansowania prac to jesteśmy obecnie na etapie przeprowadzania przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej.  Dodatkowe informacje może Pan uzyskać w  Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji w tut. Urzędzie w pokoju nr 60 oraz pod numer telefonu (22) 782 – 88 -18 w godzinach pracy Urzędu.

Pytanie:
Chciałam zapytać czemu strona internetowa przedszkola w Zegrzu przestała działać?
(Monika, 08.02.2015)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Moniko, z informacji uzyskanych od dyrektora placówki, Samorządowe Przedszkole w Zegrzu będzie miało nową stronę internetową.

Zaprojektowanie witryny zlecono profesjonalnej firmie, która obecnie przygotowuje nową szatę graficzną. Prace powinny zostać ukończone do 20 lutego 2015r.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość, nowy adres strony zostanie podany na stronie internetowej gminy Serock.

 

 

Pytanie:
Pisze do burmistrza w imieniu matek i ludzi zamieszkałych we wsi Bolesławowo chciała bym się dowiedzieć czy jest prawdą że na terenie naszej wsi ma powstać boisko do siatkówki i altanka . Dla kogo ma to powstać to boisko ? Bo raczej w naszej wsi młodzieży jako takiej nie ma, natomiast są małe dzieci z którymi nie ma gdzie wyjść na spacer żeby mogły się integrować z innymi dziećmi czy zamiast tego boiska nie morze powstać plac zabaw dla tych małych dzieciaków . Wieś coraz bardziej się rozbudowuje i coraz więcej się rodzi dzieci czy naprawdę potrzebne jest boisko na którym będą się zbierać ludzie i pic alkohol czy o to tu w tym wszystkim chodzi ? Bardzo będę wdz ięczna jeśli ktoś to przeczyta i odpowie na moje pytanie.
(Iwona, 22.01.2015)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Iwono,
podejmowanie decyzji co do planów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań istotnych dla mieszkańców danej miejscowości odbywa się zawsze przy udziale ich przedstawicieli - radnych czy sołtysów. Gmina nigdy nie narzuca zakresu takich inwestycji, wprost przeciwnie wspiera przy wyborze ich rodzajów. Decydujący głos mają jednak zawsze przedstawiciele lokalnych społeczności. Skoro zatem mieszkańcy poprzez radę sołecką i podjęte ustalenia na zebraniu sołeckim wskażą większością głosów, iż chcą budowy boiska do siatkówki i altanki, to gmina nie będzie rościła sobie praw do zmiany tych decyzji. Obiekty rekreacyjne budowane są dla mieszkańców. Mają być użyteczne i spełniać ich oczekiwania. Zatem o ile pozwoli na to powierzchnia działki, na której takie urządzenia mają być umieszczone, to w mojej ocenie nic nie stoi na przeszkodzie aby wybudować tam również plac zabaw dla dzieci najmłodszych. Praktykę taką stosujemy od lat, czego przykładem jest choćby wybudowany kompleks sportowo - rekreacyjny na plaży w Serocku czy w Nowej Wsi, czy zaprojektowane i przeznaczone do budowy na najbliższe lata kompleksy sportowo-rekreacyjne w Gąsiorowie i Woli Smolanej. Dzieci w każdym wieku znajdą tam coś dla siebie, a i dorośli również aktywnie mogą spędzić czas.
Powracając jednak do sedna Pani pytania, chcę poinformować, iż na dzień dzisiejszy brak jest planów inwestycyjnych budowy wspomnianych przez Panią obiektów w Bolesławowie. Zachęcam do kontaktu z Panem sołtysem i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. W mojej ocenie będzie on najbardziej kompetentną osobą do rozmowy o potrzebach mieszkańców wsi.  

 

Pytanie:
Witam serdecznie,
Panie Burmistrzu dwie sprawy:
Remont nawierzchni ul. Szaniawskiego w Jadwisinie, sprawa ciągnie się od początku budowy bloku komunalnego a ulica staje się powoli nieprzejezdna z zapadniętą połową jezdni po budowie kanalizacji tak że większość ruchu do Jadwisina odbywa się "po angielsku" lewą stroną jezdni. Czy jest szans na przeprowadzenie takiego remontu aby główna ulica Jadwisina była w przejezdna w pełni tego słowa znaczeniu?
Druga sprawa to budowa ścieżki rowerowej z Jadwisina do Zegrza, kiedy można spodziewać się budowy tej ścieżki?
(Marek, 22.01.2015)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku, odpowiedź na Pana zapytanie w kwestii remontu ul. Szaniawskiego została zawarta w odpowiedzi na pytanie Pana Andrzeja z dnia 15 stycznia 2015 r. Pozwolę sobie uzupełnić ją tylko o informację dotyczącą ścieżki rowerowej z Jadwisina do Zegrza. Otóż w roku ubiegłym dla tego zadania gmina przygotowała dokumentację projektową. Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy będzie przebiegał w sąsiedztwie drogi krajowej nr 61, po jej wschodniej stronie. Jesteśmy obecnie na etapie uzyskiwania wymaganych zezwoleń od organów architektoniczno-budowlanych (Wojewoda, Starosta). Budowa przedmiotowego ciągu przewidziana jest na rok bieżący.  

Pytanie:
Panie Burmistrzu
w Jadwisinie asfalt na ul. Szaniawskiego wygląda dramatycznie, a komfort jazdy jest żaden, same dziury, łaty i nierówności. Jest to przecież czołowa miejscowość o charakterze rekreacyjnym i droga prowadząca nad zalew.
W innych małych nawet nie turystycznych miejscowościach drogi są w bardzo dobrym stanie, w Jadwisinie dróg asfaltowych lub wyłożonych kostką praktycznie nie ma.
Ulica Szaniawskiego od lat wygląda fatalnie, a jest to główna ulica w Jadwisinie. Łatanie powoduje coraz większe dziury i nie stanowi skutecznego rozwiązania. Żywię nadzieję, że zajmie się Pan zmianą stanu tej drogi.
(Andrzej, 15.01.2015)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,
zapewniam Pana, że jest mi znany stan techniczny nawierzchni jezdni ulicy Szaniawskiego w Jadwisinie. Ubolewam z tego powodu. Mam jednak nadzieję, że niedługo ten stan się zmieni. Miejscowość Jadwisin jest jedną z kilku w gminie Serock z tzw. „historią”, która nie do końca miała pozytywny wpływ na jej rozwój jeśli chodzi o infrastrukturę techniczną. Mam tu na myśli głównie sieć wodociągową i kanalizacyjną. Do niedawna, zaopatrywaniem w wodę i odbiorem ścieków sanitarnych z terenu znacznej części wsi zajmowała się spółka prowadząca uprawę pól Instytutu Aklimatyzacji i Hodowli Roślin. Dzięki zrealizowanym przez gminę w roku ubiegłym inwestycjom wodno-kanalizacyjnym oraz zaplanowanym do realizacji na rok bieżący, w ulicy Szaniawskiego uzupełnione zostaną niezbędne brakujące media. To jest właśnie powód z jakiego do dnia dzisiejszego niewykonany został remont jezdni tej ulicy. Chyba zgodzi się Pan ze mną, że wykonanie remontu jezdni, bez wcześniejszego ułożenia w drodze brakującej infrastruktury, byłoby przejawem niegospodarności i wcześniej czy później doprowadziłoby do konieczności jej naruszenia. Gmina dokumentację kompleksowej przebudowy i budowy dróg gminnych w miejscowości Jadwisin – ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Konwaliowej. Po wybudowaniu brakującej infrastruktury (co nastąpi w roku bieżącym) i zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych przystąpimy do realizacji założeń projektu. Wstępne ustalenia wskazują, że rozpoczęcie inwestycji drogowej będzie możliwe w roku 2016. Do czasu wykonania nowej nawierzchni jezdni na ulicy Szaniawskiego w Jadwisinie przeprowadzane będą remonty cząstkowe w ramach bieżącego utrzymania.

 

Pytanie :
Witam serdecznie mam pytanie odnośnie odbioru odpadów z gminy Serock ,czy zawsze tak będzie że śmieci i odpady segregowane będą odbierane na drugi dzień ,a nie w dzień wywozu tak jak miało to miejsce wczoraj.Cała Borowa Góra,Dosin i część Stasiego Lasu została nie zrobiona część mieszkańców spowrotem pozabierała wystawione odpady do posesji,na ulicy Długiej 18b nie zostały jeszcze odebrane odpady segregowane i zwykłe poprzednia firma robiła to bardziej sumiennie i szybko strach pomyśleć co będzie jak sezon się rozpocznie.Drugie pytanie dlaczego odpady komunalne z gminy Serock trafiają do Makowa a nie według ustawy do Ripoku do Warszawy,bardzo dziękuje i serdecznie pozdrawiam
(Rafał, 23.01.2015)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Rafale
Od 1 stycznia 2015r. obsługą systemu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Serock zajmuje  się będzie firma:  BŁYSK – BIS Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta i Gminy w Serocku prowadzi Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73. Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do w/w jednostki. Zgłoszone uwagi i reklamacje są na bieżąco wyjaśniane. W przypadku nieodebrania odpadów w dniu określonym w harmonogramie przysługuje Państwu prawo zgłoszenia do ww. jednostki reklamacji, która zostanie przekazana do firmy odbierającej i zrealizowana w ciągu 24h. Sytuacja opisana przez Pana spowodowana była awarią samochodu obsługującego w przedmiotowym dniu miejscowości Borowa Góra, Dosin, Stasi Las. Jednocześnie informujemy, że odpady nieodebrane w dniu 22.01.2015r. zostały zabrane dnia następnego a także zrealizowane w ramach reklamacji zgłoszonych od mieszkańców. W kwestii Pańskiego drugiego pytania prowadzone jest postepowanie wyjaśniające.
 

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu, moje pytanie dotyczy sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Ludwinowo Zegrzyńskie. Sąsiednia wieś - Borowa Góra zlokalizowana przy tej samej głównej ulicy została już podłączona. Kiedy mieszkańcu Ludwinowa Zegrzyńskiego mogą liczyć na takie udogodnienie?
Pozdrawiam serdecznie
(Izabela, 16.01.2015)

Odpowiedź :
Pani Izabelo, w budżecie gminy na 2015 rok nie mamy przewidzianej budowy sieci kanalizacji w Ludwinowie Zegrzyńskim. W chwili obecnej gmina musi wywiązać się z zobowiązań  wynikających z wcześniej zawartych umów m.in. dotyczącej budowy sieci kanalizacji Borowa Góra – Stasi Las, której koszty budowy to ok. 5 mln zł. Ponadto w 2015 roku gmina planuje zlecić bardzo duży projekt sieci kanalizacji sanitarnej obejmujący ok. 12 km sieci grawitacyjnej i cztery  przepompownie ścieków na terenie miejscowości Dosin, Skubianka i Jachranka. Termin podłączenia Ludwinowa Zegrzyńskiego do systemu kanalizacji głównie uzależniony jest od decyzji Rady Miejskiej w Serocku o uwzględnieniu przedmiotowej inwestycji w budżecie gminy. Dlatego w miesiącu wrześniu br. warto złożyć wniosek do budżetu, co zwiększa szanse na ujęcie ww inwestycji  w budżecie gminy na kolejne lata.

Pytanie :

Szanowny Panie Burmistrzu
Poleca Panu lekturę gazety powiatowej, tam jest ile będzie zainwestowane szkoły w Wieliszewie, moim zdaniem nasz gmina jest bogatsza i interesuje mnie ile nasza gmina przeznacza na szkoły.Wczoraj byłam na zebraniu i przeraziło mnie ze ma do szkoły na następny rok dojść dodatkowo jeszcze 5 klas. Moje pytanie jest gdzie chce Pan upchnąć te dzieci w tak małej szkole. Proszę pomyśleć o poprawie warunków w szkole.
szkoła jest stara, zniszczona duszna i ciasna, dzieci nie mają przestrzeni, dzieci przybywa a szkoła taka sama mała, szkoda że nie jest z gumy PRAWDA?
Pozdrawiam i proszę o zdrowy rozsądek. Dzieci nasza, moja i Pana przyszłość, szanujmy je i warunki w jakich mają się uczyć polepszajmy. Pan ma bardzo piękny gabinet, starego budynku dawnej gminy już nie ma a dzieci mają ciasne duszne klasy i ten sam stary budynek do którego kiedyś chodziła jego babka i matka.
(Stanisława, 16.01.2015)

Odpowiedź :

Szanowna Pani Stanisławo,
z uwagą przeczytałem Pani pismo i uprzejmie informuję, iż corocznie Gmina Serock przeznacza duże środki finansowe na prowadzenie szkół i przedszkoli, obejmujące również remonty i modernizację placówek oświatowych. W tym roku budżet zaplanowany na oświatę wynosi około 17 mln złotych.
Zdaję sobie sprawę, że przejściowo sytuacja lokalowa w niektórych szkołach będzie trudniejsza, z uwagi na wdrożenie reformy oświatowej polegającej na obniżeniu wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.
W tym roku szkolnym naukę w klasach pierwszych rozpoczęło półtora rocznika dzieci, a następne półtora przygotowuje się do rozpoczęcia nauki w szkole od 1.09.2015r.       
Ta sytuacja sprawiła, iż w tym roku szkolnym 3 oddziały przedszkolne - „zerówkowe” zostały zorganizowane także w szkole podstawowej. Od września 2015 roku sytuacja ulegnie zmianie, bo naukę w klasie pierwszej rozpocznie 1,5 rocznika dzieci, ale w oddziałach przedszkolnych zerowych zostanie tylko jeden rocznik, i nie będzie konieczności organizowania tylu oddziałów przedszkolnych w szkołach.
Na przestrzeni najbliższych lat sytuacja w szkołach będzie się zmieniać, z uwagi na sytuację demograficzną. W gminie Serock i w Serocku widać wyraźny spadek liczby dzieci   w poszczególnych rocznikach.
Niemniej podzielam Pani uwagi, że w szkole jest mało przestrzeni i organizując pracę szkół oraz przedszkola od września 2015 r., przeanalizujemy wszystkie możliwe rozwiązania poprawiające warunki pracy szkół.

Pytanie :

Witam.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie numerów kontaktowych do radnych i sołtysów na stronie gminy. Ma to na celu ułatwienie kontaktów z nimi w sprawach dotyczących wsi i spraw związanych różnymi losowymi sytuacjami. A poza tym ten kontakt do nich powinien być jawny bo są przedstawicielami wybranymi przez ludzi po to aby ich reprezentować w gminie a także im służyć. Ludzie powinni mieć ułatwiony z nimi kontakt. A także nawiązując do pytania pana Rafała (05.01.2015) o oświetlenie krzyżówki w stronę Dębego czy otrzymali państwo jakąś odpowiedź od GDDKiA?
pozdrawiam Piotr
(16.01.2015)

Odpowiedź :

Szanowny Panie Piotrze,
w odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Serock  numerów telefonów do radnych i sołtysów, informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdują się numery kontaktowe do przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy- TUTAJ. Kwestia dotycząca umieszczenia na stronie internetowej numerów kontaktowych do radnych Rady Miejskiej zostanie podniesiona na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 2 lutego 2015r.
Odnośnie oświetlenia na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 61 w rejonie skrzyżowania  w kierunku Jachranki i Dębego, pragnę poinformować, że do tej pory gmina Serock nie otrzymała od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odpowiedzi w tym zakresie.

Pytanie :

Witam Panie Burmistrzu!
Od pewnego czasu w Serocku mamy piękną uliczkę z jeszcze piękniejszymi domkami i jeszcze piękniejszymi mieszkańcami - ul. Orla. Proszę powiedzieć nam kiedy możemy spodziewać się tabliczki z nazwą ulicy przy wjeździe z ul. Warszawskiej? Było by to spore ułatwienie dla nas mieszkańców ul. Orlej, jak i naszych gości. Pozdrawiamy serdecznie.
(Karina, 8.01.2015)

Odpowiedź :

Szanowna Pani  Karino,
Wnioskowana przez Panią tabliczka z nazwą ulicy zostanie w najbliższym czasie ustawiona przy wjeździe z ul. Warszawskiej w ul. Orlą w Serocku.
Montaż oznakowania zostanie przeprowadzony przez pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

 

Pytanie :
Panie Burmistrzu kiedy realnie - fizycznie będzie kanalizacja w ul. Książęcej w Jadwisinie ?
Dziękuję za odpowiedź
(meggi@gmail.pl 15.01.2015)

Odpowiedź :
W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że gmina planuje w 2015 roku opracować projekt sieci kanalizacji w ulicy Książęcej w Jadwisinie. Natomiast budowa uzależniona będzie od pozyskania środków zewnętrznych. Będziemy wnioskować o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z Unii Europejskiej. Po przyznaniu dofinansowania niezwłocznie rozpoczniemy roboty budowlane.
 

Pytanie :
Witam Panie Burmistrzu i gratuluje ponownej wygranej w wyborach . Panie Burmistrzu kupiłem domek w Serocku na ulicy Słodkiej i mam pytania odnośnie ;
1.Kiedy można spodziewac się wykonania wodociągu i kanalizacji , ponieważ pozwolenie na budowę niebawem minie trzy lata .
2. Zauważyłem iż ulica Traugutta na odcinku od Polnej do Pogodnej jest strasznie zaniedbana bez oświetlenia ,nie utwardzona , moje pytanie to czy jest szansa na oświetlenie ulicy Słodkiej?ponieważ powstaje tam śliczne osiedle i z tego co wiem domy będą zamieszkane w 2015r.
3.Ostatnia prośba proszę o wyrównanie ulicy Słodkiej ponieważ na odcinku do stu metrów od Traugutta jest ok. , ale dalej tragicznie niestety muszę samochód zostwiac na drodze żeby dostac się do posesji . Proszę Panie Burmistrzu potraktowanie moich pytań i próśb bardzo poważnie pozdrawiam Mariusz

Odpowiedź :
Szanowny Panie Mariuszu,
budowa sieci wodociągowej w ulicy Słodkiej w Serocku została ujęta do realizacji w budżecie na rok bieżący. Wykonanie kanalizacji, najprawdopodobniej nie będzie jednak możliwe w tym roku - głównie z przyczyn finansowych. Chcę aby Pan wiedział, że podobnych oczekiwań wobec gminy i zgłaszanych przez mieszkańców wniosków jest wiele. Gmina nie jest w stanie w perspektywie dwóch czy trzech lat  ich wszystkich zrealizować. Musimy dokonywać wyborów i są to często trudne wybory. Rozumiem Pana, że jako nowy mieszkaniec gminy chciałby Pan aby droga dojazdowa do Pana posesji została jak najszybciej utwardzona i oświetlona. Chcę jednak aby miał Pan świadomość, że na wszystko przyjdzie czas. Na terenie miasta jest jeszcze wiele ulic nieoświetlonych, przy których pierwsze zabudowania powstały kilka a nawet kilkanaście lat temu. Mieszkańcy tych ulic również czekają „w kolejce” na budowę oświetlenia. Nie wspomnę o terenach wiejskich, gdzie potrzeby w zakresie  budowy oświetlenia, mając na uwadze rozproszenie zabudowy mieszkaniowej, są chyba jeszcze większe. Jeśli chodzi natomiast o kwestię dotyczącą drogi, to należy zaznaczyć, że zanim rozpoczęte zostały budowy domów, teren ten stanowił grunt rolny, w dodatku od dawna nieuprawiany. Mowa zatem raczej o pasie gruntu przeznaczonym na drogę niż o drodze. Równanie w tym przypadku nie przyniesie pożądanych efektów - konieczne jest wykonanie wzmocnienia nawierzchni. Nie chcę w chwili obecnej przesądzać jednak o zakresie i zasadności koniecznych do wykonania prac. Zapewniam jednak Pana, że w przypadku gdy do budowanych przy ulicy Słodkiej domów wprowadzą się pierwsi mieszkańcy, z racji tego, że gmina jest właścicielem przedmiotowej ulicy, podejmiemy działania aby udrożnić dojazd do tych posesji.

 

Pytanie :
Witam panie burmistrzu
mam prośbę do pana w imieniu swoim i kierowców jeżdżących w kierunku Dębego chodzi o oświetlenie skrzyżowania w Zegrzu kierunek Dębe wieczorem naprawdę ciężko jest trafić w odpowiedni wjazd. Ja wiem że jest to droga krajowa ale w miejscowościach Zegrze ,Borowa Góra ,Jadwisin,Serock świeci się po kilka lamp
pozdrawiam mieszkaniec Jachranki
(Rafał, 5.01.2015)
 

Odpowiedź :
Szanowny Panie Rafale,
wyłączenie oświetlenia na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 61 w rejonie skrzyżowania w kierunku Jachranki jest wynikiem braku porozumienia, w świetle obowiązujących przepisów w kwestii finansowania oświetlenia, pomiędzy gminami a GDDKiA. Gmina już dawno, bo na początku 2012 roku, zgłosiła gotowość do przejęcia finansowania oświetlenia tego miejsca. Wówczas też ustalone zostały warunki na jakich ma się to odbyć. Kwestia dotycząca przywrócenia oświetlenia w w/w miejscu, uzależniona jest w chwili obecnej tylko i wyłącznie od działań GDDKiA oraz PGE Dystrybucja S.A. W połowie grudnia zeszłego roku, zwróciliśmy się z pismem do GDDKiA z prośbą o udzielenie informacji o zaawansowaniu prac związanych z przebudową instalacji oświetlenia oraz wskazanie przybliżonego terminu w jakim oświetlenie drogowe zostanie włączone.

Pytanie :
Panie Burmistrzu,
Na początku zimy pragnę serdecznie podziękować Panu za odśnieżanie chodnika przy ul. Nasielskiej, szczególnie na odcinku za wiaduktem w kierunku lasu.
Jak to się dzieje w Gminie Serock, że przy ul. Błękitnej i ul. Słonecznej Polany zrealizowano inwestycję w wyniku której zapewniono możliwość skorzystania z gazu sieciowego, skoro przy tych ulicach jeszcze nikt nie mieszka. W ogóle nie zauważono, że dwieście metrów obok jest ul. Nasielska i wielu jej adresatów (podatników Serocka)bez gazu sieciowego. Proszę o wykazanie z jakiej inicjatywy stało się właśnie tak, a także czy gmina partycypowała w tej inwestycji (jeśli tak to w jakim zakresie - planistycznym, projektowym, finansowym i opisać to)?
Jestem dobrej myśli, że Nasze głosy pozostawione w urnach wyborczych, po raz kolejny znajdą swój oddźwięk we właściwym gospodarowaniu gminą.

Pozdrawiam serdecznie.
(Józef, 30.12.2014)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Józefie,
jak informowałem w odpowiedzi na zapytanie Pana Roberta z dnia 23 listopada 2014 r. inwestorem budowy sieci gazowej w rejonie ulic Błękitna, Słoneczna Polana i Bajkowa w Serocku była Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Gmina nie partycypowała w żaden sposób w kosztach realizacji tej inwestycji. Budowa gazociągu została zrealizowana dzięki indywidualnym wnioskom właścicieli działek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, składanym do PSG. Możliwość a przede wszystkim opłacalność gazyfikacji konkretnego terenu jest rozpatrywana przez PSG właśnie w oparciu o przedmiotowe wnioski. Brak tych wniosków oznacza dla PSG, że mieszkańcy nie są zainteresowani przyłączeniem do sieci gazowej. Zachęcam zatem wszystkich tych, którzy chcieliby korzystać z gazu ziemnego, do składania do PSG stosownych wniosków.

Pytanie :
Witam.
Chciałabym dowiedzieć się kiedy przewidziany jest remont łazienek w szkole podstawowej w Serocku? Dobrze byłoby, aby wówczas zamontowane zostały pojemniki na papier toaletowy - może wówczas skończyłby się problem z notorycznym jego brakiem. Kiedy można spodziewać się takich zmian na lepsze? Pozdrawiam i proszę o konkretną odpowiedź.
(Helena, 5.01.2015r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Heleno uprzejmie informuję, że w budżecie Szkoły Podstawowej w Serocku na 2015 rok zaplanowano środki na bieżące remonty w wysokości około 100 tyś. złotych. W ramach tych środków planowany jest częściowy remont łazienek, który będzie realizowany w okresie wakacyjnym.   
Ponadto zobowiązałem dyrektora szkoły do dozoru i monitoringu pomieszczeń sanitarnych dla uczniów.

 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.

Ponawiam pytanie o ulicę Popowską w Kani Nowej i Polskiej. Stan nawierzchni jest opłakany! Stwierdza Pan, że jest inaczej, że stan jest dobry, i ulica jest monitorowania pod tym kątem. Codziennie straż gminna jeździ i nie daje Państwu informacji co się dzieje? Dziury na 20 /30 cm, idzie zima warunki atmosferyczne zniszczą ja do końca, uważam że trzeba się tym zająć.
A może po prostu, "Miejscowości za wodą" są zapomniane?
Proszę Pamiętać że my też podatki odprowadzamy.
Pozdrawiam
(Maciej, 12.12.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Macieju,
Nawierzchnia ulicy Popowskiej w Kani Nowej/Kani Polskiej  została doraźnie uzupełniona destruktem asfaltowym. Prace naprawcze wykonane zostały przez pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku i będą przeprowadzane w przypadku pogorszenia się nawierzchni drogi.
Gruntowny remont nawierzchni planowany jest na wiosnę 2015 r.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Jestem Matką dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Codziennie, gdy zaprowadzam bądź odbieram dziecko ze szkoły jestem świadkiem deprawujących sytuacji mających miejsce na przystanku, który stoi przed OSP, sklepem i szkołą.
Nie wiem czy jest to przystanek, bo nigdy nie widziałam aby zatrzymywał się tam jakiś autobus czy inny środek transportu osób. Widziałam natomiast wielokrotnie młodych ludzi, którzy palą tam papierosy, obsikują ściany, plują i przeklinają, jakby za osłoną tego murka byli nietykalni. Jestem tym bardzo zniesmaczona i niestety nie mam możliwości przeprowadzenie dziecka inną drogą, aby nie widzieć i nie słyszeć tego, co się tam dzieje. Słowa niestety nie działają na tych młodych obywateli i wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem jest zlikwidowanie tego miejsca. Jak już wspomniałam nigdy nie widziałam tam żadnej dorosłej osoby czekającej na transport. Ten wymurowany "przystanek" jest tam chyba bezużyteczny. W tym miejscu praktyczniejszy byłby parking, chociaż na kilka miejsc postojowych, bo dowożąc dziecko do Szkoły w Woli Kiełpińskiej kompletnie nie ma gdzie zaparkować samochodu. W godzinach porannych można to zrobić pod sklepem, al e bywały przypadki, ze sklep się zamykał a razem z nim zaparkowane samochody.
Z poważaniem
(Monika, 09.12.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani  Moniko,
zgodnie z Pani sugestiami, jak również z sugestiami mieszkańców, wyrażonymi na spotkaniu wiejskim, przystanek zlokalizowany w okolicy OSP Wola Kiełpińska zostanie rozebrany.
Prace zostaną przeprowadzone w I kwartale 2015 roku.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, na październikowym wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej radni poparli wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2015 r. środków potrzebnych na realizację połączenia komunikacyjnego łączącego gminę z Warszawą. W mojej opinii środki przewidziane przez Pana w budżecie nie są wystarczające do zapewnienia oczekiwanej poprawy komunikacji z Warszawą. Jakimi przesłankami kierował Pan się przy podejmowaniu tej decyzji? Z kim decyzja była konsultowana? Proszę o dokładne informacje kiedy i z kim się prowadził Pan konsultacje w przedmiotowej sprawie.
(Pytanie kilku osób, 8-11.12.2014)
 
 
Odpowiedź
W związku z obawami dotyczącymi zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na rozszerzenie oraz rozwój połączeń Lokalnej Komunikacji Autobusowej pragnę poinformować, że zabezpieczone fundusze w 2015 roku, są kwotami wystarczającymi na pokrycie kosztów związanych z usprawnieniem połączeń komunikacyjnych gminy Serock z miastem stołecznym Warszawa.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu kiedy będzie ustawiona "zapora" na ul. Książęcej w Jadwisinie ?
(Joanna, 21.11.2014r.)

Odpowiedź :
Szanowna Pani Joanno,
mam świadomość, że rozwiązanie „wybrane” na zorganizowanym w ratuszu zebraniu, wydaje się być dla Państwa jedynym słusznym i skutecznym. Muszę jednak poinformować Panią, iż chęć wprowadzenia przez nas tak drastycznego rozwiązania spotkało się z brakiem akceptacji pozostałych mieszkańców Jadwisina. Podjęliśmy zatem decyzję o wprowadzeniu rozwiązań, które powinny spowodować ograniczenie prędkości ruchu pojazdów oraz częściowo zmniejszyć natężenie ruchu. Rozwiązania te wprowadzone zostaną wiosną przyszłego roku, po wcześniejszym przygotowaniu stosowanej dokumentacji.

Pytanie:
Dzień dobry.
Moje pytanie dotyczy miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie, czy jest planowana budowa placu zabaw dla dzieci w naszej miejscowości?
Pozdrawiam
(Magda, 2.12.2014r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Magdo,
w perspektywie najbliższych lat gmina nie zaplanowała realizacji inwestycji związanej z budową placu zabaw w Ludwinowie Zegrzyńskim. Powodem powyższego jest brak w tej miejscowości gruntów będących własnością gminy, na których można by zlokalizować plac zabaw jak również rozproszona zabudowa mieszkaniowa, co dodatkowo wpływa na niekorzyść przy lokalizacji tego typu miejsc. Pozostając przy poruszonej przez Panią kwestii, myślę że ewentualną budowę placu zabaw dla Państwa wsi należałoby rozpatrywać w powiązaniu z potrzebami w tym zakresie sąsiednich wsi tj. Stasi Las czy Karolino. Budowa bowiem osobnych placów zabaw dla każdej z tej wsi wydaje się być niezasadna.

Pytanie:
Panie Burmistrzu na wstępie gratuluję wygranej w wyborach i jako mieszkanka naszego miasteczka , oczekuję, że zawsze będziemy mogli liczyć na Pana pomoc. Właśnie chciałabym aby pomyślał Pan nad rozwiązaniem parkowania samochodów w czasie okresu letniego, na ul.Retmanskiej. Otóż, odkąd plaża miejska została odrestaurowana nasza ulica została zalana masą aut. Bardzo to utrudnia nam życie, bo praktycznie nie da się tą ulicą przejść. Różni ludzie stawiają nam samochody pod praktycznie naszymi oknami. Krzyki, draznienie psów, głośna muzyka, wulgaryzmy, smród oparów samochodowych. To tylko kilka przykładów, a przecież my też byśmy chcieli odpoczywać i cieszy ć się wypoczynkiem letnim
.Jeszcze do lata daleko,ale może zastanowi się Pan , jak ten problem rozwiązać zanim znów nadejdą kolejne wakacje.Pozdrawiam.
(Katarzyna, 4.12.2014r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Katarzyno,
jak zapewne Pani obserwuje, w obrębie plaży miejskiej mamy do czynienia z „problemem” braku miejsc parkingowych. Wynika on oczywiście z ich niedostatecznej ilości. Zadajemy sobie jednak pytanie, na ile miejsc gmina musiałaby wybudować parking aby te potrzeby były zaspokojone?  Zawsze, w miejscach gdzie spodziewamy się  dużej liczby użytkowników, pojawia się ten problem. Każdy chce dotrzeć samochodem na miejsce. Może to zabrzmi śmiesznie, ale niektórzy turyści omalże nie próbują wjechać samochodem na plażę. Tymczasem cały rynek i okoliczne parkingi, również te na ul. Pułtuskiej stoją puste. Wiem, że nie jesteśmy w stanie zmienić tych zachowań. Wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ulicy Retmańskiej też nie rozwiąże tego problemu, a może jedynie przysporzyć innych. Mam świadomość, iż sąsiedztwo takich miejsc jak plaża, ma swoje zalety, ale ma też i wady. Jedną z nich jest niewątpliwie uciążliwość, o której Pani wspomina. Nie ma jednak skutecznych sposobów na pogodzenie tych dwóch spraw. Tam gdzie jest duże skupisko ludzi, atrakcje, bary, restauracje jest i hałas i zawsze dojdzie do sytuacji, w której potrzebna będzie interwencja służb porządkowych. Zapewniam Panią, iż przyjrzymy się tej sprawie w nadchodzącym sezonie letnim. Jeśli zajdzie taka potrzeba, związana z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu czy życia w wyniku utrudnień powodowanych przez parkujące pojazdy, podejmiemy stosowne decyzje w zakresie zmiany organizacji ruchu w tym miejscu.

Pytanie :
Panie Burmistrzu dziękuję za odpowiedź w sprawie ul. Książęcej w Jadwisinie (ograniczenie ruchu/prędkości jazdy).
Uzasadnienie, że inni mieszkańcy dowożący dzieci do szkoły ul. Książęcą bulwersują się zamknięciem ulicy jest chyba bardzo, bardzo, bardzo na wyrost.
Po pierwsze skąd inne osoby posiadają informacje na ten temat ?
Złożyli Panu jakieś pismo ? Problem był konsultowany tylko z mieszkańcami ulicy, a nie jako konsultacje społeczne ? Zawsze można rzucić takie niczym nie poparte stwierdzenie, prawda ?
Po drugie racje osób postronnych byłyby uzasadnione w przypadku, gdyby ulica Książęca była jedyną drogą do szkoły. Dobrze wiemy, że istnieje wspaniała, prawie niewykorzystywana ulica lokalna wzdłuż ekranów i właśnie ona jest idealna bo: asfaltowa,
oświetlona,
połączona z wiaduktem, wprost idealna jako dojazd do szkoły. Nie ma kurzu, można jechać szybko, tak jak to właśnie czynią codziennie osoby postronne jadąc Książęcą "olewając" znak ograniczenia prędkości.
Panie Burmistrzu proszę patrzeć na dobro mieszkańców ulicy i jednoczesne umożliwienie innym dojazdu do szkoły. Dlaczego opowiada się Pan za "niewidzialną grupą ludzi", którzy będę Panu dyktować którą z ulic będą sobie jeździć, a którą nie będą, bo taki mają kaprys.
Mógłby Pan traktować to jako argument, ale w sytuacji gdyby innej drogi nie było.
Proszę w trybie szybkim rozwiązać palący problem, mogą być szykany.
My jesteśmy za każdym skutecznym rozwiązaniem, co było widać na spotkaniu 16.10.14. Ważne jest żeby wreszcie przejść do czynu.

Poniżej Pana odpowiedź na poprzednie pytanie
(09.11.2014)

Szanowny Panie Arturze, wykonanie zapór w sposób uzgodniony na spotkaniu w dniu 16 października br. na chwilę obecną zostało wstrzymane. Powodem niniejszego są sygnały oraz uwagi dopływające do nas od pozostałych mieszkańców Jadwisina oraz osób, które zamieszkują w innych miejscowościach, a codziennie dowożą dzieci do szkoły. Osoby te są przeciwne wprowadzaniu tak „drastycznych” rozwiązań tj. zamykaniu ulicy dla ruchu kołowego. Rozważamy zatem zastosowanie innego przedstawionego na spotkaniu rozwiązania, a mianowicie punktowych zwężeń jezdni tzw. szykan. Decyzje, co do ostatecznej ich lokalizacji i kształtu podjęte zostaną w najbliższym czasie oczywiście w uzgodnieniu z mieszkańcami ulicy Książęcej. Wówczas przygotowany zostanie projekt organizacji ruchu, a następnie wdrożone zmiany.
(Artur, 2.12.2014r.)


Odpowiedź :
Szanowny Panie Arturze, w kwestii dotyczącej planowanych zmian w organizacji ruchu na ulicy Książęcej w Jadwisinie, udzieliłem odpowiedzi na pytanie Pani Joanny z dnia 21 listopada 2014 r.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu.
W kogo administracji znajduje się chodnik prowadzący wzdłuż ulicy Oficerskiej w Zegrzu i dalej przez lasek do Szkoły Podstawowej . Miejscami jest on pozapadany a w związku z brakiem oświetlenia staje się niebezpieczny do przejścia w okresie wieczornym. Często odbieramy dzieci ze szkoły po godzinie 16-tej i o tej porze idzie się już "na macanego" . Jeżeli komuś "noga się powinie" do kogo można złożyć skargę ?
(Andrzej, 2.12.2014r.)

Odpowiedź :
Szanowny Panie Andrzeju,
chodnik o którym Pan wspomina, położony jest na działkach, które Agencja Mienia Wojskowego sprzedała osobom prywatnym. Mam świadomość, iż jego stan techniczny jest niezadowalający i korzystanie z niego po zmroku wymaga zachowania ostrożności. Gmina, mimo iż nie budowała tego chodnika i nie jest właścicielem gruntów, po których przebiega, zajęła się jego utrzymaniem. Dołożę starań aby wiosną przyszłego roku, wykonać drobne naprawy jego nawierzchni. W grudniu br. naprawione zostało natomiast niedziałające od pewnego czasu oświetlenie. Również i ono wymaga przebudowy. Plany inwestycyjne właściciela działki, po której przebiega chodnik, zakładają wybudowanie w jego miejscu nowej drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem. Powstanie wówczas bezpieczne i dogodne dojście do szkoły.

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu. Moje pytanie dotyczy mozliwosci przesuniecia lub dodatkowego kursu komunikacji lokalnej w kierunku Debego okolo godziny 14.Poniewaz uczniowie z tego kierunku dojezdzajacy ze szkoly sredniej czesto koncza zajecia w tych godzinach a autobus maja dopiero o godzinie 15.30.
(Maria, 12.12.2014)


Odpowiedź:
Dziękujemy za zadanie pytania.

Szanowna Pani Mario
W odpowiedzi na Pani sugestie dotyczące uruchomienia dodatkowego kursu autobusu około godziny 14.00 informuję, że w dniu 9.12.2014 r. zostało ogłoszone zamówienie na Świadczenie usług w zakresie wykonywanie lokalnego transportu zbiorowego osób – komunikacji autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock na lata 2015 – 2016.
W SIWZ zostały wyszczególnione godziny kursowania autobusów, zmiany które wprowadziliśmy uwzględniają Pani prośbę. W nowym rozkładzie jazdy zamieszczone są między innymi takie godziny jak: 13.40, 14.30 oraz 15.30. W celu dokładnego zapoznania się z wprowadzonymi zmianami odsyłam na stronę www.serock.pl.

 

Pytanie:
Dzień dobry
Mam pytanie dotyczące zorganizowania dodatkowej komunikacji miejskiej ztm (lub inna) która umożliwi mieszkańcom dobry i tani (bilety miesięczne) dojazd do/z Warszawy.Czy w planach są jakieś inwestycje związane z takim projektem ponieważ w dni świąteczne oraz po świętach autobusy dalekobieżne szczególnie o 5, 6 rano nie zatrzymują się w Serocku z Warszawy nie chcą zabierać osób bo są przepełnione i jadą obwodnicą ).Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w listopadzie gdzie z trzech autobusów nie przyjechał żaden(ostrołęka przasnysz)i około 30 osób oczekiwało na przystanku na następny, który przyjechał 40 minut później po poprzednich.Autobusy są przepełnione, a nikt raczej nie ma ochoty o 5 rano stać w zatłoczonym autobusie.Bardzo proszę o jakieś konkretne informacje, czy w najbliższym czasie taki projekt zostanie przez Państwa omówiony.
dziękuję za odp
(Mariusz, 6.12.2014)

Odpowiedź:
Dziękujemy za zadanie pytania.

Szanowny Panie Mariuszu na dzień dzisiejszy nie planujemy podpisania umowy z ZTM.
W Mieście i Gminie Serock funkcjonuje Lokalna Komunikacja Autobusowa, która w znacznym stopniu zaspakaja potrzeby mieszkańców Naszej gminy.
Z uwagi na duże zainteresowanie komunikacją lokalną  planowane jest wprowadzenie zmian w obecnie funkcjonującym rozkładzie jazdy, rozszerzając o dodatkowe kursy zarówno w dzień powszedni jak i w soboty.

Pytanie:
Gratulacje Panie Burmistrzu!
Mieszkańcy po raz kolejny zaufali Panu. Bardzo się cieszę z tego powodu iż uważam że w Pana "rękach"jest dobre zarządzanie miastem i jego krajobrazem...Oby jak najwięcej takich sukcesów. Mieszkam w Serocku od wielu wielu lat lecz władzy straży miejskiej takiej jeszcze nie widziałam... Każdy ma ten temat różne poglądy ( ja same negatywne) Chciałabym się dowiedzieć czy takowa zmiana się szykuje? Kiedyś jakieś czyny rowerowe patrole..a teraz?
(Zofia, 28.11.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Zofio,
odpowiadając na Pani pytanie informuję, że Straż Miejska w Serocku stale poprawia swoją efektywność działania, strażnicy uczestniczą w szkoleniach doskonalenia zawodowego, są również inicjatorami cyklu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy skierowanych do mieszkańców gminy. Faktycznie funkcjonariusze mają na wyposażeniu, od około półtora roku, dwa rowery na których jeździli w okresie letnim w warunkach sprzyjających, również w ramach współpracy korzystali policjanci miejscowego komisariatu.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Na początku chciałam pogratulować Panu wygranej w wyborach,
Moje pytanie standardowo dotyczy szkoły, kiedy się w niej coś zmieni na lepsze, czy Pan jeśli chodzi do tej szkoły nie czuje tego smrodu , może warto zakupić nowe szmaty do podłogi by woźne nie ścierały podłogi starymi śmierdzącymi mopami. Kiedy w przebieralniach dzieci otrzymają nowe wieszaki, bo na Miłość Boską te ściany z powyłamywanymi wieszakami w tych przebieralniach, to nie tylko straszą ale są zagrożeniem dla dzieci, nie wspomnę o toaletach (głęboka komuna by się powiedziało - ale nie prawda to są czasy przed komuną, bo ja miałam czystą, pachnącą zadbaną szkołę, choć pochodzę naprawdę z bardzo małej miejscowości).
Nie otrzymałam tez odpowiedzi (ma Pan prawnika w urzędzie) kto odpowiada w szkole za skradzione dzieciom rzeczy.
Szkoła dzieci to przyszłość bardzo mi leżą na sercu i to właśnie będę monitorować. Wspomnę tylko ze jak rozmawiam z osobami które kończyły dawno temu szkołę w Serocku, to mówią mi że mają wrażenie ze tam się nic przez te lata nie zmieniło,
Pozdrawiam

(Agnieszka, 25.11.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agnieszko,
dziękuję Pani za gratulacje, i uprzejmie informuję, iż zgodnie z przepisami prawa oświatowego za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole odpowiada dyrektor. Z uwagi na fakt, że wszystkim nam zależy, aby dzieci  w szkole czuły się  dobrze, proszę aby pojawiające się w placówce problemy zgłaszać na bieżąco dyrekcji szkoły lub wychowawcy. Szkoły mają zapewnione środki finansowe na zakup artykułów czystościowych i gospodarczych oraz na bieżące remonty.
Dyrektorom szkół i placówek poleciłem rozwiązanie kwestii higienicznych oraz wyremontowanie lub wymianę wieszaków szkolnych. Toalety szkolne spełniają wymagania sanitarne, niemniej widzę potrzebę ujęcia tego zadania w planach remontowych gminy.
W kwestii kradzieży, które zdarzają się w szkołach, zgodnie z art.304 §1 kpk należy, o popełnionym przestępstwie  ściganym z urzędu, zawiadomić prokuraturę lub Policję.  
Jeśli posiada Pani konkretne informacje o zaistniałej kradzieży, to powinna pani przekazać te informacje właściwym organom ścigania.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, dzisiaj dostałam nową umowę od MPWiK dotyczącą odbioru ścieków. W pismie przewodnim jest informacja, że licznik zimnej wody należący do kzb nie jest podstawą do rozliczeń i że przechodzą na rozliczanie ryczałtowe. CZy nasz dostawcza wody czyli KZB zaspało i nie podpisało porozumienia z MPWIk. Gdzie racjonalne zużycie wody gdy rozliczenie scieków bedzie z ryczałyu a nie z licznika. Sprawa dodtyczy wszystkich mieszkańców Serocka. Proszę o szybką odpowiedz - umowy trzeba podpisac do 12.12.

(Ewa, 12 grudnia 2014r)
 

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo, jeśli Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. świadczy wyłącznie usługę odprowadzania ścieków oraz gdy brak jest urządzenia pomiarowego (przepływomierza zamontowanego na koszt mieszkańca i odczytywanego przez MPWiK) , ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody. Wtedy też zawierana jest „Umowa na odprowadzenie ścieków” tzw. umowa ryczałtowa.

Rozliczenie wówczas odbywa na podstawie § 16 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 127, poz. 886)  oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r., Nr 8 poz. 70)  przy uwzględnieniu informacji podanych przez mieszkańca.

Pani Ewo biorąc pod uwagę  powyższe ze względu iż MPWiK nie ma urządzenia pomiarowego ilości odprowadzonych ścieków, nie ma możliwości podpisania umowy na podstawie zużycia wody.
 

Szanowny Panie Burmistrzu,
Na wstępie szczere gratulacje z okazji wygranych wyborach 2014.Mam nadzieję, że przy takim doświadczeniu w kierowaniu gminą nabytym w kilku już kadencjach, nie zabraknie Panu pomysłów na dalszy rozwój gminy i Serocka.
Moje pytania:
1. Czy są plany włączenia ul. Nasielskiej -części ulicy za obwodnicą, do kanalizacji i podłączenia gazu miejskiego?
2. Czy są plany przedłużenia i podwyższenia ekranów dźwiękochłonnych obwodnicy Serocka? Nam tu pod lasem w związku z tym nie żyje się lekko.
(Robert, 23.11.2014)


Szanowny Panie Robercie,

W bieżącym roku Polska Spółka Gazownictwa zrealizowała inwestycję, dzięki której kompleks działek budowlanych przy ul. Błękitnej i ul. Słonecznej Polany uzyskał możliwość podłączenia do gazu ziemnego. Państwa zabudowania znajdują się w bliskiej odległości (ok. 200 m) od istniejącej już sieci i myślę, że PSG byłaby zainteresowana dalszą rozbudową sieci gazowej w celu zaopatrzenia w gaz Państwa nieruchomości. Warunkiem jest opłacalność inwestycji dla PSG. Radzę zatem działać zbiorowo,  namówić wszystkich zainteresowanych właścicieli domów i działek do podłączenia do sieci, zebrać wnioski o wydanie warunków przyłączania do sieci gazowej i złożyć je w tym samym czasie w PSG. Tylko przy dużym zainteresowaniu wśród mieszkańców inwestycja ma szansę na realizację.
Co się zaś tyczy kanalizacji sanitarnej, to muszę niestety Pana zmartwić. Gmina nie planuje w najbliższym czasie budowy sieci kanalizacji umożliwiającej odbiór ścieków z Państwa nieruchomości. W pierwszej kolejności należałoby jednak wykonać koncepcję skanalizowania terenów położonych za obwodnicą miasta. Pozwoliłoby to określić niezbędny zakres prac projektowych i budowlanych, a przede wszystkim planować w wieloletniej perspektywie finansowej. W najbliższych latach, w miarę powstawania nowej zabudowy i zapotrzebowania, podejmowane będą jedynie działania w celu budowy kanalizacji na terenach położonych przed obwodnicą.
Kwesta budowy przedłużenia  i podwyższenia ekranów akustycznych na obwodnicy miasta nie leży w gestii gminy. Nie znaczy to, że sprawa ta nie była przez nas kierowana do GDDKiA –zarządcy obwodnicy. Przedstawiona w styczniu bieżącego roku analiza porealizacyjna budowy obwodnicy, sporządzona przez wyspecjalizowaną firmę na zlecenie GDDKiA, wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w punktach pomiarowych zlokalizowanych w rejonie istniejących zabudowań (6 pkt. na całej trasie, jeden z nich w sąsiedztwie posesji ul. Podleśna 11), co skutkuje brakiem potrzeby wykonania dodatkowych zabezpieczeń czy modyfikacji tych istniejących.

 

Pytanie:
Pierwszego wrześniawysłałem maila do działu Drogownictwa w spraie niebezpiecznego wyjazdu z ulicy Swierkowej na ulicę Mazowiecką we wsi Łacha jak dotychczas cisza grobowa nawetr nie potwierdzili otrzymania pisma.
(Piotr, 24.11.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze,
ulica Mazowiecka przebiegająca przez miejscowość Łacha to droga powiatowa. Jej zarządcą jest Starostwo Powiatowe w Legionowie, do którego właściwości należy ustawianie oznakowania na tej konkretnej drodze. Informację taką otrzymał Pan podczas osobistej wizyty w tut. Urzędzie w Referacie odpowiadającym za zarządzanie drogami gminnymi. Niemniej jednak chcę Pana poinformować, że Pana wniosek o ustawienie stosownego oznakowania przekazany został do Starostwa z prośbą o jego uwzględnienie przy najbliższej zmianie lub aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu. Należy zatem oczekiwać na działania ze strony Starostwa. Zobowiązuję się natomiast, co jakiś czas,  monitować w tej sprawie.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, czy planowane jest poprawienie ul. Polnej w Borowej Górze, gdyż przy samym końcu (jak sad) jest tak wąsko, że nie mogę przejechać ciągnikiem!
(Andrzej, 20.11.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,
ulica Polna na wskazanym przez Pana odcinku jest zawężona przez rosnące drzewa i krzewy. Ewidencyjnie droga ta ma szerokość 5,0 m. Dołożymy starań aby wiosną 2015 roku, w ramach bieżącego utrzymania dróg, wykonać niezbędne prace, które pozwolą przywrócić pierwotną szerokość ulicy.

 

Witam Panie Burmistrzu!!! Moje pytanie brzmi następująco: Dlaczego w takiej Gminie jak Nasza, na takie Szkoły i Przedszkole nie ma wyspecjalizowanego gabinetu Dentystycznego dziecięcego!!!! no do czego jest to podobne!!! żebym płaciła 50 zł za wyjęcie!! jedynki u pięciolatka!! powtarzam za wyjęcie nie wyrwanie!!!Panie Burmistrzu będzie coś Pan działał w tym zakresie! Pozdrawiam

Serocczanka (04.11.2014)

Szanowna Pani, gmina jest zobowiązana do wykonywania zadań własnych, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym. Opieka stomatologiczna należy do zadań Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), który jest głównym publicznym płatnikiem za świadczenia stomatologiczne dla ogółu uprawnionych. Znając jednak problem i zdając sobie sprawę, iż z uwagi na sytuację finansową NFZ nie można liczyć na poprawę sytuacji,  Gmina zamierza przystąpić do opracowania programu profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci i młodzieży. Jeżeli inicjatywa i program uzyska wsparcie Rady Miejskiej to pierwsze działania powinny rozpocząć się w 2015r.    

 

Dzień Dobry.Mam pytanie odnośnie informacji na temat szkoleń z pierwszej pomocy która pojawiła się na stronie internetowej.Brałam u Państwa udział w poprzedniej edycji i bardzo mile je wspominam.Osoba prowadząca bardzo kompetentna a samo szkolenie odbyło się w miłej atmosferze.Czy jest możliwość uczestnictwa po raz kolejny?Na na jkich szczeblach będą te szkolenia?Czy prowadzi je ten sam Pan?Bardzo fajnie ze są organizowane takie inicjatywy.Idąc na to szkolenie myslałam ze bedzie nudno i sztywno a tu się okazało ze było super.Polece je znajomym.Czekam na odpowiedz.Pozdrawiam

Milena (5.11.2014)
 

Dziękuję za nadesłaną korespondencję. Obecnie Straż Miejska w Serocku rozpoczęła cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej serrock.pl i będą na bieżąco modyfikowane. Oczywiście może Pani uczestniczyć również w tych szkoleniach, jeżeli tematyka będzie Pani odpowiadać. Prowadzić je będą wyspecjalizowani ratownicy medyczni w formie zająć praktycznych i teoretycznych. W przyszłości tematyka szkoleń będzie ulegała zmianie, w zależności od zainteresowania uczestników oraz potrzeb. Zapraszam do uczestnictwa Panią i znajomych.

Witam Panie Burmistrzu. Bardzo proszę o informację w zakresie terminu odbióru odpadów biodegradowalnych, tematu poruszanego kilka razy w zeszłym roku. Początek października to chyba zdecydowanie za wcześnie na ostatni odbiór. Zarówno w 2013 i jak i 2014r znakomitą większość tych odpadów (liści) wywiozłem samodzielnie do PSZOKu (ok 40 worków), ponieważ w październiku nie miałem co wystawić. Proponuję rozważyć zmianę terminu na np. pierwszą połowę listopada. Myślę, że wielu zainteresowanych mieszkańców poprze moją prośbę.
Inną sprawą jest niewystarczająca czestotliwość wywożenia, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że jej zwiększenie podwyższa bezpośrednio koszty. Na odbiór większości skoszonej trawy nie ma więc szans, ale to akurat można w wielu przypadkach prosto sobie rozwiązać poprzez instalację niewielkiego pojemnika kompostowego, który akurat u mnie sprawdza się bardzo dobrze)
Z poważaniem,

Dariusz (18.11.2014)

Szanowny Panie Darku, odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców gminy od przyszłego roku, odbiór odpadów biodegradowalnych będzie realizowany dodatkowo również w listopadzie. Tym samym odpady biodegradowalne odbierane będą od 2015 roku pięć razy w ciągu roku. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że zaproponowana przez gminę częstotliwość, może nie jest w pełni wystarczająca, jednakże jak Pan słusznie zauważył, dalsze zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych, niosłoby za sobą konieczność podniesienia opłaty za odbiór odpadów. Ponadto, o czym również Pan wspomina odpady biodegradowalne w postaci skoszonej trawy, można z powodzeniem kompostować w przydomowych kompostownikach, a to nie tylko ekologiczna, ale zarazem najtańsza metoda zagospodarowania tego rodzaju odpadów.

 

 

Witam, panie burmistrzu, jestem mieszkańcem Serocka ul Nodzykowskiego.
Kiedy jest przewidywana budowa kanalizacji sanitarnej w tym rejonie? Z tego co wiem istnieje już projekt na ta inwestycję. Pozdrawiam

Daniel (18.11.2014)
 

Panie Danielu na zlecenie gminy w 2013 roku został opracowany projekt sieci kanalizacji sanitarnej w obejmujący ulice Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Pułtuską, Sadową, Zieloną, Milewskiego oraz Oleńki w Serocku. W maju 2014 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.  W chwili obecnej jesteśmy w trakcie oceny formalnej i merytorycznej  II stopnia. W przypadku otrzymania dofinansowania prace te zostałby wykonane w 2015 roku, natomiast jeśli gmina będzie je zrealizować ze środków własnych to zgodnie z planem inwestycyjnym realizacja przewidziana jest do 2017 roku. 

Panie Burmistrzu na spotkaniu w sprawie ul. Książęcej Jadwisin, uzgodniliśmy większością głosów, że zamykamy z 1 strony Ulicę. Od 16 października minęło sporo czasu, a nic się nie wydarzyło, problem jest, a Gmina milczy. Proszę ustawić zaporę tak jak zostało uzgodnione. Rozumiem, że ma Pan wybory, ale poza tym można jeszcze działać. Z poważeniem, zaniepokojony.

Artur (09.11.2014)

Szanowny Panie Arturze, wykonanie zapór w sposób uzgodniony na spotkaniu w dniu 16 października br. na chwilę obecną zostało wstrzymane. Powodem niniejszego są sygnały oraz uwagi dopływające do nas od pozostałych mieszkańców Jadwisina oraz osób, które zamieszkują w innych miejscowościach, a codziennie dowożą dzieci do szkoły. Osoby te są przeciwne wprowadzaniu tak „drastycznych” rozwiązań tj. zamykaniu ulicy dla ruchu kołowego. Rozważamy zatem zastosowanie innego przedstawionego na spotkaniu rozwiązania, a mianowicie punktowych zwężeń jezdni tzw. szykan. Decyzje, co do ostatecznej ich lokalizacji i kształtu podjęte zostaną w najbliższym czasie oczywiście w uzgodnieniu z mieszkańcami ulicy Książęcej. Wówczas przygotowany zostanie projekt organizacji ruchu, a następnie wdrożone zmiany.

 

 

 

CZY W PROJEKTOWANYM CENTRUM REKREACYJNYM PLANOWANE JEST ZBUDOWANIE KOMERCYJNEJ STRZELNICY SPORTOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW CYWILNYCH Z SEROCKA I REGIONU?

Fred (15.11.2014)

Szanowny Panie, na terenie projektowanego Centrum Rekreacyjnego w Serocku planowane jest zaprojektowanie i wybudowanie strzelnicy sportowej. Na dzień dzisiejszy trudno jest jednak wskazywać czy będzie to strzelnica prowadzona przez OSiR czy przez firmę prywatną. Na pewno będzie miała charakter ogólnodostępny.

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu; Od 2002 roku głosuje na Pana, wcześniej nie mogłem. 16.11.2014 też będę głosował na Pana. Urodziłem się w Serocku i tu Mieszkam i nie wyobrażam sobie fajniejszego miejsca. I mam tylko jedną pytanie, na krótkim odcinku ulicy Retmańskiej nie ma asfaltu, kiedy tam się pojawi ?
Plaża jest najczęściej odwiedzana przez turystów, w sezonie ruch na tej drodze jest całkiem spory, kiepską wizytówką miasta jest ten odcinek... Pozdrawiam Serdecznie Rodowity Mieszkaniec Serocka

Marcin (13.11.2014)

Szanowny Panie Marcinie, zdaję sobie sprawę, że odcinek ulicy Retmańskiej z jezdnią o nawierzchni z trylinki betonowej wymaga remontu. Z różnych przyczyn inwestycja ta jest jednak odkładana w czasie. Przygotowywana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada przeznaczenie terenów pomiędzy ul. Retmańską a plażą pod usługi. Nowe przeznaczenie jest wynikiem składanych wniosków przez właścicieli tych gruntów. Przewidujemy, że w krótkim czasie po dokonaniu zmiany planu, potencjalni inwestorzy przystąpią do realizacji swoich inwestycji np. w zakresie budowy obiektów gastronomicznych. Wiązało się to będzie z koniecznością wykonania przez nich niezbędnych przyłączy np. wodociągowych i kanalizacyjnych do sieci ułożonych w jezdni. Chcemy uniknąć sytuacji, w której nowo wybudowana jezdnia będzie musiała zostać naruszona podczas budowy ww. urządzeń. Do czasu zagospodarowania (zabudowy) wskazanych terenów inwestycja w zakresie remontu jezdni ul. Retmańskiej nie będzie realizowana. 

   

Dzień Dobry, chciałem zapytać, jakie są plany dotyczące oświetlenia ulicy Parkowej w Jadwisinie, obecnie ulica ta prowadzi do osiedla domków jak i indywidualnych zabudowań, w których można przyjąć, że mieszka około 40 rodzin, które po zmroku muszą wracać do domów w całkowitych ciemnościach, proszę o odpowiedź, kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się rozwiązania tej sytuacji, tj oświetlenia ulicy.

Michał (23.10.2014)

Szanowny Panie Michale, budowa oświetlenia na ul. Parkowej w Jadwisinie wykonana zostanie w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. W dniu 20 października br. ogłoszony został przetarg na wykonanie w/w inwestycji. Jego rozstrzygniecie nastąpiło w dniu 21 listopada 2014 r. Wyłonionym wykonawcą jest firma Zakład Instalacji Elektrycznych LUMEN  Jerzy Wuttke z siedzibą w Legionowie. W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa i uzgodnione szczegóły dotyczące realizacji inwestycji. Wskazana powyżej data jest ostatecznym terminem wykonania inwestycji. W przypadku utrzymywania się w okresie zimowym sprzyjających warunków atmosferycznych i braku przeszkód ze strony Wykonawcy, budowa oświetlenia może zostać wykonana w krótszym terminie.

 

 

Witam, Jak wiadomo przez naszą gminę jest realizowana inwestycja budowy gazociągu. dokładne informacje: http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/rembelszczyzna-gustorzyn/ I mimo że tak naprawdę u nas już nie ma już śladu po zakończonych pracach, ze względu że całość inwestycji nie została zakończona, nie ma jeszcze odszkodowań / pokrycia strat. W zeszłym tygodniu odbywało się nagazowanie gazociągu, ale czy wiadomo coś o planowanym zakończeniu ile to jeszcze będzie trwać? Czy Gmina posiada jakieś dodatkowe tj. na temat zakończenia prac?

Tomasz (27.10.2014)

Szanowny Panie Tomaszu, z uzyskanych przez Urząd informacji wynika, że udzielenie zgody na użytkowanie gazociągu przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego powinno nastąpić do końca bieżącego roku. Po wydaniu w/w decyzji, Mazowiecki Urząd Wojewódzki będzie wszczynał i prowadził indywidualne postępowania odszkodowawcze, o czym każdy z właścicieli gruntów przez które przebiega gazociąg, będzie zawiadomiony. Szczegółowe informacje o trybie, sposobie naliczania i wypłaty odszkodowań oraz dane kontaktowe osób, które mogą udzielić dodatkowych informacji znajdują się pod linkiem wskazanym przez Pana w zapytaniu. 

 

 

 

 

 

Na ul. Szkolnej wprowadzona została nowa organizacja ruchu w zakresie ustanowienia na odcinku od ul. Akacjowej do drogi krajowej nr 61 strefy zamieszkania. Zastosowane rozwiązanie wprowadziło szereg ograniczeń dla uczestników ruchu na wskazanym odcinku ulicy m.in. ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz zakaz parkowania pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi. Koleżki Pana Tyki niestety mają takie zakazy głeboko w ... Parkują na ulicy wzdłuż Szkolnej i grają sobie w piłeczkę, przekraczają prędkość pędzą na i z meczyku oczywiście Książęcą. Proszę im ukrócić te swawole.Może zamknąć ul. Książęcą od strony Szkolnej (na końcu), aby przekierować ruch ze Szkolnej na ulicę lokalną. Sklep też na tym skorzysta - więcej klientów.Niech Pan wreszcie spowoduje, żeby Pan Tyka zajął się swoim życiem, a nie udawał Radnego. Z poważaniem, zbulwersowany Krzysztof

Krzysztof (23.10.2014)

Szanowny Panie Krzysztofie, w celu przeciwdziałania występowania sytuacji związanej z parkowaniem samochodów na ul. Szkolnej w Jadwisinie, miejsce to zostanie objęte wzmożonymi patrolami Straży Miejskiej i Policji. Co się zaś tyczy ulicy Książęcej, muszę Pana poinformować, że podjęte zostały już działania w celu ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów. Trwają obecnie uzgodnienia dotyczące szczegółów przewidzianych do zastosowania rozwiązań. Mam świadomość, że jest to ulica o dużym znaczeniu dla sieci dróg zarządzanych przez gminę, z której korzysta codziennie kilkaset osób np. dowożąc dzieci do szkoły. Zamknięcie jej dla ruchu kołowego z w/w przyczyn jest niemożliwe. Dołożymy jednak starań, aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców powodowane przez wzmożony ruch pojazdów, a jednocześnie umożliwić dogodne połączenie i przejazd przedmiotową ulicą.

 

 

 

Panie Burmistrzu generalnie jestem zadowolona z Pana, ale jest potrzeba żeby słupy/tablice ogłoszeniowe ustawić przy wjazdach do danej miejscowości. Mieszkańcy wjeżdżając i idąc pieszo mogliby zapoznać się z aktualnymi obwieszczeniami Gminy. Ustawianie ich w głębi miejscowości lub przy sołtysach powoduje, że większość nie wie co się dzieje, gdyż nie ma potrzeby bywać w głębi miejscowości, dlatego na wjeździe miejscowości jest właściwa lokalizacja.
Aktualnie mamy wybory i jest doskonały moment na ustawienie powierzchni informacyjnej właśnie w tych miejscach.
Sam dowiaduję się o wszystkim po fakcie.

Darek (23.10.2014)

Dziękuję za zadanie pytania. W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące umieszczenia tablic ogłoszeniowych informuję, że miejsca w których obecne znajdują się  tablice gminne to centralne punkty danej miejscowości. Należy również podkreślić, że oprócz tablic gminnych  każde sołectwo posiada tablicę której właścicielem jest sołtys i to w jego kompetencjach jest gdzie tak tablica zostanie umieszczona. Ponieważ sprawy gminy są dla Pana bardzo istotne, zachęcam do skorzystania z strony internetowej Urzędu Miast i Gminy Serock www.serock.pl  lub z comiesięcznego biuletynu „Informator Gminy Serock” wydawanego przez UMiG w Serocku. Zamieszczane tam propozycje zawierają aktualne informacje dotyczące bieżących spraw jak i cyklicznych oraz okazjonalnych imprez gminnych.

Szanowny Panie Burmistrzu, czy planowane jest poprawienie ul. Polnej, gdyż przy samym końcu (jak sad) jest tak wąsko, że nie mogę przejechać ciągnikiem!

Andrzej (06.11.2014)

Szanowny Panie Andrzeju, proszę o dokładne określenie, którą ul. Polną na terenie gminy Serock ma Pan na myśli. Proszę o podanie konkretnej miejscowości, gdyż na terenie naszej gminy znajduje się kilka ulic posiadających taką właśnie nazwę.

 

 

 

Witam. Kiedy wejdzie w zycie nowy plan zagospodarowania dla Nowej Wsi pod Serockiem.
Joanna

Joanna (23.10.2014)

Odpowiadając na Pani zapytanie pragnę poinformować, że aktualnie trwa procedura zmiany miejscowego planu dla sekcji H1 obejmującej obręb Nowa Wieś. Obecnie projekt planu jest wyłożony do publicznego wglądu do dnia 21.11.2014 r., a termin składania uwag do projektu planu upływa w dniu 12.12.2014 r. Z uwagi na powyższe wejście w życie nowego planu nastąpi najwcześniej pod koniec pierwszego kwartału 2015 roku. Z wyłożonym projektem planu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. 44. w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu.

 

 Panie Burmistrzu ? Dlaczego urzędnik referatu gospodarki gruntami ustala samowolnie szerokość drogi przy działce nr 27/4 na 8m mimo ustalenia granicy działki przebiegającej równo z granicą sąsiada - ustalonej w załączniku nr 1 do uchwały Nr 433/XLVIII/2014 . Natomiast granica działki 27/4 wg ustaleń urzędnika ma być przesunięta o 2 m w stosunku do sąsiada - anomalia ! Bardzo serdecznie pozdrawiam i proszę o odpowiedż .
Jan 24.10.2014

Szanowny Panie Janie

Zgodnie z § 26 Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 433/LXVIII/2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C, dla dróg wewnętrznych i dojazdów do co najmniej 3 działek budowlanych nieoznaczonych na rysunku planu ustala się szerokość nie mniejszą niż 8,0 m jeśli ich długość wynosi do 200m lub 10,0 m jeśli ich długość wynosi powyżej 200 m.

Organ zobligowany jest do stosowania przywołanego przepisu w przypadku opiniowania  projektu podziału co do zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zarówno w przypadku gdy droga wewnętrzna już istnieje, jak również w sytuacji projektowania nowej drogi wewnętrznej. Działka nr 27/4 we wsi Dosin, o której mowa w zapytaniu, zlokalizowana jest przy drodze wewnętrznej, oznaczonej jako działka nr 27/2, której szerokość w chwili obecnej wynosi 4,00m. Biorąc pod uwagę powyższe, urzędnik zapytany o możliwość podziału działki nr 27/4 miał obowiązek poinformować o ewentualnym poszerzeniu drogi wewnętrznej, zabezpieczającej dojazd do działki nr 27/4, do min. 8,00 m (po 2,00 m z obu stron drogi). Dlatego też w omawianym przypadku wymagane jest wydzielenie z działki nr 27/4 pasa gruntu o szer. 2,00 m w celu poszerzenia drogi.

 

Ponawiam pytanie, i prosbę wałkowaną tu nie raz. Co z ulicą Popowską w Kani Nowej/Polskiej, ruch wzmógł się bardzo ze względu na remont ul. Bindugi. W wakacje została posypaną droga destruktem i potem nic, cisza. Stan drogi jest fatalny, a codziennie ludzie jeżdżą do pracy,mam pytanie,kto zwróci mi za remont zawieszenia? Czy na prawdę nikt nie jest w stanie zrobić remontu raz a porządnie?

Maciej (20.10.2014)

Szanowny Panie Macieju, nawierzchnia ulicy Popowskiej w Kani Nowej/Polskiej  na odcinku od ul. Serockiej do ul. Wiejskiej została powierzchniowo utwardzona destruktem asfaltowym, co w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy komfortu podczas jazdy tą drogą oraz mocno ograniczyło pylenie.
Nawierzchnia ta ze względu na dość intensywny ruch pojazdów jest na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby dokonywane są doraźne naprawy.
Prace naprawcze wykonywane są przez pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku oraz przez firmę zewnętrzną wyłonioną w drodze przetargu.

MGZGK dołoży wszelkich starań  aby nawierzchnia ul. Popowskiej była na bieżąco utrzymywana w jak najlepszym stanie.

 

Czy w kolejnych latach jest przewidziana dalsza rozbudowa kanalizacji wzdłuż ulicy Długiej w Borowej Górze. W tej chwili powstało tam dużo domów które stoją bezpośrednio przy tej ulicy lub należą do innej miejscowość np: (Dosin). Jest gaz, jest woda ale brakuje kanalizacji W tej chwili są prowadzone prace tylko na pewnym odcinku. czy jest szansa większej rozbudowy . Pozdrawiam Adam

Adam (16.10.2014)

Panie Adamie w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że obecnie budowana sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w oparciu o przepompownię ścieków przy skrzyżowaniu ulicy Nasielskiej z Długą w Borowej Górze. Zasięg budowanych kanałów, m.in. w ulicy Długiej uwarunkowany był możliwością grawitacyjnego odprowadzenie ścieków do wspomnianej przepompowni. Kontynuacja budowy kanału w ulicy Długiej w stronę Jachranki wiązałaby się z koniecznością budowy następnej przepompowni ścieków i opracowaniu projektu z uwzględnieniem całej zlewni w rejonie projektowanej przepompowni. I jak wcześniej pisaliśmy (odpowiedź na Pana pytanie z dnia 23.04.2014r.) gmina wykorzystuje możliwości dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock. Natomiast każdy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z takich warunków jest opłacalności inwestycji rozumiana przez podłączenie 120 osób na 1 kilometr budowanej sieci. Rejon, o którym Pan pisze charakteryzuje się rozproszoną zabudową i nie spełnilibyśmy tego warunku. Gmina ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności realizuje te projekty, na które możemy otrzymać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Po zakończeniu obecnie prowadzonych prac związanych z budową kanalizacji w różnych częściach gminy i tworzeniu budżetu na przyszłe lata rozpatrzymy możliwość budowy kanalizacji także w ulicy Długiej w stronę Jachranki.

 

Darmowy Internet w Jadwisinie działa tylko w rejonie osiedla domów przy Parkowej. Informaja od Pana Nowaka.
Kiedy będzie działał szerzej w Jadwisinie ?

(Gabryśka 23.10.2014)

Szanowna Pani,

informacja przekazana przez Panią jakoby darmowy internet w Jadwisinie działał tylko w rejonie osiedla domów przy ulicy Parkowej została przekazana Wykonawcy. W odpowiedzi na przesłaną przez nas wiadomość, Wykonawca poinformował, iż jest to niemożliwe. Zasięgiem dostępu do internetu pokryta jest cała miejscowość Jadwisin. Wykonawca zwrócił ponadto uwagę, iż informacja którą Pani przywołuje, w żaden sposób nie mogła wyjść od pracowników firmy GVT ponieważ nawet w trakcie realizacji projektu (przed jego ukończeniem), choć przez moment nie było sytuacji, aby internet docierał wyłącznie w okolice ulicy Parkowej, gdyż rejon ten został pokryty zasięgiem jako ostatni. Przypominam, iż mieszkańcy Jadwisina zainteresowani bezpłatnym Internetem proszeni są o kontakt z Wykonawcą (firma GVT z siedzibą w Legionowie) pod nr tel. 503 503 721.

 

 

Witam,
Chciałabym prosić o szczegółowe i konkretne informacje jakie podjąć działania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia, zwierzęcia po wypadku, w chwili jego zagrożenia lub znęcania się nad nim ? Straż gminną? A moze jest u Panstwa powołany Inspektor, ktory zajmuje się eco interwencjami? Do jakiego schroniska trafiają psy z gminy ? Kto zajmuje się wyłapywaniem/pomocą/transportem do schroniska lub odpowiedniej kliniki weterynaryjnej? Jeśli zaginął mi pies/kot gdzie mogę go szukac ??? Wielokrotnie bylam swiadkiem w.w zdarzen i chcialabym realnie pomagac. Jeśli zdecyduje sie na indywidualną interwencję gdzie mam z takim zwierzakiem się udac ? Proszę o szczegółową odpowiedz na moje pytania. Nie jestem obojetna na krzywdę, dlatego chcialabym byc osoba bardziej swiadomą w zakresie działan na terenie gminy Serock.
Z powazaniem


Paulina (17.10.2014r.)
 

Szanowna Pani Paulino

Odpowiadając na Pani pytania uprzejmie informuję, że w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia czy zwierzęcia po wypadku należy kontaktować się z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (poniedziałek – piątek w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1600 tel: 22 782 88 40), funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Serocku (codziennie, łącznie z sobotami i niedzielami w godzinach 700-2300, tel: 22 782 88 33, 603 873 290) lub dyżurnym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (codziennie w godzinach 1600-800, tel: 22 782 88 06). Wskazane osoby są uprawnione do zlecenia schronisku konieczności odebrania zwierzęcia. Zwierzęta bezdomne, odłowione z terenu gminy trafiają do schroniska w miejscowości Chrcynno, gmina Nasielsk. Zgodnie z umową zawartą z Fundacją prowadzącą schronisko, do wykonawcy umowy należy odławianie zwierząt, ich transport do schroniska, a także udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej i objęcie opieką przez cały okres przebywania zwierzęcia w schronisku. W kwestii poszukiwania zagubionych zwierząt przez właścicieli informuję, że gmina posiada pełną informację o zwierzętach z terenu gminy, które zostały odłowione do schroniska. Jeśli zwierzę nie trafiło do schroniska, a być może błąka się po terenie gminy, warto informację taką również skierować do gminy, bo już wielokrotnie zdarzały się sytuacje, że udawało się powiązać zgłoszenia o błąkającym się psie ze zgłoszeniem o zagubionym zwierzęciu. Po otrzymaniu od właściciela informacji o zaginięciu zwierzęcia, ze zdjęciem pupila, zamieszczamy ją również na stronie internetowej urzędu w zakładce „Pies czeka na człowieka”. W zakładce tej znajdują się również informacje o zwierzętach, które trafiły do schroniska, a także o zwierzętach, które czekają na adopcję.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do bezpośredniego kontaktu z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Szanowny Panie Burmistrzu,
zwracam się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji dotyczącej wyrobiska Dębinki w Maryninie. W chwili obecnej wywożone są tam odpady niewiadomego pochodzenia: gruz drobne śmieci budowlane a ostatnio pojawiły się dziwny materiał wyglądem przypominający popiół. Obiecywał Pan, że będzie informował mieszkańców na bieżąco o sytuacji dotyczącej wyrobiska a odpadów poza ziemią miało tam nie być. Czy ktoś nadzoruje składowanie tam odpadów bo mi się wydaje, że nie. Opady są na bieżąco zakopywane. Bardzo proszę o wyjaśnienia i interwencję odpowiednich służb bo niedługo nas zasypią a skutki w pewnym momencie mogą okazać sie nieodwracalne.

Marek (21.10.2014r.)

 

Szanowny Panie Marku

Odpowiadając na Pana pytania uprzejmie informuję, że oczywiście podzielam Pana obawy i sam jestem pełen niepokoju, widząc kontrowersyjne poczynania przedsiębiorcy. Sprawa, dotycząca wożenia odpadów, w postaci popiołów jest niestety pokłosiem wydania przez Starostę Legionowskiego decyzji zezwalającej na odzysk odpadów, polegający na wykorzystaniu odpadów do wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego „Dębinki II” i „Dębinki IV” w Maryninie. Zezwolenie jak Pan zapewne pamięta, zostało wydane pomimo wyrażonej przeze mnie negatywnej opinii w tej sprawie. Pomimo starań gminy, dzięki którym decyzja Starosty została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako wydana z rażącym naruszeniem prawa, przedsiębiorca w dniu 17 stycznia 2014 roku złożył do SKO wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a organ odwoławczy do dnia dzisiejszego nie wydał orzeczenia w sprawie. Przedsiębiorca, nie zważając na unieważnioną Decyzję Starosty Legionowskiego i nie czekając na Orzeczenie SKO w sprawie złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, rozpoczął już i prowadzi od kilku dni działania polegające na nawożeniu odpadów w postaci popiołów z Elektrociepłowni SIEKIERKI. Ponieważ organem, do którego kompetencji należy kontrola przedsiębiorcy jest Starosta Legionowski, skierowałem już do Starosty prośbę o podjęcie wspólnych działań, których wynikiem będzie skuteczne zahamowanie działań przedsiębiorcy, a także o niezwłoczne przeprowadzenie dokładnej kontroli zgodności udzielonego zezwolenia z przepisami prawa, a w przypadku wykrytych niezgodności rozważenie zasadności uchylenia zezwolenia. Kontrola taka będzie miała miejsce w najbliższym czasie. Skierowałem również zawiadomienie do Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska z prośbą o jak najszybszą interwencję w omawianym temacie, a także pismo do Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego z prośbą o jak najszybsze wydanie Orzeczenia, a tym samym utrzymanie w mocy Decyzji SKO, stwierdzającej nieważność decyzji Starosty Legionowskiego nr 263/2012 z dnia 9 października 2012 roku.

Jako gospodarz gminy, nie godząc się na zezwolenie w takim kształcie i na działania przedsiębiorcy, podzielając zarazem niepokoje mieszkańców, staram się robić wszystko co możliwe, aby przedsiębiorca zaniechał swoich działań.

 

 

 

Dzień dobry Panie Burmistrzu, pisze Pan w odpowiedzi na pytanie z dnia 25.09.2014 (pomyłkowo wpisana data, bo taka jeszcze niezaistniała), iż oświetlenia jako ulica gminna nie posiada ul. Sadowa, w innym pytaniu odpowiada Pan, że ul. Traugutta jest cała oświetlona. Chcę zadać w takim razie pytanie o to kiedy zostanie oświetlona ul. Traugutta na odcinku od ul. Zielonej w stronę Wierzbicy? Mimo Pana słów na tym odcinku brak jest oświetlenia. W tej sprawie zostało już wysłane pismo do Pana w 2010r. Ciągłe naprawy (wysypywanie żwiru itp.)tego odcinka pewnie też są kosztowne, nie lepiej zainwestować raz, a skutecznie? Zbliża się okres zimowy i również chciałam przypomnieć o odśnieżaniu i posypywaniu tego odcinka drogi, bo to, że ona jest przejezdna nie oznacza, że jest bezpieczna dla pieszych.

Katarzyna (23.09.20-14)

Szanowna Pani Katarzyno, dziękuję za zainteresowanie sprawami oświetlenia ulic na terenie miasta. Chciałbym aby Pani wiedziała, że akurat w tym zakresie, gmina Serock, naprawdę nie wygląda źle na tle innych gmin powiatu legionowskiego a nawet województwa. Przyznaję Pani rację, że ul. Traugutta na odcinku od ul. Zielonej do ul. Pogodnej nie posiada oświetlenia. W żadnej jednak z moich odpowiedzi nie padło sformułowanie, że jest ona „cała” oświetlona. Zgodzę się za to, że budowa oświetlenia ulicy przyczyniłaby się do wzrostu komfortu poruszania się po zmroku. Muszę jednak zaznaczyć, że podobnych miejsc na terenie miasta moglibyśmy wskazać wiele. Dołożę starań, aby przy pierwszej nadążającej się okazji, mam tu na myśli budowę drogi lub budowę oświetlenia na jednej z prostopadłych ulic np. Zacisze, ująć również budowę brakującego oświetlenia na ulicy Traugutta.

Co się zaś tyczy zimowego utrzymania, jak co roku, ulica ta zostanie objęta najwyższym standardem włącznie z posypywaniem mieszanką soli z piaskiem. W przypadku wystąpienia jednak anomalii pogodowych np. marznący deszcz, mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia i uciążliwości w ruchu pieszych.

 

 

Trzeci noc ciemności na ulicy BRZOZOWA W BOROWEJ GÓRZE! Jeśli to usterka to komu ją zgłaszać! Informuje, że nie zalegam z podatkami ponadto jesteśmy "zielona wyspą"! Pozdrawiam

Stanisław (07.10.2014)

Szanowny Panie Stanisławie, brak oświetlenia na ulicy Brzozowej w Borowej Górze był skutkiem jego awarii. Za zaistniałe niedogodności wynikające z braku oświetlenia serdecznie przepraszamy.

Przypadki wystąpienia awarii w postaci np. nie świecących całych ciągów lub pojedynczych lamp prosimy zgłaszać bezpośrednio pod następujące nr telefonów:

  • 022 782 88 19, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00,
  • 022 782 88 06, od poniedziałki do piątku po godz. 16.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta,
  • 0 603 873 290, Straż Miejska w Serocku.

Awarie można również zgłaszać drogą e-mailową na adres drogownictwo@serock.pl.

 

 

 

 

 

Z racji tego, iż w ramach bezpieczeństwa w szkole zostało zamknięte wejście od ulicy, co z parkingiem dla rodziców. Zapraszam Pana samochodem do szkoły w okresie zebrań, uroczystości, a nawet ok. godziny 8,00 pod szkołę. Nie muszę chyba pisać jaki koszmar przeżywają rodzice gdy chcą zaparkować samochód by zaprowadzić dziecko do szkoły.
Pozdrawiam Agnieszka

Agnieszka (18.09.2014)

Szanowna Pani Agnieszko, w kwestii parkowania w rejonie szkół udzielałem odpowiedzi na pytanie Pani Anny z dn. 07.09.2014r. Ponadto planujemy zmienić organizację ruchu na ul. Wł. Wolskiego dopuszczając zatrzymywanie się na jezdni w dni robocze, co zwiększy  liczbę miejsc do czasowego parkowania.

Co dzieje się z Planem Zagospodarowania dla obrębu B (miejsc. Dębe). Weim, że Gmina plan uchwaliła, i z tego, co powiedział mi Pan Suska z Referatu Planowania, plan miał zostać uprawnomocniony w ciągu 3 miesięcy od daty uchwalenia tj 31.07.2014 r., uchwałę Gminy miał potwierdził Wojewoda, na jkim etapie jest teraz temat ,,odrolnienia'' gruntów? czy przed wyborami się uda?

Emilia (13.10.2014)

W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sekcji B (obejmującej obręby: Bolesławowo, Dębe,  Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo) nastąpi w dniu 17 października 2014 r. Uchwała nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.07.2014 r. zatwierdzająca miejscowy plan została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 16.09.2014 r. pod poz. 8596.

Szanowny Panie Burmistrzu,
Moje pytanie dotyczy obszaru wsi Jachranka zwanego Jachranką Nową - osiedle pod lasem, a dokładnie ulic Letniej i Jesiennej.
Kiedy możemy mieć szansę na przyzwoity dojazd do domu?
Czy mamy szanse na poprawę sytuacji drogowej?
Od roku, o ile pamiętam, 2010 zgłaszany jest problem z nawierzchnią tych ulic, a dokładnie z jej brakiem (ciągłe równanie, szczególnie po okresie zimowym, chociaż mieszkańcy na swój koszt już nie raz utwardzali). Informacje udzielane z ramienia Gminy to rok 2011 i kolejne. Informowano nas również, że w pierwszej kolejności muszą zostać położone w drodze media, dopiero później można myśleć o jej utwardzeniu i doświetleniu.
Wydaje się to całkiem logiczne, ale kiedy więc dotrą Państwo do nas z konkretnymi planami budowy kanalizacji? Pragnę zwrócić uwagę, że dzięki staraniom mieszkańców wybudowany został już gazociąg gazu ziemnego (wkrótce odbiory), zostaje kanalizacja.
Z poważaniem.

Ela (02.10.2014)

Szanowna Pani Elżbieto,

Nawierzchnia dróg gruntowych – ul. Letniej i Jesiennej w miejscowości  Jachranka jest sukcesywnie naprawiana poprzez równanie z profilowaniem, a także uzupełnianie większych nierówności kruszywem naturalnym. Ostatnia taka naprawa miała miejsce w tym miesiącu.  Drogi będą na bieżąco monitorowane i w razie wystąpienia takiej konieczności naprawiane w miarę dostępności środków finansowych.

Jednocześnie  informuję, że Pani  wniosek odnośnie  budowy kanalizacji  na w/w ulicach zostanie rozpatrzony podczas planowania budżetu inwestycji na lata przyszłe. Wykonanie utwardzonej nawierzchni dróg będzie możliwe po zrealizowaniu uzbrojenia terenu w media.

Czy i gdzie można przeczytać cokolwiek na temat osób startujących w wyborach samorządowych na radnych, a także na sołtysów ?

Tadeusz (17.09.2014)

Wszelkie informacje dotyczące przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie gminy Serock znajdują się i będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.bip.serock.pl w zakładce Wybory samorządowe 2014, a także na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy.

 

Szanowny Panie Burmistrzu z radością przeczytaliśmy informację dotyczącą planowanego spotkania z mieszkańcami naszej ulicy tj. Książęca w Jadwisinie w sprawie uzgodnienia środków służących ograniczeniu prędkości jazdy pojazdów.
Napisał Pan, że spotkanie będzie zorganizowane do końca września br.
Niestety do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnego zaproszenia na takie spotkanie (ani listownie, ani za pośrednictwem prostego pozostawienia zawiadomienia w skrzynce na listy). Jak wytłumaczy Pan zaistniałą sytuację ?
Czy Pan po prostu o tym zapomniał ?
Pozdrawiam

Maggi (03.10.2014)

Szanowna pani, zapraszam na spotkanie w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Książęcej w Jadwisinie. Spotkanie odbędzie się w dniu 16.10.2014r. (czwartek) o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Rynek 21, piętro I, sala nr 33.

Na spotkaniu pracownicy referatu PRI  przedstawią możliwe do zastosowania rozwiązania z zakresu inżynierii ruchu, które mogłyby ograniczyć uciążliwości wynikające z nadmiernego ruchu pojazdów na ul. Książęcej, a celem spotkania jest wypracowanie wspólnego stanowiska, mieszkańców i zarządcy drogi.

Jednocześnie za moim pośrednictwem referat PRI serdecznie przeprasza za opóźnienie w zorganizowaniu spotkania.

Kier.Ref.PRI

Pytanie:
Mam dwa pytania:
1.Kiedy ulica Kameralna w Borowej Górze ma szanse na oświetlenie? Wniosek złożyliśmy w zeszłym roku.
2.Poza tym ulica Kameralna jest w opłakanym stanie,nawierzchnia jest niewyrównana przez wykonawce robót, mamy takie dziury że można urwać zawieszenie. Inwestycja kanalizacyjna w naszej ulicy nie wiadomo z jakiej przyczyny opóźnia się,nie mamy do chwili obecnej wybudowanych studzienek na posesjach. Tak nie może być. Prosze Pana o pomoc i interwecję w naszej sprawie.
Z pozdrowieniami,
(Renata 12.09.2014)

Odpowiedź:
Pani Renato w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że Państwa wniosek dotyczący oświetlenia zostanie rozpatrzony przy tworzeniu budżetu na przyszły rok i lata kolejne. Odnośnie kanalizacji informuję, że przyłącza kanalizacyjne przy ulicy Kameralnej w Borowej Górze nie zostały jeszcze wykonane ze względu, iż mieszkańcy nie wyrazili zgody na budowę nowych studzienek kanalizacyjnych na terenie swoich posesji, argumentując zagospodarowaniem działek. Natomiast gmina zobowiązana jest do budowy zgodnie z uzgodnionym projektem przez MPWiK. Przyszły eksplorator – MPWiK nie wyraził zgody na zmianę studzienek 1200 mm na 425 mm ze względów eksploatacyjnych. Biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców oraz wymogi eksploratora sieci inwestor ustalił, że zostaną wykonane adaptacje obecnych szamb na studzienki kanalizacyjne. Prace mogą zostać wykonane dopiero przed samym uruchomieniem przepompowni, żeby nie utrudniać mieszkańcom odprowadzania ścieków. Odnośnie drogi informujemy, że obecnie zostanie ona poprawiona, a docelowo odtworzona do stanu pierwotnego po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

 

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,

od ponad 30 lat regularnie spędzam z rodziną wiosenne, letnie oraz jesienne weekendy na naszej działce letniskowej nad uroczym starym korytem Bugu w Nowej Wsi przy ul.Topolowej. Cała okolica w zdecydowanej większości to działki letniskowe, gdzie w weekendy przyjeżdżają głównie Warszawiacy odpocząć od zgiełku miasta. Dlatego też z zaskoczeniem (wraz z sąsiadami) przyjęłam fakt instalacji latarni drogowych na ulicy Topolowej, która to jest drogą gruntową. Droga będzie oświetlona cały rok tylko dla kilku mieszkańców zamieszkałych w tej okolicy na stałe.
Dobiegły nas także niepokojące sygnały, iż są plany wyasfaltowania ulicy Topolowej.
Asfaltowa droga wraz z już istniejącymi latarniami definitywnie odbiorą naturalny charakter tej okolicy. Dodatkowo, co ważniejsze, asfaltowa nawierzchnia tylko pogorszy bezpieczeństwo działkowiczów – wzrośnie zuchwałość kierowców, a rozpędzone samochody na oświetlonej drodze staną się koszmarem.
Będzie to niepowetowana strata dla środowiska naturalnego jak i dla komfortu działkowiczów, którzy przyjeżdżają tu, by pobyć w naturze – nie w mieście.
Wnioskuję zatem o pozostawienie ulicy Topolowej jako drogi gruntowej w obecnym stanie.
Żywię nadzieję, iż moja prośba spotka się z pozytywną reakcją z Pana strony.

Z wyrazami szacunku,
Grażyna

(Grażyna, 15.09.2014)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Grażyno,

to, że droga posiada nawierzchnię gruntową, nie oznacza iż nie można wybudować na niej oświetlenia. Na terenie gminy, wiele dróg o tego typu nawierzchni jest wyposażona w oświetlenie drogowe. Jest ono oczywiście elementem poprawiającym bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów, ale ma również pośrednio niewątpliwie wpływ na zmniejszenie ryzyka związanego z kradzieżą mienia znajdującego się w obrębie posesji zlokalizowanych przy drodze. Tereny usytuowane w ciągu ul. Topolowej przeznaczone są pod zabudowę rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Coraz więcej osób decyduje się na budowę domu mieszkalnego w tym miejscu. Doceniamy to i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom nowych mieszkańców. Na budowę drogi o nawierzchni asfaltowej mieszkańcy będą musieli jednak poczekać kilka jeśli nie kilkanaście lat. W najbliższej perspektywie finansowej, gmina nie planuje budowy nawierzchni asfaltowej na ulicy Topolowej. Chcę również zapewnić, iż nie zamierzamy robić nic, co byłoby sprzeczne z oczekiwaniami mieszkańców. Jeśli większość właścicieli nieruchomości stwierdzi, iż nie chce budowy drogi, takie zadanie nie będzie realizowane.    

 

Pytanie:

Witam Pana.
Chciałbym podziękować za wykonanie progów zwalniających i oznakowanie drogi w Jachrance oraz montaż luster za końcach drogi.
Zauważyłem że progi ostudziły już zapał nie jednemu kierowcy i spacery po drodze stały się bezpieczniejsze.
Jednocześnie chciałbym aby temat chodnika nie został zmarginalizowany i będę o tym przypominał Panu jako gospodarzowi.
Pozdrawiam.

(Piotr, 10.09.2014)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze,

dziękuję za wyrazy podziękowania i dostrzeżenie efektów naszych działań. Zapewniam Pana, iż nie jest to rozwiązanie docelowe. W chwili obecnej wydaje się być ono jedynym uzasadnionym społecznie i ekonomicznie rozwiązaniem. Chciałbym aby Pan wiedział, iż mam świadomość ogromu potrzeb w zakresie budowy chodników. Rozwijające się budownictwo mieszkaniowe pociąga za sobą wiele nakładów finansowych – na budowę infrastruktury technicznej, dróg (nowych i modernizację już istniejących) czy oświetlenie. Będę dążył aby po zrealizowaniu robót budowlanych związanych z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji sanitarnej), ująć w niedalekich  planach finansowych budowę chodnika we wsi Jachranka. 


 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu.
Szczęśliwie dobiegł końca remont ul Pułku Radio w Zegrzu. Położona została nowa nawierzchnia i przestawiono lampy uliczne, (które umiejscowione były na chodniku) poza krawężnik dzięki czemu normalnie już można się po nim poruszać. Na tej dość ruchliwej ulicy już od dawna (pomimo marnej wcześniej nawierzchni)kierowcy pozwalali i pozwalają sobie na rozwijanie dość dużej prędkości. W obecnej chwili problem się nasilił gdyż dziewiczy równiutki asfalt stwarza możliwości do jeszcze większej brawurowej jazdy. Na tym odcinku drogi naprawdę o tragedię nie trudno zwłaszcza że znajduje się ona zaledwie kilka metrów od placu zabaw. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie a właściwie o podjęcie czynności zmierzających do zamontowania na tym odcinku ograniczników prędkości. Z pewnością przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze za co będę wdzięczny zarówno ja jak i rodzice dzieci, które przechodzą przez tą ulicę na plac zabaw.
Kolejna sprawa, która budzi niepokój wśród społeczeństwa zegrzyńskiego to problem ścieków. Proszę odpowiedzieć nie tylko mi ale również i ludziom zamieszkującym Zegrze, których sprawa boleśnie bije po kieszeni czy ma Pan zamiar i kiedy zamknąć tą sprawę. Póki co to ceny za odprowadzenie ścieków w Zegrzu rosną i na chwilę obecną wynoszą 12,90 zł. O bierności WAM wszyscy dobrze wiedzą ale proszę nie zmuszać społeczeństwa zamieszkującego osiedle do tego aby postrzegali tą sprawę jako "osobistą wojenkę pomiędzy Burmistrzem a WAM".
Za wszelkie konkretne odpowiedzi z góry dziękuję.

( Mariusz 10.09.2014)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Mariuszu,

bezpieczeństwo pieszych na drodze to niewątpliwie ważny temat, podejmowany przez nas każdorazowo przy wykonywaniu remontów lub przebudów dróg. Staramy się, aby rozwiązania jakie są przez nas stosowane były nie tylko „przyjazne” pieszym, ale i kierującym pojazdami. Zdajemy sobie sprawę, iż w skali całego kraju, mamy do czynienia z ewidentnym przekraczaniem ustanowionych dopuszczalnych prędkości poruszania się pojazdów w terenie zabudowanym oraz jednostkowymi przepadkami piractwa drogowego. Nie mamy natomiast uprawnień, aby te zachowania przypisywać ogółowi społeczeństwa. Wykonany remont ulicy Pułku Radio obejmował w głównej mierze wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni. Ani przed remontem, ani w trakcie prac budowlanych, nie dodarły do nas żadne wnioski, czy nawet sygnały od mieszkańców, aby przy okazji tych prac wykonać próg zwalniający. Obecnie wykonane roboty objęte są 36 miesięczną rękojmią przez Wykonawcę. Zgodzę się z Panem, że aby dotrzeć na plac zabaw dzieci muszą przejść przez jezdnię. Powinny jednak to robić w miejscach do tego wyznaczonych lub tam gdzie jest to bezpieczne. Z uwagi na istniejące częściowe ogrodzenie placu zabaw, wejścia na jego teren, od strony ulicy Pułku Radio  są praktycznie jedynie dwa – przy ul. Groszkowskiego oraz przed wjazdem na teren gdzie znajduje się budynek prochowni. Nie liczę tych gdzie dochodzi o niszczenia zieleni. W tych miejscach prędkość pojazdów, z uwagi na geometrię ulicy, jest niewielka. Ulica posiada ponadto chodnik oraz oświetlenie, które nawet po zmroku zapewnia bezpieczne poruszanie się pieszym. Widoczność na drodze nie jest ograniczona w żaden sposób – jest to odcinek prosty. Budowa progu zwalniającego natomiast poza oczywiście skutku w postaci fizycznego wymuszenia ograniczenia prędkości, niesie za sobą wiele uciążliwości, o których nie wszyscy mieszkańcy wiedzą. Wśród nich można wymienić m.in. powstawanie nadmiernego hałasu, dodatkowych zanieczyszczeń powietrza czy wstrząsów. W zimie natomiast, utrudnione jest usuwanie śniegu z jezdni w obrębie progu a także likwidacja śliskości. Nie chcę aby odniósł Pan wrażenie, że nie ma z naszej strony dobrej woli. Budowę progów zwalniających traktujemy jednak jako ostateczność i w chwili obecnej z uwagi na w/w uwarunkowania nie możemy podjąć decyzji o ich budowie.

Co się zaś tyczy kwestii związanej z kanalizacją sanitarną na terenie Osiedla Zegrze, chcę poinformować, że gmina nie pozostaje w bezczynności. Mimo braku porozumienia w tej kwestii z WAM, podjęte zostały działania. Gmina zleciła opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Zegrze. Jej przekazanie przez biuro projektowe ma nastąpić zgodnie z podpisaną umową w lutym 2015 r. Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń oraz pozwolenia na budowę, podjęte zostaną działania mające na celu jak najszybsze przystąpienie do budowy przedmiotowej sieci.    

 

Pytanie:
Proszę mi i nie tylko mi powiedzieć co gmina zamierza zrobić z brakiem miejsc parkingowych przy szkole.
Ze względu bezpieczeństwa zostały zamknięte drzwi od ul.Pułtuskiej. Wejście jest jedno -główne. Rodzice przywożąc dzieci do szkół nie mają gdzie parkować , jest tragedia z zaparkowaniem auta. miejsc jest kilkanaście na ogrom samochodów. Mniejszy problem jest jeśli ma się dziecko które jest w stanie samo wysiąść z auta i samo iść do szkoły .Co mają zrobić rodzice którzy swoje pociechy mają sami zaprowadzić do szkoły??? jest czekanie na wolne miejsce albo zastawianie innych aut. Żeby spokojnie zaparkować trzeba przyjechać co najmniej 30 minut przed dzwonkiem. Chyba zdaje sobie Pan sprawę że idzie zima i będzie gorzej ! Na ulicy Pułtuskiej jest kilka miejsc, ale ciężko sobie wyobrazić że rodzice w mróz lub deszcz idą taki kawał drogi z dziećmi do głównego wejścia.
Jest piękny skwer kosztem parkingów, może zamiast kwiatków należałoby pomyśleć o zwiększonej ilości aut w mieście. Gmina i tak tonie w kwiatach.
Panie Burmistrzu czas pomyśleć o parkingach przy szkole i przedszkolu bo na tyle osób jest ich stanowczo za mało.
Serdecznie zapraszam na próbę zaparkowania swojego służbowego auta przed godziną 8 rano.(7.40-7.50)
(Anna, 7.09.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
jak Pani zapewne wiadomo szkoła ma zapewnić bezpieczeństwo powierzonym jej uczniom na terenie szkoły. Jednym z istotnych elementów bezpieczeństwa jest rejestr osób postronnych przebywających w szkole.
Rozwiązanie funkcjonujące dotychczas, tj. możliwość wchodzenia do budynku szkoły od ul. Pułtuskiej i od ul. Wolskiego nastręczało problemy z nadzorowaniem osób wchodzących do budynku szkoły.
Od tego roku szkolnego zostały uruchomione trzy wejścia szkolne od ul. Wolskiego, natomiast wejście od ul. Pułtuskiej służy tylko uczniom do wyjść na boiska szkolne i teren szkolny.
W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba miejsc parkingowych w rejonie szkół, w związku z przebudową ul. Wł. Wolskiego wraz z wygospodarowaniem miejsc na parkingi, a także ul. Pułtuskiej, gdzie również zlokalizowano parkingi w części szkolnej i publicznej.
Zapewne są pory dnia i dni tygodnia, gdy znalezienie wolnego miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie może nastręczać trudności, niemniej przyległe place do ulic prowadzących do szkół umożliwiają parkowanie, co powinno łagodzić problem parkowania.      

 

Witam panie burmistrzu mam pytanie odnośnie placu zabaw na ul. Kościuszki 13, na naszym podwórku jest dość sporo małych dziec,i które nawet nie mają ,,piaskownicy,, to znaczy piaskownica jest lecz najbardziej korzystają z niej pupile lokatorow, piasek jest nie wmieniany od bardzo dawna. Więc móje pytanie brzmi czy możemy liczyć na swierzy piasek i zrobienia zabezpieczenia przed pupilami aby nie wchodzily za potrzebą. Z góry bardzo dziekuje w imieniu swoim i dzieci z podworka.

Anna (30.08.2014)

Szanowna Pani Anno, w obrębie nieruchomości Kościuszki 13 w Serocku nie ma placu zabaw. Najbliższe place zabaw znajdują się w Serocku przy ul. Pułtuskiej oraz na osiedlu „Nowy Świat”. Zachęcam do korzystania z w/w wyremontowanych, bezpiecznych i spełniających wszystkie wymagania placów zabaw. Zdaję sobie sprawę, iż przy ulicy Kościuszki zamieszkuje wiele rodzin z małymi dziećmi, dlatego M-GZGK w Serocku dołoży starań, aby powstały bezpieczne miejsca gdzie mogłyby bawić się dzieci. Środki na te działania zostały zabezpieczone w budżecie na 2015 rok.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Pan wie jakie panują warunki w szkole i na świetlicy. Dzieci na świetlicy są stłoczone na podłodze jeden na drugim, tylko nielicznym jest dane siedzieć przy stolikach.Dziś byłam na zebraniu w szkole, było losowanie szafek dla dzieci na tyle osób chętnych tylko było 18 szafek a co z resztą są dzieci lepsze i gorsze jak będziemy losować co roku te szafki to tylko nielicznym szczęśliwym się dostaną, a Ci co mają mniej szczęścia to do końca swego pobytu w szkole ich nie dostaną dla mnie to jakiś kosmos, w jakich czasach żyjemy, łatwiej by mi było tą sytuacje zrozumieć gdyby gmina była biedna,
Zwracam się do Pana z zapytaniem kiedy warunki będą lepsze dla naszych dzieci w szkole, proszę mi jeszcze odpowiedzieć kto ponosi odpowiedzialność za skradzione rzeczy w szkole, skoro szkoła nie może zapewnić szafek dzieciom.
Kolejny problem to parking dla rodziców oraz ludzi robiących zakupy na rynku czy coś jest w tej sprawie robione.
(Jadwiga, 09.09.2014)

 

Odpowiedź:
Szanowna Pani Jadwigo,
na początku września dopiero organizowana jest praca świetlic, na podstawie deklaracji rodziców tworzone są grupy świetlicowe.
Aktualnie wydzielane są dodatkowe grupy świetlicowe, które będą miały zorganizowane zajęcia poza pomieszczeniem świetlic, co zlikwiduje problem zatłoczenia świetlic.
Szafki szkolne są własnością rodziców i ani Dyrektor Szkoły ani Burmistrz nie może odebrać rodzicom szafek.
W ubiegłym roku szkolnym wypracowano system, który pozwala na sukcesywne wykupywanie szafek przez szkołę, od rodziców uczniów, którzy już nie pobierają nauki w szkołach w Serocku.
W związku z tym, iż odkupionych szafek jest mniej niż chętnych rodziców, którzy chcieliby posiadać szafkę, w drodze losowania publicznego rozdzielono szafki.
Jednocześnie informuję Panią , iż w okresie wakacji zaadaptowano nowe pomieszczenia na szatnie w ten sposób zwiększając ich ilość. Pomieszczenia szatni są nadzorowane przez pracowników szkoły.      

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu mam ogromne pytanie: Jestem mieszkanką Borowej Góry i teraz tam trwa inwestycja odnośnie kanalizacji. Czy widział Pan to pobojowisko, jakby tornado przeszło, nie da się przejechać ani Długą ani Nasielską. Do kiedy to potrwa? Czy przy tak dużej inwestycji będzie również ogólny remont typu: nowa nawierzchnia, chodniki np z kostki brukowej, oświetlenie i tak dalej?
(Ewa, 29.08.2014)

Odpowiedź:
Pani Ewo w odpowiedzi na Pani pytanie  na wstępie proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Mamy świadomość, że obecnie stan dróg i chodników nie jest zadawalający i utrudnia Państwu przemieszczenie się. Niestety budowa kanalizacji sanitarnej w terenie zabudowanym niesie za sobą szereg utrudnień i niegodności dla mieszkańców jak i wykonawcy. Prace prowadzone są na dużych głębokościach w uzbrojonym już terenie. Odnośnie odtworzenia nawierzchni informuję, że obecnie zostały zakończone prace przy budowie sieci kanalizacji w ulicy Długiej, a odtworzenie nawierzchni nastąpi do końca września br. Obecnie jesteśmy w trakcie ustalenia szczegółów odtworzenia. Natomiast prace w ulicy Nasielskiej na odcinku od Poprzecznej do Warszawskiej dobiegają końca. A obecnie firma Dextrol – wykonawca robót odtwarza chodnik od Poprzecznej w kierunku ulicy Warszawskiej. Ponadto z informacji pozyskanych z Starostwa Powiatowego w Legionowie wynika, że Starostwo posiada projekt drogowy przebudowy drogi powiatowej - ulicy Nasielskiej i planuje po zakończeniu prac przy budowie sieci kanalizacji rozpocząć przebudowę. Zakończenie robót przy budowie sieci kanalizacji nastąpi w marcu 2015 roku. Odnośnie oświetlenia informuję, że planujemy w 2015 roku budowę punktów świetlnych w ulicy Sosnowej w Borowej Górze.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
mam kilka pytań dotyczących realizowanej od dwóch lat budowy drogi na terenie Gąsiorowa.Nowa droga przecina teren dziłek rekreacyjnych, a następnie las Gąsiorowski do granicy z gminą Zatory. Jak ta inwestycja ma się do Uchwały nr 630/LXVII/2002 w sprawie zagospodarowania sekcji H Gąsiorowo? Czy działka dr nr 863 przestała być współwłasnością działkowiczów? Dlaczego zwykły dukt leśny (szlak turystyczny niebieski) poszerzono dwukrotnie, wycinając wiele drzew, a następnie maszynami drogowymi, kilka razy w roku, jest utwardzany i wyrównywany aby samochody mogły jeździć szybciej? Większe zwierzęta leśne zniknęły z tego terenu, mniejsze są rozjeżdzane. Czy Wydział Ochrony Środowiska wie o tym? Obecnie nowo powstałą drogą przejeżdza około 100 samochodów (osobowych, dostawczych i ciężarowych) w ciągu 1 godziny. Oczywiście w 99% są to mieszkańcy gminy Zatory. Obserwując ilość samochodów ciężarowych z materiałami budowlanymi, ła two przewidzieć, że w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej. Na koniec pytanie: czy dziłkowicze których dotknęło nieszczęście tej inwestycji drogowej mają szukać innych dziłek, czy jest jeszcze szansa na przywrócenie charakteru rekreacyjnego (zgodnie z w/w Uchwałą) dla tej części Gąsiorowa?
Z poważaniem
(Andrzej, 20.08.2014)
 
Odpowiedź:
Szanowny Panie Andrzeju,
w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock przyjętym uchwałą nr 630/LXVII/2002 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 01.02.2002 r. działka nr 863 nie jest wykazana na rysunku planu jako droga publiczna i stanowi nadal współwłasność osób fizycznych. Remont przedmiotowej drogi został przeprowadzony z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców wsi Gąsiorowo oraz wystąpieniem sołtysa tej wsi. Przejazd tą drogą ułatwia dojazd mieszkańcom wsi Gąsiorowo, do sąsiadującej z gminą Serock, miejscowości Kopaniec. Miejscowość Zatory posiada dogodniejsze połączenie komunikacyjne z drogą krajową nr 62 na wysokości miejscowości Popowo Kościelne i wątpię, aby ruch ciężkich samochodów odbywał się wąską drogą wewnętrzną, biegnącą głównie przez lasy prywatne. Niemniej jednak przyjrzymy się  zakomunikowanemu  przez Pana problemowi.
Mając na uwadze zapisy miejscowego planu zagospodarowania, zgodnie z którym tereny w obrębie Gąsiorowo są przeznaczone pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej niskiej, przedmiotowe tereny nie utracą swojego charakteru rekreacyjnego w związku z wykonanymi remontami nawierzchni drogi.
Docelowo droga biegnąca z miejscowości Kopaniec będzie miała inny przebieg, uwzględniający grunty, którymi dysponuje gmina tzn. przez ulicę Pieńki lub ulicę Księcia Witolda.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu, dlaczego pomimo sygnalizowania problemu Pan krzywdzi mieszkańców ul. Książęcej w Jadwisinie ?
Czy taką wielką radość czerpie Pan z tego, że pomimo próśb o nieumożliwianie szybkiej jazdy pojazdom na tej ulicy, jest Pan nieugięty i non-stop narusza nawierzchnie tej drogi ?
Nie rozumie Pan, że to powoduje ciągły kurz i pył po każdym przejeżdżającym aucie ?
Jakimi słowami się do Pana zwracać żeby wreszcie zrobił Pan obiecane szykany na tej drodze?
Nie muszę chyba Panu uświadamiać, że nie będziemy chcieli dalej utrzymywać takiego Burmistrza, prawda ? Może nowa osoba wreszcie nas zrozumie.

Ps. proszę o opublikowanie odpowiedzi, bo często odpowiedzi na niewygodne pytania się nie pojawiają.

(23.08.2014)

Odpowiedź:
Jak juz wcześniej wspominałem sprawa ograniczenia prędkości i natężenia ruchu pojazdów na ul. Książęcej wymaga wnikliwej analizy. Wykonanie szykan na przedmiotowej drodze było jedynie jednym z zaproponowanych przeze mnie rozwiązań problemu. W międzyczasie, podczas analizy problemu, powstały nowe pomysły. O tym jaki rodzaj urządzeń i w jaki sposób zostanie zastosowany muszą zdecydować mieszkańcy ulicy, gdyż bez względu na to co zostanie wykonane, będzie się to wiązało z powstaniem utrudnień i uciążliwości również dla mieszkańców ulicy.
W celu przedstawienia przygotowanych przez gminę propozycji zminimalizowania występującego problemu, do końca września br. zorganizowane zostanie spotkanie z mieszkańcami, na którym omówione zostaną możliwe do zastosowania rozwiązania. O terminie spotkania każdy z mieszkańców ulicy zostanie poinformowany indywidualnie. Mimo to już dziś zapraszam wszystkich zainteresowanych.

 

Pytanie:
Mam pytanie. W dniu dzisiejszym pracownicy zakładu utrzymania zieleni zniszczyli mój ogródek. Kosiarkami żyłkowymi po raz kolejny wycięli kilka małych drzewek znajdujących się na mojej prywatnej posesji. Proszę o informację jaka firma kosi trawę na ulicach Serocka? Od kogo mam żądać odszkodowania za poniesione straty?
(Wacław, 04.09.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Wacławie,
Koszeniem terenów zielonych na terenie Serocka zajmuje się Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. Prace zlecane są firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu.
Dlatego w celu wyjaśnienia sprawy prosimy o kontakt z MGZGK w Serocku pod nr tel. (22) 782-75-73.

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Nie zdążyłam Panu podziękować za poprawę warunków drogi dojazdowej przy mojej posesji w Izbicy, ul. Serocka róg zachodniej, jak została ona zniszczona. Trwa spór moich sąsiadów o przepust pod fragmentem drogi. Fragment ten był notorycznie albo przekopywany, uniemożliwiając mi dojazd do domu albo zakopywany gdzie wówczas problem mój znikał. Obecnie z ramienia gminy, jak się dowiedziałam od podwykonawców, problem połowicznie został rozwiązany poprzez ułożenie jumb na tym fragmencie. Problem w tym, że wykonawca i projektant nie przewidział sytuacji, iż po drodze tej nie jeżdżą same ciągniki. Samochód osobowy nie przejedzie natomiast, bez uszkodzenia sobie podwozia, bowiem "platforma jumbowa" jest zapadnięta w kształt łódki.
Panie Burmistrzu, bardzo Pana szanuję i nie wyobrażam sobie innej władzy w swojej gminie ale to wykonanie naraża mnie na koszty. Czy mogę prosić o przysłanie człowieka, odpowiedzialnego za tą pracę, w celu poprawienia tego fragmentu drogi? Zapraszam tą osobę na kawę ale przejechać musi tamtędy swoim samochodem osobowym...
Będę wdzięczna za pomoc i bardzo dziękuję za umożliwienie mi dojazdu do posesji. Droga wykonana była wzorowo rok temu.
Z poważaniem, Agnieszka
(Agnieszka, 04.09.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agnieszko,
wspomniany przez Panią wjazd z ul. Serockiej w ul. Zachodnią w Izbicy został niewłaściwie wyprofilowany. Wykonawca, który realizował prace został już zobligowany do przebudowy tj. do takiego ułożenia betonowych płyt ażurowych, aby nie utrudniały przejazdu samochodom osobowym.
Ułożenie płyt ażurowych powinno wyeliminować problem niszczenia nawierzchni drogi gruntowej przez spływającą wodę.  Poprawi to znacząco wyjazd z ul. Zachodniej, szczególnie w okresie wiosny
i jesieni.
W najbliższym czasie zostaną podjęte działania mające na celu zmianę profilu ww. wjazdu.
Za wszelki niedogodności przepraszamy.

 

Pytanie:
Witam. Chcę zapytać czy te znaki o zakazie parkowania i postoju to ktoś w ogóle respektuje. Osoba która je stawiała nie widziała że są zasłonięte przez drzewa. ludzie parkują sobie nawet na istniejących kopertach. proszę o szybką interwencję.

(Zenon, 16.08.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie  Zenonie,
wskazane przez Pana nieprawidłowości w kwestii wykonanego oznakowania zostały usunięte. Przepraszamy za brak profesjonalizmu ze strony pracowników firmy, która montowała oznakowanie. Informujemy jednocześnie, iż brak respektowania przez kierowców zakazów wyrażonych ustawionymi znakami jest niezależny od nas. Kierowca, który dokonuje naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym naraża się na karę grzywny, niezależnie czy robi to świadomie czy nie. Straż Miejska stara się natomiast egzekwować przypadki niestosowania się do wprowadzonych zakazów. Proszę mieć jednak na uwadze, iż nie jest to możliwe nieprzerywalnie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Prosimy zatem o zgłaszanie ujawnionych przez Pana przypadków naruszenia ustanowionych zakazów.

 

Pytanie:
Witam!
Słyszałam iż zmianą mają ulec warunki zabudowy. Interesuje mnie, czy w gminie będzie można budować domy z dachem płaskim niezależnie od wyglądu domów sąsiadów.
Pozdrawiam
(Katarzyna, 12.08.2014)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, że w podjętych bieżącym roku uchwałach w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Serock dopuszczone zostały dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dachy płaskie, bądź dachy spadziste. Zapis ten obowiązuje niezależnie od kształtu dachu w najbliższym sąsiedztwie.
Ponadto pragnę poinformować, że Rada Miejska dotychczas podjęła uchwały na następujące sekcje w gminie Serock:
- sekcja A (uchwała nr 474/LII/2014 z dnia 31.07.2014 r.) – obręby Guty, Święcienica, Zabłocie, Zalesie Borowe wejście w życie planu w dniu 10.09.2014 r.
- sekcja B (uchwała nr 472/LII/2014 z dnia 31.07.2014 r.) – obręby Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo, wejście w życie w terminie ok. 3 miesięcy.
- sekcja C (uchwała nr 433/XLVIII/2014 z dnia 31.03.2014 r.) – obręby Dosin, Izbica, Jachranka, Skubianka, plan obowiązuje od dnia 20.06.2014 r.
- sekcja F1 (uchwała nr 342/XXXVII/2013 z dnia 03.06.2013) – obręb Jadwisin plan obowiązuje od dnia 31.07.2013 r.
W pozostałych sekcjach znajdujących się na różnych etapach opracowania zapisy dotyczące dachów będą jednolite na całym terenie gminy Serock, w treści przyjętej jak w ww. uchwałach.

 

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu,
Chciałabym się dowiedzieć dlaczego na ul. Putuskiej od domu nauczyciela do stacji benzynowej lotos nie ma kosza na śmieci ten teren jest strasznie zaniedbany, sprzontany jest tylko do figurki matki Boskiej, a dalej co?
Są też działki opuszczone z których na stronę chodnika wyrastają z ogrodzenia krzewy przez co przejść nie można. Proszę zadbać o ten teren on też należy do Serocka.
(Anna, 05.08.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno,
ulica Pułtuska w Serocku jest regularnie sprzątana przez pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku. Wykaszane są zarówno trawniki jak i pobocza dróg, zbierane  śmieci, przycinane są drzewa i krzewy, zamiatane są ulice i chodniki. Na ulicy znajdują się kosze na odpady. Sytuacja, o której Pani pisze wynika z niewykonania swych obowiązków przez właścicieli nieruchomości z których to przerastają krzewy utrudniając poruszanie się chodnikiem. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w porozumieniu ze Strażą Miejską w Serocku dokona oględzin przyległych do ulicy posesji. Właściciele zostaną zobowiązani do usunięcia przerastających krzewów i gałęzi. Jeśli zaś wykonanie tych obowiązków będzie niemożliwe prace te wykona  Zakład. Zakład dokona również  przeglądu ulicy pod kątem wyposażenia w kosze na śmieci. Dodatkowe kosze zostaną ustawione na odcinkach ulicy, na których ich ilość jest niewystarczająca.

 

Pytanie:

Szanowny Panie Burmistrzu,
To, że o naszej gminie mówi się, że jest zakostkowana, a połowa inwestycji rocznych dotyczy położenia i naprawy chodnika, doskonale zapewne Pan wie. Jaki jest podtekst, tego nie wiadomo. Nie interesowało mnie to do tej pory, póki nie zakostkowano plaży. Na stronie miejskiej widnieje wielki zachęcający do przybywania na plażę artykuł, tylko co z tego jak plaży praktycznie nie ma. Wytłumaczenie ratusza jest oczywiste, taki projekt stworzono, pod nadzorem specjalistów od środowiska i bezpieczeństwa itd., pytanie tylko czy coś się pod tym nie kryje i czy nie można było uniknąć Jaki jest sens posadzenia 100 szt. krzaczków tawułki, która nie jest ani zielona, ani za ładnie nie kwitnie, chodź to kwestia gustu. Na plaży nie ma gdzie się położyć z powodu jej wielkości. Od niedawna powróciły ławki na kostce przy piasku plażowym, których nie było, a uważam, że są bardzo oblegane. Panie burmistrzu może już czas, albo ustąpić miejsca, alb o zastanowić się nad sensem części inwestycji i zająć się innymi problemami gminy, na które ratusz jest głuchy. Tym tokiem myślenia, niedługo przez Serock będzie wiodła droga z kostki brukowej, która to droga zimą jest beznadziejnie odśnieżana, odkąd jest obwodnica to jest śmieszne jak wiele śniegu i lodu! jest zimą na drogach. Proszę o odpowiedź czy ratusz widzi problem w zmniejszonej plaży, czy planuje likwidację kostki i tawułek. Generalnie na plażę w Serocku obecnie wcale nie chce się jeździć, bo ani nie ma gdzie zaparkować, ani nie ma plaży.
(Anna, 11.08.2014)

Odpowiedź:

Szanowna Pani Anno,

z wielką uwagą zapoznałem się z treścią Pani zapytania. Chcę aby Pani wiedziała, że autorzy projektu, który stanowił podstawę realizacji opisywanej inwestycji, uwzględnili wiele czynników przy planowaniu zagospodarowania przestrzeni publicznej jaką stanowiła plaża w Serocku. Należało dopasować się do wielkości i charakteru miejsca oraz istniejących ograniczeń i infrastruktury. Dzięki zrozumieniu struktury krajobrazu i przyczyn, dla których dane miejsce ma taki a nie inny charakter, umieszczono w tej przestrzeni infrastrukturę, która umożliwia pełnienie wielu funkcji a mianowicie boiska do gier zespołowych, strefy wypoczynku, siłowni zewnętrznej oraz część reprezentacyjną stanowiącą plac łączący istniejące molo z częścią miejską. Istniejący plac zabaw dla dzieci został rozbudowany o elementy urządzeń wodnych, stanowiące niewątpliwie atrakcję nie tylko dla dzieci, ale jak się okazuje również dla osób dorosłych. Teren ten nie jest już jedynie plażą miejską. Stał się on przestrzenią publiczną założenia miejskiego, z wyznaczonym obszarem  i strefami, z ciągami komunikacyjnymi łączącymi go z Bulwarem Nadnarwiańskim oraz ulicami Retmańską, Wąską i Piaskową. Realizacja każdej inwestycji spotyka się z krytyką lub zadowoleniem mieszkańców. Cieszy natomiast fakt, iż jeśli chodzi o wykonanie nowego zagospodarowania terenu plaży miejskiej, otrzymujemy więcej słów zadowolenia i poparcia niż krytyki. Nie zamierzamy wobec tego nic zmieniać. Jeśli chodzi natomiast o kwestię braku miejsc parkingowych w obrębie plaży, zapraszam na parking na serockim rynku lub przy ul. Zdrojowej, przy szkole podstawowej, skąd jest naprawdę blisko na plażę. Domyślam się, że jest Pani mieszkanką naszej gminy. Przykro, iż dostrzega Pani tylko "zakostkowanie" gminy i nieodśnieżanie drogi przez miasto. Mimo słów krytyki, zachęcam Panią do korzystania z plaży miejskiej i przyległych terenów rekreacyjnych. A za przekazane uwagi dziękuję.

 

Pytanie:
Rozpoczęto remont placu zabaw na osiedlu Nowy Świat. Remont zawieszono- pytanie czy problemy związane z placem są tak duże iż należy go zamknąć w wakacje?Oczywiście można te pytania mnożyć ale czy to ma sens?Wszak gdzieś już w Polsce zaknięto młodzieży boisko. U nas w wakacje plac zabaw. Chwała Tuskowi za orliki chociaż starsze dzieci mają gdzie chodzić. Chyba, że też zacznie się remont, na którym nic się nie dzieje w najbardziej oczekiwanym okresie.
(30.07.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie, odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informujemy:
1. Remont placu zabaw polegający głównie na wymianie nawierzchni piaszczystej na nawierzchnię bezpieczną, gumową jest konsekwencją skarg mieszkańców bloków sąsiadujących z placem zabaw. Skargi dotyczyły przede wszystkim faktu dostawania się piachu do mieszkań podczas wiatru lub wnoszenia go przez dzieci na obuwiu.
2. Termin wykonania remontu generowany był głównie zabezpieczeniem na ten cel środków finansowych w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej, co nastąpiło na posiedzeniu Rady Miejskiej w serocku w dniu 30.07.2014 r. Po tym terminie Zakład przystąpił do procedury wyłonienia wykonawcy, który po podpisaniu umowy przystąpił do wykonania zamówienia.
3. Powodem przerwy w wykonywaniu prac był brak w wytwórni nawierzchni o odpowiednim kolorze, a proponowany przez wykonawcę dostępny kolor nie odpowiadał zamawiającemu. Wyszliśmy z założenia, że możemy poczekać kilka dni, a nie układać nawierzchni, z której mieszkańcy byliby niezadowoleni.
4. Termin zakończenia prac remontowych przewiduje się na dzień 20.08.2014 r.
 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Bardzo dziękuję za propozycję spotkania w celu przedyskutowania problemu jaki jest w szkole, ale uważam, że takie dyskusje powinny się odbywać na szczeblu Dyrekcja szkoły, gmina, oraz dyrekcja szkoły rodzice. Ja osobiście nie czuję się aż tak kompetentną osobą bym mogła coś ustalać w tej sprawie. Wydaje mi się że, moja rola kończy się w momencie zasygnalizowania problemu jaki panuje w szkole. Uważam że są osoby bardziej powołane do rozwiązania tych problemów (po coś ktoś kogoś powołuje i wybiera). Co do zadań wynikających z ustaw jakie ma szkoła i gmina proszę mi wieżyc bardzo dobrze są mi one znane, ale w tym przypadku chodzi chyba o współprace tych dwóch instytucji i finanse. Więc ponawiam pytanie co zamierza Pan zrobić by w szkole w Serocku lepiej się działo.
Pozdrawiam Agnieszka
(Agnieszka, 21.07.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agnieszko,
ponawiam zaproszenie na spotkanie w sprawie problemów jakie Pani dostrzega w szkole podstawowej w Serocku. Wnioski i uwagi zgłaszane przez Panią są wykorzystywane do usprawnienia organizacji nauki i pracy w tej szkole.
Na pytanie "co zamierzam zrobić, by w szkole w Serocku lepiej się działo?" mogę Pani odpowiedzieć, że wzmocnię nadzór nad osobami odpowiedzialnymi w szkole za bezpieczeństwo i organizację, aby wdrażane w szkole rozwiązania odpowiadały na faktyczne problemy.

Pytanie:
Witam.Panie burmistrzu zajmuję się wywozem nieczystości płynnych na terenie gminy Serock jak również gmin ościennych.Oczywiście posiadam zezwolenie na wykonywanie tych usług.Na terenie gminy dokładnie w Jachrance zlokalizowany jest punkt zlewny do którego dowożę odebrane nieczystości.Według nieoficjalnych informacji na skutek przebudowy we wrześniu 2014r punkt zlewny zostanie zamknięty.W związku z tym mam parę pytań:
1.Czy słyszał coś pan na ten temat?
2.Jeżeli ta na razie plotka się potwierdzi,trzeba liczyć się z tym że koszt wywozu wzrośnie dla przeciętnego szamba(10m3) ze 170zł-200zł na ok.220zł-250zł to czy mieszkańcy zaakceptuję takie ceny(przeciętnie starcza na miesiąc) czy gmina zacznie pachnieć inaczej na skutek opróżniania szamb własnoręcznie przez mieszkańców.
3.Jeżeli informacja się potwierdzi czy ma pan realny wpływ na działania czynione przez MPWiK Warszawa?Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
(Tomek, 23.07.2014)

Odpowiedź:
Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że faktycznie punkt zlewny w Jachrance ma zostać zamknięty, najprawdopodobniej jesienią bieżącego roku. Jednakże nie będzie to całkowite zamknięcie, związane z likwidacją punktu, lecz zamknięcie czasowe, związane z modernizacją przedmiotowego punktu. Z informacji udzielonych przez kierownika zakładu wynika, iż prowadzona modernizacja, mająca na celu m.in.  budowę nowego budynku, dwóch stanowisk do zrzutu ścieków z pełnym opomiarowaniem oraz remont kraty w budynku pompowni, potrwa najprawdopodobniej 3-4 miesiące. Dokładna data zamknięcia stacji zlewnej w Jachrance oraz przypuszczalna data uruchomienia po modernizacji będą znane po podpisaniu umowy z wykonawcą prac modernizacyjnych. Z informacji uzyskanych z MPWiK wynika, iż jeszcze nie został ogłoszony przetarg na realizację przedmiotowego zadania.
Na czas modernizacji punktu zlewnego w Jachrance przedsiębiorcy opróżniający zbiorniki bezodpływowe będą mogli zawozić ścieki do innych punktów zlewnych np. do położonego w niedalekiej odległości od naszej gminy punktu zlewnego MPW – Legionowo Łajski. Mam tym samym nadzieję, że wożenie ścieków do punktu zlewnego w Łajskach nie wpłynie znacząco na podniesienie kosztów opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

Panie Burmistrzu kiedy powstanie ścieżka turystyczna nad wodą na odcinku od starej przepompowni wody dawnego ZDZ w Jadwisinie (aktualnie teren na sprzedaż)do klubu żeglarskiego Polonez na granicy Jadwisina z Zegrzem ? Od strony serocka można dotrzeć do tej przepompowni, a od strony Zegrza do klubu Polonez. Brakujący niedrożny odcinek mierzy jakieś 200-300 metrów. Ten krótki fragment brzegu wymaga naprawdę lekkiego udrożnienia i wtedy mamy piękną trasę od Zegrza do Serocka. Myślę, że na tak małym odcinku nadbrzeża nie będzie problemu za załatwieniem ew. zgody o właściciela. Jeśli wogóle sytuacja tego wymaga ? Proszę powołać się na ważny interes społeczny ogółu ludności, każdego można przekonać.
Proszę to rozwiązać, ponieważ droga którą Pan planuje jako przedłużenie ul. Ogrodowej (górą) nie będzie spełniała zadania jakie powinna spełniać ścieżka turystyczna, która powinna biec nad wodą. Droga również jest potrzebna, jednak szybciej można udrożnić tak mały kawałek i jeszcze przed wyborami zamknąć sprawę traktu spacerowego serock-jadwisin-zegrze.


Z żeglarskim pozdrowieniem
Rudolf

(Rudolf 18.07.2014)

Szanowny Panie,

Dziękuję za uwagi i propozycje rozwiązania kwestii związanych z budową ścieżki turystycznej na odcinku od Jadwisina do Zegrza. Realizacja tej inwestycji została wstrzymana z uwagi na brak zgody na lokalizację ścieżki na niedługim odcinku po gruntach osób fizycznych. Rozpatrujemy alternatywne możliwości poprowadzenia ścieżki w tym miejscu. Do czasu jednak rozwiązania tej kwestii, połączenie w/w nieruchomości możliwe będzie drogą, która powstanie wzdłuż terenu strzelnicy, po gruntach IHiAR-u  i MON-u. Zgodzę się z Panem, że taka ścieżka powinna przebiegać wzdłuż jeziora, nad jego brzegiem. Pojawiają się natomiast nieraz konflikty interesów, które wstrzymują i blokują realizację jakiejś inwestycji. Wobec braku „narzędzi” administracyjnych, przy użyciu których można by rozwiązać powstały problem, gminie pozostaje jedynie szukać alternatywnych rozwiązań, pociągających za sobą z reguły dużo wyższe koszty. Do czasu wykonania i udrożnienia ścieżki nad wodą, zachęcam do skorzystania, oczywiście po jej udrożnieniu przez gminę, z drogi stanowiącej przedłużenie ul. Ogrodowej. Informację o jej udrożnieniu na pewno zamieścimy na stronie internetowej gminy.

 

Z Wielkimi wyrazami podziękowania dla Pana Burmistrza i podległym Panu pracownikom za oświetlenie na ulicy Jaśminowej w Serocku, a jej utwardzenie to już naprawdę Wielkie BRAWA. Dziękuję w imieniu własnym i mieszkańców. Może trochę późno te podziękowania ale każdy z nas dzisiaj jest zabiegany. Najważniejsze to, nie tylko wymagać i chcieć, ale potrafić dostrzec i podziękować, tak więc DZIĘKUJEMY.

(Mariusz, 20 lipca 2014r)

Szanowny Panie  Mariuszu,

Dziękuję za słowa uznania i podziękowania za wykonane inwestycje „drogowe” na ul. Jaśminowej. Mam nadzieję, że przyczynią się one do wzrostu bezpieczeństwa i komfortu zamieszkiwania przy przedmiotowej ulicy.

 

WITAM PANIE BURMISTRZU.
MAM PYTANIE O JEŻDŻĄCE CIĄGLE POD PRĄD UL ŚW WOJCIECHA AUTA. PATRZĄ LUDZIE NA ZNAK ZAKAZU SKRĘTU W PRAWO I ŚMIEJĄ SIĘ. NIE MA NA WYSOKOŚCI ULICY FARNEJ PRZY POCZCIE ZNAKU ŻE JEST TO ULICZKA ŚLEPA NIE. DRUGI BARDZO WAŻNY PROBLEM TO ZBYT DUŻA PRĘDKOŚĆ JADĄCYCH OD ULICY PONIATOWSKIEGO MOŻE DAŁOBY RADE ZAŁOŻYĆ PRÓG ZWALNIAJĄCY. WYJŚCIE Z POSESJI TO WIELKA PRZEPRAWA GŁÓWNIE W DNI GDY JEST TARGOWISKO I IMPREZY NA RYNKU. CZŁOWIEK JEST TRAKTOWANY JAK ZŁO KONIECZNE DLACZEGO ON TAM CHODZI JAK TO MOŻLIWE. DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDŻ


(Zenon, 13 lipca 2014)

 

Szanowny Panie  Zenonie,

Dziękuję za kolejne sugestie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. św. Wojciecha w Serocku. Chcę Pana zapewnić, że każde z zaproponowanych przez Pana rozwiązań zostanie przeanalizowane i w przypadku zaistnienia konieczności, zastosowane. Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam serdecznie.

 

Panie Burmistrzu myślę że jest Panu znana informacja która pojawiła się w połowie czerwca na branżowym portalu kolejowym o planach przywrócenia ruchu osobowego do stacji Zegrze link -> http://www.rynek-kolejowy.pl/52769/reaktywacja_polaczen_do_zegrza_poludniowego.html
Jak można przeczytać planowane jest też utworzenie w Zegrzu Płd. węzła przesiadkowego wraz z parkingiem.
Jest to wyjątkowo dobra informacja dla mieszkańców i osób odpoczywających nad Zalewem - mieć pewną, szybką i bezpieczną komunikacje z Warszawą. W związku z tym chciałbym się dowiedzieć czy istnieje szansa włączenia się serockiego urzędu w tą inicjatywę?
Liczę na odpowiedź i pozdrawiam

 

(marek 16 lipca 2014 r)

 

Szanowny Panie  Marku,

Gmina Serock jest jednym z inicjatorów reaktywacji linii kolejowej Nr 28 Wieliszew - Zegrze Południowe. W tej sprawie prowadziliśmy i nadal prowadzimy rozmowy  z głównymi decydentami w tej kwestii. Odzwierciedleniem naszych rozmów są właśnie wstępne ustalenia, które zostały opisane w przywołanym przez Pana artykule. Zaznaczyć natomiast należy, że dla realizacji tej inwestycji konieczna będzie współpraca nie tylko gminy Serock, ale również i pozostałych gmin, jak i Powiatu Legionowskiego.

Pytanie: Szanowny Panie Burmistrzu,
śledząc sprawy dot. ul. Książęcej w Jadwisinie trafiłam na deklarację cyt." Urząd Miasta i Gminy w Serocku podjął również działania w sprawie zaprojektowania i wykonania w ulicy kanalizacji sanitarnej. Prace projektowe rozpoczną się jeszcze w br.tj.2014 Dopiero po wykonaniu instalacji kanalizacji, Gmina będzie mogła sukcesywnie przystępować do kompleksowego urządzenia drogi."
Proszę podać konkretną datę wykonania kanalizacji.
Jak należy sądzić , do wykonania kanalizacji upłynie jeszcze bardzo dużo czasu przez który ogromnie uciążliwy jest i będzie przejazd pojazdów tranzytowych przez tą ulicę (kurz, hałas, nadmierna prędkość).
Jako, że teraz ulica jest gminna proszę podjąć decyzję o zainstalowaniu tzw. szykan. Pan sam proponował takie rozwiązanie jako najlepsze kiedy ulica była prywatna, teraz nie ma żadnych przeszkód, aby to zrealizować, a mieszkańcy w oczekiwaniu na kanalizację będą Panu niezwykle wdzięczni. Rozwiązanie to powinno skutecznie zniechęcić kierowców tylko przejeżdżających przez ul. Książęcą do zmiany preferencji trasy na asfaltową wzdłuż ekranów, nadającą się do szybkiej jazdy.
Liczymy na Pana w tej sprawie. Proszę zrobić cokolwiek, chociaż jakąś prowizorkę, ale skuteczną.
Z pozdrowieniem


Joanna (09.07.2014)

 

Szanowna Pani Joanno,

odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie informuję, że obecnie otrzymaliśmy warunki techniczne do projektowania z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie zgodnie z którymi ścieki powinny być odprowadzone do przepompowni na terenie działki nr ewid. 42/5 obr. 11 przy ul. Okrężnej. Aby móc odprowadzić ścieki do tej przepompowni musimy przejść przez teren prywatny – działkę nr ewid. 41/5. Obecnie wystąpiliśmy do właściciela tej działki o wyrażenie zgody na zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji na terenie działki nr ewid. 41/5. Po uzyskaniu zgody niezwłocznie przystąpimy do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie. Natomiast budowa przewidziana jest na lata kolejne po opracowaniu projektu.

Co się z zaś tyczy organizacji ruchu na ulicy Książęcej informuję, że podjęte zostaną działania w celu uspokojenia na niej ruchu pojazdów. Poddana zostanie analizie możliwość zastosowania szykan, o których wcześniej była mowa. Następnie przygotowany zostanie projekt organizacji ruchu. Jego wdrożenie uzależnione będzie natomiast od uzyskania akceptacji przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

W maju zadałem pytanie kiedy będzie wyrównana ulica Spacerowa w Jadwisinie. Otrzymałem odpowiedź, że niebawem i faktycznie jeszcze w maju została przeprowadzona "naprawa" nawierzchni. Nieprzypadkowo użyłem cudzysłowu przy słowie naprawa. Należałoby napisać fuszerka. Nawierzchnia, a mamy dopiero połowę lipca, wróciła do stanu poprzedniego. Czy można prosić o powtórne, tym razem bardziej trwałe, wyrównianie nawierzchni na ulicy Spacerowej?
Pozdrawiam

Dariusz (09.07.2014)

Szanowny Panie Dariuszu, w odpowiedzi na Pana zapytanie dotyczące ul. Spacerowej w Jadwisinie, informuję, że w/w  droga naprawiana była w maju br. poprzez uzupełnienie nierówności tłuczniem naturalnym. Drogi gruntowe (nieutwardzone), a taką jest ul. Spacerowa, że względu na swoją specyfikę  wymagają doraźnych napraw nawierzchni  nawet kilka razy w ciągu roku. Do niszczenia nawierzchni dróg w głównej mierze przyczyniają się obfite czy długotrwałe opady deszczu oraz często zbyt wąskie pasy drogowe uniemożliwiające właściwe odwodnienie powierzchniowe nawierzchni drogi. Dlatego mając na uwadze Pana prośbę podejmiemy starania aby jak najszybciej poprawić stan nawierzchni ul. Spacerowej.

 

 

 

 

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, w ośrodkach opieki społecznej w podwarszawskich miejscowościach ( Pułtusk, Wyszków, Kozienice…..) organizowane są bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje bezrobotnych mieszkańców gmin, finansowane z Unii. Czy na naszym terenie też prowadzona jest taka aktywizacja, jeśli nie to dlaczego? Beata
Beata (02.07.2014)

Szanowna Pani Beato, Ośrodek Pomocy Społecznej występując o środki z Unii Europejskiej objął wsparciem  rodziny z dziećmi. W różnych gminach może to różnie wyglądać. Zachęcam Panią do skontaktowania się z Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie, który posiada ofertę  dla bezrobotnych w zakresie szkoleń zawodowych.

 

Witam. Chcę się dowiedzieć kiedy wreszcie ul Św Wojciecha będzie z zakazem zatrzymywania i postoju? zaczęły się wakacje i problem przejazdu, wjazdu na posesje jest trudny. bardzo często samochody jeżdżą pod zakazem ruchu od ul Farnej w danym kierunku z reguły w soboty. Dziękuję za odpowiedź

Zennon (02.07.2014)

Szanowny Panie Zenonie, nawiązując do odpowiedzi udzielonej na poprzednie Pana pytanie w kwestii wprowadzenia zakazu zatrzymywania na ulicy św. Wojciecha w Serocku, informuję że wdrożenie założeń przygotowanego projektu organizacji ruchu nastąpi po zakończeniu niezbędnej procedury prawnej w tym zakresie. Informuję jednocześnie, że przygotowany plan sytuacyjny z projektu organizacji ruchu został udostępniony opinii publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej. W terminie do dnia 30 czerwca br. zainteresowane osoby mogły wyrazić swoje opinie w zakresie planowanych do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu. Do dnia 18 lipca br. projekt organizacji ruchu zostanie przedłożony Staroście Powiatu Legionowskiego do zatwierdzenia, a po jego uzyskaniu niezwłocznie wdrożony (przy zachowaniu terminów wynikających z obowiązujących przepisów).

 

 

 

Witam, co tym razem dzieje się z miejscowym planem zagospodarowania dla obrębu B (Dębe, Zabłocie)? Czy Gmina w ogóle ma zamiar kiedykolwiek odrolnić ten obręb, bo nagle kiedy przychodzi przed wyborami do wyłożenia i uchwalenia planów z rozpiski zniknęły informacje o tym obrębie.

Czy urzędnicy z Pana gminy są tak opieszali i leniwi, ze nie racza odpisać na moje pismo przesłane drogą oficjalną dnia 30-01-2014 r., a odebrana przez Gminę 31-01-2014 r., do tej pory nie doczekałam odpowiedzi, standardy panujące w Gminie są poniżej krytyki, to śmiech przez łzy, żeby człowiek nie mógł uzyskać żadnej informacji nt.który go interesuje.

W dokumentach zamieszczonych na stronie Gminy dnia 10-07-2014 r. nie ma informacji o obrębie B (Dębe) - CO SIĘ Z NIM DZIEJE???

Emila-borowka (15.07.2014)

W odpowiedzi na Pani zapytania informujemy, że aktualizacja informacji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego dla sekcji B (obejmującej obręby: Bolesławowo, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo) została uzupełniona w dniu 15.07.2014 r.

Pominięcie informacji dla sekcji B było przeoczeniem, za co przepraszam i jednocześnie dziękuję za wskazanie braku tej informacji.

Odnośnie Pani pisma z dnia 30.01.2014 r. w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla Pani działki informuję, że w tej sprawie wydana została decyzja, która została przesłana do Pani w dniu 11.02.2014 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ponieważ przesyłka pocztowa pomimo podwójnego awizowania nie została przez Panią podjęta, znajduje się w aktach sprawy.

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu w pok. nr 44.

 

 

Czy planują Państwo doprowadzenie kanalizacji miejskiej do nieruchomości położonych w Jachrance przy ul. Wspólnej zwłaszcza, że oczyszczalnia znajduje się 250m dalej . Proszę o informację.
Łukasz (23.06.2014)

Panie  Łukaszu rozbudowa kanalizacji na terenie gminy to jedno z naszych podstawowych zadań, które konsekwentnie realizujemy. Obecnie trwają prace przy budowie sieci kanalizacji w Borowej Górze, Stasim Lesie, Skubiance oraz prace projektowe dotyczące budowy sieci kanalizacji w   Serocku i Zegrzu.  Odnośnie ulicy Wspólnej w Jachrance informuję, że w tym roku zostanie opracowana koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka i Izbica, zakres koncepcji  obejmuje również ulicę Wspólną w Jachrance na odcinku od ulicy Zegrzyńskiej do Letniej. Opracowanie koncepcji stanowi pierwszy krok  do rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji w obrębie opracowywanej koncepcji, w tym  budowy sieci kanalizacji w ulicy Wspólnej. Na podstawie opracowanej koncepcji będą zlecone projekty poszczególnych kanałów. Przy wyborze zakresu (ulic) do projektowania sieci kanalizacyjnych brane jest wiele czynników. Jednym z podstawowych jest stopień zabudowy, który wiąże się bezpośrednio z liczbą osób podłączonych do budowanej sieci. Wynika to z faktu, jak najbardziej oczywistego, żeby jak najwięcej osób skorzystało z budowanej sieci, ale również warunku koniecznego jaki musimy spełnić w przypadku ewentualnego dofinansowania ze środków unijnych.

 

 

 

 

 

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, proszę nie odsyłać nikogo w sprawach szkoły do Pani dyrektor szkoły, gdyż dobrze Pan wie że Pani dyrektor szkoły zrobi tyle na ile Pan jej pozwoli, jak wiemy na wszystko potrzebne są fundusze, którymi zarządza gmina, nawet na zatrudnienie dodatkowych nauczycieli bo jak wiadomo w szkole jest niedobór kadry nauczycielskiej, na korytarzach podczas przerwy niekiedy nie ma żadnego nauczyciela dyżurującego. To jednym z zadań gminy jest dbanie o szkołę. Nie będę przytaczać art. itp., ale to gmina jest organem decyzyjnym, a dyrektor szkoły jest organem wykonawczym, tylko. Więc ponawiam pytanie co gmina zrobi by dzieci czuły się w szkole bardziej bez pieczne, by miały lepsze warunki chociażby te nieszczęsne szafki.
Pozdrawiam Agnieszka
(Agnieszka, 26.06.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agnieszko,
kompetencje i zadania dyrektora szkoły wynikają z ustaw m.in. z ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, to też organ prowadzący szkołę Miasto i Gmina Serock nie może dyrektora pozbawić tych uprawnień.
Kwestie poruszane przez Panią w zapytaniach należą do wewnętrznych uprawnień i zadań dyrektora.
Jednakże uprzejmie zapraszam Panią na rozmowę bezpośrednią w sprawie szkoły, spotkanie można umówić za pośrednictwem sekretariatu urzędu nr tel. (22) 782 88 05.

 

Pytanie:
Ostatnie deszcze doprowadzily do powstania diur i kaluz od strony ul ks. Batowgowskiego i ul Wyzwolenia. Czy mozna by ul Kochanowskiego utwardzic, np. jak ul A. Mickiewicza ? Z gory dziekujemy,
Nowi mieszkancy ulicy Kochanowskiego
(Janusz, 1.07.2014)


Odpowiedź:
Szanowny Panie Januszu,
dziękuję za informację dotyczącą stanu technicznego ulicy Kochanowskiego w Serocku. Jednak wszystkie drogi gminne są na bieżąco monitorowane i pracownicy odpowiedzialni za ich utrzymanie mają wiedzę, iż stan tej drogi pogorszył się po ostatnich opadach. Ulica jest wpisana do planu remontów na bieżący rok budżetowy. Utwardzeniem dróg zajmuje się Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Zakład niezwłocznie przystąpi do wyeliminowania wszelkich niedogodności związanych  użytkowaniem ulicy Kochanowskiego w Serocku.

 

Pytanie:
p.Burmistrzu,proszę opowiedzieć kiedy będą odrolnione działki położone w Stasim Lesie, wniosek jest złożony już około 5 lat.pozdrawiam
pozdrowienia
(Maria, 30.06.2014)


Odpowiedź:
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sekcji E (obejmującej obręby ewidencyjne: Dębinki, Marynino, Karolino, Stasi Las i Ludwinowo Zegrzyńskie) planowane jest na koniec bieżącego roku.
Obecnie projekt planu znajduje się na etapie uzgodnień i opinii. Jednocześnie przygotowane zostały wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, które rozpatruje odpowiednio Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Po uzyskaniu decyzji na zmianę przeznaczenia nastąpi wyłożenie planu do publicznego wglądu.
Szczegółowe informacje o terminach wyłożenia i uchwalenia planu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, prasie lokalnej (Gazeta To i Owo) oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy Serock

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do spotkania z mieszkańcami Borowej Góry i Dosina w dniu 17 maja 2014 r. pragnę przypomnieć podnoszony w trakcie dyskusji problem intensywności ruchu drogowego na ulicy Brzozowej oraz potencjalnymi niebezpieczeństwami dla pieszych.
W ostatnim czasie intensywność ruchu na tej ulicy znacznie wzrosła. Przyczyną jest m.in. przebudowa drogi krajowej 61 na odcinku Zegrze Północne – Serock i likwidacja skrzyżowania w m. Borowa Góra, co skutkuje brakiem możliwości skrętu z tej drogi w kierunku Nasielska. Ulica Brzozowa jest więc często wykorzystywana przez wielu kierowców jako objazd do zabudowań w Borowej Górze oraz innych miejscowości w tamtym rejonie.
Ul. Brzozowa, z uwagi na willową zabudowę, ma charakter ulicy osiedlowej. Jest bardzo wąską, nie ma chodników, a samochody mijają się z trudem. Kierowcy nie zwracając jednak uwagę na te okoliczności, jadą ze znaczą prędkością, często przekraczającą 50 km/godz. Intensywny ruch drogowy stwarza realne niebezpieczeństwo potrącenia pieszych, w tym dzieci, gdyż ulicą tą, z uwagi na dogodne dojście do Zalewu Zegrzyńskiego, często spacerują rodziny. Ponadto szutrowa nawierzchnia ulicy powoduje wiele uciążliwości dla mieszkańców (hasał, kurz).
W związku z tą sytuacją, w imieniu mieszkańców ulicy Brzozowej, zwracam się z prośbą o:
1. ograniczanie prędkością do odpowiedniej dla drogi osiedlowej tj. 20 km/godz. oraz umieszczenie stosownego oznakowania.
2. zamontowanie na nawierzchni trwałych ograniczników prędkości.
3. prowadzenie okresowych kontroli prędkości poprzez kierowanie patroli policji drogowej.
(Jacek, 23.06.2014)


Szanowny Panie Jacku,

w stosunku do zgłoszonych w zapytaniu wniosków podjęte zostaną działania leżące w kompetencji gminy. Muszę jednak poinformować, że niektóre z zaproponowanych przez Pana rozwiązań, z uwagi na zakazy wyrażone w określonych przepisach, nie będą możliwe do zrealizowania. Mam tu na myśli montaż progów zwalniających. Na drogach publicznych o nawierzchni nieutwardzonej, a taką jest ulica Brzozowa, zakazuje się ich montażu. Co się zaś tyczy ograniczenia prędkości, muszę wspomnieć, że na całym odcinku ulicy Brzozowej, zgodnie z ustawionym oznakowaniem pionowym, obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Niestety, nie jest ono respektowane przez kierowców, na co gmina nie ma wpływu, gdyż nie posiada urządzeń do kontroli prędkości pojazdów i nie decyduje o alokacji służb drogowych KPP w Legionowie. Niemniej jednak dołożymy starań, aby zminimalizować uciążliwości związane z zamieszkiwaniem przy przedmiotowej ulicy.

 

Dzień dobry
proszę o odpowiedź, Dlaczego ulice np. K Tchorka na której jest słownie: JEDEN w dodatku w stanie surowym dom ma oświetlenie,tak samow w połowie zamieszkała ul. Daliowa, natomiast na ulicach: Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Sadowej - i całym osiedlu za Polną i Traugutta, gdzie są setki mieszkańców nie można zrobić oświetlenia ulic, czy kanalizacji???
(Anna, 25.09.2014)


Szanowna Pani Anno,

oświetlenie uliczne jest przede wszystkim elementem zapewniającym bezpieczeństwo ruchu drogowego tj. ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów i w takich kategoriach należy rozpatrywać jego budowę. Powyższe, gdy mamy do czynienia z tzw. ulicami przelotowymi, możliwe jest do osiągnięcia jedynie przy budowie oświetlenia na całych ciągach komunikacyjnych, tak jak zostało to uczynione na ulicy Tchorka i Daliowej w Serocku.
Wśród ulic gminnych, o których wspomina Pani w zapytaniu, oświetlenia nie posiada jedynie ul. Sadowa. Chcę jednak poinformować, iż dokumentacja projektowa dla tego zadania jest w opracowaniu. Budowa oświetlenia zaplanowana została natomiast na lata kolejne i uzależniona będzie od posiadanych przez gminę środków finansowych. Podobnie wygląda sprawa budowy kanalizacji sanitarnej. W roku bieżącym wykonana została dokumentacja projektowa dla jej budowy, obejmująca swym zakresem ulice: Kuligowskiego, Nodzykowskiego, Jabłoniową, Sadową, Zieloną oraz Pułtuską. Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację tych prac zaplanowane zostało na III-IV kwartał br. Termin realizacji uzależniony jest natomiast od uzyskania przez gminę dofinansowania ze środków unijnych.

 

Panie Burmistrzu chciałabym się zapytać czy w Serocku jest planowana budowa ścieżki rowerowej z prawdziwego zdarzenia ? Lub choćby oddzielenie pasa dla rowerzystów? Chodniki są dosyć szerokie myślę, że byłoby to możliwe. Obecnie trzeba uważać żeby nie wjechać na pieszych.
Pozdrawiam
(Anna 16.06.2014)


Szanowna Pani Anno,

dziękuję za zwrócenie uwagi na ważną kwestię jaką jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Pragnę Panią zapewnić, że w ramach dostępnych narzędzi dbamy o to aby je zapewnić wszystkim jego uczestnikom, również pieszym i rowerzystom. Otóż należy mieć na uwadze, iż aby móc wyznaczyć ścieżkę rowerową musi być spełnione kilka warunków. Głównym z nich jest jej szerokość ścieżki, która powinna wynosić min. 1,5 m – dla ścieżki jednokierunkowej, 2,0 m – dla dwukierunkowej lub 2,5 m gdy ze ścieżki jednokierunkowej będą mogli korzystać również piesi. Szerokości te wskazane są w Rozporządzeniu ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 1999 r.  Nr 43, poz. 430). Na terenie miasta, chodniki na których możliwe byłoby wyznaczenie ścieżek rowerowych, w oparciu o przywołane przepisy, istnieją jedynie na ul. Pułtuskiej, na odcinku od stadionu miejskiego do ul. Zakroczymskiej. Pozostałe chodniki posiadają zbyt małą szerokość aby prowadzić po nich ruch i pieszych i rowerzystów. W mojej ocenie, wyznaczenie ścieżek rowerowych dla tak krótkiego odcinka, wprowadziłoby jedynie zamieszanie wśród pieszych i rowerzystów, nie koniecznie podnosząc ich bezpieczeństwo. Budowa bezpiecznej ścieżki rowerowej, odseparowanej od ruchu pieszego i pojazdów, wymagałaby kosztownej przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic Pułtuskiej - Warszawskiej czy Zakroczymskiej. Gmina nie planuje natomiast realizacji tego typu inwestycji w najbliższych latach.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu. Obwodnica wybudowana i Serock stał się niewidoczny dla jądących drogą numer 61 i turystów.
Uważam, że ładne zareklamowanie miasta przed zjazdami z obwodnicy byłoby miłym akcentem. Druga sprawa to obecne usytuowanie Znaku: 'Serock Wita'. Skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Mickiewicza znajduje się w środku miasta. Może właśnie ten znak powinien stać przy obwodnicy!?
Zgłaszam to do przemyślenia, może da się coś poprawić?
Pozdrawiam.
(Marek, 22.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku dziękujemy za sugestie. Odnosząc się do Pana pisma mailowego informuję, że na dzień dzisiejszy są postawione 3 billboardy przy wjazdach na obwodnicę oraz dwa witacze. Jeden z nich jest usytuowany w Zegrzu przy grobelce, drugi przy wjeździe do Serocka. Myślimy o rozbudowaniu tego systemu wizualnego. Aktualnie trwają rozmowy, wymagane są niezbędne uzgodnienia. Do końca roku podejmiemy decyzję, w których miejscach zostaną postawione nowe witacze. Ta inwestycja będzie zaplanowana na rok 2015.

Pytanie:
Z tej strony Ewa - od wielu lat mieszkanka Serocka zam. przy ul. Pułtuskiej 27a. Piszę do Pana nie tylko w swoim ale i w imieniu mieszkańców Wspólnoty Osiedla Nowy Świat. Otóż cały czas w rozmowach z mieszkańcami spotykam się z opinią, żeby do Pana wystąpić i poprosić o położenie na terenie placu zabaw przy. Pułtuskiej 27a - albo sztucznej nawierzchni trawy, albo nawiezienie czarnej ziemi i zasianie nowej trawy. W obecnym stanie trawa została zniszczona przez dzieci grające w piłkę. Pozostał sam suchy piach na którym i tak nic nie urośnie. Powoduje to jedynie tyle, że nam mieszkańcom w wyniku grania przez dzieci w piłkę kurzy się w okna. Rozumiem, że dzie ci mogą grać w piłkę, ale na boiskach a nie na placu do tego nie przystosowanym. Ponieważ za każdym razem głosuję na Pana w wyborach i agityję na rzecz Pana ponieważ jest Pan rozsądnym i mądrym włodzarzem naszej małej ojczyzny proszę o rozważenie prośby mojej i moich sąsiadów prośby o zmianę zagospodarowania placu zabaw - (chodzi o położenie sztucznej trawy, bądź posianie nowej trawy na czarnej ziemi).
(Ewa, 24.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Ewo,
plac zabaw zlokalizowany na osiedlu Nowy Świat w Serocku jest jednym z pierwszych placów zabaw oddanych do użytku w gminie Serock. Wykonany został według  technologii w której piach tworzy tzw. nawierzchnie bezpieczną. Ten typ nawierzchni ma wiele wad. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w bieżącym roku budżetowym plac zabaw zostanie zmodernizowany. Wymianie ulegnie między innymi  nawierzchnia, która zostanie zastąpiona nowoczesną nawierzchnią bezpieczną. Mam nadzieje, iż zmodernizowany plac zabaw spełni Pani oczekiwania.

 

Pytanie:
Witam,
w ostatnim czasie przeprowadzone zostało utwardzenie nawierzchni tłuczniem na ulicy Mickiewicza wraz z ulicami bocznymi. Dlaczego ulice boczne (odnogi Mickiewicza) nie zostały utwardzone do końca tylko utwardzenie kończy się w połowie drogi? Są to również ulice należące do gminy, zabudowane domami jednorodzinnymi. Czy jest to działanie celowe? W związku z tym, że ulice nie zostały utwardzone do kogo należy obowiązek wykaszania z chwastów ulicy (należącej do gminy)? Jeżeli zostały by utwardzone w całości nie było by z tym problemu. Kiedy zostanie wykonanane utwardzenie całości ulicy Mickiewcza?
pozdrawiam
(Dorota, 2.06.2014)

Odpowiedzi:
Szanowna Pani Doroto
Naprawa dróg gruntowych, a w szczególności utwardzenie destruktem asfaltowym jest kosztowną usługą. Potrzeby na terenie całego miasta i gminy są ogromne. Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zlecając utwardzenie dróg jako priorytet traktuje odcinki na których jest duży ruch. Na pozostałych odcinkach wykorzystywane są mniej kosztowne prace adekwatne do ruchu jaki się na ulicy odbywa. Tak również jest na ulicy Mickiewicza w Serocku. Jej głównym przebieg został utwardzony destruktem asfaltowym w całości, a drogi boczne na użytkowanych odcinkach. Za koszenie dróg gminnych odpowiedzialny jest Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku. Zakład  zweryfikuje zakres koszeń dróg przyległych do ul. Mickiewicza, a w przypadku konieczności zwiększy zakres koszenia.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
W nawiązaniu do odpowiedzi na moje pytanie z dnia 30.11.2013.proszę o informację czy została wykonana wspomniana aktualizacja projektu organizacji ruchu dla drogi równoległej do ul.Zegrzyńskiej w m.Jachranka.Minęło już pół roku.
Właśnie rozpoczął się sezon letni co zwiększa ruch samochodowy i pieszy na drodze a w związku z tym większe zagrożenie.
Drugie moje pytanie dotyczy wysokości funduszu sołeckiego dla naszej miejscowości?Czy został na coś wykorzystany?
Pozdrawiam
(Piotr, 23.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Piotrze, aktualizacja projektu organizacji ruchu na drodze gminnej Nr 180425W (droga gminna przez wieś, równoległa do ul. Zegrzyńskiej) przebiegającej przez Jachrankę, została zlecona do wykonania. Termin jej przekazania przez Wykonawcę upływa z końcem czerwca br. Głównym założeniem przygotowywanego projektu ma być zastosowanie możliwych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego. Szczegółowe rozwiązania nie są nam jeszcze znane. Czekamy na propozycje projektanta w tym zakresie. Mogę jednak Pana zapewnić, że w projekcie organizacji ruchu przewidziane zostanie zastosowanie urządzeń do fizycznego wymuszenia ograniczenia prędkości jakimi są progi zwalniające.
Informuję ponadto, iż wysokość funduszu sołeckiego jaki został wyodrębniony dla sołectwa Jachranka na rok 2014 z budżetu gminy wyniosła 29 341,39 zł. Pisemna informacja o tym fakcie została udzielona na początku lipca ubiegłego roku sołtysowi. Środki finansowe nie zostały jednak w żaden sposób zaangażowane z uwagi na niezłożenie przez sołectwo wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć, z katalogu zadań własnych gminy, przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

 

Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Pierwsze moje pytanie dotyczy co Pan zamierz zrobić w sprawie szafek w szkole, jest to bardzo karygodne by dzieci płaciły po 100zl. za stare śmierdzące szafki, do kiedy taka sytuacja miałaby trwać (a swoją drogą to jest mi jedyna znana szkoła gdzie trzeba płacić za szafki)uważam że skoro stać gminę na wieczne wymienianie nawierzchni, chodniczków itp. rzeczy to gmina na tyle jest bogata ze szatnia w szkole powinna być odnowiona i dostosowana do poziomu tych chodniczków.
Drugie pytanie dotyczy tego co Pan zamierza zrobić by w szkole było bezpieczniej - dziś już nie ma logo na szkole ze jest bez przemocy.
(Agnieszka, 21.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agnieszko, w kwestii szafek udzielałem odpowiedzi na pytanie Pani Agnieszki z dn. 13.11.2013r.
Z aktualnie uzyskanej informacji od dyrektorów szkół wynika, iż szkoły z rodzicami wypracowali i wdrażają rozwiązania idące w kierunku takim, aby szafki stawały się własnością szkoły.
Odnosiłem się także do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach – odpowiedzi na pytania Pani Agnieszki z dn. 28.01.2014r. oraz 26.02.2014r.
Szczegółowe informacje w powyższych sprawach udzielą Pani Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Gimnazjum w Serocku.  

 

Pytanie:
Witam serdecznie. Pisze w sprawie tematu poruszonego tutaj już wiele razy, a mianowicie ulicy Popowskiej w Kani Polskiej / Nowej. Stan drogi po ostatnich opadach znów jest tragiczny, dyżur na dziurze, dziurę pogania. W zwiazku z tym ponawiam prośbę o poprawę stanu nawierzchni. Chociaz utwardzona to i tak woda swoje robi, a i natężenie ruchu wzrasta w sezonie letnim. Pozdrawiam
(Maciej, 27.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Macieju
Ulica Popowska w Kani Polskiej jest drogą uczęszczaną przez wielu mieszkańców sołectw między innymi Kania Polska, Kania Nowa. W okresie letnim ruch wzrasta z uwagi na rekreacyjny charakter ww. sołectw. Konsekwencją zwiększonego ruchu jest pogorszenie się stanu nawierzchni drogi utwardzonej jedynie destruktem asfaltowym. Prace remontowe nawierzchni wykonane zostaną niezwłocznie przez M-GZGK w Serocku.

 

Pytanie:
Witam!
Analizowałam plan wieloletni Gminy. Niestety jestem rozczarowana faktem, że więcej pieniędzy (ok 4 mln zł) przeznacza się na turystykę niż na rozbudowę szkoły, przedszkola czy choćby żłobka, którego brakuje w Serocku. Owszem jest w planach budowa dużej sali przedszkolnej (myślę, że zgodnie z tabelą jest to kwota: 1 mln w 2015 roku), jednak warto byłoby się zastanowić nad potrzebami mieszkańców. Moim zdaniem (oraz pewnie wielu rodziców) priorytetem powinna być teraz rozbudowa przedszkola oraz szkoły. Parterowy budynek przedszkola... Problemy z brakiem miejsc... można byłoby podwyższyć go o dwie kondygnacje i stworzyć (żłobek, przedszkole oraz oddział wczesnoszkolny klasy 1-3), byłoby to dobrym rozwiązaniem. Serock jest pięknym rozwijającym się miastem. Turystyka to też ważny punkt przyciągający ludzi, jednak uważam, że należy pomyśleć o tych, którzy mieszkają na stałe w Serocku. Zarówno dorosłych jak i dzieci przybywa a bu dynki oświaty nie rozrastają się. Przecież dobro mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb jest statutowym zadaniem gminy.
Pozdrawiam

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno, dziękuje za miłe słowa pod adresem Serocka.
W planach rozwojowych Miasta i Gminy Serock są kwestie odnoszące się zarówno do polityki oświatowej jak i turystyki.
Na rozwój gminy patrzymy w sposób integralny. W najbliższych latach planowana jest rozbudowa istniejącej bazy oświaty uwzględniająca uwarunkowania demograficzne oraz upowszechnienie wychowania przedszkolnego i opieki nad dzieckiem młodszym.

 

Pytanie:
Mam działkę w Jachrance, płacę podatki do gminy Serock. Od tego roku mam problem z powrotem z działki do domu (Warszawa)w sobotę i niedzielę, ponieważ po godzinie 14.40 nie kursują już żadne autobusy. W imieniu swoim i innych działkowiczów bardzo proszę o przywrócenie w późniejszych godzinach(po 17),zwłaszcza w niedzielę, przynajmniej jednego kursu do Warszawy.
Bardzo proszę o pozytywne rozpoatrzenie mojej prośby.
Z poważniem
(Janina, 20.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Janino, w odpowiedzi na Pani pytanie chcę poinformować, że kursy w sobotę i niedzielę nie są realizowane przez przewoźnika, z którym Urząd Miasta i Gminy Serock ma podpisaną umowę. Wyżej wymieniony operator usług transportowych, który takie przejazdy realizuje po godzinie 14.40 wykonuje te usługi linią prywatną.
W tym przypadku Urząd Miasta i Gminy Serock nie ma wpływu na przywrócenie takiego kursu.
Poza tym, chcę poinformować, że związku z bardzo małą ilością pasażerów korzystających w niedzielę z Lokalnej Komunikacji Autobusowej na trasie – Dębe – Jachranka – Zegrze – Legionowo na dzień dzisiejszy nie planujemy uruchomienia komunikacji lokalnej w weekend.

Pytanie:
Czy na terenie gminy Serock będzie organizowana bepłatna akcja sterylizacji zwierząt domowych?
(Dariusz, 13.05.2014)
 

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu,
odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt domowych mieszkańców gminy, prowadzona jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock od 2013 roku. Warunkiem skorzystania z zabiegów finansowanych przez gminę, jest wypełnienie w urzędzie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (parter, pokój nr 11) krótkiego wniosku - oświadczenia oraz okazanie aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie i dowodu uiszczenia opłaty od posiadania psa w wysokości 40 zł. Po dopełnieniu tych formalności właściciel zwierzęcia otrzymuje skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma zawartą umowę. Na zabieg ze zwierzęciem umawia się już Pan bezpośrednio z lekarzem weterynarii w dogodnym dla Pana terminie. Wymóg okazania zaświadczenia o szczepieniu oraz wniesienia opłaty dotyczy oczywiście tylko psów, skierowanie na zabieg sterylizacji i kastracji kotów wydawany jest po wypełnieniu i złożeniu oświadczenia.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu,
mijają już dwa tygodnie od spotkania dotyczącego przebudowy ulicy Głównej w Stasim Lesie i budowy zbiornika odwadniającego, czy jest już znane oficjalne stanowisko Urzędu co do dalszych losów tej inwestycji?
(13.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku,
Zapewniam Pana, że sugestie przedstawione przez uczestników spotkania, o którym Pan pisze, odnośnie projektu tzw. drugiego odcinka ul Głównej, nie zostały w żaden sposób zlekceważone. Obecnie trwają prace projektowe związane z ponowną analizą możliwych do zastosowania sposobów odwodnienia pasa drogowego, innych niż zaproponowany zbiornik retencyjno-odparowywalny. Zwracam w tym momencie uwagę na fakt, że sytuacja w obrębie skrzyżowania ulic Głównej, Prostej i Radziwiłłów jest wyjątkowo trudna, zarówno ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne, ukształtowanie terenu, jak i zabudowę zlokalizowaną blisko granic pasa drogowego. Sytuacja taka znacząco ogranicza możliwości zastosowania rowów odwadniających, czy podziemnego systemu rozsączania wód, na co projektant zwracał uwagę podczas spotkania z mieszkańcami. Jednak mimo takiego stopnia złożoności problemu, mamy nadzieję, że prowadzone obecnie prace pozwolą nam jednoznacznie wskazać najbardziej optymalne i satysfakcjonujące rozwiązanie. Zapewniam, że w przypadku opracowania nowej koncepcji projektowej omawianego odcinka, z pewnością będziemy ją z Państwem omawiać.
Jednocześnie informuję, że w związku z ogólną akceptacją koncepcji projektowej dla pierwszego odcinka ulicy Głównej, została ona skierowana do przeprowadzenia dalszych czynności zmierzających do spełnienia wymogów formalnych, niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacjie inwestycji drogowej.

 

Pytanie:
Chciałem zapytać czy Burmistrz pamięta o ul. Św Wojciecha? Ulice obok są udekorowane kwiatami od dziś a tu nic. Ozdób świątecznych też tu nigdy nie ma.Dlaczego?
Pytanie drugie czy istnieje możliwość zakazu parkowania na całej długości ul. Św. Wojciecha gdyż jest tak wąska, że szersze auto nie może przejechać gdy ulica jest zastawiona a wyjazd z posesji pomimo tzw. kopert jest niemożliwe. Gdyby miała wjechać straż pożarna albo inne służby byłby ogromny problem. dziękuję i czekam na odpowiedź
(Zenon, 12.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Zenonie, zgodnie z przyjętą przez nas regułą, w okresie letnim i zimowym, dekorowane są jedynie główne ciągi komunikacyjne na terenie miasta. Dekoracje wykonywane są ponadto jedynie tam gdzie nie powodują utrudnień i kolizji z ruchem pojazdów i pieszych. Wykonanie na ulicy św. Wojciecha dekoracji, o których Pan wspomina, nie jest możliwe głównie z uwagi na jej parametry techniczne – szerokość jezdni i lokalizację lamp oświetlenia ulicznego.
Jeżeli chodzi natomiast o kwestię związaną z wprowadzeniem zakazu postoju na ulicy św. Wojciecha chciałbym poinformować, że działania takowe zostały już podjęte. Wprowadzenie przedmiotowego zakazu musi być poprzedzone przygotowaniem zmiany projektu organizacji ruchu, co w chwili obecnej jest czynione. Po uzyskaniu zatwierdzenia projektu organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe w Legionowie – przystąpimy niezwłocznie do jego wdrożenia.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu chciałabym się zapytać, czy w Jadwisinie na ul.Szaniawskiego jest przewidziany wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej .Bo w tej chwili cała nawierzchnia jest pocięta od wykonywania nowych instalacji w poprzednich latach,i punktowo naprawiana.Te prace naprawcze i dorażne uzupełnianie asfaltu nic nie dają i wszystko to wygląda fatalnie. W ubiegłym roku stan drogi się pogorszył gdyż cały rok przejeżdżały ciężkie samochody na teren budowy osiedla.
(Aldona, 11.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aldono,
w roku 2010 opracowana została dokumentacja kompleksowej przebudowy i budowy dróg gminnych w miejscowości Jadwisin. W jej zakres wchodzi m.in. przebudowa ulicy Jerzego Szaniawskiego.  Realizacja tego zadania musi być jednak poprzedzona jeszcze wybudowaniem brakującego odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej. W roku bieżącym planujemy przygotowanie dla tego zadania dokumentacji projektowej. Jego realizacja jak i rozpoczęcie prac budowlanych związanych z modernizacją dróg w Jadwisinie zaplanowane zostało w przyszłym roku, przy czym możliwe, że z uwagi na zakres robót ujętych w tym zadaniu, przebudowa ulicy Szaniawskiego może przypaść na rok 2016. Zadanie to bowiem przewidziane jest do realizacji w WPF-e (Wieloletni Plan Finansowy) na lata 2015 – 2016. Do czasu wykonania nowej nawierzchni jezdni, na ulicy Szaniawskiego w Jadwisinie przeprowadzane będą remonty cząstkowe w ramach bieżącego utrzymania.

 

Czy jest planowana kanalizacja wzdłuż ulicy długiej w miejscowości Borowa Góra, Dosin w stronę Jachranki (chodzi o odcinek od Nasielskiej następnie przecinająca Borówkowa i w kierunku Jachranki.

Adam (23.04.2014)

Panie Adamie, w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że obecnie prowadzone prace w Borowej Górze i Stasim Lesie, obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radosnej, Cichej, Słonecznej, Prostej, Dzikiej Róży, Poprzecznej, Kameralnej i Nasielskiej. Budowa kanalizacji w ulicy Długiej w kierunku Dosina o którą Pan pyta będzie wykonywana od skrzyżowania z ulicą Nasielską do posesji Długa 73. Ze względu na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje obejmujące budowę kanalizacji sanitarnej gmina wnioskuje o takie dofinansowania. Natomiast każdy wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wiąże się ze spełnieniem wielu warunków. Jednym z takich warunków jest odpowiednia ilość mieszkańców podłączonych na każdy kilometr wybudowanej sieci.  I tak obecnie budujemy wcześniej wspomnianą sieć kanalizacji grawitacyjno – tłocznej o długości 8,3 km w Borowej Górze i Stasim Lesie wraz z przepompownią ścieków, a także sieć  w Skubiance o długości 2 km wraz z przepompownią ścieków. W ubiegłym roku wybudowaliśmy kanalizacje w Jadwisinie z dwoma przepompowniami i siecią o długości 1,5 km. W  tym roku rozpoczniemy prace przy budowie sieci o długości 2,5 km z przepompownią w Serocku. Wszystkie te sieci spełniają to kryterium, natomiast rejon o którym Pan pisze charakteryzuje się rozproszoną zabudową i nie spełnilibyśmy tego warunku. Gmina ze względu na wysokie koszty budowy kanalizacji sanitarnej, w pierwszej kolejności realizuje te projekty na które możemy otrzymać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Po zakończeniu obecnie prowadzonych prac związanych z budową kanalizacji w różnych częściach gminy i tworzeniu budżetu na przyszłe lata rozpatrzymy możliwość budowy kanalizacji także w ulicy Długiej w stronę Dosina.

 

Mam pytanie kiedy rozpocznie się budowana kanalizacja w miejscowości Jachranka ul.Zegrzyńska bo tłumaczenie że budowa kanalizacji jest droga i trudna nie zadowala mieszkańców pozdrawiam mironek.

Mironek (02.05.2014)

W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące budowy kanalizacji w ulicy Zegrzyńskiej w Jachrance informuję, że w tym roku zostanie opracowana koncepcja kanalizacji sanitarnej na terenie Dosina, Skubianki, Izbicy oraz Jachranki,  w  tym ulicy Zegrzyńskiej. Po opracowaniu koncepcji zlecimy projekty poszczególnych sieci. Jednocześnie informuję, że gmina sukcesywnie rozbudowuje sieci kanalizacyjne na całym terenie gminy. Obecnie trwają prace przy budowie sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej o długości 8,3 km w Borowej Górze i Stasim Lesie wraz z przepompownią ścieków, a także trwają prace w Skubiance przy budowie sieci o długości 2 km wraz z przepompownią ścieków. W ubiegłym roku wybudowaliśmy kanalizacje w Jadwisinie z dwoma przepompowniami i siecią o długości 1,5 km. W  tym roku rozpoczniemy prace przy budowie sieci o długości 2,5 km z przepompownią w Serocku. Z uwagi na fakt który sam Pan zauważył tj. dużych kosztów budowy kanalizacji, gmina pozyskuje środki zewnętrzne dofinansowujące te inwestycje. W celu otrzymania dofinansowania musimy spełnić szereg warunków, jednym z takich warunków jest ekonomiczne uzasadnienie realizowanej inwestycji, określane poprzez odpowiednią ilość osób podłączonych do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym po opracowanie wspomnianej koncepcji gmina zleci projekty poszczególnych sieci, tak aby wymagany wskaźnik został osiągnięty. Czy rozpoczniemy prace projektowe od ulicy Zegrzyńskiej trudno na dzień dzisiejszy powiedzieć, takich informacji będziemy mogli udzielić po opracowaniu koncepcji.

 

Mam pytanie, czy kiedyś w poprzek drogi krajowej nr 62 zostanie poprowadzony wodociąg lub kanalizacja, od niedawna co raz więcej tam się ludzi osiedla a wody brak

Dominik (12.05.2014)

Panie Dominiku, abyśmy mogli Panu w sposób wyczerpujący odpowiedź na pytanie, proszę o doprecyzowanie o jaki odcinek drogi krajowej nr 62 Pan pyta.

Pytanie:
Czy na ulicy Klonowej, Nowa Wieś jest planowana instalacja świateł? Słupy są a oświetlenia nie ma.
(Danuta, 04.05.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Danuto,
istniejące na ulicy Klonowej w Nowej Wsi słupy są własnością zakładu energetycznego. W celu budowy oświetlenia niezbędne byłoby zatem uzyskanie zgody od  ich właściciela na dowieszenie odrębnego obwodu oświetlenia ulicznego i zamontowanie opraw. Zwrócić jednak należy uwagę że nieruchomości zlokalizowane przy przedmiotowej ulicy są użytkowane w głównej mierze nadal jako działki letniskowe, zamieszkiwane sezonowo w okresie letnim. Wybudowane oświetlenie funkcjonowałoby natomiast cały rok, gdyż nie stosujemy praktyki wyłączania oświetlenia na okres zimowy na terenach z przewagą zabudowy letniskowej. A zaznaczyć należy, że to właśnie w tym okresie koszty zużytej energii przez oświetlenie są największe. W najbliższej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014 – 2017 gmina nie planuje realizacji inwestycji związanej z budową oświetlenia drogowego na ul. Klonowej w Nowej Wsi. W przyszłym roku oraz w kolejnych latach realizowane będą zadania, na które posiadamy opracowaną dokumentację i pozwolenia na budowę.

Pytanie:
Panie Burmistrzu !
nieustannie, poprzez ciągłe nawożenie gruzu podnosi się poziom ulicy Książęcej w Jadwisinie.
Jeśli nadal w ten sposób będzie rozwiąznywany problem braku odpowiedniej nawierzchi na tej tak uczęszczanej (głównie traktowanej jako tranzyt) ulicy Jadwisina, dojdzie do sytuacji, w której posesje są znacznie poniżej poziomu ulicy. Już teraz nie wygląda to dobrze.
Proszę o odpowiedź, czy czyni Pan to na złość mieszkańcom ulicy ?
Czy może pobudza Pana do tego typu nerwowych ruchów osoba Pana Tyki i artykuły w Gazecie Powiatowej pt. Jak wyglądają ulice w Jadwisinie (zdjęcie z dziurami)?
Czy nie interesuje Pana to, że wyrównując ulicę oddaje Pan przysługę przejeżdżającym kierowcom, którzy nie zwracając uwagi na ograniczenie prędkośći 30KM/H przekraczają drastycznie prędkość jadąc bardzo szybko i powodując tumany pyłu. Jest to niezmiernie uciążliwe dla mieszkańców i pieszych !!!
Miałem przyjemność wielokrotnie spacerować tą ulicą do pobliskiego sklepu i muszę Panu przyzanać, że wielokrotnie zacząłem się dusić od tumanów pyłu.
Proszę rozwiązać tą nienormalną sytuację i przestać działać na niekorzyść mieszkańców tej ulicy, no chyba, że wyrównuje Pan tę ulicę dla Pana Tyki, który ma zwyczaj jeździć nią na boisko szkolne i nie lubi jeździć po dziurach ponieważ wymaga to wolnej jazdy jak dyktują stojące tam znaki drogowe.
Apeluję o rozwiązanie tego problemu z korzyścią dla mieszkańców i pieszych.
Musi Pan ostro dążyć, żeby jak najszybciej wykonać kanalizację i położyć nawierzchnię i progi zwalniające. W każdym razie to na Pana barkach jako gospodarza spoczywa rozwiązanie problemu.
(17.04.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie, ulica Książęca w Jadwisinie przez lata była drogą prywatną. Proces przejęcia jej został zakończony wiosną br. Również w okresie wiosennym zostały przeprowadzone prace remontowe, które polegały jedynie na uzupełnieniu i zagęszczeniu ubytków nawierzchni. Wykonujący prace Wykonawca działający na zlecenie Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku w żaden sposób nie podniósł nawierzchni drogi. Urząd Miasta i Gminy w Serocku podjął również działania w sprawie zaprojektowania i wykonania w ulicy kanalizacji sanitarnej. Prace projektowe rozpoczną się jeszcze w br. Dopiero po wykonaniu instalacji kanalizacji, Gmina będzie mogła sukcesywnie przystępować do kompleksowego urządzenia drogi. Jeżeli chodzi zaś o Pana Rafała Tykę, informuję, iż  jego poczynania nie mają żadnego wpływu na plan działań Gminy w żadnym aspekcie.

 

Pytanie:
witam. Panie burmistrzu moje pytanie jest nastepujace kiedy przy ul. kościuszki 9 zostana wymienione rury odplywowe u mieszkancow bloku.Jak Pan sam wie blok a raczej kamienica ma juz swoje lata a rury kanalizacyjne nie byly wymieniane od wiekow. My jako mieszkancy w swoich domach wylewamy mase srodkow typu kret i inne by chodz troche je udroznic i zeby nie wydobywal sie ten okrony smrod. Bardzo przykro mi to mowic ale czujemy jak zalatwiaja sie inni mieszkancy bloku mowiac o kazdym pionie. Rowniez chcialabym poruszyc kwestie dachu gdy zima za oknem to i zima na strychu. Dach jest ewidentnie ze szparami dziurami wiec w kazda zime mamy tam snieg. Dziekuje. Czekam na odpowiedz. Pozdrawiam.
(Anna, 29.04.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno.
Budynek przy ul. Kościuszki 9 przechodzi coroczne przeglądy techniczne i jego stan nie budzi zastrzeżeń. Niemniej jednak jest budynkiem wybudowanym w 1957 roku i jest w znacznym stopniu wyeksploatowany. W budynku  jest powołana Wspólnota Mieszkaniowa i to ona podejmuje decyzje co do remontów w budynku.  Na corocznym zebraniu wspólnoty w dniu 25.02.2014 r. do planu gospodarczego na 2014 rok została wpisana wymiana pionów wodno –kanalizacyjnych i będzie ona sukcesywnie wykonywana w miarę posiadanych przez Wspólnotę środków finansowych. Jednak to sami mieszkańcy muszą zdecydować, które piony będą wymieniane i w jakiej  kolejności. Podobna sytuacja jest z dachem - jego modernizacja zostanie przeprowadzona po podjęciu przez Wspólnotę takiej decyzji i w miarę posiadanych środków finansowych.  

 

Pytanie: Bardzo proszę o informację jak uzyskać dofinansowanie na kastracje i sterelizacje kotów. Jakie muszę spełnić warunki i jakich dokonać formalnośći by taki zabieg został dofinansowany.
(Krystyna, 30.04.2014)

Odpowiedź: 

Szanowna Pani Krystyno

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że aby skorzystać z dofinansowania zabiegów kastracji i sterylizacji kotów, a tak naprawdę sfinansowania go w całości wystarczy być mieszkańcem naszej gminy, zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pokój nr 11 na parterze i wypełnić krótkie oświadczenie. Po złożeniu oświadczenia dostaje Pani skierowanie na zabieg do gabinetu weterynaryjnego, z którym gmina ma podpisaną umowę. Na zabieg ze zwierzęciem umawia się już Pani indywidualnie w dogodnym dla Pani terminie.

Pytanie: mam pytanie odnoście ścieżki dydaktycznej. W którym miejscu w Jadwisinie się kończy i kiedy będzie prowadziła do nas do Zegrza. Też jesteśmy w Gminie Serock, a wciąż odcięci. Od razu zaznaczam, iż tereny nad Jeziorem nie należą do osób prywatnych i można organizować przejście.
Dlaczego mapa turystyczna nie pokazuje dokładnie jak przebiegają szlaki oznakowane na drzewach ?
(Sławek, 23.04.2014)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Sławomirze

Ścieżka dydaktyczna w Jadwisinie kończy się na wysokości ośrodka szkoleniowego Geovita i przebiega po terenach dzierżawionych przez gminę od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

W latach ubiegłych podejmowaliśmy działania zmierzające do budowy dalszego odcinka ścieżki do Zegrza, które niestety nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, gdyż kilku właścicieli gruntów usytuowanych wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego nie wyraziło zgody na udostępnienie swoich gruntów na ten cel. W tym miejscu pragnę nadmienić, że część terenów na odcinku Jadwisin-Zegrze położonych bezpośrednio nad wodą należy do osób prywatnych i bez ich zezwolenia nie można zrealizować zaplanowanych inwestycji.

Mając jednak  na uwadze potrzeby mieszkańców Zegrza, podjęliśmy działania zmierzające do wykonania alternatywnego połączenia Zegrza z Jadwisinem z wykorzystaniem sieci istniejących dróg gminnych. Planowana droga powstanie na odcinku o długości około 750 m i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Dzięki zawartemu porozumieniu gmina pozyskała pod koniec 2013 roku grunt od Instytutu Hodowli  i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie o powierzchni 5429 m2  z przeznaczeniem na w/w cel. Aby ścieżka była w pełni zrealizowana do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 70 m usytuowany na terenach wojskowych. Aktualnie trwają prace związane z przejęciem przedmiotowego gruntu. Przewiduje się, że podpisanie umowy notarialnej w przedmiotowej sprawie nastąpi do końca 2014r. Wykonanie drogi nastąpi po zakończeniu procedury związanej z nabyciem prawa własności gruntów i zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych na ten cel.

Mapa turystyczna pokazuje oficjalnie wyznaczone trasy pieszo-rowerowe na terenie gminy Serock i powiatu legionowskiego.

Czy planowane jest przedłużenie oświetlenia ulicy Akacjowej do Szkolnej?

(Tomasz, 25.04.2014)

Szanowny Panie Tomaszu,
z przykrością muszę poinformować, że w najbliższej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014 – 2017 nie została zaplanowana do realizacji inwestycja związana z budową oświetlenia drogowego na pozostałym odcinku ul. Akacjowej w Jadwisinie. W roku obecnym oraz przyszłym gmina będzie realizowała inwestycje w zakresie budowy oświetlenia drogowego na które posiada opracowaną dokumentację i pozwolenia na budowę. Po ich zrealizowaniu, poddana zostanie analizie zasadność budowy oświetlenia na wspomnianym przez Pana odcinku ul. Akacjowej.

 


Pytanie:

Panie Burmistrzu Gospodarzu Gminy, od dłuższego czasu obserwuję zaniedbany teren po byłym Ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym ambasady NRD w Jadwisinie adres ul. Ogrodowa. Proszę o odpowiedź, kto jest aktualnie właścicielem tego terenu ?
Nie wierzę, że nie podziela Pan zdania ogółu, że Gmina jako Gospodarz powinna zobligować właścicieli do bezwzględnego uporządkowania tego terenu.
Czy był Pan tam i widział w jakim tragicznym stanie są te zabudowania ? Powyrywane okna, walące się mury, pozarywane dachy. Widok straszny, a położony przy samej wodzie i szlaku turystycznym. Istna ruina.
Moi Goście dziwią się, że w naszej Gminie brakuje Gospodarza i uwidacznia się to w takich ważnych turystycznie miejscach nad wodą.
Dla wczasowiczów odwiedzających naszą Gminę (zapewniam Pana, że w weekendy widzę ich mnóstwo) zapewne to wspaniała wizytówka Gminy :), a obok ścieżka dydaktyczna. Kontrast niesamowity.
Proszę jako Gmina zobowiązać właściciela do uporządkowania tegoż bałaganu.
Leśne dojście do zalewu obok terenu ambasady NRD jest oznakowane jako czerwony szlak, niestety zejście jest nieuporządkowane, strasznie strome i nie nadaje się do użytkowania przez ludzi, a przedostanie się z rowerami to już w ogóle nie możliwe. Brak zejścia do ścieżki dydaktycznej. Proszę to niezwłocznie naprawić, bo jest to zaledwie jakieś 20-30 metrów do udrożnienia i na pewno nie jest to teren prywatny tylko ma taki sam status jak teren po którym biegnie ścieżka dydaktyczna. Jak można uporządkować ścieżkę to i te parę metrów również można, potrzeba tylko chcieć.
Podpowiem Panu, a mianowicie dysponuje Pan przecież w Gminie zespołem ludzkim, który powinien czynnie zajmować się promocją naszej Gminy, a którego pracy wcale nie widzimy my mieszkańcy.
Pisanie „za przeproszenie bzdetów do gazetki czy wydanie pieniędzy na teledysk” nie załatwia sprawy. Wyrzucone w błoto pieniądze pokazujące wyginających się ludzi, plenerów gminy wcale nie widać.
Znajomi po obejrzeniu pytali mnie czemu ma to służyć ? Nie potrafiłem znaleźć żadnego mądrego wyjaśnienia.
Trzeba wprowadzać zmiany w terenie i to nie tylko w Serocku na plaży. Proszę zobowiązać pracowników do zajęcia się tą sprawą, wysłać ich na wizję lokalną i działać. Działać, działać Panie Gospodarzu.

Proszę o odpowiedź.
(Andrzej, 23.04.2014)

Odpowiedź:

Szanowny Panie Andrzeju. Pragnę Panu podziękować za zwrócenie uwagi na sprawy, które Pana zdaniem nie są dostatecznie dostrzegane przez urzędników. Prawem i obowiązkiem każdego obywatela jest troska i dbałość o wszelkie dobra a także zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji. Oczywiście powinno się to robić w sposób, który nikogo nie obraża ani nie deprecjonuje pracy innych. Z uwagi na szacunek do Pana nie chcę komentować użytego przez Pana sformułowania – ‘bzdety”.

Jestem przekonany, że to co dla Pana jest mało istotne dla wielu naszych mieszkańców a także gości ma duże znaczenie. Budowanie tożsamości wspólnoty lokalnej wymaga wielu działań, w tym promocyjnych. Rozumiem, że nie wszystkie pomysły urzędników się podobają. To zrozumiałe.

Co do nieruchomości po dawnej ambasadzie NRD – to od 10 lat jest to własność prywatna. Wielokrotnie urzędnicy podejmowali działania w stosunku do właścicieli by uporządkowali swą nieruchomość. Jak dotychczas bez skutku.

Odnośnie szlaku turystycznego, oznaczonego kolorem czerwonym informuję, że szlak ten przebiega przez teren należący do Fundacji „Wsparcie” z siedzibą w Warszawie. Szlak został wyznaczony i oznakowany przez PTTK. Na wnioskowanym odcinku szlak  ten, z uwagi na strome zejście nie powinien być wykorzystywany jako ścieżka rowerowa (nie ma takiego przeznaczenia ani oznakowania), szlakiem tym można natomiast zejść (przy zachowaniu dużej ostrożności) do ścieżki biegnącej wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego.

Aby poprawić warunki korzystania ze szlaku na wskazanym przez Pana terenie, gmina w przyszłości podejmie działania zmierzające do udoskonalenia jej przebiegu, co uwarunkowane będzie uzyskaniem zgody od właściciela omawianego terenu.

Pragnę Pana poinformować, że wyznaczanie tras pieszo-rowerowych na terenie gminy Serock odbywa się w przeważającej części po gruntach prywatnych, które  udostępniane są do powszechnego korzystania dzięki życzliwości właścicieli tych gruntów. Natomiast na odcinkach ścieżki, gdzie gmina jest właścicielem gruntu oraz na terenach, które są dzierżawione od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, gmina stara się przez cały rok utrzymywać porządek i w miarę potrzeb pooprawiać warunki korzystania ze ścieżki.

 

 

Pytanie:
Mieszkam w Jadwisinie przy ulicy Spacerowej. Kiedy możemy się spodziewać corocznego, pozimowego wyrównania nawierzchni ulicy Spacerowej? Dodam tylko, że wykonanie w roku 2013 pozastawiało wiele do życzenia, stąd w tym roku, mimo lekkiej zimy, odcinek od Szaniawskiego do Spacerowej nr 10 mocno nadwyręża amortyzatory w samochodach.
Pozdrawiam
(Dariusz, 15.04.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Dariuszu
Prace polegające na naprawie dróg gruntowych w bieżącym roku zostały już rozpoczęte. Z uwagi na bardzo duży zakres wszystkie prace na terenie Miasta i Gminy Serock powinny zakończyć się do końca maja 2014r. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku  dołoży starań  aby prace zostały przeprowadzone jak najszybciej, a zakres prac oraz ich sposób wykonania były na najwyższym poziomie.

 

Pytanie:
Panie Burmistrzu proszę o podanie mi lokalizacji Żłobka Publicznego na terenie Gminy Serock. Proszę nie proponować mi skorzystania ze żłobka w Legionowie, gdyż nie ma szansy się dostać nie będąc mieszkańcem Miasta Legionowa. Konkretnie proszę podać mi adres żłobka na terenie naszej Gminy.
(Janusz, 17.04.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Januszu, odpowiadając na zadane przez Pana pytanie uprzejmie informuję, że na terenie gminy Serock nie ma żłobka publicznego. W „Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych” jest zarejestrowana placówka niepubliczna – Klub dziecięcy „Jutrzenki” Stasi Las ul. Jutrzenki 7.

 

Pytanie:
W roku 2012 i 2013 składaliśmy podania o wybudowanie latarni na skrzyżowaniu ulicy Leśnej i drogi biegnącej przez Dębinki. Odpowiedzi Burmistrza z tamtego roku brzmiała "budowa latarni zostanie ujęta w budżecie na rok 2014". Odpowiedź ta była umieszczona na tym portalu, więc pewnie można ją odnaleźć. Oczywiście w budżecie na rok 2014 taka inwestycja nie jest przewidziana. Pani kierownik działu inwestycji poinformował mnie bardzo nie pewnym głosem i plącząc się w zeznaniach że jak jakieś pieniądze zostaną to może ewentualnie władza w serocku coś zrobi. Więc mam pytanie czy zrobi, kiedy zrobi i czy w ogóle zrobi???? I proszę nie wypisywać zapewnień bez pokrycia bo ta kie odpowiedzi mnie nie interesują. Konkrety proszę.!
Sprawa druga. Na ulicy Jutrzenki (droga gruntowa)został wykonany próg zwalniający. Proszę o informację czy jest on wybudowany zgodnie z prawem.? Nadmieniam że informowałem o tym Panią Kierownik, ale nie widzę żadnej interwencji. Według przepisów nie można robić progów na jezdniach innych niż bitumiczne, jeżeli nie można zastosować oznakowania poziomego P-25.
Proszę o odpowiedzi.
(Jacek, 12.04.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Jacku, z udzielonej w kwietniu 2013 roku odpowiedzi na zadane przez Pana zapytanie nie wynikało, że „budowa latarni zostanie ujęta w budżecie na rok 2014”. Spośród wniosków składanych przez mieszkańców i sołtysów, Radzie Miejskiej przy opracowywaniu budżetu na dany rok przedstawiane są jedynie te, które są uzasadnione i możliwe do realizacji. Samo natomiast zakwalifikowanie wniosku w ten sposób nie oznacza, iż zostanie on uwzględniony w budżecie, oczywiście głównie z przyczyn ograniczonych środków finansowych. W roku bieżącym gmina zrealizuje jedynie trzy inwestycje w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. Dwie z nich już są prawie zakończone, trzecia będzie realizowana w okresie wakacyjnym. Co istotne, gmina posiada opracowane dokumentacje i ważne pozwolenia na budowę na inne trzy inwestycje oświetleniowe, przewidziane do realizacji w Wieloletnim Planie Finansowym. W roku bieżącym opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla kolejnych dwóch zadań, które też będą czekały na realizację. Sytuacją idealną byłoby oświetlenie wszystkich dróg w rejonie istniejących zabudowań - niestety jest to niemożliwe. Dołożę starań aby wnioskowaną przez Pana inwestycję ująć w planach finansowych na lata kolejne i proszę nie traktować tych zapewnień jako bez pokrycia. Widzę realną możliwość realizacji tej inwestycji w roku 2016, po przygotowaniu w roku 2015 dla tego zadania dokumentacji projektowej.
Co się zaś tyczy ulicy Jutrzenki w Stasim Lesie to myślę, że należy się Panu na początku wyjaśnienie kwestii jej statusu. Na odcinku od przedszkola do ul. Głównej, gdzie wykonany został próg zwalniający, jest to droga prywatna, niepubliczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo korzystania z niej mają jedynie jej współwłaściciele. Droga ta nie powinna zatem być wykorzystywana przez osoby dowożące dzieci do przedszkola, a niestety właśnie tak jest. Mieszkańcy narażeni są na niebezpieczeństwo wynikające z poruszania się po ulicy pojazdów z prędkością znacznie przewyższającą dopuszczalną. W okresie letnim, wzmożony ruch pojazdów powoduje pylenie nawierzchni (kurzenie), co utrudnia jednoczesny ruch pieszych. Budowa progu zwalniającego przez mieszkańców wydaje się być próbą przeciwdziałania istniejącej sytuacji i nie jest niezgodna z prawem, gdyż przepis na który się Pan powołuje, ma zastosowania do dróg publicznych, a ulica Jutrzenki na ww. odcinku taką nie jest.

 

Szanowny Panie Burmistrzu. W sekretariacie Przedszkola (Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku ul. Wł. Wolskiego 15 ) otrzymaliśmy informację że jest około 90 podań na przyjęcie do przedszkola a około 50 miejsc. Jako Rodzice oraz Mieszkańcy Serocka mamy nadzieję, że podejmie Pan wszelkich starań, aby wszystkie dzieci dostały się do przedszkola. Rozumiemy, że podejmowane są kroki przez Miasto aby w przyszłości zapewnić miejsca w przedszkolach na terenie Gminy, natomiast Nas rodziców interesuje stan obecny. Jeżeli okaże się, że grono osób nie dostanie się do przedszkola to widocznie działania jakie miały być podjęte w zakresie modernizacji przedszkoli zostały spóźnione. Mamy nadzieję, że będąc mieszkańcami Serocka oraz płacąc podatki w Serocku nasze dzieci dostaną się do przedszkoli. Czy w przypadku tak dużej liczby chętnych zwiększy Pan liczbę grup w przedszkolu? Większość rodziców spełnia dwa kryteria:
1. Oboje rodziców kandydata / prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym.
2. Obydwoje rodziców kandydata rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując w rozliczeniu adres zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock.
Jakie dodatkowe kryteria zostaną ustalone przez Gminę w celu rekrutacji dzieci do przedszkola (Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały) w przypadku uzyskania przez większości rodziców takiej samej ilości punktów?
Mamy nadzieję, że ze zrozumieniem podejdzie Pan do potrzeb mieszkańców w zakresie dostępności przedszkoli dla przyszłych młodych Serocczan.
Z poważaniem


Krzysztof (08.04.2014)

Szanowny Panie Krzysztofie, aktualnie trwa składanie wniosków do przedszkoli. Zgodnie z ustawą  z dnia 6 grudnia2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014,poz.7), która wprowadziła nowe zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych  form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek, rodzic może złożyć wniosek do trzech przedszkoli ze wskazaniem przedszkola pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru.

Ta sytuacja sprawia, iż wnioski w przedszkolach będą się dublowały i dopiero Komisje Rekrutacyjne będą musiały ustalić liczbę osób wnioskujących o miejsce przedszkolne. Jednak słusznie Pan zauważa, iż liczba osób ubiegających się o miejsce przedszkolne w Samorządowym Przedszkolu w Serocku jest dość znaczna.

Na terenie gminy Miasto i Gmina Serock funkcjonują trzy publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na rok szkolny 2013/2014 do publicznych placówek przedszkolnych przyjęto 450 dzieci w wieku przedszkolnym.

Oczywiście, i w tym roku dołożymy wszelkich starań aby dzieci mieszkańców gminy Miasto i Gmina Serock w jak największym stopniu były objęte wychowaniem przedszkolnym zgodnie z preferencjami rodziców.

Informuję także Pana, że na terenie Gminy funkcjonują też przedszkolne placówki niepubliczne, które otrzymują dotację od gminy na każde dziecko, które w tych placówkach korzysta z wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 

Witam! Moje dziecko urodziło się w pierwszej połowie 2008 roku, jednak od dwóch lat jest pod opieką poradni. Rozumiem, że terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół przeprowadzane są jedynie dla celów statystycznych w związku z organizacją szkół i przedszkoli, zatrudnieniem odpowiedniej liczby nauczycieli, itp. Znam regulacje prawne nowej ustawy, jednak art. 20a pkt. 1 mówi jedynie o przeprowadzeniu rekrutacji, nie nakreśla terminów. Pkt. 4 mówi o złożeniu wniosku przez rodziców. (Trybunał konstytucyjny zakwestionował przepisy rekrutacyjne wydane przez Ministra). Owszem ustawa zapewnia dzieciom z drugiej połowy miejsca w oddziałach przedszkolnych klasy "0", uwzględnia opinię poradni i wolę rodziców do odroczenia obowiązku szkolnego (art. 16 ust. 3 i ust. 2.
Pytanie:
Dlaczego Dyrekcja szkół nie przyjmuje wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego klasa "0" z załączonym zaświadczeniem z Poradni o przeprowadzanych badaniach i oczekiwaniu na wydanie opinii? Dlaczego gmina nie uwzględniła tych dzieci w postępowaniu rekrutacyjnym? Konstytucja RP wyraźnie mówi o równym traktowaniu i bezzasadne jest nieprzyjmowanie wniosków w celu uwzględnienia tych dzieci w postępowaniu rekrutacyjnym , w związku z powyższym proszę o zajęcie miejsca w tejże kwestii.
Pozdrawiam

Anna (03.04.2014)

Szanowna Pani Anno, Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014,poz.7), wprowadza nowe zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych  form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.

         Zgodnie z art. 6 ust.2 w/w ustawy, na rok szkolny 2014/2015 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego, określa dyrektor publicznego przedszkola w uzgodnieniu z burmistrzem.

         Wyznaczenie terminów postępowania rekrutacyjnego jest  wymagane ustawowo i jest niezbędne do organizacji roku szkolnego 2014/2015.

         Ustawa o systemie oświaty określa w jakim wieku dzieci są objęte wychowaniem przedszkolnym, oraz w jakim wieku rozpoczyna się spełnianie obowiązku przedszkolnego i szkolnego.

Zgodnie z zapisami ustawowymi dotyczącymi obowiązku przedszkolnego i szkolnego, rodzice dziecka są  obowiązani m.in. do zgłoszenia dziecka do placówki, gdzie może realizować ten obowiązek.

         Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dzieci, które  z uwagi na wiek podlegają obowiązkowi przedszkolnemu lub szkolnemu. W zasadach przyjęć do publicznych przedszkoli przewidziane jest także postępowanie uzupełniające przeprowadzone w późniejszym terminie, w którym mogą brać udział dzieci, które z różnych powodów nie mogły wziąć  udziału we wcześniejszej rekrutacji, ponadto dzieci podlegające obowiązkowi przedszkolnemu i szkolnemu są przyjmowane do placówek także w trakcie roku szkolnego.

         Zadania i kompetencje dyrektora i gminy w zakresie rekrutacji dzieci do przedszkoli wynikają z przepisów ustawy o systemie oświaty i nie mogą być z nią sprzeczne.

Dzień dobry, chciałabym uzyskać informację co się dzieje na terenie dawnego ośrodka Panorama przy ul. Wyzwolenia w Serocku? Czy jest szansa na to, by ośrodek rozpoczął działalność rekreacyjną i aby znaleźć tam zatrudnienie?

Beata (09.04.2014)

Szanowna Pani,odpowiadając na Pani pytanie do Burmistrza z dnia 9 kwietnia 2014 r. informuję, że właścicielem terenu po dawnym ośrodku Panorama jest prywatna osoba i to do niej należy kierować pytania co do planowanych tam inwestycji. Według informacji jakie posiada gmina, na części nieruchomości właściciel rozpoczął realizację zabudowy mieszkaniowej.

WITAM SERDECZNIE PANIE BURMISTRZU CHCIAŁABYM DOWIEDZIEĆ SIĘ CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA LUB UZYSKANIA OD GMINY DZIAŁKI W CELU ZAGOSPODAROWANIA LUB BUDOWY DOMU JEDNO RODZINNEGO W CIĄGU 5 LAT KIEDYŚ BYŁA TAKA MOŻLIWOSĆ CZY ZNALAZŁA BY SIĘ ZAISTNIAŁA SYTUACJA W OBECNEJ CHWILI. (SPORO OSÓB JEST TYM ZAINTERESOWANYCH) Z POWARZANIEM ANNA

Anna (26.03.2014)

W związku z Pani zapytaniem o możliwość otrzymania od gminy działki pod budowę domu jednorodzinnego informuję, że Gmina Serock, podobnie jak inne samorządy w Polsce, mając na uwadze, że polityka  ustawodawcza państwa zmierza w kierunku  likwidacji prawa użytkowania wieczystego, dosyć dawno odstąpiła od przekazywania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, tj. w drodze umowy, w której ustalany był sposób i termin zagospodarowania działki w okresie 5 lat od daty podpisania aktu notarialnego.

Jednocześnie informuję, że aktualnie gmina dysponuje działkami przeznaczonymi do sprzedaży na własność położonymi w miejscowościach Borowa Góra, Wierzbica, Skubianka oraz w Serocku przy ul. Herberta. Orientacyjnie cena wywoławcza nieruchomości kształtuje się w granicach 120-135 zł za 1m2 brutto. Ogłoszenia o przetargach zamieszczane są na 30 dni przed terminem przetargu na stronie internetowej Urzędu oraz w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży może Pani uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego pokój nr 51, tel.22-782-88-28.
 

 

W nawiązaniu do pytania Pana Aleksandra z dnia 8.11.2013 r., cytat: "Czy ulica Ks. Franciszka Kuligowskiego ma dwie kategorie? I. sprzątana, niwelowana, utwardzana, z wykaszaniem trawy? II. dziurawa, zapomniana, błotnista? - panie Burmistrzu co należy zrobić aby ulica - mieszkańcy - byli traktowani jednakowo ???
oraz Pana odpowiedzi:
"Szanowny Panie Aleksandrze, w związku z Pana zapytaniem dotyczącym ul. Ks. Franciszka Kuligowskiego informuję, iż bieżące utrzymanie drogi obejmuje całą długość ulicy bez podziału na kategorie I i II. Na drodze każdego roku prowadzone są prace związane z wyrównaniem (ew. powierzchniowym utwardzaniem) nawierzchni, koszeniem i sprzątaniem poboczy. W okresie zimowym ww droga jest na bieżąco odśnieżana. W bieżącym roku budżetowym część ulicy została utwardzona destruktem asfaltowym. W planie na 2014 uwzględnione jest identyczne utwardzenie pozostałej części ul. Ks. Franciszka Kuligowskiego", jako mieszkaniec ul. ks.Franciszka Kuligowskiego" bardzo proszę o informację czy w planie na 2014 r., zgodnie z Pana deklaracją, zostało uwzględnione utwardzenie pozostałej części tej ulicy, która to część w przeciwieństwie do, jak to ujął Pan Aleksander, części kategorii I po ostatnich opadach atmosferycznych stała się jeszcze bardziej grząska i dziurawa.


Zbigniew (28.03.2014)

Szanowny Panie Zbigniewie, zgodnie ze złożoną deklaracją utwardzenie ulicy Ks. F. Kuligowskiego w Serocku uwzględniono w budżecie na 2014 rok. Prace zostaną wykonane w okresie wiosny br.
 

WITAM PANIE BURMISTRZU MAM PYTANIE ODNOSNIE OCIEPLENIA BUDYNKU PRZY UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 13,CZY W BUDRZECIE GMINY SĄ ŚRODKI FINANSOWE NA WYKONANIE TEJ INWESTYCJI...MAJĄC NA UWADZE ŻE BUDYNEK TEN ZNAJDUJE SIĘ NA TRASIE DOJAZDOWEJ DO RYNKU,RATUSZA A JEGO STAN MA WIELE DO POWIEDZENIA..JEST W OPŁAKANYM STANIE,ŚCIANY SIĘ SYPIĄ JEST WILGOC W KAZDYM MIESZKANIU,SCHODY DO PIWNICY SĄ W STANIE ; TZW,,(SKOK NA MAŁYSZA)NAJGORSZY BUDYNEK NA CAŁEJ ULICY ,OCIEPLONA JEDNA ŚCIANAA RESZTA BUDYNKU ? JAK TO WYGLĄDA WZGLĘDEM MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH NASZE PIĘKNE MIASTECZKO???.PRZY OKAZJI CHCĘ SIĘ DOWIEDZIEĆ CZY JEST MOZLIWOSC ZAINSTALOWANIA DASZKÓW NAD DZWIAMI KLATEK I BALKONU Z ABEZPIECZAJĄCYCH PRZED ZWAŁAMI ŚNIEGU PONIEWAŻ JEST TO NIEBEZPIECZNE DLA PRZECHODNIÓW I MIESZKANCÓW BUDYNKU.

Agnieszka (19.03.2014)

Szanowna Pani Agnieszko, budynki komunalne zlokalizowane w ciągu ulicy Kościuszki w Serocku są bardzo stare i wyeksploatowane. W stosunku do każdego z nich co roku podejmowane są działania polegające na konserwacji, zabezpieczeniu przed wilgocią, montowaniu dodatkowej wentylacji oraz remoncie. W bieżącym roku  budżetowym w stosunku do tych budynków zostaną podjęte działania zmierzające do podniesienia ich estetyki min. budynek znajdujący się przy ul. Kościuszki 13.
Jednocześnie informuję, iż montaż daszków nad drzwiami wejściowymi oraz balkonami nie zabezpieczy przed zalegającym śniegiem. Daszki są montowane przy drzwiach wejściowych i zabezpieczają jedynie przed opadami. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku, każdej zimy wielokrotnie usuwa zalegający śnieg na dachach wszystkich budynków komunalnych, a w szczególności zlokalizowanych przy głównych ulicach miasta.

 

WITAMY PANA BURMISTRZA MAMY PYTANIE ODNOŚNIE MIESZKAŃCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH MIESZKANIA KOMUNALNE, SOCJALNE NA TERENIE GMINY SEROCK, KTÓRZY NIE OPŁACAJĄ MEDIÓW (CZYNSZ,WODA,ŚWIATŁO, SCIEKI, ŚMIECI)CZY JEST MOŻLIWOŚĆ ABY CI LOKATORZY ODPRACOWALI TO SPOŁECZNIE NA TERENIE GMINY NA RZECZ KORZYSTANIA Z MEDIÓW? ZAISTNIAŁA SYTUACJA W DNIU 09,03,2014 SPOWODOWANA BRAKIEM DOSTAWY PRĄDU CO DO NIEKTÓRYCH POWODUJĄC IŻ STAN LICZNIKA NADAL WSKAZYWAŁ POBÓR PRADU U JEDNEJ Z LOKATOREK,PONIEWAZ BYŁA TO NIEDZIELA INTERNWENIOWAŁ PAN ZE STRAŻY MIEJSKIEJ KTÓRY TEZ BYŁ ZDZIWIONY TYM ZAJŚCIEM (CZYŻBY CHODZIŁO O KRADZIEŻ PRĄDU )CZY ISTNIEJE MOZLIWOŚC SWPRAWDZENIA PRZEZ ELEKTROWNIĘ STANU LICZNIKÓ W CZY FUNKCJONUJĄ POPRAWNIE (SKRZYNKI ELEKTRYCZNE Z BEZPIECZNIKAMI SĄ NIE ZABEZPIECZONE PRZED DOSTĘPEM DOROSŁYCH I DZIECI CO GROZI PORAŻENIEM LUB KRADZIEZĄ I ŚMIERCIĄ ) PROŚBA DO PANA ABY PAN COŚ Z TYM ZROBIŁ WZGLĘDEM BEZPIECZENSTWA WSZYSTKICH. Z POWAŻANIEM LOKATORZY BUDYNKU PRZY ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI 13.DZIĘKUJEMY

Anna (19.03.2014)

Szanowna Pani Anno, lokatorzy zajmujący lokale socjalne znajdujące się w gminnym zasobie mieszkaniowym Gminy Serock mają możliwość odpracowania zaległego czynszu. W tej sprawie należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.
W związku z awarią instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 13 w dniu 9.03.2014r. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku dokonał sprawdzenia instalacji elektrycznej budynku. Sprawdzenia dokonał wykwalifikowany elektryk, który nie stwierdził żadnych nielegalnych przyłączy oraz kradzieży prądu. Zabezpieczył po raz kolejny skrzynki elektryczne. Awarie spowodowało przeciążenie instalacji w jednym z lokali.

 

Na kiedy jest planowane wykonanie kanalizacji na ul. Mieczysława Głowackiego ? Czy inwestycja ujęta jest w wieloletnim planie finansowym na lata 2014 - 2017 ?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.


Paweł (21.03.2014)

Pani Pawle, w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że  na zlecenie gminy została opracowana „Koncepcja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Serocku”. Opracowanie obejmuje teren ograniczony od północy drogą krajową nr 62 (ul. Wyszkowska), od wschodu rzeką Narwią, od południa ul. Radzymińską  i ul. Zakroczymską, od zachodu drogą krajową nr 61, czyli zakres obejmuje również ulicę Mieczysława Głowackiego o którą Pan pyta. Gmina realizuje założenia koncepcji etapowo. Obecnie na zlecenie gminy został opracowany projekt sieci kanalizacji  obejmujący ulice: Zieloną, Nodzykowskiego, Kuligowskiego, Milewskiego, Oleńki, Sadową,  Pułtuską wraz z przepompownią ścieków  przy ulicy Nodzykowskiego. Budowa powyższej kanalizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowania przewidziana jest do 2017 roku. Po zakończeniu tej inwestycji gmina zleci kolejne etapy budowy zgodnie z opracowaną koncepcją.

Czy przy okazji budowy kładki nad drogą 632 nie można zadbać o odtworzenie przystanku autobusowego w Dębe w kierunku do zapory-Legionowa i w kierunku Nasielska? Na razie 3 linie autobusowe korzystają z tego zwyczajowego przystanku w tym jedna realizująca przewozy NDMaz-Pomiechówek-TGW Dębe, wysiadają tu również grupy turystyczne,na trasie jest duży ruch cystern ADR z paliwem ,autobus zatrzymujący się na przystanku blokuje całe skrzyżowanie co jest skrajnie niebezpieczne gdyż nie ma znaków informacyjnych,kiedy sytuacja ulegnie poprawie?

Łulasz (21.03.2014)

Szanowny Panie Łukaszu, w sprawie którą Pan poruszył podjęliśmy już wstępne uzgodnienia z zarządcą drogi wojewódzkiej. W 2013 r. skierowaliśmy prośbę do wyznaczenie i oznakowanie przystanków autobusowych na przedmiotowej drodze w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Dębe – Zegrze (ul. Zegrzyńska). W odpowiedzi na nasze wystąpienie Urząd Marszałkowski poinformował w piśmie z dnia 2 stycznia br., iż widzi możliwość usytuowania przystanków w zaproponowanej przez gminę lokalizacji pod warunkiem wybudowania zatok autobusowych wraz z dojściami do nich, co jest podyktowane natężeniem ruchu pojazdów (ponad 5 tyś. pojazdów na dobę). Realizacja tych robót wymaga przygotowania stosownej dokumentacji projektowej. W pierwszym etapie wykonany zostanie projekt organizacji ruchu. Jego zatwierdzenie umożliwi podjęcie dalszych działań w zakresie  wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenie na budowę.

 

 

 

Witam panie burmistrzu, mam pytanie czy zaistniała by możliwość zamontowania progu zwalniającego na ulicy Kościuszki, problem polega na tym iż kierowcy pojazdów jedno i dwu śladowych będących mieszkańcami, turystami odwiedzających nasze miasteczko nie zwracają uwagi na bezpieczeństwo osób dorosłych i dzieci.(problem polega na tym że porą wiosenną, letnią, jesienną kierowcy pojazdów nie ograniczają prędkości), pędzą na złamanie własnego karku i utratę zdrowia i życia własnego oraz osób zamieszkujących i przebywających na tej ulicy.
Agnieszka (26.03.2014)

Szanowna Pani Agnieszko, doceniam Pani zainteresowanie kwestią bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta. Chcę Panią jednak zapewnić, że gmina podejmuje różnorodne działania które skutkują poprawą bezpieczeństwa ruchu. Troska o bezpieczeństwo to wspólna sprawa wszystkich obywateli, zarówno pieszych jak i kierowców.  W miejscach gdzie jest możliwe i konieczne zastosowanie sugerowanych przez Panią rozwiązań, gmina przychyla się do ich realizacji. Charakter ulicy Kościuszki oraz funkcja jaką pełni ona w układzie komunikacyjnym miasta sprawia jednak, że instalacja progów zwalniających na niej jest w naszej ocenie nieuzasadniona. Decyzja o montażu progu zwalniającego wymaga każdorazowo, oprócz przeanalizowania kwestii  prawnych dotyczących możliwości zastosowania takiego rozwiązania w danym miejscu na drodze, wzięcie pod uwagę także pozytywnych jak negatywnych skutków takiego działania. Wśród negatywnych skutków można wymienić zwiększenie hałasu, drgań w rejonie tych urządzeń oraz ponadnormatywną emisję spalin pojazdów, utrudnienia w korzystaniu z drogi przez kierujących pojazdami jednośladowymi (rowerzyści), utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem drogi, negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz urządzenia w niej umieszczone (sieci gazowe, kanalizacyjne, wodociągowe). Problemy te występują przez całą dobę, również w nocy i cały rok, oczywiście z różnym natężeniem. Uciążliwości te dotykają oczywiście głównie mieszkańców posesji znajdujących się w bliskości zamontowanego progu. W przypadku ulicy Kościuszki, sąsiadująca zabudowa to w przewadze budynki wielorodzinne, co potęguje ilość mieszkańców narażonych na uciążliwości.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Jestem od niedawna właścicielką działki w Jachrance. Mam na swojej działce sporo drzew, a co za tym idzie suchych liści, chorych, suchych, zbędnych gałęzi. Czy mogę spalić na swojej działce:
1. suche liście
2. gałęzie suche, chore, takie które musiałam usunąć gdyż zwisały nad ulicą. Palenisko jest obłożone kamieniami, oddalone od drzew i domów. Bardzo proszę o odpowiedź gdyż muszę coś z tym zrobić żeby mieć zadbaną posesję. Sąsiedzi niektórzy palą, niektórzy wywożą na cudzą posesję albo do lasu a ja chcę to robić zgodnie z prawem.

(Grażyna, 23.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Grażyno
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy tak jak Pani mieli problem co robić z odpadami biodegradowalnymi, stworzona została od ubiegłego roku możliwość przekazywania tego typu odpadów w nieograniczonej ilości, w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów biodegradowalnych (4 razy w roku), bądź dowożenia w dowolnych terminie do dwóch, utworzonych na terenie gminy punktów selektywnego odbierania odpadów komunalnych.  Zebrane w ten sposób odpady trafiają do kompostowni.
Oczywiście w kwestii praktycznego podejścia do tematu wiadomym jest, że do worków na odpady biodegradowalne można bez problemu spakować zgrabione liście i skoszoną trawę, natomiast pakowanie do worków gałęzi stanowi już pewne utrudnienie. Dlatego też zasadnym rozwiązaniem jest spalenie ich w obrębie własnej posesji. Zagospodarowanie w ten sposób odpadów w postaci gałęzi jest na pewno lepszym rozwiązaniem niż ich wyrzucanie na cudze posesje lub wywożenie do lasu i zaśmiecanie w ten sposób innych terenów. Oczywiście spalanie gałęzi należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz z zadbaniem o dobro sąsiedzkie - nie dopuszczając do nadmiernego zadymiania sąsiednich nieruchomości.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Panie Burmistrzu ,może Pan podpowiedzieć ,co mozna zrobić z ptakami ,które upodobały sobie teren przy przedszkolu w Serocku i przez które dzieci i rodzice mają zafajdane okrycia i nie tylko! sytuacja kojarzy się wszystkim z horrorem Hitchcocka .Rozumiem ,że są pod ochroną , że teraz mają okres wylęgowy ,ale to jest nie do opanowania .Po prostu trzeba parasol rozkładać idąc chodnikiem do szkoły ,bądż przedszkola.Pewnie teraz juz nic nie można zrobić ,ale może na przyszłość , zanim znowu opanują ten teren.Pozdrawiam
(Katarzyna, 31.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Katarzyno
Oczywiście ma Pani rację, że wrony, które upodobały sobie teren przyszkolny w Serocku, stanowią pewnego rodzaju uciążliwość, niemniej jednak brak jest skutecznej metody na ich odstraszenie. Miasta próbują sobie radzić z tym problemem stosując różnego rodzaju odstraszacze – urządzenia emitujące huki czy odgłosy np. ptaków drapieżnych, lecz z doświadczenia stosujących urządzenia wiemy, że nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Także niszczenie gniazd wron, po zakończeniu okresu lęgowego, czyli po 30 czerwca nie przynosi rezultatów, ponieważ ptaki w kolejnym sezonie budują po prostu nowe gniazda. Skutkującym sposobem jest przycinanie gałęzi drzew – zabiegi takie przeprowadzone przed kilku laty na topolach rosnących tuż przy przedszkolu spowodowały, iż wrony nie zakładają tam już swoich gniazd. Jednakże jak Pani z pewnością zauważyła ptaki budują teraz swoje gniazda w lasku obok przedszkola. Ponieważ wiadomym jest, że drzewa te stanowią niezbędną zieleń przyszkolną, dają schronienie również innym ptakom i zwierzętom, zrozumiałym jest, że nie możemy ich wycinać, tylko po to aby uporać się z problemem wron. Rozważymy niemniej jednak przycięcie gałęzi drzew.
Jak mówią specjaliści ornitolodzy i miłośnicy ptaków, pocieszającym jest fakt, że jest to uciążliwość okresowa, bo ptaki po okresie lęgowym opuszczają gniazda, odlatując na inne tereny i najlepiej ją po prostu zaakceptować.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu. Chce poruszyć dwa tematy związane z bezpieczeństwem w naszej gminie. Pierwszy z nich to seria podpaleń w miejscowości Kani Nowa, Kania Polska, Cupel. W przeciągu ostatnich tygodni były 3 podpalenia, systematycznie co sobota, z czego dwa w jednym rzędzie działek, z którego jeden sam gasiłem wraz z ochroną która na szczęście wczas zareagowała i udało się ugasić podpalenie. Drugi już nie, została podpalona przyczepa kempingowa, która spłonęła doszczętnie wraz z otaczającym ją lasem. I w związku z tym pojawia się pytanie czy straż miejska/gminna mogła by patrolować te obszary po zmroku? Ewidentnie mamy tu jakiegoś fana zapałek. Następne pytanie to takie czy straż pożarna zna topografie gminy, okolicy na której pełni służbę. To zakrawa o kpinę by czas przyjazdu straży (3 zastępy) trwał około 20/30 min od czasu wezwania, przecież w tym czasie dom się spali! Następnie wspomniane wcześniej zastępy straży, się normalnie zgubiły! Każdy z nich przyjechał z innej strony, czy droga Popowska W Kani jest taka mała że ciężko ją znaleźć! Po prostu SZOK, gdzie tu bezpieczeństwo! Drogi Panie Burmistrzu, mieszkańcy czuję się zagrożeni, i nie jest to odosobnione uczucie, gdyż konsultowałem się z sąsiadami. Prosimy o patrole wieczorne oraz o doszkolenie SP/OSP z zakresu topografii gminy.

Pozdrawiamy.
Maciej (31.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Macieju, dziękuję za spostrzeżenia i sugestie zawarte w e-mailu. Odpowiadając na pierwszy poruszony przez Pana problem uprzejmie informuję, że zobowiązałem Komendanta Straży Miejskiej w Serocku do prowadzenia wzmożonej  kontroli  działek, we wskazanych przez Pana miejscowościach Cupel, Kania Nowa i Kania Polska, szczególnie po zmroku w dni wolne od pracy.
Nadmieniam, że w sprawie określenia przyczyny powstania pożarów w miejscach wskazanych przez Pana, trwa postępowanie prowadzone przez miejscowy Komisariat Policji w Serocku jako organ właściwy do wyjaśnienia okoliczności zaistnienia pożaru.
Odnośnie drugiego poruszonego problemu informuję, że spostrzeżenia Pana, co do sposobu i czasu dotarcia jednostek OSP do pożaru były przedmiotem spotkania z prezesami zarządów gminnych jednostek OSP. Zwróciłem się z apelem o dokonanie dodatkowego instruktażu dla kierowców samochodów pożarniczych z topografii gminy,  sugerując przeprowadzenie rekonesansu w terenie.
Nadmieniam, że w gminie funkcjonują cztery jednostki OSP, w których zrzeszeni są wyłącznie strażacy ochotnicy. Jednostki OSP nie pełnią stałych dyżurów bojowych i z tego względu realny czas dotarcia na miejsce zdarzenia trwa około 15 – 20 min.  Do pożarów jednostki OSP dysponowane są ze Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowa PSP w Legionowie. Pierwsza na miejscu zdarzenia jest przeważnie jednostka zawodowa PSP z Legionowa, funkcjonująca w systemie stałych dyżurów bojowych, której czas przejazdu np. do m. Kania Polska, ze względu na odległość trwa  minimum 15 – 20 min.
Sądzę, że Pańskie uwagi wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
Mamy pytanie o obowiązki gminy w zakresie zapewnienia mieszkańcom podstawowych potrzeb - w tym przejezdności dróg gminnych. Konkretnie chodzi o ulicę Pogodną na granicy Serocka i Wierzbicy. Ulica ta po zrobieniu kanalizacji w roku ubiegłym, od kilku miesięcy, a szczególnie teraz po stopnieniu śniegu jest zupełnie nieprzejezdna. Zapraszamy w imieniu mieszkańców na przejażdżkę ul. Pogodną.
Na sąsiednich ulicach gdzie robiono przyłącza kanalizacyjne drogi gruntowe po inwestycji są w dobrym stanie.
Mam informację od sąsiada, że rozmawiał już na temat stanu ul. Pogodnej i podobno nawierzchnia miała zostać naprawiona.Tak się nie stało.
Jako mieszkańcy widzimy że można zrobić dobry odcinek drogi gminnej - np z odpadu po frezowaniu nawierzchni bitumicznej. Taka droga została zrobiona na drodze równoległej do ul. Pogodnej, za stacją benzynową w Wierzbicy - odcinek prowadzący praktycznie do jednego domu!
Ulica Pogodna, która jest obok, jest dojazdem do ponad 20 domów.

(Mariola, 24.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Mariolu,
stan ulicy Pogodnej nie jest wynikiem prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji. W mojej ocenie powstałe nierówności spowodowane są niekorzystnym działaniem wód opadowych i roztopowych. Szczególnie drogi gruntowe, z uwagi na  na niską trwałość nawierzchni nieulepszonych, po okresie jesienno-zimowym, w czasie którego poddane są działaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, niejednokrotnie wymagają prac związanych polepszeniem ich stanu.
Dlatego też po dokonaniu oceny stanu dróg gminnych po okresie jesienno-zimowym, na najbliższy okres zaplanowano wykonanie na ulicy Pogodnej utwardzenia nawierzchni przy użyciu destruktu asfaltowego. Mam nadzieję że takie rozwiązanie będzie satysfakcjonujące i pozwoli na komfortowe korzystanie z  tej właśnie ulicy.  

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:
Drodzy Państwo
dojazd do SKM w Legionowie jest trafną decyzją. Jednak godziny dojazdu i odjazdu muszą być ściśle skorelowane z odjazdami/przyjazdami SKM inaczej to nie ma sensu. Są ogromne rozbieżności szczególnie z powrotem z Legionowa. Z SKm-ki dojeżdżającej do LO 16.45 trzeba by było czekać na busa do Serocka do 17.30 czyli aż 45 minut. Inne godziny też są niedostosowane do rozkładu. Właśnie od przyszłego tygodnia zmienia się rozkład i należałoby zrobić porządek inaczej ludzie Was wyśmieją za nieudolność i nikt nie będzie korzystał z tak wątpliwego udogodnienia.
Proszę to skorygować inaczej to nie ma sensu.
Czas przejazdu można skrócić o ładne kilka minut dowożąc ludzi do SKM - wejście od strony osiedla Piaski. Od razu za Biedronką należy odbić w prawo ulicą przy blokach. Jest tam wejście na stację. Nie ma potrzeby jeżdzić naokoło wydłużając czas dojazdu i koszty (korek, postój na kolejnych kilku światłach).
Z powrotem szczególnie ma to duże znaczenie. Jazda przez całe miasto i stanie na wiadukcie w korku jest naprawdę bez uzasadnienia. Powrót wydłuża się o jakieś min 5 minut, a to na takiej 20 minutowej trasie bardzo dużo.
Ideą miał być dojazd jak najszybszy do SKM.
Proszę zgłosić przewoźnikowi.
Pozdr

(06.03.2014)

Odpowiedź:
Informuję, że odnośnie pierwszego pytania, zobowiązałem  przewoźnika realizującego linię komunikacyjną Serock-  Legionowo do skorelowania powyższego rozkładu jazdy z rozkładem SKM w Legionowie. Odpowiadając na drugie pytanie uprzejmie informuję, że nie możemy zmienić  trasy przejazdu do SKM Legionowo z uwagi na to, ze przewoźnik posiada uzgodnienia ze Starostwa w Legionowie na korzystanie z określonych przystanków, na których kierowca może się zatrzymywać zgodnie z rozkładem jazdy.  

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Czy już zakończyła się farsa polegająca na niedostosowaniu godzin odjazdu busa przeznaczonego do przewozu osób z SKM z Legionowa ?
Rozkład jazdy jest niedostosowany godzinowo do przyjazdów SKM do Legionowa.
Np. Przyjazd SKM do Legionowa 16.45, a odjazd Busa do Serocka 16.30 :)
Czy to jest kpina Urzędu z podatników?
Jeśli tak to udana.

(Aneta, 11.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aneto
Dziękuję za spostrzeżenia i sugestie zawarte w e-mailu. Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zobowiązaliśmy przewoźnika realizującego linię komunikacyjną Serock-  Legionowo do skorelowania powyższego rozkładu jazdy z rozkładem SKM w Legionowie.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:
Panie Burmistrzu
Bardzo proszę o wskazanie firm przewozowych które deklarują współpracę z gminą jeżeli chodzi o przewóz osób do Warszawy.Autobusy z Ciechanowa i Pułtuska nie zatrzymuja sie w Zegrzu,jak więc dostać sie do stolicy?Proszę wskazać którzy przewożnicy mają tam przystanek.Może uda się od PKS uzyskać odpowiedż dlaczego kierowcy nie zabierają pasażerów.

(Anna, 23.02.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Anno
Odpowiadając na Pani e-mail uprzejmie informuję, że pod wskazanym linkiem można uzyskać niezbędne informacje: http://www.mgzgk.serock.pl/plik,758,serock-warszawa.pdf.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Panie Burmistrzu
super,że wreszcie jest jakaś inicjatywa i konkretny ruch jeśli chodzi o dojazdy do PKP L-wo.
Rano jest godzina dobrze określona w stosunku do odjazdu SKM zgodnie z nowym rozkładem (można zdążać wysiąść zarówno w Wieliszewie 6.37 SKM odjeżdża 6.45 jak i w Legionowie). Jest OK.
Natomaiast kompletna klapa jest w drodze powrotnej i dot. SKM z Warszawy dojad do Legionowa 16.45 Busik odjeżdża o 16.30 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dojazd jak sama nazwa wskazuje ma służyć dojazdom do SKM.
Proszę o interwencję i zmianę godziny odjazdu z LO np. na 16.50 tak żeby współgrał z przyjazdem SKM do LO. Wtedy będzie w porządku.
Proszę zwrócić uwagę, że jest to godzina powrotu bardzo popularna.
Reszta jest chyba Ok tylko tutaj ktoś się okrutnie pomylił.
Ceny biletów też wyglądają coraz przyzwoiciej.

(Marek, 06.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Marku
Dziękuję za spostrzeżenia i sugestie zawarte w e-mailu. Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zobowiązaliśmy przewoźnika realizującego linię komunikacyjną Serock-  Legionowo do skorelowania powyższego rozkładu jazdy z rozkładem SKM w Legionowie.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu,
wraz z decyzjami o wys. podatku mieszkańcy Serocka mieli otrzymać ankietę dotyczącą komunikacji miejskiej Serock - Warszawa. Tymczasem ani ja, ani moi sąsiedzi, znajomi nie otrzymali żadnej ankiety. Czyżby problem ZTM zniknął?

(Beata, 14.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Beato
Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy jest przeprowadzana ankieta komunikacyjna na terenie Miasta i Gminy Serock oraz w środkach komunikacji autobusowej na trasie Serock- Legionowo i Serock- Warszawa. Wyniki ankiety będą cennym źródłem informacji dotyczącej na komunikacje publiczna na trasie Serock- Warszawa.
Nadzień dzisiejszy nie prowadzimy rozmów dotyczących współpracy z ZTM.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Szanowny Panie Burmisrzu proszę wyjaśnić różnicę między mieszkańcami Serocka a mieszkańcami miejscowości na trasie Dębe,Izbica, Jachranka, Skubianka, Dosin sprawa dotyczy nieszczęsnej komunikacji nie dość że mieszkancy Serocka mają kilkanscie połączeń z Warszawą i Legionowem to jeszcze mają super zniżki. Dlaczego? My mieszkańcy powyższych wsi pragniemy również podrożować często i tanio (również w niedzielę- brak ZBUS w tym dniu!)co Pan Burmistrz robi w tej sprawie by równo traktować wszystkich mieszkanców naszej gminy?
(Barbara, 20.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Barbaro
Dziękuje za spostrzeżenia i sugestie przesłane w dniu 20 marca 2014 roku. Odpowiadając na Pani zapytanie z dnia 20 marca 2014 roku uprzejmie informuję, iż z dniem 15 kwietnia 2014 roku planujemy wprowadzić cenę biletów 3 zł normalny, 1,50 zł ulgowy, 70 zł bilet miesięczny normalny i 35 zł bilet miesięczny ulgowy na linii komunikacyjnej Dębe- Jachranka- Zegrze Osiedle- SKM Legionowo.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Witam.
Także chciałam poruszyć sprawę dotyczącą szkoły. Domyślam się, iż interweniować należy u Dyrekcji szkoły, ale mnie i wielu Rodzicom wydaje się, iż Pan Burmistrz więcej i skuteczniej wpłynie na poruszane tematy.
Popieram wcześniejszy wpis Pani Jadwigi, gdyż niejednokrotnie zaobserwowałam brak papieru toaletowego, mydła czy ręczników papierowych. Dzieci nam rodzicom zgłaszały takie braki, dlatego też Panie Woźne proszone były o zwrócenie na owe braki większej uwagi. A z tym bywa różnie! Cieszy nas fakt, iż zamontowane w końcu zostały zameczki w toaletach, których długi czas niestety nie było.
Wydaje mi się, że szkoła w Serocku nie posiada aż tak dużych i dobrych warunków lokalowych,a chodzą słuchy, że nowych klas jeszcze przybędzie.
Nie powinno się tworzyć na siłę czy za wszelką ceną, a co najgorsze kosztem dzieci wciąż nowych klas, budynek szkoły nie jest z gumy!!! Może powinno pomyśleć się o rozbudowie szkoły lub budowie drugiej?
Obecnie już zdarza się, że dla dzieci nie ma wolnej klasy i trafiają do sali świetlicy.
Pozdrawiam.
Prosimy

(Helena, 10.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Heleno,
dziękuję za spostrzeżenia i sugestie dotyczące Szkoły Podstawowej w Serocku.
Od 2009r. wdrażana jest zmiana systemowa w oświacie polegająca na obniżeniu wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.
W okresie przejściowym dzieci 6-letnie mogły rozpocząć obowiązek szkolny lub kontynuować edukację przedszkolną, obowiązkiem przedszkolnym zostały także objęte dzieci 5-letnie.
Zmiana ta spowodowała, że w szkole zwiększyła się liczba dzieci młodszych, które w większym stopniu korzystają z opieki świetlicowej, przy czym nie zwiększyła się ogólna liczba uczniów szkoły.
W nadchodzącym roku szkolnym 2014/2015 liczba uczniów i oddziałów w szkole nie powinna się zwiększyć, ponieważ dzieci 6-letnie, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w ½ rocznika będą uczniami klas pierwszych.
Planujemy od przyszłego roku zwiększyć liczbę dostępnych pomieszczeń na świetlice szkolne i szatnie.
Analiza demograficzna dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Serocku nie wskazuje wzrostu liczby uczniów, odczuwalny jest lekki niż demograficzny, w związku z tym ewentualne plany dotyczące rozbudowy lub budowy szkoły muszą wynikać z potrzeb głęboko
i wszechstronnie zdiagnozowanych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Bardzo jestem ciekawa czy Pan zna procedury, które zostały przedstawione na zebraniu rodzicom, moim zdaniem dużo do bezpieczeństwa dzieci się nie odnoszą, generalnie można odnieś wrażenie ze chce się ograniczyć pobyt rodzica w szkole by nie mógł obserwować pracy nauczycieli, a także kontrolować warunków w jakich dzieci przebywają podczas pobytu w szkole. Przecież doskonale wiemy że rodzice mają prawo wiedzieć jak nauczyciele zajmują się ich dziećmi (nie tylko z zebrań).
Ograniczenie pobytu rodziców na wyższych piętrach, (a także zabranianie im zaglądania chociażby do ubikacji czy są środki czystości itp.), na pewno nie przyczyni się do tego, iż dzieci będą bardziej bezpieczne, myślę że wręcz odwrotnie.
Pozdrawiam

(Jadwiga, 10.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Jadwigo,
Procedury mają służyć bezpieczeństwu uczniów i pracowników przebywających w budynku szkoły.
Jeśli Pani zdaniem powinny być wprowadzone inne rozwiązania np. dotyczące kontaktów rodziców ze szkołą, to należy je zgłosić do dyrektora szkoły, który bezpośrednio wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Przyszła wiosna, to chyba dobrze
Panie Burmistrzu, czy Dębe to jescze pana rejon czy juz Pan o tej miejscowości zapomniał.
Myśle ze nie warto zapominać zbliżają się wybory.
Dba Pan o porządek w m Serock ale zapraszam do nas przypomni Pan sobei gdzie leży m Dębe
i obejrzy ten brud ten bałagan i totalny brak gospodarza w obejściach ludzie maja porzadek ale to co gminne jest zabagnione wstyt poprostu wstyt i co Pan mysli z tym zrobic może czasem ktos z władz tu zazjrzy i popatrzy jak mamy tu "slicznie"i postara sie coś zmienić.
Jest wiele spraw które tu nas niepokoja denerwuja i wymagaja zmian moze watro wysłuchac ludzi nie tylko swoich przedstawicieli a i czasem samemu przyjechac i spojrzec i porozmawiac z mieszkańcami, to juz nie tylko rolnicy i sadownicy. czy jestesmy tylko do połacenia podatków zawsze mozna je płacić w innym dowolnym miescie. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz i decyzje.

(Krzysztof, 13.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Krzysztofie,
dziękuję za zwrócenie uwagi na bardzo ważny aspekt życia codziennego którym jest czystość i porządek w otaczającej nas przestrzeni. Ważne jest to zwłaszcza w okresie budzącej się do życia wiosny. Utrzymanie czystości i porządku jest naszą wspólną sprawą i dotyczy nas wszystkich. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku zajmujący się terenami publicznymi na terenie miasta i gminy rozpoczął już wiosenne prace. Sprzątane są odpady zalegające w pasach drogowych dróg i ulic. W najbliższym czasie wykonane będzie ich pozimowe zamiatanie. Niestety posprzątanie terenów gminnych nie wystarczy, aby widok naszego otoczenia nie raził naszych doznań estetycznych. Gorąco zachęcam do uporządkowania i posprzątania własnych działek, posesji i gospodarstw  dla naszego wspólnego dobra.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Burmistrzu, dlaczego gmina Serock nie bierze udziału w unijnym programie ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)?

Pozdrawiam
(Renata, 06.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Renato,Gmina Serock oczywiście spełnia podstawowe kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych, a co za tym idzie należy do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, jednak warunkiem skorzystania z narzędzia pod nazwą „ Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” jest dalsza kwalifikacja przeprowadzana na podstawie kryteriów dodatkowych określonych  indywidualnie przez miasto rdzeniowe. Właśnie ta dodatkowa kwalifikacja uniemożliwiła Gminie Serock skorzystanie z narzędzia ZIT. Warto jednak podkreślić, że kwalifikacja dodatkowa, o której mowa, warunkuje jedynie udział w ZIT i nie powoduje dyskwalifikacji Gminy Serock jeśli chodzi o możliwość korzystania z pozostałych narzędzi przeznaczonych dla obszarów metropolitarnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, korzystając z pięknej zeszłotygodniowej pogody wybrałem się na spacer w czasie, którego zaobserwowałem niepokojące zjawisko. A mianowicie- na nieczynnej żwirowni Dębinki został zrzucony gruz. Wygląda to jakby ktoś zaczynał zasypywać wyrobisko odpadami. Jeśli jest taka możliwość proszę o ustalenie czy odbywa się to zgodnie z prawem. Z tego co wiem Pana opinia do wniosku o zezwolenie na rekultywację w sposób zaproponowany przez właściciela kopalni była negatywna. Czy w tej sprawie coś się zmieniło?? Nawet Pani Kierownik Anna Kamola w tygodniku To i Owo z 13.12.2012r.(http://toiowo.eu/index.php/component/content/article/806-aktualnosci/2012/2954-zwioz-milion ton odpadow) twierdzi, że kopalnię można zasypywać ziemią. Więc skąd ten gruz??

Mieczysław (16.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Mieczysławie, odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że właściciel nieczynnych już żwirowni uzyskał w dniu 9 października 2012 roku zezwolenie Starosty Legionowskiego na odzysk odpadów, polegający na wykorzystaniu odpadów do wypełnienia wyrobiska poeksploatacyjnego kruszywa naturalnego „Dębinki II” i „Dębinki IV” w Maryninie, pomimo wyrażonej przeze mnie negatywnej opinii w tej sprawie. Decyzja Starosty była m.in. niezgodna z przedstawionym przez inwestora projektem rekultywacji, zgodnie z którym żwirowiska miały być zapełniane istotnie wyłącznie ziemią i kamieniami.

Jak Pan zapewne wie w dniu 31 października 2012 roku wystąpiłem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Legionowskiego, która zdaniem urzędu została wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Legionowskiego przez SKO, zezwolenie na odzysk odpadów było prawomocne i przedsiębiorca mógł niestety do wyrobisk przywozić odpady, wymienione w tejże decyzji. Na szczęście poza niewielką partią gruzu przedsiębiorca nie przywiózł większej ilości odpadów.

Po przeszło roku oczekiwania, w dniu 30 grudnia 2013 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję stwierdzającą nieważność decyzji Starosty Legionowskiego, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Organ odwoławczy na przeszło 5 stronach uzasadnienia do decyzji obszernie odniósł się do rażącego naruszenia przez starostę przepisów ustawy o odpadach, a także przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu, nie umknęło również uwadze, że wydana przez starostę decyzja na odzysk odpadów jest rażąco sprzeczna z wydaną uprzednio decyzją określającą sposób rekultywacji terenu na którym znajdują się wyekspoloatowane żwirownie „Dębinki II” i „Dębinki IV”, która określała, iż przedsiębiorca miał przeprowadzić rekultywację terenu w kierunku rolnym, z możliwością zagospodarowania agroturystycznego, wypełniając wyrobiska ziemią i kamieniami, a nie odpadami wskazanymi w zezwoleniu na odzysk odpadów.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu.
Na początku bardzo dziękuję za spotkanie związane z planami budowy objektów rekreacji fizycznej.
Ja i moja rodzina bardzo wspieramy tą inwestycję i życzymy Panu i urzędnikom podległym szybkiej realizacji tego projektu.
Natomiast z mojej strony mam pytanie związane ze ścieżką rowerową na odcinku
ul.Rybaki- Yacht Club-park Szaniawskiego. Dlaczego przejazd przez Yacht Club jest zamknięty, czy ta scieżka już nie istnieje, pomimo oznaczeń szlku.
Serdecznie pozdrawiam.
(Dariusz, 07.03.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Darku.
Dziękuję Panu bardzo za krzepiące słowa uznania dotyczące planów budowy obiektów rekreacji fizycznej.
W kwestii pytania dotyczącego dostępności i istnienia ścieżki dydaktycznej pieszo -  rowerowej, biegnącej wzdłuż Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Serock – Jadwisin, uprzejmie informuję, że ścieżka oczywiście istnieje, natomiast po przeprowadzeniu rozmów z Dyrekcją Yacht Klubu, uzyskano informację, że przejście przez teren ośrodka zamkane jest ze względów bezpieczeństwa (m.in. ochrona łodzi i mienia położonego na terenie ośrodka) wyłącznie w godzinach 22.00 – 6.00, natomiast w okresie letnim od godziny 23.00 do 6.00 rano. W weekendy w okresie letnim przejście przez teren ośrodka jest otwarte całodobowo.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Podatek od psa i "Akcja - pies czeka na człowieka" - zapytania
Jako właściciel psa zobowiązany jestem "bez wezwania do dnia 31 marca uiścić opłatę od posiadania psów" w wysokości 40 zł.
Pytania:
1) Czy mnie obejmuje "Akcja - pies czeka na człowieka"?
http://www.miasto.serock.pl/897,adopcje-zwierzat.html?ukryj=no
2) Co mnie właścicielowi psa w ramach opłaty "podatku od psa" przysługuje? Czy po zapłaceniu podatku mogę np. bezpłatnie "zaczipować" psa, zaszczepić, "odpchlić" itd.
Pozdrawiam

(Janusz, 27.02.2014)

Odpowiedź:
Szanowny Panie Januszu
Odpowiadając na Pana e-mail uprzejmie informuję, iż akcja „Pies czeka na człowieka” dotyczy osób, które podpisały z Urzędem Miasta i Gminy w Serocku umowę adopcyjną i przygarnęły zwierzę bezdomne z terenu naszej gminy. Osoba taka  ma zapewnione nieodpłatnie dla swojego nowego pupila pakiet szczepień okresowych przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym, oznakowanie chipem, odpchlenie, odkleszczenie, odrobaczenie a także sterylizację lub kastrację. Jeśli jest Pan osobą, która podpisała z nami umowę adopcyjną to jak najbardziej może Pan skorzystać z wymienionych wyżej zabiegów.
Natomiast jeśli jest Pan po prostu właścicielem zwierzęcia, zamieszkującym na terenie naszej gminy, to zgodnie z przyjmowanym corocznie przez Radę Miejską w Serocku programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock może Pan po opłaceniu opłaty od posiadania psa w wysokości 40 zł bezpłatnie zaczipować oraz wysterylizować lub wykastrować zwierzę. W kwestii szczegółów dotyczących programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami należy kontaktować się bezpośrednio z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – parter, pokój nr 11,  tel. 22 782 88 39 i 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Witam serdecznie.
Chciałabym uzyskać informację na temat rekrutacji dzieci do zerówki w SP Jadwisin. Na razie składane były oświadczenia o chęci zapisania dziecka do danego oddziału. Kiedy wiadomo będzie coś więcej?
Pozdrawiam.

(Katarzyna, 14.03.2014)

Odpowiedź:
Pani Kasiu, zasady i terminy rekrutacji są zamieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Serock. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie rozpocznie się
od 24 marca 2014r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Dzień dobry! Jestem mieszkańcem miejscowości Stasi Las ul.Pogodna.Doszły mnie niepokojące sygnały m.in. od firmy realizującej budowę kanalizacji, że w naszej ulicy nie będzie realizowana ta inwestycja. Uprzejmie proszę o wyczerpującą informację w tej sprawie. Z poważaniem.
(Jerzy, 03.03.2014)
 

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że faktycznie ulica Pogodna nie znajduje się w zakresie obecnie realizowanej inwestycji. Ulica ta nie została ujęta w projekcie budowy kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze i Stasim Lesie, ponieważ nie wszyscy współwłaściciele drogi wyrazili na to zgodę. Natomiast ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców realizowaną inwestycją oraz rozbudowę tego rejonu, planujemy rozszerzyć zakres prac i w połowie roku zlecić projekt budowy kanalizacji sanitarnej obejmujący m.in. ulicę Pogodną w Stasim Lesie.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Proszę o odpowiedż na pytanie dotyczące komunikacji na trasie Dębe-Legionowo.Dlaczego mimo wielokrotnych apeli mieszkańców Dębe ,Jachranki ,Skubianki ominięto nas w planach i realizacji dofinansowania komunikacji lokalnej.Mieszkańcy blokowiska w Zegrzu mają zapewniony dojazd do pracy,a co z nami?Bardzo proszę o odpowiedż.
(Anna, 05.03.2014)

Odpowiedź:
Pani Anno, rozważamy objęcie trasy Dębe, Jachranka, Skubianka, Zegrze z końcowym przystankiem Legionowo SKM zasięgiem tańszych biletów tj. w cenie 1,50 zł i 3 zł. Na dzień dzisiejszy trwają rozmowy z przewoźnikami. Natomiast jest stanowczo za wcześnie, aby udzielić Pani konkretnej odpowiedzi na zadane pytanie, tj.  czy i kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu
Bardzo mnie cieszy, ze teoretyczne podejście co do bezpieczeństwa w szkole jest tak pozytywne, lecz w praktyce chyba coś szwankuje, czytał Pan te procedury, bo jeżeli ja czytam ze dziecko ma zgłosić samo nauczycielowi, ze przyszła po niego obca osoba to nasuwa mi się na usta pytanie kiedy to dziecko ma zgłosić w momencie kiedy już będzie na ulicy , u kogoś w samochodzie itp. Ja osobiście z doświadczenia i codziennej obserwacji widzę ze te sprawy w tej szkole są mocno zaniedbane, nauczyciel na świetlicy niekiedy sam nie wie czyj rodzic przychodzi po które dziecko. Dzieci w wieku 7 lat same potrafią opuścić teren szkoły (bez zgody rodziców.
Jeśli chodzi o opinię szkoły to wliczamy nie tylko osiągnięcia w nauce ale właśnie także bezpieczeństwo. Proszę się i rodziców nie oszukiwać bo praktyka jest inna a teoria inna.
Ponawiam pytanie co Pan zamierza zrobić by ta sytuacja w szkole się poprawiła. W przeciwieństwie do Pana ja rozmawiam na bieżąco z rodzicami, zazwyczaj mają poglądy na tą sprawę zbieżne z moją.
Pozdrawiam, Agnieszka

(Agnieszka, 26.02.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agnieszko,
kwestie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przebywającym w szkole są wieloaspektowe i wymagają szerokiego podejścia do zagadnienia.
W związku z powyższym zapraszam Panią na bezpośrednią rozmowę, podczas której będzie można szczegółowo omówić poruszone problemy.
Jednocześnie informuję Panią, że wszystkie uwagi i wnioski w tej sprawie są przekazywane dyrektorowi szkoły, który bezpośrednio wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:
Panie Burmistrzu chciałbym dowiedzieć się na jakim etapie są rozmowy z ZTM odnośnie komunikacji . Mamy już marzec 2014 a tu nadal cisza obiecał Pan zajęcie się tym tematem. Czytałem państwa obszerny artykuł który pokazał się pod koniec 2013 roku na państwa stronie. Ciekawi mnie dalszy rozwój i Pana działanie w tym temacie.

Pozdrawiam Adam
(Adam, 05.03.2014)

Odpowiedź:
Z uwagi na zbyt wysoki koszt przedstawionej propozycji, gmina nie prowadzi rozmów w zakresie współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie.

Od marca 2014 gmina Serock jest Organizatorem transportu na trasie Serock – Zegrze z końcowym przystankiem Legionowo SKM, a ceny biletów kształtują się następująco: jednorazowy normalny 3 zł, jednorazowy ulgowy 1,50 zł, miesięczny normalny 70 zł, miesięczny ulgowy 35 zł.

Rozwiązanie to jest znacznie tańsze i już po kilku dniach funkcjonowania można stwierdzić, że spotkało się z dużym zadowoleniem wśród mieszkańców. Cały czas będziemy pracować nad jej udoskonaleniem, szczególnie w zakresie dostosowania odjazdów autobusów do rozkładu  jazdy pociągów SKM.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:
Ile kosztuje bilet z Jadwisina do PKP Legionowa tym nowym autobusem ?
Ile kosztuje dojazd z Jadwisina do Michałowa Reginowa Cegielnia ?
Dlaczego nie ma szczegółowego cennika na stronie www.serock.pl
Oczywiście interesuje mnie cena 1 biletu jak i miesięcznego.


Odpowiedź:
Od marca 2014 r. gmina Serock przejęła rolę Organizatora połączeń autobusowych na trasie Serock – SKM Legionowo.

W związku z powyższym z każdej miejscowości w gminie Serock do Legionowa ( z przesiadką w Serocku) i z Serocka do Legionowa zapłacimy za bilet jednorazowy: normalny 3 zł, ulgowy 1,50 zł, miesięczny: normalny 70 zł,  ulgowy 35 zł, i tak:

- z Jadwisina do Legionowa za bilet jednorazowy normalny zapłacimy 3 zł, ulgowy 1,50 zł,

- gdybyśmy jechali np. z Marynina do Legionowa (konieczna przesiadka w Serocku lub Zegrzu, zależy czy jedziemy trasą I czy II)  za bilet również  zapłacimy tylko raz w Maryninie 3 zł lub 1,50 zł z tym, że w momencie zakupu musimy określić końcowy przystanek.

Na uwagę zasługuje fakt, że na dzień dzisiejszy nie wszystkie połączenia tras obejmujących swym zasięgiem teren gminy są dostosowane do odjazdów autobusów do Legionowa. Ponadto, od  9 marca 2014 roku zostały zmienione godziny odjazdów pociągów SKM. Powyższa sytuacja jest nam dobrze znana, dlatego też poczynimy starania, aby dostosować rozkłady jazdy autobusów tak, aby Lokalna Komunikacja Autobusowa była bardziej funkcjonalna.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:
Wiem że i tak nie otrzymam odpowiedzi na te pytania ale może coś dotrze do Pana świadomości.
Proszę mi powiedzieć ,kiedy w szkole podstawowej poprawią się,warunki jeśli chodzi o czystość oraz bezpieczeństwo,
Bardzo bym chciała prosić Pana przy najbliższym pobycie w szkole podstawowej o skorzystanie z ubikacji, bo chyba takich komfortowych warunków nie ma Pan w miejscu swojej pracy.
Dzieci chyba muszą tyłek podcierać palcem, gdyż w szkole jest notoryczny brak papieru toaletowego i innych środków czystości do mycia rąk. Jak widać można na wszystkim oszczędzać.
Mam wrażenie, że gmina dba o wystrój zewnęnczny chodniczki, alejki, plaza i tp, ale ten wystrój wewnętrzny jest daleko w tyle w latach 60.

14.02.2014 (Jadwiga)
 

Odpowiedź:
Szanowna Pani Jadwigo, dziękuję za przekazaną informację i ubolewam, że doznała Pani takich przykrości w szkole. Nie mniej uważam, iż opisana sytuacja „brak papieru toaletowego i innych środków czystości do mycia rąk” są efektem zaniedbań osób odpowiedzialnych za warunki higieniczne w szkole. Trudno sobie wyobrazić, aby bezpośrednio Burmistrz odpowiadał za te „braki”. Uważam, iż brak papieru  czy środków czystości nie wynika z przyczyn ekonomicznych, nie jest to asortyment drogi ani deficytowy.

Proszę, aby takie informacje przekazywać także szkołom, które mogą podjąć natychmiastową interwencję.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Witam.Jestem mieszkanką Borowej Góry przy ul. Sosnowej i równocześnie matką dwójki dzieci, które od września powinny rozpocząć naukę w klasie "0" i "I". Ze względu na czas pracy przedszkola i świetlicy szkolnej nasze dzieci uczęszczają do przedszkola i szkoły (kl.0) w Warszawie, ponieważ tam oboje pracujemy. Rozważamy zapisanie dzieci do Szkoły Podstawowej w Zegrzu, ale wiem, że świetlica pracuje do godz. 16.15. Dla osób takich jak my odbiór dziecka do tej godziny jest nierealny. W większości szkół w promieniu 30 km od Warszawy świetlica pracuje do godz. 17, a nawet 18.30 (Kobiałka). Na naszym osiedlu, do którego należy 8 domów na siedmioro dzieci czwórka uczęszcza do szkół w Warszawie lub Legionowie, ponieważ tylko w ten sposób rodzice mogą pogodzić pracę z dowożeniem dzieci do szkół. Gdy dowiedzieli się jak ta sprawa wygląda w Zegrzu, po prostu od razu szukali rozwiązań, aby zapisać dzieci do szkół poza Zegrzem.
Rozmawiałam z Panią Dyrektor i wiem, że niektórzy rodzice spóźniają się i nie są w stanie odbierać dzieci do wyznaczonej godziny, ale dopiero, gdy większa grupa rodziców zadeklaruje chęć dłuższego czasu pracy świetlicy, może Pan przychylić się do tej prośby.
Problem polega na tym, że rekrutacja do szkół warszawskich rusza 14 marca,a podejrzewam, że konkretów w tej sprawie mogłabym spodziewać się pod koniec roku szkolnego. Nie wiem zresztą czy pozytywnych dla mnie. Jeśli złożymy podanie do szkoły w Zegrzu (dla dobra dzieci bardzo poważnie to rozważamy), a świetlica nadal będzie otwarta tylko do 16.15, będziemy mieli ogromny problem.
Może warto byłoby zorganizować zebranie rodziców dzieci, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną naukę w SP w Zegrzu, aby rodzice tacy jak my, czyli: bez rodziny, jakiejkolwiek pomocy i pracujący w Warszawie wiedzieli czy mogą liczyć na pomoc Gminy w tej sprawie.
Z poważaniem
Aneta

(Aneta, 14.02.2013)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Aneto,
dziękuję za rzeczowe przedstawienie problemu mieszkańców Borowej Góry z ul. Sosnowej związanego z potrzebami w zakresie opieki świetlicowej.
Gmina rozumie Państwa sytuację i potrzebę zorganizowania opieki świetlicowej w Szkole Podstawowej w Zegrzu w czasie pozwalającym na powrót z pracy z Warszawy i odbiór dziecka.  Gmina przyjmuje jako zasadę, że czas pracy świetlicy szkolnej ma być dostosowany do potrzeb rodziców wynikających z ich pracy zawodowej.
Jeżeli będzie taka potrzeba rodziców czas pracy świetlicy szkolnej w Zegrzu będzie wydłużony od 01.09.2014r.
Informacja o potrzebach Państwa została przekazana także Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zegrzu.   

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu!
Moje pytanie dotyczy szkoły podstawowej, bo tam uczęszczają moje dzieci, kiedy będzie większa uwaga poświęcona bezpieczeństwu w szkole chodzi mi o opiekę na dziećmi, nauczyciele nie są w stanie upilnować wszystkich dzieci, a w szkole drzwi zarówno od strony głównej ulicy i od drugiej strony są ciągle otwarte, więc niepowołane osoby mogą wchodzić i wychodzić bez problemu, mogę tylko podpowiedzieć że w innych szkołach są instalowane albo jakieś bramki, albo drzwi na kartę, lub tez ochrona jest zatrudniana, wiem ze to kwestia pieniędzy, ale dobro dzieci chyba jest ważniejsze (nie czekajmy na jakąś tragedię), generalnie gmina nie należy do biednych, a rodzice dzieci płacą podatki.
Drugie pytanie dotyczy tez szkoły, czy pan zna opinię na temat poziomu szkoły podstawowej i gimnazjum, jakie działania chce pan podjąc by opinia ta była bardziej pozytywna?
Pozdrawiam Agnieszka.

(Agnieszka, 28.01.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Agnieszko,
bezpieczeństwo dzieci w szkołach i przedszkolach traktowane jest priorytetowo i wszelkie rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo uczniów są przedmiotem głębokich analiz.
Problem poruszany przez Panią w e-mail został przedstawiony Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Serocku w celu przeanalizowania skuteczności podjętych rozwiązań.
Z informacji przedstawionej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Serocku wynika, że w celu ograniczenia wejść osób nieuprawnionych na teren szkoły zostały opracowane i przedstawione rodzicom na zebraniu ogólnym w dniu 17.12.2013r. i wdrożone „Procedury regulujące bezpieczny pobyt uczniów w szkole, kontakty pracowników pedagogicznych z rodzicami, wydawanie opinii o uczniu”. Zgodnie z „Procedurami…” przebywanie w budynku szkoły osób postronnych, nieznanych podlega kontroli.
Rozwiązania eliminujące lub ograniczające sytuacje niebezpieczne dla uczniów i pracowników, muszą być przedmiotem bieżącego monitoringu i oceny.  
Zapraszam Panią do dzielenia się uwagami i sugestiami w tym zakresie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Serocku w celu wypracowywania najlepszych rozwiązań.
Co do opinii na temat poziomu szkoły podstawowej i gimnazjum, to może warto odnieść się do wyników sprawdzianu przeprowadzonego w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także losów absolwentów obydwu szkół, które pozwalają ocenić, na ile szkoły przygotowują uczniów do dalszej nauki i życia.
Z tych danych wynika, że szkoły osiągają bardzo dobre i dobre wyniki, a uczniowie mogą wybierać szkoły, w których chcą się dalej uczyć.
Jednakże celem moim i placówek oświatowych jest praca na rzecz podnoszenia jakości ich pracy.     

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
W kilku zapytaniach pojawia się temat możliwości przejścia nad linią brzegową jeziora Zegrzyńskiego z Serocka przez Jadwisin do Zegrza.
Autor odpowiedzi udaje, że nie wie o co chodzi.
Bo też nie chodzi o pieszo / rowerową trasę Zegrze - Jadwisin przez podmokłe, gliniaste pola orne tylko o możliwość pokonania w/w trasy nad samym brzegiem jeziora.
Tu jest wielka atrakcja gminy !
Woda, szuwary, łabędzie, bobry, lisy to tylko przykładowy zestaw atrakcji tego odcinka skarpy. Czy Pan tu kiedykolwiek był ?

Taka ścieżka istnieje i "wyczynowcy" potrafią latem ją pokonać z rowerami na plecach.
To jest prawdziwa ATRAKJA.
Pisze Pan o braku zgody prywatnych właścicieli na przejście po ich działkach nad wodą.

Kadra Urzędu Gminy dobrze wie, że prawo wodne wydziela pas gruntu o szerokości 7 metrów i przekazuje je w zarząd państwa. Dotyczy to także terenów wojskowych w planowanym ośrodku szkoleniowym na północnej granicy Zegrza.
Jeszcze dwa sezony temu był tu port i super ośrodek rekreacyjny. W sezonie tłumy młodzieży, grille i świetnie funkcjonujący bar. Kluczowa część nieruchomości portowej nie należy do wojska. Pewnie Pan o tym nie wie.
Hangar, basen, wypożyczalnia kajaków i sala klubowa są na terenie poza jurysdykcją WP. Była to dzierżawa klubu POLONEZ. Teraz ta atrakcja gminy SEROCK poszła w niebyt.

Tak więc proszę o skuteczne działanie i realizację przyjętej strategii priorytetu dla rekreacji.

Czas na pytania:
[1]
W czyim zarządzie jest obecnie pas brzegowy i czy kiedykolwiek Burmistrz zabiegał o realizację w/w ścieżki na wodą ?
[2]
Co Urząd zrobi aby nie dopuścić do powstania zamkniętego ośrodka szkoleniowego WP na terenie portu jachtowego na granicy Zegrza i Jadwisina ?
Wojewoda wskazał na braki w mpzp bo pomijały obszary dawnej strefy 's'.
Wystarczył zapis o ogólnie dostępnych terenach parkowo-rekreacyjnych.
Wojsko już dawni nie ma tu nic do powiedzenia.
[3]
Dlaczego w załączniku graficznym cypel z kafeterią, hangarem i basenem jest w kolorze błękitnym oznaczającym wody jeziora ?
[4]
Dlaczego nie planuje się połączenia Zegrza z Jadwisinem drogą dla samochodów ?
To jest kluczowe udogodnienie dla integracji Zegrza z gminą.
Rozumiem, że nie ma środków na drogi, ale dlaczego takie auto ograniczenie w funkcji gruntów we władaniu Burmistrza ?

(Janusz, 06.02.2014)
 

Odpowiedź:
Ad. 1
Pas brzegowy, czyli teren położony bezpośrednio nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od Jadwisina do Zegrza posiada zróżnicowany stan prawny, część terenów jest w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, część terenów stanowi własność osób fizycznych, a część znajduje się w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej. Gmina występowała do właścicieli tych gruntów o wyrażenie zgody na urządzenie ścieżki rowerowej – turystyczno-krajoznawczej, jednakże właściciele gruntów prywatnych nie wyrazili zgody na wykonanie niezbędnych prac - oczyszczenia trasy ścieżki, utwardzenia nawierzchni gruntowej, ograniczenia brzegów ścieżki taśmą EKO-BORD, itp.
Mając na uwadze brak zgody właścicieli gruntów na urządzenie ścieżki bezpośrednio nad wodą  podjęto działania w celu wykonania oczekiwanej przez mieszkańców trasy łączącej Zegrze  z Jadwisinem w innej lokalizacji, tj. po gruntach Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i terenach wojskowych, gdzie po długotrwałych negocjacjach uzyskaliśmy zgodę na wydzielenie gruntów pod drogę i ich przekazanie na rzecz gminy.
Odnosząc się natomiast do stwierdzenia o wydzieleniu pasa gruntu o szerokości 7 m i przekazywaniu ich w zarząd państwa, to wyjaśniamy, że zgodnie z art.27 ust.1 ustawy Prawo wodne  „zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”. Powyższego przepisu nie można jednak zastosować w przypadku gruntów przyległych do wód Jeziora Zegrzyńskiego, gdyż  w myśl przepisów Jezioro Zegrzyńskie jest „urządzeniem wodnym”, do którego przywołany przepis nie ma zastosowania, gdyż odnosi się wyłącznie  do wód płynących.
Ad.2
Wskazany przez Pana teren ośrodka wojskowego zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej jest terenem zamkniętym, dla którego zgodnie z art.14 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz.647  z późn.zm.) nie sporządza się planu miejscowego. W świetle powyższego uchwalony dla obrębu Jadwisin plan nie obejmował terenów zamkniętych będących w zarządzie MON, a zatem gmina nie ma właściwości do podejmowania działań w zakresie określenia kierunków rozwoju i zagospodarowania tych terenów.

Ad.3
Teren z kafeterią i hangarem znajdujący się w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w załączniku graficznym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jadwisin oznaczony został kolorem błękitnym jako jeden teren funkcjonalny z wodami Jeziora Zegrzyńskiego, będącego również w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.  
W planie zagospodarowania przestrzennego nie można było wskazać dla tego obszaru odrębnego terenu funkcjonalnego ze względu na fakt, że przedmiotowy teren nie ma zabezpieczonego dostępu do drogi publicznej. W tym przypadku brak jest możliwości ustalenia takiego dostępu ze względu na fakt, że przyległy teren jest terenem zamkniętym, dla którego nie sporządza się planu miejscowego.   
Jednocześnie informuję, że wymieniony przez Pana teren na rysunku planu oznaczony jest również symbolem WS1, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja F1 obręb Jadwisin umożliwia realizację usług sportu i rekreacji wg zasad określonych w § 57 uchwały Rady Miejskiej w Serocku nr 342/XXXVII/2013 z dnia 03.06.2013r.

Ad.4
W planie zagospodarowania przestrzennego ustalono dodatkowe połączenie drogowe Zegrza z Jadwisinem. Planowana droga powstanie na odcinku o długości około 750 m i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie, a następnie poprzez grunty Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie i teren będący w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej zabezpieczy dostęp do ulicy Juzistek w Zegrzu w rejonie pomiędzy ogródkami działkowymi a strzelnicą. Dotychczas przejęto na rzecz gminy grunty od IHAR-u, a do pozyskania pozostał jeszcze odcinek o długości około 70 m usytuowany na terenach wojskowych, co nastąpi po wyłączeniu wydzielonej działki z terenu zamkniętego - przewidywany termin  I półrocze 2014r.
Na chwilę obecną przewiduje się, że z projektowanej drogi w pierwszej kolejności będą mogli korzystać piesi i rowerzyści, zaś wykonanie drogi umożliwiającej transport samochodowy nastąpi po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie gminy.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:
Witam Panie Burmistrzu,
Chciałabym poruszyć temat dotyczący jakości wody, która płynie w naszych kranach. Jestem mieszkanką Serocka od ponad pięciu lat z czego jestem bardzo zadowolona, niestety okazało się jednak, że woda miejska jest tutaj gorsza niż w Warszawie, co bardzo mnie dziwi. Na stronie lokalnych "Wodociągów" doczytałam się, że woda została dopuszczona do użytku przez SANEPID jedynie warunkowo. Przy czym zaznaczono, że decyzja ta ważna jest do 2013 roku (rozumiem, że do końca). Ostatnie badania SANEPID-u opublikowane na stronie wodociągów są z lipca 2013. W tej kwestii jestem laikiem, ale otwierając dostępny na stronie załącznik z kopią badań ewidentnie widać, że przekroczone są wskaźniki zawartości w wodzie takich pierwiastków jak Mangan i Żelazo, w tym Manganu przeszło dwukrotnie(dot. węzła przy ul. Pułtuskiej). "Wodociągi" informowały za to na stronie, że wskaźniki te przekroczono jedynie nie znacznie. Po informacjach na stronie nie widać aby jakiekolwiek działania zostały do tej pory podjęte w celu uzdatnienia wody.
Czemu poruszam tą kwestię? Otóż ewidentnie jakość tutejszej wody i fakt, że jest ona bardzo twarda ma duży wpływ na jakość życia mieszkańców i nie tylko mojej rodziny. Ilość kamienia jaka gromadzi się w instalacjach jest bardzo duża, co wpływa na awaryjność urządzeń domowych, takich jak pralka, toaleta czy choćby krany. Smak wody jest mało przyjemny, jak również jej przejrzystość pozostawia sporo do życzenia. Jak wyczytałam istotny wpływ tutaj ma właśnie zawartość wspomnianego Manganu. Uciążliwy jest też fakt ( tu z punktu widzenia stricto kobiecego), że pranie szarzeje w bardzo szybkim tempie a kąpiel w takiej wodzie z biegiem lat zaczęła powodować kłopoty ze skórą, na które żaden dermatolog nie może nic poradzić ze względu na stałe narażenie na czynniki drażniące.
Po rozmowach z ze znajomymi okazało się, że podobne problemy ma wielu mieszkańców.
Chciałabym wiedzieć czy w najbliższym czasie jest szansa na podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do poprawy jakości naszej wody a jeśli tak, kiedy można się tego spodziewać?
Z góry dziękuję za informację.

(Natalia, 05.02.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Natalio
Dostawa wody odbiorcom w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest jednym z zadań własnych gminy. Przez to jest też bardzo poważnie traktowana. Faktem jest, że do końca 2016 roku dwie stacje wodociągowe na terenie gminy są warunkowo dopuszczone do eksploatacji przez organy SANEPID-u. Znając ten problem w budżecie tego roku zaplanowaliśmy fundusze na uruchomienie prac projektowych nad budową nowej stacji uzdatniania wody w Serocku.  Całe zadanie, niezwykle kosztowne, zostało rozłożone w czasie tak aby w 2017 roku móc dostarczać odbiorcom wodę o niepogorszonych parametrach.
Sprawa twardości wody nie dotyczy przekroczonych parametrów żelaza i manganu. Związana ona jest z zawartością związków wapiennych (które są w normie) w wodzie. Mogę tylko powiedzieć, że na terenie całej gminy woda dostarczana odbiorcom jest wodą twardą i bardzo twardą. Na stronie internetowej Miejsko –Gminnego Zakładu Wodociągowego można znaleźć artykuł odnośnie twardości wody i jej usuwania.
http://www.wodociagiserock.pl/index.php/aktualnosci/items/twardosc-wody.html
Jednocześnie aby Panią i innych mieszkańców uspokoić, odnośnie przekroczenia związków żelaza i manganu prezentuję stanowisko ZHK w sprawie znaczenia zdrowotnego podwyższonych zawartości żelaza i manganu.
http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/st_ZHK_w_sp_st_zelaza_i_manganu_w_wsp_01.pdf
W sprawie szczegółowych informacji, pytań lub wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z Miejsko-Gminnym Zakładem Wodociągowym w Serocku (Tel. 227827358)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Panie Burmistrzu zwracam się z pytaniem czy znajdą się środki w naszej gminie na odśnieżęnie przynajmnie głównych dróg i chodników do nich przynależąćych w miejscowości Zegrze.Zakład komunalny odpowida na moje telefony ,ze i owszem podejmie dzialania tymczasem chodniki przylegające do głownych dróg w Zegrzu należąćych do terenu gminy są lodowiskiem. Czy naprawdę nie ma w budzecie Miasta serock środkow na piasek czy sól , żeby ludzie mogli w cywilizowny sposób bez przewracania sie i łamania nóg dojść choćby do głownej szosy , z ktorej podążąją do pracy, Problem jest jak widać nie tylko z komunikacją do zerrza ale i z dotarciem do niego. Mam nadzieję ,że da mi p an jakąś sensowną odpowiedz.Irmina
(22.01.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Irmino,
w odpowiedzi na Pani zapytanie informuje, że drogi gminne i chodniki w Zegrzu są regularnie odśnieżane i w razie konieczności posypywane mieszanką piaskowo-solną.
Prace związane z zimowym  utrzymaniem realizowane są za pośrednictwem firm zewnętrznych oraz przez pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.
W ostatnim okresie odśnieżanie znacznie utrudniały ciągłe opady śniegu oraz porywisty wiatr zawiewający sypki śnieg, niemniej jednak ekipy pracujące  przy odśnieżaniu dokładały wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszą przejezdność dróg i chodników.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:
Proszę o informację
kiedy będzie udrożniona ścieżka nad Zalewem na odcinku od Geovity do Zegrza ?
Najwygodniej byłoby żeby co jakiś czas było można na ścieżkę zejść oraz z niej zboczyć dostając się na którąś z dróg (oznakowanie droga do ścieżki/szlaku ).
Na przykład idąc z Zegrza nad wodą do Klubu Mila można zorganizować min 3 zejścia/wejścia na ścieżkę:
1 zejście na końcu Ogrodowej
2 zejście koło Geovity (aktualnie często jest zamknięta furtka)
3 zejście z ul. Szkolnej.
Przydałoby się dobre oznakowanie granicy miejscowości nad wodą Zegrze/Jadwisin tak żeby obcy turysta wiedział w jakiej miejscowości się w danej chwili znajduje. Aktualnie idąc człowiek nie wie czy jest w Zegrzu czy już w Jadwisinie. Trzeba zadbać o dobre oznakowanie (np. 300 m do Szaniawszczyzny, 3 km do Serocka itp), same tablice z zdjęciami zwierzątek to zdecydowanie za mało.
Mam nadzieję, że oznakowanie i zejścia/wejścia do ścieżki szybko zostaną zorganizowane.
Jak szybko można się spodziewać drogi łączącej Jadwisin z Zegrzem, może być nawet jakaś prowizorka tak żeby można było spacerować.

(17.01.2014)

Odpowiedź:
Odpowiadając na maila dotyczącego udrożnienia ścieżki nad Zalewem na odcinku od Geovity do Zegrza, informuję, że kroki takie zostały już podjęte. Planowana droga powstanie na odcinku o długości około 750 m i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie. Na chwilę obecną, z drogi tej będą mogli korzystać jedynie piesi i rowerzyści. Wykonanie drogi nastąpi po zakończeniu procedury związanej z nabyciem prawa własności gruntów i zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych na ten cel. W kwestii proponowanych zejść nad wodę, informuję, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego opracowanym dla miejscowości Jadwisin wskazane zostały piesze dojścia do Jeziora Zegrzyńskiego. Z dokładną lokalizacją wskazanych wejść można zapoznać się w planie opublikowanym na stronie internetowej urzędu, lub bezpośrednio w Referacie Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego. Niemniej jednak wskazane zejścia, znajdują się na terenach prywatnych działek a nie na terenach będących własnością gminy. Aby ewentualnie wykonać zejścia, niezbędne byłoby wydzierżawienie lub zakup gruntu od obecnych właścicieli. Dodatkowym problemem w urządzeniu bezpiecznych zejść w kierunku Jeziora może okazać się bardzo duża różnica poziomów terenu, co może sprawić, iż zejścia nie byłyby dostępne dla wszystkich osób. Nie bez znaczenia w tej sprawie będą również koszty wykonania zejścia. Oczywiście temat jest otwarty i wart rozpatrzenia i w miarę możliwości podjęte zostaną działania, których rezultatem, mam nadzieję, będzie wykonanie możliwych zejść. Ostatnia kwestia dotycząca oznakowania będzie możliwa do wykonania przy okazji budowy kolejnego odcinka ścieżki dydaktycznej. 

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Witam! Chciałabym wiedzieć, dlaczego miasto nie jest odśnieżane!!!! Serock wygląda jak jakieś wygwizdowo, czyż dlatego że obwodnica poszła i burmistrz już nie dba o mieszkańców ?!Odśnieżarki może i jeżdżą ale nie odśnieżają i nie posapując! A chodnik na ul. Pułtuskiej od stacji lotos do Wierzbicy! Porażka!
Pozdrawiam

(Weronika, 30.01.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Weroniko
Jestem pełen uznania dla wielu pracowników służb komunalnych, którzy dzień w dzień, a nawet w nocy nie szczędzą sił by utrzymać przejezdność dróg gminnych i chodników. A jest ich blisko 200 km!! Informuję również, iż w przypadku chodnika przylegającego do posesji obowiązek jego odśnieżania spoczywa na właścicielu posesji. Trudno w warunkach nieustannie padającego śniegu zadowolić wszystkich. Można oczywiście narzekać co w Polsce staje się już normą. Można również z szacunkiem i wyrozumiałością odnosić się do ciężko pracujących ludzi. Gorąco polecam to drugie.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:
Szanowny Panie Burmistrzu, kto odpowiada za odśnieżanie chodnika na ul.Nasielskiej? Co roku jest ten sam problem.Nie można przejść samemu,a co dopiero z wózkiem z dzieckiem.Na mieście chodniki są czyste do czarnego,a tutaj nie można przejść,bo nogi się zapadają w błoto pośniegowe...Może Pan jako Burmistrz miasta zainteresuje się problemem i upomni odpowiednie służby,skoro zgłaszanie skarg przez mieszkańców jest ignorowane.Liczę,że pomyślnie rozwiąże Pan problem.
(Edyta, 17.01.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Edyto
Zima to okres zwiększonego zakresu obowiązków dla właścicieli nieruchomości oraz zarządców dróg. Za odśnieżanie chodników bezpośrednio przyległych do nieruchomości odpowiedzialni są właściciele nieruchomości, do których chodnik przylega. Za odśnieżanie pozostałych odpowiedzialni są zarządcy dróg. Odśnieżanie ulicy Nasielskiej spoczywa zarówno na właścicielach nieruchomości przyległych jak i zarządcy drogi. Ulica Nasielska jest drogą powiatową, która przecina obwodnicę Serocka. Obowiązki zimowego utrzymania chodników na długości wiaduktu w ciągu tej ulicy spoczywają na zarządcy dróg krajowych tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a na pozostałych odcinkach na Starostwie Powiatowym w Legionowie. Kontrolę wykonywania swych obowiązków przez osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie chodników sprawuje Straż Miejska w Serocku. W przypadku niewykonania swych obowiązków przez ww. osoby i instytucje Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dołoży starań aby chodniki w ciągu ulicy Nasielskiej były odśnieżone i posypane mieszanką piaskowo – solną.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Pytanie:

Witam!
Czy ja dobrze widzę, że w budżecie na ten rok nie zostały zabezpieczone środki na wykonanie nawierzchni na placu zabaw na osiedlu Nowy Świat?! Obiecaliście Państwo zająć się tym problemem, najwyraźniej jednak jest to kolejne czcze gadanie. Co mamy zrobić, żeby przekonać władze, że to ważna inwestycja, zebrać podpisy mieszkańców osiedla i pobliskich bloków? A może przekonać tych mieszkańców, żeby nie poszli na najbliższe wybory- traktując władze tak samo, jak my jesteśmy traktowani?
Ręce opadają widząc Waszą bierność...

(Maria, 27.01.2014)


Odpowiedź:
Szanowna Pani Mario,jestem pełen uznania dla Pani jako mieszkanki Serocka za zainteresowanie sprawami lokalnego samorządu. Rozumiem, że przeglądając budżet na 2014 r. nie dostrzegła Pani zadania związanego z remontem placu zabaw na osiedlu Nowy Świat, ale mam nadzieję, że zauważyła Pani kilkadziesiąt innych oczekiwanych przez lokalną społeczność inwestycji. W życiu już tak jest, że zwykle potrzeby przewyższają możliwości w rodzinie, w gospodarstwie ale również i w gminie. Trzeba dokonywać wyborów. Nie łatwo spełnić oczekiwania 15 radnych, 28 sołtysów, przedstawicieli stowarzyszeń i różnych organizacji. Powstaje zatem pytanie, komu dać a komu nie. Od ponad 20 lat rozstrzygam ten dylemat.
Pragnę Panią zapewnić, że remont placu zabaw na osiedlu Nowy Świat nie jest odłożony na „półkę”. W ubiegłym roku wykonana została dokumentacja projektowa remontu placu zabaw. Żywię nadzieję, że jeszcze w tym roku a najpóźniej w przyszłym, inwestycja ta zostanie zrealizowana. Tymczasem zapraszam Panią na spacer na plac zabaw przy przedszkolu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Pytanie:
Czy ktoś sprawdza jakość wykonania zleceń? Myślę o odśnieżaniu ulic - Łacha: najpierw śnieg z ulicy znalazł się na chodniku, dziś został odśnieżony chodnik - rezultat: przejezdny jeden pas jezdni. Jak się wymijać? Dalej zakręt w Łasze: odśnieżona szerokość jednego pasa. Następnie Gąsiorowo:owszem może posypane ale niestety śnieg leży - może przydałoby się to zebrać? To tylko jedne przykłady - myślę, że na innych trasach jest podobnie.
Zlecenie wykonania owszem ale jakość trzeba sprawdzać żeby było wiadomo za co się płaci szczególnie gdy środki są ograniczone.
Dalszy ciąg wczorajszej korespondencji: dziś o 5.30 zmiana - w Gąsiorowie zebrane błoto pośniegowe, a w Łasze zasypane warstwą z jezdni odśnieżone wczoraj chodniki.
(Małgorzata, 27,28.01.2014)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Małgorzato,
drogi, o których Pani wspomina tj. ul. Mazowiecka i ul. Łąkowa w Łasze oraz ul. Grunwaldzka w Gąsiorowie, zarządzane są przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. To po stronie Starostwa leży zadbanie o należyte wykonywanie zadań związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych chociażby poprzez kontrolę i egzekwowanie od wykonawcy wykonywania zlecenia we właściwy sposób. Chcę zaznaczyć, że nie jest Pani jedyną osobą która zwróciła uwagę na problem związany z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie naszej gminy. Podobne sytuacje występują również na innych drogach powiatowych. W dniu 27 stycznia br. zwróciłem się do Pana Starosty z pisemną prośbą o  interwencję i podjęcie zdecydowanych działań w celu wyegzekwowania od wykonawcy należytego wykonywania zleconych prac.

 

Dzień Dobry Panie Burmistrzu

Czy planowana droga Jadwisin-Zegrze będzie służyła dla ruchu samochodowego czy tylko dla pieszych i rowerów ?
Kiedy fizycznie powstanie ?
Dobrze by było, żeby stanowiła lokalne połączenie dla każdego rodzaju ruchu, bez konieczności jechania drogą szybkiego ruchu do Zegrza.

Wspaniale, że podejmuje Pan takie inicjatywy. Łączenie ciągów komunikacyjnych ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania ludności.

W Jadwisinie jest ulica Dworkowa(chyba gminna w części asfaltowa ? - nie pamiętam), którą dobrze by było połączyć z ulicą Szkolną. Brakuje małego odcinka, który ludzie wyjeździli autami po trawie. Widać jest potrzeba.

Szkoda, że ulica Okrężna nie ma połączenia z ulicą Szkolną. Bardzo by było wygodnie. Dzieci nie musiałyby chodzić do szkoły na około. Kolejna ulica za posiadłością Państwa Hajnrych bardzo piękna, ale mało przejezdna (aktualnie dzika zarośnięta gałęziami).
Czy jest to ulica gminna ?
Kolejna i chyba NAJWAŻNIEJSZA z wymienionych spraw to kwestia zejścia do Zalewu bezpośrednio z ul. Szkolnej (przy dawnej Ambasadzie NRD).
Aż prosi się o udrożnienie tego zejścia. Droga jest, ale naprawdę jest króciutki odcinek, którym nawet pieszo nie da się dojść w tym punkcie do ścieżki dydaktycznej, ani z niej zboczyć i swobodnie wyjść na Szkolną. Musimy (jako Gmina) mieć jak najwięcej dojść do Zalewu, bo w nim jest nasz potencjał. Wspaniale by było gdyby przy okazji tworzenia ścieżki dydaktycznej utworzyłby Pan to zejście do Zalewu. Wystarczy tylko wykarczować drobne zgliszcza i wytyczyć dróżkę.
Proszę przeanalizować możliwość wprowadzenia zmian. Czasami potrzeba tak niewiele, żeby tak wiele zmienić na lepsze.
Przecież Pan, Panie Burmistrzu potrafi, bo widzę że wspaniale podchodzi Pan do podpowiedzi mieszkańców wprowadzając te pomysły w życie.

Miłego dnia i dalszych trafionych decyzji.

Dziękuję w imieniu własnym i innych spacerowiczów/turystów.
(Spacerowicz, 10.01.2014)


Planowana droga powstanie na odcinku o długości około 750 m i będzie stanowiła przedłużenie ulicy Ogrodowej w Jadwisinie. Na chwilę obecną, z drogi tej będą mogli korzystać jedynie piesi i rowerzyści. Wykonanie drogi nastąpi po zakończeniu procedury związanej z nabyciem prawa własności gruntów i zabezpieczeniu w budżecie gminy środków finansowych na ten cel.

Ulica Dworkowa stanowi drogę publiczną – gminną. W przyjętym w ubiegłym roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jadwisin zaplanowane zostało przedłużenie jej przebiegu aż do ul. Szkolnej oraz włączenie do niej ulicy Azaliowej, która obecnie posiada połączenie z ulicą Kwiatową. W chwili obecnej gmina dysponuje jedynie gruntem na którym droga jest urządzona (do wysokości obecnej zabudowy). Działka na której „wyjeżdżone” zostało przedłużenie ulicy Dworkowej stanowi własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W m.p.z.p. grunt ten przewidziany jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Ustalenia miejscowego planu w zakresie przedłużenia ulicy Dworkowej realizowane będą w wyniku podziałów geodezyjnych gruntu dokonywanych na wniosek użytkownika wieczystego.

Droga zlokalizowana za posesją przy ul. Szaniawskiego 52 jest w zarządzie gminy. Obecne zagospodarowanie gruntów z nią sąsiadujących nie wymaga jej wykorzystywania dla celów komunikacji, dlatego nie jest ona urządzona. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje poszerzenie tej drogi do szerokości 12 metrów z zachowaniem charakteru alei. Mając na uwadze istniejący na danej drodze cenny drzewostan należy spodziewać się, że w przyszłości w tym miejscu powstanie raczej ciąg pieszo- rowerowy. Jezdnia drogi wybudowana zostanie natomiast w planowanym pasie poszerzenia.

Jeśli chodzi natomiast o wspomniane w pytaniach zejście nad brzeg Jeziora Zegrzyńskiego, przy dawnej ambasadzie NRD, trzeba zwrócić uwagę, że teren ten nie jest własnością gminy. Aby ewentualnie wykonać tu zejście niezbędne będzie wydzierżawienie lub zakup tego gruntu od obecnych właścicieli. Problemem w urządzeniu w tym miejscu bezpiecznego zejścia może okazać się  bardzo duża różnica poziomów terenu, co może sprawić, iż nie będzie ono dostępne dla wszystkich osób. Nie bez znaczenia w tej sprawie będą również koszty wykonania zejścia. Mimo wszystko podejmę działania w rezultacie których mam nadzieję uda się wykonać zejście w tym miejscu np. przy okazji budowy kolejnego odcinka ścieżki dydaktycznej.  

Szanowny Panie Burmistrzu, mam pytanie dotyczące oświetlenia ulicy Wspólnej w miejscowości Kania Nowa. Mieszkańcy tej ulicy zwracali się w piśmie o zainstalowanie latarni w 2010 roku. Wtedy uzyskaliśmy odpowiedź o braku środków pieniężnych na ten cel. Czy coś zmieniło się od tamtego czasu? Przy ulicy tej znajdują się domy całoroczne i zarówno w okresie letnim, a szczególnie w okresie zimowym bardzo nieprzyjemnie jest spacerować, czy podjeżdżać pod dom na tej ulicy. Brak świateł przy ulicy sprzyja również kradzieżom.
Pozdrawiam, Arkadiusz


(Arkadiusz, 22.01.2014)

 

Szanowny Panie Arkadiuszu,

rozumiem zgłaszane przez Pana uciążliwości, musimy sobie jednak zdawać sprawę, że oświetlenie uliczne jest elementem infrastruktury drogowej, instalowanym z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na ulicy Wspólnej występuje bardzo niskie natężenie ruchu. Jest to droga dojazdowa do kilku domostw zamieszkiwanych całorocznie. Ruch pieszych na niej ma głównie charakter rekreacyjny. Trudno szukać tu powodu z jakiego uczestnicy ruchu drogowego mogliby czuć się zagrożeni. Proszę zauważyć, że żadna z dróg wewnętrznych (bez przejazdu) prostopadłych do ulicy Popowskiej nie posiada oświetlenia drogowego. Obecność oświetlenia drogowego przyczynia się niewątpliwie do wzrostu bezpieczeństwa posiadanego mienia w obrębie nieruchomości zlokalizowanych przy oświetlonej drodze. Nie możemy natomiast przerzucać na gminę działań związanych z zabezpieczeniem nieruchomości przed kradzieżą. To należy do właściciela nieruchomości. Sytuacją idealną byłoby na pewno oświetlenie wszystkich dróg w gminie. Niestety jest to niemożliwe. W najbliższym czasie gmina nie planuje budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Wspólnej w Kani nowej.

 

Chciałabym poruszyć sprawę oświetlenia ul. Warszawskiej w Borowej Górze.
W pierwszej kolejności chodzi o oświetlenie odcinka od ul. Lipowej do przystanku autobusowego, gdzie jest chodnik, ale z powodu ekranów jest całkowicie zaciemniony, co równa się niebezpieczny, a niestety często uczęszczany.
W drugiej kolejności chodzi o odcinek od ul. Nasielskiej do Długiej w Stasim Lesie, gdzie nie ma chodnika. Ludzie chodzą tym odcinkiem na spacery, z psem, biegają, jeżdżą rowerami itp., nawet w nocy. Już nie raz zdarzyło mi się, jadąc samochodem, hamować w ostatniej chwili, bo owi ludzie są kompletnie niewidoczni, a zwłaszcza psy.
Proszę o informację, kiedy wykonane będą owe inwestycje.

(Joanna, 14.01.2014)

 

Szanowna Pani Joanno,
podzielam Pani spostrzeżenia związane z uciążliwościami jakie niesie za sobą brak oświetlenia na drodze dojazdowej przebiegającej przez teren Borowej Góry. W najbliższym czasie dokonamy analizy możliwości technicznych wykonania oświetlenia chodnika zlokalizowanego przy tej drodze na odcinku od ul. Lipowej do Nasielskiej w Borowej Górze. Mam nadzieję, że PGE Rejon Legionowo wykaże chęć współpracy i zezwoli na podwieszenie brakujących opraw na istniejących słupach będących ich własnością. W przypadku gdyby pojawiły się jakieś trudności w realizacji tego zadania w roku bieżącym, dołożymy starań aby zaplanować je i wykonać w roku 2015.
Trochę inaczej wygląda natomiast kwestia dotycząca oświetlenia drogi dojazdowej na odcinka od ul. Nasielskiej do ul. Długiej w Stasim Lesie. Jak sama Pani wspomina ruch pieszych i rowerzystów na tej drodze ma charakter rekreacyjny, okazjonalny. Nie ma przy tej drodze zabudowy z którą związany byłby ruch pieszych. Przystanek autobusowy dla mieszkańców Borowej Góry i Stasiego Lasu  z rejonu ul. Długiej i Warszawskiej zlokalizowany jest przy wiadukcie. Bezpieczne dojście do niego po zmierzchu zapewnia istniejący chodnik i oświetlenie uliczne. Co ważne, na odcinku od ul. Nasielskiej do wiaduktu w ciągu ulicy Szaniawskiego, znajduje się oświetlony chodnik po drugiej stronie drogi krajowej, za ekranami. Przywołane uwarunkowania sprawiają, że nie mogę obiecać realizacji tej inwestycji w najbliższych latach. Wielość wniosków dotyczących budowy oświetlenia przy ulicach zabudowanych, kierowanych każdego roku na moje ręce sprawia, że inwestycja ta musi zostać odłożona w czasie. Liczę na zrozumienie z Pani strony. Pozdrawiam

 

Szanowny Panie,
zgodnie z obietnicą opublikowaną w lutym 2013r. i zakończeniu budowy bloku mieszkalnego wraz z instalacją wodociągową i kanalizacyjną proszę o informacje kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji drogowej w Jadwisinie na ulicy Szaniawskiego?
Proszę również o informacje czy modernizowana zostanie ulica przy stawie w Jadwisinie prowadząca do szkoły.

(Marek, 14.01.2014)

Szanowny Panie Marku,


przygotowana dokumentacja projektowa dla zadania związanego z przebudową dróg w Jadwisinie, na którą gmina posiada pozwolenie na budowę, obejmuje swym zakresem ul. Szaniawskiego,ul. Dworkową, ul. Konwaliową, ul. Szkolną (budowa tylko chodnika na odc. od ul. Konwaliowej do szkoły) oraz drogę wewnętrzną biegnącą pomiędzy terenem firmy AGRO INSERWIS a budynkami gospodarczymi. W roku 2013 zakończona została budowa budynku wielorodzinnego wraz z wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla jego potrzeb. Do przedmiotowych sieci podłączone zostały również nieruchomości usytuowane wzdłuż ich trasy. Do wybudowania pozostała natomiast sieć wodociągowa w ul. Konwaliowej na odc. od ul. Dworkowej do ul. Szkolnej oraz brakujący grawitacyjny kanał sanitarny w ul. Szaniawskiego. W dniu 20 stycznia br. złożony został wniosek na dofinansowanie z PROW-u m.in. budowy wodociągu w ul. Konwaliowej. Termin realizacji tego zadania uzależniony jest od wyniku rozpatrzenia wniosku oraz od ewentualnego harmonogramu prac (we wniosku ujęte zostały również budowy sieci wodociągowych w Szadkach i Woli Kiełpińskiej oraz Dębem). Najmniej optymistyczny to początek 2015 roku. W roku bieżącym dołożymy również starań aby wykonać dokumentację projektową dla budowy brakującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego. Reasumując, chcę wskazać że modernizacja dróg w Jadwisinie zostanie rozpoczęta po wybudowaniu brakującej infrastruktury technicznej. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że z uwagi na koszt realizacji założeń projektu – wg kosztorysu inwestorskiego ponad 2,8 mln zł – całość prac podzielona zostanie na etapy i rozłożona w realizacji na 2 lub 3 lata.  

Szanowny Panie Burmistrzu,
Kolejny raz bardzo Panu dziękuję za pomoc! Tym razem w sprawie odśnieżania drogi w Woli Kiełpińskiej. Cieszę się, że te nasze prośby i żale mają taki szybki oddźwięk! Dla Pana pełniejszej informacji dodam jeszcze, iż dziś tj. 22 stycznia, droga, o której mowa, dalej jest zaśnieżona. Jest to tak naprawdę długi odcinek z wąskim pasem do przejazdu jednego samochodu (droga jest dwupasmowa). Dodatkowo jest to na zakręcie i jeśli dwa samochody z naprzeciwka wjadą w ten jeden przejazd robi się nieciekawie. Mam wrażenie, że odśnieżone jest na tyle, co rozjechały samochody i taki wąski pas został posypany solą, bo pojawiają się czarne prześwity. Ale to przecież nie roztopi zasp zalegających na jednym pasie. Dobrze, że od poniedziałku nic z nieba nie pada, bo nie wyobrażam sobie tej sytuacji przy jakichkolwiek, dodatkowych opadach śniegu.
pozdrawiam

(Monika, 22.01.2014)

Szanowna Pani Moniko,
droga, o której Pani pisze jest drogą powiatową i jej zimowe utrzymanie należy do zarządcy dróg powiatowych. Dlatego też po otrzymaniu od Pani informacji o jej złym stanie, została podjęta interwencja w Starostwie Powiatowym w Legionowie, która mam nadzieję,  poskutkuje zintensyfikowaniem działań związanych z odśnieżaniem, w szczególności na odcinkach wyjątkowo narażonych na nawiewanie śniegu z terenów przyległych.  

 

Witam,
Chciałabym zapytać Pana Burmistrza dlaczego w miejscowości Marynino NIE JEŻDŻĄ ŻADNE ODŚNIEŻARKI???? Główna ulica ze zjazdu z Nowego Dworu jest w fatalnym stanie odkąd spadł śnieg!! Ani razu nic nie przejechało. Tylko to co rozjeżdżą samochody. Z pól nawiewa śnieg na ulicę i w paru miejscach ledwo jeden samochód się mieści. Myślałam sobie, spadł śnieg OK, od razu nic nie przejedzie, ale już minął tydzień i cały czas co chwila pada, a tam jak było biało tak jest dalej biało. Po co my płacimy te podatki? Żeby się rozbijać na nieodśnieżonych ulicach? Serock OK, jakoś to tam wygląda, ale dużo osób jeździ właśnie przez Marynin i tam jest fatalnie. Musi stać się tragedia żeby ktoś zareagował? Na tych zaspach z pól rzuca samochodem, ciężko utrzymać autko równolegle. A przejechać wolno tam to nie ma nawet co próbować, bo samochód się zakopie. Proponuje się przejechać i samemu zobaczyć.
Mam ogromną prośbę, aby coś z tym zrobić, ponieważ jest naprawdę niebezpiecznie. Nie tylko dla kierowców, ale i pieszych.
Pozdrawiam, mieszkanka Marynina.

(21.01.2014)

 

Szanowna Pani,
główne drogi biegnące przez miejscowość Marynino są drogami powiatowymi i ich zimowe utrzymanie należy do zarządcy dróg powiatowych. Dlatego też po otrzymaniu od Pani informacji o ich złym stanie, została podjęta interwencja w Starostwie Powiatowym w Legionowie, która mam nadzieję, poskutkuje zintensyfikowaniem działań związanych z odśnieżaniem.

 

Szanowny Panie Burmistrzu
Jestem mieszkanką Marynina, płacę podatki do Gminy Serock. W związku z powyższym proszę o odpowiedź, dlaczego w mojej miejscowości tj. Marynino główna droga nie jest posypywana solą i odśnieżana. Na drodze jest lodowisko, przez cały tydzień, czyżby gmina zapomniała o naszej miejscowości? Czy mieszkańcy mają solić główną drogę we własnym zakresie. Ponadto brak chodnika powoduje szereg niebezpiecznych sytuacji na drodze. Proszę o interwencje! Z góry dziękuje i pozdrawiam!

(Ewa, 19.01.2014)


Szanowna Pani Ewo,

główne drogi biegnące przez miejscowość Marynino są drogami powiatowymi i ich zimowe utrzymanie należy do zarządcy dróg powiatowych. Dlatego też po otrzymaniu od Pani informacji o ich złym stanie, została podjęta interwencja w Starostwie Powiatowym w Legionowie, która mam nadzieję, poskutkuje zintensyfikowaniem działań związanych z odśnieżaniem.

 

Szanowny Panie Burmistrzu,
W dniu dzisiejszym ok godz. 6.10 usiłowałam przejechać drogą od strony Skubianki, obok cmentarza do Woli Kiełpińskiej. Od Skubianki do cmentarza droga była, jeśli można tak nazwać przy tej pogodzie, elegancka! Od zakrętu przy cmentarzu zaczął się horror! Zaspy nawiane od strony pól zablokowały totalnie drogę! Były to naprawdę potężne zaspy, osobowym samochodem nie do pokonania! Nie widać było gdzie jest droga a gdzie chodnik!
Czemu służby o godz. 6.10 jeszcze nie odśnieżyły tej drogi, która jest bardzo specyficzna i co roku, jeśli tylko pada śnieg są tam ogromne problemy bo wszystko z pól jest na nią zdmuchiwane. A ponieważ z drugiej strony jest parkan cmentarza a potem lasek i zabudowania, wszystko zatrzymuje się na drodze.
Ponieważ prognozy na kolejne dni są podobne, bardzo proszę zwrócić na to uwagę. Jest to czas wyjazdów do pracy wielu okolicznych mieszkańców, głównie tych, którzy muszą dojechać do Warszawy. Bardzo dziękuję za pomoc.
Mieszkanka

(Monika, 20.01.2014)

 

Szanowna Pani Moniko,

droga, o której Pani pisze jest drogą powiatową i jej zimowe utrzymanie należy do zarządcy dróg powiatowych. Dlatego też po otrzymaniu od Pani informacji o jej złym stanie, została podjęta interwencja w Starostwie Powiatowym w Legionowie, która mam nadzieję,  poskutkuje zintensyfikowaniem działań związanych z odśnieżaniem,  w szczególności na odcinkach wyjątkowo narażonych na nawiewanie śniegu z terenów przyległych.  

Czy Urząd Miasta i Gminy interesuje się co dzieje się z nielicznymi zabytkami na terenie Gminy Serock. Przykłady:
Pałac Radziwiłłów w Jadwisinie stoi pusty i nieogrzewany, cieknie woda po ścianach zaczynają odpadać elementy elewacji.
Kasyno Wojskowe w Zegrzu Północnym - odpadające tynki świadczą też o braku zainteresowania obiektem.
Twierdza Dużą w Zegrzu Północnym (NBP - Własność) obiekt rozkradany bez zabezpieczenia przez odpowiednią ochronę.
Czy urząd gminy nie powinien zainteresować stosowne instytucje np. Konserwatora Zabytków żeby ratować to co jest jeszcze do uratowania czy dalej będzie udawać że nie ma problemu.

Artur (30.12.2014)

Szanowny Panie Arturze, w odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 30 grudnia 2013 r. dziękuję za cenne uwagi oraz wyrażam uznanie za zainteresowanie z Pana strony ochroną znajdujących się na obszarze gminy zabytków.

Serock zachował historyczny układ miasta, a ponadto na terenie gminy znajdują się liczne obiekty o charakterze zabytkowym. Mamy tu do czynienia z zabytkami unikatowymi w skali ogólnopolskiej (średniowieczne grodzisko, zachowany historyczny układ miasta lokacyjnego, pozostałości twierdzy napoleońskiej, Twierdza Zegrze, pałac Radziwiłłów, itd.).

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z Gminną Ewidencją Zabytków lub Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014 dostępnym na stronie internetowej Urzędu, zakładka: O gminie → Dokumenty strategiczne.

Dotychczas Gminna Ewidencja Zabytków prowadzona przez gminę Serock stanowiła jedynie wykaz obiektów, tożsamy z zasobem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która miała miejsce w 2010 r., wzmocniona została ochrona zabytków czyniąc z niej element prawa miejscowego. Gmina została zobligowana do podjęcia szeregu działań z tym związanych, do których należy m.in. obowiązek uwzględnienia ochrony zabytków i opieki nad zabytkami przy sporządzaniu i aktualizacji strategii rozwoju gmin, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w studium i planie ustala się, w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym terenie zabytków.

Odrębną sprawą jest, iż część obiektów zabytkowych znajduje się w zasobach osób prywatnych i instytucjonalnych które, z uwagi na ograniczenia finansowe, nie zawsze mogą realizować nałożony na nich obowiązek ochrony zabytków mimo, iż mają możliwość ubiegania się o dotację na dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów poniesionych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (przy zabytku wpisanym do rejestru).         

Mając na uwadze fakt, iż wiele obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską ulega degradacji, w najbliższym czasie zwrócimy się do właścicieli poszczególnych nieruchomości o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia i utrzymania poszczególnych zabytków oraz ich otoczenia w jak najlepszym stanie.

Szanowny Panie Burmistrzu,
Bardzo dziękuję za artykuł dotyczący połączeń ZTM do Warszawy. Niestety nie mogę się z Panem zgodzić, iż problem dojazdów dotyczy niewielkiej części mieszkańców. Z obserwacji moich jak i znajomych mieszkających w Serocku jasno wynika, iż znacznie więcej osób jeździ w stronę Warszawy niż komunikacją lokalną po terenie gminy Serock. Autobusy PKS Ciechanów nale